Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/5905 E. , 2015/7285 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Kira tespit davalarını kira sözleşmesindeki akitler yani kiralayan ve kiracı açabileceği gibi, kiralananın maliki de açabilir. Kiralayanın malik olması şart değildir. Hukuk Genel Kurulunun 04.03.1964 gün ve 694/179 sayılı kararı uyarınca bir şahıs aldığı yetkiye binaen diğer bir şahsa ait taşınmaz malı kiraya verebilir
(Karar Tarihi : 16.09.2015)
MAHKEMESİ : . Sulh Hukuk Mahkemesi

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kira bedelinin tespiti davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, kira parasının tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, dava dilekçesinde; dava konusu taşınmazın malikinin davacı ... olduğunu, taşınmazın intifa hakkı sahibinin ise kiralayan ... olduğunu, davalı ... ile intifa hakkı sahibi ... arasında imzalanan 01/01/2012 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi ile taşınmazın davalıya kiralandığını, sözleşmede aylık kira bedelinin 2,500 TL olarak kararlaştırıldığını, taşınmaz üzerindeki intifa hakkının davacı lehine kaldırıldığını, bunun üzerine .. 2. Noterliğinin 20/03/2013 tarih ve ... y nolu ihtarnamesi ile 2012 dönemi 2500 TL olan aylık kira bedelinin davacının bildirilen banka hesabına ödenmesinin talep edildiğini, ancak davalının sonradan yapıldığını iddia ettiği 01/04/2012 tarihli sözleşmeye dayanarak aylık 500 TL kira ödediğini, belirterek dava konusu taşınmazın 01/01/2013 ve 31/12/2013 tarihlere arasındaki kira bedelinin 3,000 TL olduğunun tespitine, söz konusu talebin yerinde görülmemesi durumunda 01/01/2014 ve 31/12/2014 tarihleri arasındaki kira bedelinin 3,500 TL olarak kabulüne karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili , dava konusu taşınmazın mülkiyetinin davacı ...' ye ait olduğunu ancak, intifa hakkı sahibinin ... ait olduğunu, dolayısıyla davacı ...'nin dava açamayacağını, husumet yokluğundan davanın reddinin gerektiğini, 01/04/2012 başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca taraflar arasındaki kira döneminin devam ettiğini, davanın süresinde açılmadığını, davacı tarafın talep ettiği kira bedelinin çok yüksek olduğunu, belirterek davanın reddini savunulmuştur. Mahkemece dava konusu taşınmazın intifa hakkı ...'e devredilmiş olduğundan davacının iş bu davayı açma ehliyetine sahip olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kira tespit davalarını kira sözleşmesindeki akitler yani kiralayan ve kiracı açabileceği gibi, kiralananın maliki de açabilir. Kiralayanın malik olması şart değildir. Hukuk Genel Kurulunun 04.03.1964 gün ve 694/179 sayılı kararı uyarınca bir şahıs aldığı yetkiye binaen diğer bir şahsa ait taşınmaz malı kiraya verebilir. Kira sözleşmesi karşılıklı borç doğuran rızai bir sözleşmedir.
Olayımıza gelince; taşınmazın malikinin davacı .... olduğu, taşınmazın intifa hakkı sahibinin ise kiralayan ...olduğu, davalı ... ile intifa hakkı sahibi ... arasında 01/01/2012 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi imzalandığı, ancak dosya arasında bulunan tapu kaydına göre intifa hakkının terkin edilmiş olduğu anlaşılmakla dava konusu taşınmaz üzerinde... lehine tesis edilmiş olan intifa hakkının terkin edildiği tarih tespit edilerek davacının husumet ehliyetinin bulunup bulunmadığı belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 16.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 345 :Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir.

Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.

Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Sinan ÖZTÜRK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 15-04-2023

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01692510 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.