Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası - Son Eklenen Şerhler

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası - Son Eklenen Şerhler

Anayasa Mahkemesi,yürürlük tarihinden bu yana eleştrisi konusu olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenmiş bulunan fiili ayrılığa dayalı boşanma sebebi hakkında, ortak hayatın yeniden kurulamadığı hâllerde, makul olmayan (retle sonuçlanan ilk boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yıllık) bir süre boyunca, ilgililerin boşanma kararı elde etmelerine imkân tanınmadığı, evlilik birliğini uzun bir süre boyunca sona erdiremeyen ilgililere katlanamay...
(Şerh No: 17322 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 19-04-2024 15:12)

Mahkeme veznesine depo edilen paranın mülk teşkil ettiği ve devletin hâkimiyeti ve kontrolü altında bulunan paranın değerini koruyucu önlemler alınmasının mülkiyet hakkını güvenceye alan Anayasa'nın 35. maddesiyle devlete yüklenen bir pozitif yükümlülük olduğu belirtilmiştir. Bu karara icra dairelerine yatırılan paralar da dahildir.
(Şerh No: 17292 - Ekleyen: Av.Suat TOK - Tarih : 28-09-2023 13:27)

Anayasa'mızın 141 ve 5271 sayılı CMK’nın 34. maddeleri uyarınca bütün mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olması ve gösterilen gerekçenin de dosya içeriğine uygun, kanuni ve yeterli gerekçe içermesi gerektiği, mahkemelerce yasal, yeterli ve geçerli bir gerekçeye dayanılmadan karar verilmesinin kanun koyucunun amacına uygun düşmeyeceği gibi uygulamada da keyfiliğe yol açacağında kuşku bulunmadığı; bu bağlamda CMK'nın 230. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde değinildiği üzere bir ...
(Şerh No: 17279 - Ekleyen: Av.Tolga ERSOY - Tarih : 22-05-2023 22:12)

 Türkçe  [AnaY. 17] Tüm kişiler, yaşama, somut, soyut varlığını koruma birle geliştirme ülevine iyedir. Sağlıksal zorunluluklar ile yasada yazılı durumlar dışında, kişinin gövde bütünlüğüne dokunulamaz; onayı olmadan bilimsel ile sağlıksal deneylere uğratılamaz. Kimseye kıynav birle kızgat edilemez; kimse birey onuru ile bağdaşmayan kınca ya da işleme uğratılamaz. (Değişik: 7.5.2004-5170/3 md.) Öz kayırma durumu, yakalama ile tutuklama vargılarının yerine getirilmesi, bir tutuklu ya da suçlunun kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma ya da başkaldırının bastırılması, sıkıyönetim ya da olağanüstü durumlarda yetkili kurumun verdiği buyrukların uygulanması sırasında pusat kullanılmasına yasanın onay verdiği zorunlu durumlarda oluşan öldürme eylemleri, birinci bölüm cargısı dışındadır.
(Şerh No: 17207 - Türkçeleştiren: Metin Samet UYGUR - Tarih : 15-11-2022 18:11)

 Türkçe  [AnaY. 18] Kimse zorla çalıştırılamaz. Kölelik yasaktır. Biçim ile koşulları yasayla düzenlenmek üzere yargılık ya da tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; olağanüstü durumlarda yurttaşlardan istenecek işgörevler; ülke gereksinimlerinin zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen yurttaşlık ödevi niteliğindeki kas gücü ya da düşünce ile yapılan çalışmalar, zorla çalıştırma sayılmaz.
(Şerh No: 17208 - Türkçeleştiren: Metin Samet UYGUR - Tarih : 15-11-2022 02:15)

SGK başkanlığı aleyhine açılan davalarda şubenin bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olması için işlemin şube tarafından yapılmış olmasına gerek yoktur. Aksi Anayasanın 141. maddesine aykırıdır.
(Şerh No: 17032 - Ekleyen: Av.Fatih AKTAŞ - Tarih : 02-09-2020 14:34)

 Türkçe  [AnaY. 16] Temel ülev ve özgürlükler, çetel kişiler için, uluslararası kayrama uygun olarak yasayla sınırlanabilir.
(Şerh No: 17025 - Türkçeleştiren: Metin Samet UYGUR - Tarih : 03-07-2020 21:47)

 Türkçe  [AnaY. 15] – Savaş, tümedişlik, sıkıyönetim veya olağanüstü durumlarda, uluslarası kayramdan doğan yükümlülükler çiğnenmemek koşulu ile, durumun gerektirdiği ölçüde temel ülev ve özgürlüklerin kullanılması belli bir ölçüde veya tümden durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı önlemler alınabilir. (Değişik: 7.5.2004-5170/2 md.) Birinci bölümde belirlenen durumlarda da, savaş kayramına uygun eylemler sonucu ortaya çıkan ölümler dışında, kişinin yaşama ülevine, somutsal ve soyutsal varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse inanç, bulunç, düşünce ve görüşlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve kınçlar geçmişe yürütülemez; suçluluğu yarganak buyruğu ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
(Şerh No: 17024 - Türkçeleştiren: Metin Samet UYGUR - Tarih : 03-07-2020 21:44)

 Türkçe  [AnaY. 14] (Değişik: 3.10.2001-4709/3 md.) Anayasada yer alan ülev ve özgürlüklerden hiçbiri, Kamuerkin ülkesi ve ulusu ile bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve birey ülevlerine dayanan aratçıl ve özgen Kamuerki ortadan kaldırmayı amaçlayan edişler biçiminde kullanılamaz. Anayasa beyleklerinden hiçbiri, Kamuerke veya kişilere, Anayasayla tanınan temel ülev ve özgürlüklerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş biçimde sınırlandırılmasını amaçlayan bir edişte bulunmayı olası kılacak biçimde yorumlanamaz. Bu beyleklere aykırı edişte bulunanlarla ilgili uygulanacak yaptırımlar, yasayla düzenlenir.
(Şerh No: 17023 - Türkçeleştiren: Metin Samet UYGUR - Tarih : 03-07-2020 21:33)

 Türkçe  [AnaY. 13] (Değişik: 3.10.2001-4709/2 md.) Temel ülev ve özgürlükler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen nedenlere bağlı olarak ve ancak yasayla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve özüne, aratçıl toplum düzeninin ve özgen Kamuerkin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
(Şerh No: 17022 - Türkçeleştiren: Metin Samet UYGUR - Tarih : 03-07-2020 21:26)

