Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TTK. 921] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1038 ve Gerekçesi
8. Gemi ipoteğinin devri ve değiştirilmesi a) İpoteğin devri aa) Genel olarak Madde 1038 - (1) İpotekle güvence altına alınmış olan alacağın devri ile gemi ipoteği de yeni alacaklıya geçer. (2) Alacak ipotekten ve ipotek de alacaktan ayrı olarak devredilemez. (3) Alacağın devri için eski ve yeni alacaklının bu hususta yazılı şekilde anlaşmaları ve devrin gemi siciline tescili şarttır. (4) Üst sınır ipoteğinde alacak, alacağın devrine ilişkin genel hükümlere göre de devredilebilir. Bu...
(Şerh No: 5719 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 916] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1037 ve Gerekçesi
cc) Gemi malikinin belgelerin verilmesini istem hakkı Madde 1037 - (1) Alacaklının hakkının yerine getirilmesi karşılığında malik, gemi sicilinin değiştirilmesi veya gemi ipoteğinin silinmesi için gerekli belgelerin kendisine verilmesini isteyebilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 916 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5718 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 915] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1036 ve Gerekçesi
bb) Alacağın malike geçmesi Madde 1036 - (1) Malik aynı zamanda borçlu değilse, alacaklının hakkını yerine getirdiği ölçüde alacak kendisine geçer. Geçiş, alacaklının zararına ileri sürülemez. (2) Borçlunun malik ile olan hukukî ilişkilerinden doğan itiraz hakları saklıdır. (3) Alacak için birlikte gemi ipoteği mevcutsa, 1046 ncı madde hükmü uygulanır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 915 inci maddesinden Tasarının 1028 inci maddesinde olduğu gibi burada düzenlenen hususun da halefi...
(Şerh No: 5717 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 914] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1035 ve Gerekçesi
b) Alacağın muaccel olmasından sonra aa) Gemi malikinin borcu ödeme hakkı Madde 1035 - (1) Alacak, malike karşı muacceliyet kazanır yahut borçlu borcunu ödemek hakkına sahip olursa, malik borcu ödeyebilir. (2) Malik parayı tevdi veya takas etmek suretiyle de alacaklının hakkını yerine getirebilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 914 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5716 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 913] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1034 ve Gerekçesi
ccc) Malike temsilci atanması Madde 1034 - (1) Malik, alacaklıya ülke içinde bir yerleşim yeri veya bir temsilci göstermemiş ise, geminin tescil edildiği sicilin bulunduğu yer mahkemesi alacaklının istemi üzerine, kendisine bildirimde bulunabileceği bir temsilci atar. Malikin yerleşim yerinin bilinmemesi veya alacaklının kendi kusuru olmaksızın malikin kim olduğunu bilmemesi hâlinde de aynı hüküm uygulanır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 913 üncü maddesinden “kayyım” kelimesi “temsi...
(Şerh No: 5715 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 912] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1033 ve Gerekçesi
bbb) Alacağın muacceliyeti için bildirimde bulunma hakkı Madde 1033 - (1) Alacağın muacceliyet kazanması bildirime bağlı ise, bildirim, ancak alacaklı tarafından malike veya malik tarafından alacaklıya yapılması hâlinde, gemi ipoteği hakkında hüküm ifade eder. (2) Gemi sicilinde malik olarak kayıtlı bulunan kişi, alacaklı bakımından malik sayılır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 912 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5714 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 911] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1032 ve Gerekçesi
bb) Malikin hakları aaa) Defide bulunma hakkı Madde 1032 - (1) İpotekli geminin maliki, borçlunun alacaklıya karşı sahip olduğu defileri ipotekli alacaklıya karşı ileri sürebileceği gibi, borçlu, borcuna temel olan hukukî işlemi feshedebildiği sürece alacaklının hakkını gemiden alabilmesine de engel olabilir. Bunun gibi, borçlu, borcunu alacaklıdan olan muaccel bir alacağı ile takas etmek olanağına sahip bulundukça, gemi maliki ipotekli alacaklının hakkını gemiden almasını önleyebilir. Bor...
(Şerh No: 5713 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 910] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1031 ve Gerekçesi
bbb) Üçüncü kişiler aleyhine Madde 1031 - (1) Üçüncü kişinin fiili sebebiyle geminin, ipoteğin sağladığı güvenceyi tehlikeye düşürecek derecede kötüleşmesinden kaygı duyulursa, alacaklı, üçüncü kişi aleyhine ancak bu fiilin önlenmesi davasını açabilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 910 uncu maddesinden anlatımı sadeleştirilmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 5712 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 909] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1030 ve Gerekçesi
7. İpoteğin hükümleri a) Alacağın muaccel olmasından önce aa) İpotekli alacaklının hakları aaa) Gemi maliki aleyhine Madde 1030 - (1) Gemi veya tesisatının kötüleşmesi sonucu olarak ipoteğin sağladığı güvence tehlikeye düşerse, alacaklı, tehlikeyi gidermesi için malike uygun bir süre verebilir. Bu süre içinde tehlike giderilmezse, alacaklı derhal ipoteği paraya çevirtmek hakkını elde eder. Alacak faizsiz olup henüz muacceliyet kazanmamışsa, paranın alınması ile muacceliyet tarihleri ...
(Şerh No: 5711 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 908] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1029 ve Gerekçesi
ff) Sigortacının prim ve ödemeleri kabul etmek zorunluluğu Madde 1029 - (1) Sigortacı, muaccel olan sigorta primlerini ve sigorta sözleşmesi gereğince ona yapılması gereken diğer ödemeleri kanunen reddedebileceği durumlarda bile, bunları sigortalıdan ve ipotekli alacaklıdan kabul etmeğe zorunludur. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 908 inci maddesinin birinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. 908 inci maddenin ikinci fıkrası gemi ipoteğinin kapsamı ile ilgili olduğundan T...
(Şerh No: 5710 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 907] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1028 ve Gerekçesi
ee) İpoteğin ödeyen sigortacıya geçmesi Madde 1028 - (1) Sigortacı, 1024 üncü maddenin iki ilâ beşinci fıkraları ile 1027 nci madde gereğince ipotekli alacaklıya ödemede bulunduğu ölçüde, gemi ipoteği kendisine geçer. Şu kadar ki, intikal alacaklının veya sigortacının kendilerine karşı ödeme borcu devam eden aynı derecedeki veya daha sonra gelen ipotekli alacaklıların zararına olarak ileri sürülemez. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 907 nci maddesinden dili güncelleştirilerek ve madde...
(Şerh No: 5709 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 906] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1027 ve Gerekçesi
dd) Sigortacının borcundan kurtulması Madde 1027 - (1) Sigortacı, sigorta ettirenin veya sigortalının fiili yüzünden, tazminat ödeme borcundan kurtulsa bile, ipotekli alacaklıya karşı olan borcu varlığını sürdürür. Sigortacının rizikonun gerçekleşmesinden sonra sözleşmeden cayması hâlinde de aynı hüküm geçerlidir. (2) Sigortacı; a) Sigorta primi zamanında ödenmediği, b) Gemi, denize ve yola elverişsiz bir hâlde yola çıktığı, c) Gemi bildirilen veya olağan rotadan ayrıldığı, için borcunda...
(Şerh No: 5708 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 905] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1026 ve Gerekçesi
ccc) İpotekli alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi Madde 1026 - (1) İpotekli alacaklı, yerleşim yerini değiştirip de bunu sigortacıya bildirmezse, 1024 üncü madde uyarınca ona yapılacak bildirimlerin, sigortacı tarafından bilinen son adresine gönderilmesi yeterlidir. Bildirim, ipotekli alacaklının yerleşim yerini değiştirmemiş olması hâlinde düzenli hizmet veren bir iletişim aracıyla yapılmış olsa idi, hangi tarihte onun eline geçecek idiyse, o tarihten itibaren hüküm ifade eder. Madde...
(Şerh No: 5707 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:23)

