Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

Zorunlu mali sorumluluk sigortası şirketleri, 3.kişinin aracında oluşan gerçek zararı, azami poliçe limitiyle sorumlu olmak üzere gidermekle yükümlüdür. Gerçek ( doğrudan ) zarar kapsamı içinde araç hasarı, değer kaybı vs bulunmakta ise de zarar gören aracın tamir süresince kullanılamaması nedeniyle meydana gelen kazanç kaybı gerçek zarara dahil olmayıp, dolaylı zararlardandır. Bu durumda davalı ZMSS şirketi kazanç kaybı yönünden sorumlu tutulamaz.
(Şerh No: 15970 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-10-2014 08:53)

Alacaklı hamil tarafından borçlular keşideci ve lehdar hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlanmıştır. Borçlu keşideciler, dayanak senet bononun, vadeli konut satış sözleşmesine istinaden verilen tüketici senedi olduğunu ve 4077 S.K. m.6/A hükmü gereği senedin geçersiz olduğunu iddia ederek takibin iptalini talep etmektedirler. Takip alacaklısının kötüniyetli olduğu iddia ve ispat edilmediği gibi senet metninde de tüketici sözleşmesi sebebiyle verildiğine dair ...
(Şerh No: 15969 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:44)

 Bilgi  [TK. 1118] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1002 nci maddesinden ifadesi düzeltilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15968 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:02)

 Bilgi  [TK. 1117] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1001 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 541 inci paragrafında 21/06/1972 tarihinde yapılan değişiklikle uyumlu hale getirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15967 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:02)

 Bilgi  [TK. 1116] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1000 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 540 ıncı paragrafında 21/06/1972 tarihinde yapılan değişiklikle uyumlu hale getirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15966 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:02)

 Bilgi  [TK. 1115] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 999 uncu maddesinden ifadesi düzeltilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15965 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:02)

 Bilgi  [TK. 1114] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 998 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 538 inci paragrafında 21/06/1972 tarihinde yapılan değişiklikle uyumlu hale getirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15964 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:02)

 Bilgi  [TK. 1113] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 996 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Birinci fıkrada “ilk rota” yerine “izlenen rota” ibaresi tercih edilmiştir. İkinci fıkrada “hükümden düşme” ibaresinin yerine, daha genel nitelikteki “sona erme” ibaresi ikame edilmiştir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1113 üncü maddesinin birinci fıkrası, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına dönüştürülerek, ikinci fıkrada geçen "taşıma sözleşmesi", Tasarının 1138 inci maddesinde "n...
(Şerh No: 15963 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:01)

 Bilgi  [TK. 1112] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 995 inci maddesinden, Alm. TK.’nın 535 inci paragrafında 21/06/1972 tarihinde yapılan değişiklikle uyumlu hale getirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15962 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:01)

 Bilgi  [TK. 1111] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1004 üncü maddesinden, hükümlerin tertip tarzı düzeltilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15961 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:01)

 Bilgi  [TK. 1110] Gerekçesi
Maddenin birinci ilâ dördüncü fıkraları, 6762 sayılı Kanunun 994 üncü maddesinden, deniz ödüncüyle ilgili dördüncü fıkrası çıkartılarak ve ifadesi düzeltilerek alınmıştır. Beşinci fıkra ise, 6762 sayılı Kanunun 1003 üncü maddesinden kısaltılarak alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1110 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları, içerik olarak değiştirilmeden, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik K...
(Şerh No: 15960 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:01)

 Bilgi  [TK. 1109] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 993 üncü maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 533 üncü paragrafına uygun olarak, kaptanın “gemiyi sevk ve idare eden kişi” sıfatıyla haiz olduğu kanuni yetkileri dahilinde yaptığı hukuki işlemlerin donatanı bağlayacağı ve donatanın sınırlı aynî sorumluluğu kaldırılmış bulunduğundan bu nevi işlemlerden dolayı sadece “borç altına gireceği” tasrih edilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15959 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:01)

 Bilgi  [TK. 1108] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 992 nci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 532 nci paragrafında 21/06/1972 tarihinde yapılan değişiklik göz önünde bulundurularak alınmıştır. Maddenin başlığı, sadece kaptanın verdiği avanslarla ilgili olmadığı için “kaptanın vekâletsiz iş görmesi” olarak değiştirilmiştir. 6762 sayılı Kanunun 992 nci maddesindeki “üçüncü şahıs hükmündedir” ibaresinin yerine, mehaza uygun olarak, “üçüncü kişilerden farklı bir hakka sahip değildir” ibaresi ikame olunmuştur.
(Şerh No: 15958 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:00)

