Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

1136 S.lı Avukatlık Kanunu - Son Eklenen Şerhler

1136 S.lı Avukatlık Kanunu - Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [Av.K. 164] Vekalet ücreti ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapılması Konulu Özelge
Tarih : 21.03.2022 Yayın Dönemi : Nisan 2022 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı: 62030549-120[94-2019/1718]-313032 Tarih: 21.03.2022 Konu: Vekalet ücreti ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapılması İlgi: 17/12/2019 tarih 4084357 sayılı özelge talep formu İlgide kayıtlı özelge talep formunda, dava sonucu Kurumunuz aleyhine hükmedilen vekalet ücreti ödemelerine ilişkin olarak; icra m...
(Şerh No: 17200 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 17-10-2022 17:28)

Avukatlık sözleşmesi kaynaklı tüm davalar müvekkilin tacir, esnaf veya tüketici olup olmadığına bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür.
(Şerh No: 17125 - Ekleyen: Av.Suat TOK - Tarih : 16-12-2021 15:58)

Bankanın avukata genel vekaletnameye istinaden bilgi/belge vermeyip, özel vekaletname istemesi banka görevlisi açısından görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.
(Şerh No: 17076 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 12-05-2021 14:27)

Bu bilgilerin ışığında somut olaya bakıldığında; davacı avukatın, iş sahibinin kendisi yanında davayı takip etmek üzere başka bir avukata vekalet verdiğini ve bu avukatın Yargıtay’da yapılan duruşmaya iş sahibi adına katıldığını, kendisine 10.11.2005 günü tebliğ edilen Yargıtay bozma ilamı ile öğrendiği, ancak uzunca bir süre bekledikten sonra 29.12.2005 günü yapılan bozma sonrası, ilk oturumda ikinci avukatın kendisi yanında avukat olarak görevlendirilmesine karşı çıktığı ve Avukatlık Kanununun...
(Şerh No: 16905 - Ekleyen: Av.M.Mustafa ÖZKUL - Tarih : 02-04-2019 11:00)

Av. Kanunu m. 172.ye göre davacı avukatın davalının başka avukat tarafından bu dosyada temsil edilmesine muvafakatının bulunmadığını bir hafta içinde müvekkiline bildirmediği, bu nedenle muvafakat etmiş sayılacağı, bu dosyada vekalet ilişkisinin halen devam ettiği, iş bu dosyanın takip tarihi itibariyle derdest olduğu ve davacı avukatın bu dosya yönünden vekalet ücreti alacağının muaccel hale gelmediği anlaşılmaktadır. Kaldı ki davacı avukatın bu dosya yönünden vekalet ücreti alacağının Büyükçek...
(Şerh No: 16903 - Ekleyen: Av.M.Mustafa ÖZKUL - Tarih : 02-04-2019 11:00)

Avukatlık Kanunu’nun 172. maddesine göre iş sahibi, ilk anlaşmayı yaptığı avukatın yazılı muvafakatı ile, başka avukatları da işin kovuşturma ve savunmasına katabilir. Buna göre iş sahibi, ilk avukata göndereceği bir yazı ile en az bir haftalık süre vererek, bu duruma muvafakat edip etmeyeceğini bildirmesini ister. Bir haftalık süre içerisinde avukat cevap vermez veya olumlu bir cevap verirse, her iki avukat işi birlikte yürütür. İlk avukatın, müvekkilinin bu talebine bir haftalık süre içerisind...
(Şerh No: 16904 - Ekleyen: Av.M.Mustafa ÖZKUL - Tarih : 02-04-2019 10:59)

Ceza Muhakemesi Kanunun 46. maddesi ile Avukatların, avukatlık sıfatı nedeniyle yürütüğü yargı görevi nedeniyle öğrendikleri bilgiler hakkında tanıklık yapmaları için temsil olunanan tarafından açıkça olur vermesi gerektiği yine, Avukatlık kanununun 36. maddesi de Ceza Muhakemesi Kanununa paralel düzenlemeler içerdiği açık ve net olmasına rağmen; sanıkların soruşturma aşamasında müdafiliğini üstlenen avukatın, iş sahibi konumunda olan sanıkların muvafakat işlemi bulunmadığı ve tanıklıktan çekin...
(Şerh No: 16829 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 12-09-2018 10:10)

Zamanaşımı sebebi ile davanın reddine karar verilmesi halinde, davanın esasına girilmiş sayılacağı ve bu sebeple, nispi vekalet ücreti takdir edilmesi gerekeceğine dair 2018 tarihli HGK' dır.
(Şerh No: 16765 - Ekleyen: Stj.Av.Çiğdem KÖSE - Tarih : 16-04-2018 17:35)

 Bilgi  [Av.K. 164] Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.
Bu hüküm, Avukatın şahsi borcu ile ilgili değildir. Dolayısı ile Avukatın şahsi borcundan dolayı, vekil olarak takip ettiği bütün dosyalardaki vekalet ücret alacaklarının haczi mümkündür.
(Şerh No: 16551 - Ekleyen: Av.Mehmet Ali ÇIĞA - Tarih : 29-12-2016 12:11)

Adres bilgilerine erişimin hak arama hürriyeti ve adil yargılanma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği
(Şerh No: 16445 - Ekleyen: Sedat BAYSAL - Tarih : 04-03-2016 11:22)

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 10/3.maddesine göre, manevi tazminat davasının tamamının reddi durumunda maktu vekalet ücretine hükmolunması gerekirken, nispi vekalet ücretine hükmedilmiş olması doğru değildir.
(Şerh No: 16403 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 11-01-2016 21:17)

 Bilgi  [Av.K. 34] Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları
TBB’nin 8-9 Ocak 1971 tarihli IV. Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve 26 Ocak 1971 tarihli TBB Bülteni’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I-) GENEL KURALLAR 1-) Türk avukatları, baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin bağımsızlığı gereğine inanmışlar ve bu konuda kendilerine gerek kişi, gerek kuruluş olarak düşen görevleri başarma kararına varmışlardır. 2-) Mesleki çalışmasında avukat, bağımsızlığını korur; bu bağımsızlığı zedeleyecek iş kabulünden kaçınır. 3-) Avukat, mesleki çal...
(Şerh No: 16081 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-02-2015 11:49)