 Bilgi  [TTK. 904] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1025 ve Gerekçesi
bbb) Birden çok sigortacının varlığında Madde 1025 - (1) Gemi birden çok sigortacı tarafından müştereken sigorta edilmişse 1024 üncü madde gereğince, ipoteğin, malik tarafından, alacaklıya jeran olarak gösterilmiş olan sigortacıya bildirilmesi yeterlidir. Jeran sigortacı, durumu diğer sigortacılara bildirmekle yükümlüdür. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 904 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5706 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:22)

 Bilgi  [TTK. 903] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1024 ve Gerekçesi
cc) Gemi ipoteğinin sigortacıya bildirilmesi aaa) Bildirim yükümü Madde 1024 - (1) İpotekli alacaklı ipoteği sigortacıya bildirmişse, sigorta priminin zamanında ödenmemesi ve bu yüzden sigorta ettirene bir ödeme süresi belirlenmesi durumunda, sigortacının bunu gecikmeksizin alacaklıya bildirmesi gereklidir. Sigorta priminin ödenmemesi nedeniyle sürenin sonunda sigorta sözleşmesinin feshedilmesinde de, aynı hüküm geçerlidir. (2) Sigorta sözleşmesinin, feshin bildirimi, cayma veya diğer her...
(Şerh No: 5705 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:22)

 Bilgi  [TTK. 902] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1023 ve Gerekçesi
bb) Sigortacının yapacağı ödemeler Madde 1023 - (1) Sigortacı, geminin önceki durumuna getirilmesi veya gemi alacaklılarına verilmesi amacıyla malike tazminat bedeline sayılmak üzere ödemede bulunmuş ve bu amaçlara erişilmesi güvence altına alınmış ise, ödeme, ipotekli alacaklıya karşı da geçerli olur. (2) Gemi önceki durumuna getirildiği veya eklenti olan yeni parçalar yerlerine konulduğu takdirde, sigortacının ipotek alacaklılarına karşı olan sorumluluğu sona erer. Malikin bir gemi alacakl...
(Şerh No: 5704 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:22)

 Bilgi  [TTK. 901] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1022 ve Gerekçesi
c) Sigorta tazminatı aa) Kural Madde 1022 - (1) Gemi ipoteğinin kapsamına giren hususlarla ilgili olarak malikin menfaatinin, malik veya onun hesabına bir başkası tarafından sigorta ettirilmiş olması hâlinde, ipotek, sigorta tazminatını da kapsar. (2) İpotek, sigorta primlerini veya sigorta sözleşmesi gereğince sigortacıya yapılması gereken başka ödemelerin yerine getirilmesi için alacaklı tarafından harcanan paralarla bunların faizlerini de güvence altına alır. (3) Aşağıdaki hükümler sa...
(Şerh No: 5703 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:22)

 Bilgi  [TTK. 897] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1021 ve Gerekçesi
b) Birlikte gemi ipoteğinde birden çok gemi veya gemi payı Madde 1021 - (1) Bir alacak için birden çok gemi veya gemi payı ipotek edilmişse, bunlardan her biri borcun tamamından sorumludur. (2) Alacaklı, her gemi veya pay ancak belirli bir kısımdan sorumlu olmak üzere alacağını gemi veya paylar arasında paylaştırabilir. Paylaştırma, sicil müdürlüğüne yapılacak beyan ve tescil ile gerçekleşir. Birlikte ipotek üzerinde hak sahibi kişiler varsa onların da onayı gereklidir. Madde Gerekçesi: ...
(Şerh No: 5702 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:22)

 Bilgi  [TTK. 900] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1020 ve Gerekçesi
6. İpoteğin kapsamı a) Gemi, gemi payı, bütünleyici parça, eklenti, gemi yerine geçen satış veya istimval bedeli ve tazminat istemleri Madde 1020 - (1) İpoteğin kapsamı hakkında Türk Medenî Kanununun 862 ve 863 üncü maddeleri uygulanır. (2) Eklentiler normal bir işletmenin gereği olarak bu durumdan çıkarılır veya alacaklı lehine el konmazdan önce devredilerek gemiden uzaklaştırılır ise, ipotek artık bunları kapsamaz. (3) Bütünleyici parçalar, gemiden geçici bir amaç için olmamak şartıyla...
(Şerh No: 5701 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:22)

