Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Esas: 2014/12172, Karar: 2014/17979 İçtihat

Üyemizin Özeti
Taraflar Almanya'da boşandıktan sonra Türkiye'de henüz tenfizi yapılmadan kadın olan eş ölmüştür. Mirasçısı olan oğul Türkiye'de kararı tenfiz ettirebilir, hukuki yararı bulunmaktadır.
(Karar Tarihi : 22.09.2014)
T.C.
Y A R G I T AY
2.HUKUK DAIRESI

ESAS NO: KARAR NO:
2014/12172 2014/17979
Y A R G I T A Y I L A M I
INCELENEN KARARIN :

MAHKEMESI :Büyükçekmece 3. Aile Mahkemesi
TARIHI :19.02.2014
NUMARASI :Esas no:2013/931 Karar no:2014/139
DAVACI :T____ S____
DAVALI :A____ S____
DAVA TÜRÜ :Yabancı Mahkeme (Bosanma) İlamının Tanınması
TEMYIZ EDEN :Davalı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen,yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, pesin alınan harcın mahsubuna ve 123.60 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
22.09.2014 (Pzt.)

Baskan Üye Üye Üye Üye
Necdet Gürbüztürk Ö.Ugur Gençcan A.Inci Özden Inci Aytaç Ilyas Altan


/

TÜRK MILLETI ADINA

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
3. AILE MAHKEMESI
GEREKÇELI KARAR

ESAS NO: 2013/931 Esas
KARAR NO: 2014/139
HAKIM: SABRI LIDER SENGÜL 38175
KATIP: ERSEVEN YURDUSEV 134368
DAVACI : T____ S____
VEKILI: Av. SUAT ERGIN - Kocamansur Sok. No:153 K:1 D:9 Sisli/ ISTANBUL
DAVALI : A____ S____

DAVA: Tanıma Ve Tenfiz
DAVA TARIHI: 12/07/2013
KARAR TARIHI: 19/02/2014
KARAR YAZMA TARIHI: 20/02/2014

Mahkememizde görülmekte bulunan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; davalı ile davacının murisi Z____ S____'in Almanya'da boşandıklarını, davalının davacının babası olduğunu, annesi Z____ S____'den Almanya Pankow/Weibensee Sulh Hukuk Mahkemesi-Aile Mahkemesi'nin 29 F 378/08 27/02/2009 günlü ilamıyla boşandıklarını, kararın 07/04/2009 tarihinde kesinleştiğini, apostille şerhi kararın fotokopisinin ekte olduğunu, boşanma kararı kesinleştikten sonra muris Z____ S____'in vefat ettiğini, davacının mirasçı olduğunu gösterir veraset ilamının ekte olduğunu, boşanma kararının henüz Türk Mahkemeleri tarafından tanınmadığından davalı da murisin mirasçısı olarak gözüktüğünü, veraset ilamına göre davalının da mirasçı konumunda olup, murise ait bir taşınmazı zapt ettiğini, bu nedenlerle yabancı mahkeme kararının tanınmasında davacının hukuki menfaati bulunduğunu, davalı A____ S____ ile muris Z____ S____ hakkında verilen boşanma kararının tanınmasına karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin de davalı tarafa yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı mahkememize sunmuş olduğu cevap dilekçesinde özetle; davacının annesi ile 1951 yılında evlendiklerini, 1978 yılında bir daire aldığını ve bu daireyi eşinin adına yaptırdığını, alınan dairede ne eşinin ne de çocuklarının hiçbir katkısının bulunmadığını, bu durumu çocuklarının da bildiğini, eşiyle 2009 yılında boşandığını, eşi ile boşandıktan kısa bir süre sonra eşinin vefat ettiğini, daha sonra tekrar evlendiği için çocuklarının kendisine husumet beslediğini, davayı bunun için açtıklarını, kendisinin 75 yaşında olduğunu, kendisi öldükten sonra bütün malların zaten çocuklarına kalacağını, kötü niyetli olarak davacı oğlu tarafından açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, davacı tarafından davalı aleyhine açılan davanın; davacının vefat eden annesi ile davalı babasının daha önce yurtdışında boşanmaları ve bu boşanmanın Türkiye'de tanınması ve tenfizi gerektiği, boşanma kararının Türkiye'de görünmemesi nedeniyle miras olaylarında sıkıntıların çıktığının beyan edildiği tanıma tenfiz konulu dava olduğu; davacının davayı açmasında Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun benzer nitelikteki kararları kapsamında yararı bulunduğu ve taraf ehliyeti bulunduğu anlaşılmış, duruşmalar esnasında tarafların beyanları alınmış, dosyaya sunulan ve mahkememizce araştırılan evraklar kapsamında davacının annesi olan Z____ S____ ve davalının 03/07/1961 tarihinde evlendikleri, daha sonra Z____ S____ ile davalının Almanya Pankow/ Weißensee Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/02/2009 tarih ve 29F378/08 sayılı kararı ile 07/04/2009 kesinleşme tarihli ilamdaki boşanma ilamı ile boşandıkları ve boşanma sonrası davacının annesi olan Z____'nın 30/08/2009 tarihinde vefat ettiği anlaşılmış, ancak davacının annesi Z____ ile babası olan davalının boşanmalarının Türkiye'de tanınmadığı görülmüş, davacı tarafça yabancı Mahkeme ilamının tenfizine ilişkin Apostil şerhi dahil olmak üzere dosyaya gerekli evrakların sunulduğu ve yasal koşulların sübut bulduğu anlaşılmakla aşağıdaki gibi davanın kabulüne dair karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM:
1-Davanın KABULÜ ile; İstanbul ili Eyüp ilçesi, Mimarsinan Mah, Cilt:____ Hane:____'da nüfusa kayıtlı Birey Sıra No:____ olan P____ ve H____'dan olma 01/07/1923 Selanik doğumlu ____ T.C kimlik nolu ölü Z____ S____ ile aynı hane nüfusuna kayıtlı Ö____ ve H____'den olma 25/05/1937 Kemerburgaz doğumlu ____ T.C. Kimlik nolu A____ S____'in 03/07/1961 tarihinde Silivri'de evlenmeleri ile ilgili olarak Almanya Pankow/Weißensee Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/02/2009 tarih ve 29F378/08 sayılı kararı ile 07/04/2009 kesinleşme tarihli ilamdaki boşanma ilamı ile boşandıklarının tespiti ile ilgili hükmün aynen tanınarak TENFİZİNE,

2-Davacı tarafından yapılan ve UYAP sisteminde ayrıntıları görünen 80,60 TL yargılama ve harç giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,

4-Dosyada bulunan baki gider avansının kararın kesinleşmesinden itibaren davacıya iadesine,

5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT ne göre 1500 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Dair, davacı vekili ve davalının yüzlerine karsı, davacının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verildi.20/02/2014

Katip 134368 Hakim 38175
Üye Notu : Taraflar Almanya'da boşandıktan sonra henüz ülkemizde tenfizi yapılmadan kadın olan eş ölmüştür. Mirasçısı olan oğlu adına karar tenfiz ettirdik ve babayı veraset belgesinden çıkardık.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Medeni Kanunu MADDE 181 :Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler.

Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması hâlinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. (Değişik madde 6217 sayılı 31.3.2011 tarihli kanun madde 19)
Gerekçesi için Bkz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Suat ERGİN
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 28-04-2015

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01831293 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.