Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TCK. 43] Maddenin 3. fıkrasında geçen "cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı" ibaresi, 29.06.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunun 6. maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.
(Şerh No: 98 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 16-10-2009 07:06)

 Önerge  [TTK. 1] "Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanununun ayrılmaz bir cüz'üdür. Bu kanundaki hükümlerle, ticari işletmeyi ilgilendiren ticari işlere dair diğer kanunlarda yazılı hususi hükümler, ticari hükümlerdir. Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir."
(Şerh No: 97 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-10-2009 16:05)

 Bilgi  [TTK. 6] TTK m.25/4 te olduğu gibi Kanunun izin verdiği haller dışında zamanaşımı sürelerinde değişiklik yapılması yasaklanmıştır. Fakat sözleşme taraflarının "alacağın muaccel olacağı tarihi" serbestçe kararlaştırmasına ve/veya "muaccel olmuş bir alacağın muacceliyet tarihini daha sonraya erteleme konusunda anlaşmaları"na engel bulunmamaktadır.
(Şerh No: 96 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-10-2009 15:54)

 Bilgi  [TTK. 8] Maddedeki istisnalar dışında "bileşik faiz (faize faiz yürütülmesi)" yasaktır. Bu durum 818 Sayılı Borçlar Kanunu madde 104/3 ün emredici hükmü (Geçmiş günler faizinin tediyesinde temerrüt sebebi ile faiz yürütülemez) ile paraleldir. Ancak TTK da özellikli bir istisna daha mevcuttur. TTK m. 637/1 gereği poliçe veya bono; TTK 722-730 gereği de çek hamili, müracaat borçlusundan talepte bulunurken, vadenin gelmesinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizini de talep eder. Bu durumda "hamil" e öd...
(Şerh No: 94 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-10-2009 15:41)

Borçlar Kanununun 486.maddesi ticari olmayan kefaletlerde caridir. Ticari kefalette (Bu konuda ticaret kanununda bir hüküm olmadığı halde)asil ve kefilin mutlak iştiraki mesuliyeti hakkında memlekette umumi bir teamül cari olduğundan kefil ve asilin aynı zamanda mutalep olmaları icap eder.
(Şerh No: 93 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 15-10-2009 15:34)

 Bilgi  [TCK. 13] Maddenin şu anki (3) numaralı fıkrasının numarası (2) iken, maddeye 29/6/2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunun 3. maddesiyle, birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklendiği için, (3) olarak teselsül ettirilmiştir.
(Şerh No: 88 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 15-10-2009 13:47)

 Bilgi  [TTK. 667] Karşılaştırma: Kanunun 690. maddesi gereği bonolarda ve 730. maddesi gereği çeklerde de uygulanan 667. madde gereğince kambiyo senetlerine bağlı borç "aranılacak borçlardan" olmasına karşılık 818 Sayılı Borçlar Kanunun 73. maddesi, adi borcu "götürülecek borçlar" olarak düzenlemiştir.
(Şerh No: 76 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-10-2009 23:39)

 Bilgi  [MK. 178] Buradaki zamanaşımı hakdüşürücü süre olmayıp, ilk itirazlarla birlikte ileri sürüldüğü taktirde değerlendirilecek olan def'idir. Karşı tarafça süresinde ileri sürülmesi gerekir, re'sen nazara alınamaz.
(Şerh No: 79 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-10-2009 23:26)

 Bilgi  [TTK. 644] Madde gereği; Kambiyo senetlerinde "zamanaşımı def'i" nin ileri sürülmesi halinde "alacaklı"; "temel ilişkiye" veya "sebepsiz zenginleşme" ye dayalı olarak talepte bulunabilmesine rağmen; adi senetlerde "zamanaşımı def'i"nin ileri sürülmesi halinde (818 S.K. m.140)"alacaklı"nın istemi zamanaşımı nedeniyle reddedilir ve söz konusu borç bu halde "tabii borç" haline gelir.
(Şerh No: 77 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-10-2009 22:23)

 Bilgi  [TTK. 621] Karşılaştırma: Kanunun 690. maddesi atfıyla bonolarda ve 730. maddesi atfıyla çeklerde de uygulanan maddenin 2. fıkrası uyarınca "kısmi ödeme" halinde "hamil" bu ödemeyi reddedemeyecektir; oysa 818 Sayılı Borçlar Kanununun 68. maddesi uyarınca "borcun miktarı belli ve istenebilir nitelikte" ise "Alacaklı" kısmi ödemeyi reddetme hakkını haizdir; Borçlar Kanununda alacaklıya "kısmi ödeme hali için" -red veya kabul konusunda- seçimlik hak tanınmıştır.
(Şerh No: 75 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-10-2009 21:58)

