Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TTK. MADDE 5

     
 
6762 S.lı Türk Ticaret Kanunu MADDE 5
2. TİCARET MAHKEMELERİNİN İŞ SAHASI:

       Aksine hüküm olmadıkça, dava olunan şeyin değerine göre asliye hukuk veya sulh hukuk mahkemesi ticari davalara dahi bakmakla vazifelidir.

       Şu kadar ki; bir yerde ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4 üncü maddesi hükmünce ticari sayılan davalarla hususi hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere ticaret mahkemesinde bakılır.

       İkinci fıkrada yazılı hallerde, munhasıran iki tarafın arzularına tabi olmıyan işler hariç olmak üzere, bir davanın ticari veya hukuki mahiyeti itibariyle mahkemenin iş sahasına girip girmediği yalnız iptidai itiraz şeklinde taraflarca dermeyan olunabilir. İtiraz varit görüldüğü takdirde dosya ilgili mahkemeye gönderilir; bu mahkeme davaya bakmaya mecburdur; ancak, davanın mahiyetine göre tatbikı gerekli usul ve kanun hükümlerini tatbik eder. Ticari bir davanın hukuk mahkemesi, ticari olmıyan bir davanın ticaret mahkemesi tarafından görülmesi hükmün bozulması için yalnız başına kafi bir sebep teşkil etmez.

       Vazifesizlik sebebiyle dava dilekçesinin reddi halinde yapılacak muamelelere ve bunların tabi oldukları müddetlere dair usul hükümleri, iş sahasına ait iptidai itirazın kabulü halinde de tatbik olunur.
TTK. MADDE 5 ile İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri : TTK.26, TTK.299, TTK.309, TTK.351, TTK.424, TTK.492, HUMK.187, HUMK.188, HUMK.189, HUMK.190, HUMK.193, HUMK.225, HUMK.428/1, BK.137
 3  İçtihat    2 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Mehmet Saim Dikici, 14-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TTK. MADDE 5 İçtihatları

Gönderme kararlarında muhakeme masrafı ve avukatlık ücretinden bahsedilmemesi gerekirken zuhulen bunlara hükmedilmiş ise kararın bunlarla ilgili kısmı nihai hüküm niteliğinde olacaktır ve kararın muhakeme marsafı ve vekalet ücretine ilişkin bu kısmının asıl karar hakkındaki hükmü beklenmeden tek başına temyizi mümkündür.
(Şerh No: 3646 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-01-2010)

İş bölümü itirazı ilk itirazlardandır ( TTK.Md.5, HUMK.Md.187 vd ). İş bölümü itirazının yapılması ve mahkemenin bu itiraz üzerine vereceği kararın nihai karar olduğu, ancak diğer nihai kararlardan farklı olarak temyizinin de ancak esas hakkındaki hükümle birlikte mümkün olacağı kabul edilmekte ise de; iş bölümü itirazı olmaksızın hakim tarafından re'sen görevsizlik kararı verilmesi durumunda,bu kararın temyiz edilmesi mümkün ve geçerlidir. Bu konudaki 11.10.1976 gün ve 515 sayılı Yargıtay İçtih...
(Şerh No: 150 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 18-11-2009)

Sigorta hukukundan doğan davalar mutlak ticari davalar olup, Ticaret mahkemesinde görülmesi gerekir. Davalı hem yetki itirazında hem de İş bölümü itirazında bulunmuş ise, öncelikle iş bölümü itirazı karara bağlanır.
(Şerh No: 143 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 21-10-2009)

Bu Maddeye Not Girin

TTK. MADDE 5 Şerhler, Notlar, Yorumlar

09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 5 ve Gerekçesi
2. Ticarî davaların görüleceği mahkemeler Madde 5 - (1) Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine göre asliye hukuk veya sulh hukuk mahkemesi ticarî davalara da bakmakla görevlidir. (2) Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulunan ve 4 üncü madde hükmünce ticarî sayılan davalarla özel hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere asliye ticaret mahkemesinde bakılır. Bir yerde ticaret davalarına bakan birden çok asliye t...
(Şerh No: 4437 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-02-2010)

İşbu madde; TTK.26,299,309,351,424,492, 1460; Tat.K.6/1,46; BK.137; İİK.154,156,158,164,173,174; FSEK.76; HUMK.187,188,189,190,193,225,428/1 maddeler ile irtibatlıdır.
(Şerh No: 131 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 20-10-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TTK. MADDE 5 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TTK. MADDE 5 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TTK. MADDE 5 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

TTK. MADDE 5 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6584 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]

TTK. MADDE 5 İle İlişkili Diğer Mevzuat Hükümleri

TTK. MADDE 26.
İKİNCİ FASIL: TİCARET SİCİLİ

       A - TEŞKİLAT:

       I - UMUMİ OLARAK:

       (Değişik madde: 24/06/1995 - KHK - 559/1md.)

       Ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası bulunan yerlerde bir ticaret sicili memurluğu kurulur. Oda olmayan veya yeterli teşkilatı bulunmayan odaların olduğu yerlerde ticaret sicil işleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tesbit edilecek o il dahilindeki yeterli teşkilata sahip odalardan birinin ticaret sicili memurluğu tarafından yürütülür.

       (Değişik fıkra: 28/03/2007-5615 S.K./25.mad) 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uyarınca tahsil edilen ticaret sicili harçlarının red ve iadeler düşüldükten sonra kalan tutarının yüzde 25'i ilgili odaya gelir kaydedilmek üzere aktarılır.

       Ticaret sicili memurluğunun kurulmasında aranacak şartlar ile odalar arasında sicil işlemleri konusunda gerekli işbirliğinin sağlanmasına ilişkin esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
 1  İçtihat    2 Bilgi    1  Ses Dosyası   
TTK. MADDE 299.
V - KURULUŞUN TAMAMLANMASI:

       1. MAHKEMENİN VAZİFESİ:

       Madde 299 - (Mülga madde: 24/06/1995 - KHK-559/13 md.)
 2 Bilgi    1  Ses Dosyası   
TTK. MADDE 309.
II - MÜŞTEREK HÜKÜMLER:

       1. TAZMİNAT TALEBİ:

       Madde 309 - Şirketin 305, 306, 307 ve 308 inci maddelerde yazılı fiillerle ızrar edilmesi halinde, bundan, dolayısiyle zarar gören pay sahipleri ve şirket alacaklılarının dava hakları vardır. Ancak, hükmolunacak tazminat şirkete verilir.

       Şirketin iflası halinde pay sahiplerinin ve şirket alacaklılarının haiz oldukları haklar iflas idaresine ait olur. Bu hususta İcra ve İflas Kanununun 245 inci maddesi hükmü caridir.

       Mesul olan kimselerin cümlesi aleyhinde şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde dava açılabilir.

       Mesul olan kimselere karşı tazminat istemek hakkı davacının zararı ve mesul olan kimseyi öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her halde zararı doğuran fiilin vukuu tarihinden itibaren beş yıl geçmekle müruruzamana uğrar. Şu kadar ki; bu fiil cezayı müstelzim olup Ceza Kanununa göre müddeti daha uzun müruruzamana tabi bulunuyorsa tazminat davasına da o müruruzaman tatbik olunur.
 2 Bilgi    1  Ses Dosyası   
TTK. MADDE 351.
5. BİR MURAKIPLIĞIN AÇILMASI:

       Madde 351 - Bir murakıbın; ölümü, çekilmesi, bir maniden dolayı vazifelerini yapamıyacak halde bulunması, iflası veya hacir altına alınması gibi bir sebeple vazifelerinin sona ermesi ve ağır hapis cezasiyle veya sahtekarlık, emniyeti suiistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkumiyeti halinde, diğer murakıplar umumi heyetin ilk toplantısına kadar vazife yapmak üzere yerine birisini seçerler. Murakıp bir kişiden ibaret olup da yukarda yazılan hallerden birinin mevcudiyetine binaen yerine diğer bir kimsenin tayini gerekirse, bunu, umumi heyetin ilk toplantısına kadar vazifeli olmak şartiyle her münferit pay sahibinin veya idare meclisi azalarından her birinin talebi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi tayin eder.
 1  Ses Dosyası   
TTK. MADDE 424.
II - SATINALMA TAAHHÜTLERİ:

       1. MAHKEMENİN TASDİKİ:

       Madde 424 - (Mülga madde: 24/06/1995 - KHK - 559/13 md.)
 1  Ses Dosyası   
TTK. MADDE 492.
Madde 492 - (Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.)
V - DAVANIN REDDİ HALİNDE MUNZAM MÜDDET
EskiBK. MADDE 137.
Dâva veya defi, vazıyed eden hâkimin salâhiyeti olmaması veya tamiri kabil ve şekle müteallik bir noksan veya vaktinden evvel ikame edilmiş olması sebebi ile reddolunmuş olupta arada müruru zaman müddeti hitam bulmuş ise alacaklı hakkını talep etmek için altmış günlük munzam bir müddetten istifade eder.
 1  İçtihat    1 Bilgi   
MülgaHUMK. MADDE 187.
İtirazatı iptidaiye aşağıdaki gösterilen hallerden ibaret olup davanın bidayetinde ve hepsi birlikte beyan edilmek lazımdır;