 Bilgi  [TK. 1107] Gerekçesi
Feshi ihbar süresi içerisinde kaptanın yetkilerini kullanmasının donatan tarafından yasaklanıp yasaklanamayacağı hususundaki tereddütleri gidermek üzere mehaz Alm. TK.’nın 21/06/1972 tarihli Kanun ile değişik 545 inci paragrafının birinci cümlesinden alınmıştır.
(Şerh No: 15957 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:00)

 Bilgi  [TK. 1106] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 991 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15956 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:00)

 Bilgi  [TK. 1105] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 988 inci maddesinin mehazını teşkil eden Alm. TK.’nın 528 inci paragrafında 21/06/1972 tarihli Kanun ile yapılan değişiklikler göz önünde bulundurularak yeniden kaleme alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 989 ilâ 990 ıncı maddeleri, mehazdaki değişikliğe uygun olarak, Tasarıya alınmamıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1105 inci maddesinde redaksiyon yapılarak madde kabul edilmiş; ayrıca aşağıdaki değerlendirme yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komis...
(Şerh No: 15955 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:00)

 Bilgi  [TK. 1104] Gerekçesi
Maddenin ilk iki fıkrası 6762 sayılı Kanunun 987 nci maddesinden, geminin “iyi halde korunmasına” ilişkin ibare onun “denize, yola ve yüke elverişli bir halde tutulması” şeklinde değiştirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin üçüncü fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 1242 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci bendinin yeniden düzenlenmesi yoluyla kaleme alınmıştır. 6762 sayılı Kanundaki hüküm, yalnızca gemi alacaklısı haklarının paraya çevrilmesi hallerinde uygulama alanı bulur ve...
(Şerh No: 15954 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:00)

 Bilgi  [TK. 1103] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 986 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1103 üncü maddesinin birinci fıkrası, içerik olarak değiştirilmeden, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15953 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:59)

 Bilgi  [TK. 1102] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1015 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden, kaptanın deniz raporu düzenlettirilmesiyle ilgili görevi Tasarının 1098 inci maddesinde hükme bağlandığından onunla ilgili ibare metinden çıkartılmak suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15952 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:59)

 Bilgi  [TK. 1101] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 985 inci maddesinden, konsoloslukların da deniz raporunu düzenleyebileceği göz önünde tutularak, rapor konsoloslukça düzenlenmişse, onun saklanmasını ve talep edildiğinde onaylı bir örneğinin ilgililere verilmesini öngören bir ibare eklenmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15951 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:59)

 Bilgi  [TK. 1100] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 984 üncü maddesinden konsoloslukların da deniz raporunu düzenleme yetkisini haiz oldukları göz önünde tutularak mahkeme sözcüğünün yanına konsolosluk sözcüğü eklenerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1100 üncü maddesinin altıncı fıkrası, içerik olarak değiştirilmeden, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15950 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:59)

 Bilgi  [TK. 1099] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 983 üncü maddesinden, konsolosluklar da ilave edilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15949 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:59)

 Bilgi  [TK. 1098] Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 982 nci maddesinin birinci ilâ ikinci fıkralarından, mehaz Alm. TK.’nın 525 inci paragrafında 1972 yılında yapılan değişiklik göz önünde bulundurularak alınmıştır. İkinci fıkra, 6762 sayılı Kanunun 982 nci maddesinin üçüncü fıkrasından, üçüncü fıkra da aynı maddenin dördüncü fıkrasından alınmış ve Tasarının 932 nci maddesinin dördüncü fıkrası için bildirilen gerekçeyle denizde can ve mal koruma mevzuatına genel bir atıf ile yetinilmiştir. Maddenin dö...
(Şerh No: 15948 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:59)

 Bilgi  [TK. 1097] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 981 inci maddesinden birinci ilâ dördüncü fıkraları birleştirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1097 nci maddesinin birinci fıkrasında daha doğru bir anlatıma kavuşturulmak amacıyla değişiklik yapılmış ve (i) bendine atıfta bulunulan "Nüfus Kanunu"nun değişmiş olması nedeniyle kanun tekniğine uygun olarak tarih ve sayısı da yazılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15947 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:58)

 Bilgi  [TK. 1096] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 980 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 1965 yılında mehaz Alm. TK.’nın 520 nci paragrafında, gemi jurnalinin tutulmasını zorunlu olmaktan çıkaran değişikliğin Tasarıya yansıtılmasının isabetli olmayacağı kabul edilmiştir.
(Şerh No: 15946 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:58)

