Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 225

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 225
D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
I. Sona erme anı
Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer.

Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

Gerekçesi için Bkz.
 13  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 30-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 225 İçtihatları

Kesinleşen anlaşmalı boşanma davasında mahkeme kararı ile onanan protokoldeki "tarafların karşılıklı mal taleplerinin bulunmadığına" ilişkin ifade, mal rejiminden kaynaklanan alacağı da kapsar.
(Şerh No: 16327 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-08-2015)

Dava; katılma alacağı taleplidir. Davacı, feragati nedeniyle reddedilen birinci boşanma davasında; dava dilekçesi ile birlikte aynı zamanda aynı gerekçelerle katılma alacağı da talep etmiş; işbu boşanma davasının görüldüğü mahkemeye hitaben yazdığı 24.01.2007 havale tarihli dilekçesiyle "... açmış olduğu davadan ve boşanma isteğinden feragat ettiğini, yine davalının banka hesabında bulunan paranın davalıya ait olduğunu, aracın davalının kendi parasıyla alındığını, ev için ödenen bedelin de b...
(Şerh No: 16319 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-07-2015)

Dava; davacının, müteveffa eşinin diğer mirasçılarına yönelttiği, eşin ölümü ile son bulan edinilmiş mallara katılma rejimi döneminde ve evlilik birliği içinde edinilip muris adına tescil olunan taşınmaza dair katılma alacağı istemidir. Davaya konu taşınmazın tamamı banka kredisi ile edinilmiş olup, kredi borcunun bir kısmı evlilik birliği içinde ve ölüm tarihinden önce ödenmiş, kalan kredi borcu ise sigortacı tarafından, sigortalı murisin ölümü üzerine ödenmiştir. Mal rejimini sona erdire...
(Şerh No: 16293 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-06-2015)

Davacı, muris eşinin çalıştığı şirket ( işvereni ) tarafından sigorta şirketine ferdi kaza sigortası yaptırıldığını; eşinin ölümü üzerine, sigorta şirketinin, murisin önceki evliliğinden olma davalı kızına yaptığı ödemenin de edinilmiş mal olduğunu açıklayarak, bu kısım üzerinden katılma alacağı talep etmiştir. Ölüm sebebi ile ödenen ferdi kaza sigortası ödemesinin, mal rejiminin sona ermesinden önce (ölüm tarihinden önce) ödenmesi imkanı olmayıp, evlilik içinde bir karşılığı da bulunmamakla ...
(Şerh No: 16294 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-06-2015)

KATILMA ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI 1 DEĞİL 10 YILDIR: Davacı-davalının katılma alacağına ilişkin ıslahın TMK m. 178 uyarınca bir (1) yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu yönündeki bozma kararına, yerel mahkemece “davanın on (10) yıllık dava zamanaşımı süresine tabi olduğu” şeklindeki gerekçe ile direnmesi, yukarıdaki açıklamalar nedeniyle yerinde olup onanmalıdır.
(Şerh No: 14640 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 06-11-2013)

Somut olayda taraflar arasında devam eden boşanma davası bulunduğu saptandığından bu boşanma davasının açılmasıyla davacının mal rejiminden kaynaklanan alacak hakkı doğmuştur. Tasfiyeye karar vermek için boşanma davası bekletici mesele yapılmalıdır.
(Şerh No: 14556 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 14-05-2013)

Taraflar arasındaki yasal mal rejimi boşanma davasının açıldığı 2.10.2000 tarihi itibarıyla sona ereceğine ve bu tarihten sonra varsa edinilen mallar üzerinde eşler birbirinden mal rejiminden kaynaklanan alacak isteğinde bulunamayacaklarına göre taraflar arasında geçerli mal rejiminin mal ayrılığı rejimi olduğu konusunda kuşku duyulmaması gerekir. Taraflar arasında mal ayrılığı rejimi geçerli olduğuna göre uyuşmazlığın Borçlar Kanununun genel hükümlerine göre çözüme kavuşturulması gerekmekted...
(Şerh No: 13529 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-04-2012)

