Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 6.HD. 2010/12736 E. 2011/2766K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Noterden verilen tahliye taahhüdünden sonra kira ilişkisinin yenilendiği veya süresinin uzatıldığı iddiası aynı kuvvette ve mahiyette bir belgeyle ya da imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş bir belge ile kanıtlanmalıdır.Adi sözleşmeye dayandırılan itiraz dinlenmez.
(Karar Tarihi : 9.3.2011)
İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava tahliye taahhütnamesine dayalı olarak başlatılan icra takibine itirazın kaldırılması istemine ilişkindir. Mahkemece istemin reddine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili tarafından tahliye taahhüdüne dayalı olarak 30.3.2009 tarihinde başlatılan icra takibinde 28.2.2006 tarihli sözlü kira ilişkisine, 12.6.2006 düzenleme ve 1.3.2009 tahliye tarihli taahhütnameye dayanılmıştır. Takipte dayanılan tahliye taahhütnamesinin noter onaylı olduğu görülmektedir. Davalı süresinde verdiği itiraz dilekçesinde, tahliye taahhütnamesine karşı çıkmamış, taşınmazın birden fazla maliki olduğunu, kira ilişkisinin kiralayanın kardeşi Y. tarafından bir yıl süreyle uzatıldığını belirterek, yeni döneme ait 2009 yılı Mart, Nisan, Mayıs ayları kira paraları karşılığında senet alındığına ilişkin adi yazılı belge sunmuştur. Söz konusu adi yazılı belgenin mal sahibi sıfatıyla davacının kardeşi Y. tarafından imzalandığı anlaşılmaktadır.

Davalı takibe itirazında kira ilişkisine açıkça karşı çıkmamış olup, takip talepnamesinde belirtilen kira ilişkisi ve sözleşme başlangıç tarihi taraflar arasında kesinleşmiştir. Davalı İİK.nun 63. maddesi uyarınca itirazları ile bağlı olup, yargılamada bu itirazlarını genişletemez ve değiştiremez.

Öte yandan İİK 275. maddesine göre tahliye talebi noterlikçe resen tanzim veya tarih ve imzası tasdik edilmiş yahut ikrar olunmuş bir mukaveleye müstenit olup da kiracı kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair aynı kuvvet ve mahiyette bir vesika gösteremezse itiraz kaldırılır. Aksi takdirde itirazın kaldırılması talebi reddolunur. Takipte dayanılan tahliye taahhütnamesi noter onaylı olup, kira ilişkisinin yenilendiği veya süresinin uzatıldığı aynı kuvvette ve mahiyette bir belgeyle ya da imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş bir belge ile kanıtlanmalıdır. Olayımızda kira süresinin uzatıldığı adi yazılı belgeye dayandırılmış olup, bu belge davacı tarafından kabul edilmediğinden davalı tarafın kira ilişkisinin yenilendiğine ilişkin savunmasına değer verme olanağı bulunmamaktadır Tahliye taahhüdündeki tahliye tarihine göre süresinde takip yapılıp dava açıldığından, mahkemece itirazın kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru olmamıştır.
Karar bu sebeple bozulmalıdır.

Yukarıda açıklanan nedenle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın BOZULMASINA, istenmesi halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 9.3.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 352 :Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Sinan ÖZTÜRK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 16-06-2023

THS Sunucusu bu sayfayı 0,03225303 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.