 Bilgi  [TTK. 899] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1019 ve Gerekçesi
b) Faizler Madde 1019 - (1) Alacak faizsiz veya faiz oranı o tarihte geçerli asgarî kanunî faiz oranını düzenleyen hükümde belirlenen orandan aşağı ise, ipotek dereceleri eşit olan veya sonradan gelen hak sahiplerinin onayına gerek olmaksızın bu kanunî faizi de kapsayacak şekilde genişletilebilir. (2) Faizin ödeme zamanında ve yerinde yapılacak değişiklikler için bu hak sahiplerinin onayına gerek yoktur. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 899 uncu maddesinin birinci fıkrası değiştiril...
(Şerh No: 5700 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:22)

 Bilgi  [TTK. 898] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1018 ve Gerekçesi
5. İpoteğin güvence altına aldığı alacak a) Genel olarak Madde 1018 - (1) İpotekli gemi Türk Medenî Kanunun 875 inci maddesinin birinci fıkrasıyla 876 ncı maddesinde öngörülen alacaklar için güvence sağlar. (2) Temerrüt şartları yalnız gemi malikine karşı mevcut olduğu takdirde de, ipotek temerrüt faizlerini karşılar. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 898 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5699 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:22)

 Bilgi  [TTK. 894] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1017 ve Gerekçesi
4. İpoteğin derecesi Madde 1017 - (1) Gemi üzerindeki ipoteklerin dereceleri, Türk Medenî Kanununun taşınmaz rehni hakkındaki hükümlerine göre belirlenir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 894 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5698 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:22)

 Bilgi  [TTK. 893] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1016 ve Gerekçesi
3. Sicile geçirilecek hususlar Madde 1016 - (1) Gemi ipoteğinin tescilinde alacaklının adı ve soyadı veya unvanı ile alacağın Türk Lirası ile tutarı, konusu para olmayan alacaklarda bunun Türk Lirası karşılığı, alacak faizli ise faiz oranı, diğer ikincil edimler kabul edilmişse bunların da alacağın miktarının belirlendiği para cinsinden tutarı ve ipoteğin derecesi sicile kaydolunur; her derecenin güvence altına aldığı miktar, rehin konusu alacağın belirlendiği para cinsi üzerinden gösterilir....
(Şerh No: 5697 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:22)

 Bilgi  [TTK. 876] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1015 ve Gerekçesi
2. Kurulması Madde 1015 - (1) Gemi ipoteğinin kurulması için geminin maliki ile alacaklının gemi üzerinde ipotek kurulması hususunda anlaşmaları ve ipoteğin gemi siciline tescil edilmesi şarttır. (2) İpoteğin kurulmasına ilişkin sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması ve imzalarının noterce onaylanması gerekir. Bu anlaşma gemi sicil memuru önünde de yapılabilir. Bu şekillerden birine uygun bir şekilde yapılmadıkça ipoteğin kurulmasına dair anlaşma geçerli olmaz. (3) Tescilden önce anlaşma K...
(Şerh No: 5696 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:21)

 Bilgi  [TTK. 877] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1013 ve Gerekçesi
B) Sicile kayıtlı olan gemilerin rehni I- Tersane sahibinin ipotek hakkı Madde 1013 - (1) Tersane sahibi, geminin yapımı ve onarımından doğan alacakları için, o yapı veya gemi üzerinde, bir ipoteğinin tescilini isteme hakkına sahiptir. Bu haktan önceden vazgeçme geçerli değildir. (2) Bu ipoteğin kurulması hakkında Türk Medenî Kanununun 895 ilâ 897 nci maddeleri uygulanır. (3) Gemi ipoteğinin kurulmasına yönelik istem hakkını güvence altına almak için, gemi veya yapı siciline şerh verileb...
(Şerh No: 5695 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:21)

 Bilgi  [TTK. 875] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1012-1014 ve Gerekçeleri
ÜÇÜNCÜ AYIRIM Gemi Rehni A) Sicile kayıtlı olmayan gemiler üzerindeki iştirak payının rehni Madde 1012 - (1) Sicile kayıtlı olmayan bir geminin bir donatma iştiraki tarafından işletilmesi hâlinde, paydaş donatanlardan her birinin iştirak payının rehni, Türk Medenî Kanununun alacaklar ve diğer haklar üzerindeki rehinlere ilişkin hükümlerine tâbidir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 966 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki düzenlemede iştirak payının niteliği gereği sahibine gemi ...
(Şerh No: 5694 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:21)

 Bilgi  [TTK. 971] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1010-1011 ve Gerekçeleri
D) Yapı hâlinde bulunan gemiler ve yapı payları üzerindeki mülkiyet I- Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunmayan yapılar ve yapı payları Madde 1010 - (1) Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kayıtlı olmayan yapılar ve yapı payları üzerindeki mülkiyetin iktisabı ve ziyaı, sicile kayıtlı olmayan gemiler ve gemi payları üzerindeki mülkiyetin iktisabı ve ziyaı ile ilgili hükümlere bağlıdır. Madde Gerekçesi: Bu madde 6762 sayılı Kanunda bulunmayan yeni bir hükümdür. Daha önce yapı ha...
(Şerh No: 5692 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:21)

 Bilgi  [TTK. 963] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1008-1009 ve Gerekçeleri
b) İştirak payının bırakılması yoluyla Madde 1008 - (1) Donatma iştirakinde; yeni bir yolculuğa veya bir yolculuk sonunda gemiyi tamir ettirmeye yahut donatma iştirakinin sorumlu olduğu bir gemi alacağının ödenmesine karar verilirse, karara iştirak etmeyen paydaş donatanlardan her biri, herhangi bir karşılık istemeksizin iştirak payını bırakmak suretiyle, kararı yerine getirmek için gereken ödemelerde bulunmaktan kurtulabilir. (2) Bu hakkını kullanmak isteyen paydaş donatan; kararın verildiğ...
(Şerh No: 5691 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:21)

 Bilgi  [TTK. 965] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1006-1007 ve Gerekçeleri
C) Sicile kayıtlı gemi payı ve iştirak payı üzerinde mülkiyet I- İktisabı 1. Aslen Madde 1006 - (1) Sicile kayıtlı gemi payı veya iştirak payı üzerindeki mülkiyetin aslen iktisabı, sicile kayıtlı gemiler hakkındaki hükümlere tâbidir. Madde Gerekçesi: Bu madde 6762 sayılı Kanunda olmayan yeni bir hükümdür. Evvelce sicile kayıtlı gemi payı ve iştirak payı üzerindeki mülkiyetin ne şekilde iktisap edileceğine dair bir hüküm olmadığından, bu mesele yorum yoluyla hallediliyordu. Genel ka...
(Şerh No: 5690 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:21)

