Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Anayasa Hukukuna İlişkin Kpss -Adli Hakimlik-İdari Hakimlik- Kaymakamlık Sınavlarında Çıkmış Sorular

Yazan : Öğr. Grv. Fatih Birtek [Yazarla İletişim]
NİĞDE POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU

Makale Özeti
OSYM SİTESİNDE YER ALAN 2006-2009 YILLARI ARASINDA YAPILAN KAYMAKAMLIK- ADLİ İDARİ HAKİMLİK VE KPSS SINAVLARI ANAYASA HUKUKU SORULARI VE CEVAPLARI

ANAYASA HUKUKU
2006-2008 KPSS -ADLİ HAKİMLİK-İDARİ HAKİMLİK- KAYMAKAMLIK
ÇIKMIŞ SINAV SORULARI
1. 1982 Anayasası’na göre, TBMM aşağıdakilerden
hangisini bir parlamento kararıyla gerçekleştirir?
A) Genel ve özel af ilanına karar vermek
B) Bir kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek
kabulüne karar vermek
C) Bir bakan veya Başbakanın Yüce Divana sevkine
karar vermek
D) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun
bulmak
E) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname
çıkarma yetkisi vermek
2. 1982 Anayasası’na göre “ara seçim” ne demektir?
A) TBMM’nin, dönemin bitmesini beklemeden yapılmasına
karar verdiği erken seçim
B) Cumhurbaşkanının, TBMM’nin seçimlerinin yenilenmesine
karar vermesi üzerine yapılan seçim
C) TBMM’nin, komisyonları oluşturmak üzere yapılmasına
karar verdiği seçim
D) Yerel yönetimler için 5 yılda bir yapılması gereken
seçim
E) TBMM’de herhangi bir nedenle boşalan milletvekillikleri
için yapılan seçim
3. 1982 Anayasası’na göre, sıkıyönetim ve olağanüstü
haller saklı kalmak üzere aşağıdaki temel
hak ve hürriyetlerin hangisi bir kanun hükmünde
kararname ile düzenlenebilir?
A) Çalışma ve sözleşme hürriyeti
B) Düzeltme ve cevap hakkı
C) Bilim ve sanat hürriyeti
D) İspat hakkı
E) Dilekçe hakkı
4. Anayasa Mahkemesi, aşağıdakilerden hangisine
ancak beşte üç oy çokluğuyla karar verebilir?
A) Siyasi partilerin kapatılmasına
B) Kanunların şekil bozukluğu nedeniyle iptaline
C) Bütçe kanunlarının iptaline
D) Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalarda sanıklar
hakkında mahkûmiyete
E) Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının
kaldırılmasına veya üyeliklerinin düştüğüne ilişkin
TBMM kararlarının iptaline
5. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda yönetmelik
çıkarma yetkisi açıkça tanınmış birimlerden
biridir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Kamu tüzel kişileri
C) Milli Güvenlik Kurulu
D) Devlet Planlama Teşkilatı
E) Genelkurmay Başkanlığı
6. 1982 Anayasası’na göre, olağan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yetki kanununda çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin kapsamının ve kullanma süresinin gösterilmesi gerekir.
B) Kanun hükmünde kararnameler Resmî Gaze-te’de yayımlandıkları gün TBMM’ye sunulur.
C) Bakanlar Kurulunun istifası ya da düşürülmesi belli bir süre için verilmiş yetkinin sona ermesine sebep olmaz.
D) Yasama döneminin bitmesi, belli bir süre için ve-rilmiş de olsa kanun hükmünde kararname çıkar-ma yetkisinin sona ermesine yol açar.
E) Yetki yasaları ve bunlara dayanan kanun hük-münde kararnameler, TBMM’de öncelik ve ivedi-likle görüşülür.
7. 1982 Anayasası’na göre, TBMM seçimleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) TBMM savaş nedeniyle seçimlerin 1 yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.
B) Ara seçim yapılmasının gerektiği her durumda, seçimin ne zaman yapılacağını Yüksek Seçim Kurulu belirler.
C) Boşalan milletvekilliklerinin sayısı, üye tam sayı-sının yüzde beşini bulması durumunda 3 ay için-de ara seçim yapılmasına karar verilir.
D) Ara seçim her seçim döneminde kural olarak 1 defa yapılır.
E) TBMM Genel Kurulu yasama dönemi sona er-meden seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
8. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın “Başlangıç” kısmında sayılan husus-lardan biri değildir?
A) Millet iradesinin mutlak üstünlüğü
B) Anayasa’nın üstünlüğü
C) Eşitlik ve sosyal adalet gerekleri
D) Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları
E) Parlamenter hükûmet sisteminin benimsenmiş olması
9. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine veya Meclis kararıyla düşürülmesine neden olan hallerden biri değildir?
A) Bir milletvekilinin milletvekili seçilmeye engel bir suçtan kesin hüküm giymesi
B) Bir milletvekilinin, milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etmesi
C) Bir milletvekilinin partisinden istifa ederek başka bir partiye girmesi veya seçim hükümleri hariç Bakanlar Kurulunda görev alması
D) Bir milletvekilinin kesin bir mahkeme kararıyla kısıtlanması
E) Bir milletvekilinin Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içerisinde toplam 5 bir-leşim günü katılmaması
10. 1982 Anayasası’nda idareye ilişkin aşağıdaki ilke-lerden hangisi belirtilmemiştir?
A) Düzenli idare ilkesi
B) İdarenin bütünlüğü ilkesi
C) Yetki genişliği ilkesi
D) Merkezden yönetim ilkesi
E) Kanuni idare ilkesi
11. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin özelliklerinden biri değildir?
A) Görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenmeleri
B) Yürütme organlarının seçmenler tarafından seçi-lerek oluşturulmaları
C) Merkezî idarenin vesayet denetimine tabi olma-ları
D) Seçimlerin 5 yılda bir yapılması
E) Kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları
12. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri arasında
yer almaz?
A) Yasaların, kanun hükmünde kararnamelerin ve
TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya uygunluğunu
denetlemek
B) Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmak
C) TBMM üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması
kararlarını denetlemek
D) Anayasa’da belirtilen kişileri görevleriyle ilgili
suçlarından dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak
E) Yüksek mahkemeler arasında çıkan görev ve hüküm
uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak
13. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi
aşağıdakilerden hangisini sadece şekil yönünden
denetleyebilir?
A) Kanunlar
B) TBMM İçtüzüğü
C) Anayasa değişiklikleri
D) Milletlerarası antlaşmalar
E) Kanun hükmünde kararnameler
14. I. Anayasa değişiklikleri
II. TBMM üyelerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına
ilişkin kararlar
III. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine
ilişkin kararlar
IV. Af kanunları
1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangilerinin
TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi
için nitelikli çoğunluk aranır?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV
15. Aşağıdaki oylamaların hangisinde TBMM Genel
Kurulunda gizli oylama yapılması zorunlu değildir?
A) Anayasa’nın bazı maddelerinin değiştirilmesi
hakkında verilmiş olan bir teklifin kabulüne ilişkin
yapılan oylama
B) Bir bakan hakkında verilmiş olan Meclis soruşturması
açılması isteminin kabulüne ilişkin yapılan oylama
C) Hakkında Meclis soruşturması açılan bir bakanın
Yüce Divana sevk edilmesine ilişkin yapılan oylama
D) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya
hizmeti sürdürmekte ısrar eden bir milletvekilinin
milletvekilliğinin düşmesine ilişkin yapılan oylama
E) Milletvekilliğinden istifa eden bir milletvekilinin
milletvekilliğinin düşmesine ilişkin yapılan oylama
16. Aşağıdakilerden hangisinin hesap ve işlemleri
Sayıştay denetimine tabi değildir?
A) Yükseköğretim Kurulu
B) Üniversiteler
C) Sosyal Güvenlik Kurumları
D) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
E) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
17. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi,
yürütme organına yardımcı kuruluşlardan biri
değildir?
A) Sayıştay
B) Danıştay
C) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) Devlet Planlama Teşkilatı
18. Aşağıdakilerden hangisi, devlet tüzel kişiliği dışında
ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptir?
A) Bakanlıklar
B) Bakanlar Kurulu
C) Köy
D) Bucak
E) İlçe
19.
I. Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek
II. Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini
göndermek
III. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini
seçmek
IV. Kanunları yayımlamak
V. Kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa’ya
aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine
iptal davası açmak
Yukarıdakilerden hangileri Cumhurbaşkanının yürütmeyle
ilgili yetkilerindendir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve V E) III ve V
20. Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği
yoktur?
A) Rekabet Kurumu
B) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
C) Vakıf Üniversiteleri
D) Dış Ticaret Müsteşarlığı
E) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
21. Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemlerin
yargı denetimi dışında bırakılmış olması aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hükümet tasarrufu
B) Yargı kısıntısı
C) Kesin ve yürütülebilir işlem olmama
D) Husumet yokluğu
E) Yasama kısıntısı
22. 1982 Anayasası’na göre, mahallî idarelerin organlarına ve bu organların üyelerine ilişkin seçimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mahallî idarelerin seçimleri 5 yılda bir yapılır. Ancak,
milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki 1 yıl içinde yapılması gereken mahallî idare genel veya ara seçimleri, milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır.
B) Mahallî idarelerin seçimleri her durumda 5 yılda bir yapılır.
C) Mahallî idarelerin seçimleri her durumda 4 yılda bir yapılır.
D) Mahallî idarelerin seçimleri 5 yılda bir yapılır. Ancak,
Yüksek Seçim Kurulu eğer gerek görürse milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki 1 yıl içinde yapılması gereken mahallî idare genel veya ara seçimlerinin milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılmasına karar verebilir.
E) Mahallî idarelerin seçimleri 4 yılda bir yapılır. Ancak,
milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki 1 yıl içinde yapılması gereken mahallî idare genel veya ara seçimleri, milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır.
23. İdarenin aşağıdaki karar ve işlemlerinden hangisine karşı yargı denetimi yolunun kapatılmayacağı adı da belirtilmek suretiyle bizzat Anayasa ile güvence altına alınmıştır?
A) Kamulaştırma ve devletleştirme ile ilgili karar ve
işlemler
B) Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında verilen
uyarma ve kınama cezalarına ilişkin karar ve işlemler
C) Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemler
D) Vergi ödevinin yerine getirilmesine ilişkin karar ve işlemler
E) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin aylık, ödenek
ve diğer özlük haklarına ilişkin karar ve işlemler
24. I. Bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığının
kaldırılıp kaldırılmayacağı
II. TBMM Başkanlığı için aday gösterilmesi
III. Bir bakan hakkında gensoru önergesi verilmesi
IV. Bir bakanın Yüce Divana gönderilmemesine karar
verilmesi
V. Bir genel af kanunu tasarısında nasıl bir tutum
takınılacağı
Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası’na göre,
TBMM’deki siyasi parti gruplarında görüşülemeyecek
ve karar alınamayacak işlerdendir?
A) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, IV ve V
D) II, III ve IV E) III, IV ve V
25. Aşağıdakilerden hangisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren
yetki kanunları için Anayasa’da açıkça aranan niteliklerden biri değildir?
A) Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin
amacını göstermelidir.
B) Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin
kapsamını göstermelidir.
C) Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin
ilkelerini göstermelidir.
D) Yetki kanunu, bu yetkinin kullanılma süresini ve
anılan süre içinde birden fazla kararname çıkarılıp
çıkarılamayacağını göstermelidir.
E) Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin hangi tarihte yürürlüğe gireceğini de
açıkça göstermelidir
26.
I. Yargıtay Başkan ve üyeleri
II. Sayıştay Başkan ve üyeleri
III. Üst kademe yöneticileri
IV. Avukatlar
V. Yükseköğretim Kurulunun üyesi olmayan üniversite
öğretim üyeleri
Yukarıdakilerden hangileri ilgili kurumlarca aday
gösterilmeden Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya
Anayasa Mahkemesine üye seçilebilir?
A) III ve IV B) III ve V C) I, II ve IV
D) I, IV ve V E) II, III ve V
27.
I. Cumhurbaşkanı, kanunların Anayasa’ya aykırı
oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde
iptal davası açabilir.
II. Cumhurbaşkanı, yayımlanmasını uygun bulmadığı
kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’
ye geri gönderebilir.
III. Cumhurbaşkanı, TBMM İçtüzüğü’nün hükümlerinin
Anayasa’ya aykırı oldukları gerekçesi ile
Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilir.
IV. TBMM komisyonları, Anayasa’ya aykırı gördükleri
tasarı veya teklifleri maddelerin müzakeresine
geçmeden reddeder.
