Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Esas: 2006/974 Karar: 2007/4317 İçtihat

Üyemizin Özeti
Sigorta hukukundan doğan davalar mutlak ticari davalar olup, Ticaret mahkemesinde görülmesi gerekir.

Davalı hem yetki itirazında hem de İş bölümü itirazında bulunmuş ise, öncelikle iş bölümü itirazı karara bağlanır.
(Karar Tarihi : 12.3.2007)
Davacı vekili, müvekkiline ait aracın davalı nezdinde kasko sigorta poliçesi ile sigortalı olduğunu, 07.01.2005 günü oluşan kazada aracın zarar gördüğünü ancak davalı sigorta şirketinin araç sürücüsünün alkollü olduğu gerekçesi ile hasar bedelini ödemediğini ileri sürerek 8.776,00 YTL'nin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiğini ve Beyoğlu mahkemelerinin yetkili olduğunu savunarak iş bölümü ve yetki itirazında bulunmuş, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek, işbölümü itirazının reddine, yetkili mahkemenin davalının ikametgah adresi olan Beyoğlu mahkemeleri olduğu gerekçesi ile dava dilekçesinin yetkisizlik sebebiyle reddine karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, kasko sigorta poliçesinden kaynaklanan zarar tazmini istemine ilişkindir. Davalı taraf cevap süresi içinde cevap dilekçesi ile işbölümü ve yetki itirazında bulunmuştur. Mahkemece ilk önce yetki itirazı incelenerek mahkemenin yetkisizliğine, iş bölümü itirazının incelenmesinde ise uyuşmazlığın haksız fiilden kaynaklandığı gerekçesi ile itirazın reddine karar verilmiştir. HUMK'un 191. maddesinde ilk itirazlar hakkında esas davayı görmeye yetkili hakim tarafından karar verileceği hükme bağlanmıştır. Bu nedenle davalı hem işbölümü hem yetki itirazında bulunursa, mahkeme önce işbölümü itirazını incelemelidir. Ayrıca uyuşmazlık sigorta hukukundan kaynaklanması nedeniyle TTK'nın 4. maddesi uyarınca mutlak ticari davalardandır. O halde TTK'nın 5/3. maddesi uyarınca davanın Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılması ve karşı tarafın iş bölümü itirazında bulunması üzerine Asliye Ticaret Mahkemesi'nin görevli olduğunun kabulü ile gönderme karan verilmesi gerekmektedir. Anılan bu düzenlemeler karşısında yazılı gerekçe ile yetkisizlik kararı verilmesi doğru görülmemiş kararın bozulması gerekmiştir.
Üye Notu : İş bu kararın özet kısmı tarafımızdan yazılmış olup, karar metni Kazancı Yayınlarından alınmıştır.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ticaret Kanunu MADDE 5 :2. TİCARET MAHKEMELERİNİN İŞ SAHASI:

       Aksine hüküm olmadıkça, dava olunan şeyin değerine göre asliye hukuk veya sulh hukuk mahkemesi ticari davalara dahi bakmakla vazifelidir.

       Şu kadar ki; bir yerde ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4 üncü maddesi hükmünce ticari sayılan davalarla hususi hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere ticaret mahkemesinde bakılır.

       İkinci fıkrada yazılı hallerde, munhasıran iki tarafın arzularına tabi olmıyan işler hariç olmak üzere, bir davanın ticari veya hukuki mahiyeti itibariyle mahkemenin iş sahasına girip girmediği yalnız iptidai itiraz şeklinde taraflarca dermeyan olunabilir. İtiraz varit görüldüğü takdirde dosya ilgili mahkemeye gönderilir; bu mahkeme davaya bakmaya mecburdur; ancak, davanın mahiyetine göre tatbikı gerekli usul ve kanun hükümlerini tatbik eder. Ticari bir davanın hukuk mahkemesi, ticari olmıyan bir davanın ticaret mahkemesi tarafından görülmesi hükmün bozulması için yalnız başına kafi bir sebep teşkil etmez.

       Vazifesizlik sebebiyle dava dilekçesinin reddi halinde yapılacak muamelelere ve bunların tabi oldukları müddetlere dair usul hükümleri, iş sahasına ait iptidai itirazın kabulü halinde de tatbik olunur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mehmet Saim DİKİCİ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 21-10-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02555299 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.