İş veya savunmadan çekinme avukat için haktır. Ancak çekinme hakkı keyfi bir hak da değildir. Çekinmeden dolayı müvekkile asla zarar verilmeyecek, gerekli önlemler alınacaktır. Disiplin kovuşturmasına konu olayda çekilme iradesinin bildirildiği 03.09.2010 günlü dilekçe dosyasına havale ve Şikâyetçi asilinde katıldığı 16.09.2010 günlü duruşmada şikâyetçiye tebliğ edilmiş, Mahkemece esas hakkındaki iddianın bildirilmesi için süre verilmiştir. Görüldüğü üzere hiçbir hak kaybı olmamıştır. Maddeyi...
(Şerh No: 15734 - Ekleyen: Av.Gülgün İNCESOYLAR DİLKİ - Tarih : 18-09-2014 11:20)

 Bilgi  [Av.K. 182] 6552 sayılı Kanun Değişikliği Öncesi Madde Metni
Bu Kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılan hususlar ile Kanunun uygulanabilmesi için yönetmelikte yer alması gereken diğer konuları kapsayan yönetmelikler Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilir. Yönetmelikler Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşerek yürürlüğe girer. Ancak, Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı yönetmelikleri bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçe...
(Şerh No: 15722 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-09-2014 14:14)

Davacı avukat, davalıya vekaleten ortaklığın giderilmesi davası ve satış işlemlerini yürüttüğünü, davalının kendisini haksız olarak azlettiğini ileri sürerek, ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili amacıyla eldeki davayı açmıştır. Taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmamaktadır. Ortaklığın giderilmesi davası ve satış işlemleri değeri para ile ölçülebilen dava ve iş türlerinden olmadığından davacının isteyebileceği akdi vekalet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde düzenlenen maktu ve...
(Şerh No: 15684 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-07-2014 11:52)

 Bilgi  [Av.K. 62] Avukatlara ciddi ceza tehdidi
http://www.adaletbiz.com/gundem/avukatlar-ciddi-ceza-tehdidi-altina-sokuldu-h12609.html YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Av. İsmail DUYGULU Yargıtay 5. CD.’nin 2012/11197 E. ve 20.06.2013 tarihli 2013/6909 K. sayılı kararı ile avukatın, müvekkili adına tahsil ettiği ve fakat müvekkile ödemeyerek, uhdesinde tuttuğu para nedeniyle, zimmet suçunun oluştuğuna karar verdi. Oysa daha önceki aşamada, Avukatlık Kanunu m. 62 yollamasıyla, avukatların avukatlık görevin...
(Şerh No: 15389 - Ekleyen: Av.İsmail DUYGULU - Tarih : 03-03-2014 00:30)

BARO PULU EKSİKLİĞİ HALİNDE MAHKEMECE İZLENMESİ GEREKEN YOL: 1- Vekil aracılığı ile takip edilen işlerde, geçerli bir vekaletname bulunması ( temsil yetkisi )ve bunun mahkemeye verilmesi dava şartı olduğu halde, mahkemece verilen 10 günlük süre içinde Türkiye Barolar Birliği pulunun vekaletnameye yapıştırılmaması veya pul eksikliğinin tamamlanmaması bir dava şartı değildir. 2- Avukatının anılan yükümlülüğü yerine getirmediğinden haberdar bulunmayan müvekkilin, salt bu nedenle, açtığı veya ...
(Şerh No: 15220 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-12-2013 21:41)

 Bilgi  [Av.K. 43] Avukatlık Bürosu Açmak İçin İşyeri Ruhsatı Alınmaz.
Aşağıda sunulan Kanun değişikliği ile avukat büroları açılırken İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma zorunluluğu kalmamıştır: 3572 sayılı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN Madde 2 – Bu Kanun hükümleri; a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 268-275 inci maddeleri kapsamına giren 1 inci sınıf gayrisıhhi müesseselere, b) Nerede açılırsa açılsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle ok...
(Şerh No: 2074 - Ekleyen: Armağan KONYALI - Tarih : 12-12-2013 23:48)

Baro tarafından verilen avukatlık mesleğine kabul kararı hakkında, Türkiye Barolar Birliği’nce verilen uygun bulma kararının, ilgilinin yasa dışı silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aldığı cezanın çevresince bilindiği gerekçesiyle, Adalet Bakanlığınca iptali istemiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanaatine varan Mahkeme, iptali için başvurmuş, AYM. (c) bendini oybirliği ile iptal etmiştir.
(Şerh No: 14952 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 13-08-2013 07:26)

1136 S.K. m.164/son uyarınca icra takip dosyasındaki ilam vekalet ücretini ve icra vekalet ücretini ilamda gösterilen borçlu asilin ödemesi gerektiğinden onun borcundan dolayı avukata ait olan ücretin haczi ve takası mümkün değildir.
(Şerh No: 14903 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-07-2013 10:28)

1136 S.K. m.164/son uyarınca icra takip dosyalarında alacaklı vekili adına tahakkuk eden vekalet ücretlerinin takası mümkün olmadığından her üç dosyadaki avukatlık ücretleri için takibin devamına karar verilmelidir.
(Şerh No: 14902 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-07-2013 10:26)

avukat olan davacının, S____ Ticaret adına yürüttüğü gümrük işlemlerinin, adı geçen firma ile arasında olan vekalet ilişkisi kapsamında kaldığı, bir başka anlatımla, söz konusu firmaya verilen para cezasına karşı davacı tarafından yapılan idari itirazın, " geçerli bir temsil yetkisi olmadığı halde başka bir kişi adına veya hesabına gümrük idarelerinde iş takip etmek" fiili olarak kabul edilemeyeceği sonucuna varıldığından, davacıya verilen idari para cezasında ve bu cezaya vaki itirazın reddinde...
(Şerh No: 14236 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 18-01-2013 10:55)

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin son iki cümlesinde, "Dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez." Hükmü mevcut olup, buna göre avukata ait olduğu açıkça belirtilen, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemeyecek ve haczedilemeyecek olan "karşı taraf vekalet ücreti"nin, üçüncü kişiye temlik de edilemeyeceğinin kabulü gerekir. Müvekkilin, avukatın yasa...
(Şerh No: 14089 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 19-11-2012 13:50)

