Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 125

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125
Hakaret
(1) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.
 19  İçtihat    3 Bilgi    1  Çeviri    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 07-02-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 125 İçtihatları

Yargılamaya konu somut olayda; sanığın, sağlık memuru olan mağdura söylemiş olduğu “yüz verdik adam mı oldunuz, kendinizi ne sanıyorsunuz beni muayeneye çağıramazsınız, siz çok olmaya başladınız haddinizi aştınız, buradan dilekçe vererek attıracağım” şeklindeki sözlerin, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, beraat yerine ma...
(Şerh No: 17241 - Ekleyen: Av.Ali TAYLAN - Tarih : 17-03-2023)

Sanığın, itiraz dilekçesinde katılana hitaben; “____ C. Savcısı ... dosyaları karıştırıp iki önemli delili yok edip bir iddianame uydurup haksız dava açıyor…” şeklinde ifadeler kullandığı olayda;Sanığın katılana hakaret etme niyetinin olmadığına dair savunması ile itiraz dilekçesinin bütünlüğü ve yazılış amacı gözetildiğinde kullanılan ifadeler nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde ise de bu ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte s...
(Şerh No: 17156 - Ekleyen: Av.Ali TAYLAN - Tarih : 27-05-2022)

İncelenen somut olayda; sanığın katılana hitaben söylediği iddianamede tanımlanıp, mahkemenin de kabul ettiği kaba hitap tarzındaki " senden hoca değil münafık bile olamaz" sözünün, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığından, sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken, mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.
(Şerh No: 17092 - Ekleyen: Av.Ali TAYLAN - Tarih : 29-06-2021)

Polis memuruna söylenen "... gâvur polisisiniz, böyle devlet olmaz, sizin maaşınızı ben veriyorum ..." sözleri ağır eleştiri ve kaba söz mahiyetinde ise de hakaret suçunu oluşturmaz.
(Şerh No: 16966 - Ekleyen: Coşkun IŞIKDEMİR - Tarih : 28-10-2019)

Katılanın sanığa göndermiş olduğu mesajda hakkını helal etmeyeceğine yönelik ifadesine sanığın "Bende hakkın varsa Allah rızası için etme, edersen şerefsizsin” diyerek karşılık verdiğinin anlaşılması karşısında, isnadın şarta bağlı veya bir olasılık halinde dile getirildiği, hakaret etme kastıyla hareket edilmediği gözetilmeden sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi USUL VE YASAYA AYKIRIDIR.
(Şerh No: 16965 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 22-10-2019)

Başbakanın, düzenlenen mitingde konuşma yaptığı sırada sanığın giydiği ve üzerinde "Dikkat itina ile yürütme yapılır” yazılı tişörtü ortaya çıkararak elinde bulunan “$ Hırsız var $” yazılı pankartı açması hakaret suçunu oluşturur.
(Şerh No: 16932 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 13-05-2019)

Polis memuruna hitaben; “seni sürdürürüm” sözlerinin polis memurunun görev yerini değiştirme konusunda herhangi bir yetki ve gücü bulunmayıp, anılan sözlerinin tartışmanın bütünü ve söylendiği bağlam içinde değerlendirildiğinde tehdit niteliğinde olmadığı hususları gözetilmeden sanığa mahkumiyet verilmesi kabul edilemez.
(Şerh No: 16930 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 12-05-2019)

“…bende hakkın varsa Allah rızası için etme, edersen şerefsizsin…” diyerek karşılık verdiğinin anlaşılması karşısında, isnadın şarta bağlı veya bir olasılık halinde dile getirildiği, hakaret etme kastıyla hareket edilmediği gözetilmeden sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi doğru değildir.
(Şerh No: 16929 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 12-05-2019)

"Padişah bozuntusuna bir çift sözümüz var " pankkartı sözleri hakaret sayılmaz.
(Şerh No: 16927 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 11-05-2019)

" terbiyesizlik yapma, pislik yapma erkeksen gel yüzüme söyle" şeklindeki sözlerin, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçu oluşturmamaktadır.
(Şerh No: 16926 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 11-05-2019)

"Gerici Yobazlar" şeklindeki sözlerin kaba söz ve ağır eleştiri olduğundan hakaret suçunu oluşturmaz.
(Şerh No: 16925 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 11-05-2019)

"Kitapsız, Allahsız, kitapsız" sözlerinin hakaret olmadığı rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşamayacağı
(Şerh No: 16924 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 10-05-2019)

