Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Ceza Ve Ceza Usul Hukuku 2006-2008 Adli Hakimlik- İdari Hakimlik-Kpss Soru Ve Cevapları

Yazan : Öğr. Grv. Fatih Birtek [Yazarla İletişim]
Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu

Makale Özeti
2006-2008 yıllarında OSYM tarafından yapılan ve soru ve cevapları ilan edilen sınavlarda çıkmış olan Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuk soru ve cevapları

CEZA VE CEZA USUL HUKUKU ADLİ HAKİMLİK-KPSS ÇIKMIŞ SINAV SORULARI
1. Erteleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Para cezaları ertelenemez.
B) Kural olarak 3 yıla kadar hapis cezası ertelenebilir.
C) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı herhangi bir
mahkumiyeti olanın cezası ertelenemez.
D) 65 yaşını dolduran kişinin cezası, miktarı ne olursa olsun ertelenebilir.
E) Denetim süresi sonunda mahkumiyet ortadan
kalkar.

2. Suça teşebbüs ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tehlike suçlarına teşebbüs hiçbir şekilde mümkün
değildir.
B) Sırf hareket suçlarına bazı durumlarda teşebbüs
mümkün olabilir.
C) Taksirli suçlara teşebbüs mümkündür.
D) Failin teşebbüs aşamasında kalan suçtan cezalandırılabilmesi için, iradesinin suçu teşebbüs
aşamasında bırakmaya yönelik olması gerekir.
E) Gönüllü vazgeçme durumunda fail, işlemeyi kastettiği suça teşebbüsten sorumludur.

3. A, Marmaris’e tatil için gittiğinde otobüsten inerken acele ile kendi valizi zannederek yolculardan B’nin valizini alır. A, otelde valizin kendisine ait olmadığını anlar. B ise valizinin çalındığını ileri sürerek Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunur. Polis, valizin A’da olduğunu tespit eder ve valizi A’dan alarak B’ye teslim eder.
Buna göre, A’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, başkasının taşınır malını aldığı için hırsızlık
suçundan sorumludur.
B) A, hırsızlık suçunun maddi unsurlarından biri
olan “başkasının taşınır malını alma”da hatası bulunduğu için kasıtlı hareket etmiş olmaz ve A’nın fiili suç teşkil etmez.
C) A, suçun kanuni tanımındaki maddi unsurlar üzerinde kusurlu bir hata ile ve dikkatsizce davrandığı için hırsızlık suçunun taksirli şeklinden sorumludur.
D) A, hırsızlık suçuna teşebbüsten sorumludur.
E) A, olayda hukuki hata söz konusu olduğundan
basit hırsızlık suçundan sorumludur.

4. A, ormanda avlanırken çalıların arkasında bir hışırtı duyar, geyik zannederek ateş eder ve başka bir avcıyı yaralar.
Buna göre, A’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İnsan öldürmeye teşebbüsten sorumludur.
B) Kasıtlı yaralamadan sorumludur.
C) Taksirli yaralamadan sorumludur.
D) Fiili hata nedeniyle sorumlu değildir.
E) İsabette hata nedeniyle sorumlu değildir.

5. Tekerrürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Özel affa uğramış mahkumiyet tekerrüre esas olmaz.
B) Önceki cezanın çekilmiş olması gerekir.
C) Kasıtlı suçtan dolayı verilen mahkumiyet taksirli
suçta tekerrüre esas olur.
D) Ertelenmiş mahkumiyet tekerrüre esas olmaz.
E) Yabancı mahkemeler tarafından verilen bazı
mahkumiyetler tekerrüre esas olur.

6. Aşağıdakilerin hangisinde yabancı ülkede, yabancı tarafından işlenen bir suç nedeniyle geri verme talebi diğer kanuni şartların da varlığı halinde kabul edilebilir?
A) Fiil, 2 yıl hapis cezasını gerektiriyor ise
B) Fiil, affa uğramış ise
C) Fiil, düşünce suçu ise
D) Fiil, Türk kanunlarına göre suç değil ise
E) Fiil, askeri suç ise

7. A, gece sokakta karşılaştığı B’nin cüzdanını almak
için kafasına sopa ile vurur, B bayılır ve yere düşer.
A, B’nin cebinden cüzdanını alır. Darbenin etkisiyle
B’nin bir gözü kör olur.
Buna göre, A’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yağma suçundan ceza verilir.
B) Yağma ve kasten yaralama suçlarından ceza verilir.
C) Kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından ceza
verilir.
D) Kastı aşan yaralamadan ceza verilir.
E) Yağma ve cebir suçlarından ceza verilir.

8. Dolandırıcılık suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dolandırıcılık suçunda sadece taşınır mallar değil,
taşınmaz mallar da suçun konusunu oluşturabilir.
B) Dolandırıcılık suçunun pasif süjesi ile aldatılan
aynı kişi olmak zorundadır.
C) Dolandırıcılık suçu dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle de işlenebilir.
D) Dolandırıcılık suçu yararın sağlandığı anda tamamlanır.
E) Dolandırıcılık suçunun hukuki bir ilişkiye dayanan
alacağı tahsil amacıyla işlenmesi durumunda takibi şikâyete bağlıdır.

9. A, kalabalık bir yerde insan öldürdüğü bilinen B’nin öldürülmesini tahrik eder. Galeyana gelen iki kişi B’yi öldürür.
Buna göre, A’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Suç işlemeye alenen tahrikten cezalandırılır.
B) Suç işlemeye alenen tahrik ve kasıtlı insan öldürmeden cezalandırılır.
C) İnsan öldürmeye teşvikten cezalandırılır.
D) İnsan öldürmeye azmettirmeden cezalandırılır.
E) İnsan öldürmeye teşebbüsten cezalandırılır.

10. Şerefe karşı suçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hakaret suçunun cezası sövmeye nazaran daha
ağır bir biçimde belirlenmiştir.
B) Sadece huzurda hakaret suçu cezalandırılmıştır.
C) Hakaret ve sövme suçunun failinin “mutlak ispat
hakkı” vardır.
D) Savunma dokunulmazlığı sadece yargı mercileri
nezdinde yapılan yazılı ve sözlü başvurularla sınırlıdır.
E) Hakarette, isnat edilen fiil suç teşkil ediyorsa bu
fiilin ispat edilmesi halinde hakaret suçunun failine
ceza verilmez.

11. Arama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Kural olarak konutta gece vaktinde arama yapılamaz.
B) Kural olarak işyerinde gece vaktinde arama yapılamaz.
C) Arama, kolluk amirinin yazılı emriyle de yapılabilir.
D) Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge
ve kâğıtlarını inceleme yetkisi Cumhuriyet savcısı ve hâkime aittir.
E) Kişinin üstünün aranması için mutlaka hâkim kararı gerekir.

12. Adli kontrol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Üst sınırı 3 yıla kadar (3 yıl dahil) hapis cezasını
gerektiren bir suç nedeniyle yürütülen soruşturmada
adli kontrol kararı verilebilir.
B) Tutuklama yasağı öngörülen hallerde adli kontrol
kararı verilebilir.
C) Adli kontrol altında geçen süre kural olarak cezadan mahsup edilemez.
D) Adli kontrol kararı soruşturma ve kovuşturma evresinde alınabilir.
E) Adli kontrol kararına Cumhuriyet savcısı, hâkim
ve mahkeme karar verebilir.

13. İfade ve sorgu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Müdafi hazır olmadan kolluk tarafından alınan
ifade hiçbir şartla hükme esas alınamaz.
B) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesine ihtiyaç duyulduğunda, bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir.
C) Yasak usulle elde edilen ifadeler, ifade sahibinin
rızası ile verilmiş olsa bile delil olarak değerlendirilemez.
D) Zorunlu müdafilik halleri dışında müdafi hazır olmadan yapılan sorguda söylenenler hükme esas
alınabilir.
E) İfade işlemlerinin kaydında teknik imkânlardan
yararlanılabilir.

14. Gözaltına alma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Gözaltı süresi gözaltı kararından itibaren 24
saati geçemez.
B) Yakalananı, yakalama yerinden en yakın hâkim
veya mahkemeye göndermek için zorunlu süre
12 saatten fazla olamaz.
C) Toplu olarak işlenen suçlarda şüpheli sayısının
çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin bir defaya mahsus olmak üzere 3 gün
uzatılması emrini verebilir.
D) Gözaltına alma kararını Cumhuriyet savcısı ve
kolluk amiri verebilir.
E) Gözaltı kararına karşı sadece yakalanan kişi
sulh hâkimine başvurabilir.

15. Tutuklama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Adli para cezasını gerektiren suçlarda tutuklama
kararı verilemez.
B) Tutuklamama kararına itiraz üzerine merci tarafından tutuklama kararı verilebilir.
C) Miktarı ne olursa olsun hapis cezasını gerektiren
suçlarda tutuklama kararı verilebilir.
D) Verilmesi beklenen ceza ile ölçülü (orantılı) olmaması halinde tutuklama kararı verilemez.
E) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde dahi tutuklama kararını sadece hâkim veya mahkeme
verebilir.

16. Cumhuriyet savcısının soruşturma sonunda kamu davasını açması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Toplanan deliller suçun işlendiği konusunda kuvvetli şüphe oluşturuyorsa Cumhuriyet savcısı iddianame düzenler.
B) Cezayı ortadan kaldıran şahsi sebep olarak etkin
pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren
şartlar varsa Cumhuriyet savcısı kamu davasını
açmayabilir.
C) Şahsi cezasızlık sebebi varsa Cumhuriyet savcısı
kamu davasını açmayabilir.
D) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı o
yer ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir.
E) Cumhuriyet savcısı, kovuşturmaya yer olmadığına
karar verdikten sonra yeni delil ortaya çıkmadıkça
aynı fiilden dolayı kamu davası açamaz.


17. Sanığın yokluğunda duruşma yapılabilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Suç sadece adli para cezasını gerektiriyorsa sanığın yokluğunda duruşma yapılabilir.
B) Suçun cezası 3 aydan az hapis cezası ise sanığın
yokluğunda duruşma yapılabilir.
C) Suç sadece müsadereyi gerektiriyorsa sanığın
yokluğunda duruşma yapılabilir.
D) Suçun cezası adli para cezası ve müsadere ise
sanığın yokluğunda duruşma yapılabilir.
E) Suçun cezası adli para cezası ve 3 aydan az hapis
cezası ise sanığın yokluğunda duruşma yapılamaz.

18. Sanık A’nın babası B, tanık sıfatıyla duruşmaya davet edilmiştir. B, hiçbir gerekçe göstermeden duruşmaya gitmemiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) B’nin duruşmaya gitmemesi ve bir özür de bildirmemesi durumunda kendisine herhangi bir yaptırım uygulanamaz.
B) B duruşmaya gitmek zorundadır.
C) Mahkemenin B’yi resen duruşmaya daveti yanlış
olup, B’yi ancak taraflar tanık olarak ileri sürebilirler.
D) B’nin tanıklıktan çekinme hakkı yoktur; beyanına
itibar edilip edilmeyeceğine hâkim karar verir.
E) B’nin tanıklıktan çekinme hakkını kullanabilmesi
mahkemenin bu yoldaki talebi uygun görmesine
bağlıdır. Bu nedenle B’nin duruşmaya gitmesi ve
talebini mahkemenin takdirine sunması gerekir.

