Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TTK. 977] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1093 ve Gerekçesi
III- Yola çıkma Madde 1093 - (1) Kaptan, gemi kalkmaya hazır olunca, elverişli ilk fırsatta yola çıkmak zorundadır. (2) Kaptan, hastalık veya diğer bir sebepten dolayı gemiyi yönetemeyecek durumda olsa bile, geminin kalkmasını veya yolculuğun devamını, uygun görülemeyecek bir şekilde geciktiremez. Böyle bir durumda kaptan, durumun gereklerine göre donatandan talimat alması mümkünse, vakit geçirmeden ona engelleri bildirip talimat gelinceye kadar gereken önlemleri almak; aksi takdirde yerine ...
(Şerh No: 5769 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 17:33)

 Bilgi  [TTK. 976] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1092 ve Gerekçesi
II- Yabancı mevzuata uyma Madde 1092 - (1) Kaptan; yabancı bir ülkede bulunduğu sırada o ülke devletinin mevzuatına, özellikle güvenlik, vergi ve gümrük kurallarına uymamasından doğan zararları tazmin ile yükümlüdür. (2) Kaptan, gemisine harp kaçağı niteliğine sahip olduğunu bildiği veya bilmesi gereken eşyayı yüklemesi sebebiyle ortaya çıkan zararı da tazmin ile yükümlüdür. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 976 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin birinci fıkr...
(Şerh No: 5768 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:41)

 Bilgi  [TTK. 975] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1091 ve Gerekçesi
2. Geminin yüklemeye ve boşaltmaya elverişli olup olmadığına dikkat etme Madde 1091 - (1) Kaptan; yükleme ve boşaltma araçlarının kullanılma amaçlarına uygun durumda olmasına ve istifin, özel istifçiler tarafından yapılsa bile, denizcilikte geçerli olan kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesine dikkat etmek zorundadır. (2) Kaptan; denizcilikte geçerli olan kurallar uyarınca, geminin aşırı derecede yüklenmemesine; gerekli safranın gemide bulunmasına ve geminin ambarlarının taşınacak ol...
(Şerh No: 5767 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:40)

 Bilgi  [TTK. 974] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1090 ve Gerekçesi
C) Görevleri I- Geminin elverişliliği ile ilgili olarak 1. Geminin denize ve yola elverişli olup olmadığına dikkat etme Madde 1090 - (1) Kaptan; yola çıkmadan önce geminin denize ve yola elverişli olmasına ve gemiye, gemi adamlarına ve yüke ait belgelerin gemide bulunmasına dikkat etmek zorundadır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 974 üncü maddesinden alınmıştır. Maddede, denize ve yola elverişliliğin tarif edildiği hükme yollamada bulunulmasına gerek görülmemiştir.
(Şerh No: 5766 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:40)

 Bilgi  [TTK. 973] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1089 ve Gerekçesi
B) Sorumluluğu Madde 1089 - (1) Kaptan, kusuruyla yol açtığı zararlardan, özellikle bu Kısım ile diğer Kısımlarda belirtilen görevlerini yapmamasından doğacak zararlardan dolayı, yolcular da dâhil, gemi ve eşyayla ilgili herkese karşı sorumludur. (2) Donatanın emrine uyması kaptanı sorumluluktan kurtarmaz. (3) Durumu bilerek kaptana emir vermiş olan donatan da sorumludur. (4) Kaptanın, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf olduğu sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin uluslararası sözleşm...
(Şerh No: 5765 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:40)

 Bilgi  [TTK. 972] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1088 ve Gerekçesi
ÜÇÜNCÜ KISIM Kaptan A) Özen yükümlülüğü Madde 1088 - (1) Kaptan, bütün işlerinde, özellikle ifası kendisine düşen sözleşmelerin yerine getirilmesinde tedbirli bir kaptan gibi hareket etmek zorundadır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 972 nci maddesinin birinci cümlesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin ikinci cümlesi kaptanın sorumluluğu ile ilgili bulunduğundan Tasarının 1089 uncu maddesine nakledilmiştir.
(Şerh No: 5764 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:40)

 Bilgi  [TTK. 970] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1087 ve Gerekçesi
XII- Yetkili mahkeme Madde 1087 - (1) Paydaş donatanlar aleyhine bu sıfatları dolayısıyla diğer paydaş donatanlar veya üçüncü kişiler tarafından herhangi bir alacaktan dolayı geminin bağlama limanı mahkemesinde dava açılabilir. (2) Davanın paydaş donatanlardan biri veya birkaçı aleyhine açılmış olması hâlinde de aynı hüküm uygulanır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 970 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5763 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:40)

 Bilgi  [TTK. 967] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1085 ve Gerekçesi
2. Sona ermeyi gerektirmeyen hâller Madde 1085 - (1) Paydaş donatanlardan birinin ölümü veya iflâsı, donatma iştirakinin sona ermesine sebep olmaz. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 967 nci maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5762 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:40)

 Bilgi  [TTK. 968] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1082-1083-1084-1086 ve Gerekçeleri
X- Sona ermesi 1. Sona erme sebepleri a) Fesih kararı Madde 1082 - (1) Donatma iştiraki, çoğunluk kararı ile fesih olunabilir. Geminin devri hakkındaki karar da, iştirakin feshi kararı hükmündedir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 968 inci maddesinin birinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. b) Çıkmak isteyen ortağın fesih istemi Madde 1083 - (1) Paydaş donatanlardan her biri, haklı bir sebebe dayanarak iştirakten çıkmasına izin verilmesini isteyebilir. İştirak...
(Şerh No: 5761 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:40)

 Bilgi  [TTK. 967] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1082 ilâ 1086 ncı Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
6762 sayılı Kanunun 967 ilâ 968 inci maddelerinde birarada düzenlenen sona erme sebepleri, ayrı maddeler halinde kaleme alınmak suretiyle, konuya açıklık getirilmiştir.
(Şerh No: 5760 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:40)

 Bilgi  [TTK. 966] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1081 ve Gerekçesi
2. İştirak payının devredilmiş olması hâlinde Madde 1081 - (1) İştirak payını devreden paydaş donatan, iktisap edenle birlikte devri diğer donatanlara veya gemi müdürüne bildirmedikçe, onlarla olan ilişkilerinde paydaş donatan sayılır ve bu bildirimden önce doğan bütün borçlardan dolayı onlara karşı paydaş donatan sıfatıyla sorumlu olmakta devam eder. İştirak payını iktisap eden kişi de, iktisap anından itibaren diğer paydaş donatanlarla olan ilişkilerinde paydaş donatan sıfatı ile sorumlu ol...
(Şerh No: 5759 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:39)

 Bilgi  [TTK. 969] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1080 ve Gerekçesi
IX- Paydaş donatanların sorumluluğu 1. İştirakin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu Madde 1080 - (1) Deniz alacaklarından sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili hükümler saklı kalmak üzere, paydaş donatanlar, iştirakin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı kişisel olarak ve fakat iştirak payları oranında sorumludurlar. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 969 uncu maddesinin birinci fıkrasından, deniz alacaklarından sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili hükü...
(Şerh No: 5758 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:39)

 Bilgi  [TTK. 1012] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1079 ve Gerekçesi
VIII- Paydaş donatan olan kaptan Madde 1079 - (1) Kaptan paydaş donatanlardan biri ise, işine onayı olmaksızın son verildiğinde, paydaş donatanlarla yaptığı sözleşme gereğince iştirakte donatan sıfatıyla sahip olduğu payın, diğer donatanlar tarafından, bilirkişilerce biçilecek değerinin ödenmesi suretiyle satın alınmasını isteyebilir. Kaptan, haklı bir sebep olmaksızın istemini ileri sürmekte gecikirse, hakkı düşer. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1012 nci maddesinden dili güncelleşt...
(Şerh No: 5757 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:39)

