Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İşK. MADDE 41

     
 
4857 S.lı İş Kanunu MADDE 41
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

       Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

       Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.

       Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

       İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

       63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde ve 69 uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.

       Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.

       Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.

(Ek fıkra: 6552 - 10.9.2014 / m.4) Bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.

(Ek fıkra: 6552 - 10.9.2014 / m.4 / Yürürlük / m.145/a) Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâllerde haftalık otuz altı saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir.


       Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.
 21  İçtihat    3 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 15-09-2014 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İşK. MADDE 41 İçtihatları

Fazla mesai yaptığını ispat etmekle yükümlü olan davacının tanık dışında başkaca delili yoktur. Dinlettiği tanıkların ise davalıya karşı aynı veya benzer istemlerle açtıkları davaları bulunmaktadır. Bu itibarla, sırf davacı ile menfaat birliği içinde olan davacı tanık beyanlarına göre haftalık 26,5 saat fazla mesai yapıldığını kabul etmek mümkün değildir.
(Şerh No: 16497 - Ekleyen: Av.Murat BÖLÜKBAŞ - Tarih : 23-06-2016)

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye ...
(Şerh No: 16324 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-07-2015)

Davacı işçi şofördür. Trafik kurallarına göre şoförlerin bir günde 9 saatten fazla araç kullanmaları mümkün olmayıp; dosyaya takograf kaydı gibi bir belge de sunulmadığına göre davacının günde 9 saatten fazla araç kullanamayacağı dikkate alınmadan, husumetli tanık beyanlarına itibar edilerek fazla çalışma ücreti alacağına hükmedilmesi hatalıdır.
(Şerh No: 16236 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-05-2015)

Dosya kapsamına, tanık beyanlarına ve harcırah beyannamelerine göre davacı tır şoförüne ücreti dışında hak ettiği kilometre karşılığında prim ödenmiştir. Davacı tır şoförü, çalışmalarının karşılığında, ücreti dışında hak ettiği kilometre karşılığında prim almasından dolayı fazla çalışmış olsa bile ödenmemiş bir fazla çalışma alacağı bulunmamaktadır.
(Şerh No: 16235 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-05-2015)

Anılan yasa ve yönetmenliklerle getirilen kurullara göre aylık ücret karşılığı ders sayısını aşan fazla çalışmalar ek ders ücreti ile karşılandığından okullardaki yönetici ve öğretmenlerin günlük çalışma saatleri ileri sürülerek fazla mesai alacağı talep edilmesi olanağı bulunmamaktadır.
(Şerh No: 16150 - Ekleyen: Av.Ali EKMEKÇİ - Tarih : 13-03-2015)

Hükme dayanak bilirkişi raporunda fazla mesai tahakkuku bulunan bordroların dışlanması yönündeki görüş yerinde ise de dosyaya ibraz edilen bordroların tamamı imzalı olmayıp fazla mesai tahakkuku da içermemektedir. Dairemizin ilke kararı yanlış yorumlanmış olup fazla mesai tahakkuku olan bordroların davacı imzasını içerip içermediği, içermiyorsa banka aracılığı ile ödeme yapılıp yapılmadığının araştırılması ve ödeme yapılmış ise bu dönemlerin dışlanması gerekmektedir. Ayrıca fazla mesai sütunu ...
(Şerh No: 15477 - Ekleyen: Av.Yılmaz KAN - Tarih : 10-04-2014)

Davacının işyerinde yaptığı işin niteliği dikkate alındığında tanık beyanlarına göre yapılan fazla çalışma ücretinin hüküm altına alınmasının dosya içeriğine uygun düştüğü anlaşıldığından hesap raporundaki tanık beyanlarına göre yapılan fazla çalışma ücretinden hakkaniyet indirimi yapılması hususu da gözetilerek hüküm altına alınmaması BOZMAYI gerektirmiştir.
(Şerh No: 14976 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 04-09-2013)

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda taraf tanıklarının beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla ...
(Şerh No: 14499 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2013)

Fazla Çalışma ücretinin ödendiğinin ispatının İşverene ait olduğunun altını çizen bir karar. Ayrıca ödeme hususunun tanıkla ispat edilemeyeceği de belirtilmiştir.
(Şerh No: 14222 - Ekleyen: Av.Bilge TOK - Tarih : 08-01-2013)

