Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/12524 E. , 2016/6854 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Kiraya verilen yerde kaçak priz hattı çekilmesi açıktan açığa kötüye kullanım olup, ihtarsız akdin feshi ve tahliye sebebidir.
(Karar Tarihi : 21.11.2016)
ahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava akde aykırılık nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesi ile; üniversitenin teknik personellerin yaptıkları incelemede davalı tarafından işletilen kantin bölümünde bulunan klimaları ve makinaları beslemek amacıyla kaçak priz hattı çekildiğinin tespit edildiğini ve tutanak altına alındığını, bu nedenle davalının kira sözleşmesinin feshedildiğini ve 15 gün içinde tahliyesinin istendiğini, ancak davalı tarafça kiralanan kantinin tahliye edilmediğini ileri sürerek davalının idarelerine ait kantin alanından tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesi ile; her hangi bir kaçak kullanımın söz konusu olmadığını, davalının kullandığı bütün elektriğin bedelini düzenli olarak ödediğini, davalı tarafından çekilen hattan kastedilenin kendi süzme saatine çekmek zorunda olduğu hat olduğunu davacı kurumun tek taraflı olarak kira sözleşmesini fesih ettiğini, ancak feshin idare tarafından tek taraflı olarak gerçekleştirilemeyeceğini, akde aykırılığın giderilmesi için kiracıya 30 gün süre verilerek, aykırılık giderilmediği takdirde akdin feshinin söz konusu olabileceğini ileri sürerek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davalı kiracının akde aykırı bir şekilde priz hattı çektiğinin sabit olması ile birlikte, akde aykırı bu davranışın TBK'nun 316.maddesi kapsamında çekilmez hale geldiğinin davacı kurum tarafından ispatlanamadığı, akde aykırı davranış neticesinde ağır bir zararın söz konusu olmadığı gibi söz konusu akde aykırı davranışın giderilmesi için kiraya veren tarafından aykırılığı gidermek üzere davalı kiralayana süre verilmediği, bu durumda somut olayda tek taraflı fesih için aranan kanuni şartların oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Türk Borçlar Kanununun 316.maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranması durumunda sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliyesine karar verilebilmesi için kiraya verenin konut ve çatılı işyeri kirasında kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi ve tanınan bu süre içerisinde de akde aykırılığın giderilmemiş olması gerekir. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar
./..

vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.
Olayımıza gelince; davacı, davalı tarafından işletilen kantin bölümünde bulunan klimaları ve makinaları beslemek amacıyla kaçak priz hattı çekildiğinin tespit edildiğini ve buna dair tutanak tutulduğunu gerekçe göstererek kiralananın tahliyesini talep etmiş olmasına göre, mahkemece uyuşmazlığın 6098 sayılı TBK.nun 316/3 maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Nitekim davacının davada dayandığı maddi olgu ve hukuki sebep, akde aykırılığın giderilmesinin dışında kiralananın açıktan açığa fena kullanılmasına ilişkindir. Bu durumda, yukarıda açıklandığı üzere akde aykırılığın giderilmesi konusunda davalıya ihtar gönderilmesine gerek yoktur. Bu durumda, davalının kiralananı açıktan fena kullanması nedeniyle tahliyeye karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 21.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 316 :Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.

Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Sinan ÖZTÜRK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 20-03-2024

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02725911 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.