 Bilgi  [TTK. 967] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1078 ve Gerekçesi
VII- Paydaş donatanların kişiliğinde değişiklik Madde 1078 - (1) Paydaş donatanlardan birinin kişiliğinde meydana gelecek bir değişiklik, donatma iştirakinin devamına engel olmaz. (2) Paydaş donatanlardan hiçbiri iştirakten çıkarılamaz. Madde Gerekçesi: Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 967 nci maddesinin birinci fıkrasından, ikinci fıkrası ise aynı maddenin üçüncü fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 967 nci maddesinin ikinci fıkrası, donatma i...
(Şerh No: 5756 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:39)

 Bilgi  [TTK. 962] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1077 ve Gerekçesi
VI- Giderlere katılma Madde 1077 - (1) Paydaş donatanlardan her biri iştirakin giderlerine, özellikle geminin donatılması ve tamiri giderlerine, gemideki payları oranında katılmak zorundadır. (2) Paydaş donatanlardan biri kendisine düşen gider payını ödemez ve bu para diğer paydaş donatanlar tarafından onun hesabına avans olarak verilirse, borçlu paydaşın temerrüt faizi ödeme yükümlülüğü, avansların verildiği tarihten itibaren başlar. Avansın ödenmesinin, borçlu paydaşa ait gemi payı veya pa...
(Şerh No: 5755 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:39)

 Bilgi  [TTK. 964] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1076 ve Gerekçesi
V- Kazanca ve zarara katılma Madde 1076 - (1) İştirakin kazancı ve zararı, paydaş donatanlara gemideki paylarına göre dağıtılır. (2) Kazanç ve zarar hesabı ile kazancın dağıtılması takvim yılı sonunda yapılır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 964 üncü maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 5754 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:39)

 Bilgi  [TTK. 960] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1074-1075 ve Gerekçeleri
bb) Defter tutma ve belgeleri saklama yükümlülüğü Madde 1074 - (1) Gemi müdürü, iştirak işlerine ilişkin ayrı bir defter tutmaya ve iştirak işleri dolayısıyla aldığı belgeleri ve verdiği belgelerin suretlerini düzenli bir şekilde saklamak zorundadır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 960 ıncı maddesinin birinci cümlesinden alınmıştır. Bu maddenin, bilgi verme ve belgeleri gösterme yükümlülüğünü düzenleyen diğer hükümleri, daha ziyade hesap verme yükümlülüğüne ilişkin olduğundan, Tasarı...
(Şerh No: 5753 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:39)

 Bilgi  [TTK. 959] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1073 ve Gerekçesi
d) Yükümlülükleri aa) Özen yükümlülüğü Madde 1073 - (1) Gemi müdürü, donatma iştirakinin işlerini yaparken tedbirli bir donatanın özenini göstermek zorundadır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 959 uncu maddesinden ifadesi düzeltilmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 5752 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:39)

 Bilgi  [TTK. 957] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1072 ve Gerekçesi
cc) Sınırlandırılması Madde 1072 - (1) Gemi müdürünün kanunî temsil yetkisinin sınırlandırılması, donatma iştiraki tarafından ancak işlemin yapıldığı anda bunu bilen üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 957 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5751 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:39)

 Bilgi  [TTK. 956] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1071 ve Gerekçesi
bb) Hükümleri Madde 1071 - (1) Gemi müdürünün bu sıfatla kanunî yetkileri çerçevesinde yaptığı hukukî işlemlerden doğan bütün hak ve borçlar iştirake aittir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 956 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden alınmıştır. Birinci fıkranın ikinci cümlesiyle ikinci fıkra, donatma iştirakinin tüzel kişiliği mevcut olmamakla beraber, ticaret ünvanının bulunması ve bu ünvan altında yapılacak bir muamelenin donatma iştirakine dahil olan bütün paydaş do...
(Şerh No: 5750 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:39)

 Bilgi  [TTK. 955] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1070 ve Gerekçesi
c) Temsil yetkisi aa) Kapsamı Madde 1070 - (1) Gemi müdürü, bu sıfatla iştirakin olağan işlerinin gerektirdiği bütün işlemleri ve hukukî tasarrufları üçüncü kişilerle yapmaya ve bu işler dolayısıyla ödenen paraları toplamaya yetkilidir. Gemi müdürünün temsil yetkisine, özellikle geminin donatılmasına ve bakımına ilişkin işlem ve tasarruflar ile navlun sözleşmelerinin yapılması ve geminin, navlunun, donatma giderlerinin ve müşterek avaryadan doğan alacakların sigorta ettirilmesi dâhildir. ...
(Şerh No: 5749 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:38)

 Bilgi  [TTK. 958] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1069 ve Gerekçesi
b) Yönetim yetkisi Madde 1069 - (1) Gemi müdürünün yönetme hakkı 1070 inci maddeye tâbidir. Ancak, olağanüstü tamirler veya kaptanın atanması ve görevden alınması için önceden donatma iştirakinin kararının alınması gerekir. (2) Gemi müdürü, iştirak tarafından yetkilerinin kapsamına getirilen sınırlamalara uymakla yükümlüdür. Bunun dışında alınan kararlara göre hareket etmek ve bu kararları uygulamak zorundadır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 958 inci maddesinden, fıkraları yeniden ...
(Şerh No: 5748 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:38)

 Bilgi  [TTK. 954] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1068 ve Gerekçesi
2. Gemi müdürü a) Atanması ve görevden alınması Madde 1068 - (1) Donatma iştirakinin işlerinin görülmesi için oy çoğunluğu ile bir gemi müdürü atanabilir. Paydaş donatanlardan olmayan bir gemi müdürünün atanması için oy birliği şarttır. (2) Gemi müdürü, sözleşmeden doğan tazminat istem hakkı saklı kalmak üzere, her zaman oy çoğunluğuyla görevden alınabilir. (3) Gemi müdürünün atanması ve görevden alınması ticaret ve gemi sicillerine tescil olunur. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun...
(Şerh No: 5747 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:38)

 Bilgi  [TTK. 953] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1067 ve Gerekçesi
IV- İştirakin yönetimi ve temsili 1. Kararlar Madde 1067 - (1) İştirakin işleri paydaş donatanların oy çoğunluğu ile verecekleri kararlara göre yürütülür. Her paydaş donatanın sahip olduğu oy hakkı, onun gemideki payı veya paylarının miktarına göre belirlenir. Kararın lehinde oy verenlerin, tüm payların yarısından fazlasına sahip olmaları hâlinde oy çoğunluğu gerçekleşmiş sayılır. (2) Donatma iştiraki sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin veya bu sözleşmeye aykırı ya da iştirakin amacına...
(Şerh No: 5746 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:38)

 Bilgi  [TTK. 952] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1066 ve Gerekçesi
III- Paydaş donatanlar arasındaki ilişkiler Madde 1066 - (1) Paydaş donatanlar arasındaki hukukî ilişkiler ile donatma iştirakinin temsili, paydaşlar arasındaki sözleşme hükümlerine tâbidir. Sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda, aşağıdaki maddeler uygulanır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 952 nci maddesinden değiştirilerek alınmıştır. “Donatma iştirakinin temsili”, üçüncü kişilerle olan dış ilişkilerin de sözleşme hükümlerine tâbi olduğunu belirtmek için madde metnine dahil edilmi...
(Şerh No: 5745 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:38)

 Bilgi  [TTK. 951] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1064-1065 ve Gerekçeleri
B) Donatma iştiraki I- Tanımı Madde 1064 - (1) Birden çok kişinin paylı mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi, menfaat sağlamak amacıyla aralarında yapmış oldukları sözleşme gereğince, hepsi adına ve hesabına suda kullanmaları hâlinde donatma iştiraki vardır. (2) Tek başına bir geminin maliki veya işletme hakkına sahip olan ticaret şirketleri veya diğer tüzel kişiler hakkında donatma iştirakine ilişkin hükümler uygulanmaz. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 951 inci maddesind...
(Şerh No: 5744 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:38)

