Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 50

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 50
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar
(1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre;

a) Adlî para cezasına,

b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine,

c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye,

d) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya,

e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya,

f) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya,

Çevrilebilir.

(2) Suç tanımında hapis cezası ile adlî para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adlî para cezasına çevrilmez.

(3) Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.

(4) Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, diğer koşulların varlığı halinde, birinci fıkranın (a) bendine göre adlî para cezasına çevrilebilir. Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir halinde uygulanmaz.

(5) Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adlî para cezası veya tedbirdir.

(6) Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde seçenek tedbirin gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi halinde, hükmü veren mahkeme kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verir ve bu karar derhal infaz edilir. Bu durumda, beşinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(7) Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi durumunda, hükmü veren mahkemece tedbir değiştirilir.
TCK. MADDE 50 ile İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri : MülgaTCK.4
 7  İçtihat    2 Bilgi    1  Çeviri    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 07-02-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 50 İçtihatları

hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasının diğer kişiselleştirme mevzularından önce isteme bağlı olmaksızın re'sen yargıç tarafından değerlendirilmesi gerektiği gözetilmelidir.
(Şerh No: 11280 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 01-04-2011)

Sanık, sabit olan tali kusuru nedeniyle taksirle ölüme neden olmak eylemi nedeniyle yerel mahkemece, 5237 S.K. m.85/1 ve 62 uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmıştır. Sanığın "ekonomik durumu" dikkate alınarak, verilen özgürlüğü bağlayıcı cezanın 5237 S.K. m.50 uyarınca adli para cezasına veya tedbire çevrilmesine yer olmadığına, sabıkasız olması nedeniyle verilen cezanın 5237 S.K. m.51 uyarınca ertelenmesine karar verilmiştir. Verilen ceza, 5237 S.K. m.49/1 uyarınca uzun süreli ...
(Şerh No: 8670 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2010)

Daha önce kısa süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında daha önce mahkumiyet almadığı gözetilerek kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi zorunludur.
(Şerh No: 8516 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 02-11-2010)

Kullanılması zaten kanunen yasaklanmış maddeler, kullanılmaktan yoksun bırakılan maddeler olamaz. Bu yaptırım ancak hukuken kullanılan haklara kısıtlama getirilebilir. Aksi halde kanun kendisiyle çelişir.
(Şerh No: 8470 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 29-10-2010)

01.03.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5739 sayılı Kanun ile 5237 sayılı Kanun'un 50/6. maddesinde yer alan "yaptırımın" ibaresi "tedbirin" olarak değiştirilmiştir. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 106. maddesinin 4 ve 9. fıkraları yeniden düzenlenmiş ve 10. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Kanun değişikliğinin amacı, doğrudan hükmedilen ve hapisten çevrilen adli para cezalarının infazına ilişkin farklı rejimleri ortadan kaldırmaktır. Adli para cezalarının tam...
(Şerh No: 8080 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-10-2010)

TCK. M. 50/1-D Bendindeki "belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya" ifadesi insanın çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylem- çalışma, iş yapma, işlerlik ve devinimi ifade ettiği için "mağdura kötü muamelede bulunmama"nın bir etkinlik olmadığı gözetilmelidir.
(Şerh No: 8030 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 09-10-2010)

EŞİNİ KASTEN YARALAMA EYLEMİ, SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN 5237 SAYILI YASA GEREĞİNCE, TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI DEĞİLDİR. KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLARI DÜZENLEYEN 5237 SAYILI YASA'NIN 50/1-F MADDESİNDE, GÖNÜLLÜ OLMAK KOŞULUYLA KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÜCRET ÖDENMEKSİZİN ÇALIŞTIRILMAYA KARAR VERİLEBİLECEĞİ BELİRTİLMİŞTİR.
(Şerh No: 7073 - Ekleyen: Burcu TAYANÇ - Tarih : 21-09-2010)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 50 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 50.– Belli bir süreyle hapis cezasına mahkûm olmak, cezanın uyarı fonksiyonunu ve kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlayabilir. Kişi, gördüğü eğitim, yaşadığı sosyal çevre, psişik ve ahlakî eğilimleri itibarıyla tesadüfi suçlu özelliği taşıyabilir. Bu kişilerin mahkûm oldukları cezanın infaz kurumunda çektirilmesi toplum barışı açısından bir zorunluluk göstermeyebilir. Ayrıca, kısa süreli hapis cezalarının infaz kurumunda çektirilmesinin doğurduğu sakıncalar nedeniyle, kısa süreli hapis ...
(Şerh No: 1065 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009)

(6) no.lu fıkrada yer alan "yaptırımın" ibaresi 26.02.2008 tarihli ve 5739 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle "tedbirin" olarak değiştirilmiştir.
(Şerh No: 121 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 19-10-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 50 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 50 Yabancı Dil Çevirileri

1-The court after taking into account the characteristics of the offence and personality , social and economic situation of the offender and any remorse he expresses during the trial process may substitute a short term imprisonment for the following ; a-A judicial fine b-Compensation to the victim or public which returns or restores matters to their previous condition or which indemnifies such in respect of all damage caused c-Admittance to an educational institution which provides accommodation when necessary for at least two years in order to acquire a profession or trade d-Restriction on freedom of movement in respect of certain places and restrictions in conducting certain activities for a duration of between one-half and twice the term of imprisonment e-Confiscation of a driving licence or any other certificate granting permission to perform specific acts , deprivation of the right to carry out a profession or to operate in a certain area of activity for a minumum term of between one-half and twice the term of imprisonment where an offence has been committed failing to discharge a duty of care and attention or by abusing authority or a right f-Publicly beneficial work for a minimum term of between half and two times the term of imprisonment , though only with the consent of the offender 2-Whenever a term of imprisonment and a judicial fine are precribed in law as alternative penalties for a particular offence once it has been determined that the penalty is to ...
(Şerh No: 14291 - Çeviren: Av.M.Serdar DEMİRTAŞ - Tarih : 20-02-2013)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 50 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]

TCK. MADDE 50 İle İlişkili Diğer Mevzuat Hükümleri

MülgaTCK. MADDE 4.
(DEĞİŞİK MADDE:08/06/1933 - 2275/1 md.)

(DEĞİŞİK FIKRA 06/06/1991 - 3756 /1 md.)Bir Türk veya yabancı, yabancı memleketlerde Türkiye Devletinin şahsiyetine karşı bir cürümü veya bu Kanunun 211 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 213, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 332 ve 333 üncü maddelerinde yazılı suçları işlerse, hakkında resen takibat yapılarak bu maddelerdeki cezalarla cezalandırılır.

(DEĞİŞİK FIKRA 02/01/2003 - 4782 S.K./1. md.)Bunlar hakkında yabancı bir ülkede daha önce hüküm verilmiş olsa bile, Adalet Bakanının talebi üzerine Türkiye'de yeniden yargılama yapılır. Ancak, fiil yabancı paraların taklidine veya 211 inci maddenin üçüncü fıkrası ile 213 üncü maddenin uygulanmasına ilişkin olduğu takdirde yabancı ülkede daha önce hüküm verilmiş ise Türkiye'de kovuşturma yapılmaz.

Yabancı memleketlerde Türkiye namına memuriyet veya vazife deruhde etmiş olupta bu memuriyet veya vazifeden dolayı bir cürüm işleyen kimse hakkında Türkiye'de takibat yapılır.
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02799606 saniyede 11 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.