 Bilgi  [TK. 1095] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 979 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek alınan bu maddenin başlığı, gemide gemi zabitlerinden oluşan ayrı bir meclis olduğu izlenimini uyandırdığı için, “kaptanın gemi zabitlerine danışması” şeklinde değiştirilmiştir.
(Şerh No: 15945 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:58)

 Bilgi  [TK. 1094] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 978 inci maddesinden mehaz Alm. TK.’nın 517 inci paragrafıyla uyumlu hâle getirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15944 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:58)

 Bilgi  [TK. 1093] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 977 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15943 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:58)

 Bilgi  [TK. 1092] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 976 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin birinci fıkrasında “polis ve gümrük nizamları” ibaresinin yerine geçmek üzere “güvenlik, vergi ve gümrük kuralları” ibaresi kullanılmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1092 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "güvenlik" ibaresinin, amacı daha iyi açıklamak üzere "kolluk" ibaresiyle karşılanması uygun görülerek değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun g...
(Şerh No: 15942 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:58)

 Bilgi  [TK. 1091] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 975 inci maddesinden, dili itibarıyla mehazını teşkil eden Alm. TK.’nın 514 üncü paragrafına daha uygun hale getirilerek alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında kaptanın, yazılı olsun olmasın, yürüttüğü meslek hakkında geçerli olan bütün kurallara uygun davranmak zorunda olduğuna işaret etmek için, 6762 sayılı Kanunun 975 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “denizcilik örf ve usulleri” ibaresinin yerine “denizcilikte geçerli olan kurallar” ibaresi tercih edilmiştir. ...
(Şerh No: 15941 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:57)

 Bilgi  [TK. 1090] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 974 üncü maddesinden alınmıştır. Maddede, denize ve yola elverişliliğin tarif edildiği hükme yollamada bulunulmasına gerek görülmemiştir.
(Şerh No: 15940 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:57)

 Bilgi  [TK. 1089] Gerekçesi
Bu maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 972 nci maddesinin ikinci cümlesi ile 973 üncü maddesinin birinci fıkrasından, hükümleri birleştirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. İkinci ilâ üçüncü fıkraları, 6762 sayılı Kanunun 973 üncü maddesinin ikinci fıkrasından alınmıştır. Ancak, “alacağı 988’inci maddeye giren bir kredi muamelesinden doğan gemi alacaklısı ile deniz ödüncü veren” ibaresi, deniz ödüncü Tasarıya alınmadığı ve gemi alacaklısı hakkı da tamamen farklı bir şeki...
(Şerh No: 15939 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:57)

 Bilgi  [TK. 1088] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 972 nci maddesinin birinci cümlesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin ikinci cümlesi kaptanın sorumluluğu ile ilgili bulunduğundan Tasarının 1089 uncu maddesine nakledilmiştir.
(Şerh No: 15938 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:57)

 Bilgi  [TK. 1087] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 970 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1087 nci maddesinin birinci fıkrası, 1063 üncü maddede belirtilen gerekçe doğrultusunda değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.
(Şerh No: 15937 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:35)

 Bilgi  [TK. 1086] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 968 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarından dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1086 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde "hepsinin onaylarıyla verecekleri bir kararla" ibaresiyle anlatılmak istenen "oy birliğiyle" ibaresinin kullanılması uygun görülerek değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15936 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:35)

 Bilgi  [TK. 1085] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 967 nci maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15935 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:35)

 Bilgi  [TK. 1084] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 968 inci maddesinin beşinci fıkrasından alınmıştır.
(Şerh No: 15934 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:35)

 Bilgi  [TK. 1083] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 968 inci maddesinin dördüncü fıkrasından, içeriği yeniden düzenlenerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1083 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde, 1078 inci madde için açıklanan gerekçeyle "şahsını" ibaresinin kullanılması uygun bulunmuş; ayrıca, maddede redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15933 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:34)

 Bilgi  [TK. 1082] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 968 inci maddesinin birinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15932 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:34)

 Bilgi  [TK. 1082] 1082 ilâ 1086 ncı Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
6762 sayılı Kanunun 967 ilâ 968 inci maddelerinde birarada düzenlenen sona erme sebepleri, ayrı maddeler halinde kaleme alınmak suretiyle, konuya açıklık getirilmiştir.
(Şerh No: 15931 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:34)

 Bilgi  [TK. 1081] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 966 ncı maddesinin birinci ilâ üçüncü fıkralarından dili güncelleştirilerek alınmıştır. Son fıkrası hükmü ise, iştirak payının rehni, gemi rehnine ilişkin Dördüncü Bölümün Üçüncü Ayırımında müstakilen düzenlenmiş bulunduğundan, Tasarının bu maddesine alınmamıştır.
(Şerh No: 15930 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:34)

