Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Türk İdare Hukuku

Yazan : Savaş Nurullah Kıylık [Yazarla İletişim]
stajyer avukat

Konu: Türk İdare Hukuku
Hazırlayan ve Sunan: Av. Savaş Nurullah Kıylık


İDARE ORGANI:
Devletin yürütme organının cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu, başbakan ve bakanlar dışında kalan kısmı ile devlet dışındaki diğer kamu tüzel kişisidir.
+ idare hukukunun konusu olan idare, özel idareler değil kamu idareleridir.(kamu yararı, kamu gücü, üstünlük, kanuna bağlılık)
+ cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu, ve bakanlar idare kavramıyla yakın ilişkiler içindedir.

İDARE FONKSİYONU:
Devletin yasama ve yargı fonksiyonu ile yürütme organının siyasi fonksiyonu dışında kalan fonksiyonu ve devlet dışındaki diğer kamu tüzel kişilerinin fonksiyonudur.
idare fonksiyonu=yürütme organı fonksiyonu-hükümet fonksiyonu

hükümet fonksiyonu; -Cumhurbaşkanının seçilmesi, bakanlar kurulunun kurulması, bakanların atanması, azli -Yürütme organının yasama organıyla ilişkileri -Yürütme organının yargı organıyla ilişkileri -Yürütme organının başka devletlerle ilişkileri


İdari fonksiyonun özellikleri; -Amacı kamu yararını gerçekleştirmektir -Konusu kamu hizmetleridir -İdari işlemlerle yürütülür -Kamu gücü kullanılarak yürütülür -Süreklidir -Kendiliğinden harekete geçer -Bireylerle doğrudan doğruya ilgilidir

idare hukuku:
İdarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünüdür.
İdare hukukunun özellikleri:
Genç, tedvin edilmemiş, büyük ölçüde içtihadi, bağımsız, statüsel, tek taraflı hukuk dalıdır.
İdarenin tasarruf işlemleri ikiye ayrılır;
Hakimiyet tasarrufları: İdarenin kamu gücü kullanarak yaptığı işlemlerdir. İdare bu işlemlerle emretme iradesini açıklar.bu açıklama, ilgilisi üzerinde hukuki sonuç doğurur. İdarenin bu işleri idare hukukuna tabidir. Bundan kaynaklanan uyuşmazlıklar idari yargıda karara bağlanır.
Temşiyet tasarrufları (işletme işlemleri): İdarenin bir malik veya işletmeci sıfatıyla yaptığı işlemlerdir. İdare bu işlemlerde özel kişilerle eşittir ve kamu gücüne dayanan yetkilere başvuramaz. Bu işlemler özel hukuka tabidir. Uyuşmazlıklar idari yargıda değil, adli yargıda çözülür.
Kamu gücü ayrıcalıkları; - Tek yanlı işlem yapma yetkisi,
-Resen icra yetkisi
-Hukuka uygunluk karinesi,
-Kamu malı statüsü ve kamu alacak tahsilinde farklı usul uygulanması,
-Personelinin kamu görevlisi ve sözleşmelerinin idari sözleşme olması
-Zorunlu üyelik zorunlu aidat vergi muafiyeti olması
-Uyuşmazlıkların idari yargıda çözülmesi


*İdarenin kanuniliği:
-kanuna dayanma, -kanuna aykırı olmama
<> anayasa 123/2 "idarenin kuruluş ve esasları merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır."


