Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TTK. MADDE 4

     
 
6762 S.lı Türk Ticaret Kanunu MADDE 4
IV - TİCARİ DAVALAR VE DELİLLERİ:

       1. UMUMİ OLARAK:

       21 inci maddenin birinci fıkrası gereğince her iki taraf için ticari sayılan hususlardan doğan hukuk davaları ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın:
1. Bu kanunda;

       2. Medeni Kanunun, rehin mukabilinde ikraz ile meşgul olanlar hakkındaki 876 ila 883 üncü maddelerinde;

       3. Borçlar Kanununun, bir işletmenin satılması veya diğeriyle birleştirilmesi hakkındaki 179 ve 180, rekabet memnuiyetine dair 348 ve 352, neşir mukavelesi hakkındaki 372 ila 385, itibar mektubu ve itibar emri hakkındaki 399 ila 403, komisyona dair 416 ila 429, ticari mümessiller ve diğer ticari vekiller hakkındaki 449 ila 456, havale hakkındaki 457 ila 462, vedia hakkındaki 463 ila 482 nci maddelerinde;

       4. Alameti farika, ihtira beratı ve telif hakkına mütaallik mevzuatta;

       5. Bu kanunun 135 inci maddesinde yazılı ticarete mahsus yerler hakkındaki hususi hükümlerde;

       6. Bankalar ve ödünç para verme işleri kanunlarında; tanzim olunan hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır. Şu kadar ki; her hangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmiyen havale, vedia ve telif hakkından doğan davalar bundan müstesnadır.

       Ticari davalarda dahi deliller ve bunların ikamesi Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine tabidir.

       (Ek fıkra: 20/04/2004-5136 S.K. 1.mad) İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca, bu Kanunun Dördüncü Kitabında yer alan deniz ticaretine ilişkin ihtilaflara bakmak ve asliye derecesinde olmak üzere Denizcilik İhtisas Mahkemeleri kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir.
TTK. MADDE 4 ile İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri : TTK.11, TTK.12, TTK.23, TTK.66, TTK.104, TTK.1443;
 3  İçtihat    1 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Mehmet Saim Dikici, 14-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TTK. MADDE 4 İçtihatları

Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde; “... Tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın: ... 3. Borçlar Kanununun, ... rekabet memnuiyetine dair 348 ve 352, ... maddelerinde; ... tanzim olunan hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır.” hükmü bulunmaktadır. Aynı Kanunun 5. maddesi uyarınca, ticari davalara bakma görevi ticaret mahkemelerine aittir denilmiş olsa bile; Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu’nun 29.06.1960 gün, 1960/13 ve 1960/15 sayılı kararına göre; “...İş mahkemel...
(Şerh No: 179 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-10-2009)

Denizcilik İhtisas Mahkemesinin Kuruluş Yasasında zaman bakımından faaliyete geçme günü yönünden özel bir düzenleme bulunmamaktadır. HUMK. 1. ve 9. maddelerde "Davanın açılma tarihine" göre işlem tesis edilmesi genel bir kural olarak benimsenmiş olmakla, Denizcilik İhtisas Mahkemesinin görevinin belirlenmesinde davanın açıldığı tarihin esas alınması gerekir.
(Şerh No: 120 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 19-10-2009)

Özü itibariyle TTK.4. madde kapsamına girmediği için ticari mahiyette olmayan ve ticaret kanununda da düzenlenmemiş bulunan haksız fiil tazminat alacağının Ticaret kanununda düzenlenmiş bir husus olan (sigorta sözleşmesi) vasıtasıyla Kanuni halefiyet yolu ile bir ticaret şirketine intikal etmiş bulunması, özünde ticari niteliği bulunmayan (haksız fiilden kaynaklanan) hakkı, ticari hak ve/veya ticari dava haline getirmez. İntikal eden hak, mevcut hukuki durumu ile kanuni halefine geçer ve normal ...
(Şerh No: 113 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 18-10-2009)