 Bilgi  [TTK. 872] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1005 ve Gerekçesi
III- Zamanaşımı Madde 1005 - (1) Gemiyi elinde bulunduran aslî zilyet lehine olağan zamanaşımı şartlarının gerçekleşmesi ile önceki malikin mülkiyet hakkı sona erer. (2) Olağanüstü zamanaşımında gemiyi aslî zilyet sıfatıyla elinde bulunduranın, 1000 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre açtığı tescil davası sonucunda tescile karar verilmesiyle, önceki malikin mülkiyet hakkı sona erer. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunda bulunmayan bu hüküm, zamanaşımı yoluyla mülkiyetin iktisabını düzenle...
(Şerh No: 5689 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:21)

 Bilgi  [TTK. 874] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1004 ve Gerekçesi
II- Terk Madde 1004 - (1) Sicile kayıtlı bir geminin maliki, gemi üzerindeki mülkiyet hakkından vazgeçtiğini sicil müdürlüğüne bildirerek ve bunu gemi siciline tescil ettirerek geminin mülkiyetini terk edebilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 874 üncü maddesinin birinci fıkrasından anlatımı değiştirilerek alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 874 üncü maddesinin ikinci fıkrası, mülkiyetin iktisabıyla ilgili olduğundan, bu hususun düzenlendiği Tasarının 998 inci maddesinin birinci fıkrasın...
(Şerh No: 5688 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:21)

 Bilgi  [TTK. 816] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1003 ve Gerekçesi
B) Ziyaı I- Geminin ziyaı Madde 1003 - (1) Sicile kayıtlı bir geminin kurtarılamayacak şekilde batması, yararlanılabilir enkaz bırakmaksızın harap olması, patlaması ve tahrip edilmiş olması gibi sebeplerden zâyi olmasıyla gemi üzerindeki mülkiyet hakkı sona erer. Şu kadar ki, malikin; yararlanılabilir enkaz üzerindeki taşınır mülkiyeti ile her türlü enkazın kaldırılmasına, çevrenin korunmasına ve benzer hususlara ilişkin yükümlülük ve borçları devam eder. Madde Gerekçesi: Bu madde, mül...
(Şerh No: 5687 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-05-2010 13:21)

1) Any person who uses force against or threatens another person in order to compel him to alter or declare, or in order to prevent him from declaring or disseminating his religious, political, social or philosophical believes, thoughts or convictions shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to three years. 2) Where communal religious worship or ceremony is prevented by the use of force, threats or by any other unlawful act a penalty in accordance with the above section shall be imposed.
(Şerh No: 5686 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 22:10)

1) Any person who uses force against, or threatens another person in order to compel such person a) to be or not to be a member of a political party, to attend or not to attend activities of a political party, to leave a political party or to leave the position of management of a political party, or b) to fail to stand as a candidate for an elected public post or to leave a position which he has been elected to shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to three years. 2) Where the activities of a political party are prevented by the use of force or threat, or by any other unlawful act, a penalty of imprisonment for a term of two to five years shall be imposed.
(Şerh No: 5685 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 22:09)

1) Where the activities of a public institution are prevented by the use of violence or threat or any other unlawful act, a penalty of imprisonment for term of one to three years shall be imposed.
(Şerh No: 5684 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 22:09)

1) Any person who prevents any of the following acts, by the use of force or threat or any other unlawful act shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to three years: a) all forms of educational and training activities which have been established by a public authority or carried out under a license issued by a public authority; or b) entering or remaining in buildings or premises where students are living communally.
(Şerh No: 5683 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 22:07)

1) Security measures specifically on legal entities shall be imposed upon those entities which secure unjust benefit from the commission of the offences of threat, blackmail, force or deprivation of liberty.
(Şerh No: 5682 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 22:07)

1) Where a person who was committed the offence defined in the above article, frees the victim voluntarily, in a safe place, prior to the commencement of an investigation and without having caused any harm to the victim, then the penalty to be imposed shall be reduced by two thirds.
(Şerh No: 5681 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 22:06)

1) Any person who unlawfully restricts the freedom of a person to move or to remain, in a particular place shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to five years. 2) Where a person uses force, threats or deception in order to commit an offence or during the commission of the offence, then a penalty of imprisonment for a term of two to seven years shall be imposed. 3) Where this offence is committed: a) with use of a weapon, b) together with more than one person, c) against a public officer as a result of the performance of his public duty, d) by misusing the influence derived from public office, e) against a direct antecedent, direct descendents or spouse, f) against a child or a person who cannot defend himself physically or mentally, the penalty to imposed according to the above sections shall be doubled. 4) Where this offence results in the significant economic loss to the victim, an additional penalty of a judicial fine up to one thousand days shall be imposed. 5) Where the offence is committed with a sexual purpose, the penalty to be imposed in accordance with the above sections shall be increased by one half. 6) Where an aggravated injury on account of its consequences is committed in order to commit this offence or during the commission of this offence, then the provisions relating to intentional injury shall be additionally applied.
(Şerh No: 5680 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 22:05)

1) Any person who uses force against an individual in order to compel such individual to carry out or fail to carry out an act or to enable himself to carry out a particular act, the penalty that would be imposed under the offence of intentional injury shall be increased by one third to one half.
(Şerh No: 5679 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 22:04)

1) Any person who forces an individual to obtain an illegal interest or forces someone to act, or fail to act, such not being within the scope of his duty, or to perform an act contrary to law; by stating that he will or will not do something which would be within his duty or rights, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to three years and a judicial fine of up to five thousand days. 2) Where a person threatens do disclose or make an accusation as to a matter that would damage a person's honor or reputation for the purposes of obtaining a benefit for himself or others, he shall be sentenced according to the provisions of section one.
(Şerh No: 5678 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 22:03)

1) Any person who threatens another individual by stating that he will attack the individual's or his relative's life or physical or sexual immunity shall be subject to a penalty of imprisonment for a term of six months to two years. Where the threat relates to causing extensive loss of economic assets or other related harms, there shall be a penalty of imprisonment for a term of up to six months or a judicial fine, upon the complaint of the victim. 2) Where the threat is carried out: a) with the use of a weapon; b) while concealing his identity or with an unsigned letter or by using a particular symbol; c) jointly with more than one person; d) by taking advantage of the power to invoke fear derived from a criminal organisation which exists, or is assumed to exist the offender shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of two to five years. 3) Where the offences of intentional killing, intentional injury or damaging property are committed with the aim to threaten, the penalties for such offences shall be imposed in addition.
(Şerh No: 5677 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 22:03)