 Bilgi  [TTK. 950] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1063 ve Gerekçesi
III- Yetkili mahkeme Madde 1063 - (1) Donatan aleyhine, bu sıfatı dolayısıyla, herhangi bir alacaktan dolayı geminin bağlama limanı mahkemesinde dava açılabilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 950 nci maddesinden, sınırlı aynî sorumluluk sisteminin kaldırılmış olması dikkate alınarak yapılan değişiklikle alınmıştır.
(Şerh No: 5743 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:38)

 Bilgi  [TTK. 947] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1062 ve Gerekçesi
II- Gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluğu Madde 1062 - (1) Donatan, gemi adamlarının, zorunlu danışman kılavuzun veya isteğe bağlı kılavuzun görevlerini yerine getirirken işledikleri kusur sonucunda üçüncü kişilere verdiği zararlardan sorumludur. Ancak donatan, yolculara ve yükle ilgili kişilere karşı, taşıyanın gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğuna ilişkin hükümlere göre sorumlu olur. (2) Donatanın, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf olduğu sorumluluğun sınırlandırılm...
(Şerh No: 5742 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:38)

 Bilgi  [TTK. 946] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1061 ve Gerekçesi
İKİNCİ KISIM Donatan ve Donatma İştiraki A) Donatan I- Tanımı Madde 1061 - (1) Donatan, gemisini menfaat sağlamak amacıyla suda kullanan gemi malikine denir. (2) Kendisinin olmayan bir gemiyi menfaat sağlamak amacıyla suda kendi adına bizzat veya kaptan aracılığıyla kullanan kişi, üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde donatan sayılır. Malik, geminin işletilmesinden dolayı gemi alacaklısı sıfatıyla bir istemde bulunan kişiyi, bu işletilme malike karşı haksız ve alacaklı da kötüniyet sa...
(Şerh No: 5741 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:38)

 Bilgi  [TTK. 945] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1060 ve Gerekçesi
B) Uygulanacak hükümler Madde 1060 - (1) Sicile kayıtlı gemi üzerindeki intifa hakkı Türk Medenî Kanununun taşınmazlar üzerindeki intifa hakkı hükümlerine tâbidir. (2) İntifa hakkı ile gemi ipotekleri arasındaki ilişkiler Türk Medenî Kanununun 869 uncu maddesi hükmüne tâbidir. Aynı tarihle kaydedilmiş bulunan haklar aynı derecededir. Gemi ipoteğinin derecelerinin değiştirilmesi ve ipoteğin malike karşı alacaklıya sağladığı hakların zamanaşımına uğraması ile ilgili hükümler burada da uygulanı...
(Şerh No: 5740 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:02)

 Bilgi  [TTK. 878] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1059 ve Gerekçesi
DÖRDÜNCÜ AYIRIM İntifa Hakkı A) Kurulması Madde 1059 - (1) Sicile kayıtlı gemiler üzerinde intifa hakkı kurulabilir. (2) İntifa hakkı, aksi kararlaştırılmadıkça, sahibine üzerinde kurulduğu gemiden tam yararlanma yetkisini sağlar. (3) Sözleşmesel intifa hakkının kurulmasında 1015 inci madde hükmü uygulanır. Madde Gerekçesi: Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 878 inci maddesinin birinci fıkrasından, intifa hakkı kurulmasına konulan sınırlamalar kaldırılmak suretiyle değ...
(Şerh No: 5739 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:01)

 Bilgi  [TTK. 875] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1012 ilâ 1058 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Gemi rehnine ilişkin Üçüncü Ayırımda sadece sicile kayıtlı gemiler ve gemi payları üzerindeki sicilli rehin (ipotek) değil, aynı zamanda sicile kayıtlı olmayan gemiler üzerindeki iştirak paylarının rehni de düzenlenmiş olduğundan, ayrımın başlığı “gemi rehni” olarak değiştirilmiştir. 6762 sayılı Kanunda iştirak payının rehni, teslime bağlı rehne dair hükümlere tabi kılınmıştı. Tasarıda iştirak payının bir şirketteki ortaklık payı gibi, sahibine bazı haklar bahşettiği ve borçlar yüklediği nazara ...
(Şerh No: 5693 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 14:00)

 Bilgi  [TTK. 878] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1059 ilâ 1060 ıncı Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
6762 sayılı Kanunda intifa hakkı, Dördüncü Kısımın Dördüncü Bölümünde iki madde halinde düzenlenmiştir. İntifa hakkının tesisinin hükme bağlandığı ilk madde 6762 sayılı Kanunun 878 inci maddesinden alınmış, böylece bir yandan kanunda tek maddeden ibaret bir bölüm oluşturmaktan kaçınılmış, diğer yandan aynî hakların umumî hükümlerinde düzenlenen intifa hakkının tesisi, ilgili olduğu intifa hakkına ait Bölüme nakledilmiştir. 878 inci maddenin yalnız kanunî intifa hakkının teessüsü ile ilgili birin...
(Şerh No: 5738 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:59)

 Bilgi  [TTK. 944] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1057 ve Gerekçesi
4. Derecesi Madde 1057 - (1) Yapı üzerinde kurulan gemi ipoteği, yapımı tamamlandıktan sonra eski derecesiyle gemi üzerinde kalır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 944 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5737 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:55)

 Bilgi  [TTK. 943] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1056 ve Gerekçesi
3. Kapsamı Madde 1056 - (1) Yapı hâlindeki gemi, yapımın her aşamasında ipoteğin kapsamındadır. Yapı hâlindeki gemiler üzerindeki ipotek, 1020 nci maddede yazılı şeylerle yapı malikinin mülkiyetine girmemiş olan kısımlar dışında, tersanede bulunup yapımda kullanılacak olan ve bunun için işaretlenmiş bulunan kısımları da kapsar. (2) Yapı hâlindeki gemiler üzerindeki ipotek, sigorta tazminatını ancak ipoteğin kapsamına giren hususlar üzerindeki malikin menfaatinin malik veya onun hesabına bir ...
(Şerh No: 5736 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:55)

 Bilgi  [TTK. 942] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1055-1058 ve Gerekçeleri
2. Kurulması Madde 1055 - (1) Yapı hâlindeki gemi üzerinde ipotek yapı maliki ile alacaklının yapı üzerinde ipotek kurulması hususunda anlaşmaları ve ipoteğin yapı hâlindeki gemilere özgü sicile tescili ile kurulur. İpoteğin kurulmasına ilişkin anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve imzalarının noterce onaylanması şarttır. Bu anlaşma gemi sicil müdürü önünde de yapılabilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 942 nci maddesinden, gemi ipoteğinin kurulmasına ilişkin hükümlere paralel olar...
(Şerh No: 5735 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:55)

 Bilgi  [TTK. 941] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1054 ve Gerekçesi
III- Yapı hâlindeki gemiler üzerinde ipotek 1. Konusu Madde 1054 - (1) Yapı hâlindeki gemiler üzerinde de ipotek kurulabilir. (2) Omurgasının konulduğu andan kızaktan indirilinceye kadar, görünebilecek bir yerine ad ve numara konulmak suretiyle yapının açık ve sürekli bir şekilde ayırt edilmesi gerçekleştirildiği andan itibaren yapı hâlindeki gemi üzerinde ipotek kurulabilir. (3) Onsekiz gros tonilâtodan ufak yapılar üzerinde ipotek kurulamaz. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 941...
(Şerh No: 5734 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:55)

