Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

EskiBK. MADDE 18

     
 
818 S.lı Borçlar Kanunu (Eski) MADDE 18
D) AKİTLERİN TEFSİRİ MUVAZAA
Bir akdin şekil ve şartlarını tayininde, iki tarafın gerek sehven gerek akitteki hakiki maksatlarını gizlemek için kullandıkları tabirlere ve isimlere bakılmıyarak, onların hakikî ve müşterek maksatlarını aramak lâzımdır.

Tahrirî borç ikrarına istinat ile alacaklı sıfatını iktisabeden başkasına karşı, borçlu tarafından muvazaa iddiası dermeyan olunamaz.
 13  İçtihat    1 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 26-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

EskiBK. MADDE 18 İçtihatları

Kural olarak Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları konuları ile sınırlı, gerekçeleri ile aydınlatıcı ve sonuçları ile bağlayıcıdır. Görüleceği üzere butlan sonucunu doğurarak, murisin temliki tasarruflarının iptaline imkan tanıyan 01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının uygulanabilmesi için, temliki tasarrufa konu yapılan taşınmazın murisin tapulu malı olması, gerçekte bağışlamak istediği bu malı ile ilgili olarak tapu memuru huzurunda, iradesini satış doğrultusunda açı...
(Şerh No: 16453 - Ekleyen: Av.İbrahim ŞİŞECİ - Tarih : 31-03-2016)

Mahkemece, davacının temlik tarihinde mirasçı sıfatı taşımadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Oysa, temlik tarihinden bir gün sonra miras bırakanla evlenmekle murisin ölüm tarihinde ve terekenin açılması ile davacının mirasçılık sıfatı kazandığı kuşkusuzdur. Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı olarak açılan iptal ve tescil davalarında davacının yapacağı iş, kendisinden değil terekeden mal kaçırılmak için taşınmazın muvazaalı temlik edildiğini, murisin ölüm tarihinde ve...
(Şerh No: 16298 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 25-06-2015)

Muris muvazaasına ilişkin uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru bir çözüme ulaştırılabilmesi; davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün/murisin asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Bir iç sorun olan ve gizlenen gerçek irade ve amacın tespiti ve aydınlığa kavuşturulması genellikle zor olduğundan bu yöndeki delillerin eksiksiz toplanılması yanında, birlikte ve doğru şekilde değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bunun için de ülke ve yö...
(Şerh No: 15751 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-09-2014)

Davacı, eşi davalının, açılmış olan boşanma davasında hükmedilecek tazminat ve nafaka bedellerini ödemekten kaçınmak için sahibi olduğu taşınmazdaki payını diğer davalıya devrettiğini bildirerek satışın iptalini talep etmektedir. Somut olayda, satış işlemlerinde danışıklılığın bulunup bulunmadığı konusu araştırılmalı; davalıların danışıklı bir davranış içinde bulundukları sonucuna varılması durumunda tazminat davasının sonucu beklenilmeli, o dava sonunda davacının tahsili gereken bir alacağı...
(Şerh No: 15350 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-02-2014)

İnançlı işleme dayalı tapu iptal ve tescil davasında yerel mahkemece Yargıtay'ın bozma kararına uyulduktan sonra bozma kararına esas alınan inançlı işlem belgesinin gerçeği yansıtmadığı ve sahte işlemle gerçekleştirildiği ortaya çıktığından; bu belge taraflar arasındaki çekişmenin çözümüne esas alınamaz. Ayrıca dayanak belgenin sahte olduğu meydana çıktığına göre, kazanılmış hak olgusunun varlığı da kabul edilemez. P.S: Davacı karar düzeltme talep etmiş ve bu istemi Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ...
(Şerh No: 15267 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-01-2014)

Mirasçıların, halefiyete değil de kendi haklarına dayanarak açtıkları davada; murisin, kendilerinden mal kaçırmak kastı ile tapulu taşınmazı muvazaa yoluyla intikal ettirmiş olduğuna dair iddialarını her türlü delille ispat olanakları var ise de; Mirasçılar tarafından dosyaya tek kanıt olarak ibraz edilen video kaset, hukuka aykırı delil olmamakla birlikte, murisin ses ve görüntüsünün kaydedildiği ortam, murisin ses ve görüntüsünün alındığı tarih itibariyle yaşlı, hastalıklar içinde kıvranan,...
(Şerh No: 13471 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2012)