 Bilgi  [AATHK. 1] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/MUK-41 03.10.2007/19435 Konu: Davası henüz derdest olan idari para cezasının 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilip edilemeyeceği ………………………………. İlgi: Gelir İdaresi Başkanlığına vermiş olduğunuz …/…/2007 tarihli dilekçeni...
(Şerh No: 74 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 14-10-2009 21:31)

 Bilgi  [AATHK. 79] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/MUK-5 25.01.2008/2280 Konu: 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 79.maddesi kapsamında düzenlenen haciz bildirilerine itirazın usul ve esasları. ……………………………………………… İlgi: ………..2007 tarihli dilekçeniz. Müv...
(Şerh No: 73 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 14-10-2009 21:27)

 Türkçe  [BasınİşK. 1] Yasanın Kapsamı Bu yasa hükümleri, Türkiye'de yayınlanan gazete ve dergilerle fotoğraf kuruluşlarında her türlü düşünce ve sanat işlerinde çalışan ve İş Yasasındaki "işçi" tanımının kapsamı dışında kalan kimseler ve onların işverenleri hakkında uygulanır. Bu yasanın kapsamına giren düşünce ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir.
(Şerh No: 72 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 14-10-2009 17:48)

 Bilgi  [BasınİşK. 1] Giriş maddesine 4857 sayılı İş Kanunu ile 5953 sayılı Yasa arasındaki ilişkiye dair bir bilgi eklemek gerekir: Basın İş Kanunu ile İş Kanunu arasında özel kanun - genel kanun ilişkisi olmadığı artık uygulamada genel kabul gören görüştür. Her ne kadar Yargıtay'ın 1967 tarihli bir kararında iki kanun arasında özel kanun - genel kanun ilişkisi olduğu anlamına gelecek şekilde karar verilmiş ise de bizce de hatalı olan bu yorum daha sonra terk edilmiştir. Artık Yargıtay tarafından da kabul edildiğ...
(Şerh No: 71 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 14-10-2009 17:09)

 Bilgi  [BasınİşK. 1] 5953 sayılı Yasa'yla igili bir bilgiyi paylaşmak Kanun'un ruhunu anlamak bakımından yararlı olabilir: 1961 darbesi sonrasında gazeteciler tarafından subaylara verilen desteğin bir ödülü olarak gazetecilerin çalışma hukukunu düzenleyen 5953 sayılı Yasa'da birçok değişiklik yapılmıştır. Bugün 5953 sayılı Yasa'nın avantajlı noktalarını oluşturan bu değişiklikleri yapan yasa 212 sayılı Yasa'dır. Öylesine çok ve köklü değişiklik yapılmıştır ki günümüzde Basın İş Kanunu'na, uygulayıcılar arasında 2...
(Şerh No: 70 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 14-10-2009 16:35)

 Bilgi  [İşK. 120] 1475 Sayılı İş Kanunu'nun Yürürlükte Olan 14. Maddesi: KIDEM TAZMİNATI (Değişik fıkra: 29/07/1983 - 2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin: 1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, 2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca, 3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle, 4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut to...
(Şerh No: 66 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 14-10-2009 10:25)

 Türkçe  [EskiBK. 1] Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması açık ya da örtülü olabilir.
(Şerh No: 63 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 14-10-2009 08:32)

 Bilgi  [GelirVK. 1] 193 sayılı gelir vergisi kanununun 1'inci maddesinde, kanunun konusu tanımlanmış olup, sadece gerçek kişiler tarafından elde edilen kazanç ve iratlar bu kanun kapsamında vergilendirilecektir. gerşek kişilerin elde edecekleri kazanç ve iratlar dönemsellik ilkesine, vergi kanunlarının konuluş ve uygulanma amacına uygunluk sağlanması bakımından bir takvim yılı içinde elde edilmiş olmalıdır, bir diğer husus ise, gelirin safilik ilkesi benimsenmiştir, gelirin safiliği ilkesinden kasıt, bu kanun hüküm...
(Şerh No: 62 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 14-10-2009 00:15)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,15421295 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.