Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 227

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 227
2. Değer artış payı
Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır.

Böyle bir malın daha önce elden çıkarılmış olması halinde hakim, diğer eşe ödenecek alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler.

Eşler, yazılı bir anlaşmayla değer artışından pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi, pay oranını da değiştirebilirler.

Gerekçesi için Bkz.
 13  İçtihat    2 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 30-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 227 İçtihatları

1-)Taşınmaz, Eşlerin fiilen ayrı yaşadıkları dönemde satın alınarak davalı eş adına tescil edildiğine göre, o dönemde fiilen ayrı yaşayan davacının katkı sağlaması hayatın olağan akışına aykırı olup, katkıda bulunmadığının kabulü gerekirken, bu taşınmazdaki hissenin zemini yönünden davacı lehine katkı payı alacağına hükmedilmiş olması da doğru değildir. 2-)2002 Sonrası edinilen mallar için katılma alacağı da hesaplanmalıdır. 3-)Eşlerin 2002 öncesi evlilik birliği içinde edindikleri mallar ...
(Şerh No: 16960 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-10-2019)

Katkı payı hesaplanırken tarafların gelirlerinin birbirine yakın olduğu ve kredi borcunun da birlikte ödendiğinin kabul edildiğine göre, davalı koca tarafların evlilik birliği sırasında yürürlükte bulunan Medeni Kanun hükümleri gereği ailenin reisi olması nedeniyle, aileyi geçindirme yükümlülüğü de bulunduğu göz önüne alınarak bu takdirin yapılması, davalının daha fazla geliri olduğu ispat edilemediğine göre, davacının katkı payının daha fazla olduğunun kabulü gerekir. Buna rağmen mahkemece dava...
(Şerh No: 14416 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-03-2013)

Dinlenen tanıklar, davalı kadının 2000 yılında hediyelik eşya yapıp sattığını zaman zaman da temizliğe gittiğini ifade etmişlerdir. Davacının davalıya ait evin ve otomobilin edinilmesine katkıda bulunduğuna ilişkin bir beyan ve delil bulunmamaktadır. Kadının, ev kadını olarak, evin yemek, temizlik gibi işlerini yapması ve çocukların bakımını üstlenmiş olması, Türk Medeni Kanununun 227. maddesi anlamında katkı sayılamaz.
(Şerh No: 14418 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-03-2013)

Mahkemece, çalışan her iki tarafın çalışma ve gelir durumları irdelenmeden salt tanık anlatımları ve diğer bazı bilgiler esas alınarak davanın reddine karar verilmesi yerinde görülmemiştir. O halde öncelikle, iddia ve savunma doğrultusunda tarafların çalışmalarına ve gelirlerine ilişkin belgeler bulunduğu yerlerden getirtilerek dosya arasına konulmalı, evlenme tarihi olan 23.01.1978 tarihinden bağımsız bölüm ile ortak alanların tapu kaydına göre edinildiği 1996, 1999 ve aynı şekilde aracın a...
(Şerh No: 14417 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-03-2013)

Davacı, bu taşınmazın evlenmelerinden sonrasına sarkan borcunun ödemelerine geliri ile katkıda bulunmuş ise bu katkısını veya evlendikten sonra bu taşınmazın iyileştirilmesine hiç ya da uygun karşılık almaksızın katkı sağlamış ise, sağladığı katkı sebebiyle değer artışı husule gelmesi halinde, katkısı oranında değer artış payı alacağı (TMK. m. 227) talep edebilir. Bunlar yoksa taşınmazdan dolayı davacının herhangi bir hakkı doğmaz.
(Şerh No: 14415 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-03-2013)

Davalı adına yurtdışından kesin dönüş öncesinde Ziraat Bankasına 31.1.2001 tarihinde havale edilen 170.000 ABD dolarının edinilmesinde davacının gelir getiren herhangi bir işte çalıştığı, eş anlatımla, varsa gelirleri, somut olarak ne şekilde katkıda bulunduğu belirlenip ispatlanamadığına, paranın havale tarihi itibarıyla davalının kişisel malı olup 1.1.2002’den sonra edinilmiş mallara katılma rejimine davalının kişisel malı olarak gireceğine göre bu para üzerinde davacının gerek katkı payı gere...
(Şerh No: 14414 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-03-2013)

Eşin boşandıktan sonra ölümü halinde mirasçılarının, diğer eşe karşı mal rejimi tasfiyesinden kaynaklanan alacak davası açma hakları ve bu davayı açmakta hukuki yararları vardır.
(Şerh No: 13530 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-04-2012)