 Bilgi  [Av.K. 182] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (Resmi Gazete 03.05.2012)
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Vekalet pulunun elektronik ortamda tedavülü ile elektronik ortamda vekaletname sunulan mercilerin vekaletname pulu bedelinin ödendiğini elektronik ortamda teyit etmelerini sağlayacak usul ve esaslar Adalet Bakanlığı ve Türkiye Bar...
(Şerh No: 13542 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 04-05-2012 09:48)

"Kamu davası sırasında suç tarihi 14.12.1994 olarak saptandığından Av.Y.nın 159/2.fıkrası hükmüne göre eylemin işlenmesinden itibaren 4,5 yıl geçmişse disiplin cezası verilemez .Bu nedenle şikayetli avukat hakkında verilen disiplin cezasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına oybirliğiyle karar verildi." (TBB D.K. 18.09.1999 T., 1999/68 E.,1999/110 K.)
(Şerh No: 13162 - Ekleyen: Av.İsmail DUYGULU - Tarih : 19-02-2012 21:12)

"Müvekkilinin alacaklı olduğu icra dosyasında alacağı kısmen kendi oğluna temlik ettirerek takibe devam etmesi ,gayrimenkulü alacağa mahsuben sadece oğlunun adına satın aldırması Av.Y.nın 47.md.de tanımlanan çekişmeli hakları edinme yasağı kapsamındadır.Bu eylem aynı zamanda 34.md.ye ve meslek kuralları 3.md.ne aykırılık oluşturur. Beraat kararı verilmiş olsa da eylem disiplin cezasını gerektirmektedir.İst.Bar.D.K.ca şikayetli avukat (M.Ç.) hakkında kınama cezası verilmiştir."
(Şerh No: 13161 - Ekleyen: Av.İsmail DUYGULU - Tarih : 19-02-2012 21:09)

Kat maliki olmayan avukat ücret karşılığı apartman yöneticiliği yapamaz.
(Şerh No: 12981 - Ekleyen: Av.Suat ERGİN - Tarih : 02-02-2012 11:20)

5904 sayılı Kanun ile Avukatlık Kanunu’nun 168. maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen cümle Anayasa’ya aykırı değildir.
(Şerh No: 12318 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-10-2011 08:53)

 Bilgi  [Av.K. 168] Amme Alacaklarından doğan davalarda maktu vekalet ücreti
Anayasa Mahkemesi,1136 s.Av.K.m.168'deki "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan her türlü davalar için avukatlık ücreti tutarı maktu olarak belirlenir.” hükmünün Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.Karar,21.10.2011 tarihli RG.'de yayımlandı. [url]http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=66606[/url]
(Şerh No: 12306 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 22-10-2011 00:05)

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından kaynaklanan her türlü davalar için 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 168.maddesi uyarınca vekalet ücreti maktu olarak belirlenir.
(Şerh No: 11778 - Ekleyen: Keziban ÇOLAK - Tarih : 02-07-2011 09:01)

Karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olduğu yönündeki düzenleme vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür.
(Şerh No: 11413 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 24-04-2011 11:50)

Haksız olarak azledilen avukatın davadan feragat eden müvekkilinden talep edebileceği avukatlık ücreti hususunda Yargıtay İlamı.
(Şerh No: 11037 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 27-03-2011 13:35)

Sulh ile sonuçlanan işlerde Avukatlık Ücreti nispi vekalet ücretidir. Maktu Vekalet Ücretine hükmedilemez.
(Şerh No: 11035 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 27-03-2011 13:26)

Dosya fotokopisinin müvekkile verilmemesi haklı azil sebebidir.
(Şerh No: 11034 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 27-03-2011 13:20)

Ücret Sözleşmesinin yokluğunda Avukatlık Ücretinin Belirlenme Şekli.
(Şerh No: 10361 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 18-02-2011 12:20)

Haklı olarak azledildiği halde kötüniyetli olmayan ve azle neden olan davranışı iş sahibine hiç bir zarar vermeyen avukat konusunda yasada bir hüküm bulunmamakla beraber; hiçbir zarara uğramayan müvekkilin, avukatının azil anına kadar sarf ettiği mesaisinden ve bilgisinden yararlanmış olması sebebiyle; dosyaların incelenerek her birinde sözü edilen mesai ve yapılan işlemin önemi ile işin hangi aşamada bırakıldığı dikkate alınarak hesaplama yapılmalı ve davacıya ödenmesine karar verilmelidir.
(Şerh No: 9832 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-02-2011 11:31)

Olay tarihinde evine haciz işlemi için gelen katılan avukat ile yanındakilere silah çeken sanığın, "ben buradan mal kaldırtmam" şeklinde tehditle haciz işleminin, dolayısıyla kamu görevinin yapılmasına engel olduğu sabittir. Katılan avukatın, yukarıda da açıklandığı üzere TCY’nın 279. maddesi uyarınca "memur" sayıldığı ve yine haciz işlemi nedeniyle kamu görevi yaptığı sırada sanığın etkin direnmesi ile karşılaştığı nazara alındığında, sanığın 1136 sayılı Yasa’nın 57 nci maddesi gereğince, hâkim...
(Şerh No: 9828 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-01-2011 22:52)

Avukatın görevini ifa ederken engellenmesi Avukatlık Kanunu 2. ve 57. maddeleri gereği “görevliye (memura) etkin direnme” olarak kabul edilmektedir.
(Şerh No: 9827 - Ekleyen: Av.Bahadır Turan DURMAZ - Tarih : 30-01-2011 22:26)

Stajyer avukatlar icra ceza mahkemelerinde duruşmalara girebilir.
(Şerh No: 7211 - Ekleyen: Av.Hakan EREN - Tarih : 23-09-2010 11:56)

 Bilgi  [Av.K. 182] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK / 07.09.2010 Tarih / 27695 Resmi Gazete No
7 Eylül 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27695 YÖNETMELİK Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin, 73/A maddesinin üçüncü fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükü...
(Şerh No: 6730 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-09-2010 22:39)

 Bilgi  [Av.K. 182] Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği / 19.06.2002 Tarih / 24790 Resmi Gazete No
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği Kabul Tarihi:19.06.2002 RGT:19.06.2002 RG No:24790 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, 19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun uygulanması amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam Madde 2 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 27.06.2009 RG NO: 27271) (KOD 1) Bu Yönetmelik, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. Ancak, 1136 sayılı Kanunun 55 inci maddes...
(Şerh No: 6729 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-09-2010 22:36)

