Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) - Son Eklenen Şerhler

6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) - Son Eklenen Şerhler

Arabuluculuk müracaatının dava açma süresi içinde yapılmış olması gerekmez, dava açma hakkı doğmadan önce yapılmış arabuluculuk müracaatıyla da dava şartı yerine gelmiş sayılır.
(Şerh No: 17330 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 25-04-2024 14:13)

Kira sözleşmesi 01.01.2007 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli olup, 5 yıllık sözleşme süresi 01.01.2012 tarihinde bitmiştir. Bu tarihten itibaren birer yıl uzayan on yıllık dönem 01.01.2022 tarihidir. Bu tarihi izleyen uzama yılı 01.01.2022-01.01.2023 dönemidir. Uzayan dönemin bitim tarihi olan 01.01.2023 tarihinden üç ay öncesi fesih ihbarını tebliğ ettirip dönem sonu itibariyle sözleşmenin feshedilmesi gerekir. Davacı 21.09.2016 tebliğ tarihli noter ihtarı ile sözleşmeyi 01.01.2017 dönemi için ...
(Şerh No: 17324 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-04-2024 17:29)

Taraflar arasında 01/11/2009 başlangıç tarihli, 1 yıl süreli yazılı kira sözleşmesi bulunmakta olup, sözleşme süresi 1 yılın 01/11/2010 itibariyle bittiği, 10 yıllık uzama süresinin 01/11/2020 itibariyle dolacağı, bu tarihten sonra 01.11.2021 kira süresinin dolmasından 3 ay öncesinde tahliye ihtarnamesinin tebliğ edilerek, 01/11/2021 tarihinden sonra TBK'nın 347. Maddesine dayalı olarak dava açabileceği, ancak davanın süresinden önce 03/11/2020 tarihinde açıldığı anlaşılmakla; ilk derece mahkeme...
(Şerh No: 17323 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-04-2024 17:16)

Yeni İktisap sebebiyle tahliyeye dayalı Davanın altı ayın sonunda hemen açılması şart olmayıp sözleşme sonuna kadar açılması mümkündür. Ancak edinmeyi izleyen bir ay içerisinde bildirimin tebliği zorunlu olup bunun sonradan giderilmesi mümkün değildir
(Şerh No: 17321 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-04-2024 16:47)

Sözleşmeden doğan hukuki ilişkinin bulunduğu hallerde sebepsiz zenginleşmeye dayanan talepte bulunulamaz. Taraflar arasında sözleşme bulunduğuna göre uyuşmazlık sözleşme hükümlerine göre çözümlenmelidir. Bu nedenle sözleşme hükümlerine uymayan bir ödeme yapılmış olması halinde, ödeme sırasında ihtirazi kayıt ileri sürmese dahi ödeyen zamanaşımı süresi içinde bu bedelin istirdatını talep edebilir.
(Şerh No: 17319 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 26-03-2024 10:58)

Sözleşmede bu şekilde hüküm bulunması durumunda, kiracı tahliye sırasında kiralanan dairenin boya ve badanasını yaptırmakla yükümlüdür.
(Şerh No: 17318 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 25-03-2024 18:17)

Kural olarak, kira ilişkisinin varlığını ve aylık kira bedelinin ne kadar olduğunu ispat külfeti kiraya verene, kiracı tarafından kabul edilen kira bedelinin ödendiğinin ispat külfeti ise kiracıya düşer. Kiraya veren tarafça talep edilen yıllık kira miktarı HMK'nın 200. maddesi uyarınca belirlenecek senetle ispat sınırının üzerinde ise kiraya veren kira bedelini yazılı belge ile kanıtlamak zorundadır. Yazılı delille kanıtlanmadığı takdirde ise kiracının kabulünde olan miktar esas alınmalıdır. Yi...
(Şerh No: 17317 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 25-03-2024 17:50)

Kiracının kira bedeli açıklamasıyla kiralayana yatırdığı paranın yeni kira bedeli olduğu konusunda tarafların anlaştıklarının kabulü gerekir. Davacı kiracı bu kira bedelini yatırdıktan sonra fazla yatırdığı iddiası ile kira bedelinin istirdatını isteyemez.
(Şerh No: 17316 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 25-03-2024 17:42)

kiracının kiralayana sarf ettiği “senin kolunu kanadını kıracağım” şeklindeki beyanları ve küfür içerir söylemleri kira ilişkisinin çekilmez hale geldiğinin başlıca delilidir. Artık davacı kiralayandan bu olumsuzluklara rağmen ilişkisine devam etmesi beklenemez.
(Şerh No: 17315 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024 15:56)

davacı ve davalının birbirleri hakkında şikâyette bulundukları, haklarında ceza mahkemelerinde yargılamalar yapıldığı, böylelikle kira ilişkisinin kiraya veren bakımından çekilmez hâle geldiği anlaşılmakla BK’nın 256/2. (TBK’nın 316/3.) maddesindeki şartların oluştuğu kabul edilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekir. Kiracının ceza davasında beraat etmesi, hukuk yargılaması yönünden sonuca etkili değildir.
(Şerh No: 17302 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024 15:53)

