Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

EskiBK. MADDE 1

     
 
818 S.lı Borçlar Kanunu (Eski) MADDE 1
BİRİNCİ KISIM
UMUMİ HÜKÜMLER


BİRİNCİ BAP
BORÇLARIN TEŞEKKÜLÜ


BİRİNCİ FASIL
AKİTTEN DOĞAN BORÇLAR
A) AKDİN İNİKADI

I - İKİ TARAFIN MUVAFAKATİ

1 - UMUMİ ŞARTLAR
İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde, akit tamam olur.

       Rızanın beyanı sarih olabileceği gibi zımni dahi olabilir.
 2  İçtihat    14 Bilgi    1  Çeviri    2  Türkçe    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 26-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

EskiBK. MADDE 1 İçtihatları

BK."Borçların Teşekkülü" başlığı altında; 1-Sözleşme,2-Haksız fiil,3-Sebepsiz(Haksız)zenginleşme(iktisap) olmak üzere borçları üç genel kaynağa bağlamıştır. Bunun dışında, ne hukuki bir işleme, ne de hukuka aykırı bir iradeye dayanmayan, kanundan doğan(Ör: Aile hukukundan doğan nafaka borcu gibi.) borçlar bulunmaktadır. Bu kapsamda; Emniyet güçlerince el konulan ve davacının işlettiği otoparka, davalının bilgi ve iradesi dışında bırakılan aracın otopark ücretiyle ilgili uyuşmazlıkta; 1-Taraf...
(Şerh No: 6421 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 29-08-2010)

Özü : Objektif iyiniyetin gerektirdiği bazı durumlarda sessiz kalmak kabul anlamına gelebilir.
(Şerh No: 111 - Ekleyen: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 19-10-2009)

Bu Maddeye Not Girin

EskiBK. MADDE 1 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Borçlar Kanunu Tasarısı m.1 ve Gerekçesi
BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması I. İrade açıklaması 1. Genel olarak MADDE 1- Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir. T.C. TBMM Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları ...
(Şerh No: 8747 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-12-2010)

Elektronik Sözleşmenin Geçerlilik Şartları
Elektronik Sözleşmenin Geçerlilik Şartları (*) Elektronik sözleşmenin elektronik olma özelliği akdin geçerlik şartları yönünden özel bir durum arzetmemektedir. Bu nedenle örneğin Türk Hukukundan hareket edersek bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için gerekli tüm şartlar, tarafların fiil ehliyetine sahip olması (MK.15), sözleşmenin akdi sırasında kanunun emrettiği bir geçerlik şartı varsa buna uyulmuş olması (BK.11/2), muvazaa olmaması (BK.18/1), sözleşmenin konusunun hukuka (emredici hukuk ku...
(Şerh No: 5109 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-04-2010)

Elektronik Sözleşmelerin Kuruluşunda İrade Beyanları ve Bunların Yorumlanması
Elektronik Sözleşmelerin Kuruluşunda İrade Beyanları ve Bunların Yorumlanması Geleneksel sözleşmeler 4255. nolu şerh içinde (http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=4255) söylenenler genel olarak elektronik sözleşmeler açısından tekrar edilebilir. Ancak özellikle güven prensibinin elektronik sözleşmelere uyarlanmasında üçüncü kişinin irade beyanını yorumu açısından bir noktanın altı çizilmelidir: Buna göre bir elektronik sözleşmede muğlak bir irade beyanı, güven prensibi doğrultusunda mu...
(Şerh No: 4256 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 09-02-2010)

Sözleşmenin Kuruluşunda İrade Beyanların Birbirine Uygunluğu : Beyan Prensibi - İrade Prensibi - Anlam Verme Prensibi
Sözleşmenin Kuruluşunda İrade Beyanların Birbirine Uygunluğu : Beyan Prensibi - İrade Prensibi - Anlam Verme Prensibi Bir sözleşmenin kurulması için sözleşmeyi kuran irade beyanlarının, yani icap ve kabulün, birbirine uyumlu olması bir zorunluluktur. Bu zorunluluk BK.m.1’de de dile getirilmektedir. Burada aranan uygunluğun sadece şeklî (görünüşte) bir uygunluk mu, yoksa aynı zamanda iradî bir uygunluk mu olacağını irdelemek gereklidir. İradî uygunluk ile, irade beyanının uygunluğu farklı kavr...
(Şerh No: 4255 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 09-02-2010)