 Bilgi  [Av.K. 55] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK/ Sayı: 27695
7 Eylül 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27695 YÖNETMELİK Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 21/11/2003 tarihli ve 25296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 4 – Avukat, müvekkillerini bürosunda kabul eder. Bunun mümkün olmaması halinde müvekkille görüşme yapılacak ye...
(Şerh No: 6728 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-09-2010 22:04)

Nakil isteğinde bulunan avukat hakkında bir disiplin kovuşturmasının devam etmesi halinde bu kovuşturma sonuçlanmadan önce nakil isteği ile ilgili hiçbir işlem yapılamayacaktır. Hakkında disiplin kovuşturması yürütülen bir avukatın, üyelerine karşı sahip olduğu hak ve yetkiler bakımından eşit konumda olan başka bir baroya nakledilmesi, kovuşturmayı yürüten baronun yetkilerinde bir değişiklik meydana getirmeyecek ve devam etmekte olan kovuşturmayı etkilemeyecektir. Kovuşturma sonucunda suçu işlem...
(Şerh No: 6373 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 23-08-2010 11:03)

Sulh ile sonuçlanan işlerde, her iki taraf avukatlık ücretinin ödenmesi hususunda avukata karşı müteselsilen sorumlu olup, VEKİLİN MÜVEKKİL İLE BİRLİKTE SULH PROTOKOLÜ İMZALAMIŞ OLMASI BU SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMAZ. Ancak, avukat ile müvekkili arasında yapılan ücret sözleşmesinin üçüncü kişi konumundaki hasım taraf yönünden bağlayıcı olabilmesi için, ücret sözleşmesinin yargılamayı sona erdiren taraf işleminden önce yapıldığının HUMK.nun 299. maddesine göre kanıtlanması gerekmektedir. Bu dur...
(Şerh No: 6323 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 08-08-2010 11:34)

Avukat vekaleti ile bankada işlem yapılıp yapılamayacağı konusunda karar.
(Şerh No: 4193 - Ekleyen: Av.Elkan ALBAYRAK - Tarih : 19-03-2010 09:04)

Sözleşmeli avukat kıdem ve ihbar tazminatını dava etmiştir.Taraflar arasında düzenlenen “ vekalet ve avukatlık ücret sözleşmesinin 2. maddesinde, vekilin deruhte işi kendi bürosunda yürüteceği belirtilmiştir. Davacı avukatın, yaptığı avukatlık işini davalı işverenin işyerinde geçirdiği hususu ispatlanamamıştır. Bu durumda davalı işveren ile davacı avukat arasındaki ilişki vekalet ilişkisidir. İş mahkemesi görevsizlik kararı ile davayı reddetmelidir.
(Şerh No: 4818 - Ekleyen: Av.Duran KÜÇÜKÖNER - Tarih : 19-03-2010 09:02)

 Bilgi  [Av.K. 27] Yetki Belgesi; vekaletname örneği ile birlikte sunuluyorsa, ayrıca bu vekalete pul yapıştırılması dayanak olması nedeni ile zorunlu değildir. ( Genelge 2001/8 )
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Ankara, 26/06/2001 BARO BAŞKANLIĞI ................................... GENELGE 2001/8 1136 Sayılı Kanuna 4667 sayılı Kanunla eklenen 56. maddesi "Avukatlar veya Avukatlık Ortaklığı başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekaletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekaletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekaletname hükmündedir" hükmünü içermektedir. Yönet...
(Şerh No: 4750 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 11-03-2010 15:40)

 Bilgi  [Av.K. 181] Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği
Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği Kurum: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Kabul Tarihi: 30.03.2004 R.G. Tarihi : 30.03.2004 R.G. No: 25418 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176-181 inci maddeleri uyarınca, adli yardımla ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak ara...
(Şerh No: 4749 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 11-03-2010 11:16)

 Bilgi  [Av.K. 55] Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği
Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği Kurum: Türkiye Barolar Birliği Kabul Tarihi:21.11.2003 RGT:21.11.2003 RG No:25296 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamında olanların, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının önlenmesidir. Avukatların mesleklerini özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmelerini, avukatlık sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır ş...
(Şerh No: 4748 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 11-03-2010 11:12)

İdari para cezasına yapılan itirazın ve Anayasa Mahkemesine başvurulması taleplerinin reddine karar verildi.
(Şerh No: 4712 - Ekleyen: Özkan BASAT - Tarih : 09-03-2010 18:08)

Müteselsilen sorumlu olanlar aleyhine açılan davanın reddinde red nedeni ortak olan davalılar vekili lehine tek, red nedeni ayrı olan davalılar vekili lehine ise her red nedeni için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunmalıdır.
(Şerh No: 4428 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 25-02-2010 16:01)

 Bilgi  [Av.K. 81] Avukat bürolarının nitelikleri - Genel Kurulun Görevi
Yasamızın 43.maddesine göre "Büronun niteliklerini barolar belirtir". Madde 81/8 hükmüne göre de; avukat bürolarının niteliklerini belirtmek,Baro Genel Kurulunun görevlerindendir. TBB.Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin 4.maddesinde büronun niteliklerinin belirtilmiş olmasının yasal dayanağı yoktur. Yönetmeliğin dayanağı, yasamızın 55.maddesidir. Bu madde ise "Reklam Yasağı"na ilişkindir. Ya Baro Genel Kurulu görevini yapmalı veya (8).fıkra iptal edilerek konu yönetmeliğe bırakılmalıdır.
(Şerh No: 4368 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 16-02-2010 22:59)

 Bilgi  [Av.K. 55] Tabela
Tabela TBB. Reklam Yasağı Yönetmeliği RG. 21.11.2003, Sayı: 25296 Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar kullanacakları tabelada; avukatlık unvanı ile ad ve soyadı, varsa akademik unvanı, büronun bulunduğu kat ve büro/daire numarası telefon numarası, internet adresi ile e-posta adresi yer alabilir. Tabelada bu Yönetmelikte belirlenenlerin dışında unvan, deyim, şekil, amblem ile Türkçe dışında yabancı dillerde ifade ve sair şekiller, işaret, resim, fotoğraf ve benzerlerine yer verilem...
(Şerh No: 4367 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 16-02-2010 22:16)