 Bilgi  [TTK. 931] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1053 ve Gerekçesi
bbb) Paranın tevdii hâlinde Madde 1053 - (1) Malik, alacaklının alacağını ödeme veya feshi bildirme hakkına sahip olur ve alacak tutarını, geri almak hakkından vazgeçerek, alacaklının adına tevdi ederse, belli olmayan alacaklı ilân yoluyla çağrılarak ipoteğin düşmesine karar verilebilir. Faizler ancak miktarı sicile geçirilmiş ise, tevdi olunur; düşme kararının verilmesinden önceki üç yıla ait faizler tevdi edilmez. (2) Alacaklı, Borçlar Kanununun tevdi ile ilgili hükümlerine göre daha önce ...
(Şerh No: 5733 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:55)

 Bilgi  [TTK. 930] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1052 ve Gerekçesi
cc) Mahkemece ipoteğin düşmesine karar verilmesi aaa) Alacaklının belli olmaması hâlinde Madde 1052 - (1) Alacaklının kim olduğu bilinmiyorsa, gemi siciline ipotekle ilgili olmak üzere yapılan son kayıttan itibaren on yıl geçtiği ve alacaklının hakkı bu süre içinde malik tarafından Borçlar Kanununun 133 üncü maddesi gereğince zamanaşımını kesecek tarzda tanınmış olmadığı takdirde, alacaklı ilân yoluyla çağrılarak ipoteğin düşmesine karar verilebilir. Vadeli alacaklarda bu süre, vadenin do...
(Şerh No: 5732 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:55)

 Bilgi  [TTK. 927] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1050 ve Gerekçesi
bbb) Alacaklının feragati Madde 1050 - (1) İpotek, alacaklının ondan vazgeçmesi ve bunun üzerine sicilden ipotek kaydının silinmesi ile düşer. Şu kadar ki, ipotek üzerinde hak sahibi kişiler varsa onların da onayları şarttır. (2) Malik, ipoteğin ileri sürülmesini sürekli olarak imkânsız kılan bir defe sahip bulunduğu takdirde, alacaklıdan ipotekten vazgeçmesini isteyebilir. (3) Vazgeçme beyanı imzası noterce onaylı bir senetle veya sicil müdürlüğü önünde olur. (4) Alacaklı ipotekten vazg...
(Şerh No: 5731 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:25)

 Bilgi  [TTK. 926] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1049 ve Gerekçesi
bb) Sadece ipoteğin düşmesi sonucunu doğuran sebepler aaa) Tarafların anlaşması Madde 1049 - (1) İpotekli alacaklı ile gemi malikinin, ipoteğin kaldırılması hususunda 1015 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörüldüğü şekilde anlaşmaları ve ipotek kaydının gemi sicilinden silinmesi ile ipotek sona erer. Şu kadar ki, ipotek üzerinde hak sahibi kişiler varsa onların da onayları şarttır. Madde Gerekçesi: Tarafların anlaşarak alacağın güvencesini teşkil eden ipoteği sona erdirebileceklerini aç...
(Şerh No: 5730 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:25)

