Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Ses Dosyası  [MK. 132] MK. 132 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6443 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 01-09-2010 20:11)

 Ses Dosyası  [MK. 131] MK. 131 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6442 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 01-09-2010 20:10)

 Ses Dosyası  [MK. 130] MK. 130 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6441 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 01-09-2010 17:28)

 Ses Dosyası  [MK. 128] MK. 128 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6440 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 01-09-2010 17:25)

 Ses Dosyası  [MK. 127] MK. 127 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6439 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 01-09-2010 17:24)

 Ses Dosyası  [MK. 126] MK. 126 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6438 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 01-09-2010 17:22)

 Ses Dosyası  [MK. 125] MK. 125 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6437 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 01-09-2010 17:21)

 Ses Dosyası  [MK. 123] MK. 123 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6436 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 01-09-2010 17:19)

 Ses Dosyası  [MK. 119] MK. 119 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6435 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 01-09-2010 17:15)

 Ses Dosyası  [MK. 129] MK. 129 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6434 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 01-09-2010 12:03)

Davalının, bankalardaki mevduatın sınırsız Devlet güvencesi altında olduğu bir dönemde, yaşanan ekonomik kriz(şubat-2001) nedeniyle hızlı para çıkışından dolayı mali bünyesi zayıf düşen ve daha sonra TMSF´ye devredilen davacı banka ile mevduat gücünü kullanarak aşırı menfaat sağlayacak şekilde sözleşme yapması(Mevduat veya Repo bağlaması) hiffet veya tecrübesizlik hallerine dayanamazsa da, müzayaka(darda kalma) halini oluşturup, gabin (BK.21)meydana getireceğinden,akdi feshetme hakkı doğar. KA...
(Şerh No: 6431 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 30-08-2010 22:00)

Henüz Kat Mülkiyeti kurulmamış, ancak kurulmaya elverişli bir taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında; şayet ortak maliklerden biri paylaşmanın kat mülkiyeti kurularak bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını talep ederse, hakim o taşınmazın 12. maddede yazılı belgelere dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verebilir. Ne var ki; söz konusu anlaşmazlığa 10. ve 12. maddelerin uy...
(Şerh No: 6428 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 30-08-2010 20:55)

Faturaya dayalı takibe yapılan itirazın iptali davasında; altı imzalanarak alıcıya verilmiş olan fatura "kapalı fatura" niteliğinde olup, bedelinin tahsil olunduğuna karinedir. Diğer yandamn BK.182/2. maddesinde, aksine sözleşme ve adet bulunmadığı takdirde satıcı ile alıcı borçlarını aynı zamanda ifa ile yükümlü olduğu belirtilmiştir. Bu durumda ispat külfeti Davalıya(Borçlu) değil, faturayı düzenleyen Davacıya(alacaklı)aittir.
(Şerh No: 6430 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 30-08-2010 14:13)

KMK.'nın 24/2. maddesi uyarınca; anataşınmazın kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde,dükkan, işyeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile verecekleri karar sonucu açılabilir. Yargıtay uygulamalarına göre, her ne kadar avukatlık bürosu olarak kullanılan yerlerin işyeri kapsamı dışında kaldığı kabul edilse de; yönetim planında mesken dışında kullanımın kesin olarak yasaklanmış olması, bu kabulün istisnasını oluşturur.
(Şerh No: 6429 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 30-08-2010 13:38)

Ortaklığın giderilmesi istenilen taşınmaz üzerinde, bina v.s gibi muhdesat varsa, bunlar MK.'nun 684. maddesi uyarınca arzın mütemmim cüzü (bütünleyici parçası) sayıldığından arzla birlikte satışına karar verilmelidir. Ne var ki; bunların bir kısım paydaşa aidiyetine ilişkin tapuda şerh varsa veya bu konuda tüm paydaşlar ittifak ediyorsa, o taktirde değerlere göre oran kurulması ve satış parasının bu oran esas alınarak dağıtılması gerekir.
(Şerh No: 6427 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 30-08-2010 12:54)

Ana yapının tamamlanamamış yada deprem gibi bir sebeple yıkılmış olduğu, mevcut imar mevzuatının kat irtifakının kurulduğu esnada belediyece onaylanan mimari projeye uygun bir yapının yapılmasına olanak tanımadığı, oluşan bu yeni durum karşısında kat irtifak hakkı sahiplerinin inşaat iznine uygun olarak proje değişikliği yapmak ve belediyeye onaylattırıp buna göre yeni bir yapı yapmak konusunda anlaşmaya da varamadıkları bir durumda; Kat Mülkiyeti Yasası'nın 49. maddesi hükümleri (özellikle üçü...
(Şerh No: 6426 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 29-08-2010 18:01)

BK."Borçların Teşekkülü" başlığı altında; 1-Sözleşme,2-Haksız fiil,3-Sebepsiz(Haksız)zenginleşme(iktisap) olmak üzere borçları üç genel kaynağa bağlamıştır. Bunun dışında, ne hukuki bir işleme, ne de hukuka aykırı bir iradeye dayanmayan, kanundan doğan(Ör: Aile hukukundan doğan nafaka borcu gibi.) borçlar bulunmaktadır. Bu kapsamda; Emniyet güçlerince el konulan ve davacının işlettiği otoparka, davalının bilgi ve iradesi dışında bırakılan aracın otopark ücretiyle ilgili uyuşmazlıkta; 1-Taraf...
(Şerh No: 6421 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 29-08-2010 11:23)

Önceden kararlaştırılmış sözleşme maddesine(Hakem bilirkişi yoluna gitmeden dava açılamayacağı) dayanarak yapılan savunma, dava hakkından önceden feragat caiz olmadığından geçerli değildir.
(Şerh No: 6425 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 28-08-2010 22:01)

İdare Mahkemesi kararına dayanarak göreve başlatılan katılanı, yine aynı gün geçici görevle bir başka ilçede süresiz olarak görevlendirmek, idare mahkemesi kararını uygulamış gibi görünüp, sonuçlarını etkisiz hale getirmek olup, eylem 5237 sayılı Yasa'nın 257/1. maddesindeki suçu oluşturur ve Anayasanın 138/SON maddesine de aykırılık teşkil eder. Böyle bir durumda; 1-Katılana geçici görevli bulunduğu süre içerisinde harcırah ödenmiş olması veya görevin önceki göreve denk olması, "mağduriyet''i...
(Şerh No: 6424 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 28-08-2010 20:01)