 Bilgi  [Av.K. 76] KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI
2709 S.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası(1982) MADDE 135 - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafında...
(Şerh No: 4353 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 15-02-2010 15:00)

 Bilgi  [Av.K. 72] Ek fıkralar
Staj konusunun yönetmelikte düzenlenmesi gerektiğine ilişkin görüşümün bir gerekçesi de bu maddede yer alan ek fıkralar... Stajyerden, staj aşamasında meslek yasamızı bilmesi beklenmemeli. Öngörülen yaptırım ise tartışılmalıdır... Amaç, staja ilişkin mevcut hükümlerin uygulanmasını sağlamak ise, yaptırımı "para" olmamalı...
(Şerh No: 4351 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 15-02-2010 14:17)

 Bilgi  [Av.K. 43] Avukat bürolarının nitelikleri
"Büronun niteliklerini barolar belirtir". Avukat bürolarının niteliklerini belirtmek Baro Genel Kurulu’nun görevleri arasındadır (m.81/8). Baro Genel Kurulu'nun görevi ... Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği'ne göre: Büro; mesleki faaliyetlere elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olmalıdır(m.4). İstanbul Barosu’nun 1966 tarihli İç Yönetmelik hükümlerine göre: “Avukatın bürosu: İş sahiplerini kabul edebileceği ve müstakil büro olarak kullanılmağa elv...
(Şerh No: 4332 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 12-02-2010 15:53)

 Bilgi  [Av.K. 164] Vekâlet ücreti - Avukatlık parası
Hukuksal yardımının karşılığı olan “meblâğ veya değer” vekil-müvekkil arasında kararlaştırılır.Bu ücrete “Vekalet ücreti” denilmektedir Davada haksız çıkan taraftan alınarak haklı çıkan tarafa verilen ücrete ise “avukatlık parası” denilmesi maddenin amacına uygun olur. Hakkını aramak isteyen kişi vekiline vekâlet ücretini ve gerekli bütün vergi, resim, harç ve giderleri ödemek zorundadır (Av.K.m.173).Bu bir “hak arama maliyeti”dir. Anayasa Mahkemesi bu konuda kararını vermiş (Bkz.Şerh...
(Şerh No: 4322 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 11-02-2010 12:48)

 Bilgi  [Av.K. 44] Uyuşmazlıkların çözümü - Yasa / Yönetmelik
m.44 / B / b Uyuşmazlıkların çözümü Anlaşmazlıkların Hakem Yoluyla Çözümü : Bkz. Şerh No: 818 Madde 167 - (...) (Madde 167, 4667 sayılı Kanunun 80. maddesi ile değiştirilen Madde 167 nin 1. fıkrasının ilk tümcesinin iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan maddenin kalan bölümleri de, Anayasa Mahkemesi'nin 10.7.2004 tarih ve 25518 sayılı R.G.'de yayımlanan, 3.3.2004 gün ve E: 2003/98 - K: 2004/31 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.) Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetme...
(Şerh No: 4321 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 10-02-2010 23:46)

 Bilgi  [Av.K. 44] Kâr payı
Yorumsuz: “…Avukatlık ortaklığının çalışması meslek çalışması olup, ticari sayılmaz…” (Av.K.m.44/B). "Ana sözleşme ve ortaklar kurulu kararı ile yönetici ortaklara ortaklık kâr payı yanında ücret verilmesine de karar verilebilir." (TBB.Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği,m.20/4). Avukatlık ortaklığının kuruluşu: 1.Katılım payı (TBB. Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği,m.6 ) : a.Mesleki faaliyetin gerçekleştirilmesine uygun gayrimenkul, b.Menkul, c.Nakit para, d.Mesleki doküman, ...
(Şerh No: 4291 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 10-02-2010 12:36)

Vekaletnamede baro pulu bulunmaması halinde; vekaletin geçersiz olacağına ilişkin karar
(Şerh No: 4192 - Ekleyen: Av.Elkan ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010 11:24)

 Bilgi  [Av.K. 44] Avukatlık ortaklığına ilişkin tespit edilen genel gerekçeler
A.Avukat yönünden: 1.Avukatlık mesleğinin iyi bir şekilde yürütülmesi 2.Malî endişeler yüzünden avukatlık mesleğini tercih edemeyen hukukçuların önünün açılması 3.Düzenli ve disiplinli bir çalışma ortamı oluşturulması 4.Şirket ortakları arasında uzmanlaşma sağlanması 5.Avukatların güçlerini birleştirerek uzmanlaşmalarını sağlaması B.Müvekkil yönünden: 1.Bireysel avukatlığın müvekkillerin gereksinmelerini karşılamakta yetersiz kalması 2.Bir avukatlık ortaklığı ile ilişki kuran müvekki...
(Şerh No: 4246 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 09-02-2010 08:42)

 Bilgi  [Av.K. 44] Meclis Tutanaklarından
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 21. Dönem 3. Yasama Yılı 94. Birleşim 01/Mayıs /2001 Salı(Sayfa 49 – 99) http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_g.birlesim_baslangic?P4=5393&P5=B&PAGE1=49&PAGE2=49 Tutanaklardan alınan aşağıdaki görüşler tarafımdan numaralandırılmıştır: 1) “…ülkeler arasındaki her türlü ilişkiler artmış, sosyal ve ekonomik işbirliği faaliyetleri yoğunlaşmıştır. Bu yoğunlaşmalar sonucunda büyük şirketler ortaya çıkmış, ülke nüfuslarında artış, sos...
(Şerh No: 4198 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 08-02-2010 11:54)

 Bilgi  [Av.K. 1] İşyeri açma ruhsatı
Av. kanunu 1. maddeye göre avukatlık bir kamu hizmetidir. Ancak yönetmeliğe göre, bu hizmeti yapmak için büronun bulunduğu belediyeden işyeri açma ruhsatı alınması zorunluluğu getirilmiştir.Belediyeye karşı açılan bir davadan sonra belediye başkanı vekil olan avukatın ruhsatında bir eksiklik bulup bürosunu mühürletebilir.Kamu hizmeti özelliği kalmıyor.
(Şerh No: 4194 - Ekleyen: Av.Süleyman AYDIN - Tarih : 08-02-2010 00:48)