 Bilgi  [TK. 1080] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 969 uncu maddesinin birinci fıkrasından, deniz alacaklarından sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili hükümler saklı tutularak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun hükmünün ikinci fıkrası, Tasarının 1081 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm dolayısıyla gerek görülmediğinden, bu maddeye alınmamıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1080 inci maddesinde düzenlenen sorumluluk halinin "şahsen sorumludurlar" ibaresi...
(Şerh No: 15929 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:34)

 Bilgi  [TK. 1079] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1012 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Aslında 6762 sayılı Kanunun kaptan hakkındaki üçüncü faslında bulunan bu hükmün, kaptanın işine rızası olmaksızın son verilmesi halinde donatan sıfatıyla sahip olduğu payın diğer paydaş donatanlar tarafından satın alınmasını isteyebileceğini öngörmesi itibarıyla bu kısma nakledilmesi uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15928 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:33)

 Bilgi  [TK. 1078] Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 967 nci maddesinin birinci fıkrasından, ikinci fıkrası ise aynı maddenin üçüncü fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 967 nci maddesinin ikinci fıkrası, donatma iştirakinin infisahı ile ilgili olduğundan, bu maddeye değil, Tasarının 1085 inci maddesine nakledilmiştir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1078 inci maddesinde ve madde başlığında geçen "kişiliğinde" ibaresi, hükmün anlamını ifade e...
(Şerh No: 15927 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:33)

 Bilgi  [TK. 1077] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 962 nci maddesinden dili güncelleştirilerek ve ikinci fıkranın birinci cümlesinde temerrüt faizinin işlemeye başlayacağı tarih vurgulanarak alınmıştır.
(Şerh No: 15926 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:33)

 Bilgi  [TK. 1076] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 964 üncü maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 15925 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:33)

 Bilgi  [TK. 1075] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 960 ıncı maddesinin ikinci cümlesinden ve 961 inci maddeden alınmıştır. Bilgi verme yükümlülüğünün, defter ve belgeleri gösterme yükümlülüğünü de kapsadığı kabul edilmiştir.
(Şerh No: 15924 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:33)

 Bilgi  [TK. 1074] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 960 ıncı maddesinin birinci cümlesinden alınmıştır. Bu maddenin, bilgi verme ve belgeleri gösterme yükümlülüğünü düzenleyen diğer hükümleri, daha ziyade hesap verme yükümlülüğüne ilişkin olduğundan, Tasarının 1075 inci maddesine aktarılmıştır.
(Şerh No: 15923 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:33)

 Bilgi  [TK. 1073] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 959 uncu maddesinden ifadesi düzeltilmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15922 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:32)

 Bilgi  [TK. 1072] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 957 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15921 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:32)

 Bilgi  [TK. 1071] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 956 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden alınmıştır. Birinci fıkranın ikinci cümlesiyle ikinci fıkra, donatma iştirakinin tüzel kişiliği mevcut olmamakla beraber, ticaret ünvanının bulunması ve bu ünvan altında yapılacak bir muamelenin donatma iştirakine dahil olan bütün paydaş donatanları ilzam edeceğinin aşikâr bulunması dolayısıyla Tasarıya alınmasına ihtiyaç görülmemiştir.
(Şerh No: 15920 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:32)

 Bilgi  [TK. 1070] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 955 inci maddesinden, ikinci üçüncü fıkrasının yerini değiştirmek suretiyle alınmıştır. Gemi müdürünün sadece yapmaya yetkili kılındığı işlerde donatma iştirakini mahkemelerde temsile yetkili olduğu açıkça belirtilmiştir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1070 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü, aynı hususu düzenleyen ve donatma iştirakinin kararını arayan 1069 uncu maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmüyle çelişkili ...
(Şerh No: 15919 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:32)

 Bilgi  [TK. 1069] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 958 inci maddesinden, fıkraları yeniden tertiplenmek suretiyle alınmıştır. Yönetim yetkisi, temsil yetkisinden önce düzenlenmek gerektiği için, yönetim yetkisini düzenleyen madde, temsil yetkisine ilişkin maddelerden önceye alınmıştır.
(Şerh No: 15918 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:32)