1) Any person who sexually harasses another person, shall be sentenced to a penalty of imprisonment of three months to two years or a judicial fine upon complaint of the victim. 2) Where these acts are committed by misusing the influence derived from a hierarchical, service, educational/training or familial relationship or where such acts are committed by taking advantage of working at the same workplace, the penalty to be imposed under the above section shall be increased by one half. Where the victim has had to leave his employment or school or separate from his family, the penalty to be imposed shall not be less than one year.
(Şerh No: 5607 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 18:29)

1) Any person who enters; without any force, threat or deceit; into sexual intercourse with a minor who has completed fifteen years of age shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of six months to two years, upon complaint. 2) (Annulled with the judgment of the Constitutional Court E.2005/103, K.2005/89 and Date 23.11.2005)
(Şerh No: 5606 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 18:28)

1) Any person who sexually abuses a minor shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of three to eight years. Sexual abuse means a) any act of a sexual nature against a minor who has not completed fifteen years of age or, though having completed fifteen years, lacks the competence to understand the meaning and consequences of such acts b) sexual acts conducted against any other minor with the use of force, threat, deception or any other method which affects the willingness of the child 2) Where the sexual abuse occurs as a result of the insertion of an organ or a similar object into the body, a penalty of imprisonment for a term of eight to fifteen years shall be imposed. 3) Where the sexual assault is committed by the direct ascendant, second or third degree blood relative, step father, the adoptive parent, guardian, tutor, teacher, carer, other persons in charge of providing health services or who bears the obligation for protection or supervision, or through abuse of the invluence derived from a working relationship or is committed together by more than one person; the penalty to be imposed in accordance with the above sections shall be increased by half. 4) Where the sexual assault is committed against a minor described in section one (a) by force or threat, the penalty to be imposed in accordance with the above sections shall be increased by half. 5) Where any force or violence, used with the aim of sexual assault leads to any aggravated injury on a...
(Şerh No: 5605 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 18:27)

1) Any person who violates the physical integrity of another person, by means of sexual conduct, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of two to seven years, upon the complaint of the victim. 2) Where the act is committed by means of inserting an organ or other object into the body, the offender shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of seven to twelve years. If the act is committed against the offender's spouse, conducting an investigation and prosecution shal be subject to a complaint by the victim. 3) Where the offence is committed a) against a person who is physically or mentally incapable of defending themselves, b) by misusing the influence derived from a position in public office or a private working relationship, c) againt a person of first, second or third degree blood relationship or a relative by marraiage; or d) by using weapons or together with the cooperation of more than one person, the penalties imposed in accordance with sections above shall be increased by half. 4) Where greater force than is necessary to suppress the resistance of the victim is used during the commission of the offence, the offender shall also be sentenced to a penalty for intentional injury in addition. 5) Where the offence results in the impairment of the physical or mental health of the victim, the offender shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of not less than ten years. 6) Where, as a result of the offence, the vic...
(Şerh No: 5604 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 18:25)

1) Any person who sterilises a man or woman, without their consent, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of three to six years. If the act is performed by a person who is unauthorised to sterilise, then the penalty shall be increased by one third. 2) Where the sterilisation is performed by an unauthorised person, even with the person's consent, a penalty of imprisonment for a term of one to three years shall be imposed.
(Şerh No: 5603 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 17:18)

1) A woman who willingly aborts a child where the term of pregnancy is more than ten weeks shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term up to one year and a judicial fine.
(Şerh No: 5602 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 17:17)

1) Any person who performs an abortion of a child upon a woman without her consent shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of five to ten years. 2) Any person who, in the absence of medical necessity, performs an abortion of a child, upon a woman, who is more than ten weeks pregnant and with her consent, shall be sentenced to imprisonment for a term of two to four years. The woman who consents to the abortion in these cirumstances shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term up to one year and a judicial fine. 3) Where the act referred to in section one causes damage to the physical or mental health of the woman, the person shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of six to twelve years. Where the act results in the death of the woman, a penalty of imprisonment for a term of fifteen to twenty years shall be imposed. 4) Where the act referred to in section two causes damage to the physical or mental health of the woman, the person shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of three to six years. Where the act results in the death of the woman, a penalty of imprisonment for a term of four to eight years shall be imposed. 5) Irrespective of the consent of the woman; if an unauthorised person performs the abortion of a child, upon a woman, who is less than ten weeks pregnant; a penalty of imprisonment for a term of two to four years shall be imposed. If any of the offences listed in the above sections are comm...
(Şerh No: 5601 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 17:16)

1) Any person who fails to assist, taking into account his position and circumstances, an individual who is incapable of caring for themselves on account of age, illness, injury or any other reason, or immediately notify the relevant authority of the circumstances of such individual, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of up to one year, or a judicial fine. 2) Where an individual dies due to the failure of a person to perform in his duty to assist or to notify, a penalty of imprisonment for a term of one to three years shall be imposed.
(Şerh No: 5600 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 16:58)

1) Any person, holding the duty of protection or observation of an individual who cannot care for himself (on account of age or illness), who abandons that individual so that they are alone, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of three months to two years. 2) If the victim suffers and illness, injury or death due to the abandonment, the penalty shall be imposed according to the provisions relating to an aggravated injury on account of its consequences.
(Şerh No: 5599 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 16:57)

1) Any person who performs any act which results in the torment of another person shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of two to five years. 2) Where the acts falling under the above paragraph are committed against a) a child, a person who is physically or mentally incapable of defending himself or a pregnant woman; or b) a direct ascendant, direct descendant, adoptive parent or spouse, a penalty of imprisonment for a term of three to eight years shall be imposed.
(Şerh No: 5598 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 16:46)

