Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Danıştay 8. Dairesi 2010/5051E. Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Kararı İçtihat

Üyemizin Özeti
TÜM ÜLKE ÇAPINDA YAPILAN VE ÖZEL OKUL İLE DEVLET OKULLARININ ÖĞRENCİLERİNİN SEVİYELERİNİ ANAYASAL EŞİTLİK ÇATISI ALTINDA EŞİT UYGULAMAYLA ÖLÇMEYİ AMAÇLAYAN BİR SINAV OLDUĞUNA GÖRE BİR ZORUNLU VE BİR SEÇMELİ DİL OKUYAN ÖĞRENCİYE AYNI CEVAP ANAHTARI UYGULAMASI YAPARAK DİLEDİĞİ SORUDA DİLEDİĞİ ANAHTARI KULLANMAK AYRICALIĞINI TANIMAK EŞİTLİK İLKESİNE DE AYKIRI OLACAKTIR.
(Karar Tarihi : 25.06.2010)
ARAR : Dava; 05.06.2010 tarihinde yapılan Ortaöğretime Geçiş Sistemi Seviye Belirleme Sınavına ilişkin eksik ve hukuka aykırı düzenlemeleri içerdiği iddia edilen 02.06.2010 tarih ve 2010/34 sayılı Bakanlık Genelgesinin, 2010 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Seviye Belirleme Sınavı e-Başvuru Kılavuzunun ve yapılan sınavın Yabancı Dil bölümü ile bu bölüme ilişkin cevap anahtarının iptali istemiyle açılmıştır.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 27. maddesinin 2. fıkrasında, idari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı yer almıştır.T.C. Anayasasının "Kanun önünde eşitlik" başlıklı 10. maddesinde, herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu; hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı ve devlet organları ile idare makamlarının bütün işlem ve hizmetlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etme zorunluluğunun bulunduğu düzenlemesine yer verilmiştir.2010 yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Seviye Belirleme Sınavı e-Başvuru Kılavuzunun "Sınav Konuları" başlıklı 10. maddesinde; öğrencinin iki yabancı dil eğitiminin zorunlu olduğu okullarda öğrenim görmesi halinde, velinin okul müdürlüğüne verdiği dilekçede talep ettiği yabancı dile ait testleri çözeceği belirtilmiştir.Dava dosyasının incelenmesinden, 05.06.2010 tarihinde 8. sınıflar için yapılan Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Seviye Belirleme Sınavında Yabancı Dil Testi ile ilgili olarak İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca dillerine ait olmak üzere 15'er sorudan oluşan ve 4 farklı cevap anahtarı bulunan bir uygulamanın yapıldığı, öğrencilere verilen cevap kağıdında "Yabancı Dil Testi" adı altında tek bir bölümün bulunduğu, yabancı dille ilgili olarak sınava başvururken öğrencinin okulu için hangi yabancı dil kodlandı ise sistemin o dile göre değerlendirme yaptığı, ancak iki zorunlu dil okutan okulların öğrencileri için velilerinin okul müdürlüğüne verdiği dilekçede belirtilen dil üzerinden değerlendirme yapıldığı, bir zorunlu dil ile bİr seçmeli dil okutan okulların öğrencileri ile ilgili olarak mevzuatta herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği ve idarenin bu konuda uyarı yükümlülüğünü yerine getirmediği iddiasıyla bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.Davacı geçmiş yıllarda yabancı dil cevap anahtarının tek olduğunu, bu yıl cevap anahtarlarının her dil için ayrı olacağı yolunda uyarı yapılmadığını iddia etmekte ise de; 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin sınav kılavuzlarında da cevap anahtarları ile ilgili bir açıklama ve uyarı olmadığı gibi dava konusu 2010 yılına ilişkin e-Başvuru Kılavuzu ile 2010 yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Seviye Belirleme Sınavının uygulanmasına ilişkin 02.06.2010 tarih ve 2010/34 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesinde, yabancı dil sınavının "aynı cevap anahtarı" uygulamasıyla yapılacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşıldığından davalı idarenin önceki yıllarda uyarıda bulunduğu halde bu sınavda uyarıda bulunmadığından söz edilemeyeceği gibi idarenin böyle bir yükümlülüğü de bulunmamaktadır.2010 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Seviye Belirleme Sınavı, tüm ülke çapında yapılan ve özel okul ile devlet okullarının öğrencilerinin seviyelerini anayasal eşitlik çatısı altında eşit uygulamayla ölçmeyi amaçlayan bir sınav olduğuna göre bir zorunlu ve bir seçmeli dil okuyan öğrenciye aynı cevap anahtarı uygulaması yaparak dilediği soruda dilediği anahtarı kullanmak ayrıcalığını tanımak eşitlik ilkesine de aykırı olacaktır.KARAR : Bu durumda, söz konusu sınavla ilgili belirlediği ve açıkladığı kurallar dışında bir uyarı yapma yükümlülüğü bulunmayan idarenin, tesis ettiği 02.06.2010 tarih ve 2010/34 sayılı Genelgenin, 2010 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Seviye Belirleme Sınavı e-Başvuru Kılavuzunun ve yapılan sınavın Yabancı Dil bölümünün ve bu bölüme ilişkin cevap anahtarının iptali istemiyle açılan davada; 2577 sayılı Yasanın 27. maddesinin 2. fıkrasındaki koşulların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine 25.06.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 10 :Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek Cümle: 7.5.2010 5982/1) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.
(Ek Fıkra: 7.5.2010 5982/1) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Doğukan Bora SAVAŞ
Hukukçu
Mezun
Şerh Son Güncelleme: 03-09-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02583194 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.