 Türkçe  [AnaY. 12] Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel ülev ve özgürlüklere iyedir. Temel ülev ve özgürlükler, kişinin topluma, barkına ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da içerir.
(Şerh No: 17008 - Türkçeleştiren: Metin Samet UYGUR - Tarih : 10-04-2020 11:54)

 Türkçe  [AnaY. 11] Anayasa yargıları, yasama, yürütme ve yargı orazlarını, yönetim orazlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel kayram kurallarıdır. Yasalar Anayasaya aykırı olamaz.
(Şerh No: 17007 - Türkçeleştiren: Metin Samet UYGUR - Tarih : 10-04-2020 11:50)

 Türkçe  [AnaY. 10] Tüm kişiler, dil, ırk, çuğar, eşey, güdünçsel düşünce, düşündemel inanç, din, dini kol ve benzer nedenlerle ayrım gözetilmeksizin yasa önünde eşittir. (Ek: 7.5.2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit ülevlere iyedir. Generk, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek Cümle: 7.5.2010 5982/1) Bu amaçla alınacak önlemler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. (Ek Fıkra: 7.5.2010 5982/1) Çocuklar, yaşlılar, engelliler, savaş ve görev yitiklerinin dul ve yetimleri ile sökel ve alpavutlar için alınacak önlemler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, barka ve bölüme ayrıcalık tanınamaz. Generk kurumları ve yönetim orazları bütün işlemlerinde yasa önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
(Şerh No: 17006 - Türkçeleştiren: Metin Samet UYGUR - Tarih : 06-04-2020 11:00)

 Türkçe  [AnaY. 9] Yargı yetkisi, Türk Ulusu adına bağımsız yargı konaklarınca kullanılır.
(Şerh No: 17005 - Türkçeleştiren: Metin Samet UYGUR - Tarih : 06-04-2020 10:39)

 Türkçe  [AnaY. 8] Yürütme yetkisi ve görevi, Kamubaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, anayasaya ve yasalara uygun olarak yerine getirilir ve kullanılır.
(Şerh No: 17004 - Türkçeleştiren: Metin Samet UYGUR - Tarih : 06-04-2020 10:38)

 Türkçe  [AnaY. 7] Yasama yetkisi Türk ulusu adına Türkiye Büyük Ulus Kamutayınındır. Bu yetki devredilemez.
(Şerh No: 17003 - Türkçeleştiren: Metin Samet UYGUR - Tarih : 06-04-2020 10:36)

 Türkçe  [AnaY. 6] Egemenlik, bağsız koşulsuz ulusundur. Türk Ulusu, egemenliğini Anayasanın koyduğu temellere göre, yetkili kurumlar eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir kişiye ve bölüme bırakılamaz. Hiçbir kimse veya kurum, kaynağını Anayasadan almayan bir generk yetkisi kullanamaz.
(Şerh No: 17002 - Türkçeleştiren: Metin Samet UYGUR - Tarih : 06-04-2020 10:34)

 Türkçe  [AnaY. 5] Generkin temel amaç ve görevleri, Türk Ulusunun bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Kamuerkini ve yasayı korumak, kişilerin ve toplumun gönencini, erincini ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel ülev ve özgürlüklerini, toplumsal tüze generki ve tüze ilkeleriyle bağdaşmayacak biçimde sınırlayan atkarmal, akçesel ve toplumsal engelleri kaldırmaya, kişilerin özdeksel ve özgüçsel varlığının gelişmesi için gerekli koşunçları düzenlemeye çalışmaktır.
(Şerh No: 17001 - Türkçeleştiren: Metin Samet UYGUR - Tarih : 06-04-2020 10:16)

 Türkçe  [AnaY. 4] Anayasanın 1 inci öğesindeki Generkin biçiminin Kamuerk olduğu ile ilgili yargı ile, 2 nci öğesindeki Kamuerkin nitelikleri ve 3 üncü öğe yargıları değiştirilemez ve değiştirilmesi önerilemez.
(Şerh No: 17000 - Türkçeleştiren: Metin Samet UYGUR - Tarih : 05-04-2020 23:54)

 Türkçe  [AnaY. 3] Türkiye Generki, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, biçimi yasayla belirtilen, ak ay yıldızlı al bayraktır. Ulusal mahnısı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.
(Şerh No: 16999 - Türkçeleştiren: Metin Samet UYGUR - Tarih : 05-04-2020 23:49)

 Türkçe  [AnaY. 2] Türkiye Kamuerki, toplumun erinci, ulusal dayanışma ve tüze anlayışı içinde, kişilerin ülevlerine saygılı, Atatürk ulusalcılığına bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, yasacı, özgen ve toplumsal bir tüze generkidir.
(Şerh No: 16998 - Türkçeleştiren: Metin Samet UYGUR - Tarih : 05-04-2020 23:43)

 Türkçe  [AnaY. 1] Türkiye Generki bir Kamuerktir.
(Şerh No: 16997 - Türkçeleştiren: Metin Samet UYGUR - Tarih : 05-04-2020 23:35)

Disiplin soruşturmalarının adil bir şekilde sonuçlanması için soruşturma geçiren kişiye savunma hakkını etkili ve anlamı kullanabilmesi için savunma davetiyesinde disipline konu olan olayı her yönüyle (tanık beyanları- disiplin suçuna neden olan eylemlerin neler olduğu vs) bilmesine olanak tanıyacak şekilde göndermesi gerekmektedir. Şeklen savunma hakkının tanınması, savunma hakkıyla korunması gereken hukuki değer ile örtüşmeyeceğinden, soruşta geçiren kişinin her yönüyle bilgi sahibi edinile...
(Şerh No: 16835 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 12-09-2018 09:26)

Bu durumda, kaçak olarak yurda sokulmasına rağmen ........................adına tescil edildikten sonra ........................ plaka ile davacı adına tescil edilen sözkonusu aracın davacı tarafından satın alınması ve adına tescilinin yapılması sırasında gerekli araştırma ve soruşturmayı yapmayarak üzerine düşen dikkat ve özeni yerine getirmeyen davalı idarenin hizmet kusurunun bulunması nedeniyle, trafik tescil kaydına güvenerek satın aldığı aracın, Mahkeme kararı üzerine müsaderesine karar ve...
(Şerh No: 16824 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 03-09-2018 09:06)