İnanç Sözleşmeleri kaynağını Borçlar Kanunun 18.maddesi ile 05.02.1947 tarihli ve 20/6 sayılı Yargıtay İnançları Birleştirme Kararından almakta, bu karar dayanak yapılmak suretiyle çözüme gidilmektedir. Anılan İBK da, ayrıntılı olarak HGK kararında açıklanan inanç sözleşmesi olarak anılan belgenin, sözleşmeye taraf olanların imzasını içermesi yeterli görülmüş olup inançlı işlemin dayandığı yazılı belgenin, en geç işlem tarihinde veya daha önceki bir tarihte düzenlenmiş olması gerektiği hususu...
(Şerh No: 12068 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-08-2011)

Miras bırakan, yolsuz tescili bildiği halde askı ilanı aşamasında itiraz etmeyerek, sicil oluştuktan sonra 10 yıllık hak düşürücü süre içerisinde de dava açmamak suretiyle taşınmazlarının korumak istediği kişiler üzerinde kalmasını sağlamak amacıyla muvazaalı temlik yapabilir
(Şerh No: 6006 - Ekleyen: Av.Selim HARTAVİ - Tarih : 25-06-2010)

Kural olarak bir sözleşmenin tarafları muvazaa iddialarını senede karşı senetle ispat kuralı uyarınca (HUMK. 290) tanıkla ispat edemezler. Ancak; HUMK.nun 292 nci maddesinde belirtilen kurallara uygun yazılı delil başlangıcı bulunması durumunda taraf muvazaasının tanık dahil her türlü takdiri delille kanıtlanması mümkündür. Bunun yanı sıra, genel yaşam deneylerine ve yaşamın olağan akışına dayanan kişi de, artık iddiasını ispatla yükümlü değildir.Buna göre hüküm; iddianın doğruluğunu, yaşam dene...
(Şerh No: 4348 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 15-02-2010)

Taraflar arasında evlilik birliği mevcut ise taraflar vekalet akti münasebetleri mevcut olduğunu usulün 293 üncü maddesine dayanarak şahit ile de ispat edebilirler. Yalnız bu münasebetin mevcudiyetinin ispat edilmiş olması kendilerine gayrimenkullerin namlarına tescilini mahkemeden talep salahiyetini bahşetmez, ancak taahhüte muhalif hareket etmiş olmaktan dolayı vekile tazmin mükellefiyeti tahmil olunabilir. Netice; Aralarında mevcut olduğunu iddia ettiği akti bir münasebete müsteniden tapu...
(Şerh No: 4352 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 15-02-2010)

Gerek menkule gerekse gayrimenkule taalluk etsin namı müstear hadiselerinde mesele bir istihkak ve mülkiyet davası mahiyetini geçemeyeceğinden ne resmi senet ne de şekil meselesi bahis mevzuu olamaz. Nitekim; ötedenberi mahkemeler vaki olan bu kabil ikrarlara müsteniden hüküm vermekte ve meselede bir şekil meselesi görmemektedirler. Bundan başka meseleyi zatı akitte ve isimlerde muvazaayı dahi şumulüne alan ve netice itibariyle namı müsteara müncer olan on sekizinci madde hükmü çerçevesi içinde ...
(Şerh No: 4350 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 15-02-2010)

Medeni Kanunun meriyetinden sonra kanunun meriyetinden mukaddem gayrimenkuller hakkında tesis olunan kayıtlara dair ikame olunacak muvazaa davalarının istimaı caiz değildir.
(Şerh No: 4349 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 15-02-2010)

ÖLENİN TASARRUFLARININ İPTALİ TENKİS - MİRASTA GERİ VERME Bir kimsenin, mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmaz malı hakkında Tapu Sicil Memuru önünde iradesini satış doğrultusunda açıklamış olduğunun gerçekleşmesi halinde, saklı pay sahibi olsun ya da olmasın, miras hak ki çiğnenen tüm mirasçıların, görünürdeki satış sözleşmesinin Borçlar Kanununun 18. maddesine dayanarak muvazaalı olduğunu ve ilgili bağış sözleşmesinin de şekil koş...
(Şerh No: 3093 - Ekleyen: Av.Selim HARTAVİ - Tarih : 06-01-2010)

Bu Maddeye Not Girin

EskiBK. MADDE 18 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Borçlar Kanunu Tasarısı m.19 ve Gerekçesi
D. Sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler MADDE 19- Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır. Borçlu, yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı kazanmış olan üçüncü kişiye karşı, bu işlemin muvazaalı olduğu savunmasında bulunamaz. T.C. TBMM Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin: D. Sözleşmelerin yorumu, muva...
(Şerh No: 8764 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-12-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 18 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

EskiBK. MADDE 18 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 18 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

EskiBK. MADDE 18 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8349 - Ekleyen: Elif AVCI - Tarih : 23-10-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03883195 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.