Avukat olan davacının Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Avukat olmadan önce Hakimlik ve Savcılık mesleğinden çıkarma cezası ile cezalandırılmasından dolayı; Avukatlık Kanunu'nun 5/b maddesi kapsamında kalacağı ve Baro levhasından silinerek Avukatlık ruhsatının İPTALİ işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.
(Şerh No: 4120 - Ekleyen: Av.Elkan ALBAYRAK - Tarih : 07-02-2010 15:33)

Davacının memuriyet görevi sırasında işlediği efrada sui muamele suçundan mahkum edilmiş, kesinleşen mahkumiyet kararı tecil süresinin iyi halle geçirilmiş olmasından dolayı Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla esasen vaki olmamış sayılarak adli sicil kaydından silinmişse de, işlenen suçun niteliği avukatlık mesleğinin ilke ve amaçları ile bağdaşmadığından baroya kayıt isteminin REDDİNDE hukuka aykırılık bulunmadığı.
(Şerh No: 4118 - Ekleyen: Av.Elkan ALBAYRAK - Tarih : 07-02-2010 15:15)

 Bilgi  [Av.K. 42] Müvekkilin Korunması
Maddenin amacı müvekkilin mağdur olmasını önlemektir. Öngörülen haller: Avukatın 1. Ölümü 2. Meslekten çıkarılması 3. İşten çıkarılması (?) 4. İşten yasaklanması 5. Geçici olarak iş yapamaz duruma gelmesi İlgililer : 1)Müvekkil 2)Vekil 3)? Baro Başkanı 1)İlgililerin yazılı istemi üzerine (İlgililer durumu öğrenmişlerse, yeni bir vekil tayin ederler) 2)İş sahiplerinin yazılı muvafakatini almak şartıyla(Durumu öğrenmiş olan iş sahipleri her koşulda ...
(Şerh No: 4115 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 07-02-2010 11:39)

 Bilgi  [Av.K. 15] Kanun ve Yönetmelik
Yasamıza göre; "Avukatlığa kabul, ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade eder" (m.9). Meslek yasamızdaki hakların kullanılması ve yükümlülükler de bu andan itibaren başlar. Avukatlık Kanunu, avukatlığa kabul edilmiş olanlar hakkında uygulanır. Bu nedenle, staj konusu yasada değil! Yönetmelikte düzenlenmelidir.
(Şerh No: 4112 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 07-02-2010 09:51)

 Bilgi  [Av.K. 27] Stajın kesintisizliği-Kredi verilmesinin gerekçesi
Stajyerlere kredi verilmesini, Kredi kaynağının “vekaletname” (avukat) olmasını, Uygulamada yaşanan sıkıntılara neden olan pul yöntemini, Adalet Bakanlığı denetimini Eleştiriyorum: 1.Baro keseneği ödemekle yükümlü avukat, ayrıca kredinin kaynağı olmamalı, dahası ve özellikle pul yöntemiyle sıkıntıya sokulmamalıdır. 2.Avukatın özgürlüğü “staj” aşamasında başlamalıdır. 3.Staj; avukat olmak isteyene sunulan bir eğitimdir. 4.Eğitimden yararlanıp yararlanmamak stajyere bağlıdır. 5.Stajın ve...
(Şerh No: 3864 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 06-02-2010 08:16)

 Bilgi  [Av.K. 23] m.15 ve 23
Madde 15 ve 23 birlikte ele alınmalı, tek maddede düzenlenmeli. Stajın "kesintisiz" yapılması zorunluluğu, uygulamadaki sorunlar dikkate alınarak tartışılmalıdır. "Kesintisiz" ve "bir yıl" yerine, staj aşamalarının ve sürelerinin belirlenmesi ve tamamlanmasının stajyere bağlı olması düşünülebilir.
(Şerh No: 3844 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 05-02-2010 14:49)

 Bilgi  [Av.K. 62] Tek madde - m.36-m.62
Bütünlük sağlanması açısından, m.36 ile birlikte ele alınıp düzenlenmelidir görüşündeyim.
(Şerh No: 3833 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 05-02-2010 07:24)

 Bilgi  [Av.K. 176] Adlî yardım
Adlî yardım; kuruluşu,bürosu,işleyişi ile meslek yasamızda yer almamalı, ayrı bir düzenleme konusu olmalıdır. Adlî yardım, adalet hizmeti ve teşkilatı içinde düşünülmelidir.
(Şerh No: 3827 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 04-02-2010 18:05)

 Bilgi  [Av.K. 41] Avukat tayini -m.37 ve 41
Asıl olan avukatın kendisine teklif olunan işi sebep göstermeden reddedebilmesidir. m.37 ve 41 birlikte ele alınmalıdır. “İşi iki avukat tarafından reddolunan kimse, kendisine bir avukat tayinini baro başkanından isteyebilir” fıkrası madde metninden çıkarılmalı, muhatap Adli yardım bürosu olmalıdır. Adli yardım bürosu tarafından tayin edilen avukat da işi sebep göstermeden reddedebilmelidir. Ücret karşılığında bu işleri yapmak isteyen avukatlar adli yardım bürosuna başvurabilmelidir...
(Şerh No: 3800 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 03-02-2010 11:41)

 Bilgi  [Av.K. 36] Sır saklama yükümlülüğü
Bkz. CMK.m.46- Şerh No:1525 Maddenin aşağıdaki şekilde yazılması uygun olur düşüncesindeyim: Avukat, iş sahibi / müvekkil ilişkisinde öğrendiklerini sır olarak saklamak zorundadır. Bu bağlamda avukatın bilgi vermesi, tanıklık edebilmesi; iş sahibinin / müvekkilinin onayını almış olmasına bağlıdır. İlişki devam ediyor veya sona ermiş olsa da avukat bilgi vermekten, tanıklık etmekten çekinebilir. Çekinme hakkının kullanılması hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz. Avukat, TBB. ve baro organl...
(Şerh No: 3779 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 02-02-2010 10:22)

 Bilgi  [Av.K. 24] Mesleki ilgi - Ahlaki durum
...staj gördüğü hakimler, ...Cumhuriyet savcıları, ...avukat tarafından... Stajyer hakkında... "mesleki ilgisi ile ahlaki durumunu" belirten / kapsayan belge / rapor... Mesleki ilgisi ? Ahlaki durumu ? İlginin, ahlakın ölçütü nedir ? Staj bir süreçtir.Aday bu süreci değerlendirir veya değerlendiremez. Sınav, objektif tek ölçüt olmalı... Mesleğin etiğine ve ilkelerine bağlılık...Meslek yaşamı boyunca..
(Şerh No: 3769 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 01-02-2010 15:59)

