Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

AnaY. MADDE 20

     
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 20
IV. Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması

A. Özel Hayatın Gizliliği
Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. (Mülga cümle: 3.10.2001-4709/5 md.)
(Değişik: 3.10.2001-4709/5 md.) Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.
(Ek Fıkra: 7.5.2010 5982/2) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.
 3  İçtihat    1 Bilgi    1  Türkçe    (Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 24-09-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

AnaY. MADDE 20 İçtihatları

Anayasa Mahkemesi,yürürlük tarihinden bu yana eleştrisi konusu olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenmiş bulunan fiili ayrılığa dayalı boşanma sebebi hakkında, ortak hayatın yeniden kurulamadığı hâllerde, makul olmayan (retle sonuçlanan ilk boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yıllık) bir süre boyunca, ilgililerin boşanma kararı elde etmelerine imkân tanınmadığı, evlilik birliğini uzun bir süre boyunca sona erdiremeyen ilgililere katlanamay...
(Şerh No: 17322 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 19-04-2024)

Muayene olmak üzere gelen kadın hastasını taciz ettiği iddiası ile karşılaşan Davacı Doktorun, özel muayenehanesinde gizli kamera ile çekilmiş görüntülerinin televizyonda yayınlanarak kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu bahsine dayalı tazminat isteminde; Davacının hastasına yaptığı muamele hiçbir şekilde tasvip edilemez. Ne var ki; davalı hasta da iddia ettiği ilk tacizden sonra gitmesi gereken mercilere gitmemiş, ne emniyetten, ne de Cumhuriyet Savcılığından adli yardım talep etmemiştir. G...
(Şerh No: 9819 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 26-01-2011)

Anayasaya göre; herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olup, özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.(Anayasa m. 20/1) Bu bağlamda, kişilerin Anayasa ile tanınmış haklarının ihlali suretiyle bir delil elde edilmiş ise, onun hukuka aykırı olarak sağlandığının kabulü gerekir. Ne var ki; evlilikte, evlilik birliğine ilişkin yasal yükümlülükler alanı, eşlerin her birinin ayrı özel yaşam alanı olmayıp, ailenin yaşam alanıdır ve diğer eş yönünde...
(Şerh No: 8534 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 04-11-2010)

Bu Maddeye Not Girin

AnaY. MADDE 20 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Kamu Düzeni Kavramına Bakış
Anayasa Mahkemesi 28.01.1964 tarihli ve E: 63/128, K: 64/8 sayılı kararında kamu düzeni deyiminin; toplumun huzur ve sükununun sağlanmasını, devletin ve devlet teşkilatının muhafazasını hedef tutan her şeyi ifade ettiği, bir başka deyişle cemiyetin her sahadaki düzeninin temelini teşkil eden bütün kuralları kapsadığı sonucuna varmıştır. Bu noktada temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılma nedeni olarak kamu düzeni toplumun düzen, huzur, esenliğinin sağlanması yanında devlet teşkilatının korunma...
(Şerh No: 3046 - Ekleyen: Aslı ŞİMŞEK - Tarih : 05-01-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

AnaY. MADDE 20 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

AnaY. MADDE 20 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

AnaY. MADDE 20 Türkçeleştirme Önerileri

Herkes, özel yaşamına ve aile yaşamına saygı gösterilmesini isteme hakkına iyedir. Özel yaşamın ve aile yaşamının gizliliğine dokunulamaz. (Yürürlükten kaldırılan tümce: 3.10.2001-4709 s.y./5.m.) (Değişik: 3.10.2001-4709 s.y./5.m.) Ulusal güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel aktörenin korunması ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması nedenlerinden biri ya da birkaçına bağlı olarak, yöntemine uygun verilmiş yargıç kararı olmadıkça; yine bu nedenlere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda da yasayla yetkili kılınmış başvuru yerinin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve nesneleri aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili başvuru yerinin kararı, yirmi dört saat içinde görevli yargıcın onayına sunulur. Yargıç, kararını el koymadan başlayarak kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi durumda el koyma kendiliğinden kalkar.
(Şerh No: 6102 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 15-06-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04089594 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.