 Bilgi  [TTK. 929] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1048-1051 ve Gerekçeleri
eee) Alacaklının gemi malikine karşı sahip olduğu istem hakkının zamanaşımına uğraması Madde 1048 - (1) Gemi sicilinden haksız yere silinmiş sözleşmesel ipoteklerle tescil edilmemiş bulunan kanunî ipotekler, alacaklının gemi malikine karşı sahip olduğu istem hakkının zamanaşımına uğraması ile düşer. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 929 uncu maddesinden alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun metninde geçen “mutalebe” teriminin yorumunda yaşanan tereddütleri gidermek üzere, mehaz 15/11/1940 ta...
(Şerh No: 5729 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 937] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1047 ve Gerekçesi
ddd) Birlikte gemi ipoteğinde ipoteğin borçluya geçmesi Madde 1047 - (1) Birlikte gemi ipoteğinde borçlu, 1038 inci maddenin altıncı fıkrasında yazılı hâlde, ipotekli gemilerden yalnız birinin malikine veya onun hukukî seleflerine rücu hakkına sahip olursa, ancak bu gemi üzerindeki ipotek kendisine geçer; diğer gemiler üzerindekiler düşer. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 937 nci maddesinden başlığı değiştirilmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 5728 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 936] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1046 ve Gerekçesi
ccc) Birlikte gemi ipoteğinde malikin alacaklıya ödemede bulunması Madde 1046 - (1) Alacaklıya ödemede bulunan gemi maliki, diğer ipotekli gemilerden birinin malikine veya onun hukukî seleflerine rücu hakkına sahip bulunduğu oranda o malikin gemisi üzerindeki ipotek hakkını kazanır. 1045 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince devam eden ipotekle işbu ipotek birlikte ipotek teşkil eder. (2) Kısmen ödeme hâlinde, alacaklı üzerinde kalan ipotek, birinci fıkra ile 1045 inci maddenin ikinci fıkra...
(Şerh No: 5727 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 928] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1045 ve Gerekçesi
bbb) Alacaklı ve malik sıfatlarının birleşmesi Madde 1045 - (1) Gemi ipoteği ile mülkiyetin aynı kişide birleşmesi ile ipotek düşer. (2) Borçlu, gemi malikinden başka bir kişi olduğu veya alacak üzerinde bir rehin veya intifa hakkı bulunduğu takdirde ipotek devam eder. Şu kadar ki, gemi maliki alacaklı sıfatı ile geminin paraya çevrilmesini isteyemez ve faiz alacakları için gemi güvence oluşturmaz. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 928 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmışt...
(Şerh No: 5726 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 933] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1044 ve Gerekçesi
9. Gemi ipoteğinin sona ermesi a) Sebepleri aa) Alacakla birlikte ipoteğin de düşmesi sonucunu doğuran sebepler aaa) Alacağın düşmesi Madde 1044 - (1) Alacağın sona ermesi ile ipotek de düşer. Kanundaki istisnalar saklıdır. (2) Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesi, alacağın ödenmesi hükmündedir. (3) Gemi maliki olmayan borçlu, alacağın bir kısmını öderse, gemi ipoteğinin alacaklı üzerinde kalan kısmı borçluya geçenden sıra itibarıyla önce gelir. (4) Gemi maliki o...
(Şerh No: 5725 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 925] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1043 ve Gerekçesi
cc) İpotekli alacağın yerine başka bir alacağın konulması Madde 1043 - (1) İpotekle güvence altına alınmış alacak yerine başkası konulabilir. Bunun için alacaklı ile malikin imzaları noterce onaylı bir sözleşme yapmaları veya gemi sicili müdürü önünde anlaşmaları ve durumun gemi siciline tescili şarttır. İpotek üzerinde hak sahibi üçüncü kişiler varsa, onların da onayları gerekir. 1016 ncı madde burada da uygulanır. (2) Yeni alacağın sahibi, eski ipotekli alacaklı değilse, birinci fıkrada ya...
(Şerh No: 5724 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 895] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1042 ve Gerekçesi
bb) İpoteğin derecesinin değiştirilmesi Madde 1042 - (1) Yeni bir gemi ipoteği kurulurken tescil edilmiş bir gemi ipoteğinin derecesenin bu ipotek lehine değiştirilebilmesi için, gemi maliki ile derecesi değiştirilen ipotek alacaklısının, imzaları noterden onaylı bir sözleşme yapmaları veya gemi sicili müdürü önünde anlaşmaları ve bu durumun gemi siciline tescili gereklidir. (2) Mevcut gemi ipoteklerinin derecelerinin sonradan değiştirilebilmesi için, derecesi ilerleyen ipotek hakkı sahibi i...
(Şerh No: 5723 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 924] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1041 ve Gerekçesi
b) İpoteğin değiştirilmesi aa) İpoteğin içeriğinin değiştirilmesi Madde 1041 - (1) Gemi ipoteğinin içeriğinin değiştirilmesi için malik ile alacaklı arasında bu hususta imzaları noterce onaylı bir anlaşma yapılması veya gemi sicili müdürü önünde anlaşmaları ve değişikliğin gemi siciline tescili gereklidir. Tescile 1016 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. (2) Gemi ipoteği üçüncü bir kişinin hakkı ile sınırlandırılmış bulunuyorsa, değişikliğe o kişinin de onayı gerekir. Onay, sici...
(Şerh No: 5722 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 923] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1040 ve Gerekçesi
cc) Devri genel hükümlere tâbi alacaklar Madde 1040 - (1) Birikmiş faizlere, diğer ikincil edimlere, bildirim ve takip giderlerine veya 1022 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı hususlara ilişkin alacakların devri ve malik ile yeni alacaklı arasındaki hukukî ilişki, alacağın devrine ilişkin genel hükümlere tâbidir. (2) Yukarıda yazılı alacaklar hakkında gemi siciline güvenle ilgili 983 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları uygulanmaz. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 923 üncü ma...
(Şerh No: 5721 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 922] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1039 ve Gerekçesi
bb) İtiraz ve defiler Madde 1039 - (1) Malikin, eski alacaklı ile arasında mevcut hukukî ilişkiye dayanarak gemi ipoteğine karşı ileri sürebileceği bir itiraz veya defi, yeni alacaklıya karşı da ileri sürülebilir. Gemi siciline güvenle ilgili 983 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkrası, 975 ve 976 ncı maddelerle 985 nci maddenin son fıkrası hükümleri, bu defi ve itiraz hakkında da geçerlidir. (2) Alacak, malikin devri öğrendiği üç aylık takvim döneminden veya bunu izleyen üç aylık takvim dön...
(Şerh No: 5720 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 921] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1038 ve Gerekçesi
8. Gemi ipoteğinin devri ve değiştirilmesi a) İpoteğin devri aa) Genel olarak Madde 1038 - (1) İpotekle güvence altına alınmış olan alacağın devri ile gemi ipoteği de yeni alacaklıya geçer. (2) Alacak ipotekten ve ipotek de alacaktan ayrı olarak devredilemez. (3) Alacağın devri için eski ve yeni alacaklının bu hususta yazılı şekilde anlaşmaları ve devrin gemi siciline tescili şarttır. (4) Üst sınır ipoteğinde alacak, alacağın devrine ilişkin genel hükümlere göre de devredilebilir. Bu...
(Şerh No: 5719 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 916] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1037 ve Gerekçesi
cc) Gemi malikinin belgelerin verilmesini istem hakkı Madde 1037 - (1) Alacaklının hakkının yerine getirilmesi karşılığında malik, gemi sicilinin değiştirilmesi veya gemi ipoteğinin silinmesi için gerekli belgelerin kendisine verilmesini isteyebilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 916 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5718 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 915] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1036 ve Gerekçesi
bb) Alacağın malike geçmesi Madde 1036 - (1) Malik aynı zamanda borçlu değilse, alacaklının hakkını yerine getirdiği ölçüde alacak kendisine geçer. Geçiş, alacaklının zararına ileri sürülemez. (2) Borçlunun malik ile olan hukukî ilişkilerinden doğan itiraz hakları saklıdır. (3) Alacak için birlikte gemi ipoteği mevcutsa, 1046 ncı madde hükmü uygulanır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 915 inci maddesinden Tasarının 1028 inci maddesinde olduğu gibi burada düzenlenen hususun da halefi...
(Şerh No: 5717 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 914] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1035 ve Gerekçesi
b) Alacağın muaccel olmasından sonra aa) Gemi malikinin borcu ödeme hakkı Madde 1035 - (1) Alacak, malike karşı muacceliyet kazanır yahut borçlu borcunu ödemek hakkına sahip olursa, malik borcu ödeyebilir. (2) Malik parayı tevdi veya takas etmek suretiyle de alacaklının hakkını yerine getirebilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 914 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5716 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 913] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1034 ve Gerekçesi
ccc) Malike temsilci atanması Madde 1034 - (1) Malik, alacaklıya ülke içinde bir yerleşim yeri veya bir temsilci göstermemiş ise, geminin tescil edildiği sicilin bulunduğu yer mahkemesi alacaklının istemi üzerine, kendisine bildirimde bulunabileceği bir temsilci atar. Malikin yerleşim yerinin bilinmemesi veya alacaklının kendi kusuru olmaksızın malikin kim olduğunu bilmemesi hâlinde de aynı hüküm uygulanır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 913 üncü maddesinden “kayyım” kelimesi “temsi...
(Şerh No: 5715 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 912] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1033 ve Gerekçesi
bbb) Alacağın muacceliyeti için bildirimde bulunma hakkı Madde 1033 - (1) Alacağın muacceliyet kazanması bildirime bağlı ise, bildirim, ancak alacaklı tarafından malike veya malik tarafından alacaklıya yapılması hâlinde, gemi ipoteği hakkında hüküm ifade eder. (2) Gemi sicilinde malik olarak kayıtlı bulunan kişi, alacaklı bakımından malik sayılır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 912 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5714 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 911] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1032 ve Gerekçesi
bb) Malikin hakları aaa) Defide bulunma hakkı Madde 1032 - (1) İpotekli geminin maliki, borçlunun alacaklıya karşı sahip olduğu defileri ipotekli alacaklıya karşı ileri sürebileceği gibi, borçlu, borcuna temel olan hukukî işlemi feshedebildiği sürece alacaklının hakkını gemiden alabilmesine de engel olabilir. Bunun gibi, borçlu, borcunu alacaklıdan olan muaccel bir alacağı ile takas etmek olanağına sahip bulundukça, gemi maliki ipotekli alacaklının hakkını gemiden almasını önleyebilir. Bor...
(Şerh No: 5713 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 910] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1031 ve Gerekçesi
bbb) Üçüncü kişiler aleyhine Madde 1031 - (1) Üçüncü kişinin fiili sebebiyle geminin, ipoteğin sağladığı güvenceyi tehlikeye düşürecek derecede kötüleşmesinden kaygı duyulursa, alacaklı, üçüncü kişi aleyhine ancak bu fiilin önlenmesi davasını açabilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 910 uncu maddesinden anlatımı sadeleştirilmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 5712 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 909] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1030 ve Gerekçesi
7. İpoteğin hükümleri a) Alacağın muaccel olmasından önce aa) İpotekli alacaklının hakları aaa) Gemi maliki aleyhine Madde 1030 - (1) Gemi veya tesisatının kötüleşmesi sonucu olarak ipoteğin sağladığı güvence tehlikeye düşerse, alacaklı, tehlikeyi gidermesi için malike uygun bir süre verebilir. Bu süre içinde tehlike giderilmezse, alacaklı derhal ipoteği paraya çevirtmek hakkını elde eder. Alacak faizsiz olup henüz muacceliyet kazanmamışsa, paranın alınması ile muacceliyet tarihleri ...
(Şerh No: 5711 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 908] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1029 ve Gerekçesi
ff) Sigortacının prim ve ödemeleri kabul etmek zorunluluğu Madde 1029 - (1) Sigortacı, muaccel olan sigorta primlerini ve sigorta sözleşmesi gereğince ona yapılması gereken diğer ödemeleri kanunen reddedebileceği durumlarda bile, bunları sigortalıdan ve ipotekli alacaklıdan kabul etmeğe zorunludur. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 908 inci maddesinin birinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. 908 inci maddenin ikinci fıkrası gemi ipoteğinin kapsamı ile ilgili olduğundan T...
(Şerh No: 5710 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 907] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1028 ve Gerekçesi
ee) İpoteğin ödeyen sigortacıya geçmesi Madde 1028 - (1) Sigortacı, 1024 üncü maddenin iki ilâ beşinci fıkraları ile 1027 nci madde gereğince ipotekli alacaklıya ödemede bulunduğu ölçüde, gemi ipoteği kendisine geçer. Şu kadar ki, intikal alacaklının veya sigortacının kendilerine karşı ödeme borcu devam eden aynı derecedeki veya daha sonra gelen ipotekli alacaklıların zararına olarak ileri sürülemez. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 907 nci maddesinden dili güncelleştirilerek ve madde...
(Şerh No: 5709 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 906] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1027 ve Gerekçesi
dd) Sigortacının borcundan kurtulması Madde 1027 - (1) Sigortacı, sigorta ettirenin veya sigortalının fiili yüzünden, tazminat ödeme borcundan kurtulsa bile, ipotekli alacaklıya karşı olan borcu varlığını sürdürür. Sigortacının rizikonun gerçekleşmesinden sonra sözleşmeden cayması hâlinde de aynı hüküm geçerlidir. (2) Sigortacı; a) Sigorta primi zamanında ödenmediği, b) Gemi, denize ve yola elverişsiz bir hâlde yola çıktığı, c) Gemi bildirilen veya olağan rotadan ayrıldığı, için borcunda...
(Şerh No: 5708 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 905] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1026 ve Gerekçesi
ccc) İpotekli alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi Madde 1026 - (1) İpotekli alacaklı, yerleşim yerini değiştirip de bunu sigortacıya bildirmezse, 1024 üncü madde uyarınca ona yapılacak bildirimlerin, sigortacı tarafından bilinen son adresine gönderilmesi yeterlidir. Bildirim, ipotekli alacaklının yerleşim yerini değiştirmemiş olması hâlinde düzenli hizmet veren bir iletişim aracıyla yapılmış olsa idi, hangi tarihte onun eline geçecek idiyse, o tarihten itibaren hüküm ifade eder. Madde...
(Şerh No: 5707 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 904] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1025 ve Gerekçesi
bbb) Birden çok sigortacının varlığında Madde 1025 - (1) Gemi birden çok sigortacı tarafından müştereken sigorta edilmişse 1024 üncü madde gereğince, ipoteğin, malik tarafından, alacaklıya jeran olarak gösterilmiş olan sigortacıya bildirilmesi yeterlidir. Jeran sigortacı, durumu diğer sigortacılara bildirmekle yükümlüdür. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 904 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5706 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:22)

