Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 12. HD 2019/6004 E. 2019/8960 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
“Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre yapılacağına ilişkin usulüne uygun meşruhat bulunduğu nazara alındığında tebliğin usule uygun yapıldığı anlaşılmaktadır. Tebligatın açık mavi zarfla yapılmasının aranmasının ise, aşırı şekilcilik olduğunun, icra dairelerinde mavi renkli zarf bulunmaması halinde, beyaz renkli zarfa usulüne uygun şekilde söz konusu şerhin yazılması halinde, salt zarfın beyaz renkli olması nedeniyle usulsüz olduğu sonucuna varılamayacağının kabulü gerekir”
(Karar Tarihi : 06.02.2019)
T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M I L L E T I A D I N A
Y A R G I T A Y I L A M I
ESAS NO : 2019/6004
KARAR NO : 2019/8960
INCELENEN KARARIN
MAHKEMESI : Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi
TARIHI : 06/02/2019
NUMARASI : 2019/15-2019/259
DAVACI : BORÇLU : Filiz Kahraman
DAVALI : ALACAKLI: Vakıflar Bankası T.A.O.
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın
müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya
daireye gönderilmis olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Yeliz Aziz Peker tarafından
düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra
isin geregi görüsülüp düsünüldü :
Sikayetçi ipotek borçlusu icra mahkemesine basvurusunda; sair iddiaları yanında satıs
ilanının usulsüz teblig edildigini ileri sürerek ihalenin feshini istemis, ilk derece
mahkemesince satıs ilanı tebliginin usulüne uygun oldugu ve sair fesih sebeplerinin de
yerinde olmadıgı gerekçesi ile sikayetin reddine karar verilmis, sikayetçinin mahkeme
kararına karsı istinaf yoluna basvurması üzerine, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk
Dairesinin 06.02.2019 tarih ve 2019/15 E. - 2019/259 K. sayılı kararı ile, sikayetçiye yapılan
satıs ilanı tebliginin, teblig zarfının açık mavi renkli olmadıgı belirtilerek usulsüz oldugu
gerekçesi ile sikayetçinin istinaf basvurusunun kabulü ile sikayetin kabulüne ve ihalenin
feshine karar verilmis, hüküm alacaklı tarafından temyiz edilmistir.
7201 sayılı Kanunu'nun "Teblig Imkansızlıgı ve Bilinen Adreste Tebligat" baslıklı
21/2. maddesi ''Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o
adreste hiç oturmamıs veya o adresten sürekli olarak ayrılmıs olsa dahi, teblig memuru teblig
olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya
memurlarına imza karsılıgında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden
ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıstırır. Ihbarnamenin kapıya
yapıstırıldıgı tarih, teblig tarihi sayılır.'' hükmünü, "Usulüne Aykırı Tebligin Hükmü" baslıklı
32.maddesi de; ''Teblig usulüne aykırı yapılmıs olsa bile, muhatabı teblige muttali olmus ise
muteber sayılır. Muhatabın beyan ettigi tarih, teblig tarihi addolunur.'' hükmünü içermektedir.
Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeligin "Bilinen adreste tebligat"
baslıklı 16/2.maddesinde; ''Bilinen en son adresin tebligata elverisli olmadıgının anlasılması
veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerlesim yeri
adresi bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. Ayrıca baskaca
adres arastırması yapılmaz. 79 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre renkli bastırılan teblig
zarfında, adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki yerlesim yeri adresi oldugu belirtilerek
bu adrese tebligat yapılacagına dair mesruhata yer verilir." düzenlemesi, yine aynı
Yönetmeligin 79/2. maddesinde de "Bu Yönetmelige ekli örneklere göre bastırılacak evrakın
beyaz renkte olması gerekir. Ancak 16 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca adres kayıt
sistemine göre düzenlenecek teblig zarfı açık mavi renkte bastırılır." düzenlemesi yer
almaktadır.
Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıstır.
ESAS NO : 2019/6004
KARAR NO : 2019/8960
Somut olayda; ipotek borçlusu Filiz Kahraman'a çıkartılan satıs ilanı tebligatının
16.4.2018 günü, muhatabın adresten ayrıldıgından bahisle iade edildigi, borçlunun mernis
adresine, "adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki yerlesim yeri adresi oldugu
belirtilerek, bu adrese Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesi uyarınca tebligat yapılacagına dair
mesruhat" bulunan tebligatın 04.5.2018'de teblig edildigi, tebligat zarfının ise beyaz renkli
oldugu anlasılmaktadır.
Bu durumda, sikayete konu tebligatta, kanun ve yönetmelige uygun olacak sekilde,
tebligin, Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesine göre yapılacagına iliskin usulüne uygun
mesruhat bulundugu nazara alındıgında tebligin usule uygun yapıldıgı anlasılmaktadır.
Tebligatın açık mavi zarfla yapılmasının aranmasının ise, asırı sekilcilik oldugunun, icra
dairelerinde mavi renkli zarf bulunmaması halinde, beyaz renkli zarfa usulüne uygun sekilde
söz konusu serhin yazılması halinde, salt zarfın beyaz renkli olması nedeniyle usulsüz
oldugu sonucuna varılamayacagının kabulü gerekir.
O halde, Bölge Adliye Mahkemesince 6100 sayılı HMK'nın 353/1-b-1 maddesi
uyarınca sikayetçinin istinaf basvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı
sekilde hüküm tesisi isabetsiz olup Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmistir.
KARAR : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile, Bursa Bölge Adliye
Mahkemesi 6. Hukuk Dairesinin 06.02.2019 tarih ve 2019/15 E. - 2019/259 K. sayılı
kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile degisik IIK'nun 364/2. maddesi
göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca
(BOZULMASINA), pesin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın
kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 23/05/2019 gününde oy birligiyle
karar verildi.
Baskan
A. TUNCAL
Üye
G. HEYBET
Üye
M. T. UYAR
Üye
S. MUTTA
Üye
I. YAVUZ
HG
İlgili Mevzuat Hükmü : Tebligat Kanunu MADDE 21 :(Değişik madde: 06/06/1985 - 3220/7 md.)

Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(Ek fıkra: 19/01/2011 - 6009 S.K./5. md)Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(Ek fıkra: 19/03/2003 - 4829 S.K./5. md.) Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki (Değişik: 6009 S.K. m.5) fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Aydın EZEL
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 19-07-2019

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02985311 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.