Elektronik Sözleşmelerde İrade ve Dijital (Sayısallaşmış) İrade Kavramı
Elektronik Sözleşmelerde İrade ve Dijital (Sayısallaşmış) İrade Kavramı Bir sözleşme karşılıklı ve birbirleriyle uyuşan irade beyanları ile oluşmaktadır. Geleneksel sözleşmeler için sarf edilen bu tanım elektronik sözleşmeler için de aynen geçerlidir. Ancak elektronik sözleşmeler söz konusu olduğunda akdi kuran bu irade beyanlarının, yani icap ve kabulün, elektronik sözleşmeye özgü biçimde dijital, yani sayısallaşmış olması söz konusu olmaktadır ve esasında bir sözleşmeyi elektronik sözleşme ...
(Şerh No: 2677 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 22-12-2009)

Hukuki İşlem Ehliyeti - Sözleşmenin Kuruluşunda Ehliyetin Arandığı An
Bir sözleşmenin önemli unsurlarından ve geçerlilik şartlarından biri sözleşme taraflarının hukuken sözleşme yapma ehliyetine sahip olmasıdır. Hukuki İşlem Ehliyeti, geçerli hukuki işlemler yapabilme ehliyetidir.(Kenan TUNÇOMAĞ, Türk Borçlar Hukuku, I.Cilt: Genel Hükümler, 6.Bası, İstanbul 1976, s.397) Bu ehliyetin arandığı an tarafın sözleşmeyi kuran irade beyanında bulunduğu andır ve irade beyan edildikten sonra ehliyetin kaybedilmesi, sözleşmenin hukuki geçerliliğini etkilemez. (Selaha...
(Şerh No: 2675 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 22-12-2009)

Elektronik Sözleşmelerin Otomatik Kurulmasında Elektronik Aracılar ve Taraf Sorunu
Bir elektronik aracı kullanıldığında sözleşme bir insan faktörü ve müdahalesi olmadan kurulabilmekte ve hatta ifa edilebilmektedir. Örneğin pek çok web sitesinde site ziyaretçileri siteyi oluşturan firma ile elektronik ortamda sözleşme yapabilirken sözleşmenin tüm şartları firmanın bilgisi dışında (ama elbette önceden onlar tarafından programlanmak suretiyle) bir Elektronik Aracı tarafından oluşturulmakta ve bilgisayar site ziyaretçisinin talepleri ve istekleri doğrultusunda satış bedeli, aylık ...
(Şerh No: 2541 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-12-2009)

Sözleşmelerde (özellikle elektronik akitlerde) Anonim Taraflar Sorunu
Geleneksel sözleşmeler söz konusu olduğunda sözleşmenin taraflarının anonimlik sorunundan bahsetmek mümkün olmadığından geleneksel borçlar hukuku ilişkilerinde ve doktrinde bu konu ele alınmış bir konu değildir. Gerçekten de bir sözleşme akdedilirken hayatın olağan akışına göre sözleşmenin her iki tarafı da biraraya gelmekte (irade beyanlarının teatisi için) ve sözleşmeyi birbirlerini görerek, bilerek ve tanıyarak akdetmektedirler. Gaipler arasında akdedilen sözleşmeler olarak bilinen tarafla...
(Şerh No: 2540 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-12-2009)

Elektronik Sözleşmelerde Taraf Sorunu
Bilgisayarın ve diğer veriyi sayısallaştıran teknolojik araçların sözleşmeyi kuran iradeyi karşı tarafa iletmek için adeta bir aracı olarak kullanıldığı örneklerde elektronik sözleşmede taraf kavramı önemli bir özellik arzetmemektedir. Bu noktada geleneksel sözleşmelerde olduğu gibi, sözleşmenin taraflarının icap ve kabul iradesini oluşturan gerçek ya da tüzel kişi olduğu tartışmadan varestedir. Bu irade beyanının iletildiği araç ise hukuki açıdan çok önemli değildir. Bu noktada bilgisayarın fon...
(Şerh No: 2539 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-12-2009)

Borçlar Kanununa göre Sözleşmelerde Taraf Kavramı (Bir Taraflı - İki Taraflı - Çok Taraflı Akitler)
Sözleşme iki taraflı bir hukuki muameledir. Borçlar Kanunumuzun 1. Maddesinde bu saptama yapılmakta ve akit, “iki tarafın karşılıklı ve birbirlerine uygun irade beyanı ile oluşan hukuki muamele olarak” tanımlanmaktadır. İsviçre Borçlar Kanununda ise “iki taraf” deyimi kullanılmayıp, “taraflar” denmiştir. Doktrinde sözleşmeler taraflarına göre “bir taraflı”, “iki taraflı”, “çok taraflı” sözleşmeler olarak ayrılmaktadır. Bir taraflı hukuki sözleşmelere örnek bağışlama vaadi ve kefalet sözle...
(Şerh No: 2538 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-12-2009)

