Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

7201 S.lı Tebligat Kanunu - Son Eklenen Şerhler

7201 S.lı Tebligat Kanunu - Son Eklenen Şerhler

İcra takibine maruz kalan borçlu, vekil marifetiyle takibe itiraz ettiğinde, itiraz üzerine duran icra takibinin devamını sağlamak için alacaklının açacağı itirazın iptali davasında dava dilekçesinin asıla tebliğ edilmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 17289 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 16-06-2023 16:08)

KARAR TEBLİGAT KANUNU 7/A MADDESİNİN "Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır." HÜKMÜNE AYKIRI VERİLMİŞTİR. "İlanımın davalı vekiline elektronik tebligat yoluyla tebliğ edildiği, 25/11/2019 tarihinde muhatabın tebligat adresine ulaştığı, 25/11/2019 tarihinde tebligat alıcısı tarafından açılarak tebliğ edildiği, davalı vekili tarafından verilen temyiz dilekçesinin ise 10/12/2020 tarihinde dosyaya sunulduğu anlaşılm...
(Şerh No: 17062 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-01-2021 19:30)

AVUKATLARA TEBLİGAT ELEKTRONİK YOLLA YAPILMAK ZORUNDADIR. AKSİ HALDE TEBLİGAT YOK HÜKMÜNDEDİR.
(Şerh No: 17061 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-01-2021 19:05)

Kararda; Elektronik Tebligat Yönetmeliği'nin 9. maddesinde belirtildiği üzere UETS elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek 30.07.2019 tarihinde muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırmış olup, elektronik yolla tebligat muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı VE YASAL SÜRENİN BU TARİHTEN İTİBAREN HESAPLANMASI GEREKTİĞİ AÇIKLANMIŞTIR.
(Şerh No: 17060 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-01-2021 18:44)

 Önerge  [TebK. 21] (Değişik madde: 06/06/1985 - 3220/7 md.) Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. (Ek fıkra: 19/01/2011 - 6009 S.K./5. md)Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. Tebliğ memuru bu fıkraya göre çıkarılan tebligatlarda da muhatabını öncelikle adresinden sorup araştıracak, muhatabın adresinde bulunamaması halinde ise ancak bu fıkra hükümlerine göre tebliğ yapabilecektir. (Ek fıkra: 19/03/2003 - 4829 S.K./5. md.) Muhtar,...
(Şerh No: 17052 - Ekleyen: Av.Suat TOK - Tarih : 02-12-2020 16:33)

Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre yapılan tebligat evrakında tebliğ memurunun adı soyadı ve imzası yoksa tebligat usulsüzdür.
(Şerh No: 17027 - Ekleyen: Kamil ERTUĞRUL - Tarih : 09-07-2020 11:10)

“Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre yapılacağına ilişkin usulüne uygun meşruhat bulunduğu nazara alındığında tebliğin usule uygun yapıldığı anlaşılmaktadır. Tebligatın açık mavi zarfla yapılmasının aranmasının ise, aşırı şekilcilik olduğunun, icra dairelerinde mavi renkli zarf bulunmaması halinde, beyaz renkli zarfa usulüne uygun şekilde söz konusu şerhin yazılması halinde, salt zarfın beyaz renkli olması nedeniyle usulsüz olduğu sonucuna varılamayacağının kabulü gerekir”
(Şerh No: 16945 - Ekleyen: Av.Aydın EZEL - Tarih : 19-07-2019 10:23)

Köy azası olan sanığın 7201 sayılı Yasanın 54. maddesinde düzenlenen "muhatap namına kendilerine tebligat yapılan kimselerden" olmadığı gibi, aynı yasanın 21. maddesine göre de, kendisine teslim edilen tebligatı sahibine götürüp verme zorunluluğu bulunmamaktadır.
(Şerh No: 16912 - Ekleyen: Av.Bilgen ÖZCANLI SARITAŞ - Tarih : 20-04-2019 14:05)

Yetkili icra müdürlüğü yeni ödeme emrini, yetkisine itiraz ettiği icra müdürlüğüne borçlu adına vekaletname sunan vekile tebliğ eder. Vekilin, tebellüğ ettiği ödeme emrini -istifa ve/veya azil olmaksızın- kendilerine tebligat yapılamayacağından bahisle iadesi takibin kesinleşmesine engel değildir; icra müdürlüğü asile tabligat yapmak zorunda değildir.
(Şerh No: 16857 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-09-2018 11:29)

Dava dilekçesinde bir ay kadar önce evi terkettiği açıkça ifade edilen ve zabıta araştırmasında o adreste yaşamadığı belirlenen davalıya "aynı zamanda davacının da yerleşim yeri adresi olan adreste" Tebligat Kanununun 21/2. maddesine göre yapılan tebligatı geçerli ve usulüne uygun saymak olanağı yoktur.
(Şerh No: 16697 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-11-2017 12:26)

Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin, bilinen en son adres olarak kabul edileceğine ve tebligatın burada yapılacağına imkan veren Tebligat Kanununun 10. maddesine 6099 sayılı Yasayla ilave edilen hüküm; bu adresin aynı davada hasım olan diğer tarafın adresi olmaması halinde uygulanabilir.
(Şerh No: 16696 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-11-2017 12:23)

İlk seferde bu davalıların adres kayıt sistemindeki adreslerine Tebligat Kanunu'nun 21/2 maddesine göre yapılan tebligatların usulüne uygun olmadığı anlaşılmakla, adı geçen davalıların adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde gerekçeli kararın tebliği sağlanarak ve yasal temyiz süresi beklenildikten sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın MAHALLİNE İADESİNE karar verilmiştir.
(Şerh No: 16596 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 31-03-2017 16:14)

Tebligat Kanunu'nun 17. ve Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 26. maddelerine göre; bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler o yerde bulunmadıkları takdirde, tebliğ o yerdeki daimi memur veya müstahdemlerden birine yapılır. Bu durumda, muhatabın o yerde geçici olarak bulunmadığı hususu tespit edilerek, tebligat mazbatasına şerh verilmelidir. Şerh gereğinin yerine getirilmemesi ise tebligatı usulsüz kılar.
(Şerh No: 16451 - Ekleyen: Av.Murat BÖLÜKBAŞ - Tarih : 25-03-2016 23:57)

Hükmi şahısların ticaret sicilinde yazılı adreslerine 7201 Sayılı Kanun'un 21. maddesine göre gönderilen tebligatlarda tebliğ memurunun "muhatabın adreste bulunmaması halinde, bunun nedeninin belirlenmesi ve tevziat saatinden sonra adrese dönüp dönmeyeceğinin tespit edilmesi"ne dair araştırma yapması gerekmez; araştırma yapılmamış olması tebligatın usulsüzlüğü sonucunu doğurmaz.
(Şerh No: 16001 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-12-2014 12:04)