Sözleşmedeki hükme rağmen kiracının ticari faaliyetine dönemsel ara vermesi akde muhalefettir.
(Şerh No: 17314 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024 15:49)

Kiraya verenler birden fazla ise aralarında zorunlu dava arkadaşlığı mevcut olup, tahliye istemi bölünemeyecek isteklerden olduğundan ihtarnamenin kiralayanların hepsi tarafından düzenlenip gönderilmesi gerekir. Kiraya verenlerden sadece birisi tarafından keşide edilen noter ihtarı hukuki sonuç doğurmaz.
(Şerh No: 17313 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024 15:36)

TBK'nun 316.maddesinde düzenlenen “kiracıdan beklenen komşuluk ilişkilerine uyma,kiralayan ve ailesine karşı rahatsız edici ve uygunsuz davranışlardan kaçınma” yükümlülüğünden kastedilen bu davranışların Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil edip etmemesi değildir. Bununla ilgili mutlaka adli makamlara şikayet de bulunulması da gerekli olmayıp, bu husus tanık beyanlarıyla da ispat edilebilir.
(Şerh No: 17312 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024 15:33)

Kiracının düşük bedelli sahte kontrat düzenlemesi akde muhalefet olup, tahliye sebebidir.
(Şerh No: 17311 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024 15:29)

Sözleşmede belirtilen şarta aykırı olarak ağaçların kesilmesi hali akde aykırılık oluşturur.
(Şerh No: 17310 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024 15:27)

Kiracının tadilatı ile binanın statik yapısının bozulması açıktan fena kullanım sayılır ve tahliye sebebidir.
(Şerh No: 17309 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024 15:26)

Kiracıya çekilen ihtarın kiralayan veya vekili tarafından çekilmesi gerekir. Kiralayanın babası tarafından çekilen ihtar hukuki sonuç doğurmaz.
(Şerh No: 17308 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024 14:55)

Kiraya verilen yerde kaçak priz hattı çekilmesi açıktan açığa kötüye kullanım olup, ihtarsız akdin feshi ve tahliye sebebidir.
(Şerh No: 17307 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024 14:50)

Akde aykırılık nedenine dayanılarak açılan davada tahliye kararı verilebilmesi için akde aykırı davranışın önemli ve doğrudan doğruya kiralananın bizzat kullanılması ile ilgili olması gerekir. Bunun dışında sözleşme ile konulan yükümlülüklerin kiracı tarafından yerine getirilmemesi akde aykırılık nedeni ile doğrudan tahliye sonucunu doğurmaz ancak koşulların bulunması halinde akdin feshine yol açar.
(Şerh No: 17306 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024 14:44)

Kiracının ruhsatsız yapı yaparak kiralanan yerin mühürlenmesine sebebiyet vermesi özenle kullanma borcuna aykırılık teşkil eder ve kiralayana süre vermeden doğrudan sözleşmeyi fesih hakkı doğururur.
(Şerh No: 17305 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024 14:35)

30 günlük akde muhalefet ihtarının kiracıya tebliği gerekir. Bila tebliğ dönen ihtarnamelere dayalı dava açılamaz.
(Şerh No: 17304 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024 14:31)

Kiracının köpeğinin çevreye rahatsızlık vermesi akde muhalefet olup, tahliye sebebidir. Kiracıya verilen 30 günlük süreden sonra köpeğin yurtdışına gönderilmesi, doğmuş hakkı ortadan kaldırmaz.
(Şerh No: 17303 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024 14:26)

Arabuluculuk anlaşmasında ibraya ilişkin hükümler BK 420'deki şartlara tabi değildir. Arabuluculuk anlaşmasında karşı tarafı ibra eden işçi, BK 420'de belirtilen şartların oluşmadığını iddia ederek arabuluculuk anlaşmasının iptalini talep edemeyeceği gibi, üzerinde anlaşılan hususlarla ilgili de dava açamaz.
(Şerh No: 17301 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024 13:52)

Bir yıllık kira sözleşmelerinde de, henüz 5 yıllık hak ve nısfete göre kira belirleme süresi dolmamış olsa bile, uyarlama davasının şartlarının oluşup oluşmadığı araştırılmadan uyarlama davası reddedilmemelidir.
(Şerh No: 17296 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 05-01-2024 16:45)

Hayvanın gözetimi ehil bir yardımcı kişiye bırakılsa ve bu yardımcı kişinin özen ödevine aykırı davranışı -kusuru- sonucu hayvan bir zarara sebebiyet verse; bu durumda da hayvan idare edenin bir kusurundan söz edilemeyeceği halde, o zarardan sorumludur. Çünkü hayvan idare edenin sorumluluğu kusura dayanmaz; onun sorumluluğu -tıpkı adam çalıştıranın sorumluluğunda olduğu gibi- bir sebep sorumluluğudur. Bu bakımdan hayvanların verdikleri zarardan dolayı onu idaresinde bulunduranın tazminatla mahku...
(Şerh No: 17295 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 05-01-2024 12:22)