19. Aşağıdakilerden hangisi yer yönünden yetkiyi belirlemede başvurulan ölçütlerden biri değildir?
A) Suçun işlendiği yer mahkemesi
B) Şüphelinin yakalandığı yer mahkemesi
C) Şüphelinin nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesi
D) Şüphelinin yerleşim yeri mahkemesi
E) Şüphelinin son adresinin bulunduğu yer mahkemesi

20. Sanık A yaralama suçundan mahkum olmuştur. Hüküm yalnızca Cumhuriyet savcısı tarafından olayın yaralama değil, insan öldürmeye teşebbüs olduğu gerekçesiyle temyiz edilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İlk derece mahkemesince verilen ceza, sanık için
“kazanılmış hak” teşkil eder. Bu nedenle Cumhuriyet
savcısının temyiz talebi reddedilir.
B) Bu durumda Cumhuriyet savcısı sanık aleyhine
temyiz yoluna gidemez, bu nedenle talebi reddedilir.
C) Cumhuriyet savcısı temyiz yoluna gidebilir ancak
sonuç ne olursa olsun “aleyhe cezayı arttırma
yasağı” nedeniyle sanık hakkında ilk verilenden
daha ağır bir ceza verilemez.
D) Yargıtay, Cumhuriyet savcısının sanık aleyhine
temyiz yoluna gitmiş olmasına rağmen hükmü
sanık lehine bozabilir.
E) Yargıtay, Cumhuriyet savcısının belirttiği nedenler dışında sanık aleyhine olabilecek noktaları inceleyemez.


21. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, Kanun’un hükümlerinin zaman bakımından uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sanık lehine olan normun geçmişe uygulanması
kuralı geçici kanunlar yönünden geçerli değildir.
B) Yargılamanın yapıldığı zaman yürürlüğe giren
kanun tarafından suç olmaktan çıkarılan fiil yönünden “Lehe kanun geçmişe uygulanır.” ilkesi
geçerlidir.
C) Zaman bakımından uygulama açısından cezalar
ile güvenlik tedbirleri aynı rejime tabidir.
D) Sanık lehine olan kanunun belirlenmesinde tüm
cezai sonuçlar dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
E) İnfaz rejimine ilişkin tüm kurallarda da lehe kanunun geçmişe uygulanırlığı ilkesi geçerlidir.

22. A, evindeki elektrik sayacının mandalını düşürerek kaçak elektrik kullanmakta iken TEDAŞ yetkililerinin inceleme yapmak üzere geldiklerini fark ederek mandalı düzeltir, ancak ertesi gün tekrar mandalı düşürerek kaçak elektrik kullanmaya devam eder.
Buna göre A’nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Olayda 1 hırsızlık suçu vardır.
B) Olayda A, 2 ayrı hırsızlık suçundan dolayı cezalandırılır.
C) Olayda zincirleme suç vardır.
D) Olayda mütemadi suç nedeniyle A’ya tek ceza
verilir.
E) Olayda itiyadi suç vardır.

23. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, iştirak kurumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Özgü (mahsus) suça iştirak mümkün değildir.
B) Azmettirenin kim olduğunun ortaya çıkmasını
sağlayan failin cezasında indirim yapılabilir.
C) Türk Ceza Kanunu, ortakların cezalandırılması
bakımından eşitlik sistemini kabul etmiştir.
D) Çok failli suçlara iştirak mümkün değildir.
E) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak
kullanan kişi yardım eden olarak sorumlu tutulur.

24. Aralarındaki sorunu normal yollardan halletmek yerine silahla halletmeye kararlı olan A, B’yi tenha bir ormana gitmeye zorlar. Orada B’ye hakaret eder ve B’nin cevap vermesine fırsat vermeden B’yi öldürmek amacıyla tabancasını çeker. B atik davranır, A’ya yumruk atarak onu yere yıkar ve tabancayı A’nın elinden alarak A’ya ateş eder ve öldürür.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) B, meşru savunmadan yararlanır.
B) B, haksız tahrikten yararlanır.
C) B yönünden mücbir sebep (zorlayıcı neden) vardır.
D) B’ye insan öldürme suçunun tam cezası verilir.
E) B, sadece takdiri hafifletici nedenlerden yararlanır.

25. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, gönüllü vazgeçmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Gönüllü vazgeçme icra hareketleri tamamlandıktan
sonra da mümkündür.
B) İştirak halinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçenin davranışı sonucunda suç tamamlanmamış
ise diğer ortaklara da ceza verilmez.
C) İştirak halinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçenin gayretine rağmen suç işlenmiş ise gönüllü
vazgeçen sonuçtan sorumludur.
D) Gönüllü vazgeçene hiçbir şekilde ceza verilmez.
E) Gönüllü vazgeçmeden söz edilebilmesi için vazgeçenin yaptığından pişman olması gerekir.

26. Hafta sonu tatilini plajda geçiren D’nin yüzerken elbiseleri çalınır. Mayo ile evine dönmesi imkânsız olan D, tanımadığı E’nin elbiselerini yokluğundan yararlanarak ve izni olmadan giyerek eve döner.
Buna göre D’nin cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) D, haksız tahrikten yararlanır.
B) D, yağma suçundan sorumlu olur.
C) D, mala zarar verme suçundan sorumlu olur.
D) D, meşru savunmadan yararlanır.
E) Ağır ve acil ihtiyacı karşılamak için işlendiğinden
D, hırsızlık suçuna özgü zorunluluk halinden yararlanır.

27. A, B, C ve D, E’yi öldürmek konusunda aralarında anlaşmış ve hepsi aynı anda E’ye tabancayla ateş etmiştir. Mermilerden yalnız A’nın tabancasından çıkan mermi E’ye isabet etmiş ve E ölmüştür.
Buna göre A, B, C ve D’nin cezai sorumluluklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, B, C ve D müşterek fail olarak kasıtlı insan
öldürmeden sorumludur.
B) A, kasıtlı insan öldürmeden; diğerleri ise insan
öldürmeye teşebbüsten sorumludur.
C) A, kasıtlı insan öldürmeden sorumludur, diğerlerinin sorumluluğu yoktur.
D) A, kasıtlı insan öldürmeden; diğerleri ise yardım
eden olarak sorumludur.
E) A, kasıtlı insan öldürmeden; diğerleri ise sonucu
nedeniyle ağırlaşan suçtan sorumludur.

28. A, ormanda avlanırken az ilerideki çalıların kıpırdadığını görür ve tavşan zannederek ateş eder, ancak çalıların arasında saklanmış olan ve av hayvanı bekleyen bir başka avcıyı yaralar.
Buna göre A’nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan öldürmeye teşebbüs
B) Kasıtlı insan yaralama
C) Olası kastla insan yaralama
D) Bilinçli taksirli insan yaralama
E) Bilinçsiz taksirli insan yaralama

29. A, babası B’yi öldürmek için zehir vermiş ancak B, zehir henüz etkisini göstermeden komşusu C ile tartışmış ve C tabancayla ateş ederek B’yi öldürmüştür.
Buna göre A’nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasıtlı insan öldürme
B) Kasıtlı insan yaralama
C) İnsan öldürmeye teşebbüs
D) Taksirle insan yaralama
E) Sonucu nedeniyle ağırlaşan insan yaralama

30. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 179/1. maddesine göre; “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilir.”
Buna göre, maddede öngörülen suçla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Birden çok hareketli suçtur.
B) Seçimlik hareketli bir tehlike suçudur.
C) Mütemadi suçtur.
D) Sadece ihmali hareketlerle işlenebilen bir suçtur.
E) Zarar suçudur.

31. A, zor kullanarak B’nin konutuna girer ve ölümle tehdit ederek B’nin parasını alır ve gider.
Buna göre A’nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, ağırlaştırılmış yağma suçundan dolayı cezalandırılır.
B) A, basit yağma suçundan dolayı cezalandırılır.
C) A, yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından
ayrı ayrı cezalandırılır.
D) A, tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı cezalandırılır.
E) A, ağırlaştırılmış konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı cezalandırılır.

32. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, dolandırıcılık suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Dolandırıcılık suçu sadece taşınır mal aleyhine
işlenebilen bir suçtur.
B) Failin hileli davranışlarının kandırabilecek nitelikte olması aranmaz, mağduru aldatmış olması yeterlidir.
C) Dolandırıcılık suçunu öngören hükümlerin amacı
sadece irade özgürlüğünü korumaktır.
D) Dolandırıcılık suçunda hileli davranışlarla elde
edilen yararın haksız bir yarar olması gerekir.
E) Dolandırıcılık suçunun oluşması için sadece bir
yararın elde edilmesi yeterli olup, ayrıca bu yararın
aldatılanın veya başkasının zararına elde
edilmiş olması gerekmez.

33. Bir banka şubesinde birinci derecede imza yetkisine sahip olan ve hesaplarla ilgili tüm işlemleri yapma konusunda yetkisi bulunan şef konumundaki A, mudilerden birine ait hesaptan bir miktar para çekerek kendisine mal etmiştir.
Buna göre A’nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, dolandırıcılık suçundan sorumludur.
B) A, nitelikli güveni kötüye kullanma suçundan sorumludur.
C) A, Bankacılık Kanunu’ndaki zimmet suçundan
sorumludur.
D) A, hırsızlık suçundan sorumludur.
E) A’nın hareketi suç değildir.

34. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, belgede sahtecilik suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Resmî belgede maddi sahtecilik suçu sadece kamu
görevlileri tarafından gerçekleştirilebilir.
B) Resmî belgede fikrî sahtecilik suçunu sadece
özel kişiler gerçekleştirebilir.
C) Kamu görevlileri özel belgede sahtecilik suçunun
faili olamaz.
D) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, özel belge yönünden sadece maddi sahteciliği cezalandırmakta;
fikrî sahteciliği cezalandırmamaktadır.
E) Resmî belgede sahtecilik suçu, sahte olarak düzenlenen belgenin kullanılması anında tamamlanır.

35. Hastaneye gelen hastalara ilgi göstermeyerek hastaları muayenehanesine gelmeye zorlayan Devlet hastanesi doktoru radyolog A, özel muayenehanesine
gelip ücret yatıran hastaları hastanede devlete ait ve
kendi yönetiminde olan ultrason cihazına öncelikle
sokar.
Buna göre A’nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rüşvet
B) İkna suretiyle irtikâp
C) İcbar suretiyle irtikâp
D) Görevi kötüye kullanma
E) Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama

36. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, müdafi veya vekille ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda
olmadığını beyan eder ve isterse bir müdafi görevlendirilir.
B) Üst sınırı en az 3 yıl hapis cezasını gerektiren
suçlardan dolayı yapılan soruşturma veya kovuşturmada müdafii olmayan şüpheli veya sanık için mutlaka bir müdafi görevlendirilir.
C) Müdafii olmayan sağır ve dilsizler için, istemi olmasa da mutlaka bir müdafi görevlendirilir.
D) Mağdurun vekili yoksa ve isterse kendisi için bir
avukat görevlendirilir.
E) Katılanın vekili yoksa ve isterse, kendisi için bir
avukat görevlendirilir.

37. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi duruşmada okunabilecek belgelerden biri değildir?
A) İfadesinin önem derecesi itibariyle duruşmada
hazır bulunmasına gerek duyulmayan tanığın beyanı
B) Ölmüş tanığın daha önceki beyanı
C) Sanığın akıl hastalığına tutulmuş suç ortağının
beyanı
D) Tanıklıktan çekinme hakkını ilk defa kovuşturma
evresinde kullanan tanığın soruşturma evresindeki
beyanı
E) Sanığın suç ortağının duruşmada hazır bulunmasının hastalık nedeniyle olanaksız olması halinde bu kişinin beyanı

38. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, uzlaştırıcı avukat uzlaşma işini kural olarak en geç kaç gün içinde sonuçlandırmak zorundadır?
A) 7 B) 15 C) 30
D) 45 E) 60

39. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi hâkimin reddi isteminde bulunamaz?
A) Savcı B) Şüpheli C) Malen sorumlu
D) Müdafi E) Katılan vekili

40. A ve B hakkında iştirak halinde insan öldürme suçundan ötürü Adana Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştır. A, hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak için Azerbaycan’a kaçmış, B de aynı amaçla akrabalarının bulunduğu Siirt’te saklanmıştır. Bütün çabalara rağmen A ve B’ye ulaşılamamaktadır.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre,
yakalama emri ve tutuklamayla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A hakkında gıyabi (yoklukta) tutuklama kararı verilebilir.
B) B hakkında gıyabi (yoklukta) tutuklama kararı ve
yakalama emri verilebilir.
C) Sadece A hakkında yakalama emri düzenlenebilir.
D) Sadece B hakkında yakalama emri düzenlenebilir.
E) A hakkında yakalama emri düzenlenemez.


41. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdaki kararlardan hangisi aleyhine itiraz kanun yoluna başvurulamaz?
A) Gözlem altına alınma kararı
B) Tutuklama kararı
C) Adli kontrole ilişkin karar
D) Davanın reddi kararı
E) Adli yargı içindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararı

42. B, av tüfeğini temizlerken dikkatsizlik ve özensizlik sonucu eşini öldürmekten 3 yıl hapis cezasına mahkûm olmuş, karar temyiz edilmiş, Yargıtay verilen hükmü hukuka uygun bularak onamış ve kesinleşen hükmün infazına başlanmıştır. Hükümlü B, infaz tamamlandıktan sonra müracaat ederek savcı huzurunda ifade verip, eşini dikkatsizlik ve özensizlik sonucu değil, kasten öldürdüğünü, vicdan azabı çektiğini, her gece ölen eşini rüyasında gördüğünü söylemiştir.
Bu olayda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, yargılamanın yenilenmesi kanun yoluyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Olayda yeni delil söz konusu olduğu için yargılamanın aleyhe yenilenmesi mümkündür.
B) B, infaz tamamlandıktan sonra başvurduğu için
yargılamanın yenilenmesi mümkün değildir.
C) Olayda B, hâkim önünde güvenilebilir şekilde ikrarda bulunmadığından ve beraat etmemiş olduğundan yargılamanın yenilenmesi mümkün değildir.
D) Olayda B’nin ikrarı güvenilir olmadığından yargılamanın yenilenmesi mümkün değildir.
E) Yargılamanın yenilenmesi Kanun’da yalnızca hükümlü lehine kabul edilen bir yol olduğu için olayda bu yola gidilmesi mümkün değildir.

43. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, ilk derece mahkemesinde yer yönünden yetkisizlik iddiasına ilişkin karar en son ne zamana kadar verilebilir?
A) İddianamenin kabulüne kadar
B) İddianamenin okunmasından önce
C) Sanığın sorgusundan önce
D) Delillerin ortaya konulmasına kadar
E) Hüküm verilmeden önce

44. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, soruşturma evresinde aşağıdaki belgelerden hangisinin müdafi tarafından incelenmesi sulh ceza hâkimi tarafından yasaklanabilir?
A) Bilirkişi raporu
B) Tanıkların ifadesini içeren tutanak
C) Şüphelinin ifadesini içeren tutanak
D) Şüphelinin hazır bulunmaya yetkili olduğu diğer
adli işlemlere ilişkin tutanak
E) Yakalanan kişinin ifadesini içeren tutanak
45. Milletvekili M, seçim bölgesinde katıldığı bir düğünde ruhsatlı tabancasıyla havaya 5 el ateş etmiş ve kurşunlardan biri sekip kalabalık içinde bulunan 10 yaşındaki K’ye isabet ederek yaralanmasına sebep olmuştur.
Bu olayda TBMM kararı olmadan M ile ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılabilir?
A) Gözaltına alma
B) Sorgulama
C) Tutuklama
D) Yargılama
E) Soruşturmanın başlatılması

46. M, uzun zamandır öldürmeyi düşündüğü eşi H’nin ça-yına zehir zannederek pudra şekeri koyar. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Aracın elverişsizliği nedeniyle işlenemez suçtur.
B) İnsan öldürmeye teşebbüstür.
C) Fiili hata nedeniyle sözde suçtur.
D) Maddi konunun yokluğu nedeniyle işlenemez suçtur.
E) Sözde suçtur ve fail tehlikeli kişiliğini ortaya koy-duğu için emniyet tedbiri uygulanır.
47. T, sevdiği kızın bir başkasıyla evleneceğini duyunca çılgına dönmüş ve bol miktarda alkol alıp cesaret ka-zandıktan sonra, kızın iş yerinin önünde beklemiş; kı-zı zorla arabaya bindirerek kaçırmış ve cinsel saldırı-da bulunmuştur. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) T, sadece cinsel saldırı suçundan dolayı sorum-ludur.
B) Birbirine bağlı suçlar vardır ve gerçek içtima ku-ralları uygulanır.
C) Sebebinde serbest hareketli suç vardır ve alkollü olduğu için T cezalandırılamaz.
D) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, cinsel saldırı suçunun unsuru olduğu için bileşik suç vardır.
E) Suç işleme kararında birlik olduğu için zincirleme suç vardır.
48. H, çalıştığı lokantanın kasasından bir miktar para çal-mıştır; fark edildiği takdirde işten atılacağı korkusu içindedir. Çaldığı parayı yerine koyabilmek için bir bankanın önünde beklemeye ve uygun bir zamanı kollamaya başlar. Bankadan emekli maaşlarını alıp çıkan 2 yaşlı kadını takip eder ve ıssız bir yere gel-diklerinde çıkardığı bıçakla kadınları tehdit ederek paraları vermelerini ister. Kadınlardan biri parayı he-men verir; ancak diğerinin bağırmaya başlaması üze-rine H korkup aldığı parayla birlikte kaçar.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Biri tamamlanmış diğeri eksik teşebbüs aşama-sında kalmış 2 hırsızlık suçu vardır; ancak zo-runluluk hali nedeniyle H cezalandırılamaz.
B) Biri tamamlanmış diğeri gönüllü vazgeçme nede-niyle tamamlanamamış 2 yağma suçu vardır.
C) Tamamlanmış 2 hırsızlık suçu vardır ve bunlar zincirleme suçtur.
D) Biri tamamlanmış diğeri teşebbüs aşamasında kalmış 2 yağma suçu vardır; ancak bu suçlar ba-kımından zincirleme suç hükümleri uygulana-maz.
E) Tamamlanmış yağma ve cebir suçları vardır. H, daha ağır olan yağma suçundan dolayı ceza-landırılır.
49. Neticesi sebebiyle ağırlaşan suçlarla ilgili aşağı-daki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Failin kastettiği neticeden başka herhangi bir neticenin oluşmasına sebebiyet vermesi halinde, neticesi sebebiyle ağırlaşan suç vardır.
B) Neticesi sebebiyle ağırlaşan suçlarda ağır neti-ceden sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakı-mından failin en azından taksirli hareket etmesi gerekir.
C) İşkence sonucunda ölümün gerçekleşmesi hali, neticesi sebebiyle ağırlaşan suç sayılır.
D) Kasıtlı yaralama suçunda, mağdur duyu organ-larından birini kaybetmişse bu ağır sonuç faile, neticesi sebebiyle ağırlaşan suç esasına göre yüklenir.
E) Kasten yaralama suçunun üst soya karşı işlen-mesi nedeniyle cezanın ağırlaştırılması durumu, neticesi sebebiyle ağırlaşan suç modeli değildir.
50. A, havaya ateş etmek için silahını çeker; ancak aşırı sarhoş olduğu için yere paralel olarak ateş eder ve bir kişinin ölümüne neden olur.
Buna göre, A’nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşa-ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, kasten insan öldürmeden sorumludur.
B) A, olası kastla insan öldürmeden sorumludur.
C) A, taksirle insan öldürmeden sorumludur.
D) A, neticesi sebebiyle ağırlaşan yaralamadan so-rumludur.
E) A’nın cezai sorumluluğu yoktur.
51. A tarafından üzerine bir tabanca doğrultulmak sure-tiyle ölümle tehdit edilen B, A’dan kaçabilmek için C’ye ait arabayı çalmıştır. Buna göre, B’nin cezai sorumluluğuyla ilgili aşa-ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) B’ye zorunluluk hali nedeniyle ceza verilmez.
B) B’ye hırsızlık suçundan ceza verilir ve bu ceza tehdit nedeniyle azaltılır.
C) B’ye hırsızlık suçundan ceza verilir.
D) B’ye meşru savunma nedeniyle ceza verilmez.
E) B’ye hırsızlık suçundan ceza verilir ve bu ceza haksız tahrik nedeniyle azaltılır.
52. A, yaralama kastıyla B’nin kafasına sopayla vurmuş; B, beyin kanamasından ölmüştür.
Buna göre, A’nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşa-ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, taksirli insan öldürmeden sorumludur.
B) A, hem kasıtlı yaralama hem taksirli insan öldür-meden sorumludur.
C) A, ağırlaştırılmış yaralamadan sorumludur.
D) A, hem ağırlaştırılmış yaralama hem taksirli in-san öldürmeden sorumludur.
E) İnsan öldürme yönünden objektif sorumluluk var-dır.
53. İrtikâp suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İrtikâp suçu kamu görevlisi sayılan kişiler tarafın-dan gerçekleştirilebileceği gibi bu gruba girme-yen kişiler tarafından da işlenebilir.
B) Aslında kamu görevlisi olmamakla beraber, ka-mu görevlisiymiş gibi davranarak başka bir de-yişle kamu görevlisi sıfatını gasbederek irtikâp suçunun maddi unsurunu gerçekleştiren kişinin bu fiili de irtikâp suçunu oluşturur.
C) İcbar veya ikna sonucu sağlanan veya vaat edi-len yarar haksız bir yarar olmalıdır.
D) İcbar veya ikna suretiyle işlenen irtikâp suçu, ya-rarın sağlanması veya vaat edilmesiyle tamam-lanır.
E) İrtikâp suçunun faili ayrıca görevi kötüye kullan-ma suçundan da cezalandırılır.
54. Belgede sahtecilik suçuyla ilgili aşağıdaki ifade-lerden hangisi doğrudur?
A) Resmi belgenin içeriğinin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi suç değildir.
B) Özel belgede sahtecilik suçu belgenin düzenlen-mesiyle tamamlanır.
C) Resmi belgede sahtecilik suçunun tamamlanma-sı için belgenin düzenlenmiş olması yeterlidir, ayrıca kullanılmış olması aranmaz.
D) Fail, resmi belge düzenledikten sonra bu belgeyi dolandırıcılık suçunu işlemek için bir araç olarak kullanırsa, dolandırıcılık suçundan değil sadece resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı ceza-landırılır.
E) Yeni Türk Ceza Kanunu, eskisinden farklı olarak resmi belgelere benzetilen özel belgelere yer vermemiştir.
55. Dolandırıcılık suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Dolandırıcılık suçunun tamamlanması için yara-rın sağlanmış olması gerekir.
B) Dolandırıcılık suçunun taksirli olarak işlenmesi mümkündür.
C) Sadece taşınır mallar dolandırıcılık suçunun maddi konusunu oluşturabilir.
D) Çocuklar dolandırıcılık suçunun mağduru ola-mazlar.
E) Türk Ceza Kanunu’ndaki açık hüküm gereği, et-kin pişmanlık hükümleri dolandırıcılık suçu bakı-mından uygulanamaz.
56. A, rakip mağaza sahibini iflas ettirmek amacıyla bir gece B’nin mağazasına girer ve 3 adet televizyonu kamyonetine yükler. Bir buzdolabı ile bir çamaşır ma-kinesini de yüklemeye çalışırken polisin geldiğini gö-rür ve çamaşır makinesiyle buzdolabını mağazanın kapısında bırakarak kamyonetiyle kaçar. Buna göre, A’nın cezai sorumluluğu aşağıdakiler-den hangisidir?
A) Zincirleme hırsızlık suçu
B) 1 hırsızlık suçu
C) 3 hırsızlık suçu ve 2 hırsızlığa teşebbüs
D) 1 hırsızlık suçu ve 1 hırsızlığa teşebbüs
E) 3 hırsızlık suçu ve 1 hırsızlığa teşebbüs
57. Milletvekili A’nın parti grup kararına aykırı oy kullan-masından dolayı hiddete kapılan eski milletvekili B, milletvekili olan oğlu C’ye A’yı dövmesini söyler. Erte-si gün meclis koridorunda A ile karşılaşan C, arkada-şı D’nin elinden çekip aldığı şemsiye ile A’nın başına vurur. Orada bulunan diğer milletvekilleri araya gire-rek saldırının devamını önler.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, teşvik edendir.
B) B, haksız tahrikten yararlanır.
C) D, vasıta sağlamak suretiyle yardım edendir.
D) C, yasama dokunulmazlığından yararlanır.
E) A’nın yaralama fiili teşebbüs halinde kalmıştır.
58. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, görevle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mahkemeler arasında çıkan görev uyuşmazlığını yüksek görevli mahkeme çözer.
B) İddianamenin kabulünden sonra işin görevini aş-tığı kanaatine varan mahkeme görevsizlik kararı verir, dosyayı görevli mahkemeye gönderir.
C) Görevsizlik kararına sadece Cumhuriyet savcısı itiraz edebilir.
D) Duruşmada suçun hukuki niteliğinin değişmesi nedeniyle işin alt görevli bir mahkemeye ait oldu-ğu anlaşılırsa görevsizlik kararı verilerek iş, bu mahkemeye gönderilir.
E) Görevli olmayan mahkemece yapılan işlemlerin tümü hükümsüzdür.
59. Sanığın, ilk derece mahkemesinde yer yönünden yetkisizlik iddiasını bildirmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sanık, yetkisizlik iddiasını iddianamenin kabulü-ne kadar bildirebilir.
B) Sanık, yetkisizlik iddiasını iddianame okunana kadar bildirebilir.
C) Sanık, yetkisizlik iddiasını sorgusuna kadar bildi-rebilir.
D) Sanık, yetkisizlik iddiasını duruşmanın bitimine kadar bildirebilir.
E) Sanık, yetkisizlik iddiasını hüküm verilinceye ka-dar bildirebilir.
60. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, hâkimin reddi istemiyle ilgili aşağıdaki ifadeler-den hangisi doğrudur?
A) Hâkimin reddi isteminin kabulüne ilişkin karara karşı itiraz yoluna gidilebilir.
B) Hâkimin reddi isteminin kabulüne ilişkin karara karşı temyiz yoluna gidilebilir.
C) Hâkimin reddi isteminin kabulüne ilişkin karara karşı istinaf yoluna gidilebilir.
D) Hâkimin reddi isteminin kabulüne ilişkin kararlar kesindir.
E) Hâkimin reddi isteminin reddine ilişkin karara karşı kanun yolu kabul edilmemiştir.