Borçlu, alacaklının başlattığı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte ödeme emri tebliğinin usulsüz olduğunu ileri sürerek tebliğ tarihinin, belirttiği öğrenme tarihi olarak düzeltilmesini ve icra takibine itirazlarını belirterek takibin iptalini talep etmiştir. Somut olayda şikayet konusu yapılan ödeme emri tebligatı, TK m.10/2 gözardı edilerek borçluya önceden hiçbir tebligat çıkarılmadan ve yasal şartları oluşmadan doğrudan doğruya TK m.21/2'ye göre çıkartılmış olmakla usule aykır...
(Şerh No: 15980 - Ekleyen: Av.Kadir Can KARATAŞ - Tarih : 26-11-2014 20:52)

Ödeme emri, borçlunun, takip dayanağı kredi sözleşmesindeki adresine, işbu adresin, adrese dayalı kayıt sistemindeki adres olduğu şerhi verilmek suretiyle tebliğe çıkarılmış; tebligat, muhatap borçlunun tanınmadığı şerhi düşülmek suretiyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/2.maddesine göre yapılmıştır. Yargıtay, borçluya, önce adresin muhatabın adrese dayalı kayıt sistemindeki adresi olduğu belirtilmeksizin bir tebligat çıkarılması gerektiğine, ancak bu tebligatın yapılamaması halinde bu kez ...
(Şerh No: 15703 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-09-2014 13:35)

TEDBİR NAFAKASI / İCRA TAKİBİ / BORÇLU AVUKATINA TEBLİGAT YAPILMASI GEREĞİ Derdest boşanma davası nedeni ile alacaklı, borçlunun bir vekil ile kendini temsil ettirdiğini öğrenmiş olup tebligatın vekile yapılması için icra dosyasında borçlu vekiline ait vekaletnamenin bulunmaması sonuca etkili değildir. Kaldı ki vekaletnamenin icra dosyasına ibraz edilmemesi, tebligatın vekile yapılması hususundaki yasal zorunluluğun artık ortadan kalktığı şeklinde yorumlanamaz.
(Şerh No: 15594 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-06-2014 10:41)

Somut olayda şikayet konusu yapılan tebligatın, Tebligat Kanunu'nun 10/2. maddesi gözardı edilerek, takip talebinde ve ödeme emrinde, borçlunun adresi Mernis adresinden farklı bir adres olarak gösterildiği halde bu adrese önceden hiçbir tebligat çıkarılmadan ve yasal şartları oluşmadan doğrudan TK.'nun 2l/2. maddesine göre Mernis adresine tebligat çıkartıldığı ve dolayısıyla bu tebligatın usule aykırı bir tebligattır.
(Şerh No: 15182 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-12-2013 14:35)

Davacı tarafından dava dilekçesinin ve duruşma gününün davalılara tebliği için gerekli posta ( tebliğ ) giderinin yatırılmaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılması ve yasal üç aylık süresi içinde dosya yenilenmediğinden davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya uygundur.
(Şerh No: 15027 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-10-2013 12:16)

Davacı vekili daha önce mahkemeye bildirdiği adresten taşınmış ve yeni adresini de mahkemeye bildirmemiştir. Bu durumda mahkemenin davacı vekiline 7201 S.K. m.10/2 hükmü uyarınca tebligat yapması gerekir. Davacı vekiline anılan şekilde davetiye tebliğ edilmeden dosyanın işlemden kaldırılması ve davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru değildir.
(Şerh No: 14329 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2013 13:52)

Taraflar arasında farklı tarihlerde düzenlenmiş iki ayrı sözleşme olması karşısında, tebligatın tebliğ yapılacak şahsın bilinen en son adresi olan sonra ki tarihi taşıyan sözleşmede kayıtlı adresine çıkarılması, ancak bila tebliğ geri dönmesi halinde 35.maddeye göre işlem yapılması gerekir.Aksi durum savunma hakkının kısıtlanmasına yol açan esaslı bir usul hatasıdır.
(Şerh No: 6367 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 09-03-2013 11:48)

Mahkeme kaleminde karara ilişkin tebligatın kimin tarafından yapıldığı yazılı olmadığı gibi imzası da yoktur. Bu durumda davalıya yapılan tebligat geçersizdir.
(Şerh No: 13149 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-02-2012 10:34)

Ekli Dosya
(Şerh No: 12937 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 25-01-2012 11:49)

 Bilgi  [TebK. GEÇİCİ MADDE 1] TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28184 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yargı mercileri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer al...
(Şerh No: 12936 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 25-01-2012 11:48)

 Ekli Dosya  [TebK. 25] Örnek No 184
ADLİ VEYA GAYRI ADLİ EVRAKIN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİĞİ İÇİN TALEPNAME
(Şerh No: 12100 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 29-09-2011 12:29)

Tebligatın usulsüzlüğünün kabul edilmesi durumunda borçluların beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi olarak addolunur. Merciin ödeme emri tebliğ tarihlerinin düzeltilmesine karar vermekle yetinmesi gerekirken, ödeme emrinin iptaline şeklinde karar verilmesi isabetsiz olduğundan alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekir.
(Şerh No: 12071 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 12-08-2011 10:56)

7201 sayılı Tebligat Yasası'nın 11, Tüzüğün 15. maddeleri gereğince, vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunlu olup, 4814 sayılı Yasa'nın Geçici 1. maddesi uyarınca çıkartılan meşruhatlı duruşma davetiyesinin, vekil yerine katılana tebliğinin usulsüz olduğunun gözetilmemesi,bozma sebebidir.
(Şerh No: 10601 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 28-02-2011 20:46)

 Bilgi  [TebK. 29] TEBLİGAT KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6099 SAYILI KANUN
(19.01.2011 T., 27820 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Kanun No: 6099 Kabul Tarihi: 11.01.2011 ...MADDE 8 – 7201 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “ayrıca” ibaresi metinden çıkarılmış ve anılan bentte yer alan “gazetede” ibaresi “gazetede ve ayrıca elektronik ortamda” olarak değiştirilmiştir." ... MADDE 18 – Bu Kanunun; ... c) 8 inci maddesi yayımı tarihinden dokuz ay sonra, ...yürürlüğe girer.
(Şerh No: 9694 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-01-2011 00:29)