Noterden verilen tahliye taahhüdünden sonra kira ilişkisinin yenilendiği veya süresinin uzatıldığı iddiası aynı kuvvette ve mahiyette bir belgeyle ya da imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş bir belge ile kanıtlanmalıdır.Adi sözleşmeye dayandırılan itiraz dinlenmez.
(Şerh No: 17288 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 16-06-2023 15:46)

Noterlikten düzenlenen tahliye taahhüdüne dayalı icra takibine itiraz üzerine İcra Mahkemesindenitirazın kaldırılması ve tahliye istenebilir. Noterlikçe düzenlenmemiş tahliye taahüdüne dayalı icra takibine itirazlarda ise alacaklı, imzası inkar edilen tahliye taahhüdüne karşı, İcra Mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyemez, genel mahkemede itirazın iptali yoluna başvurmalıdır.
(Şerh No: 17287 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 16-06-2023 15:35)

Tahliye taahhüdünün halen devam eden kira dönemi içinde alınması zorunlu değildir, ileride yenilecek dönemlere ilişkin tahliye taahhüdü de verilebilir.
(Şerh No: 17286 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 16-06-2023 15:27)

Noterden verilen tahliye taahhüdüne karşı itiraz olması durumunda, İcra Mahkemesinden itirazın kaldırılması istenebilir. Tahliye taahhüdü verildikten sonra ve tahliye tarihi gelmeden önce taraflar arasındaki kira sözleşmesinin bir yıl süreyle yazılı olarak yenilenmiş olması, tahliye taahhütnamesini geçersiz kılmaz. Sadece önceki sözleşmedeki kira parasının taraflarca yeniden belirlendiğini ifade eder. yrıca bu sözleşme, taahhüt edilen tarihten sonraki dönemin uzatıldığına ilişkin İİK.nun 275/2 m...
(Şerh No: 17285 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 16-06-2023 15:21)

Tahliye taahhüdünde, tahliye tarihi belli (açık) bir şekilde yer almıyorsa BK 352. maddesinin aradığı anlamda bir tahliye taahhüdünün varlığından bahsedilemez.
(Şerh No: 17283 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 12-06-2023 12:53)

Kiracının kardeşi ve aynı zamanda sözleşmenin müteselsil kefili olan kişinin kiraya verenin yazılı rızası bulunmadan kiralanan yerde oturması fuzuli işgal sayılır.
(Şerh No: 17282 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 30-05-2023 17:07)

kiracının akde aykırı olarak kiralananı başkasına devretmesi halinde kiraya verenin sözleşmeye aykırılık sebebiyle tahliye davası açabilmesi için TBK.’nun 316. maddesi uyarınca kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi halde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi ve bu bildirimin sonuçsuz kalması gerekiyor ise de, kiracı dışında üçüncü kişi konumunda olan fuzuli şagil hakkında ihtar çekilmesine gerek yoktur.
(Şerh No: 17281 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 30-05-2023 17:03)

İntifa hakkı sahibi kiralayanın ölümü üzerine kiralayan sıfatı, intifa hakkı sahibinin mirasçılarına değil, malike geçer.
(Şerh No: 17280 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 29-05-2023 17:30)

Kiracıya ödeme için verilen 30 günlük süre temerrüde dayalı tahliye davalarında önemli olup, İki haklı ihtar nedenine dayalı tahliye davalarında ödeme süresinin belirtilmesine ihtiyaç yoktur.
(Şerh No: 17277 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 17-05-2023 17:20)

İki haklı ihtar nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için, aynı süre içinde kiracının muaccel olduğu hâlde iki ayın kira bedelini ödememesi, kiraya verenin de ödenmeyen her bir ay kira bedeli için kiracıya ayrı ayrı ödeme ihtarında bulunmuş olması gerekmektedir. İhtarların kira bedellerinin muaccel olması sonrasında yapılması gerekir. Ödenmeyen aylar üst üste gelen iki ay bile olsa kiraya verenin her ay kira bedeli için ayrı ihtar çekmiş olması aranır. İhtar ile hangi ayın kira bedelinin öden...
(Şerh No: 17276 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 17-05-2023 17:12)

Kira bedellerini yatırırken ödeme dekontlarında hangi aya ait olduğunu belirten kiracının, TBK’nın 102. maddesinden yararlanma imkanı yoktur.
(Şerh No: 17275 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 17-05-2023 16:58)

Tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesinden önce imzalatıldığını iddia eden davalı kiracı bu iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.
(Şerh No: 17274 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 16-05-2023 17:58)

Tahliye taahhütnamesinde "Belirtilen günde kiralananı tahliye etmediği durumunda bundan doğacak hukuki sorumluluklara katlanmayı" beyan eden kiracı, geç tahliye etmesi durumunda kiralayanın yoksun kaldığı kira gelirinden sorumludur.
(Şerh No: 17273 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 16-05-2023 17:53)