 Bilgi  [Av.K. 39] İş sahibi – Müvekkil
Her iş sahibi müvekkil değildir; her müvekkil iş sahibidir. Evrak iadesi “vekaletin sona ermesine” değil! İş ilişkisinin sona ermesine bağlanmalıdır. Süre bir yıl olmalıdır.Bildirim yapılırsa üç ay yeterlidir. Avukat, ücretini ve yapmış olduğu giderlerini her koşulda talep edebilir. Elindeki evrakın iadesi, “ödeme” koşuluna bağlanmamalıdır.
(Şerh No: 3759 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 01-02-2010 08:35)

 Bilgi  [Av.K. 22] Savcılığın bildirimi...
Savcılık ancak adliye stajının tamamlandığını bildirebilmeli. Avukat yanında staja başlayabilmek, Cumhuriyet savcılığının bildirimine değil! Baronun onayına bağlı olmalıdır.
(Şerh No: 3758 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 01-02-2010 07:50)

 Bilgi  [Av.K. 20] Avukat adayı – Cumhuriyet Savcısı
m.18 hükmü yeterli iken, “…adayın stajyer listesine yazılıp yazılmaması” hakkındaki gerekçeli kararın "dosyası ile birlikte" Cumhuriyet Savcılığına verilmesini “sav-savunma-yargı” ilişkisi ile bağdaştıramıyorum.
(Şerh No: 3740 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 31-01-2010 10:44)

 Bilgi  [Av.K. 17] Ahlak...Durumu...
(4).fıkra: Ahlak… “insanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar dizgesi, başka insanların davranışlarını olumlu ya da olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler bütünü.” Ahlak… Göreceli bir kavramdır. Ahlak; içinde yaşadığımız topluma, toplumda kişilere göre değişir. Etik ve ahlak … Etik, kuralları mantıklı olarak yorumlamaya çalışır. Etik, ahlakın üzerinde yeniden düşünmektir. Hemen her mesleğin etik kuralları va...
(Şerh No: 3738 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 31-01-2010 09:51)

 Bilgi  [Av.K. 40] Av.K.-BK. = Vekâlet sözleşmesi
Sözleşme: 1)Vekaletnamenin kabulü ile kurulan vekalet sözleşmesi 2)Ücret sözleşmesi Sözleşme olsun olmasın, iş sahibi tarafından, avukata karşı ileri sürülebilecek tazminat istekleri, bu hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşmelidir. Böylece Av.K. kapsamındaki müvekkil-vekil ilişkisinin, BK.’daki vekalet sözleşmesinden farklı olduğu da belirtilmiş olur. BK.hükümleri ile (m.60,126/4, 386 vd.) paralellik sağlanması düşüncesine katılmıyorum.
(Şerh No: 3735 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 29-01-2010 21:39)

 Bilgi  [Av.K. 7] Başvuruyu kolaylaştırmak gerekir.
“Baro yönetim kurulu, levhaya yazılma istemi hakkında başvurma dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde gerekçeli olarak karar vermek" ve adaya tebliğ etmekle yükümlü olmalıdır. Aday, kararın tebliğ tarihinden itibaren……. Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir.
(Şerh No: 3728 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 29-01-2010 13:53)

 Bilgi  [Av.K. 8] Kanonik anlatım
m.7 ve 8 birlikte ele alınıp tek maddede kanonik anlatımla yazılmalıdır.
(Şerh No: 3729 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 29-01-2010 10:18)

 Bilgi  [Av.K. 4] Avukatlık bir meslektir
...Yargıç, savcı,yüksek mahkeme raportörü,üyesi...Bu görevlerin gerektirdiği aşamalardan geçerek taşıdıkları sıfatları kazanmışlardır. "Üniversiteye bağlı olmayan fakülte" hâlâ var mı... Süreye dayalı bir ölçüt nesnel değil. Türkçe'yi ve Türk Hukukunu bilmeyen (zaten) avukatlık yapamaz.. Avukatlık bir meslektir; kendi yasası ve ilkeleri vardır. Avukat olmak isteyen sınava girmeli.
(Şerh No: 3722 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 28-01-2010 15:40)

 Bilgi  [Av.K. 15] Staj-Mesleğin ön koşulu
Hukuk fakültesinden her mezun olan, avukat olmak zorunda değildir... Avukat olmak isteyen her adaya da iş bulma, müvekkil edinme garantisi verilemez... Mevcut uygulamayla mezuniyetten sonraki bir yıllık staj yeterli değildir. Mesleğe kabul zorlaştırılmalı ki, genç avukatlar bilgileriyle kazanabilsinler.
(Şerh No: 3721 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 28-01-2010 12:42)

 Bilgi  [Av.K. 5] Avukat - Vekil
(c)fıkrası: Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak, 1.Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışlar… 2.çevresince bilinmiş olmak… gibi soyut ölçütler yerine, örneğin “TBB.Meslek ilkelerine aykırı tutum ve davranışları ispatlanmış olanlar”, denilebilir. (d)fıkrası: Avukatlık mesleği ile birleşemiyen (birleşmeyen) bir işle uğraşmak, Bkz.m.11,12 bilgi notu… (h)fıkrası: Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vüc...
(Şerh No: 3713 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 27-01-2010 11:00)

Baro yönetim ve disiplin kurulları mutlak surette şikayetli avukatın savunmasını almak ve savunma için gerekli süreyi tanımak zorundadır. Öte yandan, şikayetçinin de disiplin kovuşturmasına etkin katılımının sağlanması zorunludur.
(Şerh No: 3707 - Ekleyen: Armağan KONYALI - Tarih : 26-01-2010 21:04)

Şikayetli avukatın haciz ihbarnamesine vekil sıfatı ile itirazda bulunan şikayetçi avukat meslektaşı hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu iddiasıyla sanık sıfatıyla İcra Ceza Mahkemesi’nde dava açması Avukatlık Yasası’nın 34, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 6. maddesine aykırıdır.
(Şerh No: 3706 - Ekleyen: Armağan KONYALI - Tarih : 26-01-2010 20:53)