Yukarıdakilerden hangileri yasama işlemlerinin
Anayasa’ya uygunluğunun siyasal denetimine örnek
oluşturur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve IV
D) III ve IV E) I, III ve IV
28. 1982 Anayasası’na göre, özelleştirme ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 1982 Anayasası’nda özelleştirmeye ilişkin herhangi
bir düzenleme yer almamaktadır.
B) Özelleştirmeye ilişkin düzenleme, ilk kez 1999 yılında1982 Anayasası’nda yapılan bir değişiklikle açıkça anayasal sistemimize girmiş ve Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usullerin kanunla gösterileceği hükmü getirilmiştir.
C) 1982 Anayasası’nın ilk şeklinde özelleştirmeye ilişkin kapsamlı bir düzenleme yer almış, ancak bu düzenleme 1999 yılında Anayasa’dan çıkarılmıştır.
D) 1982 Anayasası’nın ilk şeklinde özelleştirme yer almış, fakat daha sonra Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.
E) 1982 Anayasası’nda özelleştirmeye ilişkin esaslar Anayasa’nın Siyasi Haklar ve Ödevler Bölümünde düzenlenmiştir.
29. 1982 Anayasası’na göre, Sayıştayın yetkileri ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki
kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderlerini TBMM adına denetler.
B) Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının mallarını TBMM adına denetler.
C) Sayıştay, denetlediği merkezî yönetim bütçesi
kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlarının gelir ve giderlerinden sorumlu olanların
hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlar.
D) Yerel yönetimlerin hesap ve işlemlerinin denetimi
ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından
yapılır.
E) Sayıştayın, yerel yönetimlerin hesap ve işlemlerinin
denetimi sonrasında verdiği kesin hüküm niteliğindeki
kararlara karşı ilgililer, yazılı bildirim
tarihinden itibaren 15 gün içinde ilk derece mahkemesi
olarak doğrudan Danıştaya başvurabilirler.


30. Aşağıdakilerin hangisinde iptal istemiyle Anayasa
Mahkemesine başvurulamaz?
A) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması
B) İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi
C) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi
D) Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle
sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi
E) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi
31. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının aşağıdaki yetkilerinden hangisinin kullanılmasının
karşı-imza kuralına tabi olduğu Anayasa’da açıkça
belirtilmiştir?
A) Genelkurmay Başkanını atamak
B) Devlet Denetleme Kurulunun başkan ve üyelerini
atamak
C) Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak
D) Yasaları bir kez daha görüşülmesi için TBMM’ye
göndermek
E) Koşullar oluştuğunda TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
32. Aşağıdakilerden hangisi kural olarak iki meclis
(çift meclis) sistemini gerekli kılar?
A) Başkanlık sistemi
B) Federalizm (federal sistem)
C) Parlamenter sistem
D) Meşruti monarşi
E) Yarı-başkanlık sistemi
33. “Kurucu (yapıcı) güvensizlik önergesi” anayasa hukukunda aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek
olarak gösterilebilir?
A) Zayıflatılmış parlamentarizm
B) Anayasal devlet
C) Katılmacı demokrasi
D) Federalizm
E) Rasyonelleştirilmiş parlamentarizm
34. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi, 1982 Anayasası’nın
geçirdiği değişikliklerden önceki ilk metninde açık bir biçimde yer almaz?
A) Temel hak ve özgürlükler ancak kanunla sınırlanabilir.
B) Temel hak ve özgürlükler genel sınırlama sebeplerine
dayanarak sınırlanabilir.
C) Temel hak ve özgürlükler özlerine dokunulmaksızın
sınırlanabilir.
D) Temel hak ve özgürlüklere ilişkin sınırlamalar
Anayasa’nın sözüne ve ruhuna aykırı olamaz.
E) Temel hak ve özgürlüklere ilişkin sınırlamalar demokratik
toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz.
35. Aşağıdakilerden hangisi sendika kurma hakkı ile
ilgili 1982 Anayasası’nda yer alan kurallardan biri
değildir?
A) Sendikalara üye olmanın serbest olması
B) Hiç kimsenin sendika üyeliğinden ayrılmaya zorlanamaması
C) Kamu görevlilerinin sendika kuramaması
D) Sendika kurmanın önceden izin alma şartına
bağlanamaması
E) Hiç kimsenin sendikaya üye olmaya zorlanamaması
36. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
aynı zamanda bir hak ve ödevdir?
A) Kamu hizmetlerine girme
B) Vergi
C) Siyasi faaliyette bulunma
D) Çalışma
E) Dilekçeyle başvurma
37.
I. TBMM Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Meclisi
kendiliğinden olağanüstü toplantıya çağırabilir.
II. TBMM üyelerinin beşte biri oranındaki milletvekilleri,
gerekli gördükleri hallerde TBMM Başkanına
yazıyla başvurarak Meclisin olağanüstü
toplantıya çağrılmasını sağlayabilir.
III. Bakanlar Kurulu, gerekli gördüğü hallerde
TBMM Başkanına yazıyla başvurarak, Meclisin
olağanüstü toplantıya çağrılmasını sağlayabilir.
IV. Başbakan, gerekli gördüğü hallerde Meclisi kendiliğinden
olağanüstü toplantıya çağırabilir.
V. Cumhurbaşkanı, gerekli gördüğü hallerde Meclisi
kendiliğinden olağanüstü toplantıya çağırabilir.
TBMM’nin olağanüstü toplanmasıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I, II ve IV B) I, II ve V
C) I, IV ve V D) II, III ve V
E) III, IV ve V
38. 1982 Anayasası’na göre ara seçim ne demektir?
A) TBMM üyeliklerinde boşalma olması durumunda,
boşalan üyelikler için yapılan seçim
B) TBMM’nin dördüncü tur sonunda da Cumhurbaşkanını seçememesi durumunda, TBMM için derhal yapılması gereken seçim
C) Hükümetin gensoru sonucu düşürülmesi üzerine 45 gün içinde yeni hükümetin kurulamaması veya kurulduğu halde güvenoyu alamaması durumunda, Cumhurbaşkanının kararıyla TBMM seçimlerinin yenilenmesi nedeniyle yapılan seçim
D) Yüksek Seçim Kurulunun bir seçim çevresindeki seçimi iptal etmesi nedeniyle, aynı çevrede yapılan yeni seçim
E) TBMM’nin 5 yıllık süre dolmadan seçime gidilmesine
karar vermesi durumunda yapılan seçim
39. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin kuruluşu ve
faaliyetleriyle ilgili Anayasa’da yer alan hükümlerden
biri değildir?
A) TBMM her yıl ekim ayının ilk günü kendiliğinden
toplanır.
B) TBMM’nin erken seçime gitmesi durumunda yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri, yeni meclisin seçimine kadar devam eder.
C) TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde
2 defa seçim yapılır.
D) TBMM karar sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının
dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.
E) TBMM bir yasama yılında en çok 5 ay çalışabilir.
40.
I. Uyarma
II. Milletvekilliğinden geçici çıkarma
III. Kınama
IV. Meclisten geçici olarak çıkarma
V. Maaşından kesinti yapma
Yukarıdakilerden hangileri, TBMM üyelerine verilebilecek
disiplin cezaları arasında yer alır?
A) I, II ve III B) I, III ve IV
C) I, III ve V D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
41. Siyasi partilerin uymakla yükümlü oldukları yasaklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Siyasi partiler ticari faaliyetlerde bulunamazlar.
B) Siyasi partiler sınıf veya zümre diktatörlüğünü yerleştirmeyi amaçlayamazlar.
C) Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri
demokrasi ilkesine aykırı olamaz.
D) Siyasi partiler yurt dışında teşkilatlanıp faaliyette
bulunamazlar.
E) Siyasi partiler, yabancı devletlerden uluslararası
kuruluşlardan ve Türk uyruğunda olmayan gerçek
ve tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar.
42. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun düzenleyici
işlemlerinden biridir?
A) Bir ilde görev yapmakta olan bir valinin başka bir
ile atanması
B) Belli bir dönemde ortaya çıkan dış ticaret açığının
giderilmesi amacıyla ithal ürünler üzerine bazı ek mali yükümlülükler konulması
C) Cumhurbaşkanına, Genelkurmay Başkanlığına
yapılacak atama için öneride bulunulması
D) Ülkedeki kamu düzeninin şiddet olayları yüzünden
ciddi şekilde bozulması sebebiyle Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanarak olağanüstü hâl ilan edilmesi
E) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı bir ülkeye gönderilmesine ilişkin olarak TBMM Başkanlığına bir
Bakanlar Kurulu tezkeresi sunulması
43. Yasama yetkisinin asliliği ne demektir?
A) Yasal düzenlemeleri sadece yasama organının
değil, gerçekleştireceği düzenleyici işlemlerle bazen
yürütme organının da yapabilmesi
B) Çift meclisli yasama organlarında son sözü birinci
meclisin söyleyebilmesi
C) Bakanlar Kurulunun, yasama organının kabul ettiği
bir yetki kanununa dayanarak belli konularda
kanun hükmünde kararname çıkarabilmesi
D) Yasama organının, kabul edeceği bir kanunla
belirli bir konuyu en ince ayrıntılarına kadar düzenleyebilmesi
E) Yasama organının, bir konuyu başka bir işlemle
kendisine yetki verilmesine gerek kalmadan,
doğrudan Anayasa’dan kaynaklanan bir yetkiyle
ilk elden düzenleyebilmesi
44. Bütçe kanunlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Bakanlar Kuruluna bütçe kanunu üzerinde kanun
hükmünde kararname ile değişiklik yapma yetkisi
verilemez.
B) Bütçe kanunlarıyla, bütçe kanunlarının kapsamı
dışında kalan konularda herhangi bir düzenleme
yapılamaz.
C) Bütçe kanunlarına karşı iptal istemiyle Anayasa
Mahkemesine başvurulamaz.
D) Bütçe kanunları, Cumhurbaşkanının kanunları
bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri
gönderme yetkisinin kapsamı dışındadır.
E) Bütçe kanunlarının görüşüldüğü komisyonda iktidar
partisi grup veya gruplarına ayrılacak üye
sayısı doğrudan Anayasa’da belirlenmiştir.
45. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden
biri değildir?
A) Üniversite rektörlerini seçmek
B) Genelkurmay Başkanını atamak
C) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden
almak
D) Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini
göndermek
E) Anayasa Mahkemesi Başkanını seçmek
46. 1982 Anayasası’na göre TBMM, genel af ilanına
en az kaç milletvekilinin kabul oyu ile karar verebilir?
A) 139 B) 184 C) 276 D) 330 E) 367
47. Aşağıdakilerden hangisi TBMM seçimlerinin otomatik
olarak yenilenmesine neden olur?
A) TBMM’deki dördüncü tur oylamada da yeni
Cumhurbaşkanının seçilememesi
B) Hükümetin düşürülmesini izleyen 45 gün içinde
yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması
C) Yeni kurulmuş olan hükümetin TBMM’den güvenoyu
alamaması
D) TBMM’deki boş üyeliklerin sayısının %10’u aşması
E) Bakanlar Kurulunun 18 ay içinde 3 kez düşürülmesi
48. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi
TBMM’nin Başkanlık Divanının oluşumunda yer
almaz?
A) Meclis Başkanı
B) Meclis başkan vekilleri
C) Kâtip üyeler
D) İdare amirleri
E) Meclisteki siyasi parti gruplarının başkanları
49. TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gensoru önergesi ancak bir siyasi parti grubu
adına ya da en az 20 milletvekilinin imzasıyla verilebilir.
B) Meclis araştırması belli bir konuda bilgi edinmek
için yapılan incelemedir.
C) Meclis soruşturması açılması ancak bir siyasi
parti grubu adına istenebilir.
D) Meclis soruşturması sonucu Yüce Divana sevk
kararı ancak TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun
gizli oyu ile olur.
E) Genel görüşme toplumu ve devleti ilgilendiren bir
konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesidir.
50. 1982 Anayasası’na göre, Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun doğal üyesidir.
B) Kurul kararına karşı yargı mercilerine başvurulamaz.
C) Kurulun yargıç üyeleri, doğrudan Yargıtay ve Danıştay tarafından seçilir.
D) Adalet Bakanı Kurulun başkanıdır.
E) Yargıç ve savcılara disiplin cezası verme yetkisi
Kurula aittir.
51. 1982 Anayasası’na göre, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruşlarının seçimleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu kuruluşların seçimlerinde siyasi partiler aday
gösteremezler.
