Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 683

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 683
DÖRDÜNCÜ KİTAP

EŞYA HUKUKU

BİRİNCİ KISIM

MÜLKİYET

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLERA. Mülkiyet hakkının içeriği
Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.

Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir.

Gerekçesi için Bkz.
 11  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 22-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 683 İçtihatları

AİLE KONUTU/ EL ATMANIN ÖNLENMESİ/ ECRİMİSİL Dava bağımsız bölüme el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğine ilişkindir. Türk Medeni Kanunu'nun 194. maddesinde öngörülen aile konutu şerhi tarafların boşanmaları ve boşanma kararının kesinleşmesi ile dayanağı ve hukuki neticeleri ortadan kalkar. Mülkiyet hakkına değer verilmek suretiyle el atmanın önlenmesi isteğinin kabulüne ve boşanma davasının kesinleşmesinden eldeki davanın açılma tarihine kadar olan süre için belirlenecek ecrimisile...
(Şerh No: 16031 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 17-01-2015)

Kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminat davasında, taşınmazın dava tarihindeki değeri itibariyle bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı bakanlıktan tahsiline karar verildiğine göre; davacılar, kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminat davasının açıldığı dava tarihinden öncesi için davalıdan ecrimisil isteyebilirler. Davacılar, kamulaştırmasız el atma sebebiyle bedel davası açmakla taşınmazın mülkiyetini davalı idareye devretmeye razı oldukları için, sonraki dönem ...
(Şerh No: 15371 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-02-2014)

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA- HUKUKİ EL ATMA-GÖREV Sonuç olarak, davacının taşınmazının imar planlarında “dere mutlak koruma alanı”nda bırakılması nedeniyle tasarruf hakkının kısıtlanmasının kamulaştırmasız el atma olarak nitelendirilemeyeceği, bunun, idari bir işlem olan imar planlarının zorunlu bir sonucu olduğu ve tasarruf hakkının kısıtlanması sebebiyle doğan zararın ancak "idari yargıda açılacak bir tam yargı davasına" konu edilebileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Dolayısıyla bakılmakta olan da...
(Şerh No: 15054 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 13-11-2013)

Ön Mesele: Fiili el atma olmasa da yargı yeri Adli Yargıdır. Esası: İmar planında lise alanı, okul alanı ve yeşil alan (park) yeri olarak ayrılmış yerlere idare tarafından fiilen elatılmamış olsa dahi hukuki elatmanın varlığı kabul edilmiştir. Uzun yıllar programa alınmayan imar planının fiilen hayata geçirilmemesi nedeniyle kamulaştırma ya da takas cihetine gitmeyen davalı İdarece, pasif ve suskun kalınmak ve işlem tesis edilmemek suretiyle taşınmaza müdahale edildiği; bu haliyle İdarenin...
(Şerh No: 15009 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-10-2013)

Dava konusu olan taşınmaz kamu hizmetine ayrılmamıştır. Heyelan bölgesi olması nedeniyle niteliği gereği jeolojik sakıncalı alan olarak belirlenmiştir. Taşınmaza henüz fiilen el atılmadığı anlaşıldığından davanın esastan reddi gerekir.
(Şerh No: 14491 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-04-2013)

HUSUMET : Her ne kadar taşınmaz üzerine yapılan cami davalı belediye tarafından yapılmamış olsa da dava konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planında dini tesis alanı olarak ayrıldığı ve planın uygulanmasından Bafra Belediye Başkanlığı'nın sorumlu olduğu gözetilerek taşınmaz bedelinin Bafra Belediye Başkanlığı'ndan tahsiline,diğer davalılar Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında açılan davanın ise pasif husumet yokluğundan reddine ilişkin hüküm kurulması gerekir iken yazılı şekilde...
(Şerh No: 14315 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 28-02-2013)

1/1000 Ölçekli imar planında Park alanı olarak belirlenen ve 5 yıllık süresi içinde kamulaştırılmayan, inşaata da izin verilmeyen tamamı kullanılamaz hale gelen taşınmazın, el atılan kısmının bedelinin tasiline karar verilmesi doğrudur.
(Şerh No: 14079 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 13-11-2012)

3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesi amir hükmü uyarınca 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde davalı Belediyece ayrılma amacına uygun olarak kamulaştırma görevinin yerine getirilmemesi malikin mülkiyet hakkının süresi belirsiz şekilde kısıtlanması nedeniyle taşınmaz bedeli ödenmelidir.
(Şerh No: 14075 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 13-11-2012)

İmar planının yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıllık süre içinde, idarelere kendilerine tahsis edilen yerleri kamulaştırma yetkisi verildiğine göre, bu süre içinde taşınmaza fiilen el atılmadığı takdirde, hukuki el atmadan bahsedilmez.
(Şerh No: 14076 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 13-11-2012)

Malikin taşınmaz üzerindeki egemenliği hukuk düzeninin sınırları içinde üçüncü kişilere karşı korunmuş ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 683. maddesinde malike, hukuka aykırı olarak müdahalenin önlenmesini isteme hakkı tanınmıştır. Bir kişinin taşınmazına eylemli olarak el atıp tamamen veya kısmen kullanılmasına engel olunması ile imar uygulaması sonucu o kişinin mülkiyetinde olan taşınmaza hukuken kullanmaya engel sınırlamalar getirilmesi arasında sonucu itibari ile bir fark bulunmamakta he...
(Şerh No: 10934 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-05-2011)

Dava, mülkiyet (Medeni Kanunun 683.md) hakkına dayalı elatmanın önlenmesi, ecrimisil ve yıkım isteğine ilişkindir.Bilindiği üzere; 2981/3290 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca Vakıflar, hazine ve belediyelerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda malikinden başka kişilerce yapılan düzensiz yapıların yasal statüye kavuşturabilme amacıyla ileride imar ve ıslah planları yapılarak imar parselleri oluşturulduğunda parsel mülkiyetinin yapı sahibine devredilebilmesi konusunda Vakıflar, Hazine ve belediyelere...
(Şerh No: 9452 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 08-01-2011)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 683 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MK. 683 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 618 inci maddesini karşılamaktadır. Madde İsviçre Medenî Kanununun 641 inci maddesine uygun olarak iki fıkra hâline getirilmiş, kenar başlığıyla birlikte arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur. Birinci fıkrada, mülkiyetin sağladığı en önemli üç unsur olan, kullanma, yararlanma ve tasarrufta yetkileri sayılmıştır. İkinci fıkrada ise mülkiyet hakkından kaynaklanan davalara yer verilerek, mülkiyet hakkının yaptırımı olarak...
(Şerh No: 2692 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 22-12-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 683 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 683 Yabancı Dil Çevirileri

Person who owns a thing, within the limits of law order, has power of using, benefiting and disposing on that thing at his or her discretion. Owner, as well as he or she may institute action of recovery against the person who possesses his or her property unjustly, he or she may also claim prevention of all kinds of unjust possession.
(Şerh No: 13000 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 04-02-2012)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 683 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 683 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6849 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02799511 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.