1) Where the act of torture causes to the victim a) a permanent impairment of the functioning of any one of the sense or an organ, b) a permanent speech defect; c) a distinct and permanent scar on the face; d) a situation which endangers a person's life, or e) the premature birth of a child, where eth victim is a pregnant woman the penalty determined in accordance with the above article shall be increased by one half. 2) Where the act of torture causes to the victim a) an incurable illness or if it has caused the victim to enter a vegetative state, b) the complete loss of functioning of one of the senses or organs, c) the loss of the ability to speak or loss of fertility, d) a permanent disfigurement of the face, or e) the loss of an unborn child, where the victim is a pregnant woman the penalty determined in accordance with the article above shall be doubled. 3) Where an act of torture results in the breaking of a bone, the offender shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term one to six years according to the effect of the broken bone on his ability to funcion in life. 4) Where an act of torture causes the death of the victim, the penalty to be imposed shall be aggravated life imprisonment.
(Şerh No: 5597 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 16:44)

1) A public officer who performs any act towards a person that is imcompatible with human dignity, and which causes that person to suffer physically or mentally, or affects the person's capacity to perceieve or his ability to act of his own will or insults them shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of three to twelve years. 2) If the offence is committed against a) a child, a person who is physically or mentally incapable of defending himself or a pregnant woman; or b) a public officer or an advocate on account of the performance of his duty, a penalty of imprisonment for a term of eight to fifteen years shall be imposed. 3) If the act is conducted in the manner of sexual harassment, the offender shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of ten to fifteen years, 4) Any other person who participates in the commission of this offence shall be sentenced in a manner equivalent to the public officer. 5) If the offence is committed by way of ommission there shall be no reduction in the sentence.
(Şerh No: 5596 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 16:43)

1) Where a person, who sells his own organ or tissue, informs the relevant authority of such before such activity is identified by the relevant authority and assists in the arrest of the offender, no penalty shall be imposed. 2) If, after the relevant authorities are informed of any offence, the person selling his organ and tissue voluntarily assists and serves, the authorities by disclosing the offence and assists in the arrest other offenders, then the penalty to be imposed shal be reduced by one quarter to one half.
(Şerh No: 5595 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 16:42)

1) A penalty may be reduced or not imposed at all, after considering the social and economic conditions of the person selling his own organs or tissue.
(Şerh No: 5594 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 16:41)

1) Any person who removes an organ from another person without his lawful consent shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of five to nine years. If the subject of the offence is tissue, then the offender shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of two to five years. 2) Any person who unlawfully removes an organ or tissue from a deceased person shall be sentenced to a penelty of imprisonment for a term of up to one year. 3) Any person who purchases, or sells an organ or tissue, or acts as an intermediary in such activities, shall be sentenced to the penalty in section one. 4) Where an offence, contained in section one or three, is committed within the framework of an organisation the penalty to be imposed shall be imprisonment for a term of eight to fifteen years and a judicial fine of up to ten thousand days. 5) Any person who conceals, transports or engages in the transplantation of an unlawfully obtained organ or tissue shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of two to five years. 6) Any person who broadcasts, makes an announcement, or engages in commercial advertising in order to secure organs or tissue in order to obtain any gain shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of up to one year. 7) Any offence contained within this article that is carried out within the activities of a legal entity shall result in security measure being imposed upon that legal entity. 8) The provisions relating to i...
(Şerh No: 5593 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 16:35)

1) Any person who carries out a scientific experiment on a human being shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to three years. 2) The following conditions must be satisfied to aviod criminal culpability in respect of consensual experimentation on a human being a) authorisation from the relevant council or body shall be receieved; b) the experiment shall first be conducted in an experimental environment other than the human body or on a sufficient number of animals, c) the scientific data obtained through an experiment conducted in an experimental environment other than the human body, or on animals, should necessitate the experiment then being performed on human beings in order to attain its objectives, d) the experiment should not foreseeably damage, or have a permanent effect upon, human health; e) no method should be employed that might results in the test subject suffering to a degree unacceptable to human dignity; f) The objective of the experiment sould outweigh any danger to the person's health or burden placed upon him; and g) The consent of the test subject should be in writing and based on sufficient information about the content and consequences of the experiment, and should not be dependent upon securing any gain. 3) In addition to the conditions specified in section two, the following conditions must be satisfied to avoid criminial liability for the experimentation on children a) the scientific data obtained through an experime...
(Şerh No: 5592 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 16:34)

1) A person who recklessly causes another physical pain or who impairs another's health, or ability to perceive, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of three months to one year, or a judicial fine. 2) If the reckless injury act causes to the victim a) a permanent impairment of the functioning of any one of the senses or organs of the victim; b) a permanent speech defect; c) a distinct and permanent scar on the face; d) a situation which endangers a person's life; e) the premature birth of a child, where the victim is a pregnant woman, then the penalty to be imposed, according to section one shall be increased by up to one half. 3) If the reckless injury act causes to the victim a) an incurable illness or if it has caused the victim to enter a vegetative state, b) the complete loss of functioning of one of the senses or organs, c) the loss of the ability to speak or loss of fertility; d) a permanent disfigurement of the face; or e) the loss of an unborn child, where the victim is a pergnant woman, then the penalty to be imposed according to section one shall be doubled. 4) Where the act results in the injury of more than one person, then a penalty of imprisonment for a term of six months to three years shall be imposed. 5) An investigation and prosecution for the offence of reckless injury shall be subject to a complaint. However, except for the cases where an injury falls within the scope of section one, no complaint is required where th...
(Şerh No: 5591 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 16:32)

1) Where there is an intentional injury due to recklessnes, the penalty to be imposed shall be reduced by up to two thirds. In the implementation of this provision, the conditions which relate to the offence of intentional killing by ommission are to be taken into consideration.
(Şerh No: 5590 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 16:30)

1) Any person who intentionally causes another person pysical pain or who impairs person's health, or ability to perceive, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to three years. 2) Where the effect of an intentional injury upon a person is minor and can be cured by a simple medical treatment then, upon the complaint of the victim, a penalty of imprisonment for a term of four months to one year, or a judicial fine shall be imposed. 3) Where an intentional injury is committed a) against a direct antecedent, direct descendent, spouse or sibling; b) against a person who cannot defend himself physically or mentally c) against a person because of his duties as a public officer; d) on account of a public officer misusing his influence; or e) by using a weapon, the penalty to be given shall be increased by one half and shall not require a complaint. ARTICLE 87 - Aggravated Injury on Account of its Consequences 1) If the act of intentional injury results in a) the permanent impairment of the functioning of any one of the senses or organs of the victim; b) a permanent speech defect; c) a distinct and permanent scar on the face; d) a situation which endangers a person's life; or e) the premature birth of a child, where the victim is a pregnant woman then the penalty to be determined according to the above article shall be doubled. However, the penalty of imprisonment to be imposed shall not be for a term of less than three years for offences ...
(Şerh No: 5589 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 16:29)