61. Yerleşim yeri Bursa olan A, Eskişehir’de iş nedeniyle bulunduğu sırada B ve C tarafından kaçırılır, elleri bağlanarak önce Kütahya’ya götürülür. Oradan da durmaksızın yola devam edilir ve Manisa’ya ulaştık-larında yapılan bir ihbar sonucunda kolluk tarafından yakalanırlar. B ve C Malatya ili nüfusuna kayıtlıdır. Bu olayda yer itibariyle yetkili mahkeme aşağıda-kilerden hangisidir?
A) Manisa mahkemesi
B) Kütahya mahkemesi
C) Mağdurun yerleşim yeri olan Bursa mahkemesi
D) Eskişehir mahkemesi
E) Hem Bursa hem de Manisa mahkemesi
62. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, hâkim veya mahkeme kararına itiraz süresi ilgili-lerin kararı öğrendiği günden itibaren en fazla kaç gündür?
A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 E) 15
63. Suçu öğrenme yollarından olan ihbar ve şikâyetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Şikâyet, fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren suçtan zarar gören tarafından en geç 3 ay içinde savcılığa yapılmalıdır.
B) İhbar veya şikâyet yazılı yapılabileceği gibi tuta-nağa geçirilmek kaydıyla sözlü olarak da yapıla-bilir.
C) Evinde hırsızlık yapılan kişinin komşusunun kol-luğa durumu bildirmesi şikâyet değil ihbardır.
D) Şikâyet veya ihbar kaymakamlığa da yapılabilir.
E) Şikâyet üzerine Cumhuriyet savcısı, kamu dava-sı açmak zorunda değildir.
64. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, kamu güvenliği nedeniyle davanın nakline aşağı-dakilerden hangisi karar verir?
A) Davaya bakan mahkeme
B) Yüksek görevli mahkeme
C) Adalet Bakanı
D) Bölge adliye mahkemesi
E) Yargıtay
65. A ve B oto hırsızlığı şüphesiyle A’nın sevgilisi C’nin evinde yakalanırlar. C’nin olayla ilgisi olmadığını an-layan Cumhuriyet savcısı, A ve B’nin gözaltına alın-masına karar verir.
Buna göre, yakalama ve gözaltı koruma tedbirle-riyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gözaltı, yakalamadan ayrı bir koruma tedbiri olup uygulanabilmesi için bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olması ve kişinin suçu işlediği-ni düşündürebilecek emarelerin bulunması gere-kir.
B) Olayda gözaltı süresi 4 güne kadar uzatılabilir; ancak ilk 24 saatten sonra gözaltı süresinin her defasında 1 günü geçmemek üzere 3 kez uzatıl-masına Cumhuriyet savcısının yazılı olarak emir vermesi gerekir.
C) Gözaltına alınan kişiler, serbest bırakıldıkları tak-dirde bu fiil bakımından yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve savcının kararı olmadıkça hakla-rında yeniden yakalama tedbiri uygulanamaz.
D) Olayda gözaltı süresi, yol süresi dahil 36 saati geçemez.
E) Olayda haklarında gözaltı koruma tedbiri uygula-nan kişiler şüpheli durumundadır.
66. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, tu-tuklama ve yakalama emriyle ilgili aşağıdaki ifa-delerden hangisi yanlıştır?
A) Yurt içindeki kaçaklar hakkında yoklukta tutukla-ma kararı verilemez, fakat yakalama emri düzen-lenebilir.
B) Yurt dışındaki kaçaklar hakkında yoklukta tutuk-lama kararı verilebilir.
C) Ceza infaz kurumundan kaçan hükümlü hakkın-da sadece Cumhuriyet savcısı yakalama emri düzenleyebilir.
D) Yakalama emri hem soruşturma evresinde hem kovuşturma evresinde düzenlenebilir.
E) Tutuklama isteminin reddi kararına itiraz halinde, itiraz mercii tarafından da yakalama emri düzen-lenebilir.
67. Tutuklamayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Soruşturma evresinde, şüphelinin tutuklanma-sına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından karar verilir.
B) Kovuşturma evresinde, sanığın tutuklanmasına mahkeme tarafından resen karar verilebilir.
C) Tutuklama kararına karşı itiraz edilebilir.
D) Soruşturma evresinde, Cumhuriyet savcısı şüp-heliyi resen serbest bırakabilir.
E) Kasten insan öldürdüğü şüphesiyle hakkında so-ruşturma yürütülen bir kişinin, kuvvetli suç şüp-hesini gösteren olguların varlığı halinde tutuklan-ması kanunen zorunludur.
68. Mahkeme, sanık A hakkında yapılan yargılama sonu-cunda kusurluluğu ortadan kaldıran hatanın varlığına; sanık B hakkında ise yapılan yargılama sonucunda fiilin zorunluluk halinde işlendiği sonucuna ulaşmıştır. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, bu olayda sanıklar hakkında verilecek hükümler aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A) A hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı, B hakkında ise beraat kararı
B) Her iki sanık hakkında ceza verilmesine yer ol-madığı kararı
C) A hakkında beraat kararı, B hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı kararı
D) Her iki sanık hakkında beraat kararı
E) B hakkında davanın reddi, A hakkında ise beraat kararı
69. Aşağıdakilerden hangisi şüphelinin veya sanığın katılacağı keşfi yapamaz?
A) Hâkim
B) Naip hâkim
C) İstinabe olunan hâkim
D) Cumhuriyet savcısı
E) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde adli kolluk
70. Öğrenci A, fakülte yönetim kurulunun kendisi hakkında verdiği bir karar nedeniyle kurula hakaret etmiştir.
Türk Ceza Kanunu’na göre, A’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, tek kamu görevlisine hakaret etmekten dolayı
cezalandırılır.
B) A, kurul üyesi sayısınca hakaret suçundan dolayı
cezalandırılır.
C) A, şikâyet eden üye sayısınca hakaret suçundan
dolayı cezalandırılır.
D) A, zincirleme suç hükümlerine göre cezalandırılır.
E) A, fikrî içtima hükümlerine göre cezalandırılır.
71. Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi nitelikli insan öldürme değildir?
A) Kasten insan öldürme fiilinin çocuğa karşı işlenmiş
olması
B) Kasten insan öldürme fiilinin beden bakımından
kendini savunamayacak durumda olana karşı işlenmiş
olması
C) Kasten insan öldürme fiilinin ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olana karşı işlenmiş
olması
D) Kasten insan öldürme fiilinin nişanlıya karşı işlenmiş olması
E) Kasten insan öldürme fiilinin gebe olduğu bilinen
kadına karşı işlenmiş olması

72. Türk Ceza Kanunu’na göre, intihara yönlendirme suçunun oluşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Başkasını intihara azmettirmek yeterlidir.
B) Başkasını intihara teşvik etmek yeterlidir.
C) Başkasının intihar kararını kuvvetlendirmek
yeterlidir.
D) Başkasının intihar etmesi için vasıta sağlamak
yeterlidir.
E) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olanı intihara sevk etmek yeterlidir.

73. A, B’ye ait sandığı kırarak içindeki değerli mücevheri almıştır.
Türk Ceza Kanunu’na göre, A’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, zincirleme suç nedeniyle cezalandırılır.
B) A, fikrî içtimaya göre cezalandırılır.
C) A, bileşik suç nedeniyle cezalandırılır.
D) A, mütemadi suç nedeniyle cezalandırılır.
E) A’ya iki ayrı suçtan dolayı ceza verilir.
74. Sınıfta çocuğunu döven öğretmeni ertesi gün
okul çıkışında tokatlayan babanın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Meşru savunmadan yararlanabilir.
B) Zorunluluk durumundan yararlanabilir.
C) Haksız tahrikten yararlanabilir.
D) Kasıtlı yaralamanın tam cezasıyla cezalandırılır.
E) Tasarlanmış (taammüden) yaralamadan sorumlu
olur.

75. Türk Ceza Kanunu’na göre, zimmet suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Soruşturma başlamadan önce zimmete geçirilen
malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın
tamamen tazmin edilmesi hâlinde verilecek
ceza indirilir.
B) Zimmete geçirilen malın kovuşturma başlamadan
önce gönüllü olarak aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi hâlinde verilecek ceza indirilir.
C) Zimmet suçunun malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi durumunda ceza indirilir.
D) Zimmete geçirilen malın, kovuşturma başladıktan
sonra ancak hükümden önce aynen iadesi ya da uğranılan zararın tamamen giderilmesi hâlinde verilecek ceza indirilir.
E) Zimmet suçunda etkin pişmanlıktan yararlanılabilmesi için kısmen iade ya da uğranılan zararın kısmen giderilmesi yeterli değildir.

