Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, Esas: 2012/2744, Karar: 2012/3339 İçtihat

Üyemizin Özeti
Tapu iptal ve tescil, mümkün olmadığı takdirde taşınmazların satış bedeli talepli davada yerel mahkemece verilen karar, "tapu iptali ve tescili talebinin reddinde isabetsizlik bulunmadığı"ndan bahisle yargıtay tarafından onanmış; tashihi karar edilmeyerek; kararın, tapu iptali ve tescil talebinin reddine dair kısmı kesinleşmiştir.

Satış bedeli talebinin kısmen kabulüne dair takip dayanağı ilam, taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara dair olmayıp satış bedeline dair alacak ilamı niteliğinde olduğundan HMK m.367/2 kapsamında değildir ve kesinleşmeden takibe konu yapılabilir.
(Karar Tarihi : 26.04.2012)
"Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : HMK'nun 367/2. maddesine göre, kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara dair ilamlar kesinleşmedikçe icra takibine konu edilemezler. Ayrıca, boşanma kararının eklentisi olan tazminat vs. alacaklara dair hükümler de aynı kurala tâbidirler. Ancak boşanma hükmünün kesinleşmiş olması halinde bu ilamla birlikte hükmedilmiş olsa bile maddi ve manevi tazminata dair kısımlar kesinleşmeden takibe konu edilebilir. (HGK. 28.02.2001 tarih 2001/12-206 E. 2001/217 K. ve HGK. 22.10.2008 tarih 2008/12-656 Esas. 2008/638 sayılı kararları)

Takibe konu edilen Bünyan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 14.07.2010 tarih ve 2002/228 E. 2010/114 K. ilamda davacının S____ B____ ve arkadaşları, davalıların Ö____ K____ mirasçıları dava konusunun meni müdahale ve ecrimisil olduğu; birleşen davanın davacısının ise Ö____ K____ mirasçıları, davalının S____ B____, davanın konusunun ise tapu iptali tescil, mümkün olmadığı takdirde taşınmazların satış bedelinin talebi yönünde olduğu görülmektedir. Söz konusu tapu iptali tescil ve satış bedeline dair dava birleştirme kararından önce Bünyan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2003/212 Esas 2006/11 sayılı kararıyla hükme bağlanmış, Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 09.11.2006 gün 2006/6731-6777 Esas ve Karar sayılı ilamıyla tapu iptali ve tescili talebinin reddine dair hükümde isabetsizlik bulunmadığı belirtilerek hükmün bu kısmı onanmıştır. Bozma doğrultusunda satış bedeli talebinin zamanaşımına uğramadığından dava, takibe konu davayla birleştirilip karar verilmiştir. Böylece tapu iptali tesciline dair ret kararı Yargıtay tarafından onanmış tashihi karar edilmeyerek kesinleşmiştir.

Yargıtay'ın kararına uyarak yargılamaya devam eden mahkemece, "Davalı-birleşen dava davacısının davasının kısmen kabulüne, 7.673,80 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte birleşen dava davalısından alınarak birleşen dava davacısına verilmesine, davacı-birleşen dava davalısının davasının kısmen kabulüne, 7.673,80 TL ödenene kadar hapis hakkı tanınmak suretiyle kabulüyle davalının müdahalesinin menine ecrimisil talebinin reddine" karar verilmiş ve bu ilam takibe konu edilmiştir. Takip dayanağı ilam, taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara dair olmayıp satış bedeline dair alacak ilamı niteliğinde olduğundan HMK 367/2. maddesi kapsamında kalmadığından kesinleşmeden takibe konu yapılabilir. Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle şikayetin kabulüyle takibin iptaline yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

KARAR : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK.nun 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 26.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 367 :(1) Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü saklıdır. Nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar verilemez.

(2) Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 07-02-2015

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02529407 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.