Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TK. 1087] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 970 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1087 nci maddesinin birinci fıkrası, 1063 üncü maddede belirtilen gerekçe doğrultusunda değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.
(Şerh No: 15937 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:35)

 Bilgi  [TK. 1086] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 968 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarından dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1086 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde "hepsinin onaylarıyla verecekleri bir kararla" ibaresiyle anlatılmak istenen "oy birliğiyle" ibaresinin kullanılması uygun görülerek değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15936 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:35)

 Bilgi  [TK. 1085] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 967 nci maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15935 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:35)

 Bilgi  [TK. 1084] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 968 inci maddesinin beşinci fıkrasından alınmıştır.
(Şerh No: 15934 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:35)

 Bilgi  [TK. 1083] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 968 inci maddesinin dördüncü fıkrasından, içeriği yeniden düzenlenerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1083 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde, 1078 inci madde için açıklanan gerekçeyle "şahsını" ibaresinin kullanılması uygun bulunmuş; ayrıca, maddede redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15933 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:34)

 Bilgi  [TK. 1082] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 968 inci maddesinin birinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15932 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:34)

 Bilgi  [TK. 1082] 1082 ilâ 1086 ncı Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
6762 sayılı Kanunun 967 ilâ 968 inci maddelerinde birarada düzenlenen sona erme sebepleri, ayrı maddeler halinde kaleme alınmak suretiyle, konuya açıklık getirilmiştir.
(Şerh No: 15931 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:34)

 Bilgi  [TK. 1081] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 966 ncı maddesinin birinci ilâ üçüncü fıkralarından dili güncelleştirilerek alınmıştır. Son fıkrası hükmü ise, iştirak payının rehni, gemi rehnine ilişkin Dördüncü Bölümün Üçüncü Ayırımında müstakilen düzenlenmiş bulunduğundan, Tasarının bu maddesine alınmamıştır.
(Şerh No: 15930 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:34)

 Bilgi  [TK. 1080] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 969 uncu maddesinin birinci fıkrasından, deniz alacaklarından sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili hükümler saklı tutularak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun hükmünün ikinci fıkrası, Tasarının 1081 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm dolayısıyla gerek görülmediğinden, bu maddeye alınmamıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1080 inci maddesinde düzenlenen sorumluluk halinin "şahsen sorumludurlar" ibaresi...
(Şerh No: 15929 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:34)

 Bilgi  [TK. 1079] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1012 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Aslında 6762 sayılı Kanunun kaptan hakkındaki üçüncü faslında bulunan bu hükmün, kaptanın işine rızası olmaksızın son verilmesi halinde donatan sıfatıyla sahip olduğu payın diğer paydaş donatanlar tarafından satın alınmasını isteyebileceğini öngörmesi itibarıyla bu kısma nakledilmesi uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15928 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:33)

 Bilgi  [TK. 1078] Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 967 nci maddesinin birinci fıkrasından, ikinci fıkrası ise aynı maddenin üçüncü fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 967 nci maddesinin ikinci fıkrası, donatma iştirakinin infisahı ile ilgili olduğundan, bu maddeye değil, Tasarının 1085 inci maddesine nakledilmiştir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1078 inci maddesinde ve madde başlığında geçen "kişiliğinde" ibaresi, hükmün anlamını ifade e...
(Şerh No: 15927 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:33)

 Bilgi  [TK. 1077] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 962 nci maddesinden dili güncelleştirilerek ve ikinci fıkranın birinci cümlesinde temerrüt faizinin işlemeye başlayacağı tarih vurgulanarak alınmıştır.
(Şerh No: 15926 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:33)

 Bilgi  [TK. 1076] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 964 üncü maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 15925 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:33)

 Bilgi  [TK. 1075] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 960 ıncı maddesinin ikinci cümlesinden ve 961 inci maddeden alınmıştır. Bilgi verme yükümlülüğünün, defter ve belgeleri gösterme yükümlülüğünü de kapsadığı kabul edilmiştir.
(Şerh No: 15924 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:33)

 Bilgi  [TK. 1074] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 960 ıncı maddesinin birinci cümlesinden alınmıştır. Bu maddenin, bilgi verme ve belgeleri gösterme yükümlülüğünü düzenleyen diğer hükümleri, daha ziyade hesap verme yükümlülüğüne ilişkin olduğundan, Tasarının 1075 inci maddesine aktarılmıştır.
(Şerh No: 15923 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:33)

 Bilgi  [TK. 1073] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 959 uncu maddesinden ifadesi düzeltilmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15922 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:32)

 Bilgi  [TK. 1072] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 957 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15921 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:32)

 Bilgi  [TK. 1071] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 956 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden alınmıştır. Birinci fıkranın ikinci cümlesiyle ikinci fıkra, donatma iştirakinin tüzel kişiliği mevcut olmamakla beraber, ticaret ünvanının bulunması ve bu ünvan altında yapılacak bir muamelenin donatma iştirakine dahil olan bütün paydaş donatanları ilzam edeceğinin aşikâr bulunması dolayısıyla Tasarıya alınmasına ihtiyaç görülmemiştir.
(Şerh No: 15920 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:32)