Merkezden yönetim : Vatandaşlara sunulacak kamu hizmetlerinin belediye, köy, KİT, TRT gibi devletten ayrı kamu tüzel kişileri tarafından değil, dorudan devlet tarafından yürütülmesini öngören sistemdir.
Özellikleri; -Tek bir tüzel kişilik vardır: devlet tüzel kişiliği -Merkezi idare yani devlet kamu hizmeti konularına göre bakanlıklar şeklinde örgütlenmiştir. -Hizmetlerin gelir ve giderleri merkezi bütçede toplanır. -Kamu hizmetleri bir merkezde(başkent) planlanır düzenlenir. -Merkezi idare bir bütündür.-merkezi idarenin bir taşra teşkilatı vardır. -Görevliler hiyerarşik düzenle sıralanır.
Yararları:
Güçlü bir devlet yönetimi sağlar. Bölgeler arasında eşitliği sağlayıcı etkisi vardır. Hizmetler daha rasyonel daha planlı yürütülebilir. Mali denetim daha kolaydır. Kamu görevlileri yerel etkilerden kurtulur.

Zararları:
Bürokrasi ve kırtasiyeciliğe yol açar, hizmetlerin yöresel ihtiyaçlara göre yürütülmesini güçleştirir, demokratik ilkelere pek uygun değildir. <> anayasa 126/2 "illerin idaresi yetki genişliğine dayanır."
Yerinden yönetim(adem-i merkeziyet) kuruluşları: Bazı kamu hizmetlerinin devletin dışındaki kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesidir.
Yer yönünden (mahalli) adem-i merkeziyet:
Yerel yönetimler, il, belediye,köy gibi belli yerlerde oturanların mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, merkezi idaresi dışında, devletten ayrı tüzel kişilikleri bulunan, belli bir özerkliğe sahip, karar organları seçmenlerce seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.
Özellikleri: tüzel kişilik, malvarlığı ve bütçe, kendi organları, vesayet denetim
Hizmet yönünden yönetim kuruluşları: Uzmanlık isteyen, devlet tarafından yürütülmesi uygun görülmeyen bazı kamu hizmetlerini yürüten devletten ayrı tüzel kişilikleri bulunan belli özerkliğe sahip kamu kuruluşlarıdır.
Özellikleri: ayrı tüzel kişilik, malvarlığı, bütçe, personeli bulunan, hiyerarşi değil vesayet denetimi.

=> yer yönünden ------hizmet yönünden yönetim kuruluşu farkları:: yer:insanlara, kişitopluluğu, seçim, genel yetkili hizmet:hizmete, mal topluluğu, atamayla, uzmanlık ilkesi


Kamu tüzel kişiliği:
Devlet, yeryönünden ve hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları
**Eğer anayasa veya kanunla belirtilmemişse bir tüzel kişiliğin kamu tüzel kişiliği olabilmesi için 2 şart:
-Kamu gücü ayrıcalıklarıyla donatılmış olmalıdır. -Devlet tarafından kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılmış olmalıdır. Kamu idaresi ve kamu kuruluşları dışında bir kamu tüzel kişisi yoktur.
Kamu idareleri: Belli bir coğrafi alanda bir arada yaşayan insan topluluklarının oluşturdukları kamu tüzel kişileridir. Hukukumuzda bunlar 4 tanedir; devlet, il özel idaresi, belediye, köy.
Kamu kurumları: belli bir malvarlığının belli bir amaca tahsis edilmesiyle oluşan kamu tüzel kişileridir.örn;üniversite, KİT,TRT, barolar...
*Tüzel kişiliğe sahip olmanın sonuçları: -Hak ve fiil ehliyetine sahiptir. -Kendine has karar ve yönetim organı var. -Mahkeme huzurunda davacı veya davalı olabilirler. -Kendine has bütçesi ve malvarlığı, personeli var.
Hiyerarşi: Biri dışında her görevlinin diğer bir görevliye tabi olduğu personel düzenidir.Üst-amir ve alt-memur. Devlette en tüksek hiyerarşik amir başbakandır.
Özellikleri:
-Aynı kamu tüzel kişisi içinde geçerli bir yetkidir. -Genel bir yetkidir. -Kendiliğinden veya ilgililerin başvurusu üzerine kullanılabilir. -Astın idari ve yargısal bir başvuru hakkı yoktur. -Vazgeçilmeyen bir yetkidir. >hakimler, askerler, teknik uzmanlar üniversite öğretim elemanları hiyerarşiye tabi değiller.
Kişiler üzerinde: Atama, sicil verme, terfi vb, disiplin yetkisi, görev bölüşümü, emir ve talimat verme işlemler üzerinde: İptal yetkisi, düzeltme yetkisi. Olmayan yetki: İkame yetkisi
İdari vesayet: Merkezi idarenin(devletin), yerinden yönetim kuruluşları üzerinde bunların hizmetlerinin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve adem-i merkezi ihtiyaçların karşılanması amacıyla kanunla belirtilen esas ve usüller dairesinde sahip olduğu yetkilerdir.
Özellikleri:
-Merkezi idare ile yönetim Kuruluşları arasındaki bir ilişkidir. -İstisnai bir yetkidir. -İdari vesayet kanunla verilir. -Dar yoruma tabi tutulur.
Kişiler üzerinde: Mahalli idare organlarının ve meslek kuruluşlarının sorumlu organlarını geçici olarak görevden uzaklaştırma. işlemler üzerinde: İptal, onama, erteleme, düzeltme, yargıya başvurma, kararın yeniden görüşülmesini istememe.
İdari teşkilat
Başkent teşkilatı:
Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar kurulu, bakanlıklar, yardımcı kuruluşlar(danıştay, sayıştay, mgk ve diğerleri.)
taşra teşkilatı:iller, ilçeler, bucaklar