TTK. 18.maddesinde ticaret şirketlerinin tacir sayılacağı hükme bağlanmış olup; ticaret şirketlerinin, doğrudan ticari amaçla ya da işletmenin iç ihtiyaçlarını karşılama amacıyla olup olmadığına bakılmaksızın bütün hukuki ilişkileri ticari faaliyet kapsamında olup özel hayatlarına ilişkin bir işlem söz konusu değildir. Bir başka ifadeyle tüzel kişilerin bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanmaları veya tüketmeleri söz konusu olmayıp, bu şekildeki bir uyuşmazlıkta Tü...
(Şerh No: 6423 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 28-08-2010 19:45)

Bozulan önceki kararın gerekçesinde, feragat beyanının maddi anlamda kesin hüküm teşkil edeceği, temyize konu kararın gerekçesinde ise, anılan feragatin derdest dava yönünden kesin ve güçlü delil oluşturacağı belirtilmiştir. Gerekçelerin farklı olduğu böyle bir durumda,yerel mahkemenin verdiği kararın gerçekte bir direnme kararı olmayıp, farklı bir gerekçeyle oluşturulmuş yeni bir hüküm niteliğinde bulunduğunun kabulüyle, yeni hükme yönelik temyiz itirazlarını inceleme görevi Hukuk Genel Kur...
(Şerh No: 6420 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 27-08-2010 17:27)

 Türkçe  [MülgaHUMK. 39] Yeterliğe sahip olan tüzelkişiler, yasal organları aracılığıyla ve gereken yetkileri kullanarak hareket ederler. Aksi halde yargıç, belirleyeceği süre içinde koşulların tamamlanması için yargılamayı ertelemek zorunda olduğu gibi, davanın her aşamasında taraflardan her biri de bunu isteyebilir. Ancak acele işlerde yargıç, davanın geçici olarak sürmesine karar verebilir.
(Şerh No: 6411 - Türkçeleştiren: Feray ÜZEL - Tarih : 26-08-2010 15:55)

 Türkçe  [MülgaHUMK. 2] Davanın konusu para ise görevli mahkemenin belirlenmesinde, dava konusu paranın miktarı esas alınır. Davanın konusu, paradan başka bir şey ve iki taraf dava konusunun değerinde uzlaşamazlarsa değer, davanın açıldığı mahkeme tarafından değerlenir ve belirlenir. Haciz ve iflas işlemlerinden dolayı açılacak istihkak davaları hakkındaki hükümler saklıdır.
(Şerh No: 6410 - Türkçeleştiren: Feray ÜZEL - Tarih : 26-08-2010 15:52)

Vade farkı isteminin olanaklı olduğu (arada sözleşme bulunduğu) ve ödemenin çek vasıtasıyla yapıldığı bir durumda, ileri tarihli çeklerin her zaman muhatap bankaya ibraz edilerek karşılığını tahsil etme imkanı mevcut olduğundan, üzerinde yazılı bulunan tarihe kadar değil, çeklerin verildiği(alacaklıya teslim edildiği)tarihe kadar vade farkı istenebilir.
(Şerh No: 6400 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 26-08-2010 11:57)

 Önerge  [İİK. 134] 134 – İhalenin Sonucu ve İhalenin Feshi Davası (1) Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya 130 uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. (2) İhale kesinleşmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez. 134/A ve 134/B hükümleri saklıdır. (3) İhalenin feshini, Borçlar Kanunu’nun 226. maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler, yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla taşınmazın bulunduğu yer icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler. (4) İhalenin feshine ilişkin şikayet, görevsiz veya yetkisiz icra mahkemesi veya mahkemeye yapılırsa, icra mahkemesi veya mahkeme evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir. Bu kararlar kesindir. (5) İşbu şikayetin ihale bedelinin alacaklılara ödenmesini ve taşınmazın ihale alıcısı adına tescilini önlemesi, şikayetçinin ihale bedelinin yüzde onundan aşağı olmamak üzere teminat göstermesine bağlıdır. Teminat miktarı mahkemece arttırılabilir. İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Talebin reddine karar verilmesi halinde icra mahkemesi davacıyı f...
(Şerh No: 6409 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 26-08-2010 11:30)

Ayıplı mal (İthal Oto) satışı ve hatalı üretim nedenlerine dayalı uyuşmazlıkta, ayıp ve hatalı üretim hususlarının saptanması durumunda, her ne kadar ithalatçının sorumluluğundan söz edilmez ise de, garanti belgesini imzalamakla ithalatçı da sorumluluk altına girmiş bulunur. Diğer yandan alıcı, BK. 203/1. uyarınca satış bedelinin iadesi, tenzilat veya aynen değiştirme konularında seçimlik dava hakkına sahiptir.
(Şerh No: 6401 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 25-08-2010 20:57)

Kat Mülkiyetine geçilemediği hallerde, Kanununun 26. maddesindeki koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması gerekir. Yapının tamamlanması için gerekli harcamaların ne olduğu ve bu harcamalardan payına düşen miktar ile bu miktarı yatıracağı banka hesabı noterlik aracı ile tebliğ edilmiş olduğu, yasa maddesinde yazılı 2 aylık sürenin bitiminden sonra dava açıldığı anlaşılmakla, yasanın 26. maddesindeki koşullar oluştuğundan davalının arsa payının ve kat irtifakının dava tarihindeki...
(Şerh No: 6403 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 25-08-2010 20:54)

Hüküm ve kararlarda yasa yolu bildiriminin; yasa yolu, mercii, şekli ve süresini de kapsayacak şekilde, açıkça ve anlaşılabilir nitelikte olması gerekir. Somut olayda yasa yolunun türü, süresi ve merciinin yazılmasına karşın başvuru şekli gösterilmemiştir. Yerel mahkemenin bu eksikliği gidermek için yasa yoluna başvuru şekline ilişkin eksikliği gidermeye yeterli açıklamalı tebligat ile hükümlüyü bilgilendirmesini gerekir.Böyle bir bilgilendirme yapılmadan, bildirim ve tebliğin geçerliliğinden, ...
(Şerh No: 6402 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 25-08-2010 16:28)

Karşılık davalarda mahkemenin görevi, asıl dava ile karşılık davanın değerinin hangisi daha yüksek ise ona göre belirlenir.
(Şerh No: 6407 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 25-08-2010 14:13)

Kısmi davalarda mahkemenin görevi; dava konusu miktar, toplam alacağın son kısmı ise bu miktara, son kısmı değil ise alacağım tamamına göre belirlenir.
(Şerh No: 6406 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 25-08-2010 14:08)

Ayrı ayrı açılıp da sonradan birleştirilmiş davalarda müddeabih (ve dolayısıyla mahkemenin görevi) birleştirilen davaların değerlerinin toplamına göre belirlenir.
(Şerh No: 6405 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 25-08-2010 14:03)