Bu Maddeye Not Girin

TTK. MADDE 4 Şerhler, Notlar, Yorumlar

09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 4 ve Gerekçesi
IV - Ticarî davalar ve delilleri 1. Genel olarak Madde 4 - (1) Her iki tarafın da ticarî işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın; a) Bu Kanunda; b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 uncu maddelerinde; c) 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun, bir işletmenin satılması veya diğeriyle birleştirilmesi hakkındaki 179 ve 180, rekabet yasağına ilişkin 348...
(Şerh No: 4436 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-02-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TTK. MADDE 4 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TTK. MADDE 4 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TTK. MADDE 4 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

TTK. MADDE 4 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6583 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]

TTK. MADDE 4 İle İlişkili Diğer Mevzuat Hükümleri

TTK. MADDE 11.
BİRİNCİ KİTAP : TİCARİ İŞLETME

       BİRİNCİ FASIL : TACİR

       A - TİCARİ İŞLETME:

       I - UMUMİ OLARAK:

Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler, ticari işletme sayılır.

       Tesisat, kiracılık hakkı, ticaret unvanı ve diğer adlar, ihtira beratları ve markalar, bir sanata mütaallik veya bir şahsa ait model ve resimler gibi bir müessesenin işletilmesi için daimi bir tarzda tahsis olunan unsurlar, mukavelede aksine hüküm bulunmadıkça, ticari işletmeye dahil sayılır.
 1  İçtihat    1 Bilgi    1  Ses Dosyası   
TTK. MADDE 12.
II - TİCARETHANE VE FABRİKA:

       Aşağıda yazılı veya mahiyetçe bunlara benziyen işlerle uğraşmak üzere kurulan müesseseler, ticarethane sayılır:

       1. Menkul malların satılmak veya kiraya verilmek üzere tedariki ve bunların aynen veya başka bir şekle sokularak satılması yahut kiraya verilmesi;

       2. Kıymetli evrakın satılmak üzere tedariki ve bunların satılması;

       3. Her çeşit imal veya inşa;

       4. Madencilik;

       5. Matbaacılık, gazetecilik ve kitapçılık, yayın, ilan ve istihbarat;

       6. Tiyatro, sinema, otel, han ve lokanta gibi umumi mahaller, hususi mektep ve hastane ve açık satış yerlerinin işletilmesi;

       7. Umumi mağazalar ve sair depo ve ambarların işletilmesi;

       8. Borsa ve kambiyo işleri, sarraflık, bankacılık;

       9. İçtimai sigortalar hariç olmak üzere sigortacılık;

       10. Kara, deniz ve havada, nehir ve göllerde yolcu ve eşya taşımak;

       11. Su, gaz ve elektrik dağıtma, telefon ve radyo ile haberleşme ve yayın;

       12. Acentelik, tellallık, komisyonculuk ve sair bütün tavassut işleri.

       Fabrikacılık, ham madde veya diğer malların makine yahut sair teknik vasıtalarla işlenerek yeni veya değerli mahsuller vücuda getirilmesidir.
 2  İçtihat    1 Bilgi    1  Ses Dosyası   
TTK. MADDE 23.
3. FATURA VE TEYİT MEKTUBU:

       Ticari işletmesi icabı bir mal satmış veya imal etmiş veyahut bir iş görmüş yahut bir menfaat temin etmiş olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini istiyebilir.

       Bir faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde münderecatı hakkında bir itirazda bulunmamışsa münderecatını kabul etmiş sayılır.

       Şifahen, telefon veya telgrafla yapılan mukavelelerin veya beyanların muhtevasını teyit eden bir yazıyı alan kimse, aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde bir itirazda bulunmamışsa teyit mektubunun yapılan mukaveleye ve beyanlara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.
 8  İçtihat    2 Bilgi    1  Ses Dosyası   
TTK. MADDE 66.
BEŞİNCİ FASIL : TİCARİ DEFTERLER

A - DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ:

I - ŞÜMULÜ:

Her tacir, ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak münasebetlerini ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri tesbit etmek maksadiyle, işletmesinin mahiyet ve öneminin gerektirdiği bütün defterleri ve bilhassa, diğer kanunların hükümleri mahfuz kalmak üzere, aşağıdaki defterleri Türkçe olarak tutmaya mecburdur:

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

2. Hususi hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, vilayet, belediyeler gibi amme hükmi şahısları tarafından kurulan ve hükmi şahsiyeti bulunmıyan ticari işletmeler ile dernekler tarafından kurulan ticari işletmeler ve bunlara benziyen ve hükmi şahsiyeti olmıyan diğer ticari teşekküller, karar defteri hariç yukarki bentte yazılı defterleri;

3. Tacir hakiki şahıs ise karar defteri hariç olmak üzere birinci bentte yazılı defterleri veya işletmesinin mahiyet ve önemine göre sadece işletme defteri.

(Ek fıkra: 6215 - 29.3.2011 / m.14) Bu defterler elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabilir. Bu defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirlenir.

(Değişik: 6215 - 29.3.2011 / m.14) Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür.
 3  İçtihat    4 Bilgi    1  Ses Dosyası   
TTK. MADDE 104.
II - NÜMUNENİN SAKLANMASI:

       Tellal kendi vasıtasiyle nümune üzerine satılan emtiadan her birinin tevdi olunan nümunesini, malın vasıflarına itiraz edilmeksizin kabulüne veya muamelenin diğer suretle bitirilmesine kadar saklamakla mükelleftir.

       Taraflar nümunenin saklanmasından açık olarak vazgeçer veya emtianın nev'ine göre mahalli teamül gereğince buna lüzum olmazsa tellal, tevdi edilen nümuneyi saklamaya mecbur değildir.

       Tellal ilerde delil olarak kullanmak üzere, tevdi edilen nümuneye hususi bir işaret koymaya ve ticari teamülün icabından ise bu işareti taraflara imza ettirmeye mecburdur.
 1  Ses Dosyası   
TTK. MADDE 1443.
II - VESİKALARIN MAHİYETLERİ

Başka deliller bulmaktaki güçük dolayısiyle ticari münasebetlerde kabul edilgelmekte olan vesikalar ve hususiyle aşağıda yazılı olanlar umumiyetle ispata kâfi vesikalar sayılır:

1. Menfaati ispat için:

Geminin sigortasında, mülkiyeti tevsik eden senetler;

Yükün sigortasında, sigortalının mallar üzerinde tasarrufta bulunabileceğini gösteren faturalar ve konişmentolar;

Navlunun sigortasında, çarter partiler ve konişmentolar;

2. Malların yüklündiğini ispat için konşimentolar;

3. Kazayı ispat için 985 inci maddede yazılı deniz raporu ve gemi jurnalı, zabıt ve müsadere hallerinde zabıt ve müsadere mahkemesinin kararı, gaiplik hallerinde geminin kalkma limanından çıktığı zamana ve gaiplik müddeti içinde varma limanına ulaşmadığına adair güvenilebilir vesikalar;

4. Zararın ve şümulünün ispatı için, zararın tesbit olunduğu yerin kanun veya ya teamüllerine uygun muayene, değer biçme ve açık artırmaya dair vekikalarla bilir kişilerin keşif kâğıtları, yapılmış olan tamirlerin makbuzlu hesap pusulaları ve verilmiş diğer paraların makbuzları (Bununla beraber 1431 -1432 nci maddelerde yazılı geminin kısmi zarara uğraması halinde muayene ve değer biçme vesikalariyle keşif kâğıtları ancak aşınma, eskime, çürüme veya kurt yemesinden ileri gelen zarar ayrıca tesbit edilmiş olmak ve aynı zamanda mümkün olduğu derecede Hükümetçe resmen tâyin edilen yahut o yer mahkemesi veya Türkiye Cumhuriyeti konsolosu tarafından ve bunlar yoksa yahut var da bunların iştiraklerine imkân bulunmamışsa, diğer resmî makam tarafından hususi surette nasbolunan bilir kişiler çağrılmış bulunmak şartiyle kifayet eder.)
 1  Ses Dosyası   
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04184198 saniyede 11 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.