76. Türk Ceza Kanunu’na göre, yağma ve nitelikli
yağma suçları dışındaki mal varlığına karşı suçlar
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Suçun, haklarında ayrılık kararı verilmemiş olan
eşlerden biri aleyhine işlenmesi durumunda ilgili
akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.
B) Suçun, aynı konutta yaşayan kardeşlerden biri
tarafından diğerine karşı işlenmesi hâlinde ilgili
akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.
C) Suçun, aynı konutta birlikte yaşamayan kardeşlerden biri tarafından diğerine karşı işlenmesi durumunda ilgili akraba hakkında şikâyet üzerine
verilecek ceza yarısı oranında indirilir.
D) Suçun, haklarında boşanma kararı verilmiş eşlerden birinin aleyhine işlenmesi durumunda ilgili
akraba hakkında şikâyet üzerine verilecek ceza
yarısı oranında indirilir.
E) Suçun, üst soy ve alt soy aleyhine işlenmesi durumunda ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

77. A, düzenlediği bir toplantının etkili olmasını sağlamak amacıyla toplantının yapılacağı meydandaki dükkânını kapatması için B’yi tehdit eder. Bunun üzerine B de dükkânını gün boyu kapatır.
Türk Ceza Kanunu’na göre, A’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, sadece tehdit suçundan cezalandırılır.
B) A, tehdit ve iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçlarından cezalandırılır.
C) A, sadece iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçundan
cezalandırılır.
D) A, sadece mala zarar verme suçundan cezalandırılır.
E) A, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan
cezalandırılır.
78. A, tehdit etmek amacıyla attığı taşlarla B’nin evinin camlarını kırmıştır.
Türk Ceza Kanunu’na göre, A’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, konut dokunulmazlığını ihlal ve tehdit suçlarından cezalandırılır.
B) A, tehdit ve mala zarar verme suçlarından cezalandırılır.
C) A, sadece konut dokunulmazlığını ihlal suçundan
cezalandırılır.
D) A, sadece mala zarar verme suçundan cezalandırılır.
E) A, sadece tehdit suçundan cezalandırılır.

79. Türk Ceza Kanunu’na göre, mal varlığına karşı işlenen suçlarda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, taksirli iflas ve
karşılıksız yararlanma suçları tamamlandıktan
sonra ve hakkında kovuşturma başlamadan önce
failin, azmettirenin ya da yardım edenin bizzat
pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı
aynen geri verme ya da tazmin suretiyle tamamen
gidermesi durumunda verilecek cezanın
2/3’üne kadarı indirilir.
B) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, taksirli iflas ve
karşılıksız yararlanma suçlarında hakkında kovuşturma başladıktan sonra ve hüküm verilmezden
önce failin, azmettirenin ya da yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme ya da tazmin suretiyle tamamen gidermesi durumunda verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir.
C) Yağma suçunda etkin pişmanlık cezada indirime
yol açmaz.
D) Kısmen geri verme veya tazmin hâlinde etkin
pişmanlık hükümlerinin uygulanması, mağdurun
bu yöndeki rızasına bağlıdır.
E) Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık gösteren
kişinin cezasında, kovuşturma başlamadan önce ve kovuşturma başlayıp hüküm verilmezden önce farklı oranda indirim yapılır.80. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, sanığın duruşmadan bağışık (vareste) tutulmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bağışık tutma kararını mahkeme resen de verebilir.
B) Bağışık tutma kararı verilebilmesi için sanığın
mahkemece sorgusu yapılmış olmalıdır.
C) Bağışık tutma kararı verilebilmesi için mahkemenin, sanığın duruşmada hazır bulunmasına gerek görmemesi aranır.
D) Mahkemenin bağışık tutma kararına rağmen sanık
duruşmada hazır bulunabilir.
E) Mahkeme, bağışık tutulan sanığın duruşmada
hazır bulunmasına ve zorla getirilmesine her zaman
karar verebilir.

81. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerin hangisinde kovuşturma sırasında istinabe yoluna gidilemez?
A) Duruşmadan bağışık tutulan sanığın tekrar sorgusu için
B) Hastalık, maluliyet nedeniyle duruşmada bulunamayacak tanık veya bilirkişinin dinlenmesi için
C) Konutunun uzaklığı nedeniyle duruşmaya getirilmesi zor olan tanık veya bilirkişinin dinlenmesi
için
D) Keşif yapılması için
E) Büyükşehir belediye sınırları içerisinde zorunluluk
olmasa da tanık veya bilirkişi dinlenmesi için

82. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerin hangisinde müdafi bulundurma zorunluluğu yoktur?
A) Sanık kendisini savunamayacak derecede malulse
B) Sanık, şuurunun incelenmesi için gözlem altına
alınmışsa
C) Sanığın duruşmanın düzenli şekilde yürütülmesini
tehlikeye sokacağı anlaşıldığı için duruşma salonundan çıkarıldıktan sonra oturuma devam edilirse
D) Kaçak hakkında duruşma yapılacaksa
E) Sanığın yüzüne karşı tanığın gerçeği söylemeyeceğinden
endişe edildiğinde sanık mahkeme salonundan çıkarılarak oturuma devam edilecekse

83. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, eski hâle getirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Usul işlemi süresi içinde yapılsaydı esasa hangi
mahkeme hükmedecekse eski hâle getirme dilekçesi
hakkında da o mahkeme karar verir.
B) Eski hâle getirme isteminin kabulüne ilişkin kararlara karşı Cumhuriyet savcısı tarafından itiraz
edilebilir.
C) Eski hâle getirme isteminin reddine ilişkin kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.
D) Dilekçe sahibi eski hâle getirme dilekçesinde, sürenin geçmesinde kusuru olmadığına ilişkin olguları varsa belgelerini de ekleyerek açıklar.
E) Eski hâle getirme dilekçesi kararın yerine getirilmesini durdurmaz, ancak mahkeme kararın yerine getirilmesini erteleyebilir.

84. Davaların (muhakemelerin) birleştirilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kaçakçılıkla ilgili davalar diğer davalar ile birleştirilemez.
B) Çocuk mahkemelerindeki davalar ile büyüklerin
davaları zorunluluk yoksa birleştirilemez.
C) İcra mahkemelerinin görevine giren davalarla diğer ceza davaları birleştirilemez.
D) Asker kişilerin Askerî Ceza Kanunu’nda öngörülen suçlarına asker olmayanların iştiraki hâlinde bu kişiler hakkındaki davalar asker kişiler hakkındaki davalarla birleştirilir.
E) Genel görevli ceza mahkemesinde görülmekte
olan bir dava hiçbir şekilde Yüce Divanda görülen
bir dava ile birleştirilemez.

85. İstanbul’da oturan ve diplomatik bağışıklıktan yararlanan Türk kamu görevlisi, Fransa’da işlediği ve Türkiye’de soruşturulması ve kovuşturulması gereken bir suçtan dolayı arabasıyla Fransa’dan kaçar ve İpsala kapısından Türkiye’ye girer, Bolu’da yakalanır ve Ankara’ya götürülür.
Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, yer yönünden
yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edirne Mahkemesi B) İstanbul Mahkemesi
C) Bolu Mahkemesi D) Ankara Mahkemesi
E) Edirne ve İstanbul Mahkemeleri

86. Yerleşim yeri Konya olan ancak İstanbul’da oturan A Selanik’te, Türkiye’de soruşturulması ve kovuşturulması gereken bir suç işlemiş, Edirne’den yurda giriş yapmış, trenle Ankara’ya giderken Eskişehir’de yakalanıp Ankara’ya götürülmüştür.
Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, yer yönünden
yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konya Mahkemesi B) İstanbul Mahkemesi
C) Edirne Mahkemesi D) Eskişehir Mahkemesi
E) Ankara Mahkemesi

87. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, duruşma tutanağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tutanağı başkan veya hâkim imzalar.
B) Tutanağı Cumhuriyet savcısı imzalar.
C) Tutanağı zabıt kâtibi imzalar.
D) Tutanağa karşı sadece sahtecilik iddiası yöneltilebilir.
E) Başkanın mazereti varsa tutanak en kıdemli üye
tarafından imzalanır.

88. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, ortaya konulması istenen bir delil aşağıdakilerin hangisinde reddedilmez?
A) Delil, arama kararı veya emri olmadan konutta
yapılan bir arama sonucunda elde edilmişse
B) Delil ile ispat edilmek istenen olayın karara etkisi
yoksa
C) Delil ortaya koyma istemi, davayı uzatmak amacına yönelikse
D) Delil ortaya koyma istemi geç bildirilmişse
E) Delil kanuna aykırı olarak elde edilmişse
89. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, tanıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hâkimin takdirine bağlı olarak tanıklar, ayrı ayrı
ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenebilir.
B) Sağır ve dilsiz tanıklar yeminsiz dinlenir.
C) Tanıkların dinlenmesi sırasında kaydedilen görüntü ve sesler sadece adli yargı makamlarında
görülmekte olan davalarda kullanılabilir.
D) Tanıklar, hükmün verilmesine kadar sadece gecikmesinde sakınca bulunan ya da kimliğin belirlenmesine ilişkin hâllerde birbirleri ile ya da şüpheli veya sanıkla yüzleştirilebilir.
E) Mağdur çocukların tanıklığı sırasındaki görüntü
veya seslerin kayda alınması zorunludur.
90. Türk Ceza Kanunu’na göre, suçun işlendiği yerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Davranışın kısmen ya da tamamen Türkiye’de
gerçekleşmesi hâlinde suç Türkiye’de işlenmiş
sayılır.
B) Neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi hâlinde suç
Türkiye’de işlenmiş sayılır.
C) Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesindeki sabit platformlarda işlenmiş suç Türkiye’de işlenmiş
sayılır.
D) Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk temsilciliklerinde işlenen suçlar Türkiye’de işlenmiş sayılır.
E) Türk bayrağı taşıyan deniz ve hava savaş araçlarında işlenen suçlar bu araçlar hangi sularda
bulunursa bulunsun Türkiye’de işlenmiş sayılır.

91. Türk Ceza Kanunu’na göre, taksirle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Basit taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla sonucun öngörülemeyerek gerçekleştirilmesidir.
B) Öngörülü taksir, öngörülen sonucun istenmemesine rağmen gerçekleştirilmesidir.
C) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda herkes
aynı derecede sorumludur.
D) Taksirli suçlarda fail de kişisel durumu yönünden
fiilden mağdur olmuşsa ceza verilmez.
E) Bir fiilin taksirli şeklinin cezalandırılabilmesi için
kanunda açık hüküm olması gerekir.
92. Sonucu sebebiyle ağırlaşan suçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Meydana gelen sonuç kastedilenden daha ağır
olmalıdır.
B) Ağır sonuç mutlaka istenmiş olmalıdır.
C) Ağır sonuç yönünden en azından taksir olmalıdır.
D) Bazı hâllerde sonuç istenmiş olsa bile fail sonucun
oluşturduğu suçtan değil, sonucu nedeniyle
ağırlaşan suçtan sorumlu tutulur.
E) Bazı hâllerde ağır sonuç istenmişse, fail sonucu
nedeniyle ağırlaşan suçtan değil, ağır sonucun oluşturduğu suçtan sorumlu tutulur.

93. Suça teşebbüsle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Teşebbüs aşamasındaki suçlarda suçun işlendiği
zaman son icra hareketinin yapıldığı zamandır.
B) Fail, icra hareketlerinden gönüllü vazgeçerse gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanır.
C) Fail, icra hareketlerinden sonra suçun tamamlanmasını kendi çabasıyla önlerse etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanır.
D) Hareketin elverişli olmadığı hâllerde teşebbüsün
varlığından bahsedilemez.
E) Fail, icra hareketlerinden sonra suçun tamamlanmasını kendi çabasıyla önlerse gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanır.