 Bilgi  [TebK. 7] TEBLİGAT KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6099 SAYILI KANUN
(19.01.2011 T., 27820 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Kanun No: 6099 Kabul Tarihi: 11.01.2011 ...MADDE 2 – 7201 sayılı Kanuna 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “Elektronik tebligat: MADDE 7/a - Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik y...
(Şerh No: 9693 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-01-2011 00:26)

 Bilgi  [TebK. 1] TEBLİGAT KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6099 SAYILI KANUN
(19.01.2011 T., 27820 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Kanun No: 6099 Kabul Tarihi: 11.01.2011 MADDE 1 – 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 1 - Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde...
(Şerh No: 9692 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-01-2011 00:23)

 Bilgi  [TebK. 25] Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
17 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27788 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2011 yılında yapılacak uygulamada: I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve 1/3/2008 tarihinde yürürlüğe giren Genelge’de belirtilen esaslar ve açıklanan hususların gözönünde t...
(Şerh No: 9201 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-12-2010 14:31)

Toplam üç sayfadan ibaret belgenin ilk sayfasına icra müdürlüğü, dosya numarası, ad-soyad ve adres gibi gerekli bilgileri yazılır. Bu veriler, ikinci ve üçüncü sayfalara kendiliğinden aktarılır. Çıktıları bu ikinci ve üçüncü sayfadan (birbirilerini arkasına gelecek şekilde) alabilirsiniz.
(Şerh No: 6375 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 23-08-2010 12:11)

Her ne kadar 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 33. maddesinde, resmi ve adli tatil günlerinde de tebligat yapılabileceği öngörülmüş ise de; tebligatın yapılabilme usulüne ilişkin bu hüküm tebliğ memuruna yönelik ve tebligatın geçerliliğine ilişkin bir hüküm olup, sürelerin hesabı söz konusu olduğunda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 161. ve 162. maddeleri ile 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 76. ve yine 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 19. maddelerinde düzenlenen genel ilkenin uygu...
(Şerh No: 6369 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 22-08-2010 19:17)

Ceza Genel Kurulu bu kararında, halen ceza evinde bulunan hükümlüye, aldığı cezanın miktarına göre bir vasi atanması gerekse dahi, Tebligat Yasası 11/2 maddelesi uyarınca yasal temsilci aracılığı ile tebligat yapılmamış olmasını,hükmün kesinleşmesini önleyen bir eksiklik olarak değerlendirmemektedir.
(Şerh No: 6368 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 22-08-2010 18:56)

Tebligat yapılacak muhatabın adreste bulunmaması halinde, muhatap yerine tebliği alan kimsenin 18 yaşından küçük olması halinde yapılan tebligat geçersiz kabul edilmelidir.
(Şerh No: 5372 - Ekleyen: Av.Memduha YILMAZ - Tarih : 30-04-2010 21:19)

Vekaletnamesinde baro pulu bulunmayan vekile kesin mehil verilerek eksikliğin giderilmesi istenmelidir. Eksiklik giderilmedikçe vekile yapılan tebligatlar geçersizdir. Bu halde, asıla tebligat yapıldıktan sonra yargılamanın sürdürülmesi gerekir.
(Şerh No: 4714 - Ekleyen: Av.Hanifi Sancar KARACA - Tarih : 10-03-2010 08:20)

Borçlu ile alacaklı arasında yapılan sözleşmenin tebligat adresi ile ilgili hükmünde, sözleşmede yeralan taraf adreslerinin ikametgah adresi olarak kabul edileceği ve adres değişikliği zamanında bildirilmezse eski adrese yapılacak tebliğin geçerli olacağı kararlaştırılmıştır. Sözleşme serbestisi ve belirtilen Tebligat Hükümleri karşısında sözleşmede belirtilen adrese çıkarılan ve "taşınmıştır şerhi" ile bila tebliğ iade edilen tebligatların notere tevdii tarihinde muhataplarına tebliğ edildiğini...
(Şerh No: 3736 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 30-01-2010 11:27)

Tebligat memuru, tebliğ yapılacak kişinin veya onun adına tebligatı almaya ehil kişilerin adreste bulunmamaları halinde ,bu kişilerin adreste bulunmama sebeplerini araştırmalı, komşu,yönetici,kapıcı vb. kişileri sorarak onların beyanlarını ve imzalarını almalı ya da imzadan imtina etmeleri halinde bu durumu tebliğ mazbatasına şerh etmelidir.
(Şerh No: 3683 - Ekleyen: Av.Memduha YILMAZ - Tarih : 25-01-2010 14:08)

 Türkçe  [TebK. 56] (Değişik madde: 06.06.1985 - 3220 s.y./19.m.; değişik madde: 23/01/2008 - 5728 s.y./255.m.) Bu yasaya göre bildirim belgesinin ya da haber yazısının asılmasına karşı koyanlar ile asılan belge ya da uyarı yazısını bulunduğu yerden koparanlar, yok edenler, okunamaz duruma getirenler, üç aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beş günden yüz elli güne kadar türel para cezasıyla cezalandırılır.
(Şerh No: 1469 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 25-11-2009 23:19)

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan yargılanan sanığa davetiyenin 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğüne uygun olarak tebliğ edilmemiş olması sanığın savunma hakkının kısıtlanması anlamına gelir.
(Şerh No: 1849 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 24-11-2009 11:03)

 Türkçe  [TebK. 58] Bildirim, zamanında yapılmaz ya da bildirim tutanağı belirli zamanda gelmezse ilgili başvuru yeri, durumu yerel PTT merkezine bildirir. Bu merkez, yakınma konusu belgenin ne işlem gördüğünü araştırır, gerekirse belgenin çıkış merkezinden araştırır. Bunların sonucu, yerel PTT merkezi ve gereğinde Genel Müdürlükçe olanaklı olduğu kadar kısa sürede ilgili başvuru yerine bildirilir.
(Şerh No: 1471 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-11-2009 15:20)

 Türkçe  [TebK. 64] Bu yasayı yürütmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
(Şerh No: 1479 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-11-2009 13:40)

 Türkçe  [TebK. 63] Bu yasa, yayımından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girer.
(Şerh No: 1478 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-11-2009 13:38)