B) Bu kuruluşların seçimi yargı gözetimi altında yapılır.
C) Bu kuruluşların seçimi kanunda gösterilen usullere
göre yapılır.
D) Bu kuruluşların amaçları dışında faaliyet gösteren
sorumlu organlarının görevine mahkeme kararıyla
son verildiğinde, yerlerine yenileri seçtirilir.
E) Bu kuruluşların organlarının seçimleri açık oyla
yapılır.
52. 1982 Anayasası’na göre Danıştay Başsavcısını
aşağıdakilerden hangisi seçer?
A) Adalet Bakanı
B) Başbakan
C) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
D) Cumhurbaşkanı
E) Danıştay Genel Kurulu
53. 1982 Anayasası’na göre, olağanüstü hâl ve sıkıyönetim
hallerinde çıkarılacak olan kanun hükmünde kararnameler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim kanun hükmünde
kararnamelerinin çıkarılabilmesi için, Bakanlar
Kuruluna bu konuda önceden yetki veren bir yetki
kanununa gerek yoktur.
B) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim kanun hükmünde
kararnameleri, ancak Cumhurbaşkanı başkanlığında
toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir.
C) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim kanun hükmünde
kararnamelerinin TBMM’nin onayına sunulmasına
gerek yoktur.
D) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim kanun hükmünde
kararnameleriyle, temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasına ilişkin getirilecek sınırlamaların da
ötesinde, bu hürriyetlerin kullanımı kısmen veya
tamamen durdurulabilir.
E) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim kanun hükmünde
kararnameleriyle Anayasa’nın olağan kanun hükmünde
kararnamelerle düzenlenemeyeceğini öngördüğü
temel hak ve hürriyetler de düzenlenebilir.

54. Aşağıdaki Meclis organlarından hangisinin oluşumu, Anayasa’da yer alan içtüzük hükümlerinin,
siyasi parti gruplarının Meclisin bütün faaliyetlerine
üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak
şekilde düzenleneceği kuralının istisnasıdır?
A) Meclis Başkanlık Divanı
B) Meclis Anayasa Komisyonu
C) Meclis Araştırma Komisyonu
D) Bütçe Komisyonu
E) Dilekçe Komisyonu
55. 1982 Anayasası’na göre, mülkiyet hakkı aşağıdaki
temel hak ve özgürlüklerden hangisinin içindedir?
A) Negatif statü hakları
B) Pozitif statü hakları
C) Aktif statü hakları
D) Katılma hakları
E) Kolektif haklar
56. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Cumhurbaşkanının Anayasa’da sayılan görev ve
yetkilerinden biri değildir?
A) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek
B) Yargıtay üyelerinin dörtte birini seçmek
C) Üniversite rektörlerini seçmek
D) Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek
E) Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini atamak
57. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü yönetim
usulleriyle ilgili Anayasa’da yer alan kurallardan
biri değildir?
A) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim ilan yetkisinin Bakanlar Kuruluna, bu kararın onay yetkisinin ise
Cumhurbaşkanına ait olması
B) TBMM’nin, olağanüstü hâl ve sıkıyönetim süresini
değiştirebilecek olması
C) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim ilan kararlarının Resmi Gazete’de yayımlanacak olması
D) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim ilan süresinin en
çok 6 ay olması
E) Sıkıyönetim komutanlarının Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görev yapacak olması
58.
I. TBMM Başkanı, Meclis üyeleri arasından veya
Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun
oyuyla, milletvekili seçilmek için gereken koşulları
taşıyan diğer kişiler arasından seçilebilir.
II. TBMM Başkanlığı için, bir yasama döneminde
2 defa seçim yapılır. İlk seçilenin görev süresi 2;
ikinci seçilenin görev süresi ise 3 yıldır.
III. TBMM Başkanlık seçimi gizli oyla yapılır.
IV. TBMM Başkanlık seçiminin ilk iki turunda üye
tam sayısının üçte iki çoğunluğu; üçüncü ve
dördüncü tur oyalamalarda ise üye tam sayısının
salt çoğunluğu aranır.
V. Yapılan dört tur oylama sonucunda da TBMM
Başkanı seçilemezse, Cumhurbaşkanı yasama
meclisi seçimlerinin derhal yenilenmesine karar
verebilir.
TBMM Başkanlığı seçimiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri yanlıştır?
A) I, II ve V B) I, III ve IV
C) I, IV ve V D) II, III ve IV
E) II, IV ve V
59. Anayasa Mahkemesinde bir kanuna karşı şekil
bakımından iptal davası, o kanunun Resmi Gazete’de
yayımlanmasından başlayarak en geç kaç
gün içinde açılmalıdır?
A) 5 B) 10 C) 15 D) 30 E) 60
60. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının vatana ihanetten dolayı suçlandırılmasında izlenmesi
gereken yöntemle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun teklifi
ve üye tam sayısının en az beşte dördünün
vereceği kararla suçlandırılır.
B) TBMM üye tam sayısının en az onda birinin teklifi
ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği
kararla suçlandırılır.
C) TBMM üye tam sayısının en az beşte birinin teklifi
ve üye tam sayısının üçte ikisinin vereceği kararla
suçlandırılır.
D) Yargıtay Ceza Genel Kurulunun teklifi ve TBMM
Genel Kurulunun üçte iki çoğunlukla vereceği kararla
suçlandırılır.
E) TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi
ve üye tam sayısının en az dörtte üçünün vereceği
kararla suçlandırılır.
61. Anayasa’nın değiştirilme yöntemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Anayasa değişikliğini, TBMM üye tam sayısının
en az dörtte biri teklif edebilir.
B) Anayasa’nın değiştirilmesine yönelik teklifler Genel
Kurulda 3 defa görüşülür.
C) Değişiklik teklifinin kabulü için TBMM üye tam
sayısının en az üçte ikisinin oyu gereklidir.
D) Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliği hakkındaki
kanunları TBMM’ye bir kez daha görüşülmesi
için iade edemez.
E) TBMM üye tam sayısının en az üçte ikisi tarafından
kabul edilen Anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunulması Cumhurbaşkanının takdirine bağlıdır.
62. Anayasa Mahkemesi, aşağıdakilerden hangisini
Anayasa’ya aykırılık itirazında bulunmaya yetkili
mahkeme olarak kabul etmemiştir?
A) Yüksek Seçim Kurulu
B) İcra mahkemesi
C) Yargıtay
D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
E) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
63. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın
Başlangıç Kısmı’ndan çıkarılabilecek ilkelerden
biri değildir?
A) Sosyal adalet
B) Hürriyetçi demokrasi
C) Güçler birliği
D) Atatürk Milliyetçiliği
E) Çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi
64. 1982 Anayasası’na göre, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Temel hak ve özgürlükler, ancak Anayasa’nın
ilgili maddelerinde belirtilen özel sınırlama
sebeplerine dayanılarak sınırlandırılabilir.
B) Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında,
bunların özüne dokunulamayacağı ilkesi, Anayasa’da
açıkça düzenlenmiştir.
C) Temel hak ve özgürlükler, ancak Anayasa’da
öngörülen genel sınırlandırma sebeplerine
dayanılarak sınırlandırılabilir.
D) Yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılmasında, milletlerarası hukukun doğurduğu
yükümlülüklerin dikkate alınması gerekir.
E) Ölçülülük ilkesi, Anayasa’nın ilgili hükmüne göre
temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması hususunda
yapılacak tüm yasal düzenlemelerde dikkate alınması gereken temel bir ölçüttür.
65. Aşağıdakilerden hangisi yerleşme ve seyahat
hürriyetinin sınırlandırılması için 1982 Anayasası’nda öngörülen sebeplerden biri değildir?
A) Suç işlenmesini önlemek
B) Genel ahlakı korumak
C) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak
D) Kamu mallarını korumak
E) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek
66. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki temel hak ve
hürriyetlerin hangisinden yararlanma, önceden
izin alma şartına bağlanabilir?
A) Radyo, televizyon, sinema ve benzeri yollarla
yayım yapma hakkı
B) Süreli veya süresiz yayın hakkı
C) Dernek kurma hürriyeti
D) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
E) Siyasi parti kurma hakkı
67. Aşağıdakilerden hangisi, kanun önünde eşitlik ilkesini düzenleyen 1982 Anayasası’nın 10. maddesine, ilk kez 2004 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle eklenmiştir?
A) Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz
tanınamaması
B) Irk, renk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım
gözetilmeksizin herkesin kanun önünde eşit olması
C) Devlet organları ve idare makamlarının, bütün
işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda bulunmaları
D) Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip bulunması
ve devletin bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü bulunması
E) Din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin herkesin kanun önünde eşit olması
68. 1982 Anayasası’nda güvence altına alınan “kişi
hürriyet ve güvenliği” alanındaki uygulamalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler,
ancak hâkim kararıyla tutuklanabilir.
B) Hâkim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü
halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde
yapılabilir.
C) Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, yakınlarına
derhal bildirilir.
D) Her ne sebeple olursa olsun hürriyeti kısıtlanan
kişi, bu işlemlere karşı yetkili bir yargı merciine
başvurma hakkına sahiptir.
E) Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine
en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli
süre hariç en geç 7 gün ve toplu olarak işlenen
suçlarda en çok 15 gün içinde hâkim önüne
çıkarılır.
69. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi
üyelerinin seçiminde, aşağıdaki üyelerden hangisi yetkili organların önerisi olmadan Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan belirlenir?
A) Yargıtay üyeleri arasından seçilecek üye
B) Danıştay üyeleri arasından seçilecek üye
C) Avukatlar arasından seçilecek üye
D) Yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından
seçilecek üye
E) Askeri Yargıtay üyeleri arasından seçilecek
üye
70. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
TBMM’nin görevlerinden biri değildir?
A) Kabinede yer alan herhangi bir bakanı denetlemek
B) Savaş ilanına karar vermek
C) Kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve
kabul etmek
D) Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde
kararname çıkarma yetkisi vermek
E) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak
71.
I. Kamu kurum ve kuruluşlarının memur
statüsündeki görevlileri
II. Üniversite öğretim üyeleri
III. Hâkimler ve savcılar
IV. Yükseköğretim öğrencileri
V. Silahlı Kuvvetler mensupları
1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangileri
siyasi partilere üye olamaz?
A) I, III ve IV B) I, III ve V
C) II, III ve V D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
72. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
siyasi partilerin uymakla yükümlü oldukları yasaklardan biri değildir?
A) Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişemezler.
B) Siyasi partiler, yabancı devletlerden, uluslararası
kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar.
C) Siyasi partilerin tüzük ve programlarıyla eylemleri
insan haklarına aykırı olamaz.
D) Siyasi partiler, sınıf veya zümre diktatörlüğünü
savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamazlar.
E) Siyasi partiler, kadın ve gençlik örgütleri gibi yan
kuruluşlar oluşturamazlar.
73. Aşağıdaki kanunlardan hangisinin görüşüldüğü
komisyonun oluşumunda, siyasi parti gruplarının
meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarıyla ilgili Anayasal ilkeye bizzat Anayasa tarafından istisna getirilmiştir?
A) Milletlerarası antlaşmaların uygun bulunması
hakkındaki kanunlar
B) Anayasa değişiklikleri hakkındaki kanunlar
C) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname
çıkarma yetkisi veren yetki kanunları
D) Af kanunları
E) Bütçe kanunları
74.
I. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, Yargıtay ve
Danıştay Genel Kurullarınca gösterilen adaylar
arasından Cumhurbaşkanınca seçilir.
II. Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı ancak
Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.
III. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oy
kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde
seçim emniyeti açısından alınması gerekli
tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit
edilir.
IV. TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul
etme görevi Yüksek Seçim Kuruluna değil,
TBMM’ye aittir.
V. Bir milletvekilinin yükümlü olduğu askerlik
hizmetini yapmadığı, Türk vatandaşı olmadığı
gibi bazı hususların sonradan ortaya çıkması
durumunda, Yüksek Seçim Kurulu ilgili kişinin
seçim tutanağını iptal eder.
Yüksek Seçim Kurulunun oluşumu, görev ve
yetkileriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
yanlıştır?
A) I, II ve IV B) I, III ve IV
C) I, IV ve V D) II, III ve V
E) II, IV ve V
75. 1982 Anayasası’na göre, seçimler ve halk oylamasının esaslarını düzenleyen ilkelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tek dereceli seçim ilkesi, Türkiye’de milletvekili
genel seçimlerinin iki turlu yapılmasını imkânsız
hale getirir.