Temyiz harçlarının eksik yatırılması sebebiyle kesin süreli olarak gönderilen muhtıradaki süre içerinde PTT'den havale edilen tutarın mahkeme veznesine geç ulaşması halinde ilgili tarafın temyiz etmemiş sayılmasına karar verilmesinin Anayasa'nın 36. maddesinde belirtilen adil yargılanma (mahkemeye erişim) hakkının ihlali niteliğinde olduğuna dair.
(Şerh No: 16608 - Ekleyen: Av.İzzet HAMLE - Tarih : 11-06-2017 04:33)

Aile birliğinin sağlanmasında ortak bir soyadı kullanılmasının etkisi bulunmamaktadır. Evli kadınların aile birliği adına kocalarının soyadını taşımak zorunda bırakılmalarının -önüne kendi kızlık soyadlarını ekleyebilseler de- nesnel ve makul bir nedeni bulunmamaktadır. Aile birliğini ortak bir aile ismi aracılığıyla yansıtma amacı, cinsiyete dayalı farklı muamele için yeterli bir gerekçe oluşturmamaktadır. 4721 sayılı Kanun'un 187. maddesi, Anayasa m.17 ve AİHS m.8, 14 ile çelişmektedir ve A...
(Şerh No: 16506 - Ekleyen: Stj.Av.Yakup Gökhan DOĞRAMACI - Tarih : 09-08-2016 16:52)

8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun, 17.1.2012 günlü, 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen 89. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan; A- " ...verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler...dikkate alınmaz." ibarelerine ilişkin esas incelemenin, "...verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hiz...
(Şerh No: 16364 - Ekleyen: Av.Ahmet GELEGEN - Tarih : 22-11-2015 17:51)

V. HÜKÜM Açıklanan gerekçelerle; A. Başvurucunun, 1. Sendika hakkının ihlal edildiğine ilişkin şikayetlerinin KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA, 2. Sendika hakkına yapılan müdahale nedeniyle Anayasa’nın 51. maddesinin İHLAL EDİLDİĞİNE, B. Tespit edilen ihlal yönünden, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması bakımından yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın ilgili Mahkemeye GÖNDERİLMESİNE, C. Başvurucu tarafından yapılan 198,35 TL harç ve 1.500,00 TL vekalet ücretinden oluşan to...
(Şerh No: 16291 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 22-06-2015 16:21)

"Başvurucunun, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla ilgili olarak Anayasa'nın 26. maddesinin birinci fıkrasının İHLAL EDİLMEDİĞİNE" OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR. Başvurucunun, müvekkillerini söz konusu sözleri söylemeden de temsil etmesi ve savunmasının mümkün olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Başvurucunun yargılanmasına neden olan sözler, fikirlerin tartışıldığı bir ortamda veya gazete yazısı gibi bir basın faaliyetinin gerçekleştirilmesi sırasında söylenmiş sözler değildi...
(Şerh No: 16282 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-06-2015 11:06)

Davacıların eşi ve annesi olan davacı, davalının gerçekleştirmiş olduğu sezaryen ameliyatı sırasında gazlı bez unutulması sebebiyle 2. kez ameliyat edildiğini belirterek ve davalı doktoru hasım göstererek eldeki tazminat davasını açmıştır. Davacıların bu iddiası, içerikçe davalı doktorun görevi sırasında ve yetkisini kullanırken işlediği bir kusura ve bu kusurun niteliği itibariyle de kamu görevlisinin ihmaline dayanmaktadır. Hal böyle olunca, davalının görevi dışında kalan kişisel kusurun...
(Şerh No: 16165 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2015 17:14)

Davacı, hamile olan kızını davalının görev yaptığı devlet hastanesine götürdüğünü, hastanın ambulansla başka bir hastaneye sevki konusunda davalı doktorla tartıştıklarını, bu esnada davalının kendisine açıkça hakaret ettiğini belirterek, kişilik haklarının ihlal edilmesi nedeniyle manevi tazminat isteminde bulunmuştur. Kamu görevlilerinin hakaret etmeleri kişisel kusur oluşturur ve hiçbir biçimde görevle ilişkilendirilemez. Bu sava dayanan davaların, Anayasa m.129/5 kapsamında değerlendirilme...
(Şerh No: 16091 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-02-2015 15:13)

Davacı, öğretim üyesi olan davalının, görev yaptığı binaya gelerek öğrencilerin gözleri önünde boğazını sıkarak öldürmeye teşebbüs ettiğini, aynı zamanda tehdit ettiğini belirterek manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Kamu görevlisi aleyhine adli yargı yerinde dava açılamayacağına göre davanın, husumet ( taraf sıfatı yokluğu ) nedeniyle reddine karar verilmelidir.
(Şerh No: 16090 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-02-2015 15:13)

Başvurucu, 1979 yılında açılan ve 1993 tarihinde asli müdahil sıfatıyla katıldığı tespite itiraz davasının hali hazırda ilk derece mahkemesi önünde derdest olması nedeniyle "makul sürede yargılanma hakkının" ihlal edildiğini iddia etmektedir. Başvurucu, yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmaması nedeniyle taşınmazını uzun süren kullanamadığını ve gelirinden istifade edemediğini belirterek, 41.703,25 TL maddi ve 80.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep etmiştir. HÜKÜM: A. B...
(Şerh No: 16005 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-12-2014 23:20)

Dava dosyasının incelenmesinden, kanser rahatsızlığı bulunan davacının tedavisinde kullanılması için "taksan" ve "trastuzumab" ileberaber "Perjeta" kombinasyon tedavisi planlandığı gerekçesiyle doktoru tarafından endikasyon dışı ilaç kullanımı için davalı idareden istenilen iznin dava konusu13..11.2013 tarih ve 506.01 sayılı işlem ile reddi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık konusu olayda, davacının kanser olduğu, rahatsızlığının tedavisinin yapıldığı hastaned...
(Şerh No: 15997 - Ekleyen: Av.Egemen BÜYÜKKARAGÖZ - Tarih : 21-12-2014 13:04)

A- 18.6.2010 günlü, 5999 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesiyle, 4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen Geçici Madde 6’nın: 1- İkinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…taşınmazın el koyma tarihindeki nitelikleri esas alınmak…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Fulya KANTARCIOĞLU’nun karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 2- Altıncı fıkrasının; a- Birinci cümlesinde yer alan “…sadece…” sözcüğünün A...
(Şerh No: 15673 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-07-2014 08:42)