 Bilgi  [TTK. 903] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1024 ve Gerekçesi
cc) Gemi ipoteğinin sigortacıya bildirilmesi aaa) Bildirim yükümü Madde 1024 - (1) İpotekli alacaklı ipoteği sigortacıya bildirmişse, sigorta priminin zamanında ödenmemesi ve bu yüzden sigorta ettirene bir ödeme süresi belirlenmesi durumunda, sigortacının bunu gecikmeksizin alacaklıya bildirmesi gereklidir. Sigorta priminin ödenmemesi nedeniyle sürenin sonunda sigorta sözleşmesinin feshedilmesinde de, aynı hüküm geçerlidir. (2) Sigorta sözleşmesinin, feshin bildirimi, cayma veya diğer her...
(Şerh No: 5705 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:22)

 Bilgi  [TTK. 902] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1023 ve Gerekçesi
bb) Sigortacının yapacağı ödemeler Madde 1023 - (1) Sigortacı, geminin önceki durumuna getirilmesi veya gemi alacaklılarına verilmesi amacıyla malike tazminat bedeline sayılmak üzere ödemede bulunmuş ve bu amaçlara erişilmesi güvence altına alınmış ise, ödeme, ipotekli alacaklıya karşı da geçerli olur. (2) Gemi önceki durumuna getirildiği veya eklenti olan yeni parçalar yerlerine konulduğu takdirde, sigortacının ipotek alacaklılarına karşı olan sorumluluğu sona erer. Malikin bir gemi alacakl...
(Şerh No: 5704 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:22)

 Bilgi  [TTK. 901] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1022 ve Gerekçesi
c) Sigorta tazminatı aa) Kural Madde 1022 - (1) Gemi ipoteğinin kapsamına giren hususlarla ilgili olarak malikin menfaatinin, malik veya onun hesabına bir başkası tarafından sigorta ettirilmiş olması hâlinde, ipotek, sigorta tazminatını da kapsar. (2) İpotek, sigorta primlerini veya sigorta sözleşmesi gereğince sigortacıya yapılması gereken başka ödemelerin yerine getirilmesi için alacaklı tarafından harcanan paralarla bunların faizlerini de güvence altına alır. (3) Aşağıdaki hükümler sa...
(Şerh No: 5703 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:22)

 Bilgi  [TTK. 897] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1021 ve Gerekçesi
b) Birlikte gemi ipoteğinde birden çok gemi veya gemi payı Madde 1021 - (1) Bir alacak için birden çok gemi veya gemi payı ipotek edilmişse, bunlardan her biri borcun tamamından sorumludur. (2) Alacaklı, her gemi veya pay ancak belirli bir kısımdan sorumlu olmak üzere alacağını gemi veya paylar arasında paylaştırabilir. Paylaştırma, sicil müdürlüğüne yapılacak beyan ve tescil ile gerçekleşir. Birlikte ipotek üzerinde hak sahibi kişiler varsa onların da onayı gereklidir. Madde Gerekçesi: ...
(Şerh No: 5702 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:22)

 Bilgi  [TTK. 900] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1020 ve Gerekçesi
6. İpoteğin kapsamı a) Gemi, gemi payı, bütünleyici parça, eklenti, gemi yerine geçen satış veya istimval bedeli ve tazminat istemleri Madde 1020 - (1) İpoteğin kapsamı hakkında Türk Medenî Kanununun 862 ve 863 üncü maddeleri uygulanır. (2) Eklentiler normal bir işletmenin gereği olarak bu durumdan çıkarılır veya alacaklı lehine el konmazdan önce devredilerek gemiden uzaklaştırılır ise, ipotek artık bunları kapsamaz. (3) Bütünleyici parçalar, gemiden geçici bir amaç için olmamak şartıyla...
(Şerh No: 5701 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:22)

 Bilgi  [TTK. 899] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1019 ve Gerekçesi
b) Faizler Madde 1019 - (1) Alacak faizsiz veya faiz oranı o tarihte geçerli asgarî kanunî faiz oranını düzenleyen hükümde belirlenen orandan aşağı ise, ipotek dereceleri eşit olan veya sonradan gelen hak sahiplerinin onayına gerek olmaksızın bu kanunî faizi de kapsayacak şekilde genişletilebilir. (2) Faizin ödeme zamanında ve yerinde yapılacak değişiklikler için bu hak sahiplerinin onayına gerek yoktur. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 899 uncu maddesinin birinci fıkrası değiştiril...
(Şerh No: 5700 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:22)

 Bilgi  [TTK. 898] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1018 ve Gerekçesi
5. İpoteğin güvence altına aldığı alacak a) Genel olarak Madde 1018 - (1) İpotekli gemi Türk Medenî Kanunun 875 inci maddesinin birinci fıkrasıyla 876 ncı maddesinde öngörülen alacaklar için güvence sağlar. (2) Temerrüt şartları yalnız gemi malikine karşı mevcut olduğu takdirde de, ipotek temerrüt faizlerini karşılar. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 898 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5699 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:22)

 Bilgi  [TTK. 894] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1017 ve Gerekçesi
4. İpoteğin derecesi Madde 1017 - (1) Gemi üzerindeki ipoteklerin dereceleri, Türk Medenî Kanununun taşınmaz rehni hakkındaki hükümlerine göre belirlenir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 894 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5698 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:22)

 Bilgi  [TTK. 893] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1016 ve Gerekçesi
3. Sicile geçirilecek hususlar Madde 1016 - (1) Gemi ipoteğinin tescilinde alacaklının adı ve soyadı veya unvanı ile alacağın Türk Lirası ile tutarı, konusu para olmayan alacaklarda bunun Türk Lirası karşılığı, alacak faizli ise faiz oranı, diğer ikincil edimler kabul edilmişse bunların da alacağın miktarının belirlendiği para cinsinden tutarı ve ipoteğin derecesi sicile kaydolunur; her derecenin güvence altına aldığı miktar, rehin konusu alacağın belirlendiği para cinsi üzerinden gösterilir....
(Şerh No: 5697 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:22)