Fazla mesai alacaklarının işçinin imzasını havi bordrolarda sıfır ( 0 ) olarak gösterilmesi, herhangi bir tahakkuk ve ödeme içermemesi halinde davacı işçi, bu alacaklarla ilgili çalışmasını ispatlaması durumunda fazla çalışma alacağına hak kazanır.
(Şerh No: 8641 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-11-2010)

Kararda fazla çalışma ücretiyle ilgili ilkelere yer verilmiştir.
(Şerh No: 6168 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 13-07-2010)

Fazla mesai konusunda ispat yükü işçide olmakla, başka işyerinde çalışan ve davacı işçiden önce işyerinden ayrılmış olan tanıkların anlatımları ile fazla mesai konusunun ispatlandığı kabul edilemez.
(Şerh No: 6061 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-06-2010)

Yerel Yönetim Biriminde istihdam edilen işçinin fazla mesai yaptığını yazılı delille ispatlaması gerekir; bu hususta tanık anlatımlarına itibar edilemez.
(Şerh No: 6059 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-06-2010)

1- Fazla çalışma ücreti alacağını ispatla yükümlü olan işçidir. Bu konuda yazılı delil bulunmaması halinde başvurulan tanık anlatımlarına itibar edilebilmesi için davacı işçi tanıklarının davacının çalışma sürelerini bilecek konumda olmaları gerekir. 2- Aylık ücretinin, işverenin bildirdiği asgari ücretin üzerinde olduğunu ispatla mükellef olan işçidir. Tanıkların bildirdiği çelişkili ve soyut beyanlarıyla davacı aldığı ücreti ispatlamış sayılamaz.
(Şerh No: 3599 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2010)

Yargıtay'ın istikrar kazanmış uygulamasına göre, haftalık 45 saati aşan çalışmanın fazla çalışma süresi olarak kabulünün gerekmesi karşısında, davacının, 7 gün ve günde 14 saat çalıştığı kabul edilerek, bu haftalarda 45 saati aşan sürelerde fazla çalışma yapıldığının kabulü gerekmektedir. Günlük 11 saate kadarki çalışmalar yönünden örtülü bir denkleştirmenin varlığı kabul edileceğinden, denkleştir­meye esas günlük 11 saati aşan süreler yönünden fazla çalışmanın varlığı kabul edilmelidir.Yukarıda...
(Şerh No: 858 - Ekleyen: Gökhan TAZEGÜL - Tarih : 16-11-2009)

Davacı ücretinin yıllık olarak miktarı ek sözleşme ile belirtildikten sonra Kuralı getirilmiş ve davacı tarafından da imzalanmıştır. Fazla çalışmanın bu şekilde ücrete dahil olduğuna dair kural, yılda iki yüz yetmiş saatle sınırlı olarak geçerlidir. Yılda bu saati aşan çalışmaların kanıtlanması durumunda karşılığının ödenmesi ...
(Şerh No: 857 - Ekleyen: Gökhan TAZEGÜL - Tarih : 16-11-2009)

1475 sayılı Yasanın yürürlükte olduğu dönemde haftalık 45 saati aşan çalışmanın fazla çalışma süresi olarak kabulünün gerekmesi karşısında, davacının, yukarıda açıklanan çalışma şekline göre 45 saati aşan haftalardaki fazla çalışması belirlenerek hüküm altına alınmalı, 45 saati aşmayan haftalarla ilgili fazla mesai alacak isteği reddedilmelidir. 4857 sayılı Yasa döneminde günlük 11 saate kadarki çalışmalar yönünden örtülü bir denkleştirmenin varlığı kabul edileceğinden, denkleştirmeye esas günlü...
(Şerh No: 856 - Ekleyen: Gökhan TAZEGÜL - Tarih : 16-11-2009)