01.01.2011 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesinde 01.01.2016 tarihinden itibaren başlayan dönem hak ve nesafet dönemidir.
(Şerh No: 17218 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 08-05-2023 19:40)

2010 başlangıç tarihli sözleşme için 2015 tarihinde açılan kira tespit davasında kira bedelinin hak ve nesafet esaslarına göre tespit edilmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 17256 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 08-05-2023 19:40)

 Bilgi  [BK. 345] Dava dilekçesinin tebliğ tarihi değil, davanın açılma tarihi dikkate alınmalıdır
Yasanın ilk teklifi sırasında bu madde "Ancak, bu dava, dava dilekçesinin, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte kiracıya tebliğ edilmiş olması koşuluyla" şeklinde kaleme alınmıştı. Ancak TBMM Adalet komisyonundaki görüşmeler sırasında "Ancak, bu dava yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı...takdirde" şeklinde değişiklik önergesiyle değiştirilmiştir. O nedenle maddenin yasalaşan halinde dava dilekçesinin tebliğ tarihinin dikkate alı...
(Şerh No: 17272 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 08-05-2023 19:06)

Sözleşmenin özel şartlar 7. maddesinde; yıllık kira artışının % ... oranında olacağı kararlaştırılmış ve oran belirtilmemiştir. Sözleşmede yıllık yapılacak artış oranı belli değil ise de, kira bedelinin artırılacağı hususunda tarafların iradesinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece sözleşmede artış şartı olduğu gözetilerek istenen dönem kira bedelinin tespitine karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 17271 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 28-04-2023 14:58)

Sözleşme hükümleri ile taraflara adres değişikliklerini karşı tarafa bildirme yükümlülüğü getirilmiş ve bu yükümlülüğe uyulmadan adres değişikliği yapılmışsa, sözleşmedeki adrese çıkarılan ve "taşınmıştır şerhi" ile bila tebliğ iade edilen tebligatların muhataplarına tebliğ edildiğinin kabulü gerekir.
(Şerh No: 17269 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-04-2023 16:23)

Taahhüt nedenine dayalı tahliye davasının mutlaka kiraya veren tarafından açılması gerekir. Kiraya veren durumunda olmayan malikin dava hakkı yoktur. Ancak yeni malik önceki malikin ve kiraya verenin halefi olarak eski malik zamanında verilmiş taahhüde dayanarak dava açabilir.
(Şerh No: 17268 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 19-04-2023 17:25)

Kiralayanın ortağı olduğu şirketin ihtiyacı için tahliye davası açılamaz.
(Şerh No: 17267 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 19-04-2023 17:16)

Normalde kardeşin ihtiyacı için tahliye davası açılamazsa da, bakmakla yükümlü kardeşin ihtiyacı için bu dava açılabilir. Bu durumda Mahkemenin davacının kardeşi ihtiyaçlının adına kayıtlı taşınmaz bulunup bulunmadığı ve davacının yardımına ve kiralanana ihtiyacı olup olmadığını araştırması gerekir.
(Şerh No: 17266 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 19-04-2023 17:14)

Yeni malikin açtığı ihtiyaçtan tahliye davasında, iktisabın muvazaalı olduğu savunması bu dava içerisinde dinlenemez. Konut ihtiyacına dayalı davalarda ihtiyaçlının kirada oturması ihtiyacın varlığı açısından yeterlidir.
(Şerh No: 17265 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 19-04-2023 17:11)

Konut ihtiyacına dayalı davalarda ihtiyaçlının kirada oturması ihtiyacın varlığı açısından yeterli olup, ayrıca tahliye tehdidi altında bulunması gerekmez.
(Şerh No: 17264 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 19-04-2023 17:07)

Tüzel kişiliğe sahip limited şirket ancak kendi ihtiyacı için dava açabilir, şirket ortağının ihtiyacı için dava açamaz.
(Şerh No: 17263 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 19-04-2023 17:05)

Konut ihtiyacına dayalı davalarda ihtiyaçlının kirada oturması ihtiyacın varlığı açısından yeterlidir, ayrıca tanık gösterilmesine gerek yoktur.
(Şerh No: 17262 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 19-04-2023 17:04)

Davalı tarafından ibraz edilen düşük bedelli kira sözleşmesinin Vergi Dairesi'ne ibraz için düzenlendiği anlaşıldığından tarafların iradesini yansıtan takibe dayanak diğer sözleşme göz önüne alınarak karar verilmesi gerekirir.
(Şerh No: 17259 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-04-2023 18:20)

Davalı tarafından ibraz edilen yeni tarihli düşük kira bedelli ikinci kira sözleşmesinde ilk sözleşmenin feshedildiği ya da sona erdirildiği yönünde bir şerh bulunmadığı gibi ilk sözleşmenin yapılmasından sonra aylık kira parasının indirilmesinin de hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle bu yeni sözleşmenin kira bedelini belirlemenin dışında başka bir nedenle düzenlendiği kabul edilerek, kira bedeli eski tarihli sözleşme dikkate alınarak belirlenir.
(Şerh No: 17258 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-04-2023 18:13)