 Türkçe  [TebK. Ek Madde 1] Kat İyeliği Yasasının uygulandığı durumlarda ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm iyesi, yapı yönetimi ve giderlerle ilgili bildirim yönünden geçerli olmak üzere Türkiye'de bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yapı yönetimi ve ortak giderlerle ilgili bildirimler bu adrese yapılır. Bağımsız bölüm iyesinin adres bildirmemesi ya da yazılı olarak bildirdiği adrese bildirim yapılamaması durumunda bundan sonraki bildirimler, o kişinin iyesi olduğu bağımsız bölümde eylemli olarak oturana yapılır. Bildirimin bir örneği yapı girişinde bulundurulacak duyuru tahtasına asılır. Bağımsız bölümde eylemli olarak oturana böylece yapılacak bildirim, bağımsız bölüm iyesine yapılmış sayılır. (Ek fıkra: 19.03.2003 - 4829 s.y./17.m.)Bağımsız bölümde eylemli olarak oturan yoksa duyuru tahtasına asılan bildirim örneği ile bildirim bağımsız bölüm iyesine yapılmış sayılır.
(Şerh No: 1477 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-11-2009 13:38)

 Türkçe  [TebK. 61] Diğer yasaların bildirimle ilgili olarak Hukuk Yargılamaları Yöntemleri Yasasına ve türel belgenin PTT yönetimi aracılığıyla bildirimine ilişkin yasaya gönderme yaptığı yerlerde bu yasa uygulanır.
(Şerh No: 1475 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-11-2009 13:32)

 Türkçe  [TebK. 34] Bu bölüm hükümleri, türel, yönetsel, askeri yargı yerlerince yapılacak bildirim işlerinde uygulanır. (Ek fıkra: 19.03.2003 - 4829 s.y./10.m.) Yukarıdaki fıkra gereğince yapılacak bildirimlere ilişkin giderler beşinci maddeye göre ödenir. Verilen süreye karşın ödenmeyen bildirim gideri, dava dilekçesinin bildirimine ilişkinse Hukuk Yargılamaları Yöntemleri Yasasının 409. maddesi uyarınca işlem yapılır. Diğer durumlarda bildirim konusu istemden vazgeçilmiş sayılır.
(Şerh No: 1117 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-11-2009 13:27)

 Türkçe  [TebK. 62] Bu yasayla 1. Türel belgenin PTT yönetimi aracılığıyla bildirimine ilişkin yasa ile bu yasaya ek 4347, 4574, 4856 ve 5045 sayılı yasalar, 2. 1086 sayılı Hukuk Yargılamaları Yöntemleri Yasasının 81. maddesinin ikinci fıkrası ile onuncu bölümünün ilk kısmı, 3.Ceza Yargılamaları Yöntemleri Yasasının 36, 37, 38, 271, 274. maddeleri, 4.Askeri Yargılama Yöntemleri Yasasının 36, 37, 38, 271, 274. maddeleri, 5.Noterlik Yasasının 33. maddesinin ikinci fıkrası ile 75. maddesi, 6.Harçlar Yasasının 33. maddesi, 7.Diğer yasaların bu yasaya uymayan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
(Şerh No: 1476 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-11-2009 13:25)

 Türkçe  [TebK. 60] Bu yasanın nasıl uygulanacağını göstermek üzere yasanın yayımından başlayarak altı ay içinde bir yönetmelik yapılır. Bu yasa gereğince yapılacak bildirime ilişkin her tür belge ile gerekli basma, defterlerin biçimleri ve bunlardan hangilerinin PTT yönetimi ve hangilerinin diğer yerlerce hazırlanacağı da bu yönetmelikte gösterilir.
(Şerh No: 1474 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-11-2009 13:16)

 Türkçe  [TebK. 59] Yasanın birinci maddesinde yazılı başvuru yerlerinden çıkarılacak bildirim belgesi, bildirim tutanaklı kapalı bir zarf içinde gönderilir. (Değişik fıkra: 19.03.2003 - 4829 s.y./16.m.) Çağrı kağıdı, yalın yargılama yöntemine göre gönderilen çağrı kağıdı, ant çağrı kağıdı, bu zarfın içine konulmadan da gönderilebilir.
(Şerh No: 1473 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-11-2009 13:11)

 Türkçe  [TebK. 57] (Yürürlükten kaldırılan madde: 23.01.2008 - 5728 s.y./578.m.)
(Şerh No: 1470 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-11-2009 12:47)

 Türkçe  [TebK. 55] (Değişik fıkra: 06.06.1985 - 3220 s.y./18.m.; değişik fıkra: 23.01.2008 - 5728 s.y./254.m.) Daha ağır bir cezayı gerektirmezse a)Kendisi hakkında bildirim görevlisine yalan açıklamada bulunan ilgili, b)İlgili adına kendisine bildirim yapılabilecek olup da bu yasanın uygulanması dolayısıyla bildirim görevlisine ilgili hakkında yalan açıklamada bulunan kişi, c)İlgili olmamasına ya da ilgili adına bildirimi kabul etmeye yetkili olmamasına karşın bildirim görevlisine kimlik ve konumu ile ilgili yalan açıklamada bulunarak bildirim belgesini alan kimse, her bir bentte tanımlanan eylem dolayısıyla bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Yukarıdaki bentlerde yazılı durumlarda bir gecikme ya da genel ya da özel bir zarar meydana gelirse yalan açıklamada bulunan kişi, ayrıca a ve b bentlerindeki eylemler için üç aydan bir yıla, c bendindeki eylem için bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
(Şerh No: 1468 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-11-2009 12:41)

 Türkçe  [TebK. 54] (Değişik madde: 06.06.1985 - 3220 s.y./17.m.) (Değişik fıkra: 23.01.2008 - 5728 s.y./253.m.) İlgili adına kendilerine bildirim yapılan kişiler, bildirim belgesini ilgilisine en kısa sürede vermez de bu nedenle gecikme ya da zarar meydana gelirse bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Kendisine yapılması gereken bildirimi almayan ilgili ile ilgili adına bildirimi kabul etmek zorunda olup da kabul etmeyenler hakkında da yukarıda belirtilen cezalar uygulanır.
(Şerh No: 1467 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-11-2009 12:08)

 Türkçe  [TebK. 53] (Değişik madde: 23.01.2008 - 5728 s.y./252.m.) Bu yasa gereğince bildirim yapılması gereken durumlarda bir kimse, kendisine ya da başkasına ilişkin ad ya da adresi yanlış bildirirse altı aydan iki yıla kadar hapisle cezalandırılır.
(Şerh No: 1466 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-11-2009 12:03)

 Türkçe  [TebK. 52] (Değişik fıkra: 23.01.2008 - 5728 s.y./251.m.) Bu yasanın uygulanmasında görevli bulunan görevli ve hizmetliler ile mahalle, köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve meclisi üyelerinin işledikleri ve onlara karşı işlenen suçlardan dolayı suçlanan kişiler, Türk Ceza Yasasının kamu görevlisine ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. Yukarıdaki fıkraya göre yapılacak soruşturma ve kovuşturma, sıkıdüzen sağlayıcı ceza uygulamasına engel değildir.
(Şerh No: 1465 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-11-2009 12:00)