 Bilgi  [TK. 1070] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 955 inci maddesinden, ikinci üçüncü fıkrasının yerini değiştirmek suretiyle alınmıştır. Gemi müdürünün sadece yapmaya yetkili kılındığı işlerde donatma iştirakini mahkemelerde temsile yetkili olduğu açıkça belirtilmiştir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1070 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü, aynı hususu düzenleyen ve donatma iştirakinin kararını arayan 1069 uncu maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmüyle çelişkili ...
(Şerh No: 15919 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:32)

 Bilgi  [TK. 1069] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 958 inci maddesinden, fıkraları yeniden tertiplenmek suretiyle alınmıştır. Yönetim yetkisi, temsil yetkisinden önce düzenlenmek gerektiği için, yönetim yetkisini düzenleyen madde, temsil yetkisine ilişkin maddelerden önceye alınmıştır.
(Şerh No: 15918 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:32)

 Bilgi  [TK. 1068] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 954 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1068 inci maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik yapılmış; yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 1068 inci maddenin ikinci fıkrası, gemi müdürünün istem hakkının tazminat ile sınırlı tutulduğu izlenimini uyandırmaktaydı. Oysa gemi müdürünün, fesihten kaynaklanan tazminat isteminin yanısıra, sözleşme uyarınca doğmuş baş...
(Şerh No: 15917 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:31)

 Bilgi  [TK. 1067] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 953 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15916 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:31)

 Bilgi  [TK. 1066] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 952 nci maddesinden değiştirilerek alınmıştır. “Donatma iştirakinin temsili”, üçüncü kişilerle olan dış ilişkilerin de sözleşme hükümlerine tâbi olduğunu belirtmek için madde metnine dahil edilmiştir. 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun diline uygunluğu sağlamak üzere “müşterek donatanlar” ibaresinin yerine “paydaş donatanlar” ibaresi kullanılmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1066 ncı maddesinde sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda, uygulan...
(Şerh No: 15915 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:31)

 Bilgi  [TK. 1065] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 951 inci maddesinin ikinci fıkrasından donatma iştirakinin tescil olunması gereken siciller sayılmak ve tescil edilecek hususlar açıkça gösterilmek suretiyle değiştirilerek alınmıştır. Donatma iştirakinin iki farklı sicile kaydolunması, bu sicillerin fonksiyonlarındaki farklılık dolayısıyla zorunlu addedilmiştir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1065 inci maddesinin birinci fıkrasında, donatma iştirakinin gemi siciline tescili yalnızca maliki oldu...
(Şerh No: 15914 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:31)

 Bilgi  [TK. 1064] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 951 inci maddesinden, Tasarının 931 inci maddesine uygun olarak “deniz ticaretinde” ibaresi “menfaat sağlamak maksadıyla” ve “denizde” sözcüğü “suda” sözcüğü ile değiştirilmek suretiyle alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 951 inci maddesinin ikinci fıkrası “iştirakin tesciline” ilişkin 1065 inci maddeye nakledilmiş, üçüncü fıkrası ise ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişiler de göz önünde tutularak yeniden kaleme alınmıştır.
(Şerh No: 15913 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:30)

 Bilgi  [TK. 1063] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 950 nci maddesinden, sınırlı aynî sorumluluk sisteminin kaldırılmış olması dikkate alınarak yapılan değişiklikle alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1063 üncü maddesinde, geminin bağlama limanı mahkemesinin, kesin yetkili olmayıp, genel yetkili mahkemelere bir seçenek teşkil ettiğini açıklamak üzere yeniden düzenlenmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.
(Şerh No: 15912 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:30)

 Bilgi  [TK. 1062] Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 947 nci maddesinden, mehaz Alm. TK.nın 485 inci paragrafında 1972 yılında yapılan değişiklik de göz önünde bulundurulmak ve Yargıtay’ın 16/03/1955 tarihli ve 1954/26 Esas, 1955/4 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına uygun olarak tamamlanmak ve ifadesi düzeltilmek suretiyle alınmıştır. Tasarının 1191 ve 1257 nci maddelerinde “fiili taşıyan” hakkında hükümlerin sevk edilmiş olması sebebiyle, 1062 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesine g...
(Şerh No: 15911 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:30)

 Bilgi  [TK. 1061] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 946 ncı maddesinden, “deniz ticaretinde kullanan” ibaresi, mehaz Alman Kanununun 484 üncü maddesiyle Tasarının 931 inci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak “menfaat sağlamak maksadıyla suda kullanan” ibaresiyle değiştirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15910 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:29)

 Bilgi  [TK. 1060] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 945 inci maddesinden alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde 6762 sayılı Kanunun çeşitli maddelerine yapılan yollamalar yerine, ilgili düzenlemelerin açıkça belirtilmesi tercih edilmiştir.
(Şerh No: 15909 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:29)

