Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TTK. MADDE 68

     
 
6762 S.lı Türk Ticaret Kanunu MADDE 68
III- SAKLAMA MÜDDETİ:

       Defter tutmak mecburiyetinde bulunan kimse ve işletmeye devam eden halefleri defterleri son kayıt tarihinden ve saklanması mecburi olan diğer hesap ve kağıtları tarihlerinden itibaren on yıl geçinceye kadar saklamaya mecburdurlar.

       Hakiki şahıs olan tacirin ölümü halinde mirasçıları ve ticareti terk etmesi halinde kendisi defter ve kağıtları birinci fıkra gereğince saklamakla mükelleftirler. Ancak mirasın resmi tasfiyesi halinde defter ve kağıtlar birinci fıkrada yazılı müddetle sulh mahkemesi tarafından saklanır.

       Kollektif ve adi komandit şirketlerin her ne suretle olursa olsun infisahı halinde bunlara ait defter ve kağıtlar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki salahiyetli mahkeme tarafından 1 inci fıkra gereğince saklanmak üzere ortaklardan birine veya notere, diğer şirketlerin infisahı halinde ise, notere tevdi olunur. Noter harc ve ücreti şirket mevcudundan ödenir.

       Bir tacirin saklamakla mükellef olduğu defter ve kağıtlar; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet sebebiyle ve kanuni müddet içinde ziyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yerin salahiyetli mahkemesinden kendisine bir vesika verilmesini istiyebilir. Mahkeme lüzumlu gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir. Böyle bir vesika almamış olan tacir defterlerini ibrazdan kaçınmış sayılır.
 1  İçtihat    2 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Mehmet Saim Dikici, 14-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TTK. MADDE 68 İçtihatları

Tacir, saklamakla yükümlü olduğu ticari defterlerini ve belgelerini gerekli özen yükümlülüğünü göstererek muhafaza ile mükelleftir. Şayet bu özen yükümünü yerine getirmezse kusurlu olacağından TTK m.68/son fıkrasından faydalanamaz.
(Şerh No: 2584 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-12-2009)

Bu Maddeye Not Girin

TTK. MADDE 68 Şerhler, Notlar, Yorumlar

09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 82 ve Gerekçesi
C) Saklama ve ibraz I - Belgelerin saklanması, saklama süresi Madde 82 - (1) Her tacir; a) Ticarî defterlerini, envanterleri, açılış bilânçolarını, ara bilânçolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini; b) Alınan ticarî mektupları; c) Gönderilen ticarî mektupların suretlerini; d) 66 ncı maddenin ...
(Şerh No: 4500 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-02-2010)

TTK da ticari defterlerin saklanması zorunluluğu olan süre konusunda 213 S.K. dan farklı düzenleme söz konusudur.
1- Tacirlerin saklamakla mükellef oldukları defterler hem tutulması zorunlu olan defterler hem de tacirin kendi seçimiyle tuttuğu ihtiyari defterlerdir. 2- Maddede bahsedilen saklanması zorunlu diğer hesap ve kayıtlar TTK 66. maddede sayılanlardır. 3- 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 253. maddesinde Ticaret Kanunundan farklı olarak süreye ilişkin 5 yıllık saklama yükümü getirilmiştir(213 S.K. m.253:"Bu Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazıl...
(Şerh No: 2957 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 26-12-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TTK. MADDE 68 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TTK. MADDE 68 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TTK. MADDE 68 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

TTK. MADDE 68 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6802 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03626108 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.