Elektronik Sözleşmelerle İlgili Yasal Kaynaklar ve Hukuki Dayanaklar
Elektronik Sözleşmelerle İlgili Yasal Kaynaklar ve Hukuki Dayanaklar(*) Elektronik Sözleşmelerle ilgili Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonunun 1996 tarihli (1998 düzeltmeleri ile birlikte) Elektronik Ticaret Model Yasası tüm Birleşmiş Milletler üyesi devletlere tavsiye niteliğinde sunulan bir yasa taslağını oluşturmaktadır. Bu taslak yasaya genel hatlarıyla dayanan ulusal yasalar Avustralya, Bermuda, Kolombiya, Fransa, Hong Kong Özel İdaresi, İrlanda, Filipinler, Güney K...
(Şerh No: 2250 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 03-12-2009)

Elektronik Sözleşmede İsimlendirme Sorunu: Elektronik Sözleşme mi, Dijital Sözleşme mi?(*)
Elektronik Sözleşmede İsimlendirme Sorunu: Elektronik Sözleşme mi, Dijital Sözleşme mi?(*) Verilerin sayısallaşması anlamını taşıyan terim dijital terimidir. Elektronik sözleşmenin tanımına bakıldığında verilerin sayısallaşmasının vazgeçilmez bir unsur olduğu görülmektedir. Bu nedenle elektronik sözleşmelerin doğru isimlendirmesi esasen “dijital sözleşmeler” olarak tesbit edilmelidir. Gerçekten de, elektronik kavramı, dijitale göre çok daha geniş bir anlama sahip olduğundan ve analog kavr...
(Şerh No: 2249 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 03-12-2009)

Elektronik Sözleşmenin Hukuki Yönü ve Tanımı: Elektronik Sözleşme Nedir?
Elektronik Sözleşmenin Hukuki Yönü ve Tanımı: Elektronik Sözleşme Nedir?(*) Elektronik sözleşme kavramı temel olarak geleneksel sözleşme ile aynı hukuki unsurlara haizdir. Netice olarak elektronik sözleşmenin de çok taraflı ve birbirine uygun irade beyanları ile oluşan bir hukuki muamele olduğunu tesbit etmek gerekir. Kavramı geleneksel sözleşmelerden ayıran nokta ise, bu sözleşmelerin elektronik olarak akdedilmesi olduğundan, tanımı bu noktada biraz açmak gerekmektedir: Elektronik ticaret...
(Şerh No: 2248 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 03-12-2009)

Borçlar Kanunu madde 1 Gereğince Sözleşme (Akit) Kavramı ve Sözleşmenin Tanımı: Sözleşme Nedir?
Borçlar Kanunu madde 1 Gereğince Sözleşme (Akit) Kavramı ve Sözleşmenin Tanımı: Sözleşme Nedir? (*) Borçlar Kanunumuzun 1. maddesine göre akit, iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanı ile oluşan hukuki muameledir. TEKİNAY sözleşmeyi biraz daha geniş tanımla, “genellikle birbirinden farklı menfaat ve amaçlarla hareket eden kişiler arasında hukuki bir sonuç doğurmak ve özellikle bir borç ilişkisi kurmak, mevcut borçta değişiklik yapmak, ya da onu büsbütün ortadan kaldırmak iç...
(Şerh No: 2247 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 03-12-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 1 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

EskiBK. MADDE 1 Yabancı Dil Çevirileri

A contract is concluded in case both parties mutually declare their concurring assents. Declaration of Assents may be either express or implicit.
(Şerh No: 61 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 06-12-2009)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 1 Türkçeleştirme Önerileri

İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun olarak rızalarını açıkladıkları takdirde sözleşme tamam olur. Rıza açıklaması açıkça olabileceği gibi örtülü de olabilir.
(Şerh No: 3218 - Türkçeleştiren: Mücevher ÖZKAN - Tarih : 09-01-2010)

Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması açık ya da örtülü olabilir.
(Şerh No: 63 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 14-10-2009)

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

EskiBK. MADDE 1 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8334 - Ekleyen: Elif AVCI - Tarih : 23-10-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04043508 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.