8 yıllık kira sözleşmesinin 3. yılında kira bedelinin günün koşullarına uygun hale getirilme talebi kira tespit davası değil, kira uyarlama davasıdır. Mahkemece sözleşmenin uyarlanmasına ilişkin kural ve yöntemlerin ışığı altında yerinde uygulama yapılıp, uzman bilirkişiler düşüncesinden de yararlanmak suretiyle, kiralananın niteliği, kullanma alanı, konumu, bölgede kira parasını da etkileyecek normalin üstündeki imar ve ticari gelişmeler gibi değişiklikler, emsal kira paraları, vergi ve amortis...
(Şerh No: 17255 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-04-2023 13:36)

Kira tespit davasında belirlenecek kira bedeli bir önceki kira döneminde ödenen kira parasının ÜFE endeksine göre yapılacak artıştan daha düşük bir tutar olamaz.
(Şerh No: 17254 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-04-2023 13:26)

kira bedelinin miktarına ilişkin olarak taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunup mahkemeye müracaat edildiğine ve kira bedelinin dava yoluyla tespiti istenildiğine göre; kiracı olan taraf, artırılması istenilen veya karar verilebilecek miktarı ve bundan daha fazlasını ödese bile, dava reddedilmeyip kira bedelinin tespitine karar verilmelidir. Taraflar arasında hükmen tespit edilmiş ya da sözleşme ile kararlaştırılmış bir kira bedeli olmadığı için davacının yeni dönem kira bedelinin mahkemece tes...
(Şerh No: 17252 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-04-2023 13:24)

"Her yıl kira artış oranı Bakanlığın açıkladığı oran nisbetinde olacaktır." hükmü olan sözleşmede TBK 'nun 345/son maddesi gereğince kira dönemi sonuna kadar dava açılabilir.
(Şerh No: 17253 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-04-2023 13:22)

Kira tespit davalarını kira sözleşmesindeki akitler yani kiralayan ve kiracı açabileceği gibi, kiralananın maliki de açabilir. Kiralayanın malik olması şart değildir. Hukuk Genel Kurulunun 04.03.1964 gün ve 694/179 sayılı kararı uyarınca bir şahıs aldığı yetkiye binaen diğer bir şahsa ait taşınmaz malı kiraya verebilir
(Şerh No: 17251 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-04-2023 13:19)

Kira bedelinin tespiti davalarını kiraya veren ve kiracı açabileceği gibi, kiralananın maliki de açabilir. Kiraya verenin malik olması da gerekli değildir.
(Şerh No: 17250 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-04-2023 13:18)

İlk sözleşmesinden sonra taraflar arasında yeni bir kira sözleşmesi yapılmışsa, ileride açılacak kira tespit davalarında ikinci sözleşmede kararlaştırılan bedelin o günün rayicine uygun olup olmadığı araştırılmalıdır.
(Şerh No: 17249 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-04-2023 12:59)

Kira tespit davalarında yıllık değil, aylık kira farkı üzerinden harç alınması gerekir.
(Şerh No: 17248 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-04-2023 12:56)

Kira sözleşmesi devam ederken, ileri dönem için kira tespit istenebileceği...
(Şerh No: 17237 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 22-02-2023 10:17)

Davalının dayandığı kira sözleşmesinin kira bedelini belirlemenin dışında başka bir sebeple düzenlendiği ve muvazaalı olduğu anlaşılmaktadır. Uyuşmazlığın tarafların gerçek iradesine uygun olarak düzenlenen 12.9.2011 başlangıç tarihli 5 yıl süreli ve yıllık 11.000 TL bedelli kira sözleşmesi uyarınca çözümlenmesi gerekirken muvazaalı kira sözleşmesi esas alınarak yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
(Şerh No: 17236 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 22-02-2023 09:38)

Sözleşme bitim tarihi itibariyle tarafların fesih hususundaki iradelerini 1 ay evvel yazılı olarak bildirmeleri aksi halde sözleşmenin yenilenmiş kabul edileceği sözleşmede kararlaştırılmışsa, sözleşme bitim tarihinden 1 ay önce davalıya ihtar çekilmeden tahliye davası açılamaz.
(Şerh No: 17224 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 10-01-2023 17:23)

23/04/2010 başlangıç tarihli kira sözleşmesinde, 23/04/2015 tarihinde başlayan dönem hak ve nesafet dönemidir.
(Şerh No: 17217 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 27-12-2022 15:44)

01.09.1999 başlangıç tarihli kira kontratı için 01.09.2014 tarihinde başlayan dönem hak ve nesafet dönemidir.
(Şerh No: 17214 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 27-12-2022 15:22)

Taraflar arasında en son 01/01/2010 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı tarafından tespiti talep edilen 01/01/2015 dönemi hak ve nesafet dönemi olup mahkemece hak ve nesafete göre belirleme yapılmasında isabetsizlik bulunmamaktadır. Ayrıca hak ve nısfete göre kira belirlenirken kira bedelinin her yıl ÜFE oranında yapılacak artıştan ve davalının en son ödediği miktardan daha aşağı kiraya da hükmedilemez.
(Şerh No: 17216 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 27-12-2022 15:18)