 Bilgi  [TK. 1068] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 954 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1068 inci maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik yapılmış; yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 1068 inci maddenin ikinci fıkrası, gemi müdürünün istem hakkının tazminat ile sınırlı tutulduğu izlenimini uyandırmaktaydı. Oysa gemi müdürünün, fesihten kaynaklanan tazminat isteminin yanısıra, sözleşme uyarınca doğmuş baş...
(Şerh No: 15917 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:31)

 Bilgi  [TK. 1067] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 953 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15916 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:31)

 Bilgi  [TK. 1066] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 952 nci maddesinden değiştirilerek alınmıştır. “Donatma iştirakinin temsili”, üçüncü kişilerle olan dış ilişkilerin de sözleşme hükümlerine tâbi olduğunu belirtmek için madde metnine dahil edilmiştir. 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun diline uygunluğu sağlamak üzere “müşterek donatanlar” ibaresinin yerine “paydaş donatanlar” ibaresi kullanılmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1066 ncı maddesinde sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda, uygulan...
(Şerh No: 15915 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:31)

 Bilgi  [TK. 1065] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 951 inci maddesinin ikinci fıkrasından donatma iştirakinin tescil olunması gereken siciller sayılmak ve tescil edilecek hususlar açıkça gösterilmek suretiyle değiştirilerek alınmıştır. Donatma iştirakinin iki farklı sicile kaydolunması, bu sicillerin fonksiyonlarındaki farklılık dolayısıyla zorunlu addedilmiştir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1065 inci maddesinin birinci fıkrasında, donatma iştirakinin gemi siciline tescili yalnızca maliki oldu...
(Şerh No: 15914 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:31)

 Bilgi  [TK. 1064] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 951 inci maddesinden, Tasarının 931 inci maddesine uygun olarak “deniz ticaretinde” ibaresi “menfaat sağlamak maksadıyla” ve “denizde” sözcüğü “suda” sözcüğü ile değiştirilmek suretiyle alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 951 inci maddesinin ikinci fıkrası “iştirakin tesciline” ilişkin 1065 inci maddeye nakledilmiş, üçüncü fıkrası ise ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişiler de göz önünde tutularak yeniden kaleme alınmıştır.
(Şerh No: 15913 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:30)

 Bilgi  [TK. 1063] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 950 nci maddesinden, sınırlı aynî sorumluluk sisteminin kaldırılmış olması dikkate alınarak yapılan değişiklikle alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1063 üncü maddesinde, geminin bağlama limanı mahkemesinin, kesin yetkili olmayıp, genel yetkili mahkemelere bir seçenek teşkil ettiğini açıklamak üzere yeniden düzenlenmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.
(Şerh No: 15912 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:30)

 Bilgi  [TK. 1062] Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 947 nci maddesinden, mehaz Alm. TK.nın 485 inci paragrafında 1972 yılında yapılan değişiklik de göz önünde bulundurulmak ve Yargıtay’ın 16/03/1955 tarihli ve 1954/26 Esas, 1955/4 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına uygun olarak tamamlanmak ve ifadesi düzeltilmek suretiyle alınmıştır. Tasarının 1191 ve 1257 nci maddelerinde “fiili taşıyan” hakkında hükümlerin sevk edilmiş olması sebebiyle, 1062 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesine g...
(Şerh No: 15911 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:30)

 Bilgi  [TK. 1061] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 946 ncı maddesinden, “deniz ticaretinde kullanan” ibaresi, mehaz Alman Kanununun 484 üncü maddesiyle Tasarının 931 inci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak “menfaat sağlamak maksadıyla suda kullanan” ibaresiyle değiştirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15910 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:29)

 Bilgi  [TK. 1060] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 945 inci maddesinden alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde 6762 sayılı Kanunun çeşitli maddelerine yapılan yollamalar yerine, ilgili düzenlemelerin açıkça belirtilmesi tercih edilmiştir.
(Şerh No: 15909 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:29)

 Bilgi  [TK. 1059] Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 878 inci maddesinin birinci fıkrasından, intifa hakkı kurulmasına konulan sınırlamalar kaldırılmak suretiyle değiştirilerek alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrası, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 794 üncü maddesinin ikinci fıkrasına paralel olarak intifa hakkının sahibine bahşettiği yetkiyi vurgulamak üzere maddeye eklenmiştir. Üçüncü fıkra, 6762 sayılı Kanunun 878 inci maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15908 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:29)

