Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 698

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 698
7. Paylı mülkiyetin sona ermesi
a. Paylaşma istemi
Hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir.

Paylaşmayı isteme hakkı, hukukî bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılabilir. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmî şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebilir.

Uygun olmayan zamanda paylaşma isteminde bulunulamaz.

Gerekçesi için Bkz.
 7  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 23-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 698 İçtihatları

Dava, Yolsuz Tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve Tescil isteğine ilişkin olup, Mahkemece, hükmüne uyulan bozma ilamı uyarınca yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, tarafların paydaş olduğu dava konusu 28 parsel sayılı taşınmazın, davalı tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davası sonucunda satış suretiyle Ortaklığın giderilmesine karar verilip kesinleşmesi üzerine yapılan icra ihalesiyle davalı adına Tescil edildiği, Ortaklığın Giderilmesi davası yönünden usûlsüz tebligat iddia...
(Şerh No: 16860 - Ekleyen: Av.M.Mustafa ÖZKUL - Tarih : 29-09-2018)

Taşınmazın davalı adına tesciline dayanak teşkil eden Ortaklığın giderilmesine ilişkin kararın usulsüz tebligat nedeniyle bozulduğu, tescilin Yolsuz hale geldiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
(Şerh No: 16859 - Ekleyen: Av.M.Mustafa ÖZKUL - Tarih : 29-09-2018)

Ortaklığın giderilmesi davasının konusuz kalması halinde dahi;Paydaşlığın giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalar olup, sonuçta kazanan veya kaybeden taraftan söz edilemeyeceğinden, davanın açılmasında tarafların kusuru bulunup bulunmadığının da yargılama giderlerinin yükletilmesi açısından bir önemi bulunmamaktadır. Bu ilkeden hareketle, başka bir hususa bakılmaksızın, yargılama giderlerinin ve yargılama giderleri arasında sayılan vekalet ücretinin, ya...
(Şerh No: 16672 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-10-2017)

Davalı, davaya konu edilen 454 parsel üzerinde bulunan bina ve 400 adet ağacın kendisine ait olduğunu belirterek muhdesat iddiasında bulunmuştur. Davalı tarafından mülkiyetin tespiti amacıyla açılan Bayburt Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2002/284 Esas ve 2003/124 karar sayılı dava dosyasında 1.5.2003 tarihli karar ile; "454 parsel nolu taşınmaz üzerindeki bilirkişi rapor ve krokisinde gösterilen bina ve 400 adet kavak ağacının mülkiyetinin davacı A____ D____'a ait olduğunun tespitine" karar verildiğ...
(Şerh No: 13439 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 13-04-2012)

Muhdesat aidiyetinin tespiti davalarında ortaklığın giderilmesi davasının yargılaması sırasında muhdesatın davacı tarafça meydana getirildiğini açıkça kabul edenler dışında kalan ve muhdesatın üzerinde bulunduğu taşınmazda paydaş olan tüm tapu maliklerinin davada taraf olmaları zorunludur.
(Şerh No: 13438 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 13-04-2012)

Tapu kaydında "aile konutu şerhi" bulunan taşınmazlar hakkında, şerh terkin edilmediği sürece, ortaklığın giderilmesi talep edilemez.
(Şerh No: 11916 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-07-2011)

Somut olayda aidiyetin tespiti davası, aidiyetinin tespiti istenen muhdesatların üzerinde bulunduğu. 530 ada 2 parsel sayılı taşınmaz hakkında açılan ortaklığın giderilmesi davasının sonuçlandığı,hükmün kesinleştiği günden sonra açılmıştır. Hal böyle olunca aidiyetin tespiti davasının açıldığı günde ortaklığın giderilmesi davasının derdest olmadığı davacı tarafın sözü edilen taşınmazlarda dava gününden sonra paydaş olduğu dikkate alındığında davacı tarafın dava açmakta hukuki yararının bulunmadı...
(Şerh No: 6103 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-06-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 698 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MK. 698 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 627 inci maddesini karşılamaktadır. İsviçre Medenî Kanununun 650 inci maddesi göz önüne alınarak düzenlenmiştir. Yürürlükteki maddenin "Müşterek mülkiyetin nihayeti" şeklindeki konu başlığı "Paylı mülkiyetin sona ermesi" şeklinde değiştirilmiştir. Zira düzenlenmek istenen konu, paylaşma yoluyla sona ermedir. Kenar başlıktaki "dava" sözcüğü yerine de "istem" sözcüğü konulmuştur. Paydaşlar dava açmadan da kendi aralarında paydaşlardan birinin istemi üzerine paylaşm...
(Şerh No: 2730 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-12-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 698 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 698 Yabancı Dil Çevirileri

Unless there has been obligation of continuation of shared ownership in pursuance of a legal transaction or since shared property has been allocated to a permanent purpose, any one of shareholders may request partitioning of property. Right of request of partitioning, may only be limited by a legal transaction for maximum ten-year period. Contracts concerning continuation of shared property in immovables, are bound to official form and may be annotated to real estate registers. There may not be made request of partitioning at improper time.
(Şerh No: 14719 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 11-06-2013)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 698 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 698 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7664 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03637290 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.