Davalı işyerinde hafta içi normal mesai saatlerinin kaçta başlayıp kaçta bittiği, hafta tatilinin ve normal çalışma günlerinin kaç gün olduğu saptanmalı, gerekirse tanık anlatımlarına yeniden başvurularak nöbet tutan personelin ertesi gün izin kullanma duruma şüpheye yer vermeyecek biçimde belirlenmelidir. Bu şekilde nöbet tutulan haftalarda davacının normal mesai olarak çalıştığı saatleri, nöbetin sürdüğü saati ve ertesi gün de nöbet izninde olduğu ve 24 saat çalışmadığı nazara alınarak haftalı...
(Şerh No: 855 - Ekleyen: Gökhan TAZEGÜL - Tarih : 16-11-2009)

Fazla mesai alacağı ihtirazi kayıtsız fazla mesai ücreti ödenen aylar için hesaplanamaz. Hükme esas alınan raporda toplam alacaktan ödenen fazla mesailer indirilerek kalanının kabulüne karar verilmiştir. Davacının bu ödemelere itirazı yoktur. Bu durumda fazla mesai ücreti ödenen ayların hesaba dahil edilmemesi gerekir.
(Şerh No: 853 - Ekleyen: Gökhan TAZEGÜL - Tarih : 16-11-2009)

Davacı dava dilekçesinde, belirttiği saatlerde çalışarak fazla mesai yaptığını iddia etmiştir. Davacı delil olarak sadece davalı işverenin kayıtlarına dayanmıştır, işveren kayıtlarında ise davacının fazla çalışma yaptığına dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bilirkişi tarafından davacının dava dilekçesinde belirtilen çalışma şeklinden farklı bir çalışma yaptığı kabul edilerek hesaplama yapılmış, mahkemece bu rapora itibar edilerek alacak hüküm altına alınmıştır. İspat yükü kendisinde olan d...
(Şerh No: 851 - Ekleyen: Gökhan TAZEGÜL - Tarih : 16-11-2009)

1-"fazla çalışma" tahakkuku yer almayan Bordro - Taraflar arasında iş ilişkisinin devam ettiği sırada ücret bordrolarına eklenen "fazla mesai yapmadım" şeklindeki ifadelerinin geçerli olmayacağı 2-Günde 12 saatlik çalışma düzeninde günde 1 saatlik ara dinlenmesinin az olduğu; Günde 1,5 saat ara dinlenmesi düşülerek fazla çalışma ücreti hesaplanması gerektiği
(Şerh No: 829 - Ekleyen: Av.Mehmet Fikri ATEŞ - Tarih : 15-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

İşK. MADDE 41 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Anayasa Mahkemesinin İş Kanunu 41. maddeyle ilgili Kararı:
Anayasa Mahkemesinin 41. maddeyle ilgili yorumu: (Anayasa Mahkemesi 19.10.2005 tarih, 2003/66 E. 2005/72 K.) ---------------------------------------- G- 41. Maddenin Birinci Fıkrasının Son Tümcesinin ve Üçüncü Fıkrasının İncelenmesi 1) Birinci Fıkranın Son Tümcesi Dava dilekçesinde 41. maddenin birinci fıkrasının son tümcesinin, haftalık 45 saatlik süreyi aşan çalışmalar için fazla mesai ücreti ödenmemesi açısından zorla çalıştırma yasağına ve günde 11 saatlik bir çalışma temposuna nede...
(Şerh No: 16777 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 31-05-2018)

İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Fazla çalışma ücreti MADDE 41. - Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çal...
(Şerh No: 5003 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010)

Fazla Çalışma Ücretinde Hakkaniyet İndirimi
Uygulamada karşımıza çıkan kurumlardan biri de fazla çalışma ücretlerinde yapılan hakkaniyet indirimidir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi istikrarlı bir şekilde uyguladığı kararlarında fazla çalışma ücretinden “işçinin mazeretsiz olarak işe gelmediği günler, raporlu olduğu günler” vs gibi olguları dikkate alarak hakkaniyet indirimine gitmektedir. Hakkaniyet indiriminin yanında Yargıtay’ın fazla çalışma süresinin azami miktarıyla ilgili olarak “hayatın olağan akışı”na uygunluk kuralını uyguladığını...
(Şerh No: 4816 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 18-03-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İşK. MADDE 41 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İşK. MADDE 41 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İşK. MADDE 41 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04551792 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.