Ceza tutanağının bir suretini yırtıp görevlilerin yüzüne fırlatmak şeklindeki kaba ifade ve davranış niteliğindeki eylemlerinin, katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi doğru olmamıştır.
(Şerh No: 16613 - Ekleyen: Av.Serkan BÜTÜN - Tarih : 08-07-2017)

Ne tür eylem ve sıfatların onur ve saygınlığı ihlal edici olduğunu belirlemede ölçüt, toplumda yer, zaman ve boyut itibariyle örf ve adet ile özellikle pozitif hukuk kurallarıdır. "Allah belasını versin" sözleri tanrısal ceza dileme, beddua anlamında olup, hakaret ve aşağılamadan bahsedilemez.
(Şerh No: 14514 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 06-05-2013)

Kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret suçu şikayete bağlı bir suç değildir.
(Şerh No: 14513 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 06-05-2013)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendinin son cümlesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına dair.
(Şerh No: 14171 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 24-12-2012)

Kararda, sanıkların kamu görevlisine "yumurta atmak" biçiminde tezahür eden eyleminin, hakaret başta olmak üzere, 5237 sayılı yasada düzenlenmiş kimi suç tipleri karşısında irdelenmesi ve yerel mahkeme kararının bu çerçevede değerlendirilmesi yapılmaktadır.
(Şerh No: 12449 - Ekleyen: Av.Ömer GÜNTAY - Tarih : 17-11-2011)

Avukat sanığın, katılan hakimin verdiği kararı temyiz ettiği dilekçede yer verdiği " ...gerçekleri karartıp gizleyerek...veya bilerek saklamaya çalışılmış...demagoji yapılmıştır..." tarzı ifadelerle savunma sınırını aştığı, katılan hakimin onur, şeref ve saygınlığını incitici yargılar ifade ettiği gözetilmelidir.
(Şerh No: 8473 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 29-10-2010)

Kendisine hakaret ettiği iddiasında olan müştekinin, teyp vasıtasıyla kayda aldığı telefon görüşmesini delil olarak sunması halinde, dinleme kararı olmadan iki kişi arasındaki görüşmenin kayda alınması delilinin 5271 S.K. a göre geçerli olmadığından bahisle sanık hakkında beraat kararı verilemez. Bu kayıttaki kişinin sanık olup olmadığı Mahkemece araştırılmalıdır.
(Şerh No: 6060 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-06-2010)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 125 Şerhler, Notlar, Yorumlar

ANAYASA MAHKEMESİ'NE İPTAL BAŞVURUSU
Anayasa Mahkemesi 12.09.2012 tarihli toplantısında, Dinar Sulh Ceza Mahkemesi'nin başvurusu üzerine 2012/78 sayılı dosya ile görüştüğü; 26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendinin son cümlesinin iptaline karar verilmesi istemini esastan görüşerek; "İptal İsteminin Reddine" karar vermiştir.
(Şerh No: 14025 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-10-2012)

1., 4. ve 5. fıkraların değişiklikten önceki metinleri
(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir. (4) Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi h...
(Şerh No: 3008 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010)

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 125.– Madde metninde hakaret suçu tanımlanmıştır. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukukî değer, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığıdır. Bu düzenlemede 765 sayılı Türk Ceza Kanununda benimsenen hakaret ve sövme suçu ayırımı kaldırılmıştır. Hakaret suçunun oluşabilmesi için, kişiye somut bir fiil veya olgu isnat edilmelidir. Örneğin, kamu görevlisinin bir kişiden bir iş karşılığında belli bir miktar rüşvet aldı...
(Şerh No: 1212 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 125 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 125 Yabancı Dil Çevirileri

1) Any person who attributes an act or fact to a person in a manner that may impugn that person's honour, dignity or prestige, or attacks someone's honour, dignity or prestige by swearing shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of three months to two years or a judicial fine. To be culpable for an insult made in the absence of the victim, the act should be committed in the presence of at least three further people. 2) Where the act is committed by means of an oral, written or visual medium message addressing the victim, the penalty stated in the above section shall be imposed. 3) Where the insult is committed a) against a public officer due to the performance of his public duty b) because of declaring, altering or disseminating his religious, political, social believes, thoughts or convictions, or practising in accordance with the requirements and prohibitions of a religion he belongs to; or c) where the subject matter is deemed sacred to the religion, the person belongs to the penalty to be imposed shall not be less thanone year. 4) Where an insult is committed in public, the penalty to be imposed shall be increased by one sixth. 5) Where an insult is made which arises from the duties of public officials who are working as a committee, the offence shall be deemed to have been committed against all members of that committee. In these circumstances, the provisions of the article concerning successive offences shall be applied.
(Şerh No: 5808 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 24-05-2010)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 125 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03754902 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.