 Bilgi  [TK. 1059] 1059 ilâ 1060 ıncı Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
6762 sayılı Kanunda intifa hakkı, Dördüncü Kısımın Dördüncü Bölümünde iki madde halinde düzenlenmiştir. İntifa hakkının tesisinin hükme bağlandığı ilk madde 6762 sayılı Kanunun 876 ıncı maddesinden alınmış, böylece bir yandan kanunda tek maddeden ibaret bir bölüm oluşturmaktan kaçınılmış, diğer yandan aynî hakların umumî hükümlerinde düzenlenen intifa hakkının tesisi, ilgili olduğu intifa hakkına ait Bölüme nakledilmiştir. 876 ncı maddenin yalnız kanunî intifa hakkının teessüsü ile ilgili birinc...
(Şerh No: 15907 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:28)

Tespit Masrafları Yargılama Giderlerindendir. Davacı yanca yaptırılan tespit masraflarının davacı yanca yapılan yargılama giderleri içerisinde nazara alınmaması da hatalıdır.
(Şerh No: 15906 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 11-10-2014 12:45)

Kadının kocaya hakaret ettiği, kocanın ailesini istemediği, ayrılmalarından önce vuku bulan tartışmaları sırasında kocanın ailesini evden kovduğu anlaşılmakla; kocanın tam kusurlu kabul edilerek açtığı boşanma davasının reddine karar verilmiş olması doğru bulunmamıştır.
(Şerh No: 15905 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-10-2014 14:19)

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden kocanın, eşine fiziki şiddet uyguladığı; kadının ise eşinin ailesini müşterek evden kovduğu, bunun dışında başka bir kusurunun ispatlanamadığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kocanın, kadına göre ağır kusurlu olduğunun kabulüyle az kusurlu olan tarafa uygun miktarda maddi ve manevi tazminat ödemekle sorumlu tutulması gerekir.
(Şerh No: 15904 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-10-2014 14:13)

Davacı, çatıyı tamir ettirdiğini ileri sürerek tamir masraflarının diğer kat maliklerinden arsa payları oranında tahsilini talep etmektedir. Dava konusu çatının onarıma muhtaç olduğu, bu tür tamiratların beklemeye tahammülünün bulunmadığı gibi ayrıca bu durumun belgelenmesi için mahkemece tespit yaptırılmasına da gerek olmadığından; mahkemece tüm deliller değerlendirilerek anataşınmazın çatısı için yapılan masraf belirlenip arsa payları oranında davalılardan tahsiline karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 15903 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-10-2014 11:33)

Dava, "boşanmayı temin" amacıyla düzenlenen belgeye dayalı olarak temlik edilen taşınmazın tapu kaydının iptali ve tescil istemine ilişkindir. Boşanma davasının 31.7.2001 gününde davalı kadın tarafından açıldığı, 22.11.2001 günlü oturumda iptal davacısı kocanın "Ben davacı ile çocuklarımla birlikte İzmit'te oturmak istemiyorum. İl dışında çocuklarımla birlikte oturarak evliliği yürütmek istiyorum" dediği, 6.3.2002 günlü oturuma tarafların gelmemesi sebebiyle davanın işlemden kaldırıldığı, yuk...
(Şerh No: 15901 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-10-2014 12:17)

Davacı, boşanma davasının gerçekleşmesi için davalıya ödeme yaptığını, ancak tarafların boşanamadığını belirterek ödediği paranın tahsilini istemektedir. Haksız yahut ahlaka ( adaba ) mugayir bir maksat istihsali için verilen bir şeyin geri istenmesi mümkün olmamakla davacının talebinin yasal dayanağı bulunmamaktadır.
(Şerh No: 15902 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-10-2014 10:32)

"tarafların evlilik birliğinin devamı esnasında alınan mallar ile ev eşyalarını aralarında paylaştıkları için bu konuda herhangi bir anlaşmazlıkları bulunmadığı" Şeklindeki protokol maddesi tarafların mal rejimini tasfiye ettikleri anlamına gelmez. Mahkemece evlilik süresinde davacı adına tescil edilen malvarlığı bulunup bulunmadığının araştırılması, protokol içeriği dikkate alınarak mal paylaşımı yapılmış ise davacıya hangi mallar ve değerlerin düştüğü üzerinde durulması, dosya kapsamında...
(Şerh No: 15900 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-10-2014 19:13)

Davacı, davalıya ait aracın tamir bedelini talep etmiş; davalı, aracın garanti süresi içerisinde arızalanması sebebiyle yetkili servis davacıya başvurduğunu ve arıza garanti kapsamında olduğundan tamir bedeli alınamayacağını savunmuştur. Araçta meydana gelen arızanın garanti kapsamında kalıp kalmadığı, arızaya hatalı yakıtın sebep olup olmadığı değerlendirilerek sonucu dairesinde karar verilmelidir.
(Şerh No: 15899 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-09-2014 16:33)