 Bilgi  [TK. 1059] Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 878 inci maddesinin birinci fıkrasından, intifa hakkı kurulmasına konulan sınırlamalar kaldırılmak suretiyle değiştirilerek alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrası, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 794 üncü maddesinin ikinci fıkrasına paralel olarak intifa hakkının sahibine bahşettiği yetkiyi vurgulamak üzere maddeye eklenmiştir. Üçüncü fıkra, 6762 sayılı Kanunun 878 inci maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15908 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:29)

 Bilgi  [TK. 1059] 1059 ilâ 1060 ıncı Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
6762 sayılı Kanunda intifa hakkı, Dördüncü Kısımın Dördüncü Bölümünde iki madde halinde düzenlenmiştir. İntifa hakkının tesisinin hükme bağlandığı ilk madde 6762 sayılı Kanunun 876 ıncı maddesinden alınmış, böylece bir yandan kanunda tek maddeden ibaret bir bölüm oluşturmaktan kaçınılmış, diğer yandan aynî hakların umumî hükümlerinde düzenlenen intifa hakkının tesisi, ilgili olduğu intifa hakkına ait Bölüme nakledilmiştir. 876 ncı maddenin yalnız kanunî intifa hakkının teessüsü ile ilgili birinc...
(Şerh No: 15907 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:28)

Tespit Masrafları Yargılama Giderlerindendir. Davacı yanca yaptırılan tespit masraflarının davacı yanca yapılan yargılama giderleri içerisinde nazara alınmaması da hatalıdır.
(Şerh No: 15906 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 11-10-2014 12:45)

Kadının kocaya hakaret ettiği, kocanın ailesini istemediği, ayrılmalarından önce vuku bulan tartışmaları sırasında kocanın ailesini evden kovduğu anlaşılmakla; kocanın tam kusurlu kabul edilerek açtığı boşanma davasının reddine karar verilmiş olması doğru bulunmamıştır.
(Şerh No: 15905 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-10-2014 14:19)

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden kocanın, eşine fiziki şiddet uyguladığı; kadının ise eşinin ailesini müşterek evden kovduğu, bunun dışında başka bir kusurunun ispatlanamadığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kocanın, kadına göre ağır kusurlu olduğunun kabulüyle az kusurlu olan tarafa uygun miktarda maddi ve manevi tazminat ödemekle sorumlu tutulması gerekir.
(Şerh No: 15904 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-10-2014 14:13)

Davacı, çatıyı tamir ettirdiğini ileri sürerek tamir masraflarının diğer kat maliklerinden arsa payları oranında tahsilini talep etmektedir. Dava konusu çatının onarıma muhtaç olduğu, bu tür tamiratların beklemeye tahammülünün bulunmadığı gibi ayrıca bu durumun belgelenmesi için mahkemece tespit yaptırılmasına da gerek olmadığından; mahkemece tüm deliller değerlendirilerek anataşınmazın çatısı için yapılan masraf belirlenip arsa payları oranında davalılardan tahsiline karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 15903 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-10-2014 11:33)

Dava, "boşanmayı temin" amacıyla düzenlenen belgeye dayalı olarak temlik edilen taşınmazın tapu kaydının iptali ve tescil istemine ilişkindir. Boşanma davasının 31.7.2001 gününde davalı kadın tarafından açıldığı, 22.11.2001 günlü oturumda iptal davacısı kocanın "Ben davacı ile çocuklarımla birlikte İzmit'te oturmak istemiyorum. İl dışında çocuklarımla birlikte oturarak evliliği yürütmek istiyorum" dediği, 6.3.2002 günlü oturuma tarafların gelmemesi sebebiyle davanın işlemden kaldırıldığı, yuk...
(Şerh No: 15901 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-10-2014 12:17)

Davacı, boşanma davasının gerçekleşmesi için davalıya ödeme yaptığını, ancak tarafların boşanamadığını belirterek ödediği paranın tahsilini istemektedir. Haksız yahut ahlaka ( adaba ) mugayir bir maksat istihsali için verilen bir şeyin geri istenmesi mümkün olmamakla davacının talebinin yasal dayanağı bulunmamaktadır.
(Şerh No: 15902 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-10-2014 10:32)

"tarafların evlilik birliğinin devamı esnasında alınan mallar ile ev eşyalarını aralarında paylaştıkları için bu konuda herhangi bir anlaşmazlıkları bulunmadığı" Şeklindeki protokol maddesi tarafların mal rejimini tasfiye ettikleri anlamına gelmez. Mahkemece evlilik süresinde davacı adına tescil edilen malvarlığı bulunup bulunmadığının araştırılması, protokol içeriği dikkate alınarak mal paylaşımı yapılmış ise davacıya hangi mallar ve değerlerin düştüğü üzerinde durulması, dosya kapsamında...
(Şerh No: 15900 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-10-2014 19:13)