 Türkçe  [TebK. 51] Parasal bildirimler, ilişkin olduğu yasada açıklık bulunmayan durumlarda bu yasanın genel hükümlerine göre yapılır.
(Şerh No: 1464 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-11-2009 11:53)

 Türkçe  [TebK. 4] 6245 sayılı Yolluk Yasasının 49. maddesine göre ödence alan memur ve hizmetliler dışındaki memurlar aracılığıyla bu yasa gereğince yaptırılacak bildirimler için bildirim yapana verilecek zorunlu giderlerin miktarı, kendisine bildirim yapılacak kişinin bulunduğu yerin uzaklığına göre her parasal yılbaşında il yönetim kurulları tarafından o ilin gerek merkez, gerekse bağlı ilçeleri için ayrı ayrı belirlenir. Yukarıdaki fıkraya göre kendilerine zorunlu gider verilen memurlara yaptıkları bildirim dolayısıyla 6245 sayılı yasaya göre ayrıca yolluk verilmez.
(Şerh No: 764 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-11-2009 11:46)

 Türkçe  [TebK. 50] Hesaplamalar Kurulunca yapılacak bildirim, bildirim yapılacak kişilerden merkez örgütünde görevli olanlara bağlı oldukları kuruluşlar, bunlar dışında kalanlara hükümeti temsil eden yerel yönetici aracılığıyla yaptırılır. Adresin belirlenememesi ya da bildirimi kabulden kaçınma durumlarında bildirim, bu yasanın genel hükümleri doğrultusunda yapılır.
(Şerh No: 1463 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-11-2009 11:44)

 Türkçe  [TebK. 42] (Yürürlükten kaldırılan madde: 06.06.1985 - 3220 s.y./21.m.)
(Şerh No: 1460 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-11-2009 11:37)

 Bilgi  [TebK. 60] TEBLİGAT TÜZÜĞÜ
TEBLİGAT TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 20/08/1959 - 4/12059 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 11/02/1959 - 7201 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 11/09/1959 - 10303 BİRİNCİ BAP : UMUMİ HÜKÜMLER BİRİNCİ FASIL : TÜZÜĞÜN ŞÜMULÜ TEBLİGATIN KİMİN ARACILIĞIYLA YAPILACAĞI: Madde 1 - (Değişik madde: 05/10/1987 - 87/12170 K.) Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediye ve köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterlerin bütün tebliğleri, Tebligat...
(Şerh No: 1318 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:45)

 Türkçe  [TebK. 49] Tapuda yazılı ya da kalıt, kamulaştırma, zorla icra ya da mahkeme kararı ile kazanımda bulunan hak sahipleri, adreslerini ve değiştirildikleri durumunda yenisini bulundukları yerin tapu müdürlüğüne bildirmeye zorunludurlar. Çağrı ya da bildirim belgesi, bu biçimde bilinen son adrese gönderilir. (Değişik fıkra: 06/06/1985 - 3220/15 md.) Tapuda adresi bulunmayan ya da varolan adresine bildirim yapılamayan ve bildirim memuru tarafından da yeni adresi belirlenemeyen hak sahibine bu yasa maddelerine göre ilan yolu ile bildirim yapılır. Ayrıca tapu müdürlüğü tarafından ilanın bir örneği taşınmazın bulunduğu köy ya da mahalle muhtarına, orada olağan olan biçimde ilan edilmek üzere verilir. Bu biçimde yapılan sonuncu ilan tarihinden başlayarak onbeş günün bitiminde hak sahibine bildirim yapılmış sayılır.
(Şerh No: 1138 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 17:49)

 Türkçe  [TebK. 48] Gümrük ve tekel işlerinde, kendi yasalarının olanak verdiği durumlarda işlemin yapıldığı yerde hazır bulunan ilgiliye bildirim memur aracılığı ile yapılır.
(Şerh No: 1137 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 17:38)

 Türkçe  [TebK. 47] Birden çok kişiyi temsil eden kimseye bildirilecek belgenin yalnızca bir örneği verilir. Şu kadar ki yalnız belgeyi teslim almak için yetkilendirilen kimseye temsil ettiği kişi sayısı kadar örnek vermek gerekir.
(Şerh No: 1134 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 21-11-2009 14:28)

 Türkçe  [TebK. 46] (Yürürlükten kaldırılan madde: 06.06.1985 - 3220 s.y./21.m.)
(Şerh No: 1132 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 21-11-2009 14:25)

 Türkçe  [TebK. 45] Yargısal ve parasal bildirimin dışında kalan bildirim, yönetsel bildirimdir.
(Şerh No: 1131 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 21-11-2009 14:24)

 Türkçe  [TebK. 25] Yabancı ülkede bildirim, o ülkenin yetkili orunu aracılığıyla yapılır. Bunun için anlaşma ya da o ülke yasaları uygunsa o yerdeki Türkiye siyasal görevlisi ya da konsolosu bildirim yapılmasını yetkili orundan ister. (Yürürlükten kaldırılan fıkra: 19.03.2003 - 4829 s.y./18.m.) Yabancı ülkelerde bulunan kişilere bildirim yapılacak belge, bildirimi çıkaran başvuru yerinin bağlı olduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da görev bölgesi göz önüne alınarak ilgili Türkiye elçiliğine ya da konsolosluğuna gönderilir. (Ek Fıkra: 06.06.1985 - 3220/8. m.)Şu kadar ki Dışişleri Bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen durumlarda bildirim belgesi, ilgili bakanlıkça doğrudan doğruya o yerdeki Türkiye büyükelçiliğine ya da başkonsolosluğuna gönderilebilir.
(Şerh No: 1032 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 21-11-2009 14:20)

 Türkçe  [TebK. 44] Askeri yargı yer ve orunlarınca asker kişilere yapılacak bildirim yazılı bir emirle yerine getirilir ve bildirim belgesi, bildirimi isteyen ya da emreden orun ya da yargı yerine gönderilir. Yargısal üstlere yapılacak bildirim, bildirim yapılacak belgenin kendisine gösterilip imzalattırılması biçiminde yapılır. Bu bildirim bir sürenin başlangıcı ise, tarihi de belirtilir.
(Şerh No: 1130 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 12:47)

 Türkçe  [TebK. 43] Cumhuriyet Başsavcılığına yapılacak bildirim, bildirim yapılacak belge aslının kendisine gösterilmesiyle olur. Bu bildirim bir süreye başlangıç olacaksa, Cumhuriyet Başsavcısı gösterildiği günü belgenin aslına belirtir ve imza eder.
(Şerh No: 1129 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 12:39)