Yarım kalan bir inşaatı sonradan edinen irtifak sahiplerinin,17.madde uyarınca inşaatın tamamlanması için biraraya gelip anlaşamamaları halinde, hakim müdahalesi gerekli bulunduğundan, niteliği itibariyle Kat Mülkiyeti Yasasından kaynaklandığı kuşkusuz olan uyuşmazlığın Sulh Mahkemelerince çözümlenmesi gerekir.
(Şerh No: 6404 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 25-08-2010 12:32)

 Bilgi  [TTK. 1335] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1510 ve Gerekçesi
IV - Uygulanacak hükümler Madde 1510 - (1) Hayat sigortalarında sigortalıyı düzenleyen 1490 ıncı maddenin ikinci ilâ dördüncü fıkraları, kaza sonucu ölüm rizikosu için yapılan sigortalarda da uygulanır. (2) Hayat sigortalarına ilişkin diğer hükümler, kaza sigortası hakkında da kıyas yoluyla uygulanır. (3) Gerçek zararın sigortacı tarafından karşılanması öngörülmüş ise, zarar sigortalarına ilişkin hükümler, kıyas yoluyla kaza sigortası hakkında da uygulanır. Madde Gerekçesi: Kaza sigorta...
(Şerh No: 6399 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:50)

 Bilgi  [TTK. 1334] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1509 ve Gerekçesi
III - Sigortalı Madde 1509 - (1) Kazaya karşı sigorta, sigorta ettirenin veya başkasının uğrayabileceği kazalara karşı yapılabilir. Madde Gerekçesi: Hayat sigortalarında olduğu gibi kaza sigortasının da sigorta ettirenin kendisi veya başkası üzerine yapılabileceği açıklanmış ve 6762 sayılı Kanunun 1334 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenleme korunmuştur.
(Şerh No: 6398 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:50)

 Bilgi  [TTK. 1337] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1508 ve Gerekçesi
II – İyileştirme giderleri Madde 1508 - (1) Sigortacı, aksine sözleşme yoksa, poliçede yazılı bedelden başka, sigortalının yaptığı iyileştirme giderlerini de ödemekle yükümlüdür. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1337 nci maddesi hükmün Tasarının bu maddesiyle de aynı şekilde korunmuştur.
(Şerh No: 6397 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:50)

 Bilgi  [TTK. 1334] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1507 ve Gerekçesi
B) Kaza sigortası I - Genel olarak Madde 1507 - (1) Kaza sigortası, belli bir prim karşılığında, sigortalının uğrayacağı kaza, hastalık sonucu ölüm, geçici veya sürekli sakatlık ya da işgörmezlik hâlleri için sigorta güvencesi sağlar. Ölüm, ani olarak veya kaza tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde ya da hastalık sonucu gerçekleşmişse, sigorta bedeli sigorta ettirene yahut onun tarafından belirlenmiş kişiye; geçici ve sürekli sakatlık veya işgörmezlik hâllerinde ise sigortalıya ödenir....
(Şerh No: 6396 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:50)

 Bilgi  [TTK. 1331] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1506 ve Gerekçesi
XVII - Sigortacının iflâsı Madde 1506 - (1) Sigortacının iflâsının açıldığı tarihte, bir yıldan uzun süreli sigortalarda, riziko gerçekleşmemiş veya gerçekleşmiş fakat bedel ödenmemişse, ilk hâlde iflâsın açıldığı, ikincisinde ise rizikonun gerçekleştiği andaki matematik karşılıklar hak sahiplerine ödenir. Rizikonun gerçekleştiği durumlarda, matematik karşılıkları aşan kısım, sigortacının güvencesinden karşılanır; açık kalan miktar garameye girer. Madde Gerekçesi: Tasarının bu maddesi ile...
(Şerh No: 6395 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:50)

 Bilgi  [TTK. 1332] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1505 ve Gerekçesi
XVI - Lehdarın sigorta ettirenin yerine geçmesi Madde 1505 - (1) Sigorte ettiren lehine sigorta sözleşmesinden doğan alacaklar ihtiyaten veya icraen haczedilirse ya da sigorta ettiren hakkında iflâsın açılmasına karar verilirse, adı belirtilerek gösterilmiş olan lehdar, sigorta sözleşmesine sigorta ettirenin onayı ile onun yerine taraf olabilir. (2) Lehdar sözleşmeye taraf olursa, sözleşmenin sigortacı tarafından feshi hâlinde haczi uygulatan alacaklının veya iflâs masasının alacaklarını, ...
(Şerh No: 6394 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:41)

 Bilgi  [TTK. 1328] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1504 ve Gerekçesi
XV - Sigorta ettiren veya lehdarın sigortalıyı öldürmesi Madde 1504 - (1) Sigorta ettiren, sigorta bedelini ödeme borcunun doğmasını sağlamak amacıyla sigortalıyı öldürür veya öldürülmesinde suç ortaklığı ederse, sigortacı bedel ödeme borcundan kurtulur. (2) Lehdar, sigortalıyı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse, sigorta bedelinden yoksun kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına geçer. Madde Gerekçesi: Tasarının bu maddesi ile 6762 sayılı Kanun...
(Şerh No: 6393 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:40)

 Bilgi  [TTK. 1328] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1503 ve Gerekçesi
XIV - İntihar Madde 1503 - (1) Sigortalı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az üç yıldan beri devam eden ve ölüm güvencesi veren bir sözleşmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür. (2) Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüsü, akıl yetilerindeki bir rahatsızlık sonucu üç yıldan önce gerçekleşmiş olsa bile, sigortacı sigorta bedelini ödemek zorundadır. Madde Gerekçesi: Dünya uygulamalarına bak...
(Şerh No: 6392 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:40)

 Bilgi  [TTK. 1325] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1502 ve Gerekçesi
XIII - Prim ödenmesinden bağışık sigorta Madde 1502 - (1) En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, sigorta ettiren daha sonra prim ödeme borcunu yerine getirmezse, sigortacı bu sebeple sözleşmeyi feshedemez ve prim isteyemez. Bu hâlde sigorta, prim ödenmesinden bağışık sigortaya dönüşür. Prim ödenmesinden bağışık sigortada, sigorta bedeli ödenen primle poliçe uyarınca ödenmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Madde Gerekçe...
(Şerh No: 6391 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:40)

 Bilgi  [TTK. 1327] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1500-1501 ve Gerekçeleri
XI - Sigortadan ayrılma Madde 1500 - (1) Sigorta ettiren, en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, istediği zaman sözleşmeyi sona erdirerek sigortadan ayrılabilir. Ayrılma değeri, ayrılmanın istenildiği andaki genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun bir biçimde hesaplanan değerdir. (2) Yaşama olasılığına karşı yapılan sigortalarda, sigortacıdan ayrılma değerinin istenilebilmesi için sigortalının sağlıklı olduğunu ispat etmesi ge...
(Şerh No: 6390 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:40)