Davacı, davalıya ait aracın tamir bedelini talep etmiş; davalı, aracın garanti süresi içerisinde arızalanması sebebiyle yetkili servis davacıya başvurduğunu ve arıza garanti kapsamında olduğundan tamir bedeli alınamayacağını savunmuştur. Araçta meydana gelen arızanın garanti kapsamında kalıp kalmadığı, arızaya hatalı yakıtın sebep olup olmadığı değerlendirilerek sonucu dairesinde karar verilmelidir.
(Şerh No: 15899 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-09-2014 16:33)

Haksız yere bir kimsenin mallarının haczettirilmesi, o kimsenin şeref ve haysiyetini ihlal eden, kişilik haklarına saldırı teşkil eden ve manevi tazminatla sorumlu tutulmayı gerektiren bir davranış ise de; davacı hakkında yapılan takipte davacı borçlunun evinde veya iş yerinde herhangi bir haciz işlemi yapılmadığından manevi tazminat isteminin reddi gerekir.
(Şerh No: 15898 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-09-2014 16:22)

Davalı şirket, tahsil ettiği alacak için davacı hakkında takip yaparak evinde haciz işlemi uygulayıp davacının maddi ve manevi zararına sebep olduğundan; davacı yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya uygundur.
(Şerh No: 15897 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-09-2014 16:22)

- Satıcı tarafından Garanti sözleşmesine konan "ürünün orjinal pil ile kullanılmaması durumunda garanti kapsamı dışında" kalacağına dair hükümler geçersizdir. - Fotoğraf makinesinde tüketici tarafından orjinal pil kullanılmaması garanti kapsamındaki ürünün ücretsiz tamirini engellemez.
(Şerh No: 14620 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 28-09-2014 17:25)

Davacı arsa sahipleri 13.8.2001'de ikame ettikleri davada, davalı yüklenici ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdettiklerini, yüklenicinin inşaatı süresinde bitirip teslim etmediğini ileri sürerek eksik işlerin bedeliyle gecikme tazminatı talep etmişler; 27.5.2002 tarihli dilekçelerinde de sözleşmenin ileriye etkili bir şekilde feshini istemişlerdir. Davacı arsa sahipleri kendi istemleri ile ileriye etkili feshi talep etmekle; akdin ileriye etkili feshine ve 25.1.1984 tarih ve 3/1 sayılı Yİ...
(Şerh No: 15896 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-09-2014 11:40)

 Bilgi  [TK. 1058] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 942 nci maddesinden, gemi mülkiyeti ile ilgili yollamalar çıkartılmak suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15895 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:50)

 Bilgi  [TK. 1057] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 944 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15894 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:49)

 Bilgi  [TK. 1056] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 943 üncü maddesinden, ifadesi değiştirilmek, bu sebeple gereksiz hâle gelen birinci fıkrasının üçüncü cümlesi çıkarılmak ve maddelere yapılan yollamalar asgarîye indirilmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15893 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:49)

 Bilgi  [TK. 1055] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 942 nci maddesinden, gemi ipoteğinin kurulmasına ilişkin hükümlere paralel olarak yapı halindeki gemiler üzerinde ipotek tesisine ilişkin anlaşmanın da gemi sicil müdürü huzurunda da yapılabileceği açıklanmak suretiyle alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 942 nci maddesinin ikinci fıkrası, genel hüküm niteliğinde bulunduğundan, Tasarının 1058 inci maddesine alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1055 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cüml...
(Şerh No: 15892 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:49)

 Bilgi  [TK. 1054] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 941 inci maddesinden ifadesi düzeltilmek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1054 üncü maddesinin ikinci fıkrası, mehaz Alman Gemiler ve Yapılar Üzerinde Aynî Haklara Dair Alman Kanununun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesine uygun olarak düzeltilmiş ve yapının "tamamlandığında" onsekiz gros tonilâtodan ufak olması halinde ipoteğin kurulamayacağı açıklığa kavuşturulmuştur. Buna karşılık tamamlandı...
(Şerh No: 15891 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:49)

 Bilgi  [TK. 1053] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 931 inci maddesinden ifadesi düzeltilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1053 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, hükmün amacına uygun hale getirilmiş, ayrıca burada da 4721 sayılı Kanuna uygun olarak "vazgeçme" yerine "feragat" ibaresi kullanılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15890 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:48)

 Bilgi  [TK. 1052] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 930 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15889 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:48)

 Bilgi  [TK. 1051] Gerekçesi
Madde belli bir süre için kurulan ipoteğin, mücerret bu sürenin geçmesi ile kendiliğinden sona ereceğini açıklamak üzere Tasarıya eklenen yeni bir hükümdür.
(Şerh No: 15888 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:48)