Haksız yere bir kimsenin mallarının haczettirilmesi, o kimsenin şeref ve haysiyetini ihlal eden, kişilik haklarına saldırı teşkil eden ve manevi tazminatla sorumlu tutulmayı gerektiren bir davranış ise de; davacı hakkında yapılan takipte davacı borçlunun evinde veya iş yerinde herhangi bir haciz işlemi yapılmadığından manevi tazminat isteminin reddi gerekir.
(Şerh No: 15898 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-09-2014 16:22)

Davalı şirket, tahsil ettiği alacak için davacı hakkında takip yaparak evinde haciz işlemi uygulayıp davacının maddi ve manevi zararına sebep olduğundan; davacı yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya uygundur.
(Şerh No: 15897 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-09-2014 16:22)

- Satıcı tarafından Garanti sözleşmesine konan "ürünün orjinal pil ile kullanılmaması durumunda garanti kapsamı dışında" kalacağına dair hükümler geçersizdir. - Fotoğraf makinesinde tüketici tarafından orjinal pil kullanılmaması garanti kapsamındaki ürünün ücretsiz tamirini engellemez.
(Şerh No: 14620 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 28-09-2014 17:25)

Davacı arsa sahipleri 13.8.2001'de ikame ettikleri davada, davalı yüklenici ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdettiklerini, yüklenicinin inşaatı süresinde bitirip teslim etmediğini ileri sürerek eksik işlerin bedeliyle gecikme tazminatı talep etmişler; 27.5.2002 tarihli dilekçelerinde de sözleşmenin ileriye etkili bir şekilde feshini istemişlerdir. Davacı arsa sahipleri kendi istemleri ile ileriye etkili feshi talep etmekle; akdin ileriye etkili feshine ve 25.1.1984 tarih ve 3/1 sayılı Yİ...
(Şerh No: 15896 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-09-2014 11:40)

 Bilgi  [TK. 1058] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 942 nci maddesinden, gemi mülkiyeti ile ilgili yollamalar çıkartılmak suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15895 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:50)

 Bilgi  [TK. 1057] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 944 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15894 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:49)

 Bilgi  [TK. 1056] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 943 üncü maddesinden, ifadesi değiştirilmek, bu sebeple gereksiz hâle gelen birinci fıkrasının üçüncü cümlesi çıkarılmak ve maddelere yapılan yollamalar asgarîye indirilmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15893 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:49)

 Bilgi  [TK. 1055] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 942 nci maddesinden, gemi ipoteğinin kurulmasına ilişkin hükümlere paralel olarak yapı halindeki gemiler üzerinde ipotek tesisine ilişkin anlaşmanın da gemi sicil müdürü huzurunda da yapılabileceği açıklanmak suretiyle alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 942 nci maddesinin ikinci fıkrası, genel hüküm niteliğinde bulunduğundan, Tasarının 1058 inci maddesine alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1055 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cüml...
(Şerh No: 15892 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:49)

 Bilgi  [TK. 1054] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 941 inci maddesinden ifadesi düzeltilmek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1054 üncü maddesinin ikinci fıkrası, mehaz Alman Gemiler ve Yapılar Üzerinde Aynî Haklara Dair Alman Kanununun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesine uygun olarak düzeltilmiş ve yapının "tamamlandığında" onsekiz gros tonilâtodan ufak olması halinde ipoteğin kurulamayacağı açıklığa kavuşturulmuştur. Buna karşılık tamamlandı...
(Şerh No: 15891 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:49)

 Bilgi  [TK. 1053] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 931 inci maddesinden ifadesi düzeltilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1053 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, hükmün amacına uygun hale getirilmiş, ayrıca burada da 4721 sayılı Kanuna uygun olarak "vazgeçme" yerine "feragat" ibaresi kullanılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15890 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:48)

 Bilgi  [TK. 1052] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 930 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15889 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:48)

 Bilgi  [TK. 1051] Gerekçesi
Madde belli bir süre için kurulan ipoteğin, mücerret bu sürenin geçmesi ile kendiliğinden sona ereceğini açıklamak üzere Tasarıya eklenen yeni bir hükümdür.
(Şerh No: 15888 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:48)

 Bilgi  [TK. 1050] Gerekçesi
Maddenin birinci ilâ üçüncü fıkraları, 6762 sayılı Kanunun 927 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Sadece, ipoteğin kurulmasında kabul edilen esasa uygun olarak, feragat beyanının dahi gemi sicili müdürü huzurunda yapılabileceği tasrih edilmiştir. Maddenin dördüncü fıkrası ise, 6762 sayılı Kanunun 934 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1050 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında, 47...
(Şerh No: 15887 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:48)