B) Eşit oy ilkesi, her bir seçim çevresinde kulanılan
oyların milletvekili sayısına oranının mutlak
şekilde eşit olması gerektiğini ifade eder.
C) Açık sayım ve döküm ilkesi, sandıklarda kullanılan
oyların sayımına siyasi partilerin de temsilcileri
aracılığıyla katılımını mümkün kılar.
D) Gizli oy ilkesi, vatandaşların kullandıkları oylar
hakkında hiçbir zaman açıklama yapamayacaklarını
ifade eder.
E) Genel oy ilkesi, ülke genelinde kullanılan
geçerli oyların tümünü ifade eder.
76.
I. Cumhurbaşkanı, doğrudan doğruya olağanüstü
toplantıya çağırabilir.
II. TBMM Başkanı, doğrudan doğruya olağanüstü
toplantıya çağırabilir.
III. Bakanlar Kurulu, doğrudan doğruya olağanüstü
toplantıya çağırabilir.
IV. TBMM üyelerinin beşte biri, TBMM Başkanına
başvurmak suretiyle olağanüstü toplantıya
çağırabilir.
V. Ana muhalefet partisi meclis grubu, doğrudan
doğruya olağanüstü toplantıya çağırabilir.
TBMM’nin çalışmalarına ara verdiği veya tatilde
olduğu hallerde, olağanüstü toplantıya çağrılması
usulüyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?
A) I, II ve IV B) I, II ve V
C) I, IV ve V D) II, III ve IV
E) II, IV ve V
77. Aşağıdakilerden hangisi “basın ve yayımla” ilgili
1982 Anayasası’nda yer alan kurallardan biri
değildir?
A) Basının sansür edilemeyeceği
B) Kanunla yasaklanmış bir dilde basın ve yayım
yapılamayacağı
C) Basımevi kurmanın izin alma ve mali teminat
yatırma şartına bağlanamayacağı
D) Devletin basın ve haber alma özgürlüklerini
sağlayacak önlemleri alacak olması
E) Süreli veya süresiz yayının önceden izin alma ve
mali teminat yatırma şartına bağlanamayacağı
78. Bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesiyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İstifa eden bir milletvekilinin milletvekilliğinin
düşmesi, bu istifanın TBMM Genel Kurulunda
15 gün içinde herhangi bir itirazla karşılaşmaması
durumunda gerçekleşir.
B) Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma
halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme
kararının TBMM Genel Kurulunca oylanarak
kabulüyle gerçekleşir.
C) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak
1 ay içinde toplam 5 birleşim günü katılmayan
milletvekilinin milletvekilliğinin kendiliğinden
düşmesi, durumun Meclis Başkanlık Divanınca
tespit edilmesi ve TBMM Genel Kuruluna bildirilmesiyle
gerçekleşir.
D) Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle
sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin
temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen
milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine,
TBMM Genel Kurulu gizli oyla karar verir.
E) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya
hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin
milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun
bu durumu tespit eden raporu üzerine TBMM
Genel Kurulu gizli oyla karar verir.
79. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin bilgi edinme
ve denetim yollarından biri değildir?
A) Bakanlar Kurulu adına sözlü veya yazılı olarak
cevaplandırılmak üzere Başbakana bir soru
yöneltilmesi
B) Belli bir konuda meclis araştırması açılması
C) Bir bakan hakkında meclis soruşturması
açılması
D) Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli
bir konuda Devlet Denetleme Kurulunun harekete
geçirilmesi
E) Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli
bir konuda TBMM Genel Kurulunda genel görüşme
açılması
80.
I. Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri
II. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve
üyeleri
III. Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri
IV. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan ve
üyeleri
V. Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri
Yukarıdakilerden hangileri görevleriyle ilgili suçlardan
dolayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde
yargılanır?
A) I, II ve III B) I, II ve IV
C) I, III ve IV D) II, IV ve V
E) II, III ve V
81. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin çalışmalarını
kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürütmesini
ifade eder?
A) TBMM’nin yöntemsel bağımsızlığı
B) Yasama yetkisinin genelliği
C) Yasama yetkisinin asliliği
D) Organik ve şekli kanun anlayışı
E) TBMM’nin yasama yetkisini Türk Milleti
adına kullanması
82. 1982 Anayasası’na göre, kamulaştırmayla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kamulaştırma bedeli kural olarak peşin ödenmekle
birlikte, Anayasa’da belirtilen bazı amaçlarla
kamulaştırılan toprakların bedellerinin,
taksitlendirme süresi 5 yılı aşmamak kaydıyla
taksitle ödenmesi mümkündür.
B) Hangi amaçla yapılmış olursa olsun, kamulaştırma
bedellerinin mutlaka peşin olarak ödenmesi
gerekir.
C) Kamu yararının gerekli kıldığı hallerde taksitlendirme
süresi 10 yılı aşmamak üzere kamulaştırma
bedeli taksitle ödenebilir.
D) Özel mülkiyette bulunan malların, kamu yararının
gerekli kıldığı hallerde devlet ve kamu tüzel
kişileri tarafından kamulaştırılmasına devletleştirme
denir.
E) Özel mülkiyette bulunan bir taşınmaz, yalnızca
devlet tarafından ve kamu yararının zorunlu
kıldığı hallerde kamulaştırılabilir.
83. Aşağıdakilerden hangisi TBMM Başkanlık
Divanının üyelerinden biri değildir?
A) TBMM Başkanı
B) TBMM başkan vekilleri
C) TBMM Genel Sekreteri
D) TBMM idare amirleri
E) TBMM katip üyeleri
84.
I. İdarenin kuruluş ve görevlerinin kanunla
düzenlenebileceği
II. İdarenin, kuruluş ve görevleriyle bir bütün
olduğu
III. İlçelerin yönetiminin yetki genişliği esasına
dayandığı
IV. Kamu tüzel kişiliğinin, ancak ve sadece bir
kanunla kurulabileceği
V. Mahalli idarelerin karar organlarının, kanunda
belirtilen seçmenler tarafından seçilmek
suretiyle oluşturulacağı
Yukarıdakilerden hangileri, 1982 Anayasası’na
göre Türk kamu yönetimine hâkim olan temel
anayasal ilkelerdir?
A) I, II ve IV B) I, II ve V
C) I, III ve IV D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
85. 1982 Anayasası’na göre TBMM, ilan edilmiş bir
olağanüstü hâl süresini her defasında en çok
kaç aylığına uzatabilir?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 9
86. Olağan dönemlerde çıkartılan kanun hükmünde
kararnamelerin yürürlüğe girişiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kanun hükmünde kararnamelerin yürürlüğe
girebilmesi için öncelikle TBMM’nin ilgili
komisyonlarında kabul edilmesi gerekir.
B) Cumhurbaşkanınca imzalandıkları tarihte
yürürlüğe girerler.
C) Kanun hükmünde kararnamelerin yürürlüğe
girebilmesi için Cumhurbaşkanınca imzalandıkları
tarihten önce TBMM tarafından da
kabul edilmiş olmaları gerekir.
D) Sadece belli bir bakanlığın görev alanını ilgilendiren
kanun hükmünde kararnameler ilgili bakan,
Başbakan ve Cumhurbaşkanınca imzalanmak
suretiyle yürürlüğe sokulabilirler.
E) Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazete
de yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler, ancak
yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de
gösterilebilir.
87.
I. Bakanlar, TBMM üyeleri veya milletvekili
seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından
Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca
atanır.
II. Başbakan, TBMM üyeleri veya milletvekili
seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından
Cumhurbaşkanınca atanır.
III. Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en
geç 15 gün içinde atama yapılır.
IV. Bakanların görevine, gerektiğinde Başbakanın
önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca son verilir.
V. Bakanlar Kurulunun göreve başlayabilmesi
için Cumhurbaşkanının atama işlemi yeterli
olmayıp, TBMM Genel Kurulunda güvenoyu
alınmış olması da gerekir.
Bakanlar Kurulunun oluşumuyla ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I, II ve V B) I, III ve IV
C) I, III ve V D) II, III ve IV
E) II, IV ve V
88. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının,
TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebileceği durumlardan biri
değildir?
A) Bakanlar Kurulunun kuruluşta güvenoyunu alamaması ve bu tarihten sonraki 45 gün içinde
yeni bir Bakanlar Kurulunun kurulamaması veya kurulduğu halde güvenoyu alamaması
B) Başbakanın gensoru yoluyla düşürülmesi ve bu
tarihten sonraki 45 gün içinde yeni bir Bakanlar Kurulunun kurulamaması veya kurulduğu halde
güvenoyu alamaması
C) Bakanlar Kurulunun görev sırasında istediği
güvenoyunu alamaması ve bu tarihten sonraki
45 gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması
veya kurulduğu halde güvenoyu alamaması
D) Milletvekili genel seçimi sonuçlarının alınmasından
itibaren 45 gün içinde yeni Bakanlar
Kurulunun kurulamaması
E) Başbakanın güvensizlik oyuyla düşürülmeden
istifa etmesi ve bu tarihten sonraki 45 gün içinde
yeni bir Bakanlar Kurulunun kurulamaması
89. Aşağıdakilerden hangisinin ilk kez 1982 Anayasası’nda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
düzenlenebileceği belirtilmiştir?
A) Bakanlar Kurulunun atanması
B) Kanunların yayımlanması
C) Milletlerarası antlaşmaların onaylanması
D) Yabancı ülkelerde görev yapacak büyükelçilerin
göreve atanması
E) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluş,
teşkilat ve çalışma esasları
90. 1982 Anayasası’na göre, bir davaya bakmakta
olan mahkemenin, davada uyguladığı kanun veya
kanun hükmünde kararname hükmünü Anayasa’
ya aykırı gördüğü için ilgili hükmü iptal istemiyle
Anayasa Mahkemesine göndermesiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar, bir süre sınırlanması olmaksızın davayı geri bırakır.
B) İşin Anayasa Mahkemesine gelişinden başlamak üzere 1 yıl bekler ve bu süre içinde Anayasa Mahkemesi bir karar veremezse Anayasa’ya aykırılık sorununu kendi karara bağlar.
C) İşin Anayasa Mahkemesine gelişinden başlamak
üzere 5 ay bekler ve bu süre içinde Anayasa Mahkemesi bir karar vermezse davayı yürürlükteki kanun veya kanun hükmünde kararname hükümlerine göre sonuçlandırır.
D) Davada uygulanan kanun veya kanun hükmünde
kararname hükmünü Anayasa Mahkemesine göndermesine karşın davaya devam eder.
E) İşin Anayasa Mahkemesine gelişinden başlamak
üzere 6 ay bekler ve bu süre içinde Anayasa Mahkemesi bir karar vermezse, Anayasa’ya aykırılık sorununu kendisi çözer.
91. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi kararlarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Anayasa Mahkemesince verilen tüm kararlar kesindir; bunlar aleyhine başka bir makam veya mercie başvurulamaz.
B) Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararları gerekçeleri yazılmadan açıklanamaz.
C) İptal edilen kanun, kanun hükmünde kararname veya TBMM İçtüzüğü veya bunların iptal edilen hükümleri, aksi Anayasa Mahkemesi kararında ayrıca belirtilmemişse; iptal kararlarının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar.
D) Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü
iptal ederken kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.
E) Anayasa Mahkemesince iptal edilen kanun veya
kanun hükmünde kararnameler yapıldıkları tarihten
başlamak üzere yürürlükten kalkarlar.
92. Kanunların şekil bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde açılacak iptal davalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) TBMM üye tam sayısının beşte biri oranındaki milletvekili, kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 60 gün içinde Anayasa Mahkemesine başvurarak iptal davası açabilir.
B) Ana muhalefet partisi meclis grubu, kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 10 gün içinde Anayasa Mahkemesine başvurarak iptal davası açabilir.
C) Ana muhalefet partisi meclis grubu, kanunun
Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren
60 gün içinde Anayasa Mahkemesine başvurarak
iptal davası açabilir.
D) Cumhurbaşkanı, kanunun Resmî Gazete’de
yayımlandığı günden itibaren 10 gün içinde
Anayasa Mahkemesine başvurarak iptal davası
açabilir.
E) İktidar partisi meclis grubu, kanunun Resmî
Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 10 gün
içinde Anayasa Mahkemesine başvurarak iptal
davası açabilir.
93. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi bir
kanun hakkında vermiş olduğu iptal hükmünün
yürürlüğe giriş tarihini, kararın Resmî Gazete’de
yayımlanmasından itibaren en çok ne kadar süre
erteleyebilir?