Cumhurbaşkanı:
Halk tarafından 5 yıllığına göreve seçilir. Genel olarak idarenin dışında kalır.bazı yönleriyle idare ile yakından ilgilidir.
İdari nitelikte görev ve yetkileri: -genelkurmay bakanını atamak. -milli güvenlik kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek. -kararnameleri imzalamak. -başkanlığındaki bakanlar kurulu ile sıkıyönetim, olağanüstü hal, khk ilanı. -devlet denetleme kurulunun üyelerini ve başkanını atamak -yök üyelerini ve üniversite rektörlerini seçmek. -belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak.

İdari olmayan görev ve yetkileri: -başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.. -başbakanın teklifiyle bakanları atamak ve görevlerine son vermek -gerektiğinde bakanlar kuruluna başkanlık etmek ve toplantıya çağırmak. -milletler arası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak. -yabancı devletlere temsilci göndermek ve kabul etmek. -Türk silahlı kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek. -TBMM adına TSK 'nın başkomutanlığını temsil etmek.
*Karşı imza ve tek başına yapabileceği işlemlerle ilgili 105'inci madde "cumhurbaşkanının anayasa ve diğer kanunlarda başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bundan başbakan, ilgili bakan sorumludur."

Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği:
Doğrudan cumhurbaşkanınca yapılan cumhurbaşkanlığı karanamesinde düzenlenir.tbmm' den yetki almasına gerek yoktur.organları: genel sekreterlik, cumhurbaşkanlığı danışmanlığı, güvenlik istihbaratı danışmanlığı, devlet denetleme kurulu, cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürlüğü.

Başbakanın idari görev ve yetkileri: -bakanlar kuruluna başkanlık etmek. -bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak. -bakanların görevlerini yerine getirmesini gözetmek. -milli güvenlik kuruluna katılma. -karşı imza yetkisi, -düzelenleme yetkisi.(yönetmelik çıkarma) -hiyerarşi, devlet tüzel kişiliğini temsil etme, idari vesayet, atama, harcama yetkisi
Danıştay:anayasal statüde bir organdır.yargısal ve idari görevleri vardır.idari görevleri danışma ve incelemek olmak üzere iki türlüdür.bunların yanında bir de idari görevi de vardır. Sayıştay:bütçenin uygulamasına ilişkin denetimi, genel ve birleştirici kararlar alma görevi ve görüş bildirme görevleri vardır.