Anayasa'nın 48. maddesi uyarınca herkes çalışma hürriyetine sahip olup davalının daha önce çalıştığı ilçede sözleşmenin sona ermesinden sonra 2 yıl süre ile mesleğini icra edememesi bir rekabet etmeme koşulu değil, kelepçeleme sözleşmesi niteliğinde olup, davalının ekonomik özgürlüğünü kısıtlayan bu hüküm ve dolayısıyla da buna dayalı cezai şart koşulu da geçersizdir.
(Şerh No: 15569 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-06-2014 13:36)

Başvuru konusu olayda, başvurucu hakkında verilen mahkûmiyetin tecil edilmesinin sonuçları ile ilgili açık bir kanun hükmü mevcuttur. Bu hükme verilecek olağan anlam bellidir ve başvurucu buna göre kendisine muamele edileceğini beklemektedir. Ancak AYİM 2. Dairesi, açık olan kanun hükmüne olağanın dışında farklı bir anlam verip buna göre uygulama yapmıştır. Bu uygulama yönünde yerleşmiş içtihat olduğu ne derece mahkemesi kararında belirtilmiş ne de Bakanlık görüşünde ileri sürülmüştür. Dolayısıy...
(Şerh No: 15461 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 03-04-2014 09:28)

Özellikle büyük bir bölümü Kadastro Mahkemesinde geçen somut yargılama açısından dava malzemesinin taraflarca hazırlanması ilkesinin geçerli olmadığı nazara alındığında, yargılama makamlarının davayı gerekli süratle yürütme yükümlülüğünün daha dikkatli bir şekilde ele alınması gerekmektedir
(Şerh No: 15460 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 03-04-2014 09:04)

TİB tarafından twitter.com isimli internet sitesine erişimin engellenmesi yalnızca bu engellemeye dayanak gösterilen ve URL bazlı verilen kararların muhataplarını değil, twitter.com ağından yararlanan tüm kullanıcıların ifade özgürlüğüne yönelik ağır müdahale niteliğinde olduğu ve hukuki dayanağının olmaması nedeniyle başvurucuların Anayasa’nın 26. maddesinde korunan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 15459 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 03-04-2014 08:25)

Yabancı mahkeme kararlarının salt gerekçesinin bulunmaması, kesinleşmiş yabancı mahkeme kararının tenfizine engel olmaz ve bu husus, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunu m.54/c anlamında kamu düzenine aykırılık sayılmaz.
(Şerh No: 15421 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 26-03-2014 23:07)

Başvurucu adına kayıtlı taşınmazlar, park alanı olarak belirlenmiş; başvurucu park alanına dönüştürülen ancak uzun süredir kamulaştırılmayan taşınmazların kamulaştırılarak bedelinin ödenmesi, bunun mümkün olmaması durumunda ise belediyeye ait başka taşınmazlarla takas edilmesi veya imara açılması hususlarını içeren taleplerle idare mahkemesinde 18.3.2002 tarihinde dava açmıştır. İdare Mahkemesi, 1.10.2003 tarihinde davayı reddetmiş, Danıştay 27.12.2005'te ilk derece mahkemesi kararını bozm...
(Şerh No: 15328 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-01-2014 15:36)

Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin karar.
(Şerh No: 15253 - Ekleyen: Av.Yasin YILDIZ - Tarih : 08-01-2014 20:41)

KADIN, EVLİLİK ÖNCESİ SOYADINI TEK BAŞINA KULLANABİLİR. BU ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN GEREĞİDİR.[AİHS 8.madde ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme 16. madde] Mevcut başvuruda müdahalenin kanuniliği şartının sağlanmaması nedeniyle Anayasa'nın 17. maddesinin ihlal edildiği tespit edilmiş olmakla, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosyanın ilgili Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 15257 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-01-2014 10:53)

Başvurucunun belirli bir hukuk yolunun etkililiği konusunda sadece bir kuşku duyması, kendisini o hukuk yolunu tüketme yükümlülüğünden kurtarmamakla beraber, somut başvuruda olduğu gibi, şikâyetini özü itibarıyla ilk derece mahkemesi ve temyiz mahkemesi önünde ileri sürmüş olan başvurucu tarafından, usul hükümleri uyarınca olağan bir kanun yolu olduğu kabul edilmekle birlikte etkili görülmeyerek karar düzeltme kanun yoluna başvurulmamışsa, temyiz onama kararıyla başvuru yolları tüketildiğinden o...
(Şerh No: 15245 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-12-2013 18:18)

Başvurucu, iş akdinin feshinin haklı veya geçerli bir sebebe dayanmadığı gerekçesiyle yetkili iş mahkemesinde 6.5.2009 tarihinde feshe itiraz/işe iade davası açmış; iş mahkemesi 21.10.2010 tarihinde davanın kabulüne karar vermiş; temyiz edilen dava dosyası Yargıtay 10. Hukuk Dairesine gönderilmiş, 10. HD işbölümü esası gereği dosyayı 20.1.2011 tarihli kararı ile Yargıtay 9. Hukuk Dairesine; 9 HD de Yargıtay 22. Hukuk Dairesine göndermiş; 22 HD 13.4.2012 tarihinde eksikliklerin ikmali için dosyan...
(Şerh No: 15244 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-12-2013 12:37)

2002 Yılından Beri Süren Dava Anayasa 36. Madde Çerçevesinde Hak İhlalidir.
(Şerh No: 14938 - Ekleyen: Av.Gül KÜLCÜ - Tarih : 29-07-2013 19:40)

This Constitution, establishing the everlasting existance of Turkish Land and Nation, and indivisible unity of the Honorable Turkish State, in line with the reforms, principles and understanding of nationalizm of founder of the Republic of Turkey, immortal hero and unequaled leader Atatürk; Towards the determination of reaching the everlasting existence, wealth, material and spiritual happiness of the Republic of Turkey and the level of contemporary civilizations, as an equal and dignified member of the World Nations family; For the purpose of being understood by the IDEAS, BELIEFS AND DECISIONS of, Absolute supremacy of Will of the Nation, sovereignty beloging to Turkish Nation without condition and reserve and that no person or entity authorized to use this sovereignty in the name of the Nation could act outside the independent democracy stated in this Constitution and the legal order established by the requirements of such; Division of Powers shall not be understood as a ranking between bodies of State, but a civil distribution and collaboration of work, consisting of and limited to use of certain State powers and duties, and the supremacy belongs only to the Constitution and laws; The recognition that no protection shall be accorded to an activity contrary to Turkish national interests, the principle of the indivisibility of the existence of Turkey with its state and territory, Turkish historical and moral values or the nationalism, principles, reforms and ...
(Şerh No: 14407 - Çeviren: Av.Ece NALBANTOĞLU - Tarih : 25-03-2013 15:57)