94. Türk Ceza Kanunu’na göre, hata ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Fiili hata, suçu oluşturan fiilin kurucu unsurlarının
bilinmemesidir.
B) Fiili hata kastı ortadan kaldırır.
C) Fiili hata hâlinde taksirden dolayı sorumluluk söz
konusu olamaz.
D) Hatası sonucu cezayı azaltan bir nedenin var olduğunu zanneden kimse bundan yararlanır.
E) Hatası sonucu cezayı artıran bir nedenin var olduğunu zanneden kimsenin cezası bu nedenden
dolayı artırılmaz.

95. Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisinin varlığı hâlinde hırsızlık suçuna daha ağır ceza verilir?
A) Hırsızlık paydaş veya elbirliği ile malik olunan
mal üzerinde işlenmişse
B) Hırsızlık gece vakti işlenmişse
C) Hırsızlık bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil
amacıyla işlenmişse
D) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değeri azsa
E) Hırsızlık suçunu aynı konutta yaşamayan kardeşlerden biri diğeri aleyhine işlemişse96. Türk Ceza Kanunu’na göre, güveni kötüye kullanma suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Devir olgusunu inkâr etmek suretiyle işlenebilir.
B) Sadece failin yararına işlenebilir.
C) Sadece başkasının yararına işlenebilir.
D) Başkasına ait olup da hangi nedenle olursa olsun
kendisine devredilen mal üzerinde işlenir.
E) Mal üzerinde herhangi bir şekilde tasarruf etmek
suretiyle işlenebilir.

97. Aşağıdaki özel belgelerden hangisindeki sahtecilik suçuna, resmî belgelerde sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanmaz?
A) Emre yazılı kambiyo senedi
B) Vasiyetname
C) Emtiayı temsil eden belge
D) Eser sözleşmesi
E) Hisse senedi

98. Türk Ceza Kanunu’na göre, dolandırıcılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Dolandırıcılık suçu için bir kimseden herhangi bir
şekilde haksız yarar sağlamak yeterlidir.
B) Bir kimsenin hatasından yararlanmak suretiyle
de bu suç işlenebilir.
C) Kamu kurum ve kuruluşları aracı olarak kullanılmak suretiyle işlenebilir.
D) Kamu kurum ve kuruluşlarına karşı işlenemez.
E) Sadece gerçek kişilere karşı işlenebilir.

99. Türk Ceza Kanunu’na göre, rüşvetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Rüşvet, görevin gereklerine aykırı olarak sadece
bir işin yapılması için alınabilir.
B) Rüşvet konusunda anlaşmaya varıldığında suç
tamamlanmış gibi cezalandırılır.
C) Rüşvet veren de alan da aynı şekilde cezalandırılır.
D) Görevin gereklerine uygun davranması için sağlanan yarar rüşvet suçunu oluşturmaz.
E) Kişinin hatasından yararlanmak suretiyle yarar
sağlamak rüşvet suçunu oluşturmaz.
100. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, yer yönünden yetkisizlik iddiasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sanık yetkisizlik iddiasını ilk derece mahkemesinde duruşmada sorgudan önce bildirir.
B) Yetkisizlik iddiasına ilişkin karar ilk derece mahkemesinde sanığın sorgusundan önce verilir.
C) Mahkemeler her zaman resen yetkisizlik kararı
verebilir.
D) Mahkemenin yetkililik kararına itiraz edilemez.
E) Mahkemenin yetkisizlik kararına itiraz edilebilir.

101. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, hâkimin reddiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hâkimin reddi bağlı olduğu mahkemeye yapılan
başvuruyla istenir.
B) Reddi istenen hâkim ret sebepleri hakkındaki görüşlerini yazılı olarak bildirir.
C) Ret istemine hâkimin mensup olduğu mahkemece
karar verilir.
D) Reddi istenen hâkim de ret istemiyle ilgili müzakereye katılır.
E) Ret isteminin kabulüne ilişkin kararlar kesindir.

102. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesi koşullarından biri değildir?
A) Soruşturma neticesinde şüphelinin suç işlemekten
çekineceği kanaati oluşması
B) Kamu davasının açılmasının ertelenmesinin toplum ve şüpheli açısından davanın açılmasından
daha yararlı olması
C) Şüphelinin daha önce herhangi bir suçtan dolayı
hapis cezasıyla mahkûm olmamış bulunması
D) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın tamamen giderilmesi
E) Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı
hapis cezasıyla mahkûm olmamış bulunması

103. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, dosyayı incelemeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Müdafi soruşturma evresinde dosya içeriğini kural
olarak bütünüyle inceleyebilir.
B) Savcı müdafiin dosyayı inceleme yetkisini kısıtlayabilir.
C) Şüphelinin ifadesini içeren tutanağın incelenmesi
engellenemez.
D) İddianamenin mahkemece kabul edildiği tarihten
itibaren müdafi tüm dosya içeriğini inceleyebilir.
E) Müdafiin dosyayı inceleme haklarından suçtan
zarar görenin vekili de yararlanır.
104. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, iddianamenin iadesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İddianame, iddianamenin ve soruşturma evrakının
verildiği tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde
mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilebilir.
B) Suçun sübutuna etki etmesi ihtimali bulunan bir
delil toplanmadan düzenlenen iddianame iade edilir.
C) Ön ödemeye tabi olduğu açıkça anlaşılan işlerde
ön ödeme usulü uygulanmaksızın düzenlenen iddianamenin iadesine karar verilir.
D) On günlük süre sonunda iade edilmeyen iddianame kabul edilmiş sayılır.
E) İade kararına ilgililer itiraz edebilir.

105. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, tutuklama kararıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tutuklamaya savcı, hâkim ve mahkeme karar
verir.
B) Kovuşturma evresinde tutuklamaya ancak savcının istemi üzerine karar verilebilir.
C) Soruşturma evresinde savcı kendiliğinden tutukluyu serbest bırakabilir.
D) Kovuşturma evresinde tutukluluk hâlinin devamına ilişkin mahkeme kararına itiraz edilemez.
E) Şüphelinin müdafii olmadan da tutuklama kararı
verilebilir.

106. Kovuşturmama kararıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Soruşturma sonunda kuvvetli şüphe oluşturacak
deliller elde edilmemişse kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir.
B) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra aynı fiilden dolayı dava açılamaz.
C) Kovuşturmama kararına karşı itiraz süresi tebliğden itibaren 10 gündür.
D) İtiraz, kovuşturmama kararını veren savcının yargı
çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesi başkanına yapılır.
E) Cumhuriyet savcısının kamu davasını açma konusunda takdir yetkisini kullandığı hâllerde kovuşturmama kararına itiraz edilemez.

107. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen “Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma” tedbiriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Taşınmaz, hak ve alacaklara elkoyma tedbirine,
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde savcı karar verir ve bu kararını 24 saat içerisinde görevli hâkimin onayına sunar.
B) Taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin şüpheli ya da sanıktan başkasının zilyetliğinde olması durumunda da elkoyma işlemi yapılabilir.
C) Taşınmaz, hak ve alacaklara elkoyma tedbiri ancak kanunda sayılan suçlar bakımından uygulanabilir.
D) Soruşturma ya da kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçtan elde edildiğine dair kuvvetli
şüphe sebebi bulunan hâllerde şüpheli ya da sanığa ait banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba elkonabilir.
E) Elkoyma kararının gereklerine aykırı hareket edilmesi Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen “muhafaza görevini kötüye kullanma” suçunu oluşturur.

108. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, müdafi atanması veya görevlendirilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Soruşturma evresinde ifade almada en çok 3
avukat hazır bulunabilir.
B) Müdafii olmayan şüpheli, çocuk ise kendisi için
istemi olmasa da bir müdafi görevlendirilir.
C) Alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren
suçlarla ilgili soruşturmada, şüphelinin istemi olmasa
da bir müdafi görevlendirilir.
D) Müdafii olmayan ve müdafi seçebilecek durumda
olmayan şüpheliye istemi olmasa da bir müdafi görevlendirilir.
E) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre zorunlu müdafilik istisnaidir.

109. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, gözlem altına almayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gözlem altına almaya hâkim veya mahkeme karar
verir.
B) Şüphelinin müdafii yoksa baro tarafından bir müdafi görevlendirilir.
C) Gözlem süresi, ek sürelerle birlikte 3 ayı geçemez.
D) Mahkemenin verdiği gözlem altına alma kararına
itiraz edilebilir.
E) Gözlem altına alma kararına itiraz, kararın yerine
getirilmesini durdurmaz, itiraz merci aksine karar
verebilir.
110. Türk Ceza Kanunu’na göre, teşebbüsle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Taksirli suçlara teşebbüs cezalandırılır.
B) Suç işleme kararının icrasına başlamak yeterlidir.
C) Hareketler elverişli olmalıdır.
D) İcra hareketlerini tamamlamaktan fail kendiliğinden vazgeçmelidir.
E) Sonuç ortaya çıkmış olmalıdır.

111. A, hasmı olan B’yi öldürmek için gece vakti B’nin evine girer ve B’yi öldürür.
Buna göre, A’nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, fikrî içtima nedeniyle sadece insan öldürmeden
dolayı cezalandırılır.
B) A, bileşik suç nedeniyle sadece insan öldürmeden
dolayı cezalandırılır.
C) A’ya insan öldürmeden ceza verilir ve zincirleme
suç nedeniyle cezası bir miktar artırılır.
D) A’ya, hem insan öldürmeden, hem de konut dokunulmazlığını ihlalden iki ayrı ceza verilir.
E) A’ya insan öldürme ve konut dokunulmazlığını
ihlalden ceza verilir, ayrıca tekerrür nedeniyle cezalar
artırılır.
112. Türk Ceza Kanunu’na göre, taksirle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Taksirli fiiller kanunun açıkça belirttiği hâllerde
cezalandırılır.
B) Birden çok kişinin işlediği taksirli suçlar bakımından herkes kendi kusurundan sorumlu olur.
C) Taksirli suçlarda ceza failin kusuruna göre belirlenir.
D) Birden çok kişinin işlediği taksirli suçlar bakımından iştirak hükümleri uygulanır.
E) Bilinçli taksirle gerçekleştirilen hareket sonucu
ortaya çıkan netice münhasıran failin kişisel ve
ailevi durumu bakımından mağdur olmasına yol
açmışsa, ceza indirilebilir.

113. A, hırsızlık yaptığı B’nin evinden çıkarken kendisini gören C’yi tanıklık yapmaması için öldürür.
Buna göre, A’nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A’ya hırsızlık ve insan öldürme suçlarından dolayı iki ayrı ceza verilir.
B) Bileşik suç söz konusu olduğundan A’ya sadece
ağırlaştırılmış insan öldürmeden ceza verilir.
C) Fikrî içtima söz konusu olduğundan A’ya sadece
insan öldürmeden ceza verilir.
D) Zincirleme suç söz konusu olduğundan A’ya insan öldürmeden ceza verilir ve bu ceza zincirleme
suç nedeniyle artırılır.
E) A, itiyadi suçlu kabul edilerek verilecek cezanın
artırılması yoluna gidilir.
114. Hata ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hukuki hata kastı ortadan kaldırır.
B) Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda hata, fiil üzerinde hataya dönüşebilir.
C) Fiilî hata hâlinde herhangi bir sorumluktan söz
edilemez.
D) Meşru savunmanın varlığı konusundaki her türlü
hata sorumluluğu ortadan kaldırır.
E) Hukuki hata sadece Ceza Kanunu’nu yanlış bilme
şeklinde söz konusu olur.