A) 45 gün B) 3 ay C) 6 ay D) 1 yıl E) 2 yıl
94. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi
aşağıdaki kararlardan hangisini salt çoğunlukla
değil, en az beşte üç çoğunlukla alabilir?
A) Yetki kanunlarının iptali
B) Temel kanunların iptali
C) Milletvekilliğinin düşmesine ilişkin meclis kararının
iptali
D) Yüce Divan sıfatıyla yaptığı yargılamada vereceği
mahkûmiyet kararı
E) Anayasa değişikliklerinin iptali
95. 1982 Anayasası’na göre, bir kanunun esas bakımından
Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla
Anayasa Mahkemesinde iptal davası, kanunun
Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak
kaç gün içinde açılmalıdır?
A) 30 B) 45 C) 60 D) 90 E) 120
96. 1982 Anayasası’na göre, henüz “and içmemiş” bir
milletvekili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) And içmemiş bir milletvekili kanun teklifinde bulunabilir.
B) And içmemiş bir milletvekili Meclis komisyonlarında
görev alabilir.
C) And içmemiş bir milletvekili TBMM Genel Kurulunda
yapılacak oylamalarda oy kullanabilir.
D) And içmemiş bir milletvekili yasama dokunulmazlığı
ayrıcalığından faydalanabilir.
E) And içmemiş bir milletvekili için TBMM’nin çalışma
ve faaliyetlerine katılma açısından herhangi
bir kısıtlama yoktur.
97. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
TBMM’nin yetkileri arasında yer almaz?
A) Kalkınma planını onaylamak
B) Kamu iktisadi teşebbüslerini denetlemek
C) Genel ve özel af ilanına karar vermek
D) Savaş ilanına karar vermek
E) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun göstereceği
üç aday arasından TRT Genel Müdürünü seçmek
98.
I. Yeni kurulmuş Bakanlar Kuruluna güvenoyu
vermek
II. Genel ve özel af ilanına karar vermek
III. Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki teklifleri
kabul etmek
IV. Bir bakanın veya Başbakanın Yüce Divana sevkine
karar vermek
V. Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına
karar vermek
VI. Olağanüstü hâl ilanının onaylanmasına karar
vermek
1982 Anayasası’na göre, TBMM Genel Kurulunun
yukarıdaki kararlardan hangilerini alabilmesi için
basit değil, nitelikli bir karar yeter sayısı gerekir?
A) Yalnız III B) I, II ve V C) II, III ve IV
D) II, V ve VI E) IV, V ve VI
99.
I. TBMM’nin genel oyla seçilen 550 milletvekilinden
oluşması
II. Seçimlerin, yargı organlarının genel yönetim ve
denetimi altında yapılması
III. TBMM seçimlerinin 4 yılda bir yapılması
IV. Bir Türk vatandaşının milletvekili seçilebilmesi
için 25 yaşını doldurmuş bulunmasının gerekmesi
V. TBMM üyelerinin seçildikleri bölgeyi veya kendilerini
seçenleri değil, bütün Milleti temsil etmeleri
VI. TBMM Başkanlık Divanının, Meclis üyeleri arasından
seçilen Meclis Başkanı, Başkan vekilleri,
kâtip üyeler ve idare amirlerinden oluşması
Yasama organı ile ilgili yukarıdaki hükümlerden
hangileri, 1982 Anayasası’nın ilk şeklinde farklı
bir biçimde düzenlenmiş olup zaman içinde yapılan
değişikliklerden sonra Anayasa’nın bugün yürürlükte
olan kurallarından birini ifade eder?
A) I, II ve V B) I, III ve IV C) II, III ve V
D) II, IV ve VI E) III, IV ve V
100. 1982 Anayasası’na göre, TBMM seçimlerinin
Cumhurbaşkanınca yenilenmesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Cumhurbaşkanı, TBMM seçimlerinin yenilenmesine
ancak Başbakanın talebi üzerine karar verebilir.
B) Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçimlerine 1
yıl kala TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar
veremez.
C) Bir bakanın TBMM’ce güvensizlik oyuyla düşürülmesinden sonra, 45 gün içinde yeni bakan
atanamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, TBMM’nin seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir.
D) Başbakanın kişisel nedenlerden ötürü istifası üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamazsa Cumhurbaşkanının TBMM’nin seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi zorunludur.
E) Başbakanın TBMM’den görev sırasında istediği
güveni alamaması nedeniyle istifası üzerine 45
gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamaz veya
kurulduğu hâlde güvenoyu alamazsa Cumhurbaşkanı,
TBMM’nin seçimlerinin yenilenmesine
karar verebilir.
101. 1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin her yıl yeni
yasama yılı çalışmalarına başlaması ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) TBMM, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden
toplanır ve yeni yasama yılı çalışmalarına başlar.
B) TBMM, her yıl Eylül ayının ilk günü kendiliğinden
yeni yasama yılı çalışmalarına başlar.
C) TBMM, her yıl Ekim ayının ikinci Pazartesi günü
kendiliğinden yeni yasama yılı çalışmalarına başlar.
D) TBMM, her yıl Kasım ayının ilk günü Meclis Başkanı
davet ettiği takdirde toplanır ve yeni yasama
yılı çalışmalarına başlar.
E) TBMM, her yıl Ekim ayı içinde Başkanlık Divanının
belirleyeceği bir tarihte yeni yasama yılı çalışmalarına
başlar.

102. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının işlemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Gerek 1961 Anayasası’nda gerek 1982 Anayasası’nda
Cumhurbaşkanının bütün işlemlerinde ilgili bakanın ve Başbakanın imzasının bulunmasının gerekeceği açıkça öngörülmüşse de 1982 Anayasası’nda yargı organları, Cumhurbaşkanının bazı işlemlerinde o işlemin doğası gereği karşı imza aranamayacağına hükmetmiştir.
B) 1961 Anayasası’nda, Cumhurbaşkanının bazı işlemleri tek başına, bazılarını ise ilgili bakanın ve Başbakanın imzasıyla birlikte yapabileceği belirtildiği hâlde 1982 Anayasası’nda, Cumhurbaşkanının tüm işlemleri tek başına yapabileceği öngörülmüştür.
C) 1982 Anayasası’nın ilk şeklinde, Cumhurbaşkanının
bütün işlemlerinde ilgili bakanın ve Başbakanın imzasının bulunmasının gerektiği öngörüldüğü hâlde daha sonra Anayasa’da gerçekleştirilen değişiklik uyarınca, hâlen Cumhurbaşkanı tüm işlemlerini tek başına yapabilmektedir.
D) 1982 Anayasası’nda, Cumhurbaşkanının bazı işlemleri tek başına yapabileceği öngörülmüştür ve bunlar Anayasa’nın 104. maddesinde birer birer sayılmaktadır. Cumhurbaşkanı, Anayasa’nın 104. maddesinde gösterilen yetkilerinin tümünü ilgili bakanın ve Başbakanın karşı imzasına gerek kalmadan tek başına kullanabilmektedir.
E) 1982 Anayasası’nda, Cumhurbaşkanının Anayasa
ve diğer kanunlarda tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararlarının, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanacağı öngörülmüşse de Cumhurbaşkanının, hangi işlemleri tek başına yapabileceği Anayasa’da bir liste hâlinde sıralanmış değildir.
103.
I. İçtüzükte değişiklik yapmak
II. Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun
bulmak
III. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname
çıkarma yetkisi vermek
IV. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine
izin vermek
V. TBMM üyelerinin ödeneklerini belirlemek
1982 Anayasası’na göre, TBMM yukarıdaki yetkilerinden
hangilerini bir kanunla değil bir parlamento
kararıyla yerine getirir?
A) Yalnız IV B) I ve III C) I ve IV
D) I ve V E) II ve IV
104. Yasama yetkisinin asliliği ne demektir?
A) Yasama organının herhangi bir konuyu en ince
ayrıntısına kadar kanunla düzenleyebilmesi
B) Yasama organının bir konuyu en genel hatlarıyla
belirleyip, ayrıntılarının düzenlenmesini yürütme
organına bırakması
C) Yasama organının sadece, Anayasa’da açıkça
kanunla düzenleneceği belirtilen hususlarda yasal
düzenleme yapabilmesi
D) Yasama organının kaynağını doğrudan Anayasa’dan
aldığı yetkiye dayanarak araya başka bir yetkilendirme işleminin girmesine gerek kalmadan herhangi bir konuyu kanunla düzenleyebilmesi
E) Yasama organının belirli kişilere yönelik kanun
çıkaramaması, bir diğer deyişle çıkarılan kanunların
ülkede yaşayan herkes için uygulanabilmesi
105. Başbakanın aşağıdaki yetkilerinden hangisi, ilk
kez 1982 Anayasası’nda yer almıştır?
A) Hükûmetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek
B) Gerektiğinde Cumhurbaşkanından bir bakanın
görevine son verilmesini talep etmek
C) Gerekli gördüğünde görev sırasında yasama organından güven istemek
D) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak
E) Bakanları seçip atanmaları için Cumhurbaşkanına
sunmak
106. 1982 Anayasası’na göre, Başbakanın veya bakanların görevleriyle ilgili bir suçtan ötürü yargılanmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Başbakanın veya bakanların görevleriyle ilgili bir suçtan ötürü yargılanmaları, ister hâlen görevde olsunlar ister olmasınlar TBMM Genel Kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alacağı bir karar üzerine mutlaka Yüce Divanda yapılır.
B) Başbakanın veya bakanların görevleriyle ilgili bir
suçtan ötürü Yüce Divanda yargılanabilmeleri, TBMM Genel Kurulunun, toplanmış üyelerin salt çoğunluğu ile alacağı bir kararla mümkün olabilir. Ancak karar yeter sayısı hiçbir durumda üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.
C) Başbakanın veya bakanların görevleriyle ilgili bir suçtan ötürü yargılanmaları, bu kişiler hâlen Başbakan veya bakan iseler Yüce Divanda, görevleri sona ermişse yetkili olağan mahkemelerde yapılır. Ancak, her durumda ilgililerin yargılanmalarına TBMM Genel Kurulunun, üye tam sayısının en az beşte üç çoğunluğu ile karar vermesi gerekir.
D) Hâlen görevi sona ermiş olan bir eski Başbakanın veya bakanın, Başbakanken veya bakanken işlediği görevle ilgili bir suçtan ötürü yargılanabilmesi için izlenmesi gereken yöntem, herhangi bir kişinin işlediği ileri sürülen bir suçtan ötürü yargılanabilmesi için izlenmesi gereken yöntemden farklı değildir.
E) Başbakanın veya bakanların görevleriyle ilgili bir suçtan ötürü Yüce Divanda yargılanabilmeleri için önce dokunulmazlıklarının kaldırılması sonra da TBMM Genel Kurulunun basit çoğunlukla vereceği bir kararla Yüce Divana sevk edilmeleri gerekir.
107. 1982 Anayasası’na göre, Başbakan ve bakanlarla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bakan olarak atanan kişinin varsa milletvekilliği
sona erer.
B) TBMM üyeleri dışında, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından da bakan atanabilir.
C) Her bakan, Başbakana karşı sorumludur.
D) Dışarıdan atanan bakanlar da TBMM önünde and içerler.
E) TBMM kararı ile Yüce Divana gönderilen bir bakan
bakanlıktan düşer.
108. 1982 Anayasası’na göre, Başbakan veya bir bakan hakkında meclis soruşturması açılmasını aşağıdakilerden hangisi isteyebilir?
A) TBMM Başkanı
B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
C) TBMM’de grubu olan herhangi bir siyasi parti
D) TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarında
milletvekili
E) TBMM üye tam sayısının en az onda biri tutarında
milletvekili
109. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının Anayasa’da
gösterilen hâllerde TBMM seçimlerinin
yenilenmesine karar verebilmesi için aşağıdakilerden
hangisine danışması şarttır?
A) Başbakana
B) TBMM Başkanına
C) Yüksek Seçim Kurulu Başkanına
D) TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarına
E) İktidar ve ana muhalefet partilerinin Meclis gruplarının başkanlarına
110. TBMM Genel Kurulunda TBMM Başkanı tarafından yönetilen bir oturumda görüşülmekte olan bir kanun teklifiyle ilgili oylamada, aşağıdakilerden
hangisi oy kullanamaz?
A) TBMM Başkan vekilleri
B) Görüşülen kanun teklifini yapmış olan milletvekilleri
C) Bakanlar Kurulunun milletvekili olmayan üyeleri
D) TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılmış
olan milletvekilleri
E) Görüşülen kanun teklifini daha önce inceleyip görüşmüş olan TBMM komisyonlarının başkan ve üyeleri
111. 1982 Anayasası’na göre, bir kimse aşağıdaki görevlerden
hangisine en fazla iki defa seçilebilir
veya atanabilir?