 Bilgi  [TK. 1050] Gerekçesi
Maddenin birinci ilâ üçüncü fıkraları, 6762 sayılı Kanunun 927 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Sadece, ipoteğin kurulmasında kabul edilen esasa uygun olarak, feragat beyanının dahi gemi sicili müdürü huzurunda yapılabileceği tasrih edilmiştir. Maddenin dördüncü fıkrası ise, 6762 sayılı Kanunun 934 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1050 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında, 47...
(Şerh No: 15887 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:48)

 Bilgi  [TK. 1049] Gerekçesi
Tarafların anlaşarak alacağın güvencesini teşkil eden ipoteği sona erdirebileceklerini açıklamak üzere, Tasarıya eklenen yeni bir hükümdür.
(Şerh No: 15886 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:47)

 Bilgi  [TK. 1048] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 929 uncu maddesinden alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun metninde geçen “mutalebe” teriminin yorumunda yaşanan tereddütleri gidermek üzere, mehaz 15/11/1940 tarihli Gemiler ve Yapılar Üzerinde Aynî Haklara dair Alman Kanununun 65 inci maddesi hükmüne uygun olarak, alacaklının malike karşı haiz olduğu talep –alacak - hakkının kastedildiği açıklığa kavuşturulmuştur.
(Şerh No: 15885 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:47)

 Bilgi  [TK. 1047] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 937 nci maddesinden başlığı değiştirilmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15884 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:47)

 Bilgi  [TK. 1046] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 936 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15883 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:47)

 Bilgi  [TK. 1045] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 928 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15882 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:47)

 Bilgi  [TK. 1044] Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 926 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 933 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin üçüncü fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 933 üncü maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin dördüncü fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 935 inci maddesinden ifadesi düzeltilmek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin beşinci fı...
(Şerh No: 15881 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:47)

 Bilgi  [TK. 1043] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 925 inci maddesinden, ipotekli alacağın yerine başka bir alacağın ikame edilmesine ilişkin anlaşmanın gemi sicil müdürü huzurunda dahi yapılabilmesine imkân tanınmak ve mehaza uygun olarak gemi ipoteğinin tescilinde sicile geçirilecek hususları düzenleyen Tasarının 1016 ncı maddesine yollama yapılmak suretiyle alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1043 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, 1001 inci maddenin ikinci fıkrasın...
(Şerh No: 15880 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:46)

 Bilgi  [TK. 1042] Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası, tescil edilmiş bir gemi ipoteğinin derecesinin yeni bir gemi ipoteği kurulurken bu ipotek lehine değiştirilebilmesine imkân sağlamak üzere Tasarıya eklenmiştir. Maddenin ikinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 895 inci maddesinin birinci fıkrasından, ipoteğin derecesinin sonradan değiştirilmesi için yapılması gerekli anlaşmanın gemi sicil müdürü huzurunda dahi yapılabilmesine imkân sağlanmak ve mehaz Alman Kanunun 26 ncı maddesine uygun olarak gemi malikinin anlaşmaya ka...
(Şerh No: 15879 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:46)

 Bilgi  [TK. 1041] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 924 üncü maddesinden değiştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Tasarının 1041 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde, 1001 inci maddenin ikinci fıkrasına ilişkin açıklanan gerekçeye uygun olarak "sicil müdürlüğünde" ibaresi kullanılmış; maddenin ikinci fıkrası, içerik olarak değiştirilmeden amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15878 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:46)

 Bilgi  [TK. 1040] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 923 üncü maddesinden cüz’i bazı değişikliklerle alınmıştır.
(Şerh No: 15877 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:46)

 Bilgi  [TK. 1039] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 922 nci maddesinden alınmiştir. Maddenin ikinci fıkrası, mehaz Alman Kanununun 52 nci maddesine uygun hâle getirilmek üzere değiştirilmiştir.
(Şerh No: 15876 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:46)

 Bilgi  [TK. 1038] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 921 inci maddesinden ve ipotekle temin edilmiş kıymetli evraka bağlı alacakların devri ile ilgili 938 inci maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. Nama yazılı olarak düzenlenebilecek poliçelere bağlı hakların devri için sicile tescilin uygun olacağı düşünüldüğünden, “poliçe” kelimesi metinden çıkartılmıştır. Maddenin altıncı fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 933 üncü maddesinin birinci fıkrasından, gemi maliki olmayan borçlunun ipotekle temin edilmiş b...
(Şerh No: 15875 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:45)

 Bilgi  [TK. 1037] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 916 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15874 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:45)

 Bilgi  [TK. 1036] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 915 inci maddesinden Tasarının 1028 inci maddesinde olduğu gibi burada düzenlenen hususun da halefiyet değil alacağın intikali olduğu göz önünde bulundurularak “halefiyet” sözcüğü “intikal” sözcüğüyle değiştirilmek ve maddenin dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15873 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:45)

 Bilgi  [TK. 1035] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 914 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15872 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:45)

 Bilgi  [TK. 1034] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 913 üncü maddesinden “kayyım” kelimesi “temsilci”; “sulh mahkemesi” ise, “geminin tescil edilmiş olduğu sicilin bulunduğu yer mahkemesi” tabirleri ile değiştirilmek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15871 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:45)