 Bilgi  [TTK. 1325] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1498-1499 ve Gerekçeleri
2. Sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlâli Madde 1498 - (1) Sigortacı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, sözleşmenin yapılmasından itibaren beş yıl geçmişse, sigorta ettirenin sözleşmenin kurulması sırasında beyan yükümlülüğünü ihlâl etmiş olması nedeniyle sözleşmeden cayamaz, sadece prim farkı isteyebilir; meğerki, ihlâl yükümlülüğü kasıtlı bir şekilde ihlâl edilmiş olsun. Sigorta ettiren, prim farkını ödemeyi kabul etmezse sigortacı riziko gerçekleştiğinde, ödenen prim...
(Şerh No: 6389 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:40)

 Bilgi  [TTK. 1325] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1497 ve Gerekçesi
X - Beyanlar 1. Yanlış yaş beyanı Madde 1497 - (1) Sigortalının sözleşmenin yapılması sırasında yaşını yanlış bildirilmesi sonucu prim düşük belirlenmişse, sigorta bedeli, gerçek yaşa göre alınması gereken primin, belirlenen prime olan oranına göre ödenir. İndirimden önce riziko gerçekleşip sigorta bedeli ödenmiş ise, sigortacı ödediği fazla kısmın geriye verilmesini faiziyle birlikte isteyebilir. (2) Gerçek yaşa göre fazla prim ödenmesi hâlinde, sigorta bedeli ödenen prime göre arttırı...
(Şerh No: 6388 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:40)

 Bilgi  [TTK. 1329] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1496 ve Gerekçesi
IX - Grup sigortaları Madde 1496 - (1) En az on kişiden oluşan, sigorta ettiren tarafından, belirli ölçütlere göre kimlerden oluştuğunun saptanabilmesi olanağı bulunan bir gruba dâhil kişiler lehine, tek bir sözleşme ile sigorta yapılabilir. Sözleşmenin devamı sırasında gruba dâhil herkes sigortadan, grup sigortası sözleşmesi sonuna kadar yararlanır. Sözleşmenin kurulmasından sonra grubun on kişinin altına düşmesi sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. (2) Grupta yer alan her kişiye poliçe içe...
(Şerh No: 6387 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:40)

 Bilgi  [TTK. 1329] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1493-1494-1495 ve Gerekçeleri
VII - Lehdar 1. Atanması ve değiştirilmesi Madde 1493 - (1) Sigorta ettiren, 1490 ıncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları saklı kalmak üzere, gerçek ya da tüzel kişi lehine sigorta sözleşmesi yapabilir. (2) Sigorta ettiren, atadığı lehdarı sigortacıya bildirir. (3) Lehdarın sigortacıya bildirilmemiş olması hâlinde, sigortacı iyiniyetle yaptığı ödeme ile borcundan kurtulur. (4) Sigorta ettiren, değiştirme hakkından vazgeçtiğini sigorta poliçesine yazdırmakla beraber sigorta poliçesini...
(Şerh No: 6386 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:40)

 Bilgi  [TTK. 1324] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1492 ve Gerekçesi
VI - Doktor incelemesi Madde 1492 - (1) Sigorta ettiren ile sigortacı arasında, sigorta edilecek kişinin doktor incelemesinden geçmesi kararlaştırılmış olsa bile, sigortacı sigortalanacak kişiyi bu incelemeyi yaptırmaya zorlayamaz. Madde Gerekçesi: Özellikle ölüm ihtimaline karşı yapılan sigortada tıbbi muayene önem arz eder. Kişi ölüm halinden çekinerek, yalnız ölüm ihtimaline karşı bir sigorta yapmıştır. Bu nedenle bu tür sigortalar yapılırken sigortacının azami derecede dikkat gösterme...
(Şerh No: 6385 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:39)

 Bilgi  [TTK. 1323] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1491 ve Gerekçesi
V - Sigorta değeri Madde 1491 - (1) Bir kimsenin hayatı bir veya bir kaç sigortacı tarafından çeşitli bedeller üzerine sigorta ettirilebilir. (2) Ödenecek bedelin menfaatten daha fazla olduğu durumlarda, aşan kısım sigortalının lehine yapılmış sayılır. Madde Gerekçesi: Hayat sigortasının meblağ sigortası olması nedeniyle, bir kimsenin hayatı birden çok sigortacıya muhtelif bedellerle sigorta ettirilebilir. Şöyle ki, meblağ sigortasında, belli bir sigorta değerinden söz etmek mümkün deği...
(Şerh No: 6384 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:39)

 Bilgi  [TTK. 1321] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1490 ve Gerekçesi
IV - Hayatı sigorta edilecek kişi Madde 1490 - (1) Sigorta ettiren, kendisinin veya başkasının hayatını, ölüm veya hayatta kalma ihtimallerine karşı sigorta ettirebilir. (2) Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi için, o kişinin hayatının devamında lehdarın menfaatinin bulunması şarttır. Ayrıca, ölüm olasılığına karşı yapılan sigortalarda, sigorta bedelinin mûtad cenaze giderlerini aşması hâlinde sigortalının, sigortalının kanunî temsilci ile temsil edildiği hâllerde ise kanunî tems...
(Şerh No: 6383 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:39)

 Bilgi  [TTK. 1332] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1489 ve Gerekçesi
III - Sözleşmeden cayma Madde 1489 - (1) Sigorta ettiren, sözleşmenin kurulmasından sonra ve onbeş gün içinde sözleşmeden cayabilir. Süre, sigortacının sigorta ettirene cayma hakkını kullanabileceğini bildirmesiyle başlar. Bilgilendirmenin yapıldığı sigortacı tarafından ispatlanır. Bilgilendirme yapılmamışsa cayma hakkı ilk primin ödenmesinden bir ay sonra sona erer. (2) 1430 uncu madde hükmü saklıdır. Madde Gerekçesi: Hayat sigortaları, genelde uzun süreli sigortalardır. Sigorta ettiren...
(Şerh No: 6382 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:39)

 Bilgi  [TTK. 1333] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1488 ve Gerekçesi
II - Tontin Madde 1488 - (1) Birden çok kişi tarafından verilen katkı payları ile oluşturulan varlıkların, belirli bir tarihte hayatta kalanlar ve ölenin önceden belirlemiş olması hâlinde, lehdarlar arasında paylaştırılması ilkesi uyarınca tontinler kurulabilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1333 üncü maddesinde batıl sayılan tontinler Avrupa Topluluğunun 76/580 ve 79/267 sayılı Direktiflerine paralel olarak geçerli kabul edilmiştir. Bu yönerge daha sonra 2002 yılında 2002/83 sayıl...
(Şerh No: 6381 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:39)