Sözlü kira kontratında davacı davalının 10 kiracı yıldır savunmuş, davalı da buna itiraz etmemişse, tespiti talep edilen dönemin mahkemece hak ve nesafet dönemi kabulünde isabetsizlik yoktur.
(Şerh No: 17215 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 27-12-2022 15:15)

Yenileme sözleşmesinde kira bedeli emsal ve rayiçlere uygun değil ise yenileme sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 yıl geçmemiş olsa dahi ilk sözleşmenin başlangıcına göre geçen süre gözetilerek şartları varsa kira parasının hak ve nesafete göre tespiti talep edilebilir.
(Şerh No: 17213 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 27-12-2022 12:55)

Kira bedelinin hak ve nasafet kuralına göre belirlenebilmesi için 4+1 kuralının uygulanması gerekir, ilk yıl sözleşme hükümleri, uzayan 4 yılda TBK 344/1 maddesine endeks uygulanmalı, 5 yıldan sonra yanı 6. yıl için ise TBK 344/3 maddesine göre hak ve nesafet kuralına göre kira bedeli belirlenmelidir. Örneğin 2009 Ekim ayında yapılan 1 yıl süreli bir kontratta, 2010-2011-2012-2013 Ekim aylarında endeks uygulanıp, 2014 Ekim itibariyle ise hak ve nısfet uygulanır.
(Şerh No: 17212 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 27-12-2022 12:29)

İcra takibi yapıldıktan 1 saat sonra banka kanalıyla ödeme yapan borçlu, ana para borcunu ödemiş olsa bile icra takibinden kaynaklanan vekalet ücreti, faiz, tahsil harcı ve fer'ilerini ödemek zorundadır.
(Şerh No: 17210 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 19-12-2022 17:55)

Her ne kadar TBK'nun 347/2 maddesinde 10 yıllık uzama süresinin dolması nedeniyle açılacak tahliye davalarının kiraya veren tarafından açılacağı belirtilmiş ise de; kiraya veren durumunda olmayan malikin de bu davaları açabileceği kabul edilmelidir.
(Şerh No: 17206 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 28-10-2022 12:11)

Sözleşmede yıllık kira artışının ... şeklinde boş bırakılması durumunda bile, kira bedelinin artırılacağı hususunda tarafların iradesinin bulunduğu kabul edilmelidir.
(Şerh No: 17204 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 28-10-2022 11:54)

Kira sözleşmesinin sonunda kira bedelinin anlaşma ile belirleneceğine dair hüküm artış şartı olarak kabul edilir.
(Şerh No: 17205 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 28-10-2022 11:50)

"kontrat bitiminde kira rayiç bedelinin yıllık TEFE- TÜFE ortalaması oranında artırılacağı"na dair hüküm yazılı bildirimde bulunmadan dönem içinde kira tespit davası açmak için yeterlidir.
(Şerh No: 17203 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 28-10-2022 11:45)

Kira sözleşmelerinde ikinci yılın kirasında artış usulünü kararlaştırmış olmaları daha sonraki yenileme dönemleri için kira bedelinin artırılacağına dair taraflar arasında bir artış iradesi olduğunun kabulünü gerektirir. O nedenle ikinci yıl kira artışının ne şekilde yapılacağı belirlendiğinde, sonraki yıllar için bir artış hükmü olmasa bile, ihtar gerekmeksizin kira tespit davası o dönem içinde herhangi bir zamanda açılabilir.
(Şerh No: 17202 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 28-10-2022 11:35)

Sözleşmede kira artış şartı varsa ihtara gerek olmadan tesbiti istenilen dönemin sonuna kadar dava açılabileceği, artış şartı yoksa dönem başlamadan 30 gün önce açılan davanın dava dilekçesinin tebliğ ettirilmesi ya da ihtarla kiranın artırılacağının ihtar edilerek dönem başlamadan 30 gün önce bu ihtarın tebliği ile davanın dönem sonuna kadar açılması gerekir.
(Şerh No: 17201 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 28-10-2022 11:28)

Uzayan kira süresi bakımından kefilin sorumluluğunun devam edebilmesi için; öncelikle bu hususun sözleşmede kararlaştırılmış olması, bunun yanında, kefilin uzayan dönemdeki sorumluluğunun azami hangi süreyle ve hangi miktarla sınırlı olacağının açıkça gösterilmiş olması gerekir.
(Şerh No: 17198 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 02-10-2022 18:49)

yazlık ihtiyacı için de ihtiyaçtan tahliye davası açılabilir.
(Şerh No: 17194 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 19-09-2022 08:58)