 Bilgi  [TK. 1033] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 912 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15870 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:45)

 Bilgi  [TK. 1032] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 911 inci maddesinden anlatımı sadeleştirilmek suretiyle alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında aynı zamanda borçlu olmayan malikin, borçlunun def’iden feragat etmesi ile bu def’iyi ileri sürme hakkından mahrum kalmayacağı açıklanmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1032 nci maddesinin madde başlığında redaksiyon yapılmış; ayrıca ikinci fıkrada, Tasarı gerekçesinde açıklanan amacına uygun olarak "borçlu" yerine "malik" ibaresi kullanılmıştır.Ya...
(Şerh No: 15869 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:44)

 Bilgi  [TK. 1031] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 910 uncu maddesinden anlatımı sadeleştirilmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15868 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:44)

 Bilgi  [TK. 1030] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 909 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek ve Tasarının 1353 üncü maddesine göre gerekli değişiklikler yapılarak alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 909 uncu maddesi uygulamada çeşitli sıkıntılara yol açmaktaydı; o maddeye göre mahkemenin gemiye el koyup koyamayacağı şüpheliydi. 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 257 nci maddesi uyarınca rehinle temin edilmiş alacak için ihtiyati haciz istenemeyeceğinden, bu hallerde yalnızca 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 101 ...
(Şerh No: 15867 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:44)

 Bilgi  [TK. 1029] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 908 inci maddesinin birinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. 908 inci maddenin ikinci fıkrası gemi ipoteğinin kapsamı ile ilgili olduğundan Tasarının 1022 nci maddesinin ikinci fıkrasına alınmıştır.
(Şerh No: 15866 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:44)

 Bilgi  [TK. 1028] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 907 nci maddesinden dili güncelleştirilerek ve maddede düzenlenen hususun halefiyet değil hakların intikali olduğu göz önünde bulundurulmak, bu sebepten “halefiyet” sözcüğü “intikal” sözcüğüyle değiştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1028 inci maddesinde, 1024 üncü maddenin fıkralarına yapılan atıf daha açık düzenlenerek kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15865 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:43)

 Bilgi  [TK. 1027] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 906 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 906 ncı maddenin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinde geçen “usulü veçhile donatılmaksızın veya gemi adamları tamamlanmaksızın” ibaresi ile kastedilen hususun Tasarının 932 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tarif dolayısıyla geminin “yola elverişli halde bulunması” olduğu göz önünde bulundurularak Tasarının bu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde “yola elverişsiz” ibaresi kullanılmıştır. Adalet Komis...
(Şerh No: 15864 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:43)

 Bilgi  [TK. 1026] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 905 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. İpotekli alacaklıya yapılacak ihbarın şeklinin Tasarının 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına tabi olacak bulunması sebebiyle, 905 inci maddenin birinci cümlesinde geçen “taahhütlü bir mektupla” ibaresi Tasarıya alınmamıştır.
(Şerh No: 15863 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:43)

 Bilgi  [TK. 1025] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 904 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15862 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:42)

 Bilgi  [TK. 1024] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 903 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek ve anlatımı sadeleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15861 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:42)

 Bilgi  [TK. 1023] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 902 nci maddesinden dili güncelleştirilerek ve değiştirilerek alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 6762 sayılı Kanunun 902 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinden, sigortacının yaptığı ödemenin gemi alacaklısı hakkının teminatını teşkil eden unsurların rizikonun gerçekleşmesini takiben arz etmekte oldukları değer oranında onu ipotekli alacaklıya karşı sorumluluktan kurtaracağını açıklamak üzere yapılan ilave ile alınmıştır.
(Şerh No: 15860 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:42)

 Bilgi  [TK. 1022] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 901 ve 908 inci maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. Tasarının birinci fıkrası, sadece geminin değil gemi ipoteğinin kapsamına giren diğer hususların da sigortasını kapsayacak şekilde 6762 sayılı Kanunun 901 inci maddesinin birinci fıkrasından, ikinci fıkrası ise, sigortanın kapsamı ile ilgili olması dolayısıyla 908 inci maddenin ikinci fıkrasından alınmıştır. Üçüncü fıkra 6762 sayılı Kanunun 901 inci maddesinin ikinci fıkrasından alınmış olup, o ...
(Şerh No: 15859 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:42)

 Bilgi  [TK. 1021] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 897 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15858 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:42)

 Bilgi  [TK. 1020] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 900 üncü maddesinden değiştirilerek alınmıştır. 900 üncü maddenin birinci fıkrasının navlun ile ilgili ikinci cümlesi, navlunun taşıyanın geminin işletilmesinden dolayı değil, yük taşıma taahhüdünün ifası karşılığında talep edeceği bir ücret olması dolayısıyla metinden çıkarılmıştır; ikinci fıkrasının son cümlesi ise mülkiyetin iktisabı ile ilgili olduğundan Tasarıya alınmamıştır. Dördüncü fıkra ise, istimval bedeli gemi yerine kaim olduğu cihetle maddeye eklenmiştir. Ad...
(Şerh No: 15857 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:42)