 Bilgi  [TTK. 1322] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1487 ve Gerekçesi
İKİNCİ BÖLÜM Can Sigortaları A) Hayat sigortası I - Tanım Madde 1487 - (1) Hayat sigortası ile sigortacı, belli bir prim karşılığında, sigorta ettirene veya onun belirlediği kişiye, sigortalının ölümü veya hayatta kalması hâlinde, sigorta bedelini ödemeyi üstlenir. (2) Hayatı sigorta edilen kimse, ilk primin ödenmesinden önce ölmüşse sigorta sözleşmesi geçersizdir. Madde Gerekçesi: Madde ile öncelikle hayat sigortasının genel bir tanımı verilmiştir. Tanımlamada,6762 sayılı Kanun...
(Şerh No: 6380 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:39)

 Bilgi  [TTK. 1309] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1483 ila 1486 maddeleri ve Gerekçeleri
II - Zorunlu sorumluluk sigortaları 1. Sözleşme yapma zorunluluğu Madde 1483 - (1) Sigortacılar, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, faaliyet gösterdikleri dalların kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamazlar. Madde Gerekçesi: Sözleşme iki taraflı bir hukuki işlem olduğundan sözleşme yapma zorunluluğunun sonuç getirebilmesi için bu zorunluluğun iki taraflı olması gerekir. Bu noktada, sigortacı açısından da zorunluluk öngörülmeden sadece sigorta ettirene sö...
(Şerh No: 6379 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:39)

 Bilgi  [TTK. 1309] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1473 ila 1482 maddeleri ve Gerekçeleri
B) Sorumluluk sigortaları I - Genel hükümler 1. Sözleşmenin konusu ve kapsamı Madde 1473 - (1) Sigortacı sorumluluk sigortası ile, aksine sözleşme yoksa, sigortalının sözleşmede öngörülen ve zarar daha sonra doğsa bile, sigorta süresi içinde gerçekleşen bir olaydan kaynaklanan sorumluluğu nedeniyle zarar görene, sigorta sözleşmesinde öngörülen miktara kadar tazminat öder. (2) Sigorta, sigortalının işletmesi ile ilgili sorumluluğu için yaptırılmışsa, aksine sözleşme yoksa bu sigorta, s...
(Şerh No: 6378 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:38)

 Bilgi  [TTK. 1301] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1472 ve Gerekçesi
VI - Halefiyet Madde 1472 - (1) Sigortacı, sigorta tazminatını ödediğinde, hukuken sigortalının yerine geçer. Sigortalının, gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel kadar, sigortacıya intikal eder. Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigortacı, mahkemenin veya diğer tarafın onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı uyarınca, sigortalısına yaptığı ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi kaldığı yerden devam ettirebilir. (2) Sigort...
(Şerh No: 6377 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:38)

 Bilgi  [TTK. 1293] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1471 ve Gerekçesi
V - Zarar gören mal ve zararın gerçekleştiği yerde değişiklik yapmama Madde 1471 - (1) Sigorta ettiren, hasarın saptanmasından önce, hasar konusu yerde ve malda, hasar sebebinin veya zarar miktarının belirlenmesini güçleştirecek veya engelleyecek bir değişiklik yapamaz; meğerki, bu değişiklik sigortacının onayı veya zararı azaltma amacı ile yapılmış olsun. (2) Yükümlülüğün kasıtlı ihlalinde, sigortacı tazmin borcundan kurtulurken, kusurlu ihlalde, ihlâl ile zarar miktarının arasında nedense...
(Şerh No: 6376 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2010 22:38)

Toplam üç sayfadan ibaret belgenin ilk sayfasına icra müdürlüğü, dosya numarası, ad-soyad ve adres gibi gerekli bilgileri yazılır. Bu veriler, ikinci ve üçüncü sayfalara kendiliğinden aktarılır. Çıktıları bu ikinci ve üçüncü sayfadan (birbirilerini arkasına gelecek şekilde) alabilirsiniz.
(Şerh No: 6375 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 23-08-2010 12:11)

İpotekli olarak satın alınan taşınmaza ilişkin ipotek konusu borçla ilgili eski malik (davacı) ile yeni malik(davalı) arasında ki uyuşmazlıkta, her ne kadar borcun nakli yönünde harici anlaşma bulunmayıp, borç naklinin alacaklı(banka) tarafından kabul edildiği yolunda bir kanıt bulunmasa da, Tapu Sicil Müdürlüğünce düzenlenen resmi senette Davalı (yeni malik) taşınmazı üzerindeki ipoteklerden doğmuş veya doğacak bütün hukuki vecibeleri ile birlikte satın almış olduğuna göre, ipoteğe konu kredi b...
(Şerh No: 6372 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 23-08-2010 11:03)

Nakil isteğinde bulunan avukat hakkında bir disiplin kovuşturmasının devam etmesi halinde bu kovuşturma sonuçlanmadan önce nakil isteği ile ilgili hiçbir işlem yapılamayacaktır. Hakkında disiplin kovuşturması yürütülen bir avukatın, üyelerine karşı sahip olduğu hak ve yetkiler bakımından eşit konumda olan başka bir baroya nakledilmesi, kovuşturmayı yürüten baronun yetkilerinde bir değişiklik meydana getirmeyecek ve devam etmekte olan kovuşturmayı etkilemeyecektir. Kovuşturma sonucunda suçu işlem...
(Şerh No: 6373 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 23-08-2010 11:03)

634 sayılı yasanın 26. maddesine dayalı olarak dava açılabilmesi için, 17/2. madde uyarınca yönetici atanmış olması bir dava şartı değildir.
(Şerh No: 6371 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 22-08-2010 21:08)

Her ne kadar 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 33. maddesinde, resmi ve adli tatil günlerinde de tebligat yapılabileceği öngörülmüş ise de; tebligatın yapılabilme usulüne ilişkin bu hüküm tebliğ memuruna yönelik ve tebligatın geçerliliğine ilişkin bir hüküm olup, sürelerin hesabı söz konusu olduğunda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 161. ve 162. maddeleri ile 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 76. ve yine 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 19. maddelerinde düzenlenen genel ilkenin uygu...
(Şerh No: 6369 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 22-08-2010 19:17)

Ceza Genel Kurulu bu kararında, halen ceza evinde bulunan hükümlüye, aldığı cezanın miktarına göre bir vasi atanması gerekse dahi, Tebligat Yasası 11/2 maddelesi uyarınca yasal temsilci aracılığı ile tebligat yapılmamış olmasını,hükmün kesinleşmesini önleyen bir eksiklik olarak değerlendirmemektedir.
(Şerh No: 6368 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 22-08-2010 18:56)