A) Başbakanlığa
B) Cumhurbaşkanlığına
C) Adalet Bakanlığına
D) TBMM Başkanlığına
E) Anayasa Mahkemesi Başkanlığına
112. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı genel af ilanına ilişkin bir kanunu bir daha görüşülmek
üzere TBMM’ye geri gönderdiği takdirde TBMM
bu kanunu hangi çoğunlukla aynen kabul edebilir?
A) Meclisin üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun
kararı ile
B) Meclisin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun
kararı ile
C) Meclisin üye tam sayısının salt çoğunluğunun
kararı ile
D) Meclisin üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğunun
kararı ile
E) Toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kararı İle
113. 1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin olağanüstü
toplantıya çağrılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) TBMM, tatil sırasında Cumhurbaşkanı tarafından,
doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır.
B) TBMM, tatil sırasında herhangi bir siyasi parti genel
başkanının talebi üzerine Meclis Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.
C) TBMM, tatil sırasında Başbakan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.
D) TBMM, tatil sırasında üye tam sayısının en az üçte biri tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.
E) TBMM, tatil sırasında Cumhurbaşkanının veya Başbakanın istemi üzerine sadece Meclis Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
114. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerin hangisinde bir milletvekilinin milletvekilliği, yasama organında herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmadan kendiliğinden düşer?
A) İstifa eden milletvekilinin istifasının geçerli olduğu
TBMM Başkanlık Divanınca tespit edildiğinde
B) Milletvekilinin, izinsiz ve özürsüz olarak 1 ay içinde
toplam 5 birleşime katılmadığı, TBMM Başkanlık
Divanınca tespit edildiğinde
C) Milletvekilinin, milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir
hizmeti sürdürmekte ısrar ettiği, TBMM Başkanlık
Divanınca tespit edildiğinde
D) Milletvekilinin, seçilmeye engel bir suçtan kesin
hüküm giymiş olduğu, TBMM Başkanlık Divanınca
tespit edildiğinde
E) Milletvekilinin, beyan ve eylemleriyle partisinin
temelli kapatılmasına sebep olduğunu belirten
Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin
kesin kararı gerekçeli olarak Resmî Gazete’de
yayımlandığında
115. TBMM tatildeyken, ülkenin ani bir silahlı saldırıya
uğraması ve bu nedenle silahlı kuvvet kullanılmasına
derhâl karar verilmesinin kaçınılmaz olması
hâlinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına
aşağıdakilerden hangisi karar verebilir?
A) Başbakan
B) Cumhurbaşkanı
C) Genelkurmay Başkanı
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) Milli Savunma Bakanı
116. TBMM Genel Kurulunca, bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması veya milletvekilliğinin düşmesi yönünde verilen bir karara karşı yapılabilecek itiraz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bu karara karşı sadece TBMM Genel Kuruluna
itirazda bulunulabilir ve itirazı, söz konusu kararın
alınmasından itibaren 5 gün içinde yalnızca
dokunulmazlığı kaldırılan veya milletvekilliği düşürülen
milletvekili yapabilir.
B) Bu karara karşı sadece Danıştaya gidilebilir ve
söz konusu kararın alınmasından itibaren 10 gün
içinde yalnızca dokunulmazlığı kaldırılan veya
milletvekilliği düşürülen milletvekilince yapılabilecek
olan itiraz, İdari Dava Daireleri Kurulunda
değerlendirilir.
C) Bu karara karşı sadece Anayasa Mahkemesine
itirazda bulunulabilir ve itirazı, söz konusu kararın
alınmasından itibaren 10 gün içinde yalnızca
dokunulmazlığı kaldırılan veya milletvekilliği düşürülen
milletvekili yapabilir.
D) Bu karara karşı sadece Anayasa Mahkemesine
itirazda bulunulabilir ve itirazı, söz konusu kararın
alınmasından itibaren 7 gün içinde TBMM
üye tam sayısının en az beşte biri tutarında milletvekili
yapabilir.
E) Bu karara karşı sadece Anayasa Mahkemesine
itirazda bulunulabilir ve itirazı, söz konusu kararın
alınmasından itibaren 7 gün içinde ilgili milletvekili
veya herhangi bir milletvekili yapabilir.
117. 1982 Anayasası’na göre, seçimlerin geriye bırakılmasıyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) TBMM, seçimlerin geriye bırakılması kararını üye
tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alabilir.
B) Seçimlerin geriye bırakılmasına TBMM, yalnızca savaş sebebiyle karar verebilir.
C) Seçimlerin geriye bırakılması söz konusu olduğunda,
ne kadar süreyle seçimlerin geriye bırakılacağı TBMM tarafından kararlaştırılır.
D) Seçimleri geriye bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, yeniden TBMM tarafından bir karar alınması gerekmez, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu geri bırakma süresini
uzatabilir.
E) Anayasa’ya göre seçimler hiçbir şekilde geriye bırakılamaz.

118. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
hem olağanüstü hâl hem de sıkıyönetim ilanı için
öngörülen ortak bir nedendir?
A) Yaygın şiddet hareketleri
B) Tehlikeli salgın hastalık
C) Ağır ekonomik bunalım
D) Savaş hâli
E) Tabii afet
119. 1982 Anayasası’na göre, olağan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bakanlar Kurulunun belli bir konuda kanun hükmünde kararname çıkarabilmesi için TBMM’nin önceden bir kanunla o konu için Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi gerekir.
B) Yetki kanununda, çıkarılacak kanun hükmünde
kararnamenin amacının, kapsamının, ilkelerinin
kullanılma süresinin ve süresi içinde birden fazla
kanun hükmünde kararname çıkarılıp çıkarılmayacağının
gösterilmesi gerekir.
C) Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya
yasama döneminin bitmesi, Bakanlar Kuruluna belli bir süre için verilmiş olan kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin sona ermesine sebep olmaz.
D) Kanun hükmünde kararnamelerin Resmî Gazete’de
yayımlandıkları gün TBMM’ye sunulmaları zorunludur.
E) Kanun hükmünde kararnamelerin, mutlaka Resmî
Gazete’de yayımlandıkları gün yürürlüğe girmeleri
gerekir. Kararnamelerin, Resmî Gazete’de
yayımlandıkları günden önceki bir tarihten başlayarak
yürürlüğe girmesi mümkün olmadığı gibi
yürürlük tarihi olarak Resmî Gazete’de yayımlandığı
günden daha sonraki bir tarih de gösterilemez.
120. 1982 Anayasası’na göre, ara seçim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) TBMM Genel Kurulu, ara seçim yapılmasına üye
tam sayısının en az salt çoğunluğu ile karar verebilir.
B) TBMM Genel Kurulunun, gerektiğinde ara seçim
yapılmasına bir parlamento kararı ile değil, mutlaka
bir kanunla karar vermesi gerekir.
C) TBMM üyeliklerinde boşalma olduğunda TBMM
Genel Kurulu, uygun gördüğü her zaman bu boşlukların
doldurulması için ara seçim kararı alabilir.
D) TBMM Genel Kurulu, genel seçimlere 90 gün kalana
kadar uygun göreceği herhangi bir tarihte
ara seçim yapılmasına karar verebilir.
E) Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM’de üyesinin
kalmaması durumunda boşalmayı takip eden 90
günden sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapılır.
121. 1982 Anayasası’na göre, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısının seçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Cumhuriyet başsavcıları arasından Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilir.
B) Yargıtay ceza daireleri üyeleri arasından Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilir.
C) Kendi üyeleri arasından doğrudan Yargıtay Ceza
Genel Kurulu tarafından seçilir.
D) Yargıtay üyeleri arasından doğrudan Cumhurbaşkanı
tarafından seçilir.
E) Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından
belirleyeceği 5 aday arasından Cumhurbaşkanı
tarafından seçilir.
122. Milletvekili genel seçimlerinde, birden çok çevreye ayrılacak olan illerdeki seçim çevrelerinin sınırlarını belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A) Yüksek Seçim Kurulu
B) Anayasa Mahkemesi
C) İçişleri Bakanlığı
D) TBMM Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına danışarak
TBMM Başkanlık Divanı
E) Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
123.
I. Üniversite öğretim üyeleri
II. Üst kademe yöneticileri
III. Anayasa Mahkemesi üyeleri
IV. Adli ve idari yargı hâkim ve savcıları
V. Askerî hâkimler
VI. Dışişleri Bakanlığı meslek memurları
1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangilerinin doğrudan Anayasa’da yer alan bir düzenleme ile 65 yaşını bitirinceye kadar hizmetlerini
sürdürebilecekleri öngörülmüş ve böylece bu görevdekilere bir Anayasal güvence sağlanmıştır?
A) Yalnız III B) I ve III C) II ve VI
D) III ve IV E) IV ve V
124. 1982 Anayasası’na göre, Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanlığına
bağlı olarak kurulur.
B) Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri, kanunda
belirtilen nitelikteki kişiler arasından Cumhurbaşkanınca
atanır.
C) Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin
görev süresi ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.
D) Cumhurbaşkanının Devlet Denetleme Kuruluna
üye seçimi kararında, Başbakan ve ilgili bakanın
imzalarının bulunması gerekir.
E) Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği
üzerine silahlı kuvvetler ile yargı organları dışında
tüm kamu kurum ve kuruluşlarında her türlü
inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar.
125.
I. Genel ve özel af kanunlarının Anayasa’ya uygunluğunu
esas bakımından denetleyip aykırı
ise iptal etmek
II. Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun
bulan kanunların Anayasa’ya uygunluğunu
şekil bakımından denetleyip aykırı ise iptal etmek
III. Kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa’ya
uygunluğunu denetleyip aykırı ise iptal etmek
IV. Siyasal partilerin kapatılmasına karar vermek
V. Anayasa değişikliklerini şekil bakımından denetleyip
aykırı ise iptal etmek
Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki kararlarından
hangilerini üye tam sayısının salt çoğunluğu ile
değil, beşte üç çoğunluğu ile verebilir?
A) Yalnız V B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) IV ve V
126. 1982 Anayasası’na göre, bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesince temelli kapatılmasına sebep
olan üyelerinin bir başka siyasi partinin kurucusu,
üyesi, yöneticisi ve denetçisi olması hangi süre ile yasaklanmıştır?
A) 4 yıl
B) 5 yıl
C) 10 yıl
D) Ömür boyu
E) Bir yasama dönemi boyunca

127. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisinin Anayasa Mahkemesine üye seçiminde Cumhurbaşkanına aday gösterme yetkisi yoktur?
A) Yargıtay
B) Sayıştay
C) Yükseköğretim Kurulu
D) Uyuşmazlık Mahkemesi
E) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
128. Anayasa yargısında yürürlüğün durdurulması ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Anayasa yargısında yürürlüğü durdurma yetkisi 1961 ve 1982 Anayasaları’nda açık bir biçimde öngörülmemiştir ve Anayasa Mahkemesi de önceleri kendinde bu yetkinin bulunmadığını belirtmekteyken Yüce Mahkeme, 1993 yılında bir içtihat değişikliğine giderek kendisinde bu yetkinin bulunduğuna karar vermiş ve anılan tarihten beri gerekli gördüğü durumlarda yürürlüğü durdurma yetkisini kullanmıştır.
B) 1961 Anayasası’nda Anayasa Mahkemesine yürürlüğü durdurma yetkisi tanınmamışken, 1982 Anayasası’nda Anayasa Mahkemesinin bir iptal istemini incelerken gerekli gördüğü hâllerde yürürlüğü durdurma yetkisini kullanabileceği açıkça belirtilmiştir.
C) 1961 ve 1982 Anayasaları’nda, Anayasa Mahkemesinin yürürlüğü durdurma yetkisi açıkça öngörülmediği hâlde, her iki Anayasa döneminde de Anayasa Mahkemesinin kuruluşunu ve yargılama usulünü düzenleyen kanunlarda bu yetki açık bir biçimde Anayasa Mahkemesine verilmiştir.
D) Anayasa’da ve ilgili kanunlarda yürürlüğü durdurma
yetkisi açık bir biçimde tanınmadığı hâlde, Anayasa Mahkemesi geliştirdiği içtihat doğrultusunda kurulduğu 1962 yılından başlayarak bu yetkiyi kendinde bulmuştur ve sözü edilen 1962 yılından beri gerekli gördüğü hâllerde yürürlüğü durdurma kararı vermektedir.