1) Any person who intentionally causes another person pysical pain or who impairs person's health, or ability to perceive, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to three years. 2) Where the effect of an intentional injury upon a person is minor and can be cured by a simple medical treatment then, upon the complaint of the victim, a penalty of imprisonment for a term of four months to one year, or a judicial fine shall be imposed. 3) Where an intentional injury is committed a) against a direct antecedent, direct descendent, spouse or sibling; b) against a person who cannot defend himself physically or mentally c) against a person because of his duties as a public officer; d) on account of a public officer misusing his influence; or e) by using a weapon, the penalty to be given shall be increased by one half and shall not require a complaint.
(Şerh No: 5588 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 16:27)

1) Any person who cuases the death of another by reckless conduct shall be sentenced to death penalty of imprisonment for a term of two to six years. 2) If the act results in the death of more than one person, or the injury of more than one person together with death of one or more persons, the offender shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of two to fifteen years.
(Şerh No: 5587 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 16:27)

1) Any person who incites, or encourages, another person to commit suicide, or who strengthens an existing decision to commit suicide or who, in any way, assists a person in committing the act of suicide, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of two to five years. 2) Where death occurs, the person shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of four to ten years. 3) Any person who publicly encourages others to commit suicide shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of three to eight years. 4) Any person who directs another to commit suicide, where the capacity of that person to understand the meaning and consequences of the act is compromised or lacking, or if a person compels another person to commit suicide by using threat or force, they shall be culpable of the offence of intentional killing.
(Şerh No: 5586 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 16:26)

1) In order to hold a person culpable for a death caused by his failure to perform a positive act, which he has a duty to perform, the ommission which caused the death should be tantamount to a positive act. 2) An ommission will be tantamount to a positive act where the person a) should have discharged his duty, deriving from law or a contract, to perform certain positive acts, and b) as previously endangered the life of another person due to his behaviour. 3) Where a person causes the death of a person, by ommission, with respect to a particular duty, where the offence committed requires a penalty of aggravated life imprisonment he may be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of twenty to twenty five years; where the offence committed requires a penalty of life imprisonment he may be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of fifteen to twenty years; in any other case, the sentence shall be a penalty of imprisonment for a term of ten to fifteen years.
(Şerh No: 5585 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 16:23)

1) Any person who intentionally kills another shall be sentenced to life imprisonment.
(Şerh No: 5583 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 16:14)

Daire kararına göre; Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek 4735 S.K. mucibince kamu ihale sözleşmesi akdedilmesi halinde; yüklenicinin, Kamu İhale Kanunundaki yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun sözleşme akabinde tespiti söz konusu ise, İdarenin 4735 S.K. m.21 mucibince Mahkemeden, ihale sözleşmesinin hükmen feshine karar verilmesini talep etmede hukuki yararı yoktur. Daire kararına göre; Borçlar Kanunu mucibince yapılan "sözleşmenin feshi beyanı" tek taraflı bozucu yenilik doğuran hakla...
(Şerh No: 5582 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-05-2010 12:46)

İki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davası, akdin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde açılmalıdır.
(Şerh No: 5579 - Ekleyen: Mücevher ÖZKAN - Tarih : 19-05-2010 18:09)

İddia ve savunmalara ilişkin olup da dava dosyasına sunulacak dilekçelerde; davanın aydınlığa kavuşmasında ve hakkın meydana çıkarılmasında hiçbir olumlu etkisi olmayan, başkalarının kişilik haklarına saldırı oluşturabilecek yazı ve sözlerin kullanılmamasına özen gösterilmelidir.
(Şerh No: 5580 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 19-05-2010 15:42)

 Türkçe  [AnaY. 17] Herkes, yaşama, maddesel ve tinsel varlığını koruma ve geliştirme hakkına iyedir. Tıpla ilgili zorunluluklar ve yasada yazılı durumlar dışında, kişinin beden bütünlüğüne dokunulamaz; onamı olmadan bilimsel ve tıpla ilgili deneylere bağlı tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimseye insan onuruyla bağdaşmayan biçimde davranılamaz ya da bu nitelikte bir ceza verilemez. (Değişik: 7.5.2004-5170 s.y./3.m.) Haklı savunma durumu, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu ya da hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma ya da başkaldırmanın bastırılması, sıkıyönetim ya da olağanüstü durumlarda yetkili katın verdiği komutların uygulanması sırasında silah kullanılmasına yasanın izin verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme eylemleri, birinci bölümcenin dışındadır.
(Şerh No: 5578 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 19-05-2010 14:09)

Haczedilen menkul malların muhafaza altına alınması zorunlu değildir. Mahcuzların muhafaza altına alınmamış olması haczin geçerliliğine etki etmez.
(Şerh No: 5577 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 19-05-2010 13:49)

1136 SAYILI KANUNUN 35.MADDESİNİN İLAM NİTELİĞİNE HAİZ OLAN BELGELERDEN SAYILACAĞI.
(Şerh No: 5575 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 19-05-2010 09:52)

Asıl borçlu hakkında takip kesinleşmedikçe icra kefili hakkında da icra takip işlemlerine devam edilemeyeceği.
(Şerh No: 5574 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 19-05-2010 09:49)

 Bilgi  [İşK. 122] Madde gerekçesi
(İŞ KANUNU TASARISININ 116. MADDESİ İŞ KANUNU’NUN YASALAŞAN METNİNİN 122. MADDESİNE KARŞILIK GELMEKTEDİR.) MADDE 116 - Yürütme maddesidir.
(Şerh No: 5573 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 12:27)