115. A, babası B ile tartışan C’ye kızar ve onu dövmek için elindeki sopasıyla C’ye vurur. Sopanın ucundaki demir C’nin başına isabet eder ve C beyin kanamasından ölür.
Buna göre, A’nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kasıtlı insan öldürmeden sorumludur.
B) Taksirli insan öldürmeden sorumludur.
C) Olası kasıtla insan öldürmeden sorumludur.
D) Yaralama ve taksirli insan öldürmeden sorumludur.
E) Sonucu nedeniyle ağırlaşan insan yaralamadan
sorumludur.
116. Türk Ceza Kanunu’na göre, görevinin gereklerine uygun davranmak için idareyle işi olan kişiyle anlaşarak menfaat sağlayan kamu görevlisinin sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zimmet B) İrtikâp
C) Rüşvet D) Görevi kötüye kullanma
E) Görevi ihmal

117. Türk Ceza Kanunu’na göre, suç uydurma suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Suç uydurma suçunda işlenmediği zannedilen bir
suçun işlenmiş gibi ihbarı söz konusudur.
B) Suç uydurma suçu, suç teşkil etmeyen hukuka
aykırı bir fiili ihbar etmek suretiyle de işlenebilir.
C) Suç uydurma suçu iftiranın aksine, suçun delil ve
emarelerini uydurmak suretiyle işlenemez.
D) Suç uydurma suçunda failin gösterilmemesi gerekir.
E) Suç uydurma suçu kamu barışına karşı bir suçtur.

118. Türk Ceza Kanunu’na göre, iftira suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İftira suçundan söz edilebilmesi için isnat edilen
fiilin suç teşkil etmesi gerekmez.
B) İftira suçu basın ve yayın yoluyla da işlenebilir.
C) İftira suçu için isnat edilen fiilin herhangi bir şekilde işlenmiş olması gerekir.
D) İdari yaptırımı gerektiren bir fiil isnadı da, iftira
suçunu oluşturur.
E) Fiilin maddi esas ve delillerini uydurarak iftira hâlinde, ceza artırılır.
119. Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçu yönünden şahsi cezasızlık nedenlerinden biri değildir?
A) Haklarında ayrılık kararı verilmiş eşlerden birinin,
diğerinin zararına işlemiş olması
B) Evlat edinenin zararına işlenmiş olması
C) Üstsoy zararına işlenmiş olması
D) Aynı evde birlikte yaşayan kardeşlerden birinin,
diğerinin zararına işlemiş olması
E) Evlatlık zararına işlenmiş olması
120. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, görev (madde yönünden yetki) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mahkeme kovuşturmanın her aşamasında görev
konusunda karar verebilir.
B) Görev konusundaki karar için talebe gerek yoktur,
resen de verilebilir.
C) Görev konusunda uyuşmazlık çıktığında görevli
mahkemeyi ortak yüksek görevli mahkeme belirler.
D) Mahkemenin görevsizlik kararlarına itiraz edilemez.
E) Görevsiz mahkemenin bazı işlemleri geçerlidir.

121. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi hâkimin davaya bakamayacağı hâllerden biri değildir?
A) Hâkim ile mağdur arasında kayyım ilişkisinin olması
B) Hâkim ile sanık arasında hangi derecede olursa
olsun kan hısımlığının olması
C) Hâkimin aynı davada mağdurun vekilliğini yapmış olması
D) Hâkimin aynı davada bilirkişi olarak dinlenmiş olması
E) Hâkim ile mağdur arasında evlat edinme ilişkisinin olması

122. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, kamu davasının açılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Toplanan deliller ancak kuvvetli şüphe oluşturduğunda Cumhuriyet savcısı iddianameyi düzenler.
B) Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşullar varsa kovuşturmaya yer olmadığı
kararı verilir.
C) Şahsi cezasızlık sebebi varsa kovuşturmaya yer
olmadığına karar verilebilir.
D) Kuvvetli şüphenin varlığına rağmen kamu davasının açılması 3 yıl süreyle ertelenebilir.
E) Erteleme kararına, savcının görev yaptığı yargı
çevresindeki ağır ceza mahkemesi başkanına itiraz
edilebilir.

123. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, tutukluluk süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok 6 aydır.
B) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi 6 ay daha uzatılabilir.
C) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde
tutukluluk süresi en çok 2 yıldır.
D) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde
tutukluluk süresi zorunlu hâllerde uzatılabilir.
E) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde
uzatma süresi toplam 3 yılı geçemez
124. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, savcının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara sadece
müdahil itiraz edebilir.
B) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara her zaman itiraz edilebilir.
C) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazı,
savcının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza
mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi inceler.
D) Savcı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararını
bu konudaki takdir yetkisini kullanarak vermişse
itiraz edilemez.
E) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazın
ağır ceza mahkemesince reddi hâlinde savcı hiçbir
şekilde kamu davası açamaz.

125. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, soruşturma evresinde şüphelinin müdafiinin kollukta bulunan soruşturma dosyasını incelemesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sulh ceza hâkiminin kararıyla dosyayı inceler.
B) Savcının yazılı emriyle dosyayı inceler.
C) Kolluk amirinin izniyle dosyayı inceler.
D) Davayı elinde bulunduran kolluğun izniyle dosyayı inceler.
E) Kolluk, dosyanın incelenmesine müsaade etmek
zorundadır.

126. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, sanığın duruşmada hazır bulunmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Toplanan delillere göre bir karar verilmesi gerekiyorsa dava sanığın sorgusu yapılmadan da yokluğunda bitirilebilir.
B) Sanık savuşursa dava, yokluğunda bitirilebilir.
C) Sanık ara vermeyi izleyen oturuma gelmezse dava, yokluğunda bitirilebilir.
D) Sanık önceden sorguya çekilmiş ve hazır bulunmasına gerek görülmüyorsa dava, yokluğunda
bitirilebilir.
E) Suç yalnız veya birlikte adli para cezasını veya
müsadereyi gerektiriyorsa sanığın yokluğunda duruşma yapılabilir.
127. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, taşınmazlara elkoymayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Suçtan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe olmalıdır.
B) Şüphelinin veya sanığın mülkiyetinde olmalıdır.
C) Başkasının zilyetliğinde olmamalıdır.
D) Bu elkoyma ancak belli suçlar yönünden mümkündür.
E) Elkoyma kararını ancak hâkim verebilir
128. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının, tutuklunun serbest bırakılmasına ilişkin kararına karşı, kanun yolu olarak başvurulacak merciyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) O yargı çevresindeki sulh ceza hâkimine başvurulur.
B) Bağlı olduğu başsavcıya başvurulur.
C) Yanında bulunduğu asliye ceza mahkemesine
başvurulur.
D) Yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi başkanına başvurulur.
E) Kanun yolu kabul edilmemiştir.

129. Şiddet sebepli yaralama (müessir fiil) suçundan mahkûm olan sanık kararı temyiz eder. Yargıtay olayda şiddet sebebinin bulunmadığı gerekçesiyle kararı sanık lehine bozar. Mahkeme, Yargıtayın bozma kararına uyar. Yeniden yapılan duruşma sonunda fiilin müessir fiil değil, insan öldürmeye teşebbüs olduğunu kabul ile sanığı yeni tavsife göre mahkûm eder.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mahkeme ilk vasıflandırmasına göre yargılama
yapmak zorunda olduğu gibi eskisinden daha
ağır bir ceza da veremez.
B) Bozma kararına uyan mahkeme eğer yeni bir vasıflandırma yapmak istiyorsa, bu takdirde dosyayı
Ceza Genel Kuruluna göndermek zorundadır.
C) Mahkeme ilk vasıflandırmaya göre yargılama
yapmak zorundadır. Ancak, bozmaya uymuş olmasına rağmen daha ağır bir ceza vermek yetkisine
sahiptir.
D) Bozmaya uyan mahkemenin, fiilin başka bir suç
teşkil ettiği gerekçesiyle bu suçtan mahkûmiyet
kararı vermesi yerindedir, ancak mahkeme eski
cezadan daha ağır bir ceza veremez.
E) Mahkeme bozmaya uymuş olmasına rağmen
“bozmadan sonra serbesti ilkesi” gereği, yeni vasıflandırmaya göre eskisinden daha ağır bir ceza
verebilir.
130. A, arkadaşı B ile birlikte bir lokantada içki içerken düşmanı olduğu C’nin içeri girdiğini görür, almış olduğu aşırı alkolün de etkisiyle C’ye yumruk atar. Kaçmak isterken C’nin ayağı sandalyeye takılır, düşüp başını betona çarpar ve bir süre bilincini yitirir. Telaşa kapılan A, arkadaşı B’den kendisini saklamasını ister ve B, A’yı bir süre evinde saklar.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, insan öldürmeye teşebbüsten sorumludur.
B) A’nın hareketiyle bilinç kaybı şeklindeki sonuç
arasında nedensellik bağı yoktur.
C) B, A’nın işlediği suça iştirak etmiştir.
D) Sarhoşluğun etkisi altında olan A’ya ceza verilemez.
E) A, yaralama suçundan sorumludur.
131. A, öldürmek kastıyla B’ye ateş eder. Bacağından yaralanan B, silahını çekerek A’ya bir el ateş eder ve onu yaralayarak etkisiz hâle getirir. Bununla yetinmeyen B, yerde yatmakta olan A’nın yanına giderek başına üç el ateş eder ve onu öldürür.
Buna göre, B’nin cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) B, meşru savunmadan yararlanır, cezalandırılmaz.
B) B, kasıtlı insan öldürmeden cezalandırılır.
C) B, meşru savunmada sınırın aşılması nedeniyle
taksirli insan öldürme suçu cezasıyla cezalandırılır.
D) B, kasıtlı yaralama ve kasıtlı insan öldürmeden
cezalandırılır.
E) B, insan öldürmeye teşebbüsten ve kasıtlı insan
öldürmeden cezalandırılır.

132. A, B’yi öldürmek için boğazını sıkarken, kendisini bıçakla yaralayarak engel olmaya çalışan C’yi bıçakla yaralamıştır.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, sadece insan öldürmeye teşebbüsten dolayı
cezalandırılır.
B) A, insan öldürmeye teşebbüsten ve insan yaralamadan cezalandırılır.
C) C, insan yaralamadan cezalandırılır.
D) A, meşru savunma nedeniyle cezalandırılmaz.
E) C, haksız tahrikten yararlanır.

133. A, B’yi öldürmek için ateş eder ve kurşun boşa gider. B de silahını çekip A’ya ateş eder. A’nın önce ateş ettiğini bilmeyen C, A’yı kurtarmak amacıyla B’ye ateş eder. Sadece C’nin B’ye ateş ettiğini gören D de C’ye ateş eder. C’nin yaralanıp yere düştüğünü gören E, kaçmakta olan D’nin bacağına ateş eder ve D’yi yaralar.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) A, insan öldürmeye teşebbüsten sorumludur.
B) D, meşru savunma hâlindedir.
C) E, meşru savunma hâlindedir.
D) B, meşru savunma hâlindedir.
E) C, meşru savunma hâlindedir.

134. Türk Ceza Kanunu’na göre, hukuka uygunluk nedenleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kanun hükmünü yerine getirene ceza verilmez.
B) Konusu suç teşkil etmeyen hukuka aykırı emrin
amir tarafından yazılı olarak tekrarı hâlinde emri
yerine getiren sorumlu tutulmaz.
C) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu tutulmaz.
D) Emrin hukuka uygunluğunun denetlenmesinin
kanun tarafından engellendiği hâllerde, emri veren
ve yerine getirenin sorumluluğu yoktur.
E) Emrin hukuka uygunluğunun denetlenmesinin
kanun tarafından engellenmediği hâllerde hukuka
aykırı emri yerine getiren de sorumlu olur.
135. Türk Ceza Kanunu’na göre, cezai ehliyetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İrade dışı alınan alkolün etkisiyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayana azaltılmış ceza verilir.
B) İradi olarak alınan uyuşturucunun etkisinde suç
işleyene ceza verilmez.
C) İradi olarak alınan alkolün etkisinde suç işleyenin
cezası azaltılır.
D) Geçici nedenle, fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olana
ceza verilmez.
E) İradi olarak alınan alkolün etkisi altında olan kimse kasıtlı suçları işleyemez.