1- Türkiye'de ikametgahı bulunmıyanlardan teminat talebi,

2- Salahiyet iddiası,

3- (MÜLGA BENT RGT: 18.07.1981 RG NO: 17404 KANUN NO: 2494/37)

4- İkame olunan davanın diğer bir mahkemede derdesti rüyet bulunduğu iddiası,

5- Davanın diğer bir mahkemede derdesti rüyet olan diğer dava ile irtibatı bulunduğu iddiası, (MÜLGA İBARE RGT: 18.07.1981 RG NO: 17404 KANUN NO: 2494/37)

6- (MÜLGA BENT RGT: 03.10.1963 RG NO: 11521 KANUN NO: 338/1)

7- Dava arzuhalinin veya davetiye varakasının veyahut cevap layihasının tanziminde kanuni noksanlar bulunduğu veya tebliğin usülüne muvafık olmadığı iddiası,

8- Davayı mütekabilenin kabule şayan bulunmadığı iddiası.
 2  İçtihat    1 Bilgi   
MülgaHUMK. MADDE 188.
İtirazatı iptidaiye davanın bidayetinde esasa girişilmezden evvel hep birlikte dermeyan edilmezse bir daha mesnu olmaz.

Hakimin re sen nazarı dikkate alması kanunen iktiza eden hususlarla 98 inci madde hükmü mahvuzdur.
MülgaHUMK. MADDE 189.
Müddeaaleyhin itirazatı iptidaiyesi esasa cevap için tayin olunan müddette müddeiye tebliğ olunur. Müddeinin itirazatı iptidaiyesi ilk muhakeme celsesinde şifahen dermeyan olunur.

Şu kadar ki davayı mutekabileye cevap verilmiş ise itirazın işbu cevapta tasrihi lazımdır.

İki tarafın bilahara dermeyan edebilmek selahiyetini kanunen haiz oldukları itirazat hadise şeklinde hallolunur.
MülgaHUMK. MADDE 190.
İtirazatı iptidaiye hadiseler gibi tahkik ve hallolunur.
MülgaHUMK. MADDE 193.
(DEĞİŞİK MADDE RGT: 18.07.1981 RG NO: 17404 KANUN NO: 2494/15)
Davacı, iptaline karar verilen dilekçenin yerine yeni bir dilekçe düzenleyip vermek zorundadır.

Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi üzerine davacının karşı tarafa görevli veya yetkili mahkemede tebligat yaptırması zorunludur.

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 07.10.2004 RG NO: 25606 KANUN NO: 5236/13) (YÜRÜRL. TARH.: 01.06.2005)
Her iki halde kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren on gün içinde yeniden dilekçe verilmesi veya yeniden çağrı kağıdı tebliğ ettirilmesi gerekir.

Aksi takdirde dava açılmamış sayılır. Kanunda belirtilen ayrık hükümler saklıdır.
 3  İçtihat    1 Bilgi   
MülgaHUMK. MADDE 225.
Tahkikat hakimi hadise hakkındaki kararını derhal ittihaz ve iki tarafa tefhim veya kendilerine bildirmek üzere nihayet üç gün zarfında mahkeme kalemine tevdi eder.
MülgaHUMK. MADDE 428.
(DEĞİŞİK MADDE RGT: 07.10.2004 RG NO: 25606 KANUN NO: 5236/16) (YÜRÜRL. TARH.: 01.06.2005)
Bölge adliye mahkemelerinin aşağıdaki kararları hakkında temyiz yoluna gidilemez:
1. Miktar veya değeri beşmilyar lirayı geçmeyen davalara ilişkin kararlar,
2. 8 inci maddede gösterilen davalar ile (Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup gayrimenkulün aynına ilişkin olan davalar hariç) özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar.
3. Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek için verilen kararlar ile merci tayinine ilişkin kararlar.
4. Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar.
5. İrs ve soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarla ilgili kararlar.
6. Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hakimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiili engellerinin çıkması halinde, davanın o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye nakline ilişkin kararlar.

(1) numaralı bentteki kararlarda alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda, beşmilyar liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. Alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde, kararda asıl istemin kabul edilmeyen bölümü beşmilyar lirayı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Ancak, karşı taraf temyiz yoluna başvurduğu takdirde, diğer taraf da düzenleyeceği cevap dilekçesiyle kararı temyiz edebilir.
 1 Bilgi   
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04073310 saniyede 11 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.