State of Turkey is an indivisible unity together with its country and nation. Language of the State is Turkish. Flag of the State is red, with white crescent and star, shape of which is stated in the law. Its National anthem is "İstiklal Marşı". Its capital is Ankara.
(Şerh No: 14406 - Çeviren: Av.Ece NALBANTOĞLU - Tarih : 25-03-2013 14:43)

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru; müştereken malik olduğu taşınmazın 1993 yılında kamulaştırılması sonrası kamulaştırma amacına uygun kullanılmadığından bahisle idare aleyhine ikame edilen tapu kaydının iptali ve tescil davasının reddi kararının mülkiyet hakkını ihlal ettiğine mesnetledir. 6216 S.K. Geçici Madde 1/8 uyarınca "Mahkeme, 23/9/2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılacak bireysel başvuruları inceler." Başvuru konusu kararın, bireysel başvurula...
(Şerh No: 14217 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-01-2013 11:54)

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru; Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği'nin, 6.4.2011 tarih ve 6225 S.K. m.10 ve 12 ile 11.4.1928 tarih ve 1219 S.K.’a eklenen ek 14. madde ve geçici m. 8/4-ç ile getirilen düzenlemeler nedeniyle üyelerinin haklarının ihlal edildiğine mesnetledir. 6216 S.K.'un 46. maddesine göre; bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel, kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir ve özel hukuk tüz...
(Şerh No: 14216 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-01-2013 11:54)

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru; eşinin bir üniversite hastanesinde yapılan ameliyatındaki tıbbi hata sonucu hayatını kaybeden başvurucunun, olay sebebi ile başvurduğu hukuk yollarından sonuç alamadığına, anayasal haklarının ihlal edildiğine mesnetledir. 6216 S.K. Geçici Madde 1/8 uyarınca "Mahkeme, 23/9/2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılacak bireysel başvuruları inceler." Başvuru konusu kararın, bireysel başvuruların incelenmeye başlandığı tarih ola...
(Şerh No: 14215 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-01-2013 11:54)

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru; iki köy arasındaki yayla ve mera uyuşmazlığı konulu davanın, yargılama ve kanun yolu incelemeleri sürecinde usul hükümlerinin yanlış uygulanması nedeniyle Anayasa’nın 36 ve 138. maddelerinde tanımlanan haklarının ihlal edildiğine mesnetledir. Anayasa m. 127/1-5 uyarınca “köy”, köy halkının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan, kuruluş esasları kanunla düzenlenen ve merkezi idarenin idari vesayet denetimi altına bulunan kamu tüzel kişiliğin...
(Şerh No: 14214 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-01-2013 11:54)

 Önerge  [AnaY. 147] (Değişik Fıkra: 7.5.2010 5982/17) Anayasa Mahkemesi üyeleri beş yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hakimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer.
(Şerh No: 14154 - Ekleyen: Sadi SAÇAK - Tarih : 16-12-2012 16:14)

 Önerge  [AnaY. 101] – (Değişik: 31.5.2007-5678/4md ) Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse sadece bir defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.
(Şerh No: 14153 - Ekleyen: Sadi SAÇAK - Tarih : 16-12-2012 16:00)

 Önerge  [AnaY. 55] Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. (Değişik: 3.10.2001-4709/21 md.) Asgarî ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da gözönünde bulundurulur. Devlet kurumlarında çalışan ve aynı işi yapan görevlilere, farklı maaşlar ödenemez. Devletin her kurum ve kademesinde görev yapan kişilere, yaptıkları iş göz önünde bulundurularak maaş ödenir.
(Şerh No: 14149 - Ekleyen: Sadi SAÇAK - Tarih : 15-12-2012 23:30)

 Önerge  [AnaY. 38] Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. (Ek: 3.10.2001-4709/15 md.) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez. Ceza sorumluluğu şahsîdir. (Ek: 3.10.2001-4709/15 md.) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. Ekonomik suçlara ekonomik ceza verilmesi esastır. Ödenemeyen borçlar veya maddi imkansızlıklar sebebiyle yerine getirilemeyen veya geç getirilen taahhütler sebebiyle hiç kimseye hiç bir ad altında hapis cezası verilemez. (Mülga: 7.5.2004-5170/5 md.) (Değişik: 7.5.2004-5170/5 md.)Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez. İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir. (Değişik: 7.5.2004-5170/5 md.)Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.
(Şerh No: 14148 - Ekleyen: Sadi SAÇAK - Tarih : 15-12-2012 23:26)

Dava, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi doktoru ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne karşı, yanlış tedavi ve kusurlu eylemleri ile çocuklarının ölümüne neden olunduğu iddiası ve uğranılan maddi ve manevi zararın giderilmesi istemiyle ikame edilmiştir. Hizmet kusurundan doğan zararlardan dolayı; idarî yargıda, idareye karşı tam yargı davası açılması gerektiğinden adlî yargıda ikame olunan davanın, yargı yolu bakımından mahkemenin görevsizliği nedeniyle reddi gerektiğin...
(Şerh No: 14143 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-12-2012 15:28)

Anayasanın 129. maddesi 5. fıkrasının değerlendirilmesine ilişkin uyuşmazlıkta Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; gerek Anayasa, gerekse Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan düzenlemelerin, memur ve kamu görevlisinin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı; daha sonra ilgilisine rücu edilmek üzere ilk etapta devletin sorumluluğuna giderek, mağdura zararını daha iyi bir şekilde giderecek bir muhatap ve tereddütsüz bir yargı yolu sağladığı; bugüne kadarki uygulamada, kamu personelinin mali sorumluluğunu çöz...
(Şerh No: 14142 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-12-2012 15:26)