6098 Sayılı TBK.nun 350/1. maddesi uyarınca ihtiyaç iddiasına dayalı olarak açılacak davalarda dava hakkı kural olarak kiraya verene aittir. Ancak kiraya veren durumunda olmayan malikin de bu davaları açabileceği içtihaden kabul edilmiştir. Kiralanan paylı mülkiyete konu ise pay ve paydaş çoğunluğunun sağlanması, elbirliği halinde mülkiyete konu teşkil ediyorsa tüm ortakların davaya katılmaları gerekir. Bu koşullar birlikte dava açma şeklinde gerçekleşebileceği gibi bir paydaş tarafından açılan ...
(Şerh No: 17193 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 01-09-2022 19:18)

Konut ihtiyacına dayalı davalarda ihtiyaçlının kirada oturması ihtiyacın varlığı açısından yeterlidir.
(Şerh No: 17192 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 01-09-2022 19:11)

Mahkemece açılacağı bildirilen büfe için herhangi bir işyeri ruhsat başvurusu yapılmamış olması gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, işyeri ruhsat başvurusu daha sonra da yapılabileceğinden, bu hususun başlı başına ihtiyacın samimi olmadığını kanıtlamaya yeterli olmadığı açıktır. Mahkemece yapılacak iş; dava konusu kiralananın yapılacak işe uygun olup olmadığına ilişkin bilirkişi kurulundan Yargıtay denetimine elverişli ve ayrıntılı rapor alınarak dinlenen tanık beyanları da değer...
(Şerh No: 17191 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 01-09-2022 19:09)

Devamlılık arzetmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.
(Şerh No: 17190 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 01-09-2022 19:00)

Kira tespit davaları BK 345 gereğince yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı halde, ihtiyaçtan tahliye davaları sözleşmenin bitim tarihinde açılır. Sözleşme bitmeden otuz gün önce açılan ihtiyaçtan tahliye davasında Mahkemenin BK 350 gereğince süre yönünden davanın reddine karar vermesi gerekir.
(Şerh No: 17189 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 01-09-2022 18:55)

Döviz cinsinden yapılan bir icra takibinde, borçlunun vade tarihindeki kur üzerinden ödeme yapması üzerine, fiili ödeme tarihine göre oluşan kur farkının tahsili istemiyle açılan davada, davacı alacaklının hangi tarihteki döviz kurunun esas alınacağı yönünde TBK.99/III maddesinde kendine tanınan seçimlik hakkını icra takibinde belirtmemiş olması, bu durumda seçim hakkının borçluya geçmesi, borçlunun da vade tarihindeki döviz kuru üzerinden ödeme yaparak seçim hakkını bu yönde kullanmış olması n...
(Şerh No: 17184 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 22-08-2022 15:15)

Temerrüt nedeniyle açılacak tahliye davasının kural olarak kiraya veren tarafından açılması gerekir. Kiraya veren birden fazla ise aralarında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan, ihtarnameyi birlikte göndermeleri ve yine davayı da birlikte açmaları zorunludur. Kiraya veren durumunda olmayan malik veya kiralananı sonradan iktisap eden yeni malikin önceden kiracıya ihbar göndererek kira paralarının kendisine ödenmesini istemesi bu ihbarın sonuçsuz kalması halinde yasal içerikli ihtarname tebliğ...
(Şerh No: 17186 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-08-2022 10:20)

Sözleşmede ödenmeyen kira bedelleri gecikme zammı uygulanacağı kararlaştırılmışsa, bu gecikme zammının sözleşmede aksi belirtilmediği sürece aylık değil yıllık olarak istenmesi gerekir.
(Şerh No: 17185 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-08-2022 10:10)

Kira bedelinin tespiti davalarında fazlaya ilişkin haklar saklı tutulamaz ve saklı tutulan bu hakla ilgili olarak ıslah talebinde bulunulamaz.
(Şerh No: 17167 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 25-07-2022 16:38)

Kira sözleşmesi devam ederken, tarafların karşılıklı iradeleri ile yeni bir kira sözleşmesi yapılması durumunda, bu ikinci sözleşme yapılırken verilen tahliye taahhüdü geçerlidir.
(Şerh No: 17166 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-07-2022 11:56)

Somut olayda destek ...'in kaza tarihinde herhangi bir işte çalışmadığı, ev hanımı olduğu dosya kapsamı ile sabittir. Mahkemece, hükme esas alınan aktüer raporunda desteğin ev hanımı olduğu ve asgari ücret düzeyinde gelir elde edeceği kabul edilerek hesaplama yapılması yerindedir. Ancak anılan raporda ücretin netleştirilmesi sırasında asgari geçim indiriminin dikkate alınması hatalı olmuştur. Davacının zararının hesaplanması sırasında esas alınan asgari ücret, bir çalışmanın karşılığı değil ekon...
(Şerh No: 17158 - Ekleyen: Av.Ali TAYLAN - Tarih : 26-05-2022 12:22)

Alt kiracının kira ilişkisi kiracıya bağlı olarak devam eder. Alt kiracı, kira sözleşmesinin tarafı durumuna geçmez. Kiralayan ile kiracı arasındaki kira ilişkisi herhangi bir şekilde sona erdiğinde alt kiracının da kiracılığı son bulur, çünkü kiralayan ile alt kiracı arasında sözleşmesel bağlantı yoktur.
(Şerh No: 17151 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 01-04-2022 15:44)