MK.19. madde gereğince, yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer olup, Nüfus Yasası´nın 4. maddesi uyarınca nüfus kayıtları yerleşim yeri için karine sayılır. Bir yer nüfusuna kayıtlı olduğu halde, memur olması nedeniyle başka bir yerde oturan davalının sunduğu ikamet belgesi, o yerin yeni yerleşim yeri olduğunu kabule elverişli ve yeterli olmayıp, yerleşim yerinin nüfusa kayıtlı yer olduğu yönünde karinenin aksi kanıtlanmamıştır.
(Şerh No: 6366 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 22-08-2010 17:24)

 Türkçe  [EskiBK. 41] Gerek bilerek ve isteyerek, gerek ihmal ve dikkatsizlik ya da önlemsizlikle hukuka aykırı bir biçimde başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Ahlaka aykırı bir eylemle başkasına bilerek, isteyerek zarar veren de bu zararı gidermekle yükümlüdür.
(Şerh No: 6362 - Türkçeleştiren: Berdar AYÇİÇEK - Tarih : 21-08-2010 13:13)

FSEK.'nun "İşlenmeler" başlıklı 6. maddesi uyarınca, işleyenin hususiyetini taşıyan işlenmeler eser sayılmıştır. Dava konusu kitap eğitim amacıyla basılmış ve içeriğinde yer alan öykü/masal/fıkralar anonim niteliğinde olsalar dahi,Davacının anonim ve dünya klasiklerini kendine özgü şiir diliyle işlemesi, öykülerden birinin de kendisine ait olması karşısında, Davalının Davacıya ait bu eserleri noktası ve virgülüne dokunmayarak düz yazıya çevirmesi, Davacının ismini de belirtmemesi, alıntı (ikti...
(Şerh No: 6339 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 20-08-2010 20:49)

Özet: Ev hanımı olan kadının, edinilmiş malların tasfiyesi kapsamında; evlilik birliği içerisinde alınan mallara katkısının olmadığı, bu nedenle açılan davanın reddine karar verilmesi gerektiği hakkındadır.
(Şerh No: 6364 - Ekleyen: Av.Adem İŞLİ - Tarih : 20-08-2010 10:54)

 Bilgi  [EskiBK. 262] Fesih ve ihbar süreleri
Belirsiz süreli kira sözleşmesi BK 262.maddedeki sürelere uyularak feshedilir: Fesih için kira başlangıcına göre hesaplanacak altışar aylık dönemler için 3 ay öncesinden ihbarda bulunmak gerekir. Başlangıç tarihi 3 Mart olan bir kira sözleşmesini örnek alırsak iki seçenek ortaya çıkar: - Birinci Seçenek: 3 Mart'ın altı ay sonrası 3 Eylül'dür. 3 Eylül'den üç ay öncesi 3 Haziran'dır. Öyleyse: En geç 3 Haziran günü kiracıya tebliğ edilecek bir ihbarname ile sözleşmenin 3 Eylül ta...
(Şerh No: 6363 - Ekleyen: Av.Armağan KONYALI - Tarih : 19-08-2010 22:41)

İbrazdan sonra yapılan ciro TTK.705. madde uyarınca alacağın temlikinin hukuki sonuçlarını doğurur ise de, çekin kıymetli evrak niteliği devam eder. Alacağın temliki yolu ile çeki temellük eden kişi, lehdarın tüm haklarına sahip olur ve kambiyo senetlerine mahsus takip yoluna başvurabileceği gibi, ihtiyati haciz dahi isteyebilir. Cironun temlik hükmü doğurması, alacaklının yetkili hamil olmasını engellemez, sadece borçlunun lehdara karşı ileri sürebileceği def'ileri hamile karşıda ileri süre...
(Şerh No: 6320 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 19-08-2010 17:02)

 Bilgi  [İİK. 37] Yabancı Devlet , dolayısıyla Büyükelçililiklerinin mallarına haciz konulması hakkında
Bilindiği gibi yabancı devlet veya büyükelçiliklerin mallarına (bankalardaki parasal hesapları dahi) haciz işlemi uygulanamayacağı hususu; devletin hükümranlık hakları, devletlerarası teamül, Viyana sözleşmesi esaslarıdır. Ancak, Yargıtay 12 Hukuk Dairesinin iki ayrı kararı kanıma göre çelişkilidir. Bu nedenle hukukçu arkadaşlarımın bilgilenmesini istedim. İlk karar: 12. Hukuk Dairesi'nin 24.05.2004 gün ve 2004/6469 esas, 2004/13007 sayılı kararıdır. Bu kararda Daire, Yabancı devletin ...
(Şerh No: 6343 - Ekleyen: Av.Abdulkadir İNANÇ - Tarih : 18-08-2010 18:38)

Sanık, adam öldürme ve yağma suçlarından yargılanmıştır. Alt sınırı 5 yıl ve daha fazla hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yapılan yargılamalarda, sanık hazır edilerek savunmasının yeniden alınması gerekmektedir. Talimat mahkemesinde ve müdafi olmaksızın alınan sanık ifadesi ile yetinilerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırılık oluşturmaktadır.
(Şerh No: 6361 - Ekleyen: Av.A.Kadir SAPAR - Tarih : 18-08-2010 13:01)

Asıl kredi sözleşmesinde limit belli olduğuna ve garanti beyanında da bu sözleşmeye yollama yapıldığına göre 12.4.1944 gün ve 14/13 sayılı İBK gereğince kefaletin asli unsuru olan limit belirlemesinin de kefalet sözleşmesinde de gerçekleştiğinin kabulü gerektiğinden davalının bu sözleşmedeki taahhüdünün kefalet olması gerektiği yönündeki isabetli olan teşhis ve tespite dayalı olarak mahkemece verilen direnme kararı yerinde bulunmaktadır.
(Şerh No: 6359 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 18-08-2010 10:48)

Akit ilişkisinden doğan yükümler, sadece asli ve yan edim yükümleriyle asli edime yardımcı olan ve asli edimin tam ve doğru bir şekilde yerine getirilmesine hizmet eden yan yükümlerden ibaret değildir. Modern hukuk literatürü, söz konusu yükümler dışında ifa menfaatiyle ilişkisi olmayan ve fakat en az ifade menfaati kadar önemli ve onun yanında ikinci bir menfaati koruma ve tesbit gereğini duymuştur. İfa menfaati yanında yer alan bu diğer menfaat "koruma menfaati"dir. Koruma yükümleri sayesinde,...
(Şerh No: 6360 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 17-08-2010 11:46)

KİŞİLER HUKUKUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER ( İLAMLAR ) KESİNLEŞMEDİKÇE İCRA EDİLEMEZ. ŞAHSIN ( KİŞİNİN ) HUKUKU DEYİMİ, GENİŞ OLARAK YORUMLANMALI VE TÜZEL KİŞİLERİN ORGANLARI İLE İLGİLİ İLAMLARIN DA KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEMEYECEĞİNİN KABUL EDİLMESİ GEREKİR.
(Şerh No: 6356 - Ekleyen: Av.Mehtap ALTINTAŞ - Tarih : 17-08-2010 09:56)