 Türkçe  [AnaY. 28] Basın özgürdür, sansürlenemez. Basımevi kurmak, izin alma ve parasal güvence gösterme koşuluna bağlanamaz. (İkinci fıkra yürürlükten kaldırıldı: 3.10.2001-4709 s.y./10.m.) Devlet, basın ve haber alma özgürlüklerini sağlamaya yönelik önlemleri alır. Basın özgürlüğünün sınırlanmasında, Anayasanın 26. ve 27. maddeleri uygulanır. Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehlikeye düşüren ya da suç işlemeye ya da ayaklanmaya özendirir nitelikte olan ya da devlete ilişkin gizli bilgilerle ilgili her türlü haber ya da yazıyı yazanlar, bastıranlar ya da aynı amaçla basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sorumlu olur. Dağıtım yargıç kararıyla, gecikmesinde sakınca bulunan koşullarda da yasanın açıkça yetkili kıldığı başvuru yerinin buyruğuyla önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili başvuru yeri, bu kararını en geç yirmi dört saat içinde yetkili yargıca bildirir. Yetkili yargıç, bu kararı en geç kırk sekiz saat içinde onaylamazsa dağıtımı önleme kararı geçersiz sayılır. Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, yasayla belirtilecek sınırlar içinde, yargıç tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylara ilişkin yayım yasaklanamaz. Süreli ya da süresiz yayınlar, yasanın gösterdiği suçların soruşturma ya da kovuşturmasına geçilmiş olması durumunda yargıç kararıyla, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, ulusal güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlâkın korunması ve suçlar...
(Şerh No: 12180 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 12-10-2011 18:52)

 Türkçe  [AnaY. 27] Herkes bilim ve sanatı özgürce öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına iyedir. Yayma hakkı, Anayasanın birinci, ikinci ve üçüncü maddelerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz. Bu madde yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının yasayla düzenlenmesine engel değildir.
(Şerh No: 12179 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 12-10-2011 18:34)

El estado de Turquía es una república.
(Şerh No: 12082 - Çeviren: Burak AYDIN - Tarih : 04-09-2011 16:52)

5941 S.Yasa’nın 5. Madde (1) Numaralı Fıkrasının Birinci ve İkinci Cümleleri(üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, hamilin şikâyeti üzerine her bir çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur,ancak,hükmedilecek adlî para cezasının çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz.)Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırı değildir: a)Madde gerekçesinde...
(Şerh No: 11856 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 09-07-2011 14:16)

 Bilgi  [AnaY. 83] Milletvekilliği sıfatı boyunca kişi suçtan dolayı cezai kovuşturmaya tabi tutulamayacakken, MK. 24 ve 25. maddeleri ile BK. 49. maddesi uyarınca kendisinden manevi tazminat isteyebilme imkânı mevcut olacaktır.
Anayasamızın bu maddesi, yasama bağışıklığı kavramını düzenlemektedir. Yasama bağışıklığı, yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı şeklinde ikiye ayrılır ki, madde metninin ilk fıkrasında yasama sorumsuzluğu, diğer fıkralarında ise yasama dokunulmazlığının düzenlendiğini görürüz. Madde metninin ilk fıkrasında belirtilen yasama sorumsuzluğu, meclis üyelerinin yasama görevlerini yerine getirirken sarf ettikleri sözlerden, açıkladıkları düşüncelerden ve verdikleri oylardan dolayı herhangi bi...
(Şerh No: 11678 - Ekleyen: Av.Hakan TOKBAŞ - Tarih : 15-06-2011 11:24)

 Bilgi  [AnaY. 39] Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret davasında isnadın doğrudan ispatının altında yatan gerekçe, kamu görevlerinin doğası itibariyle, kamu yararı kavramını içerdiğini peşinen kabul etmek olsa gerektir.
Anayasamızın bu maddesinin somut hali TCK’ nun 127. maddesi olarak vücut bulmuştur. Madde metnine göre, kamu görev ve hizmetlerinde bulunanlara karşı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında, sanık isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Maddenin bu ilk cümlesinden anlaşılacağı üzere, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret edilen hallerde sanık, hiçbir şartın gerçekleşmesi beklenmeksizin doğrudan doğruya, isnadın ispa...
(Şerh No: 11677 - Ekleyen: Av.Hakan TOKBAŞ - Tarih : 08-06-2011 20:27)

Bir yazıda kullanılan deyimler “polemik” niteliğinde olsa da, ancak nesnel bir açıklamayla desteklendiğinde, bu ifadeler asılsız kişisel saldırı olarak görülemez.
(Şerh No: 11675 - Ekleyen: Av.Hakan TOKBAŞ - Tarih : 07-06-2011 09:23)

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle yerel mahkemece uyulmasına karar verilen ilk bozma kararı ile taraflar arasındaki yazışmaların yanların yürüttükleri idari görev nedeniyle yapılan yazışmalar olup, bu yazışmalarda aşırılık ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde sözcüklerin bulunmadığının belirlenerek, bu yönün davalı lehine usulü kazanılmış hak oluşturduğunun; diğer delillerle de iddianın...
(Şerh No: 11676 - Ekleyen: Av.Hakan TOKBAŞ - Tarih : 06-06-2011 20:37)

Legislative power is vested in the Turkish Grand National Assembly on behalf of the Turkish Nation. This power cannot be delegated.
(Şerh No: 11314 - Çeviren: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 04-04-2011 17:30)

The Republic of Turkey is a democratic, secular and social state governed by the rule of law; bearing in mind the concepts of public peace, national solidarity and justice; respecting human rights; loyal to the nationalism of Atatürk, and based on the fundamental tenets set forth in the Preamble.
(Şerh No: 11313 - Çeviren: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 04-04-2011 17:28)

Anayasamızın başlangıç kısmında ve 1739 sayılı Yasada belirtilen amaçlar doğrultusunda, Türk Devletini ve Milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak, toplumun ve kişilerin refah, huzur ve mutluluğunu sağlayacak yeni nesillerin yetiştirilmesi milli eğitim sistemimizin temel amacıdır. Ülkemizin geleceği olan yeni nesillerin Anayasamızda ve 1739 sayılı Yasada yer alan amaçlar doğrultusunda yetiştirilmelerine ve yeni nesillere Türk...
(Şerh No: 11312 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 04-04-2011 16:00)