 Türkçe  [TebK. 41] Tüzel, yönetimsel ve askeri yargı yerleri ile diğer adalet kuruluşları kendiliğinden ya da istem üzerine işin niteliğine göre, kuruluşta çalışan memurlar aracılığı ile bildirim yapılmasına karar verebilirler.
(Şerh No: 1128 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 12:34)

 Türkçe  [TebK. 40] Bildirime ilişkin kararlar, belirlenen duruşma beklenmeden verilir.
(Şerh No: 1126 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 12:06)

 Türkçe  [TebK. 39] Bu yasaya göre kendilerine bildirim yapılması olanaklı bulunan kişiler o davada karşı yan ise bildirim yapılacak kişi adına kendilerine bildirim yapılamaz.
(Şerh No: 1125 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 12:04)

 Türkçe  [TebK. 38] Vekil aracılığı ile yürütülen davalarda, vekiller alındı belgesi karşılığında bir diğerine bildirim yapabilirler.
(Şerh No: 1124 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 12:00)

 Türkçe  [TebK. 37] Duruşma sırasında yargı yerince sanları belirlenen avukat yazmanlarına ve stajyerlerine sonraki duruşmanın gün ve saatinin bildirilmesi, avukata bildirim sayılır.
(Şerh No: 1123 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 11:54)

 Türkçe  [TebK. 36] Duruşma sırasında davaya ilişkin belgenin yanlara, katılana ya da vekillerine verilmesi, bildirim sayılır.
(Şerh No: 1122 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 11:48)

 Türkçe  [TebK. 35] Kendisine ya da adresine yasanın gösterdiği yollara göre bildirim yapılmış kimse, adresini değiştirirse yenisini hemen bildirimi yaptırmış yargı yerine bildirmek zorundadır. Bildirildiğinde bundan sonraki bildirimler yeni adrese yapılır. (Değişik fıkra: 19.03.2003 - 4829 s.y./11.m.) Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve yeni adres bildirim görevlisince de belirlenemediğinde bildirim belgesinin bir örneği eski adresteki yapının kapısına asılır ve asılma tarihi, bildirim tarihi sayılır. (Değişik fıkra: 19.03.2003 - 4829 s.y./11.m.) Bundan sonra eski adrese çıkarılan bildirimler, ilgilisine yapılmış sayılır. (Ek fıkra: 06.06.1985 - 3220 s.y./12.m.) Daha önce bildirim yapılmamış olsa bile taraflar arasında yapılan, imzası kamu kurumları önünde açıkça benimsenmiş sözleşmelerde belirtilen adresler ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, tecim kütüklerine, esnaf ve zanaatçılar kütüklerine verilen en son adreslerdeki değişiklikler hakkında da bu madde uygulanır.
(Şerh No: 1118 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 20-11-2009 23:49)

 Türkçe  [TebK. 33] Yasal ve türel dinlence günlerinde de bildirim uygundur.
(Şerh No: 1116 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 20-11-2009 23:25)

 Türkçe  [TebK. 32] Bildirim, izlenmesi gereken yol ve kurallara aykırı yapılmış olsa bile ilgilisi bildirimi öğrenmişse geçerli sayılır. İlgilinin öğrendiğini açıkladığı tarih, bildirim tarihi sayılır.
(Şerh No: 1115 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 20-11-2009 23:21)

 Türkçe  [TebK. 31] (Değişik madde: 06.06.1985 - 3220 s.y./10.m.) Duyuru yoluyla bildirim, son duyuru tarihinden başlayarak yedi gün sonra yapılmış sayılır. Duyuru yoluyla bildirime karar veren başvuru yeri, gerektiğinde daha uzun bir süre belirleyebilir. Ancak bu süre on beş günü geçemez.
(Şerh No: 1114 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 20-11-2009 23:16)

 Türkçe  [TebK. 27] Yabancı bir ülkede bir kamu göreviyle bulunan Türk devlet görevlilerine bildirim, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılır. Yabancı ülkelerde bulunan Türk askerlerine yapılacak bildirim, bağlı bulundukları Kara, Deniz, Hava Güçleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı aracılığıyla yapılır.
(Şerh No: 1038 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 20-11-2009 23:13)

 Türkçe  [TebK. 30] Duyuruda ilgililerin ad ve soyadları, işleri, yerleşim yeri ya da oturduğu yer ya da işyerleri, bildirim belgesinin içeriğinin özü, bildirimin anlaşılabilecek biçimde konusu, nedeni, duyurunun hangi başvuru yerinden verildiği, duyuru çağrısı içeriyorsa nerede ve neden, hangi gün ve saatte ilgililerin bulunacağı yazılmalıdır.
(Şerh No: 1046 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 19-11-2009 23:49)

 Türkçe  [TebK. 29] Duyuru yoluyla bildirim, bildirimi çıkaracak başvuru yerinin gerekçeli kararı üzerine aşağıdaki biçimde yapılır: 1. Duyuru, ilgilinin en güvenli biçimde öğreneceği umulan ve varsa ayrıca bildirimi çıkaran başvuru yerinin bulunduğu yerde yayılan bir gazetede yapılır. 2. Bildirim belgesi ve duyuru örneği, bildirimi çıkaran başvuru yerinin herkesin kolayca görebileceği bir yerine de asılır. (Değişik fıkra: 06.06.1985 - 3220 s.y./9.m.) Başvuru yeri, gereğinde ikinci defa duyuru yapılmasına karar verebilir. İki duyuru arasındaki süre bir haftadan az olamaz. Gerekiyorsa ikinci duyuru, yabancı ülke gazeteleriyle de yaptırılabilir.
(Şerh No: 1043 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 19-11-2009 23:40)

 Türkçe  [TebK. 28] Bildirim, adresi bilinmeyenlere duyuru yoluyla yapılır. Yukarıdaki maddeler gereğince bildirim yapılamayan ve yerleşim yeri, oturduğu yer ya da işyeri de bulunamayan kimsenin adresinin bilinmediği varsayılır. Adresin bilinmediğinde durum, bildirim görevlisi tarafından mahalle ya da köy muhtarına açıklama yaptırılarak belirlenir. (Değişik tümce: 19.03.2003 - 4829 s.y./9. m.) Bununla birlikte bildirimi çıkaran başvuru yeri, ilgilinin adresini resmi ya da özel kurum ve kuruluşlardan gerekli gördüklerine sorar ve zabıta aracılığıyla araştırıp belirler. Yabancı ülkelerde oturanlara duyuru yoluyla bildirim yapılmasını gerektiren koşullarda bildirimi çıkaran başvuru yeri, bildirim belgesi ile duyuru örneklerini yabancı ülkede bulunan kimsenin bilinen adresine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta alındısını dosyasına koyar.
(Şerh No: 1040 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 19-11-2009 23:34)