 Bilgi  [TK. 1019] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 899 uncu maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek alınmıştır. Faiz oranını yüzde beş olarak belirleyen 899 uncu madde, enflasyon yüzünden para değerindeki düşmelere yeterli güvence sağlamadığından asgarî kanunî faiz oranına yollama yapılmıştır. İkinci fıkra 6762 sayılı Kanunun 899 uncu maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15856 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:41)

 Bilgi  [TK. 1018] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 898 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1018 inci maddesinin kenar başlığında redaksiyon yapılmış; ayrıca, maddenin ikinci fıkrası, Tasarının diğer hükümleriyle uyum sağlanması ve amacın daha açık ortaya konması amaçlarıyla yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15855 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:41)

 Bilgi  [TK. 1017] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 894 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15854 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:40)

 Bilgi  [TK. 1016] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 893 üncü, 938 inci, 939 uncu, 940 ıncı maddelerinden değiştirilerek alınmıştır. Yabancı para üzerinden ipotek tesisi Türk Medenî Kanununun 851 inci maddesine paralel olarak düzenlenmiştir. Emre yazılı tahvil düzenlemek mümkün olmadığından “nama veya hâmile yazılı tahviller” deyimi sadece “tahvil” terimi ile değiştirilmiştir. Yedinci fıkradaki eklemeler ise, Gemi Sicili Nizamnamesinin 39 uncu maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 15853 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:40)

 Bilgi  [TK. 1015] Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 876 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden; ikinci fıkrasının birinci cümlesi 876 ncı maddenin ikinci fıkrasından; beşinci fıkrası 876 ncı maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden uluslararası gemi siciline atıf eklenerek ve altıncı fıkrası, 938 nci maddenin birinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır; maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlesi ile üçüncü ve dördüncü fıkraları 6762 sayılı Kanunda mevcut olmaya...
(Şerh No: 15852 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:40)

 Bilgi  [TK. 1014] Gerekçesi
Tasarının birinci fıkrasına 6762 sayılı Kanunun 875 inci maddesi dili güncelleştirilerek ve bir ekleme yapılarak alınmıştır. Birinci fıkrada, gemi ipoteğinin bir teminat ipoteği olup, tedavül ipoteği şeklinde kurulamayacağı belirtilmiştir. Bundan başka, sicile kayıtlı gemilerin sözleşmeye dayalı rehninin ancak gemi ipoteği ile kurulabileceği ve kıymetli evraka bağlı alacakların dahi gemi ipoteğine konu teşkil edeceği vurgulanmıştır. İkinci fıkrada, gemi ipoteğinin hak sahibine sadece ala...
(Şerh No: 15851 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:39)

 Bilgi  [TK. 1013] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 877 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Her ne kadar burada “kanun”dan doğan “ipotek” değil, malikin rıza göstermemesi halinde o ipoteğin tescilini mahkemeden talep etme hakkı ise de, tamamlayıcı hüküm olarak atıfta bulunulan 4721 sayılı Türk Medenî Kanunun 895 ilâ 897 nci maddelerinin başlıklarında ve metinlerinde “kanuni ipotek” teriminin kullanılmış olması sebebiyle, Tasarının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine uygun olarak, Tasarının 93...
(Şerh No: 15850 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:39)

 Bilgi  [TK. 1012] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 966 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki düzenlemede iştirak payının niteliği gereği sahibine gemi üzerinde bir hak bahşedildiğinden, teslime bağlı rehne ilişkin hükümler yerine, alacakların rehnine dair hükümlere yollama yapılmıştır.
(Şerh No: 15849 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:38)

 Bilgi  [TK. 1012] 1012 ilâ 1058 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Gemi rehnine ilişkin Üçüncü Ayırımda sadece sicile kayıtlı gemiler ve gemi payları üzerindeki sicilli rehin (ipotek) değil, aynı zamanda sicile kayıtlı olmayan gemiler üzerindeki iştirak paylarının rehni de düzenlenmiş olduğundan, ayrımın başlığı “gemi rehni” olarak değiştirilmiştir. 6762 sayılı Kanunda iştirak payının rehni, teslime bağlı rehne dair hükümlere tabi kılınmıştı. Tasarıda iştirak payının bir şirketteki ortaklık payı gibi, sahibine bazı haklar bahşettiği ve borçlar yüklediği nazara ...
(Şerh No: 15848 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:38)

 Bilgi  [TK. 1011] Gerekçesi
Bu madde 6762 sayılı Kanunun 971 inci maddesinin birinci fıkrasından, yollama yapılan ilgili maddelerin içerikleri açıklanmak ve anlatımı değiştirilmek suretiyle alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 971 inci maddesinin ikinci fıkrası, yapı ortaklığı ile ilgili hükümler Tasarıya alınmadığından metinden çıkarılmıştır.
(Şerh No: 15847 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:38)