İl özel idaresi: İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturanlar, idari ve mali özelliğe sahip kamu tüzel kişisidir. il
Özel idaresi eşkilatı:genel sekreterlik, mali işler, sağlık, tarım, imar, insan hakları,hukuk ,işleri birimlerinden oluşur.3 organdan oluşur;il genel meclisi, il encümeni, vali
İl genel meclisi:en yüksek görüşme ve karar organıdır.üyeler için her ilçe bir seçim çevresidir. Onda birlik d'hont, nispi temsil il genel meclisinin normal görev süresi 5 yıldır. Üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, katılanların salt çoğunlarıyla karar verir. İl encümeni:valinin başkanlığında her yıl kendi üyeleri arasından 1 yıl için gizli oyla seçeceği 5 üye ile biri mali birimler amiri olmak üzere valini her yıl birim amirleri arasından seçeceği 5 üyeden oluşur.


Belediye: Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. Bir yerleşim yerinin belediye idaresi kurulabilmesi için nüfusun 5 bin üzerinde olması gerekir. İl ve ilçe merkezlerinde ise nüfuza bakılmaksızın belediye kurulması zorunludur.2000'in altına düşen belediyeler danıştayın görüşü alınarak içişleri bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararname ile köye dönüştürülür.
3 organı vardır: belediye meclisi, encümeni, başkanı. *Belediye meclisine üyelik için ;milletvekilliği seçim kanunundaki sakıncaları taşımamak 25 yaş ve tc vatandaşlığı gerekir. *Belediye kanunu, bir istisna dışında belediye meclisi kararları üzerinde merkezi idare makamlarına vesayet tanımamamıştır.(istisna: ad, reklam, amblem...) *Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları:soru, genel görüşme, gensoru, faaliyet raporu değerlendirme. belediye meclisi bakanlığın bildirimi üzerine danıştay kararıyla feshedilir.
Büyükşehir belediyesi: Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10000 m. uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfusunun 750000'den fazla olan belediyelerdir.


KİT'ler(iktisadi kamu kurumları): Kamu iktisadi teşebbüsü, sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak devlete ait kamu kuruluş ve ortaklıklarıdır. -İktisadi devlet teşekkülleri(idt):sermayenin tamamı devlete ait kuruluşlardır.örn:ziraat, dmo -Kamu iktisadi kuruluşları:sermayenin tamamı devlete ait tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararıyla üreten , pazarlayan kuruluşlardır.örn:tcdd, posta işletmeleri... -Müesseseler:sermayenin tamamı bir devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait, ona bağlı işletme veya işletme topluluklarıdır.bağlı oldukları idt veya kik'den ayrı tüzel kişiliği ve malvarlığı var.örn:tekel, tütün tuz.. -Bağlı ortaklıklar:sermayenin yarısından fazlası devlete ait anoni şirketlerdir.örn:fişeksasn, eti..
*kitlerin özellikleri: -esas itibariyle özel hukuka tabidirler. -iç yapı ve ilişkileri itibariyle idare hukukuna tabidirler. -özerk bütçelidirler, devlet ihale kanununa tabi değildirler. -farklı bir denetime tabidirler, hasılatlarında belli bir oran bütçeye gider.

Bağımsız idari otoriteler: Sermaye piyasası, rekabet, radyo televizyon yayıncılığı, bankacılık gibi kamusal yaşamın hassas alanlarında düzenleme ve denetleme görevini yerine getiren, devlet adına icrai karar alan kuruluşlardır. örn rtük, telekominasyon kurumu, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu.
Özellikleri: -faaliyet konuları;devlet adına karar alma ve icrai karar alma yetkisidir. -yargısal değil idari niteliktedir.kararları yargı denetimine tabidir. -kamu tüzel kişiliğidir, bağımsızdır, kamu kurumudur. vesayet denetimine tabidir, müeyyide uygulama ve düzenleme yetkileri vardır. -ilgili ve ilişkili kurumdur, kendine has bütçesi var sayıştayın denetimine tabidir.