 Bilgi  [Av.K. 175] İş sahibi - Meslek yasamız
İş sahibinden meslek yasamızı ve özellikle de bu maddeyi bilmesi beklenmemelidir... Tebligat Kanunu alanına da girilmemelidir. "iş sahibinin tebligat adresi,ücret sözleşmesinde veya vekaletnamede yazılı olan adrestir.Adresler farklı olursa her iki adrese de tebligat yapılır." hükmünün yeterli olacağı görüşündeyim.
(Şerh No: 3701 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 26-01-2010 17:51)

 Bilgi  [Av.K. 38] Bilirkişi avukat
m.38/ c : Mesleğini sürdürmekte olan avukatın "bilirkişilik" yapmasını doğru bulmuyorum. Yargıcın hukuk bilgisini aşan sorunlarda hukuk fakültelerinden görüş istenmelidir.
(Şerh No: 3691 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 26-01-2010 10:32)

 Bilgi  [Av.K. 35] İşlerin takibi
"Baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler dışında kalan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip edebilirler." fıkrasının gereksiz olduğu görüşündeyim:Bu fıkra olmasa da avukat,"vekil" sıfatıyla, vekaletname kapsamında "temsil" ve "iş takibi" görevini yapabilir.
(Şerh No: 3690 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 26-01-2010 10:18)

 Bilgi  [Av.K. 14] Meslek Yasası - Yasak ve sınırlamalar
Yasak ve sınırlamaların meslek yasamızda değil! İlgili kurum ve kuruluşların yasalarında yer almasının, bu maddenin "amacına" daha uygun olacağı görüşündeyim.
(Şerh No: 3682 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 25-01-2010 12:46)

Avukata güvenerek davasını veren veya danışmada bulunan kimse, bir şekilde davasında onu karşısında görmemelidir.
(Şerh No: 3665 - Ekleyen: Armağan KONYALI - Tarih : 24-01-2010 19:11)

Avukata güvenerek davasını veren veya danışmada bulunan kimse, bir şekilde davasında onu karşısında görmemelidir.
(Şerh No: 3664 - Ekleyen: Armağan KONYALI - Tarih : 24-01-2010 19:07)

Avukatlık ücretinin ödenmesine rağmen, davanın açılmaması,
(Şerh No: 3663 - Ekleyen: Armağan KONYALI - Tarih : 24-01-2010 18:59)

Davada daha önceden vekil kılınan meslektaşının muvafakatini almadan ikinci vekil olarak davaya katılmak.
(Şerh No: 3661 - Ekleyen: Armağan KONYALI - Tarih : 24-01-2010 18:46)

 Bilgi  [Av.K. 37] İşi reddedebilmek
Bir işverene bağlı olarak çalışan avukat, "kendisine teklif olunan işi sebep göstermeden" ... Reddedemez. Sebep gösterse de işverence kabul edilmeyebilir...
(Şerh No: 3645 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 24-01-2010 12:29)

 Bilgi  [Av.K. 38] (a) ve (f) fıkraları
Bir işverene bağlı olarak çalışan avukatın, -işini kaybetmeyi göze alarak- (a)ve (f) fıkralarını uygulayabilmesi… Çok zor.
(Şerh No: 3644 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 24-01-2010 12:23)

 Bilgi  [Av.K. 1] Kamu hizmeti- Serbest meslek- Avukatın bağımsızlığı
Kamu hizmeti: Avukatın ancak “vekil” sıfatıyla ve sınırlı olarak yargılama faaliyetine katılabilmesi, avukatlığın “kamu hizmeti” sayılmasının gerekçesi olamaz. Serbest meslek: 1.Maddede avukatlık; “serbest meslek” olarak tanımlanmıştır. 2.GVK.m.65’de “Serbest meslek” tanımı ve unsurları mevcuttur. 3.Bir işverene bağlı olarak çalışan avukatın faaliyeti “serbest meslek” kapsamında değildir. 4.Avukatlığın “Serbest meslek” ve avukatın “bağımsız” olması birbirine bağlıdır. Yasanın 37. ve 38. ...
(Şerh No: 3643 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 24-01-2010 12:14)

 Bilgi  [Av.K. 35] Avukat bulundurmak zorunluluğu
TTK.'de ön görülen (m.272) esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan Anonim şirketler ile, üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatiflere sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorunluluğu getirilmiş olması, öncelikle yasa yapma tekniğine aykırıdır. Böyle bir hüküm koymaya gerek var idi ise bile, bu hükmün yeri Avukatlık Kanunu değil, TTK. olmak gerekirdi. Dahası değil Avukatlık Kanununa, Ticaret Kanununa dahi böyle bir hüküm konulmasına, iş dünyasından önce...
(Şerh No: 3636 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 23-01-2010 08:00)

 Bilgi  [Av.K. 12] Birleşebilen - birleşemeyen işler...
AVUKATLIKLA BİRLEŞEMEYEN İŞLER (m.11) AVUKATLIKLA BİRLEŞEBİLEN İŞLER (m.12) Yasa yapma tekniği yönünden eleştiriyorum: Ya ilki, ya da ikincisi... Böyle bir ayırımı doğru bulmuyorum. Avukatlık(m.1)yeniden tanımlanabilirse,ayırım yapmaya gerek kalmayacağı düşüncesindeyim. Avukatlık öyle bir meslektir ki, hukuk dışı başka bir profesyonel faaliyetle birlikte yürütülemez...
(Şerh No: 3623 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 22-01-2010 20:12)

 Bilgi  [Av.K. 11] Çalışma özgürlüğü - Avukatlık
1.Aylık, ücret, gündelik veya kesenek (*) gibi ödemeler karşılığında görülen hizmet ve görev, 2.Sigorta prodüktörlüğü, 3.Tacirlik ve esnaflık, 4.Meslekin onuru ile bağdaşması mümkün olmıyan (olmayan) her türlü iş. ----------------- Avukat 1.,2. ve 3. sıradaki işlerle para kazanacaksa…. ( AY.m.48, 49) 1.Bundan “Adalet Hizmeti” ve “ Avukatlık mesleği” zarar görmez. (Maliye de memnun olur) . 2.Böyle bir avukatla kurulan müvekkil-vekil ilişkisinin sonuçları da yalnızca tarafları ilgilendir...
(Şerh No: 3590 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 21-01-2010 10:17)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,07172608 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.