 Türkçe  [TebK. 26] Anlaşma hükümleri ve karşılıklılık esasları saklı kalmak koşuluyla Türkiye'de oturan yerli ve yabancı kişilere bildirim yapılmak üzere yabancı bir ülkenin elçiliğinden ya da bölgesinde bulunduğu valilik aracılığı ile konsolosluğundan Dışişleri Bakanlığına iletilen belge, ilgili bakanlık aracılığıyla yetkili başvuru yerine gönderilir ve bildirim işleminin yerine getirilmesinin ardından onaylı olarak aynı yollardan geri verilir.
(Şerh No: 1037 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 19-11-2009 23:21)

 Türkçe  [TebK. 25/a] (Ek Madde: 19.03.2003 - 4829 s. y./8. m.) Yabancı ülkede kendisine bildirim yapılacak kimse Türk yurttaşı ise bildirim o yerdeki Türkiye büyükelçiliği ya da konsolosluğu aracılığıyla da yapılabilir. Bu durumda bildirimi Türkiye büyükelçiliği ya da konsolosluğu ya da bunların görevlendireceği bir görevli yapar. Bildirimin konusu ile hangi başvuru yerince çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz gün içinde başvurulmadığı takdirde bildirimin yapılmış sayılacağı uyarısını içeren yazı, ilgilisine o ülkenin yasal düzenlemelerinin izin verdiği yöntemle gönderilir. Yazının o ülkenin yasal düzenlemelerine göre ilgilisine bildirildiği belgelendirildiğinde bildirim tarihinden başlayarak otuz gün içinde büyükelçiliğe ya da konsolosluğa başvurulmazsa bildirim otuzuncu günün bitiminde yapılmış sayılır. Kendisine bildirim yapılacak kişi, büyükelçilik ya da konsolosluğa başvurmakla birlikte bildirim belgesini almaktan kaçınırsa buna ilişkin düzenlenecek tutanak tarihinde bildirim yapılmış sayılır. Belge bekletilmeksizin başvuru yerine geri verilir.
(Şerh No: 1034 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 19-11-2009 23:12)

 Türkçe  [TebK. 24] Kendisine bildirim yapılacak kişi, imzalayacak kadar yazmayı bilmez ya da imzalayamayacak durumda bulunursa komşularından bir kişinin tanıklığında sol elinin başparmağı bastırılarak bildirim yapılır. Sol elinin başparmağı bulunmayan kişinin aynı elinin diğer bir parmağı ya da sol eli yoksa sağ elinin başparmağı ve bu da yoksa diğer parmaklarından biri bastırılır. Bildirim yapılacak kişinin iki eli de yoksa bildirim belgesi kendisine verilir. Yukarıdaki fıkralarda yazılı durumlar, bildirim belgesinde açıklanır ve tanıklık eden kişiye de imzalattırılır. Okuryazar bir komşu bulunmaz ya da bulunan komşu imzadan kaçınırsa bildirim görevlisi o mahalle ya da köyün muhtar ya da ihtiyar heyeti üyelerinden birini ya da bir zabıta görevlisini bildirim sırasında orada bulunmak üzere çağırır ve bildirim onların tanıklığında yapılır.
(Şerh No: 1014 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 19-11-2009 11:26)

 Türkçe  [TebK. 23] Bildirim bir tutanakla belgelenir. Bu tutanağın 1. Bildirimi çıkaran başvuru yerinin adını, 2. Bildirimi isteyenin adını, soyadını ve adresini, 3. Bildirim yapılacak kişinin adını, soyadını ve adresini, 4. Bildirimin konusunu, 5. Bildirimin kime yapıldığını ve bildirim ilgilisinden başkasına yapılmışsa o kimsenin adını, soyadını, adresini ve 22. madde gereğince bildirimi kabul etmeye yeterli olduğunu, 6. Bildirimin nerede ve ne zaman yapıldığını, 7. 21. maddedeki durumun gerçekleşmesi durumunda bu konuya ilişkin işlemlerin yapıldığını ve kaçınma için gösterilen nedeni, 8. (Değişik bent: 19.03.2003 - 4829 s.y./7. m.)Bildirim belgesi kime verilmişse onun imzası ile bildirim görevlisinin adı, soyadı ve imzasını içermelidir.
(Şerh No: 1012 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 19-11-2009 11:18)

 Türkçe  [TebK. 22] Bildirimin yapılacağı kişi yerine bildirim yapılan kimsenin görünüşüne göre on sekiz yaşından küçük olmaması ve açık biçimde hukuksal işlem yapmaya yetersiz olmaması gerekir.
(Şerh No: 1009 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 19-11-2009 11:11)

 Bilgi  [TebK. 32] İlamsız takibe ilişkin ödeme emrinin borçluya Tebligat Kanunu ve Tüzük hükümlerine aykırı olarak tebliğ edilmiş olması halinde borçlunun icra mahkemesinde takip ve ödeme emrinden haberdar olduğu tarihin ödeme emri tebliği tarihi olarak tespitini istemesi ve aynı zamanada öğrenme tarihi olarak beyan ettiği bu tarihten itibaren 7 günlük itiraz süresi içerisinde varsa takibe ilişkin itirazlarını icra dairesine bildirmesi gerekir.Zira icra hakimliğine yapılan başvuru usulsüz tebligata ilişkin olup ...
(Şerh No: 960 - Ekleyen: Av.Onur ÖMEROĞLU - Tarih : 18-11-2009 21:02)

 Türkçe  [TebK. 21] Kendisine bildirim yapılacak kişi ya da yukarıdaki maddeler gereğince bildirim yapılacak kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmazsa ya da bildirimi almaktan kaçınırsa bildirim yapan görevli, bildirim belgesini o yerin muhtar ya da ihtiyar heyeti üyelerinden birine ya da zabıta üstü ya da görevlilerine imza karşılığında teslim eder ve kendisine teslim edilen kişinin adresini içeren haber yazısını gösterilen adresteki yapının kapısına yapıştırır, ayrıca adreste bulunmama durumunda bildirim yapılacak kişiye durumdan haber verilmesini de olanaklı oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici ya da kapıcıya da bildirir. Haber yazısının kapıya yapıştırıldığı tarih, bildirim tarihi sayılır. Muhtar, ihtiyar heyeti üyeleri, zabıta üstü ve görevlileri yukarıdaki fıkra uyarınca kendilerine teslim edilen belgeyi kabul etmek zorundadır.
(Şerh No: 928 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 18-11-2009 01:14)