E) Hem 1961 hem 1982 Anayasaları’nda Anayasa Mahkemesinin, bir iptal istemini incelerken gerekli gördüğü durumlarda yürürlüğü durdurma kararı verebileceği açık bir biçimde öngörülmektedir.
129. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ile ilgili olarak, 1961 Anayasası’nda açıkça öngörülmüşken 1982 Anayasası’nın ilk şeklinde yer almamış; ancak Anayasa Mahkemesi kararlarında yine de varlığı korunmuş ve 1982 Anayasası’nda 2001 yılında yapılan değişikliklerle tekrar açık bir Anayasa kuralı olarak düzenlenmiştir?
A) Sınırlamanın ancak kanunla yapılabilmesi
B) Sınırlamanın demokratik toplum düzeninin
gereklerine uygun olması
C) Sınırlamanın laik Cumhuriyetin gereklerine aykırı
olmaması
D) Sınırlamanın ölçülü olması
E) Sınırlamanın öze dokunmaması
130. 1982 Anayasası’na göre, temel hak ve hürriyetlerin savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerdeki kullanım rejimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü
hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanımına
yönelik düzenlemeler yapılırken milletlerarası hukuktan
doğan yükümlülükler ihlal edilemez.
B) Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü
hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanımına
yönelik düzenlemeler yapılırken “ölçülülük” ilkesine
uyulması gerekir.
C) Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü
hallerde dahi kimse zorla çalıştırılamaz; angarya
yasaktır.
D) Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü
hallerde dahi kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini
açıklamaya zorlanamaz.
E) Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü
hallerde dahi suç ve cezalar geçmişe yürütülemez;
suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya
kadar kimse suçlu sayılamaz.
131. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
için TBMM üye tamsayısının en az beşte biri kadar
milletvekilinin imzası şarttır?
A) Cumhurbaşkanlığına TBMM üyeleri dışından
aday gösterilmesi
B) Meclis soruşturması açılmasının istenmesi
C) Başbakan hakkında gensoru önergesi verilmesi
D) Bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine ilişkin
TBMM Genel Kurulu kararının iptali için Anayasa
Mahkemesine başvurulması
E) Özel af için kanun teklifinde bulunulması
132. 1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin Bakanlar Kuruluna belli bir konuda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verdiği yetki kanununda,
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin amacı
B) Çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin kapsamı
C) Çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin ilkeleri
D) Yetki kanununun süresi ve bu süre içinde birden fazla kanun hükmünde kararnamenin çıkarılıp çıkarılamayacağı
E) Çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin yürürlükten
kaldırabileceği kanun hükümleri
133. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının,
“karşı imza” kuralına tabi olan işlemlerinden biridir?
A) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
B) Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulunu toplantıya
çağırmak
C) Devlet Denetleme Kurulunun Başkan ve üyelerini
atamak
D) Genelkurmay Başkanını atamak
E) Kanunlar hakkında Anayasa Mahkemesine iptal
davası açmak
134. 1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulunun oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi
üyeleri arasından seçtikleri üyelerden oluşur.
B) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi
üyeleri arasından her üyelik için gösterecekleri
üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilen
üyelerden oluşur.
C) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi
üyeleri arasından her üyelik için gösterecekleri
üçer aday içinden Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca seçilen üyelerden oluşur.
D) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi
üyeleri arasından her üyelik için gösterecekleri
üçer aday içinden TBMM Genel Kurulunca seçilen
üyelerden oluşur.
E) Anayasa Mahkemesinin kendi üyeleri arasından
görevlendirdiği bir üyenin Başkanlığında, Yargıtay
ve Danıştay Genel Kurullarının kendi üyeleri
arasından seçtikleri üyelerden oluşur.
135. 1982 Anayasası’na göre, Sayıştayın kararları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sayıştayın bütün kararlarına karşı idari yargıya
başvurulabilir; bu konuda ilk derece mahkemesi
olarak Danıştay yetkilidir.
B) Sayıştayın kesin hükümleri hakkında karar düzeltilmesi
isteminde bulunulamaz.
C) Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler
hakkında, Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki
uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
D) Sayıştayın vergi, benzeri mali yükümlülükler ve
ödevler hakkındaki kararları ile bu konularda Danıştay
kararları arasında uyuşmazlık çıkarsa, bu
uyuşmazlıklarda Sayıştay kararları esas alınır.
E) Sayıştayın, vergi, benzeri mali yükümlülükler ve
ödevler hakkındaki kararları ile Danıştayın bu konulardaki kararları arasındaki uyuşmazlıklardan
doğan hüküm uyuşmazlıklarının çözümü için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulabilir.
136. TBMM İçtüzüğü’nün bir hükmünün, Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde açılacak iptal davalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) TBMM üyelerinin beşte birinin, TBMM İçtüzüğü’nün
bir hükmünün Anayasa’ya şekil bakımından
aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine
başvurabilme süresi, İçtüzük hükmünün
Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 30 gündür.
B) Cumhurbaşkanının, TBMM İçtüzüğü’nün bir hükmünün Anayasa’ya şekil bakımından aykırı olduğu
gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurabilme süresi, İçtüzük hükmünün Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 60 gündür.
C) TBMM üyelerinin beşte birinin, TBMM İçtüzüğü’nün
bir hükmünün Anayasa’ya esas bakımından aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurabilme süresi, İçtüzük hükmünün Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 30 gündür.
D) TBMM Başkanlığının, TBMM İçtüzüğü’nün bir
hükmünün Anayasa’ya şekil bakımından aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurabilme süresi, İçtüzük hükmünün Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 60 gündür.
E) Anamuhalefet Partisi Meclis Grubunun, TBMM
İçtüzüğü’nün bir hükmünün Anayasa’ya şekil bakımından aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurabilme süresi, İçtüzük hükmünün
Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 10 gündür.
137. 1982 Anayasası’na göre, siyasal partilerin kapatılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Anayasa Mahkemesi, resen sürdüreceği inceleme
sonunda, herhangi bir parti üyesinin eylemlerinden ötürü, bir siyasal partinin temelli kapatılmasına karar verebilir.
B) Anayasa Mahkemesi, bir siyasal partinin kapatılmasına, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar
verebilir.
C) Anayasa Mahkemesi, bir siyasal parti hakkında sadece temelli kapatma kararı verebilir.
D) Anayasa Mahkemesi, bir siyasal partiyi temelli kapatmak yerine, o partinin bir süre seçimlere katılmasının yasaklanmasına da karar verebilir.
E) Anayasa Mahkemesi, bir siyasal partinin tüzüğünün
veya programının Anayasa’nın yasakladığı hususlara aykırı olması halinde, o partinin temelli kapatılmasına karar verebilir.
138. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi
vermiş olduğu bir iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi, kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren en çok ne kadar süre için erteleyebilir?
A) 3 ay B) 5 ay C) 6 ay
D) 1 yıl E) 2 yıl
139. Türkiye’de ikamet eden yabancılarla ilgili aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisinin kulanımının “karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla” olabileceği 1982 Anayasası’nda açıkça öngörülmüştür?
A) Dilekçe hakkının
B) Hak arama hürriyetinin
C) Seyahat hürriyetinin
D) Sözleşme hürriyetinin
E) Özel teşebbüs kurma hürriyetinin
140.
I. Nispi dokunulmazlık, milletvekilinin Meclis çalışmalarında kullandıkları oylardan, sarf ettikleri sözlerden ve Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden ötürü sorumlu tutulmalarını engelleyen bir parlamenter muafiyet türüdür.
II. Nispi dokunulmazlık, milletvekillerine karşı hukuk
davaları açılmasına engel oluşturmaz.
III. TBMM Genel Kurulunun nispi yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusunda aldığı kararlara karşı sadece TBMM üye tam sayısının onda
biri tutarında milletvekili tarafından iptal istemiyle
Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.
IV. Hakkındaki bir suçlamadan ötürü yasama dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin tekrar seçilmesi durumunda milletvekilinin dokunulmazlığı
yeniden başlar ve söz konusu suçla ilgili yargılamaya devam edilebilmesi için ilgili milletvekilinin dokunulmazlığının bir kez daha kaldırılması gerekir.
V. Dokunulmazlığın kaldırılması talebinin bizzat
milletvekilinin kendisinden gelmesi, dokunulmazlığın
kaldırılması için yeterli değildir.
Yasama dokunulmazlığıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I, III ve V B) I, IV ve V C) II, III ve IV
D) II, III ve V E) II, IV ve V
141. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki meclis kararlarından hangisinin iptali için kararın alınmasından itibaren en çok 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine başvurulabilir?
A) Savaş ilanı
B) Yüce Divana sevk kararı
C) Genel görüşme açılması kararı
D) Meclis soruşturması açılması kararı
E) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı
142.
I. Toplu olarak işlenen suçlarda yakalanan kişilere
yakalama sebepleri en geç hâkim huzuruna çıkarılıncaya
kadar bildirilir.
II. Yakalanan kişi tutulma yerine en yakın mahkemeye
gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç
1 hafta içinde hâkim önüne çıkarılabilir.
III. Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı yakınlarına
derhal bildirilir.
IV. Yakalanan kişiye yakalama sebepleri yakalanmasından itibaren en geç 10 gün içinde sözlü
olarak bildirilir.
1982 Anayasası’na göre, kişi hürriyeti ve güvenliğiyle
ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve IV


143.
I. TBMM İçtüzüğü’nün değiştirilebilmesi için değişiklik
teklifinin, Meclis Genel Kurulunda meclis üye tam sayısının en az üçte ikisinin kabul oyuyla kabul edilmesi gerekir.
II. İçtüzüğü’nü TBMM’nin bizzat kendisinin yapması,
onun özellikle yürütme organı karşısındaki
bağımsızlığının bir göstergesidir.
III. TBMM İçtüzüğü’nün veya İçtüzük’te yapılacak
değişikliklerin Resmî Gazete’de yayımlanması zorunlu değildir.
IV. TBMM İçtüzüğü’nde yapılacak değişikliklerin,
Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmek
üzere TBMM’ye geri gönderilmesi mümkün
değildir.
V. TBMM İçtüzüğü ile Meclis üyeleri için çeşitli disiplin
cezalarının öngörülmesi mümkündür.
TBMM’nin İçtüzüğü ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I, II ve III C) II, III ve V
D) II, IV ve V E) III, IV ve V
144. 1982 Anayasası’na göre, bir kanunun esas bakımından Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla iptal
davası açabilme süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Dava açma süresi, kanunun Resmî Gazete’de
yayımlanmasının ertesi gününden başlayarak 60
gün sonra sona erer.
B) Dava açma süresi, kanunun Resmî Gazete’de
yayımlandığı günden başlayarak 10 gün sonra
sona erer.
C) Dava açma süresi, kanunun Resmî Gazete’de
yayımlandığı günden başlayarak 60 gün sonra
sona erer.
D) Dava açma süresi, kanunun Resmî Gazete’de
yayımlandığı günden başlayarak 45 gün sonra sona erer.
E) Dava açma süresi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihin
ertesi gününden başlayarak 60 gün sonra sona erer.
145. 1982 Anayasası’na göre, siyasi partilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Siyasi parti üyesi olabilmek için en az Anayasa’da
milletvekili seçilebilmek için aranan yaşa ulaşmak gerekir.
B) Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan
veya faaliyetleriyle sebep olan üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kararının gerekçeli olarak Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamazlar.
C) İçişleri Bakanlığının tüzük ve programlarının Anayasa’ya aykırı olması gerekçesiyle kuruluşuna izin vermediği partinin yetkilileri, Anayasa Mahkemesine başvurarak kuruluş izni isteyebilirler.
D) Bir siyasi partinin Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin işlendiği bir odak haline gelip gelmediğini belirleme yetkisi, hiçbir sınırlama olmadan tümüyle Anayasa Mahkemesine aittir.
E) Anayasa’da karşılıklılık ilkesi gözetilmek koşuluyla
yabancıların da siyasi partilere üye olabilecekleri öngörülmüştür.
146. Aşağıdakilerden hangisi için Meclis Genel Kurulunda olağan karar yeter sayısından daha nitelikli bir çoğunluğun kabul oyuna ihtiyaç yoktur?
A) Genel ve özel af ilanı
B) Anayasa’nın değiştirilmesi
C) Cumhurbaşkanının seçilmesi
D) Bir bakan hakkında Yüce Divana sevk kararı verilmesi
E) Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde
savaş hali ilanına karar verilmesi
147. 1982 Anayasası’na göre, bir kanun hükmünün
Anayasa’ya aykırılığı iddiasının itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesinin önüne getirilmesiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Anayasa Mahkemesi, kararını 5 ay içinde verir.