Tarafların boşanmalarına ilişkin yabancı mahkeme kararının Türk mahkemesi tarafından tenfizine karar verildiği ileri sürülüp kanıtlanmadığına göre, davanın görülebilirlik koşulu olan mal rejiminin sona ermesi somut olayda gerçekleşmemiştir.
(Şerh No: 12406 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 09-11-2011)

TMK'nın 178. maddesinde ölümden söz edilmediğine göre, TMK'nın 5. maddesi yoluyla somut olayda BK'nın 125. maddesinde öngörülen 10 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması gerektiğinin kabulü gerekir. Yani mal rejiminin ölüm sebebiyle sona ermesinde 10 yıllık zamanaşımı süresi uygulanır.
(Şerh No: 7961 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-10-2010)

Özet: Ev hanımı olan kadının, edinilmiş malların tasfiyesi kapsamında; evlilik birliği içerisinde alınan mallara katkısının olmadığı, bu nedenle açılan davanın reddine karar verilmesi gerektiği hakkındadır.
(Şerh No: 6364 - Ekleyen: Av.Adem İŞLİ - Tarih : 20-08-2010)

Mal rejiminin tasfiyesi istenmeden değer artış payının hesaplanmasına olanak yoktur. Mal rejiminin tasfiyesi ise, bunun talep edilmesi halinde söz konusu olur. Davacının yasal mal rejiminin tasfiyesi yönünde bir talebi bulunmamaktadır. O halde davacının araçla ilgili talebi konusunda, mal rejiminin tasfiyesi istenmeden karar verilmesinin mümkün bulunmadığı gözetilerek bu taleple ilgili karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
(Şerh No: 6142 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 25-06-2010)

Katılma alacağının zamanaşımı konusunda 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda bir hüküm mevcut değildir.Türk Medeni Kanununun genel nitelikli hükümler kenar başlığını taşıyan 5. maddesi uyarınca Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır. Kanunda başkaca bir zamanaşımı süresi tayin edilmemişse her alacak için BK.125. Madde hükmü temelinde 10 yıllık zamanaşımı süresi uygulanır ve zamanaşımının başlangıcı da (TMK. 225. madde çerçevesinde...
(Şerh No: 3516 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 16-01-2010)

Mesken 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğünden önce 24.11.2000 tarihinde alınmıştır. Kadının ev hanımı olduğu, katkısı olduğu hakkındaki iddiasını ispatlayamadığı anlaşılmaktadır. Dava konusu mesken davalının kişisel malı olup, bu dönemde 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 186-190 maddelerinde ifadesini bulan mal ayrılığı hükümleri geçerlidir. Alınan emekli ikramiyesi edinilmiş mallardandır. Dava konusu araçta edinilmiş malla ( emekli ikramiyesi ile ) alınmıştır. Mahkemece; kocaya so...
(Şerh No: 2629 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 19-12-2009)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 225 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Gerekçe; Madde İsviçre Medenî Kanununun 204 üncü maddesini karşılamaktadır. Birinci fıkrada edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erme hâli olarak, eşlerden birinin ölümü veya başka rejiminin kabul edilmesi öngörülmüştür. İkinci fıkrada evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine ya da mal ayrılığına geçilmesine mahkemece karar verilmesi hâllerinde, edinilmiş mallara katılma rejiminin son bulması öngörülmüştür. Burada mahkemenin buna ilişkin kararının kesinleşmesinden itib...
(Şerh No: 274 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 28-10-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 225 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 225 Yabancı Dil Çevirileri

Property regime, ends upon death of one of spouses or acceptance of another property regime. In cases where has been decided dissolution of marriage due to annulment or divorcement or to be passed into separation of property by court, property regime ends by being valid from the date of filing suit.
(Şerh No: 12570 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 07-12-2011)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 225 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 225 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6843 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03897095 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.