Kira tespit davasında hakim kirayı hak ve nesafete göre belirlerken kiracının eski kiracı olmasına dayanarak rayiç kira bedelinde %27 indirim yapması makul olmayan ölçüde bir hak ve nesafet indirimidir.
(Şerh No: 17149 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 31-03-2022 14:49)

Sözleşmenin "beş yıldan sonra yenilenip yenilenmediği" hesaplanırken 4+1 kuralı uygulanır. Buna göre ilk yıl sözleşme hükümleri, uzayan 4 yıl endeks uygulandıktan sonra, onu izleyen yılda hak ve nısfet uygulaması yapılır
(Şerh No: 17148 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 31-03-2022 14:39)

Mal satım faturalarının döviz cinsinden düzenlenmesi halinde, ayrıca yazılı sözleşmeye gerek olmaksızın kur farkı talep edilebilir ise de; çek bir ödeme vasıtası olup, döviz üzerinden düzenlenmesi mümkün olduğu gibi, bedel hanesi verildiği andaki döviz satış kuru üzerinden hesap edilerek de doldurulabilir. Buna rağmen,ödemeyi Türk Lirası üzerinden çek olarak kabul eden davacının bu aşamadan sonra kur farkı isteyemeyeceğinin kabulü gerekir.
(Şerh No: 17144 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 19-02-2022 14:55)

Taraflar arasındaki sözleşmede bedel yabancı para cinsinden kararlaştırılmış olsa da, davacı alacağının tahsili için davalı tarafından verilen çekleri teslim almış olmakla, çekin bir ödeme aracı olması nedeniyle çek üzerindeki bedel dışında herhangi bir kur farkı talep edemez.
(Şerh No: 17143 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 19-02-2022 14:43)

Yasal bir aylık süre geçirildikten sonra açılan davanın süresinde açılmadığından, mahkemece tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 17142 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 11-02-2022 10:21)

Kira sözleşmesinde artış şartının ... olarak boş bırakılması durumunda bu artış şartı belirli ve muayyen olmadığından geçerli değildir. Temerrüte esas kira bedelinin belirlenmesinde kira tutarının ispatı kiraya verene aittir. Davacının tek yanlı kira oranı ve kira bedeli belirlemesine itibar edilemez.
(Şerh No: 17140 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 02-01-2022 12:11)

Sözleşmeyle bağlılık ilkesi gereği, sözleşmedeki artış şartı tarafları bağlayacak olup, davalı kiracı yenilenen her kira dönemi için artış şartına uygun kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Mahkemece; kiraya verenin, kiracıdan talep edebileceği kira farkı alacağının belirlenmesi noktasında, Türk Borçlar Kanunun yürürlük tarihi olan 01/07/2012 tarihi öncesi dönem için, sözleşmede kararlaştırılan artış şartı esas alınarak; ysonrasında ise TBK'nın 344. maddesindeki sınırlama dikkate alınarak hesapla...
(Şerh No: 17139 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 02-01-2022 12:01)

Taraflar arasında geçerli kira sözleşmesine göre, kiracı özel hukuk tüzel kişisi olup sözleşmede kararlaştırılan artış şartı sözleşme süresi tamamlanana kadar geçerli ve tarafları bağlayacak olup, davalı kiracı yenilenen her kira dönemi için artış şartına uygun kira bedelini ödemekle yükümlüdür.
(Şerh No: 17138 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 02-01-2022 11:53)

Kiracı, kiralananı kendisinin ileri sürdüğü tarihte teslim ettiğini ispatlayamazsa, kiraya verenin bildirdiği tarihe itibar olunmalıdır. Yıllık kira bedelinin tutarı senetle ispat sınırının üzerindeyse ve kiraya verenin açık muvafakati yoksa kiracı tarafından teslim tarihi ancak yazılı delille ispatlanabilir. Kiraya veren anahtarı almaktan kaçınırsa, kiracının yapması gereken, Mahkemeden bu yolda tevdi mahalli tayinini isteyip, tayin edilecek yere anahtarı teslim etmek ya da Notere teslim ederek...
(Şerh No: 17137 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 02-01-2022 11:42)

Kiraya verenin TBK’nın 347. maddesinden yararlanabilmesi için öncelikle taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesindeki sürenin bitmesi, taraflar arasında yeni bir sözleşme yapılmaksızın ilk yapılan sözleşmenin TBK’nın 347. maddesinde belirtildiği gibi birer yıllık uzama süresinin on yıl olması, on yıldan sonra en son uzama yılının bitiminden en az üç ay önce fesih ihbarda bulunması ve davanın da uzama yılının sonunda açılması gerekir. İlk sözleşmeden sonra taraflar bir araya gelerek yenide...
(Şerh No: 17136 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 01-01-2022 14:43)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,06196308 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.