Türkiye'de gerçekleşen sendikal mevzuatın ilerleme aşaması ile ILO sözleşmelerinden kaynaklanan sorumluluklar birlikte düşünüldüğünde, kamu görevlileri sendikalarının, sendikal faaliyetlerin ana iştigal konusu olan üyelerini hukuki olarak korumadan mahrum bırakılması düşünülemez.
(Şerh No: 10909 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 14-03-2011 22:56)

Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Geçmişe Yürümezliği 1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme'nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme'nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, OYÇOKLUĞUYLA, 2- 4.1.1961 günlü, 213 sayılı Vergi Usul Kan...
(Şerh No: 10660 - Ekleyen: Doğan Adem KURT - Tarih : 10-03-2011 10:23)

Tütün kullanımının kahvehanelerde kullanımın yasaklanması devletin kamunun genel sağlığını korumaya yönelik pozitif yükümlülüğünün bir sonucu olarak, Anayasa'da belirtilen sınırlandırma ölçütlerine uygun olup, Anayasa'nın 13.,17. ve 48. maddelerindeki özügrlüklerin sınırlandırma sınırını geçmemektedir.
(Şerh No: 10772 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 09-03-2011 13:12)

Muayene olmak üzere gelen kadın hastasını taciz ettiği iddiası ile karşılaşan Davacı Doktorun, özel muayenehanesinde gizli kamera ile çekilmiş görüntülerinin televizyonda yayınlanarak kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu bahsine dayalı tazminat isteminde; Davacının hastasına yaptığı muamele hiçbir şekilde tasvip edilemez. Ne var ki; davalı hasta da iddia ettiği ilk tacizden sonra gitmesi gereken mercilere gitmemiş, ne emniyetten, ne de Cumhuriyet Savcılığından adli yardım talep etmemiştir. G...
(Şerh No: 9819 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 26-01-2011 13:28)

1-İptal istemine konu "..aşağıdaki bentlerden yalnızca birindeki" ibaresi ve tümcenin yer aldığı 5947 sayılı Yasa’nın 7. maddesi, 1219 sayılı Kanun’un 12. maddesinin 2.ve 3.fıkralarında değişiklik yaparak hekimlerin çalışma koşullarını yeniden düzenleyen bir kuraldır. 2-Bu kuralda hekimlerin çalışma koşulları ile ilgili getirilen en önemli değişiklik: *Kısmi zamanlı çalışmanın kaldırılması, *Kamuda çalışan hekimlere tam gün çalışma koşulu getirilmesi, *Mesleğini serbest olarak icra ...
(Şerh No: 9697 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 20-01-2011 21:47)

 Türkçe  [AnaY. 26] Herkes, düşünce ve kanılarını söz, yazı, resim ya da başka yollarla tek başına ya da toplu olarak açıklama ve yayma hakkına iyedir. Bu özgürlük, devlet orunlarının el atması olmaksızın haber ya da düşünce almak ya da vermek özgürlüğünü de kapsar. Bu fıkra, radyo, televizyon, sinema ya da benzeri yollarla yapılan yayımların izin dizgesine bağlanmasına engel değildir. (Değişik: 3.10.2001-4709 s.y./9.m.) Bu özgürlüklerin kullanılması, ulusal güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve ulusu ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, devlet gizi olarak yöntemine uygun olarak belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının ün ya da haklarının, özel ve aile yaşamlarının ya da yasanın öngördüğü meslek gizlerinin korunması ya da yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. (Üçüncü fıkra yürürlükten kaldırıldı: 3.10.2001-4709 s.y./9.m.) Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların yayımını engellememek koşuluyla, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün sınırlanması anlamına gelmez. (Ek: 3.10.2001-4709 s.y./9.m.) Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün kullanılmasında uygulanacak biçim, koşul ve yöntemler yasayla düzenlenir.
(Şerh No: 9687 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 17-01-2011 21:36)

 Türkçe  [AnaY. 25] Herkes, düşünce ve kanı özgürlüğüne iyedir. Her ne neden ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanılarını açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanıları nedeniyle kınanamaz ve suçlanamaz.
(Şerh No: 9686 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 17-01-2011 21:27)

A-İİK.331.Maddesinde öngörülen, alacağı karşılıksız bırakmak amacı ile mevcudundaki malları üçüncü şahıslara muvazaalı olarak devreden borçlu ile bu eyleme yardım ve iştirakte bulunanlar hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza: Borçlu ile alacaklı arasında önceden var olan sözleşmeden doğan yükümlülüğün yerine getirilememesinden dolayı öngörülen ceza olmayıp kanunda belirtilen şartların yerine getirilmemesinden doğan bir yaptırımdır.Bu nedenle, kural Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasın...
(Şerh No: 9678 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 14-01-2011 22:06)

Legislative power belongs to Grand National Assembly of Turkey on behalf of Turkish Nation. This power is nondelegable.
(Şerh No: 9476 - Çeviren: Av.Burak KIRŞEHİR - Tarih : 10-01-2011 18:41)

Provisions of the constitution are the fundemantal rules of law which shall bind legislative, executive and judicial bodies; public authorities and other entities and persons. Laws shall not be in contradiction with the Consitution.
(Şerh No: 9475 - Çeviren: Av.Burak KIRŞEHİR - Tarih : 10-01-2011 18:37)

 Türkçe  [AnaY. 24] Herkes, vicdan, dinsel inanç ve görüş özgürlüğüne iyedir. 14. maddeye aykırı olmamak koşuluyla tapınma ve dinsel törenler yapılabilir. Kimse, tapınmaya, dinsel törenlere katılmaya, dinsel inanç ve görüşlerini açıklamaya zorlanamaz; dinsel inanç ve görüşlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Din ve ahlak eğitim ve öğretimi, devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi, ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de yasal temsilcisinin istemine bağlıdır. Kimse, devletin toplumsal, ekonomik, siyasal ya da hukuksal temel düzenini, bir bölümüyle de olsa, din kurallarına dayandırma ya da siyasal ya da kişisel çıkar ya da erk sağlama amacıyla, her ne yolla olursa olsun, dini ya da din duygularını ya da dince kutsal sayılan şeyleri kötüye kullanamaz.
(Şerh No: 9198 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 25-12-2010 14:09)