 Bilgi  [TTK. 876] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1015 ve Gerekçesi
2. Kurulması Madde 1015 - (1) Gemi ipoteğinin kurulması için geminin maliki ile alacaklının gemi üzerinde ipotek kurulması hususunda anlaşmaları ve ipoteğin gemi siciline tescil edilmesi şarttır. (2) İpoteğin kurulmasına ilişkin sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması ve imzalarının noterce onaylanması gerekir. Bu anlaşma gemi sicil memuru önünde de yapılabilir. Bu şekillerden birine uygun bir şekilde yapılmadıkça ipoteğin kurulmasına dair anlaşma geçerli olmaz. (3) Tescilden önce anlaşma K...
(Şerh No: 5696 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:21)

 Bilgi  [TTK. 877] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1013 ve Gerekçesi
B) Sicile kayıtlı olan gemilerin rehni I- Tersane sahibinin ipotek hakkı Madde 1013 - (1) Tersane sahibi, geminin yapımı ve onarımından doğan alacakları için, o yapı veya gemi üzerinde, bir ipoteğinin tescilini isteme hakkına sahiptir. Bu haktan önceden vazgeçme geçerli değildir. (2) Bu ipoteğin kurulması hakkında Türk Medenî Kanununun 895 ilâ 897 nci maddeleri uygulanır. (3) Gemi ipoteğinin kurulmasına yönelik istem hakkını güvence altına almak için, gemi veya yapı siciline şerh verileb...
(Şerh No: 5695 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:21)

 Bilgi  [TTK. 875] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1012-1014 ve Gerekçeleri
ÜÇÜNCÜ AYIRIM Gemi Rehni A) Sicile kayıtlı olmayan gemiler üzerindeki iştirak payının rehni Madde 1012 - (1) Sicile kayıtlı olmayan bir geminin bir donatma iştiraki tarafından işletilmesi hâlinde, paydaş donatanlardan her birinin iştirak payının rehni, Türk Medenî Kanununun alacaklar ve diğer haklar üzerindeki rehinlere ilişkin hükümlerine tâbidir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 966 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki düzenlemede iştirak payının niteliği gereği sahibine gemi ...
(Şerh No: 5694 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:21)

 Bilgi  [TTK. 971] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1010-1011 ve Gerekçeleri
D) Yapı hâlinde bulunan gemiler ve yapı payları üzerindeki mülkiyet I- Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunmayan yapılar ve yapı payları Madde 1010 - (1) Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kayıtlı olmayan yapılar ve yapı payları üzerindeki mülkiyetin iktisabı ve ziyaı, sicile kayıtlı olmayan gemiler ve gemi payları üzerindeki mülkiyetin iktisabı ve ziyaı ile ilgili hükümlere bağlıdır. Madde Gerekçesi: Bu madde 6762 sayılı Kanunda bulunmayan yeni bir hükümdür. Daha önce yapı ha...
(Şerh No: 5692 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:21)

 Bilgi  [TTK. 963] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1008-1009 ve Gerekçeleri
b) İştirak payının bırakılması yoluyla Madde 1008 - (1) Donatma iştirakinde; yeni bir yolculuğa veya bir yolculuk sonunda gemiyi tamir ettirmeye yahut donatma iştirakinin sorumlu olduğu bir gemi alacağının ödenmesine karar verilirse, karara iştirak etmeyen paydaş donatanlardan her biri, herhangi bir karşılık istemeksizin iştirak payını bırakmak suretiyle, kararı yerine getirmek için gereken ödemelerde bulunmaktan kurtulabilir. (2) Bu hakkını kullanmak isteyen paydaş donatan; kararın verildiğ...
(Şerh No: 5691 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:21)

 Bilgi  [TTK. 965] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1006-1007 ve Gerekçeleri
C) Sicile kayıtlı gemi payı ve iştirak payı üzerinde mülkiyet I- İktisabı 1. Aslen Madde 1006 - (1) Sicile kayıtlı gemi payı veya iştirak payı üzerindeki mülkiyetin aslen iktisabı, sicile kayıtlı gemiler hakkındaki hükümlere tâbidir. Madde Gerekçesi: Bu madde 6762 sayılı Kanunda olmayan yeni bir hükümdür. Evvelce sicile kayıtlı gemi payı ve iştirak payı üzerindeki mülkiyetin ne şekilde iktisap edileceğine dair bir hüküm olmadığından, bu mesele yorum yoluyla hallediliyordu. Genel ka...
(Şerh No: 5690 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:21)

 Bilgi  [TTK. 872] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1005 ve Gerekçesi
III- Zamanaşımı Madde 1005 - (1) Gemiyi elinde bulunduran aslî zilyet lehine olağan zamanaşımı şartlarının gerçekleşmesi ile önceki malikin mülkiyet hakkı sona erer. (2) Olağanüstü zamanaşımında gemiyi aslî zilyet sıfatıyla elinde bulunduranın, 1000 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre açtığı tescil davası sonucunda tescile karar verilmesiyle, önceki malikin mülkiyet hakkı sona erer. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunda bulunmayan bu hüküm, zamanaşımı yoluyla mülkiyetin iktisabını düzenle...
(Şerh No: 5689 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:21)

 Bilgi  [TTK. 874] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1004 ve Gerekçesi
II- Terk Madde 1004 - (1) Sicile kayıtlı bir geminin maliki, gemi üzerindeki mülkiyet hakkından vazgeçtiğini sicil müdürlüğüne bildirerek ve bunu gemi siciline tescil ettirerek geminin mülkiyetini terk edebilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 874 üncü maddesinin birinci fıkrasından anlatımı değiştirilerek alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 874 üncü maddesinin ikinci fıkrası, mülkiyetin iktisabıyla ilgili olduğundan, bu hususun düzenlendiği Tasarının 998 inci maddesinin birinci fıkrasın...
(Şerh No: 5688 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:21)

 Bilgi  [TTK. 816] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1003 ve Gerekçesi
B) Ziyaı I- Geminin ziyaı Madde 1003 - (1) Sicile kayıtlı bir geminin kurtarılamayacak şekilde batması, yararlanılabilir enkaz bırakmaksızın harap olması, patlaması ve tahrip edilmiş olması gibi sebeplerden zâyi olmasıyla gemi üzerindeki mülkiyet hakkı sona erer. Şu kadar ki, malikin; yararlanılabilir enkaz üzerindeki taşınır mülkiyeti ile her türlü enkazın kaldırılmasına, çevrenin korunmasına ve benzer hususlara ilişkin yükümlülük ve borçları devam eder. Madde Gerekçesi: Bu madde, mül...
(Şerh No: 5687 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:21)

1) Any person who uses force against or threatens another person in order to compel him to alter or declare, or in order to prevent him from declaring or disseminating his religious, political, social or philosophical believes, thoughts or convictions shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to three years. 2) Where communal religious worship or ceremony is prevented by the use of force, threats or by any other unlawful act a penalty in accordance with the above section shall be imposed.
(Şerh No: 5686 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 22:10)

1) Any person who uses force against, or threatens another person in order to compel such person a) to be or not to be a member of a political party, to attend or not to attend activities of a political party, to leave a political party or to leave the position of management of a political party, or b) to fail to stand as a candidate for an elected public post or to leave a position which he has been elected to shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to three years. 2) Where the activities of a political party are prevented by the use of force or threat, or by any other unlawful act, a penalty of imprisonment for a term of two to five years shall be imposed.
(Şerh No: 5685 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 22:09)

1) Where the activities of a public institution are prevented by the use of violence or threat or any other unlawful act, a penalty of imprisonment for term of one to three years shall be imposed.
(Şerh No: 5684 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 22:09)