01.01.2002 tarihinden önce; eşlere arasında yasal mal ayrılığının olduğu dönemde, eşlerden birinin ev işi yapması ve çocuklara bakmış olması nedeniyle, katkı payı karşılığı tazminat isteyebilmesi mümkün değildir zira katkı payı karşılığı tazminat isteyebilmesi için mutlaka parasal bir katkıda bulunmuş olması gerekir.
(Şerh No: 11833 - Ekleyen: Keziban ÇOLAK - Tarih : 05-07-2011)

Taraflar arasında 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu, davaya konu taşınmazın bu tarihten sonra 09.09.2003 tarihinde edinildiği, tarafların boşanmaya ilişkin dava dilekçesi ile mahkemece uygun bulunan protokolde boşanmanın mali sonuçlarını da düzenledikleri, bu şekilde taraflar arasında tasfiyeye konu bir malvarlığı değerinin bulunmadığı, bilerek ve isteyerek protokolle karşı tarafa bir takım maddi olanaklar sağlayan ...
(Şerh No: 8709 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 05-12-2010)

Taraflar 6.3.1987 tarihinde evlenmiş, 24.9.2002 tarihinde açılan dava sonucu boşanmalarına karar verilmiş, hüküm ise 30.6.2004 tarihinde kesinleşmiştir. Davalı (kadın) adına tapuda tescili yapılan ve ortak hayatın devam ettiği dönemde (02.03.2000 tarihinde), satın alınan taşınmaza katkı sağlandığı ileri sürüldüğüne göre, iddia olunan hak, katkı payı alacağıdır. Yukarıda belirtildiği üzere, bu alacak, eşler arasında B.K.'nun genel hükümlerine tabi akdi ilişkiye dayanır. Bu akdi ilişki nedeniyle...
(Şerh No: 6162 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 09-07-2010)

Katkı payı alacağına ilişkin ilamlar kesinleşmeden icraya konu edilebilirler. Çünkü; bu nevi ilamlar aile hukuk kitabında yer alsalar da; tarafların şahsı ya da ailevi yapılarında bir değişiklik yaratmazlar. Boşanma ilamınından bağımsız olan edaya ilişkin ilamlardır.
(Şerh No: 5998 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-06-2010)

Değer artış payına ilişkin alacak taleplerinde zamanaşımını 1 yıl olarak kabul etmek gerekir. TMK. 178 Maddesi'nin değer artış payı alacağına yönelik davalarda esas alınması gerekmektedir.
(Şerh No: 2586 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-12-2009)

2002 yılı öncesi evlilik birliği içerisinde edinilen mal varlığı değerleri üzerinde, çalışmayan ve hiçbir yerden geliri bulunmayan kadının, ev işlerini yapması ve çocuklarına bakması para ile ölçülebilen maddi bir katkı değildir.Değer artış payı alacağı talep edilemez.
(Şerh No: 139 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-12-2009)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 227 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Katkı payı davaları ile Değer Artış payı alacağı karşılaştırması
Eşlerin, edinilmiş mallara katılma rejimine tabi oldukları zaman diliminde, bu mal rejiminin başlangıcından önce (1 Ocak 2002 öncesi veya evlenme tarihinden önce) kendilerine ait olan mallar, "kişisel mal" olarak kabul edilmiştir (MK. m.220/b.2). MK.m.227 ile, eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine ve iyileştirilmesine katkıda bulunmuşsa, katkıda bulunulan malın tasfiye sırasındaki değeri üzerinden bu malda sağlanan değer artışının talep edileceği açık şekilde hükme bağlanmıştır. ...
(Şerh No: 4980 - Ekleyen: Şükran ŞIPKA - Tarih : 06-04-2010)

Gerekçe; Madde İsviçre Medenî Kanununun 206 ncı maddesini karşılamaktadır. Maddenin birinci fıkrasında, tasfiye sırasında, bir eşin diğerinin mal edinmesine, malının iyileştirilmesine ve korunmasına ivazsız olarak katkıda bulunması hâlinde bu katkısının değerlendirilip ödenmesi hükme bağlanmıştır. Burada katkıda bulunan eşe tanınan hak bir alacak hakkı olup, bu hakkın tasfiye sırasında göz önünde tutulması kabul edilmiştir. Böylece tasfiye sırasındaki değer artışı göz önüne alınarak para değe...
(Şerh No: 184 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-10-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 227 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 227 Yabancı Dil Çevirileri

If any of spouses has contributed to acquisition, betterment or protection of a property belonging to the other without receiving anything or a proper substitute, he or she obtains right of claim in proportion to his or her contribution to value increase come out in that property during dissolution and that claim is calculated according to the value of property in the course of dissolution; when a loss of value existed, the value of contribution at the beginning is taken as basis. In case such a property has been disposed of previously, judge determines claim to be paid to the other spouse fairly. As well as spouses may renounce to receive share from value increase, they may also change share rate through a written agreement.
(Şerh No: 12575 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 09-12-2011)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 227 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 227 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6845 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04450488 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.