Anayasaya göre; herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olup, özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.(Anayasa m. 20/1) Bu bağlamda, kişilerin Anayasa ile tanınmış haklarının ihlali suretiyle bir delil elde edilmiş ise, onun hukuka aykırı olarak sağlandığının kabulü gerekir. Ne var ki; evlilikte, evlilik birliğine ilişkin yasal yükümlülükler alanı, eşlerin her birinin ayrı özel yaşam alanı olmayıp, ailenin yaşam alanıdır ve diğer eş yönünde...
(Şerh No: 8534 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 04-11-2010 01:07)

TÜM ÜLKE ÇAPINDA YAPILAN VE ÖZEL OKUL İLE DEVLET OKULLARININ ÖĞRENCİLERİNİN SEVİYELERİNİ ANAYASAL EŞİTLİK ÇATISI ALTINDA EŞİT UYGULAMAYLA ÖLÇMEYİ AMAÇLAYAN BİR SINAV OLDUĞUNA GÖRE BİR ZORUNLU VE BİR SEÇMELİ DİL OKUYAN ÖĞRENCİYE AYNI CEVAP ANAHTARI UYGULAMASI YAPARAK DİLEDİĞİ SORUDA DİLEDİĞİ ANAHTARI KULLANMAK AYRICALIĞINI TANIMAK EŞİTLİK İLKESİNE DE AYKIRI OLACAKTIR.
(Şerh No: 6365 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 03-09-2010 23:08)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6515 - Ekleyen: Av.Levent CİRİT - Tarih : 02-09-2010 16:35)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6514 - Ekleyen: Av.Levent CİRİT - Tarih : 02-09-2010 16:34)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6513 - Ekleyen: Av.Levent CİRİT - Tarih : 02-09-2010 16:31)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6512 - Ekleyen: Av.Levent CİRİT - Tarih : 02-09-2010 16:04)

 Ses Dosyası  [AnaY. 9] AnaY. 9 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6511 - Ekleyen: Av.Levent CİRİT - Tarih : 02-09-2010 16:02)

 Ses Dosyası  [AnaY. 8] AnaY. 8 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6510 - Ekleyen: Av.Levent CİRİT - Tarih : 02-09-2010 16:01)

 Ses Dosyası  [AnaY. 7] AnaY. 7 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6509 - Ekleyen: Av.Levent CİRİT - Tarih : 02-09-2010 15:56)

 Ses Dosyası  [AnaY. 6] AnaY. 6 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6508 - Ekleyen: Av.Levent CİRİT - Tarih : 02-09-2010 15:55)

 Ses Dosyası  [AnaY. 5] AnaY. 5 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6507 - Ekleyen: Av.Levent CİRİT - Tarih : 02-09-2010 15:54)

 Ses Dosyası  [AnaY. 4] AnaY. 4 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6506 - Ekleyen: Av.Levent CİRİT - Tarih : 02-09-2010 15:50)

 Ses Dosyası  [AnaY. 3] AnaY. 3 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6505 - Ekleyen: Av.Levent CİRİT - Tarih : 02-09-2010 15:50)

 Ses Dosyası  [AnaY. 2] AnaY. 2 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6504 - Ekleyen: Av.Levent CİRİT - Tarih : 02-09-2010 15:49)

 Ses Dosyası  [AnaY. 1] AnaY. 1 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6503 - Ekleyen: Av.Levent CİRİT - Tarih : 02-09-2010 15:48)

ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ ANAYASADA BELİRTİLMİŞTİR. SIKIYÖNETİM İLANI HAKKINDAKİ BAKANLAR KURULU KARARINI ONAYLAYAN TBMM KARARININ DENETİMİ ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI DIŞINDADIR. DAVANIN REDDİ GEREKİR.
(Şerh No: 6304 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 03-08-2010 09:19)

Anayasa’nın ilk üç maddesinde değişiklik öngören veya Anayasa’nın sair maddelerinde yapılan değişikliklerle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak aynı sonucu doğuran herhangi bir yasama tasarrufunun da hukuksal geçerlilik kazanması mümkün olmadığından, bu doğrultudaki tekliflerin sayısal yönden Anayasa’ya uygun olması tasarrufun geçersizliğine engel oluşturmayacaktır. Anayasa değişikliklerinin içerik yönünden denetimi, değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez ilkelerin doğrudan ya da dola...
(Şerh No: 6290 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 02-08-2010 10:35)

Herkesin yargı mercileri önünde iddiada bulunma ve savunma yapma özgürlüğü Anayasanın 36. maddesinde düzenlenen ve korunan özgürlüklerden olup,bir davanın açılması veya görüşülmesi sırasında;TARAF AVUKATLARINCA VERİLEN DİLEKÇELERDE KULLANILAN SÖZLER KİŞİSEL HAKLARI ZEDELEYİCİ NİTELİKTE BULUNSA DAHİ, İDDİA VE SAVUNMA SINIRLARI AŞILMIŞ OLMADIKÇA BK. 49. maddesi kapsamına giren bir haksız eylem olarak nitelendirilemez.
(Şerh No: 6286 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 01-08-2010 22:45)

 Türkçe  [AnaY. 23] Herkes, yerleşme ve gezme özgürlüğüne iyedir. Yerleşme özgürlüğü, suç işlenmesini önlemek, toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak; gezme özgürlüğü, suç soruşturması ve kovuşturması nedeniyle ve suç işlenmesini önlemek amaçlarıyla yasayla sınırlanabilir. (Değişik: 3.10.2001-4709 s.y./8.m.) Yurttaşın yurt dışına çıkma özgürlüğü, yurttaşlık ödevi ya da ceza soruşturması ya da kovuşturması nedeniyle sınırlanabilir. Yurttaş, sınırdışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.
(Şerh No: 6272 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 01-08-2010 11:01)

 Türkçe  [AnaY. 22] Değişik: 3.10.2001-4709 s.y./7.m.) Herkes, haberleşme özgürlüğüne iyedir. Haberleşmenin gizliliği kuraldır. Ulusal güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması nedenlerinden biri ya da birkaçına bağlı olarak yöntemine göre verilmiş yargıç kararı olmadıkça, yine bu nedenlere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda da yasayla yetkili kılınmış yerin yazılı buyruğu bulunmadıkça, haberleşme engellenemez ve haberleşmenin gizliliğine dokunulamaz. Yetkili yerin kararı yirmi dört saat içinde görevli yargıcın onayına sunulur. Yargıç, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi durumda karar, kendiliğinden kalkar. Ayrıklıkların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları, yasada belirtilir.
(Şerh No: 6271 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 01-08-2010 10:54)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,06170392 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.