Mahalli kamu kurumları: Mahalli idareler tarafından kurulan ve bunların vesayet denetimine tabi olan ve esas itibariyle belirli bir coğrafi alanda faaliyet gösteren kamu kurumlarıdır.(il özel ifareleri ve belediye şirket, işletme.)

Kamu kırumu niteliğinde meslek kuruluşları: -kamu tüzel kişilikleri ve kamu gücü ayrıcalıkları var. -kanunla kurulurlar, organları kendi üyeleri arasından seçilir. -zorunlu üyelik ve kendi bütçeleri var özerktirler. -kuruluş amaçları dışında faaliyetlerde bulunamazlar. -vesayet denetimine tabidirler, personeli, malvarlığı özel hukuka tabidir. devlete yönelik görev ve yetkileri: mesleği temsil etme. mesleğe yönelik görev ve yetkiler:mesleğin iç disiplinini sağlama, düzenleme yetkisi, mesleğin yürütülmesini sağlama yetkisi, disiplin yetkisi.


İdari işlemler:

İdari işlem:
İdare hukukuna ve keza uyuşmazlıklar halinde idari yargıya tabi olan , kamu gücüne dayanan hukuki işlemler, yani hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamalarıdır. İdarenin her işlemi idari işlem değildir, ayrıca idari işlemin mutlaka idareden çıkması şart değildir. idari işlemlerin özellikleri(idari sözleşmeler hariç): -icrailik, - re'sen icra edilebilirlik, -hukuka uygunluk karinesi.

Bireysel idari işlemler(idari kararlar):
Maddi açıdan tasnif: -şart işlemler:statüden kaynaklanman kararlardır. -subjektif işlemler:bireysel değişiklikler yapan idari kararlardır.
İçeriklerine göre tasnif: -emredici işlemler:emir ve yasaklar içeren kararlardır. -inşai işlemler(yapıcı, kurucu işlemler):doğuran deiştiren, sona erdiren kararlardır. -tespit edici işlemler:hak yaratmayan niteliği tespit eden kararlardır.
Muhattapları üzerindeki etkiye göre: -yararlandırıcı işlemler:hak sağlayan, hakkı kuvvetlandiren, yükümlülük kaldıran kararlardır. -yükümlendirici işlemler:hakları sınırlayan kararlardır.
Açıklanan iradenin sayısı ve usulü bakımından: -basit işlemler:tek irade açıklamasıyla alınan kararlardır. -kollektif işlemler:aynı anda, aynı yöne, birden çok irade açıklaması yla alınan kararlardır. -karma işlemler:irade açıklamasının aynı yönde, konu, amaç, belli bir sırayla yapılan irade açıklamasıyla alınan kararlardır.
İşlemi yapan makama göre: -kollajyal makamların kararları. -bireysel makamların kararları.
Açıklanan iradenin şekline göre: -sarih, -zımni
İsteğe bağlı olup olmama bakımından: -bağlı olan, -olmayan
İcrai olup olmama bakımından: -icrai olan , icrai olmayan


İcrai olmayan işlemler:
-hazırlık işlemleri: Karardan önce yapılan, bağlayıcı olmayan, bilgilendirici işlemlerdir.
-teyit edici işlemler: Karardan sonra, varlığı tespit edici, hatırlatan yorumlardır.
-iç düzen işlemleri: 3 adettir;
.sirkülerler:astlarına kanun tüzük yönetmelik yorumlanması ve uygulanması emrini içeren işlemler.
.direktifler:takdir yetkisini nasıl kullanacakları konusunda emirleri içeren işlemlerdir.
.hizmet içi tedbirler. -enformel işlemler.