Cep telefonlarındaki haberleşmeyi sağlayan ve baz istasyonları olarak isimlendirilen tesisin kullanılmasında, komşuluk hukukundan kaynaklanan bir zararın bulunup bulunmadığı, varsa giderilmesi konusunda ne gibi önlemlerin alınması gerektiğine ilişkin uyuşmazlıkta; a-)Bu ve benzeri tesislerin geniş bir halk kitlesine yarar sağladığı bilinen bir olgu olmakla birlikte, HİÇ BİR HİZMET İNSAN YAŞAMI KADAR ÖNCELİK VE ÖNEM TAŞIMAYIP, yararlı bir hizmetin karşılığı olarak insanın ölümü uygun bir s...
(Şerh No: 6346 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 16-08-2010 20:38)

Zamanaşımı def'i resen dikkate alınamayacağı gibi, müteselsil sorumlulardan biri tarafından ileri sürülen zamanaşımı savunmasından diğerleri yararlanamaz. Bu hakkın ayrı ayrı kullanılması hukuki bir zorunlulukur.
(Şerh No: 6352 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 16-08-2010 20:31)

İflas erteleme talebinden feragat edilmiş olması, borca batık şirketler bakımından geçersizdir. Böyle bir durumda şirketin borca batık olduğu ve ıslahının mümkün görülmediği anlaşılırsa mahkemece iflasa karar verilmelidir.
(Şerh No: 6358 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 16-08-2010 20:00)

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre, trafik kaydı işleteni kesin olarak gösteren bir karine değilse de, onun kim olduğunu belirleyen güçlü bir kanıt niteliğindedir. Ancak trafik kaydına rağmen işletenliğin 3. Kişi üzerinde bulunmasını engelleyen bir yasa hükmü yoktur. Aracın uzun süreli olarak kiralanması halinde "işleten" sıfatının kiracıya geçtiğinin kabulü gerekir.
(Şerh No: 6357 - Ekleyen: Av.Fatih KARACA - Tarih : 16-08-2010 17:53)

Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan sanık hakkında,5237 S. TCK. 53/4. maddesinde yer alan "Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz." şeklindeki düzenleme karşısında, aynı kanunun 53/1-a-b-c-d-e maddesindeki haklardan yoksun bırakılmasına karar verilemeyeceğinden KARAR BOZULMUŞTUR.
(Şerh No: 6351 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 15-08-2010 18:36)

 Önerge  [CMK. 1] CMK M/1: Bu Kanun,Suç Muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak,yetki ve yükümlülüklerini düzenler.
(Şerh No: 6355 - Ekleyen: Av.Alper UYSAL - Tarih : 14-08-2010 22:43)

Alacaklının icra takibi yapmış olması ve icra takibinin itiraza uğrayarak borçlu tarafından durdurulmuş olması, icra dairesinden alınan ihtiyati haciz kararının uygulamasına engel teşkil etmez.Zira ihtiyati haciz müessesesi, mahkeme kararı ile borçlunun mallarına önceden ve geçici olarak el konulması yoluyla, bir para alacağını güvence altına almaya yönelik olup, icra takibine geçilmiş olsa dahi, ihtiyati haciz isteminde alacaklının hukuki yararı mevcuttur.
(Şerh No: 6354 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 13-08-2010 22:25)

1479 S. Bağ-Kur Kanunu, 70/2 maddesinde, bu kanuna dayanılarak Kurumca açılacak rücu davalarının 10 yıllık zamanaşımına tabi olacağı "özel hüküm" niteliğini taşımakla genel hükümlere göre uygulama önceliğine sahiptir. Ne var ki; zamanaşımının hangi tarihten itibaren işlemeye başlayacağı konusunda açıklık bulunmadığından, başlangıç tarihinin belirlenmesinde "zamanaşımının alacağın muaccel olduğu zamandan başlayacağı"na ilişkin Borçlar Kanununun 128. maddesi hükmü esas alınmalıdır.
(Şerh No: 6353 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 13-08-2010 19:46)

Davacı, genişletilen savunmaya açıkça karşı çıktığına ve HUMK 202. maddesi hükmünce davalı cevap dilekçesini hasmına tebliğ ettirdikten sonra onun izni olmaksızın savunma nedenlerini genişletemeyeceğine göre davalı G...... M..... Ltd. Şti. 'nin ileri sürdüğü zamanaşımı def'inin reddi gerekir.
(Şerh No: 6350 - Ekleyen: Av.Fatih KARACA - Tarih : 13-08-2010 16:49)

 Önerge  [CMK. 100] (1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez. (2) Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir: a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa. b) Şüpheli veya sanığın davranışları; 1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, 2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma, Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa. (3) (Değişik fıkra: 25/05/2005-5353 S.K./11.mad) Sadece adlî para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı bir yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.
(Şerh No: 6349 - Ekleyen: Av.Ömer GÜNTAY - Tarih : 13-08-2010 16:27)

 Önerge  [TCK. 89] (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, b) Vücudunda kemik kırılmasına, c) Konuşmasında sürekli zorluğa, d) Yüzünde sabit ize, e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına, Neden olmuşsa, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. (3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, d) Yüzünün sürekli değişikliğine, e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine, Neden olmuşsa, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. (4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (5) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/5 md.) Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.
(Şerh No: 6348 - Ekleyen: Av.Ömer GÜNTAY - Tarih : 13-08-2010 15:57)

Araç hacizlerinde sadece kaydi haciz olduğu halde alacaklı satış isteyebilir ve dosyaya satış avansını yatırabilir.
(Şerh No: 6347 - Ekleyen: Av.Serkan DEMİRKAYA - Tarih : 13-08-2010 12:11)

Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti var olup, bunun aksine bir sav(fiil ehliyetinin kısıtlı olduğu, ayırt etme güçüne sahip bulunmadığı) ileri sürülmediğine göre, davanın doğrudan ergin kişi(yaşının düzeltilmesi istenen) tarafından açılması yerine, anne ve babası tarafından açılması halinde, davanın aktif husumet ehliyeti yokluğundan reddine karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 6345 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 12-08-2010 19:28)

MK.11/1. maddesine göre erginlik 18 yaşın dolmasıyla başlayacağından, on sekiz yaşını doldurmayan davalı küçük, her ne kadar ayırtım gücüne sahip olsa da fiil ehliyeti ile dava ehliyetine sahip olamayacağından, dava davalının yasal temsilcilerine(anne-bana) yöneltilmeli, bir başka ifadeyle dava dilekçesinin anne ve babasının dosyaya mübrez vekaletnamede yer alan ortak avukatına tebliği ile davaya katılımları sağlandıktan sonra yargılamaya devam olunmalıdır.
(Şerh No: 6344 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 12-08-2010 19:00)

