Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 15.Hukuk Dairesi Esas: 2007/88 Karar: 2007/94 İçtihat

Üyemizin Özeti
İş bölümü itirazı ilk itirazlardandır ( TTK.Md.5, HUMK.Md.187 vd ). İş bölümü itirazının yapılması ve mahkemenin bu itiraz üzerine vereceği kararın nihai karar olduğu, ancak diğer nihai kararlardan farklı olarak temyizinin de ancak esas hakkındaki hükümle birlikte mümkün olacağı kabul edilmekte ise de; iş bölümü itirazı olmaksızın hakim tarafından re'sen görevsizlik kararı verilmesi durumunda,bu kararın temyiz edilmesi mümkün ve geçerlidir. Bu konudaki 11.10.1976 gün ve 515 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı davalının iş alanı itirazında bulunduğu hallere münhasırdır.
(Karar Tarihi : 16.1.2007)
Dava eser sözleşmesinden kaynaklanan maddi tazminatın tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece görevli mahkemenin Kocaeli Nöbetçi Ticaret Mahkemesi olduğundan bahisle mahkemenin görevsizliğine ve talep halinde dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine dair verilen karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmış, mahkemece davaya ticaret mahkemesinde bakılması gerektiğinden söz edilerek gönderme kararı verilmiştir. Ayrı ticaret mahkemesi bulunan yerlerdeki ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi arasındaki ilişki işbölümü ilişkisidir. Bir ticari dava asliye hukuk mahkemesinde açılırsa, davalı işbölümü itirazında bulunabilir. İş bölümü itirazı ise ilk itirazlardandır (TTK.Md.5, HUMK.Md.187 vd). İş bölümü itirazının yapılması ve mahkemece de bu itiraz üzerine vereceği kararın nihai karar olduğu, temyizinin de ancak esas hakkındaki hükümle birlikte mümkün olacağı kabul edilmekte ise de, temyize konu edilen eldeki davada davalının böyle bir itirazı mevcut olmayıp mahkemece kendiliğinden gönderme kararı verildiğinden, verilen karar teknik anlamda bir gönderme kararı olmayıp bir nevi HUMK.nun 193. maddesinin uygulanmasını gerektiren görevsizlik kararı mahiyetinde olduğundan verilen kararın temyiz edilebileceğinin kabulü zorunludur. Bu konudaki 11.10.1976 gün ve 515 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı davalının iş alanı itirazında bulunduğu hallere münhasırdır.

O halde mahkemece işin esasına girilerek esas hakkında hüküm kurulması gerekirken iş bölümü itirazında bulunulmadığı halde kendiliğinden gönderme kararı verilmiş olması doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
Üye Notu : İşbu kararın özet bölümü tarafımızdan yazılmıştır.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ticaret Kanunu MADDE 5 :2. TİCARET MAHKEMELERİNİN İŞ SAHASI:

       Aksine hüküm olmadıkça, dava olunan şeyin değerine göre asliye hukuk veya sulh hukuk mahkemesi ticari davalara dahi bakmakla vazifelidir.

       Şu kadar ki; bir yerde ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4 üncü maddesi hükmünce ticari sayılan davalarla hususi hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere ticaret mahkemesinde bakılır.

       İkinci fıkrada yazılı hallerde, munhasıran iki tarafın arzularına tabi olmıyan işler hariç olmak üzere, bir davanın ticari veya hukuki mahiyeti itibariyle mahkemenin iş sahasına girip girmediği yalnız iptidai itiraz şeklinde taraflarca dermeyan olunabilir. İtiraz varit görüldüğü takdirde dosya ilgili mahkemeye gönderilir; bu mahkeme davaya bakmaya mecburdur; ancak, davanın mahiyetine göre tatbikı gerekli usul ve kanun hükümlerini tatbik eder. Ticari bir davanın hukuk mahkemesi, ticari olmıyan bir davanın ticaret mahkemesi tarafından görülmesi hükmün bozulması için yalnız başına kafi bir sebep teşkil etmez.

       Vazifesizlik sebebiyle dava dilekçesinin reddi halinde yapılacak muamelelere ve bunların tabi oldukları müddetlere dair usul hükümleri, iş sahasına ait iptidai itirazın kabulü halinde de tatbik olunur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mehmet Saim DİKİCİ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 18-11-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02656293 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.