1) Any person who prevents any of the following acts, by the use of force or threat or any other unlawful act shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to three years: a) all forms of educational and training activities which have been established by a public authority or carried out under a license issued by a public authority; or b) entering or remaining in buildings or premises where students are living communally.
(Şerh No: 5683 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 22:07)

1) Security measures specifically on legal entities shall be imposed upon those entities which secure unjust benefit from the commission of the offences of threat, blackmail, force or deprivation of liberty.
(Şerh No: 5682 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 22:07)

1) Where a person who was committed the offence defined in the above article, frees the victim voluntarily, in a safe place, prior to the commencement of an investigation and without having caused any harm to the victim, then the penalty to be imposed shall be reduced by two thirds.
(Şerh No: 5681 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 22:06)

1) Any person who unlawfully restricts the freedom of a person to move or to remain, in a particular place shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to five years. 2) Where a person uses force, threats or deception in order to commit an offence or during the commission of the offence, then a penalty of imprisonment for a term of two to seven years shall be imposed. 3) Where this offence is committed: a) with use of a weapon, b) together with more than one person, c) against a public officer as a result of the performance of his public duty, d) by misusing the influence derived from public office, e) against a direct antecedent, direct descendents or spouse, f) against a child or a person who cannot defend himself physically or mentally, the penalty to imposed according to the above sections shall be doubled. 4) Where this offence results in the significant economic loss to the victim, an additional penalty of a judicial fine up to one thousand days shall be imposed. 5) Where the offence is committed with a sexual purpose, the penalty to be imposed in accordance with the above sections shall be increased by one half. 6) Where an aggravated injury on account of its consequences is committed in order to commit this offence or during the commission of this offence, then the provisions relating to intentional injury shall be additionally applied.
(Şerh No: 5680 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 22:05)

1) Any person who uses force against an individual in order to compel such individual to carry out or fail to carry out an act or to enable himself to carry out a particular act, the penalty that would be imposed under the offence of intentional injury shall be increased by one third to one half.
(Şerh No: 5679 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 22:04)

1) Any person who forces an individual to obtain an illegal interest or forces someone to act, or fail to act, such not being within the scope of his duty, or to perform an act contrary to law; by stating that he will or will not do something which would be within his duty or rights, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to three years and a judicial fine of up to five thousand days. 2) Where a person threatens do disclose or make an accusation as to a matter that would damage a person's honor or reputation for the purposes of obtaining a benefit for himself or others, he shall be sentenced according to the provisions of section one.
(Şerh No: 5678 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 22:03)

1) Any person who threatens another individual by stating that he will attack the individual's or his relative's life or physical or sexual immunity shall be subject to a penalty of imprisonment for a term of six months to two years. Where the threat relates to causing extensive loss of economic assets or other related harms, there shall be a penalty of imprisonment for a term of up to six months or a judicial fine, upon the complaint of the victim. 2) Where the threat is carried out: a) with the use of a weapon; b) while concealing his identity or with an unsigned letter or by using a particular symbol; c) jointly with more than one person; d) by taking advantage of the power to invoke fear derived from a criminal organisation which exists, or is assumed to exist the offender shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of two to five years. 3) Where the offences of intentional killing, intentional injury or damaging property are committed with the aim to threaten, the penalties for such offences shall be imposed in addition.
(Şerh No: 5677 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 22:03)

1) Any person who sexually harasses another person, shall be sentenced to a penalty of imprisonment of three months to two years or a judicial fine upon complaint of the victim. 2) Where these acts are committed by misusing the influence derived from a hierarchical, service, educational/training or familial relationship or where such acts are committed by taking advantage of working at the same workplace, the penalty to be imposed under the above section shall be increased by one half. Where the victim has had to leave his employment or school or separate from his family, the penalty to be imposed shall not be less than one year.
(Şerh No: 5607 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 18:29)

1) Any person who enters; without any force, threat or deceit; into sexual intercourse with a minor who has completed fifteen years of age shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of six months to two years, upon complaint. 2) (Annulled with the judgment of the Constitutional Court E.2005/103, K.2005/89 and Date 23.11.2005)
(Şerh No: 5606 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 18:28)

1) Any person who sexually abuses a minor shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of three to eight years. Sexual abuse means a) any act of a sexual nature against a minor who has not completed fifteen years of age or, though having completed fifteen years, lacks the competence to understand the meaning and consequences of such acts b) sexual acts conducted against any other minor with the use of force, threat, deception or any other method which affects the willingness of the child 2) Where the sexual abuse occurs as a result of the insertion of an organ or a similar object into the body, a penalty of imprisonment for a term of eight to fifteen years shall be imposed. 3) Where the sexual assault is committed by the direct ascendant, second or third degree blood relative, step father, the adoptive parent, guardian, tutor, teacher, carer, other persons in charge of providing health services or who bears the obligation for protection or supervision, or through abuse of the invluence derived from a working relationship or is committed together by more than one person; the penalty to be imposed in accordance with the above sections shall be increased by half. 4) Where the sexual assault is committed against a minor described in section one (a) by force or threat, the penalty to be imposed in accordance with the above sections shall be increased by half. 5) Where any force or violence, used with the aim of sexual assault leads to any aggravated injury on a...
(Şerh No: 5605 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 18:27)

1) Any person who violates the physical integrity of another person, by means of sexual conduct, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of two to seven years, upon the complaint of the victim. 2) Where the act is committed by means of inserting an organ or other object into the body, the offender shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of seven to twelve years. If the act is committed against the offender's spouse, conducting an investigation and prosecution shal be subject to a complaint by the victim. 3) Where the offence is committed a) against a person who is physically or mentally incapable of defending themselves, b) by misusing the influence derived from a position in public office or a private working relationship, c) againt a person of first, second or third degree blood relationship or a relative by marraiage; or d) by using weapons or together with the cooperation of more than one person, the penalties imposed in accordance with sections above shall be increased by half. 4) Where greater force than is necessary to suppress the resistance of the victim is used during the commission of the offence, the offender shall also be sentenced to a penalty for intentional injury in addition. 5) Where the offence results in the impairment of the physical or mental health of the victim, the offender shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of not less than ten years. 6) Where, as a result of the offence, the vic...
(Şerh No: 5604 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 18:25)

1) Any person who sterilises a man or woman, without their consent, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of three to six years. If the act is performed by a person who is unauthorised to sterilise, then the penalty shall be increased by one third. 2) Where the sterilisation is performed by an unauthorised person, even with the person's consent, a penalty of imprisonment for a term of one to three years shall be imposed.
(Şerh No: 5603 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 17:18)

1) A woman who willingly aborts a child where the term of pregnancy is more than ten weeks shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term up to one year and a judicial fine.
(Şerh No: 5602 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 17:17)

1) Any person who performs an abortion of a child upon a woman without her consent shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of five to ten years. 2) Any person who, in the absence of medical necessity, performs an abortion of a child, upon a woman, who is more than ten weeks pregnant and with her consent, shall be sentenced to imprisonment for a term of two to four years. The woman who consents to the abortion in these cirumstances shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term up to one year and a judicial fine. 3) Where the act referred to in section one causes damage to the physical or mental health of the woman, the person shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of six to twelve years. Where the act results in the death of the woman, a penalty of imprisonment for a term of fifteen to twenty years shall be imposed. 4) Where the act referred to in section two causes damage to the physical or mental health of the woman, the person shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of three to six years. Where the act results in the death of the woman, a penalty of imprisonment for a term of four to eight years shall be imposed. 5) Irrespective of the consent of the woman; if an unauthorised person performs the abortion of a child, upon a woman, who is less than ten weeks pregnant; a penalty of imprisonment for a term of two to four years shall be imposed. If any of the offences listed in the above sections are comm...
(Şerh No: 5601 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 17:16)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,22267795 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.