İpoteğin paraya çevrilmesi takibinde satış aşamasında mutlak uyulması gereken usuli kurallar vardır. Bunlardan biri de tebligattır. Yapılan tebligatlar, tarafları özellikle borçlu ve taşınmazın tapu kütüğüne haciz kaydı koyduran diğer alacaklıları satışla ilgili tam olarak bilgilendirmeyi amaçlar. Alacaklı tebligatların usulsüzlüğünden dolayı, iyiniyet iddiasında da bulunamaz. Yolsuz tescil iddiasına dayalı davada hakimin, tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda tüm delilleri toplayarak...
(Şerh No: 6342 - Ekleyen: Av.Ahmet GÜLHAN - Tarih : 12-08-2010 16:39)

Mahkemece olumlu veya olumsuz karara bağlanmamış bir iddia , yeni bir dava konusu yapılabileceğinden; kesin hükmün varlığından söz etme imkanı bulunmamaktadır. Mahkemece bu tip taleplerin karar dışında bırakılmış olması isteğin zımnen reddi anlamına da gelmez. Taraflarca açıkça vazgeçilmeyen bu isteğin yeni bir davada terkar edilmesi mümkündür.
(Şerh No: 6341 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 12-08-2010 12:28)

Boşanma davalarında tedbir nafakasına hükmedilmesi için kusur incelemesi yapılmaz. Bir başka deyişle lehine tedbir nafakasına hükmedilecek olan tarafın kusurlu olması kendisi için tedbir nafakasına hükmedilmesine engel değildir.
(Şerh No: 6340 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 12-08-2010 11:50)

Kural olarak taşınırların rehnedilmesi ancak teslim suretiyle mümkün ise de (MK.939) aynı yasanın 940/II. maddesi hükmünce, bir sicile tescili zorunlu taşınırların,bu sicile yazılmak suretiyle rehni de yasa koyucu tarafından kabul edilmiştir.
(Şerh No: 6316 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 12-08-2010 09:17)

Onbeş yaşını dolduran küçük, her ne kadar kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilirse de, anne ve babanın ayrım yapılmaksızın velayetleri çerçevesinde çocuğu temsil edecekleri ilkesi doğrultusunda, MK.12 maddesi kapsamında açılmış, ancak eşlerden birinin katılımı ve rızası sağlanmamış olan davanın reddi gerekir.
(Şerh No: 6336 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 11-08-2010 21:55)

Reşit olan kişinin iştirak nafakası talep hakkı bulunmamakla birlikte, buna rağmen rızaen veya hataen nafaka ödenmesi, ahlaki bir görevin yerine getirilmesi olarak nitelendirilebilir.Ancak; cebri icra tehditiyle, zorla nafaka tahsili ahlaki bir görevin yerine getirilmesi olarak telakki edilemeyeceğinden, kanuna aykırı olarak ödenmek zorunda kalınan nafaka parasının istirdadı caizdir.
(Şerh No: 6335 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 11-08-2010 19:51)

Anayasamız yargılamanın aleniyeti ilkesini benimsediğinden, yargılamanın açık olarak yapılması ve sonunda verilen kararın da açıkça belirtilmesi esastır. Aynı doğrultuda HUMK.nun 382. maddesi gereğince, sonradan yazılacak gerekçeli karar ile kısa kararın uyumlu olması gerekir.Bu anlamda bir çelişki bulunması bozma nedeni olup, hakimin önceki kısa karar ile bağlı olmaksızın ve çelişkiyi kaldırmak üzere,yeni bir karar vermesi gerekir. (Ayrıca Bknz: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu,10.04...
(Şerh No: 6338 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 11-08-2010 19:06)

Zincirleme suça ilşkin yeni TCK. 43/1 maddesinde,eski TCK.dan farklı olarak "DEĞİŞİK ZAMANLARDA bir kişiye karşı" ibaresinin bulunması karşısında; AYNI ANDA işlenen fiillerde zincirleme suça ilişkin hükmün uygulanma olanağı bulunmamaktadır.
(Şerh No: 6337 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 11-08-2010 17:40)

Anne ve babanın bakım borcu, her kadar çocuğun ergin olmasına kadar devam ederse de, erginliğe girmiş bulunan çocuğun eğitiminin devam ediyor olması halinde, anne ve babası durum ve koşullara göre, kendilerinden beklenilebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdür.
(Şerh No: 6334 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 11-08-2010 16:32)

Borçlu haksız fiilin işlenmesinden itibaren zararın faizinden sorumlu olur
(Şerh No: 6326 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 11-08-2010 11:57)

Tapu iptal ve tescil davasında; ehliyetsizlik hukuki sebebi yanında,muris muvazaasına da dayanıldığı taktirde; Davalı murislerin iyi niyetli olması MK.15.madde hükmünü(ayırtım gücü bulunmayan kimsenin geçerli bir iradesinin bulunmaması nedeniyle, kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, yapacağı işlemlere sonuç bağlanamayacağından,o işlemi geçerli kılmaz.)ortadan kaldırmayacağı ve hukuki ehliyetin kamu düzeni ile ilgili olması sebepleriyle, öncelikle ve özellikle "ehliyetsizlik" ...
(Şerh No: 6300 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 10-08-2010 22:47)

 Bilgi  [MK. 174] tazminat talepleri
Anılan maddede bahsedilen maddi tazminat talebi eğer boşanmaya bağlı olarak uğranılan maddi kayıpların karşılığı olarak istenmekteyse, boşanma davasının eki niteliğinde olur. usuluna uygun karşılık yahut bağımsız dava bulunmadığı takdirede bunun dışında tazminat talebi olamaz. (bu yönde yargıtay kararı: 17.02.05 tarihli Yargıtay 2.HD 2005/281 E. 2005/2218K.) Ayrıca boşanmayla talep edilebilecek kalmeler arasında yer alan ziynet eşyalarının da kadın eşe ait olduğu kabul edilir ve aksi belirtilmed...
(Şerh No: 6332 - Ekleyen: Av.Hatice ÇINAR - Tarih : 10-08-2010 15:55)

Kat Mülkiyeti Yasası'nın 3. maddesi hükmüne göre, bağımsız bölümlere özgülenmiş olan arsa paylarının, kat irtifakının ya da kat mülkiyetinin kurulduğu tarihteki değerleri ile oranlı olup olmadığının saptanması gerekir.Bunun için mahkemece anataşınmazın yerinde uzman bilirkişi aracılığıyla inceleme yapılarak, her bir bağımsız bölümün değerini etkileyen unsurlar belirlenmelidir.
(Şerh No: 6331 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 09-08-2010 21:50)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,10302997 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.