136. Türk Ceza Kanunu’na göre, ceza mahkûmiyetinin sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak kişi,
seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi
haklardan yoksun bırakılır.
B) Hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak kişi,
vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi
parti tüzel kişiliklerinin yönetici veya denetçisi
olmaktan yoksun bırakılır.
C) Hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak kişi,
velayet hakkı ile diğer medeni haklardan, vesayet
ve kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan
yoksun bırakılır.
D) Hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak kişi,
sürekli, süreli ya da geçici bir kamu görevinin
üstlenilmesinden yoksun bırakılır.
E) Hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak kişi,
siyasi parti denetçisi olmaktan yoksun bırakılır.

137. A, ormanda dolaşırken bir ayının saldırısına uğrar. Kendisini korumak için A, ormanda yaşayan B’nin kulübesinin kapısını kırarak içeri girer.
Buna göre, A yönünden aşağıdaki hâllerden hangisi vardır?
A) Zorunluluk hâli
B) Meşru savunma hâli
C) Hakkın kullanılması hâli
D) Kanun hükmünün yerine getirilmesi hâli
E) Maddi cebir hâli

138. Türk Ceza Kanunu’na göre, suçların içtimaı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bileşik suçta birleşen suçlar farklı olmalıdır.
B) Bileşik suçta tek ceza verilir.
C) Zincirleme suçta aynı suçun birden fazla işlenmesi
söz konusudur.
D) Her suç yönünden zincirleme suç söz konusu
olabilir.
E) Fikrî içtimada gerçekleşen suçlar farklı olmalıdır.

139. Türk Ceza Kanunu’na göre, tekerrürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kanun, süreli tekerrür sistemini kabul etmiştir.
B) Tekerrür için önceki cezanın infaz edilmiş olması
gerekmez.
C) Tekerrür süreleri tekerrüre esas teşkil eden cezanın
infaz edildiği tarihten başlar.
D) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar arasında tekerrür
hükümleri uygulanmaz.
E) Tekerrür hâlinde sonraki suçun cezası artırılır.

140. Suça iştirak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Suç işlendikten sonra olabilir.
B) Manevi şekilde olabilir.
C) Suç işlenirken olabilir.
D) Maddi şekilde olabilir.
E) İhmali davranışla olabilir.

141. Meşru savunmada haksız saldırı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sadece hayata yönelik olmalıdır.
B) Sadece hayata ve vücut bütünlüğüne yönelik olmalıdır.
C) Sadece hayata, vücut bütünlüğüne ve ırza yönelik
olmalıdır.
D) Sadece kişilik haklarına yönelik olmalıdır.
E) Her türlü hakka yönelik olabilir.

142. Kast ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Kasti sorumluluk istisnai bir sorumluluktur.
B) Kast için fiilin bilinmesi yeterlidir.
C) Olası (muhtemel) kast cezayı ağırlaştıran bir nedendir.
D) Kast için sadece hareketin bilinip istenmesinin
yeterli olduğu suç tipleri vardır.
E) Özel kast suçun kurucu unsuru değil, sadece suça
etki eden nedendir.

143. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi hâkimin davaya bakamayacağı hallerden biri değildir?
A) Mağdur ile aralarında kayyımlık ilişkisi olması
B) Mağdur ile aralarında evlat edinme ilişkisi olması
C) Mağdur ile aralarında nişanlılık ilişkisi olması
D) Mağdurun vekilliğini yapmış olması
E) Aynı davada tanık sıfatıyla dinlenmiş olması

144. Aşağıdakilerden hangisi ile kamu davası açılmış olur?
A) İddianamenin düzenlenmesiyle
B) İddianamenin mahkemeye verilmesiyle
C) İddianamenin kabulüyle
D) Mahkemenin duruşma gününü belirlemesiyle
E) İddianamenin sanığa tebliğiyle

145. Aşağıdakilerden hangisi tanıklıktan çekinemez?
A) Şüphelinin nişanlısı
B) Şüphelinin eski eşi
C) Şüphelinin evlatlığı
D) Şüphelinin babası
E) Şüphelinin iş ortağı

146. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, yargılamaya katılma yasağıyla ilgili aşağıdaki ifa-delerden hangisi yanlıştır?
A) Bir hükme katılan hâkim, yüksek görevli mahke-mede bu hükme ilişkin olarak verilecek karara katılamaz.
B) Hâkim boşandığı eşinin sanık olduğu davada yargılama yapamaz.
C) Önceki yargılamada görev yapan hâkim yargıla-manın yenilenmesinde görev yapamaz.
D) Aynı davada tanık olarak dinlenen kişi hâkimlik yapamaz.
E) Bir işin kovuşturmasına katılan hâkim davanın nakli nedeniyle başka bir yer mahkemesinde o işe bakamaz.
147. Aşağıdakilerden hangisi tutuklama nedenlerinden biri değildir?
A) Şüphelinin kaçması
B) Şüphelinin kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması
C) Şüphelinin davranışlarının delilleri değiştirme ko-nusunda kuvvetli şüphe oluşturması
D) Şüphelinin davranışlarının mağdur üzerinde bas-kı yapılması girişiminde bulunma hususunda kuvvetli şüphe oluşturması
E) Fiilin kamuoyunda infial uyandırması
148. Katılmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Malen sorumlu olan kamu davasına katılabilir.
B) Küçük olan katılanın avukatı yoksa zorunlu ola-rak bir avukat görevlendirilir.
C) Katılan ölürse katılma hükümsüz kalır.
D) Katılan ancak savcıyla birlikte kanun yoluna başvurabilir.
E) Mirasçılar davaya katılabilir.
149. Aşağıdaki suçlardan hangisi taksirle de işlene-bilir?
A) Yaralama suçu
B) Tehdit suçu
C) Hırsızlık suçu
D) Cinsel saldırı suçu
E) Zimmet
150. A ve B birbirinden habersiz bir şekilde öldürmek için C’ye zehir verirler. Her birinin verdiği zehir öldürücü miktarda değildir. Ancak ikisinin verdiği zehir C’nin ölümüne neden olur. Buna göre, A ve B’nin cezai sorumluluklarıyla il-gili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sonucu nedeniyle ağırlaşan yaralama suçundan sorumludurlar.
B) Kasten insan öldürme suçundan sorumludurlar.
C) İnsan öldürmeye teşebbüs suçundan sorumlu-durlar.
D) Taksirle insan öldürme suçundan sorumludurlar.
E) Olası kastla insan öldürme suçundan sorumlu-durlar.
151. Meşru savunmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Haksız saldırı sadece faile yönelmiş olmalıdır.
B) Haksız saldırı sadece faile veya failin akrabaları-na yönelmiş olmalıdır.
C) Haksız saldırı sadece faile, yakın akrabalarına veya küçüklere yönelmiş olmalıdır.
D) Haksız saldırı sadece faile ve failin alt ve üst so-yuna yönelmiş olmalıdır.
E) Haksız saldırı herkese yönelmiş olabilir.
152. Kesintisiz (mütemadi) suçla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Her suçun kesintisiz suç olarak işlenmesi mümkündür.
B) Kesintisiz suç cezayı ağırlaştıran bir nedendir.
C) Bazı ani suçlar da kesintisiz suç şeklinde işlenebilir.
D) Kesintisiz suç, ihlal edici durumun oluşturulduğu
anda sona ermiş olur.
E) Ani suç ve kesintisiz suç ayrımı sadece suçun tamamlanması anı yönünden önemlidir.

153. A, B’ye 20 metreden başındaki elmayı vurabileceğini söyler ve bunun üzerine iddialaşırlar. B, başına bir elma koyar. A, ateş eder, mermi B’nin başına isabet eder ve B ağır şekilde yaralanır.
Buna göre, A’nın sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kasıtlı insan yaralamadan sorumludur.
B) Basit taksirli insan yaralamadan sorumludur.
C) Olası kast ile insan yaralamadan sorumludur.
D) Öngörülü taksirle insan yaralamadan sorumludur.
E) B’nin rızası olduğu için sorumlu değildir.
154. Haksız tahrikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Haksız tahrik hâlinde fiil suç olma niteliğini korur.
B) Haksız tahrik, Ceza Kanunu’nda basit ve ağır
haksız tahrik olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
C) Tahriki oluşturan fiilin, tepkide bulunan kişiye
karşı işlenmiş olması gerekir.
D) Tahrik fiilinin haksız olması için suç teşkil etmesi
gerekir.
E) Tepki, haksız tahrikten hemen sonra gerçekleştirilmelidir.
155. Kovuşturma evresinde suçun takibinin şikâyete bağlı olduğu ve şikâyet süresinin henüz dolmadığı anlaşılmıştır.
Bu durumda Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre,
mahkemenin vereceği kararla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Durma kararı verebilir.
B) Düşme kararı verir.
C) İddianameyi iade eder.
D) Ceza verilmesine yer olmadığına karar verir.
E) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verir.

156. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi mesleği ve sürekli uğraşı sebebiyle tanıklıktan çekinemez?
A) Eczacılar
B) Ebe yardımcıları
C) Avukat stajyerleri
D) Tapu memurları
E) Mali müşavirler

157. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi duruşmada, katılana doğrudan soru yöneltemez?
A) Vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat
B) Mahkeme başkanı
C) Cumhuriyet savcısı
D) Müdafi
E) Sanık

CEVAP ANAHTARI
1 A 61 A 121 B
2 B 62 C 122 C
3 B 63 A 123 A
4 C 64 E 124 D
5 E 65 B 125 E
6 A 66 C 126 A
7 B 67 E 127 C
8 B 68 B 128 E
9 D 69 E 129 D
10 E 70 D 130 E
11 E 71 D 131 B
12 E 72 E 132 B
13 A 73 E 133 C
14 B 74 C 134 D
15 C 75 C 135 D
16 D 76 D 136 C
17 B 77 C 137 A
18 B 78 B 138 D
19 C 79 C 139 E
20 D 80 A 140 A
21 E 81 E 141 E
22 C 82 E 142 D
23 B 83 B 143 C
24 B 84 E 144 C
25 A 85 D 145 E
26 E 86 D 146 E
27 A 87 B 147 E
28 E 88 D 148 D
29 C 89 E 149 A
30 B 90 D 150 C
31 A 91 C 151 E
32 B 92 B 152 C
33 C 93 C 153 D
34 D 94 C 154 A
35 C 95 B 155 A
36 B 96 A 156 D
37 D 97 D 157 E
38 C 98 C
39 C 99 A
40 A 100 C
41 D 101 D
42 C 102 C
43 C 103 B
44 B 104 C
45 E 105 C
46 A 106 E
47 B 107 A
48 D 108 D
49 A 109 E
50 C 110 C
51 A 111 D
52 C 112 D
53 D 113 A
54 C 114 B
55 A 115 E
56 B 116 D
57 D 117 D
58 B 118 C
59 C 119 A
60 D 120 D
1

Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Ceza Ve Ceza Usul Hukuku 2006-2008 Adli Hakimlik- İdari Hakimlik-Kpss Soru Ve Cevapları" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Öğr. Grv. Fatih Birtek'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
19-02-2009 - 19:02
(4548 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 6 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 6 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
41728
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 15 saat 28 dakika 58 saniye önce.
* Ortalama Günde 9,18 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 88892, Kelime Sayısı : 10288, Boyut : 86,81 Kb.
* 8 kez yazdırıldı.
* 3 kez arkadaşa gönderildi.
* 34 kez indirildi.
* 6 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 973
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,08097196 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.