 Bilgi  [İşK. 121] Madde gerekçesi ve genel gerekçe
-Yürürlük maddesidir. -GENEL GEREKÇE- Türk yasa koyucusu Cumhuriyetin kuruluş yıllarından beri çalışma hayatının yasalarla düzenlenmesi fikrini benimsemiştir. Nitekim Cumhuriyetin ilanından yaklaşık altı ay önce toplanan İzmir İktisat Kongresinde işçi grubunun girişimi ile günlük iş süresinin sınırlanması, ara dinlenmesi, maden ocaklarında çocukların ve kadınların çalıştırılmaması, ücretin para ile ve düzenli bir biçimde ödenmesi gibi konularda ilke kararları alınmıştır. Cumhuriyetin ilanınd...
(Şerh No: 5572 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 12:25)

 Bilgi  [İşK. 120] Madde gerekçesi
1475 sayılı İş Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
(Şerh No: 5571 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 12:23)

 Bilgi  [İşK. 119] Madde gerekçesi
Yönetmeliklerin geciktirilmeden yürürlüğe konulmaları için hazırlık süreleri belirtilmiştir.
(Şerh No: 5570 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 12:22)

 Bilgi  [İşK. 113] Madde gerekçesi
Bazı işlerde çalışanların ücretleri güvenceye alınmıştır.
(Şerh No: 5569 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 12:21)

 Bilgi  [İşK. 112] Madde gerekçesi
Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve kuruluşların haklarında bu Kanun ve 854, 5953, 5434 sayılı kanunların hükümleri uygulanmayan personeli ile kamu kuruluşlarında sözleşmeli olarak istihdam edilenlere mevzuat veya sözleşmelerine göre kıdem tazminatı niteliğinde yapılan ödemeler kıdem tazminatı sayılır.
(Şerh No: 5568 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 12:20)

 Bilgi  [İşK. 111] Madde gerekçesi
Bu Kanunun uygulanması bakımından bir işin sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden sayılıp sayılmayacağı; tarım ve ormandan sayılan işlerde çalışanların çalışma koşullarına ilişkin hususların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür.
(Şerh No: 5567 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 12:19)

 Bilgi  [İşK. 110] Madde gerekçesi
Kapıcılık hizmetleri diğer işlere göre farklılık gösterdiği için, bu hizmetlerin kapsam ve niteliği ile düzenlenmesi ve kapıcı konutları ile ilgili hususların şekil ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmeliğe bırakılmıştır.
(Şerh No: 5566 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 12:18)

 Bilgi  [İşK. 109] Madde gerekçesi
İspat yönünden bildirimlerin yazılı olarak yapılması öngörülmüştür.
(Şerh No: 5565 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 12:17)

 Bilgi  [İşK. 107] Madde gerekçesi
Madde ile, iş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık halinde uygulanacak cezalar belirlenmektedir.
(Şerh No: 5564 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:49)

 Bilgi  [İşK. 106] Madde gerekçesi
Madde ile, iş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık halinde uygulanacak cezalar belirlenmektedir.
(Şerh No: 5563 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:49)

 Bilgi  [İşK. 105] Madde gerekçesi
Madde ile, iş sağlığı ve güvenliği ile hükümlere aykırılık halinde uygulanacak cezalar belirlenmektedir.
(Şerh No: 5562 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:48)

 Bilgi  [İşK. 104] Madde gerekçesi
Madde ile, işin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık halinde uygulanacak cezalar belirlenmektedir.
(Şerh No: 5561 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:47)

 Bilgi  [İşK. 103] Madde gerekçesi
Madde ile, yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık halinde uygulanacak cezalar belirlenmektedir.
(Şerh No: 5560 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:47)

 Bilgi  [İşK. 102] Madde gerekçesi
Madde ile, ücret ile ilgili hükümlere aykırılık halinde uygulanacak cezalar belirlenmektedir.
(Şerh No: 5559 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:46)

 Bilgi  [İşK. 101] Madde gerekçesi
Madde ile, özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık halinde uygulanacak cezalar belirlenmektedir.
(Şerh No: 5558 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:45)

 Bilgi  [İşK. 100] Madde gerekçesi
Madde ile, toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık halinde uygulanacak cezalar belirlenmektedir.
(Şerh No: 5557 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:42)

 Bilgi  [İşK. 99] Madde gerekçesi
Madde ile, genel hükümlere aykırılık halinde uygulanacak cezalar belirlenmektedir.
(Şerh No: 5556 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:42)

 Bilgi  [İşK. 98] Madde gerekçesi
Madde ile, işyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık halinde uygulanacak cezalar belirlenmektedir.
(Şerh No: 5555 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:41)

 Bilgi  [İşK. 97] Madde gerekçesi
1475 sayılı Kanunun 95 inci madde hükümleri aynen korunmuştur.
(Şerh No: 5554 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:40)

 Bilgi  [İşK. 96] Madde gerekçesi
1475 sayılı Kanunun 94 üncü madde hükümleri aynen korunmuştur.
(Şerh No: 5553 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:40)

 Bilgi  [İşK. 95] Madde gerekçesi
1475 sayılı Kanunun 92 nci madde hükümleri aynen korunmuştur.
(Şerh No: 5552 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:39)

 Bilgi  [İşK. 94] Madde gerekçesi
1475 sayılı Kanunun 91 inci madde hükümleri aynen korunmuştur.
(Şerh No: 5551 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:39)

 Bilgi  [İşK. 93] Madde gerekçesi
1475 sayılı Kanunun 90 inci madde hükümleri aynen korunmuştur.
(Şerh No: 5550 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:38)

 Bilgi  [İşK. 92] Madde gerekçesi
1475 sayılı Kanunun 89 uncu madde hükümleri aynen korunmuştur.
(Şerh No: 5549 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:37)

 Bilgi  [İşK. 91] Madde gerekçesi
1475 sayılı Kanunun 88 inci madde hükümleri aynen korunmuştur.
(Şerh No: 5548 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:37)

 Bilgi  [İşK. 90] Madde gerekçesi
Maddede işçilerin iş ve işverenlerin işçi bulmasına aracılığın devlet yanı sıra özel istihdam kurumlarınca da yürütülebileceği öngörülmektedir. Böylece söz konusu işlevin esas itibarıyla sadece Devlet tarafından yürütülmesini düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu sistemi terkedilmekte, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 181 sayılı Sözleşmesi'nde düzenlenen ve birçok ülkede uzunca bir süredir yasal çalışma olanağına kavuşturulmuş bulunan özel istihdam bürolarının kurulmalarına ve çalışmalarına olanak sağ...
(Şerh No: 5547 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:36)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,10664701 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.