Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TebK. MADDE 21

     
 
7201 S.lı Tebligat Kanunu MADDE 21
TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA:
(Değişik madde: 06/06/1985 - 3220/7 md.)

Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(Ek fıkra: 19/01/2011 - 6009 S.K./5. md)Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(Ek fıkra: 19/03/2003 - 4829 S.K./5. md.) Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki (Değişik: 6009 S.K. m.5) fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.
 8  İçtihat    1  Değişiklik Önerisi    1  Türkçe    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 19-01-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TebK. MADDE 21 İçtihatları

“Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre yapılacağına ilişkin usulüne uygun meşruhat bulunduğu nazara alındığında tebliğin usule uygun yapıldığı anlaşılmaktadır. Tebligatın açık mavi zarfla yapılmasının aranmasının ise, aşırı şekilcilik olduğunun, icra dairelerinde mavi renkli zarf bulunmaması halinde, beyaz renkli zarfa usulüne uygun şekilde söz konusu şerhin yazılması halinde, salt zarfın beyaz renkli olması nedeniyle usulsüz olduğu sonucuna varılamayacağının kabulü gerekir”
(Şerh No: 16945 - Ekleyen: Av.Aydın EZEL - Tarih : 19-07-2019)

Dava dilekçesinde bir ay kadar önce evi terkettiği açıkça ifade edilen ve zabıta araştırmasında o adreste yaşamadığı belirlenen davalıya "aynı zamanda davacının da yerleşim yeri adresi olan adreste" Tebligat Kanununun 21/2. maddesine göre yapılan tebligatı geçerli ve usulüne uygun saymak olanağı yoktur.
(Şerh No: 16697 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-11-2017)

İlk seferde bu davalıların adres kayıt sistemindeki adreslerine Tebligat Kanunu'nun 21/2 maddesine göre yapılan tebligatların usulüne uygun olmadığı anlaşılmakla, adı geçen davalıların adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde gerekçeli kararın tebliği sağlanarak ve yasal temyiz süresi beklenildikten sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın MAHALLİNE İADESİNE karar verilmiştir.
(Şerh No: 16596 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 31-03-2017)

Hükmi şahısların ticaret sicilinde yazılı adreslerine 7201 Sayılı Kanun'un 21. maddesine göre gönderilen tebligatlarda tebliğ memurunun "muhatabın adreste bulunmaması halinde, bunun nedeninin belirlenmesi ve tevziat saatinden sonra adrese dönüp dönmeyeceğinin tespit edilmesi"ne dair araştırma yapması gerekmez; araştırma yapılmamış olması tebligatın usulsüzlüğü sonucunu doğurmaz.
(Şerh No: 16001 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-12-2014)

Borçlu, alacaklının başlattığı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte ödeme emri tebliğinin usulsüz olduğunu ileri sürerek tebliğ tarihinin, belirttiği öğrenme tarihi olarak düzeltilmesini ve icra takibine itirazlarını belirterek takibin iptalini talep etmiştir. Somut olayda şikayet konusu yapılan ödeme emri tebligatı, TK m.10/2 gözardı edilerek borçluya önceden hiçbir tebligat çıkarılmadan ve yasal şartları oluşmadan doğrudan doğruya TK m.21/2'ye göre çıkartılmış olmakla usule aykır...
(Şerh No: 15980 - Ekleyen: Av.Kadir Can KARATAŞ - Tarih : 26-11-2014)

Ödeme emri, borçlunun, takip dayanağı kredi sözleşmesindeki adresine, işbu adresin, adrese dayalı kayıt sistemindeki adres olduğu şerhi verilmek suretiyle tebliğe çıkarılmış; tebligat, muhatap borçlunun tanınmadığı şerhi düşülmek suretiyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/2.maddesine göre yapılmıştır. Yargıtay, borçluya, önce adresin muhatabın adrese dayalı kayıt sistemindeki adresi olduğu belirtilmeksizin bir tebligat çıkarılması gerektiğine, ancak bu tebligatın yapılamaması halinde bu kez ...
(Şerh No: 15703 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-09-2014)

Somut olayda şikayet konusu yapılan tebligatın, Tebligat Kanunu'nun 10/2. maddesi gözardı edilerek, takip talebinde ve ödeme emrinde, borçlunun adresi Mernis adresinden farklı bir adres olarak gösterildiği halde bu adrese önceden hiçbir tebligat çıkarılmadan ve yasal şartları oluşmadan doğrudan TK.'nun 2l/2. maddesine göre Mernis adresine tebligat çıkartıldığı ve dolayısıyla bu tebligatın usule aykırı bir tebligattır.
(Şerh No: 15182 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-12-2013)

Tebligat memuru, tebliğ yapılacak kişinin veya onun adına tebligatı almaya ehil kişilerin adreste bulunmamaları halinde ,bu kişilerin adreste bulunmama sebeplerini araştırmalı, komşu,yönetici,kapıcı vb. kişileri sorarak onların beyanlarını ve imzalarını almalı ya da imzadan imtina etmeleri halinde bu durumu tebliğ mazbatasına şerh etmelidir.
(Şerh No: 3683 - Ekleyen: Av.Memduha YILMAZ - Tarih : 25-01-2010)

Bu Maddeye Not Girin

TebK. MADDE 21 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TebK. MADDE 21 Değişiklik Önerileri

(Değişik madde: 06/06/1985 - 3220/7 md.) Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. (Ek fıkra: 19/01/2011 - 6009 S.K./5. md)Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. Tebliğ memuru bu fıkraya göre çıkarılan tebligatlarda da muhatabını öncelikle adresinden sorup araştıracak, muhatabın adresinde bulunamaması halinde ise ancak bu fıkra hükümlerine göre tebliğ yapabilecektir. (Ek fıkra: 19/03/2003 - 4829 S.K./5. md.) Muhtar,...
(Şerh No: 17052 - Ekleyen: Av.Suat TOK - Tarih : 02-12-2020)

Bu Maddeye Çeviri Girin

TebK. MADDE 21 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TebK. MADDE 21 Türkçeleştirme Önerileri

Kendisine bildirim yapılacak kişi ya da yukarıdaki maddeler gereğince bildirim yapılacak kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmazsa ya da bildirimi almaktan kaçınırsa bildirim yapan görevli, bildirim belgesini o yerin muhtar ya da ihtiyar heyeti üyelerinden birine ya da zabıta üstü ya da görevlilerine imza karşılığında teslim eder ve kendisine teslim edilen kişinin adresini içeren haber yazısını gösterilen adresteki yapının kapısına yapıştırır, ayrıca adreste bulunmama durumunda bildirim yapılacak kişiye durumdan haber verilmesini de olanaklı oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici ya da kapıcıya da bildirir. Haber yazısının kapıya yapıştırıldığı tarih, bildirim tarihi sayılır. Muhtar, ihtiyar heyeti üyeleri, zabıta üstü ve görevlileri yukarıdaki fıkra uyarınca kendilerine teslim edilen belgeyi kabul etmek zorundadır.
(Şerh No: 928 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 18-11-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03396511 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.