 Bilgi  [TK. 1010] Gerekçesi
Bu madde 6762 sayılı Kanunda bulunmayan yeni bir hükümdür. Daha önce yapı halindeki gemilere mahsus sicile kaydolunmayan yapılar ve yapı payları üzerindeki mülkiyetin ne şekilde intikal edeceğine dair herhangi bir hüküm bulunmuyor ve bu yüzden farklı uygulamalarla karşılaşılıyordu. Bu hususta ortaya çıkan farklılıkları gidermek için bu alandaki boşluk, gemi siciline kayıtlı olmayan gemilerle aynı esaslar dairesinde yeni bir madde vaz edilmek suretiyle doldurulmuştur.
(Şerh No: 15846 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:38)

 Bilgi  [TK. 1009] Gerekçesi
Bu madde 6762 sayılı Kanunda bulunmayan yeni bir hüküm olup, iştirak payı üzerindeki mülkiyetin zıyaının gemi mülkiyetinin zıyaına ilişkin hükümler dairesinde düzenlenmesi için vaz edilmiştir.
(Şerh No: 15845 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:37)

 Bilgi  [TK. 1008] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 963 üncü maddesinden değiştirilerek alınmıştır. Bırakmanın, asli mi, yoksa devren iktisap mı olduğu tartışılmış, ancak devren iktisap olduğu sonucuna varılarak üçüncü fıkraya ilave yapılmıştır. Sınırlı ayni sorumluluk yerine sınırlı şahsi sorumluluk prensibi benimsendiğinden, birinci fıkrada sınırlı sorumluluğa işaret eden ibare çıkarılmış ve donatma iştirakinde alacağın sınırlı sorumluluk doğurması değil, Tasarının 1352 nci maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi uyarınca de...
(Şerh No: 15844 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:37)

 Bilgi  [TK. 1007] Gerekçesi
Bu maddenin birinci ilâ üçüncü fıkraları 6762 sayılı Kanunun 868 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 965 inci maddesinden; son fıkrası ise aynı Kanunun 870 inci maddesinin birinci fıkrasından değiştirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Böylece gemi payı ve iştirak payının devri ile geminin devrine benzer bir şekilde düzenlenmiştir. Sicile kayıtlı gemi payı ile iştirak payının temliki ile ilgili olarak farklı maddelerde yer alan hükümler birleştirilmiş ve sadelik sağlanmıştır. Adale...
(Şerh No: 15843 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:37)

 Bilgi  [TK. 1006] Gerekçesi
Bu madde 6762 sayılı Kanunda olmayan yeni bir hükümdür. Evvelce sicile kayıtlı gemi payı ve iştirak payı üzerindeki mülkiyetin ne şekilde iktisap edileceğine dair bir hüküm olmadığından, bu mesele yorum yoluyla hallediliyordu. Genel kanıya göre bu nevi paylara da sicile kayıtlı gemiler hakkındaki hükümlerin uygulanması gerektiğinden bu hüküm sevk edilmiştir.
(Şerh No: 15842 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:36)

 Bilgi  [TK. 1005] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunda bulunmayan bu hüküm, zamanaşımı yoluyla mülkiyetin iktisabını düzenleyen 999 ve 1000 inci maddeleri tamamlamak üzere Tasarıya eklenmiştir. Anılan maddelere göre önceki malikin kaybettiği mülkiyetin yeni malik tarafından hangi anda kazanılacağı Tasarının 1005 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasına göre tescil davasının sonuçlandığı anda mülkiyet kaybedilmektedir; oysa 1000 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca yeni malik mülkiyeti ancak tescil ile kazanmak...
(Şerh No: 15841 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:36)

 Bilgi  [TK. 1004] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 874 üncü maddesinin birinci fıkrasından anlatımı değiştirilerek alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 874 üncü maddesinin ikinci fıkrası, mülkiyetin iktisabıyla ilgili olduğundan, bu hususun düzenlendiği Tasarının 998 inci maddesinin birinci fıkrasına nakledilmiştir.
(Şerh No: 15840 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:35)

 Bilgi  [TK. 1003] Gerekçesi
Bu madde, mülkiyetin konusunun zayi olması sebebiyle gemi üzerindeki mülkiyetin sona ereceğini ifade etmek üzere Tasarıya konulmuş yeni bir hükümdür. Eğer sözkonusu araç Tasarının 931 inci maddesi anlamında “gemi” niteliğini kaybetmiş, ama mülkiyet konusu olabilecek “yararlanılabilir enkaz” kalmışsa, bu enkaz üzerindeki mülkiyet, “taşınır mülkiyeti” olarak devam edecektir. Dolayısıyla, geminin sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın, enkazın mülkiyeti, taşınır mülkiyetinin nakli hükümlerine...
(Şerh No: 15839 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:35)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,09830499 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.