 Bilgi  [TK. 1049] Gerekçesi
Tarafların anlaşarak alacağın güvencesini teşkil eden ipoteği sona erdirebileceklerini açıklamak üzere, Tasarıya eklenen yeni bir hükümdür.
(Şerh No: 15886 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:47)

 Bilgi  [TK. 1048] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 929 uncu maddesinden alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun metninde geçen “mutalebe” teriminin yorumunda yaşanan tereddütleri gidermek üzere, mehaz 15/11/1940 tarihli Gemiler ve Yapılar Üzerinde Aynî Haklara dair Alman Kanununun 65 inci maddesi hükmüne uygun olarak, alacaklının malike karşı haiz olduğu talep –alacak - hakkının kastedildiği açıklığa kavuşturulmuştur.
(Şerh No: 15885 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:47)

 Bilgi  [TK. 1047] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 937 nci maddesinden başlığı değiştirilmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15884 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:47)

 Bilgi  [TK. 1046] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 936 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15883 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:47)

 Bilgi  [TK. 1045] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 928 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15882 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:47)

 Bilgi  [TK. 1044] Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 926 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 933 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin üçüncü fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 933 üncü maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin dördüncü fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 935 inci maddesinden ifadesi düzeltilmek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin beşinci fı...
(Şerh No: 15881 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:47)

 Bilgi  [TK. 1043] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 925 inci maddesinden, ipotekli alacağın yerine başka bir alacağın ikame edilmesine ilişkin anlaşmanın gemi sicil müdürü huzurunda dahi yapılabilmesine imkân tanınmak ve mehaza uygun olarak gemi ipoteğinin tescilinde sicile geçirilecek hususları düzenleyen Tasarının 1016 ncı maddesine yollama yapılmak suretiyle alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1043 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, 1001 inci maddenin ikinci fıkrasın...
(Şerh No: 15880 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:46)

 Bilgi  [TK. 1042] Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası, tescil edilmiş bir gemi ipoteğinin derecesinin yeni bir gemi ipoteği kurulurken bu ipotek lehine değiştirilebilmesine imkân sağlamak üzere Tasarıya eklenmiştir. Maddenin ikinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 895 inci maddesinin birinci fıkrasından, ipoteğin derecesinin sonradan değiştirilmesi için yapılması gerekli anlaşmanın gemi sicil müdürü huzurunda dahi yapılabilmesine imkân sağlanmak ve mehaz Alman Kanunun 26 ncı maddesine uygun olarak gemi malikinin anlaşmaya ka...
(Şerh No: 15879 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:46)

 Bilgi  [TK. 1041] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 924 üncü maddesinden değiştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Tasarının 1041 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde, 1001 inci maddenin ikinci fıkrasına ilişkin açıklanan gerekçeye uygun olarak "sicil müdürlüğünde" ibaresi kullanılmış; maddenin ikinci fıkrası, içerik olarak değiştirilmeden amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15878 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:46)

 Bilgi  [TK. 1040] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 923 üncü maddesinden cüz’i bazı değişikliklerle alınmıştır.
(Şerh No: 15877 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:46)

 Bilgi  [TK. 1039] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 922 nci maddesinden alınmiştir. Maddenin ikinci fıkrası, mehaz Alman Kanununun 52 nci maddesine uygun hâle getirilmek üzere değiştirilmiştir.
(Şerh No: 15876 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:46)

 Bilgi  [TK. 1038] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 921 inci maddesinden ve ipotekle temin edilmiş kıymetli evraka bağlı alacakların devri ile ilgili 938 inci maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. Nama yazılı olarak düzenlenebilecek poliçelere bağlı hakların devri için sicile tescilin uygun olacağı düşünüldüğünden, “poliçe” kelimesi metinden çıkartılmıştır. Maddenin altıncı fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 933 üncü maddesinin birinci fıkrasından, gemi maliki olmayan borçlunun ipotekle temin edilmiş b...
(Şerh No: 15875 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:45)

 Bilgi  [TK. 1037] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 916 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15874 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:45)

 Bilgi  [TK. 1036] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 915 inci maddesinden Tasarının 1028 inci maddesinde olduğu gibi burada düzenlenen hususun da halefiyet değil alacağın intikali olduğu göz önünde bulundurularak “halefiyet” sözcüğü “intikal” sözcüğüyle değiştirilmek ve maddenin dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15873 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:45)

 Bilgi  [TK. 1035] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 914 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15872 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:45)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,10955191 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.