 Türkçe  [TebK. 20] 13, 14, 16, 17 ve 18. maddelerde yazılı kişiler, kendisine bildirim yapılacak kişinin geçici olarak başka yere gittiğini belirtirse durum ve açıklamada bulunanın adı ve soyadı bildirim tutanağına yazılarak altı açıklamada bulunanca imzalanır ve bildirimi yapan görevli bildirim belgesini bu kişilere verir. Bu kişiler, bildirim belgesini kabul etmek zorundadır. Açıklamada bulunan bu açıklamasını imzadan kaçınırsa bildiren bu kaçınmayı açıklayarak imzalar. Bu durumda ya da bildirim belgesini kabulden kaçınma durumunda bildirim, 21. maddeye göre yapılır. Bu maddeye göre yapılacak bildirimlerde bildirim, bildirim belgesinin 13, 14, 16, 17 ve 18. maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte ya da haber yazısı kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren on beş gün sonra yapılmış sayılır.
(Şerh No: 927 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 18-11-2009 01:05)

 Türkçe  [TebK. 19] Tutuklu ve hükümlere yapılacak bildirimi bu kişilerin bulunduğu kurum müdürü ya da görevlisi sağlar.
(Şerh No: 925 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 18-11-2009 00:49)

 Türkçe  [TebK. 18] Bildirim yapılacak kişi otel, hastahane, sağaltım ya da dinlenme evi, fabrika, okul, öğrenci yurdu gibi içine özgürce girilemeyen ya da aranan kişinin kolayca bulunması olanaklı olmayan bir yerde ise bildirimin yapılmasını o yeri yöneten ya da bildirim yapılacak kişinin bulunduğu kısmın üstü sağlar. Bu kişiler tarafından bildirim yapılacak kişinin hemen bulundurulması ya da bildirimin sağlanması olanaklı olmazsa bildirim kendilerine yapılır.
(Şerh No: 923 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 18-11-2009 00:46)

 Türkçe  [TebK. 17] Belli bir yerde sürekli olarak meslek ya da sanatını yürütenler, o yerde bulunmadıklarında bildirim, aynı yerdeki sürekli görevli ya da hizmetlilerden birine, meslek ya da sanatını evinde yürütenlerin görevli ya da hizmetlilerinden biri olmazsa aynı konutta oturan kişilere ya da hizmetçilerinden birine yapılır.
(Şerh No: 917 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 17-11-2009 22:17)

 Türkçe  [TebK. 16] Kendisine bildirim yapılacak kişi adresinde bulunmazsa bildirim, kendisiyle aynı konutta oturan kişilere ya da hizmetçilerinden birine yapılır.
(Şerh No: 854 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 16-11-2009 10:26)

 Türkçe  [TebK. 15] Savaşa giden birlik ya da kuruma üye askerlere bildirim, bağlı bulundukları Kara, Deniz ya da Hava Güçleri Komutanlıkları aracılığıyla yapılır.
(Şerh No: 852 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 16-11-2009 10:25)

 Türkçe  [TebK. 14] Astsubaylar dışındaki askerlere yapılacak bildirimler, kıta komutanı ve kurum üstü gibi en yakın üste yapılır. Yukarıdaki fıkrada yazılı olanlar dışındaki askerlere birlik ya da kurumda bildirim yapılmasını gerektiren koşullarda bildirim yapılmasını o kişinin nöbetçi üstü ya da subayı sağlar. Bunlar tarafından bildirim yapılacak kişinin hemen getirilmesi ya da bildirimin sağlanması olanaklı olmazsa bildirim üste ya da subaya yapılır.
(Şerh No: 827 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 15-11-2009 11:58)

 Türkçe  [TebK. 13] Tüzelkişiler adına kendilerine bildirim yapılacak kimseler herhangi bir nedenle olağan iş saatlerinde işyerinde bulunmadıklarında ya da o sırada belgeyi alamayacak bir durumda olduklarında bildirim, orada bulunan görevli ya da hizmetlilerden birine yapılır.
(Şerh No: 826 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 15-11-2009 11:53)

 Türkçe  [TebK. 12] Tüzelkişiye bildirim, yetkili temsilcisine yapılır, yetkili temsilcisi birden çoksa bunlardan yalnız birine yapılır. Bir tecimevinin işlemlerinden doğan uyuşmazlıklarda tecimsel temsilciye yapılan bildirim geçerlidir.
(Şerh No: 825 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 15-11-2009 11:50)

 Türkçe  [TebK. 11] Vekil aracılığıyla yürütülen işlerde bildirim vekile yapılır. Vekil sayısı birden çoksa bunlardan birine bildirim yapılması yeterlidir. Eğer bildirim birden çok vekile yapılmışsa bunlardan ilkine yapılan bildirim tarihi asıl bildirim tarihi sayılır. Ancak Ceza Muhakameleri Usulü Kanunu'nun kararların sanıklara bildirimine ilişkin hükümleri saklıdır. Yasal temsilcileri bulunanlara ya da bulunması gerekenlere yapılacak bildirim, yasalarına göre bildirim yapılacak kişilerin kendilerine yapılması gerekmedikçe yasal temsilcilere yapılır.
(Şerh No: 824 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 15-11-2009 11:46)

 Türkçe  [TebK. 10] Bildirim, bildirim yapılacak kişiye bilinen en son adresinde yapılır. Şu kadar ki kendisine bildirim yapılacak kişinin başvurusu ya da kabulü koşuluyla her yerde bildirim yapılması olanaklıdır.
(Şerh No: 823 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 15-11-2009 11:42)

 Türkçe  [TebK. 9] Çağrı kağıdı, aşağıdaki unsurları içerir: 1. Tarafların ve varsa yasal temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile yerleşim yeri ya da oturduğu yer ya da iş adreslerini, 2.Anlaşılacak biçimde kısaca bildirimin konusunu, 3.Çağrılan kişinin hangi başvuru yerinde ve hangi gün ve saatte hazır bulunması gerektiğini ve bu başvuru yerinin nerede olduğu, 4.Yasalarına göre çağrı kağıtlarında yazması gereken diğer noktaları, 5.Çağrı kağıdını çıkaran başvuru yerinin damgasını ve mahkeme başyazmanının, diğer başvuru yerlerinde ise yetkili memurun imzasını.
(Şerh No: 822 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 15-11-2009 11:39)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,06323504 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.