İdari işlemlerin unsurları
Yetki: Bir idari makamın belirli bir işlemi yapabilme ehliyetidir.yetki kuralları: -idare hukkukunda yetkiler anayasa ve kanundan kaynaklanır. -istisnai niteliktedir, dar yoruma tabi tutulur. -kamu düzenine ilişkindir, yanlışlıklar sonradan düzeltilemez. -yetkiler kullanılması zorunlu, vazgeçilmez ve devredilmezdir.
Yetki kuralının istisnaları (yetkisizliği gideren haller): -fiili memur taorisi: görünüşte memur, zaruret teorisi -yetkilerin paralelliği ilkesi:işlemi yapan, değiştirme ve bitirmeye de yetkilidir. -yetki devri ve imza devri -vekalet:vekalet verme ve vekaleten atama.
Yetki unsurunda sakatlık halleri: -fonksiyon gaspı:idarenin, yasama veya yargı fonksiyonunu gaspetmesi(yokluk) -yetki gaspı:resmi sıfatın yokluğu(yokluk) veya resmi sıfatın sona ermesi(iptal) -yetki tecavüzü:konu, yer, veya zaman bakımından yeti tecavüzü. -ağır ve bariz yetki tecavüzü (yokluk)
İdari işlemlerde hukuka aykırılık müeyyideleri: -iptal:basit hukuka aykırılıklar için -maddi yokluk:hayali işlemler ve yetki gaspıyla yapılmış işlemler için -yok hükmünde sayma(yokluk benzeri ve ağır sakatlıklar): fonksiyon gaspıyla sakat işlemler, ağır ve bariz yetki tecavüzüyle sakat işlemler, fiili yol oluşturan işlemler, düzmece atamalar, ya koşuluna uyulmayan atamalar, kanuna yok hükmünde sayılan işlemler.
*iptal:işlem alındığı tarihten itibaren ortadan kalkar.dava açma ve geri alma da süreye tabidir.görev +tazminat; idari yargıda *maddi yokluk: müeyyideye gerek yoktur, bu işlemler zaten hukuk düzeninde birdeğişikliğe yol açamaz bunlara karşı dava açılamaz. *yok hükmünde sayma:işlem alındığı tarihten itibaren ortadan kalkar,dava açma ve geri almada süre yoktur.görev adli ve idari yargıda, tazminat adli yargıda açılır.

idari işlemlerin ilgililere duyurulması: yayın:düzenleyici işlemlerde imza:ilgilisi lehine bireysel işlemler tebliğ:ilgilisi aleyhine bireysel işlemler
idari işlemlerin ilgilisine duyurulmasının sonuçları:ileri sürülebililirlik, dava açma süresini başlatma
idari işlemlerin ilgililerine duyurulmamasının sonuçları: idare bu yayınlanmamış düzenleyici işleme dayanan işlemler yapabilir, idarenin kendisi duyurulmamamış bir işlemle bağlıdır,duyurulmamış işlemlere karşı hiyerarşik başvuru yapılabilir, iptal davası açılabilir.
idarenin geçmişe yürümezlik ilkesinin istisnaları: -kanunla getirilen istisnalar. -geri alma kararı, mahkemece verilen iptal kararı. -kişi güvenliğini korumak amacıyla bazı işlemler. -kamu hizmetlerinin devamlılığı sonucu bazı işlemler. -idare oırtaya çıkan hukuk boşluğunu gecikerek de olsa yapabilir. -infisahi şart(bozucu) gerçekleşirse geçmişe etkili ortadan kalkar. -mahiyeti gereği onay işlemleri beyan edici düzenleme işlemleri
idari kararların icrası: -muhattapları tarafından=gönüllü icra -adli makamlar tarafından=adli icra -idare tarafından=re'sen icra...cebir kullanarak, cebir kullanmadan
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Türk İdare Hukuku" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Savaş Nurullah Kıylık'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
07-11-2012 - 08:54
(3191 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 21 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 21 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
27021
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 1 gün 21 saat 11 dakika 36 saniye önce.
* Ortalama Günde 8,47 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 41564, Kelime Sayısı : 24533, Boyut : 40,59 Kb.
* 35 kez yazdırıldı.
* 16 kez indirildi.
* 4 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 1536
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03984594 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.