Bu süre içinde karar vermemişse dava mahkemesi,
davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre
sonuçlandırır.
B) Anayasa Mahkemesi, kararını 1 yıl içinde verir.
Bu süre içinde karar vermemişse dava mahkemesi,
Anayasa’ya aykırılık iddiasını kendi kanısına
göre çözüme bağlayarak davayı sonuçlandırır.
C) Anayasa Mahkemesi, kararını 6 ay içinde verir.
Bu süre içinde karar vermemişse dava mahkemesi,
Anayasa’ya aykırılık sorununu temyiz merciine
götürür.
D) Anayasa Mahkemesi, kararını 4 ay içinde verir.
Bu süre içinde karar vermemişse dava mahkemesi,
Anayasa’ya aykırılık iddiasını kendi kanısına
göre sonuçlandırabileceği gibi, gerekli görürse
Anayasa Mahkemesinin Anayasa’ya aykırılık
konusunda vereceği kararı beklemeye de devam
edebilir.
E) Anayasa Mahkemesi, kararını 6 ay içinde verir.
Bu süre içinde karar vermemişse dava mahkemesi,
Anayasa’ya aykırılık iddiasını kendi kanısına
göre sonuçlandırır.

148. Bir davada uygulanan kanun veya kanun hükmünde kararname hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğunu davanın taraflarından birinin ileri sürmesi, ancak dava mahkemesinin bu aykırılık iddiasını ciddi bulmaması durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bu kesin hükme karşı aykırılık iddiasında bulunanın
yapabileceği bir şey yoktur.
B) Bu ara kararına karşı aykırılık iddiasında bulunan
doğrudan Anayasa Mahkemesine başvurabilir.
C) Bu ara kararına karşı aykırılık iddiasında bulunan
derhal temyiz merciine başvurabilir.
D) Anayasa’ya aykırılık iddiasında bulunan, bu kesin
hükme karşı ortaya çıkan uyuşmazlığın çözümü
için derhal Uyuşmazlık Mahkemesine başvurabilir.
E) Anayasa’ya aykırılık iddiasında bulunan, bu ara
kararına karşı o an bir şey yapamaz, esas hükmün
verilmesini bekler ve sorunu esas hükümle
birlikte temyiz merciine götürür.
149.
I. Başbakanın görev sırasındaki güvenoyu istemi-nin reddi
II. İstifa eden bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine karar verilmesi
III. Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılma-yan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine karar verilmesi
IV. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmesi
V. Hakkında Meclis soruşturması açılmış olan bir Bakan veya Başbakan hakkında Yüce Divana sevk kararı verilmesi
TBMM’nin yukarıdaki işlemlerinden hangilerinin geçerli olabilmesi için Genel Kurulda yapılan oy-lamalarda üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu gerekir?
A) I, II ve V
B) I, III ve IV
C) I, III ve V
D) II, III ve IV
E) II, III ve V
150. 1982 Anayasası’na göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının seçilme yöntemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yargıtay Genel Kurulu 5 aday belirler ve bunlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.
B) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 3 aday belir-ler ve bunlar arasından Cumhurbaşkanı tarafın-dan seçilir.
C) Adalet Bakanı 5 aday belirler ve bunlar arasın-dan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafın-dan seçilir.
D) Yargıtay Genel Kurulu 3 aday belirler ve bunlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilir.
E) Yargıtay Genel Kurulu 5 aday belirler ve bunlar arasından Adalet Bakanı tarafından seçilir.
151. 1982 Anayasası’na göre, TBMM üye tam sayısının beşte üçünü sağlayan ancak üçte ikisine ulaşamayan bir çoğunlukla kabul edilen Anayasa değişikliği hak-kındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek gös-terilebilir?
A) Danışma referandumu
B) Zorunlu (mecburi) referandum
C) İhtiyari referandum
D) Yasama referandumu
E) Halk vetosu
152. 1982 Anayasası’na göre, bir siyasi partinin Ana-yasa Mahkemesince temelli kapatılmasının so-nuçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kapatılan bir siyasi partinin kayıtlı tüm üyeleri, temelli kapatılma kararının Resmi Gazete’de ya-yımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle başka bir partinin kurucusu olamazlar.
B) Temelli kapatılan bir siyasi partinin sadece yöne-ticileri ve denetçileri, temelli kapatılma kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 10 yıl süreyle başka bir partinin üyesi olamazlar.
C) Temelli kapatılan bir siyasi partinin sadece ka-patma tarihinde milletvekili olan üyeleri o yasa-ma dönemi içinde başka bir partiye geçemezler. Milletvekilliğini bağımsız olarak sürdürmek zo-rundadırlar.
D) Haklarında verilen kesinleşmiş bir ceza mahkû-miyeti bulunmadıkça, temelli kapatılan bir siyasi partinin üyeleri hakkında, yalnızca kapatılma ka-rarından kaynaklanan siyasal nitelikli bir yasak-lama söz konusu değildir.
E) Temelli kapatılan bir siyasi partinin, beyan veya eylemleriyle kapatılmaya neden olan üyeleri, te-melli kapatılma kararının Resmi Gazete’de ge-rekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yö-neticisi veya denetçisi olamazlar.
153.
I. Başbakanın görev sırasındaki güvenoyu istemi-nin reddi
II. İstifa eden bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine karar verilmesi
III. Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılma-yan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine karar verilmesi
IV. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmesi
V. Hakkında Meclis soruşturması açılmış olan bir Bakan veya Başbakan hakkında Yüce Divana sevk kararı verilmesi
TBMM’nin yukarıdaki işlemlerinden hangilerinin geçerli olabilmesi için Genel Kurulda yapılan oy-lamalarda üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu gerekir? A) I, II ve V B) I, III ve IV C) I, III ve V
D) II, III ve IV E) II, III ve V
154. 1982 Anayasası’na göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının seçilme yöntemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yargıtay Genel Kurulu 5 aday belirler ve bunlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.
B) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 3 aday belir-ler ve bunlar arasından Cumhurbaşkanı tarafın-dan seçilir.
C) Adalet Bakanı 5 aday belirler ve bunlar arasın-dan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafın-dan seçilir.
D) Yargıtay Genel Kurulu 3 aday belirler ve bunlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilir.
E) Yargıtay Genel Kurulu 5 aday belirler ve bunlar arasından Adalet Bakanı tarafından seçilir.
155. 1982 Anayasası’na göre, TBMM üye tam sayısının beşte üçünü sağlayan ancak üçte ikisine ulaşamayan bir çoğunlukla kabul edilen Anayasa değişikliği hak-kındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek gös-terilebilir?
A) Danışma referandumu
B) Zorunlu (mecburi) referandum
C) İhtiyari referandum
D) Yasama referandumu
E) Halk vetosu
156. 1982 Anayasası’na göre, bir siyasi partinin Ana-yasa Mahkemesince temelli kapatılmasının so-nuçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kapatılan bir siyasi partinin kayıtlı tüm üyeleri, temelli kapatılma kararının Resmi Gazete’de ya-yımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle başka bir partinin kurucusu olamazlar.
B) Temelli kapatılan bir siyasi partinin sadece yöne-ticileri ve denetçileri, temelli kapatılma kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 10 yıl süreyle başka bir partinin üyesi olamazlar.
C) Temelli kapatılan bir siyasi partinin sadece ka-patma tarihinde milletvekili olan üyeleri o yasa-ma dönemi içinde başka bir partiye geçemezler. Milletvekilliğini bağımsız olarak sürdürmek zo-rundadırlar.
D) Haklarında verilen kesinleşmiş bir ceza mahkû-miyeti bulunmadıkça, temelli kapatılan bir siyasi partinin üyeleri hakkında, yalnızca kapatılma ka-rarından kaynaklanan siyasal nitelikli bir yasak-lama söz konusu değildir.
E) Temelli kapatılan bir siyasi partinin, beyan veya eylemleriyle kapatılmaya neden olan üyeleri, te-melli kapatılma kararının Resmi Gazete’de ge-rekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yö-neticisi veya denetçisi olamazlar.
157. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesine verilmiş olan görevlerden biri değildir?
A) Yüksek Seçim Kurulu vasıtasıyla kendisine gön-derilen seçim uyuşmazlıklarını nihai olarak çö-zümlemek
B) Yetkililerce bir iptal davası açıldığı takdirde TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya uygunluğunu denetlemek
C) Anayasa’da sayılan belli bazı kişileri, görevleriyle ilgili suçlardan ötürü Yüce Divan sıfatıyla yargıla-mak
D) Uyuşmazlık Mahkemesine başkanlık edecek üyeyi, kendi üyeleri arasından görevlendirmek
E) Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde alınan kararların iptali iste-miyle kendisine yapılan başvuruları sonuçlan-dırmak
158. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi savaş, sıkıyönetim, seferberlik veya olağanüstü hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılma-sının kısmen veya tamamen durdurulduğu du-rumlarda dahi uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A) Kimsenin din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaması
B) Suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi
C) Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimsenin suçlu sayılamaması
D) Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kimsenin yaşama hakkına dokunulamaması
E) Usulüne göre verilmiş bir hâkim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilememesi ve buradaki eşyalara el konulamaması
159.
I. Uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça huku-ka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşme-si halinde idari işlemin yürütmesi durdurulabilir.
II. Olağanüstü dönemlerde idari işlemler hakkında iptal kararı verilmesine sınırlama getirilebilir.
III. Yürütmeyi durdurma kararları gerekçesiz olarak da verilebilir.
IV. Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde idari işlemler hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmesine sınırlama getirilebi-lir.
1982 Anayasası’nın yargı yolunu düzenleyen 125. maddesine göre, idari işlemlerin yargısal deneti-miyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV
D) II ve III E) III ve IV
160. Anayasa Mahkemesi, aşağıdakilerden hangisini bir davaya bakan mahkeme olarak görmediği için onun uyguladığı kanun hükmünü iptal istemiyle kendisine gönderemeyeceği görüşündedir?
A) Kanunla gösterilen belli davalara ilk derece mah-kemesi olarak bakarken Yargıtay
B) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
C) Hüküm uyuşmazlığına bakarken Uyuşmazlık Mahkemesi
D) İdare mahkemelerince verilen hükümlere temyiz mercii sıfatıyla bakarken Danıştay
E) Seçim konularıyla ilgili şikâyet ve itirazları ince-leyip karara bağlarken Yüksek Seçim Kurulu


161. 1982 Anayasası’nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasıyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Temel hak ve hürriyetler, sadece ülkenin tümünde
veya bir kısmında sıkıyönetim veya olağanüstü
hâl varken sınırlandırılabilir. Ancak, sıkıyönetim
veya olağanüstü hâl ülkenin tümünde değil
de yalnızca bir kısmında ilan edilmişse temel hak
ve hürriyetlerin sınırlandırılması da ülkenin sadece
o kısmında yapılabilir.
B) Yabancıların temel hak ve hürriyetlerinin sınırlandırılması, herhangi bir Anayasal güvenceye bağlanmamış ve bu husus kanun koyucunun takdirine
bırakılmıştır.
C) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılabilmesi
için, Anayasa’da genel sınırlandırma nedenleri
öngörülmüş bulunmaktadır. Bu nedenlerden biriyle
tüm temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılabilmesi
mümkündür.
D) 1982 Anayasası’nın temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında gözetilecek ilkeleri düzenleyen
13. maddesi hükmünde, Anayasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar hiçbir değişikliğe gidilmemiş, sadece zaman içinde Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarıyla ortaya çıkan bazı anlam farkları söz konusu olmuştur.
E) Temel hak ve hürriyetler, yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak kanunla sınırlandırılabilir ve bu sınırlamalar ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
162. 1982 Anayasası’na göre, “yerleşme hürriyeti” aşağıdaki sebeplerden hangisine bağlı olarak sınırlanamaz?
A) Genel ahlakı korumak
B) Suç işlenmesini önlemek
C) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak
D) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek
E) Kamu mallarını korumak
163. 1982 Anayasası’na göre, ölüm cezasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Anayasa’da sadece savaş suçları için ölüm cezasının
verilebileceği öngörülmektedir.
B) Anayasa’da sadece terör suçları için ölüm cezasının
verilebileceği öngörülmektedir.
C) Anayasa’da terör ve savaş suçları için ölüm cezasının
verilebileceği öngörülmektedir.
D) Anayasa’da sadece ülkenin tümünde sıkıyönetim
veya olağanüstü hâl varken, ölüm cezasının verilebileceği
öngörülmektedir.
E) Anayasa’da 2004 yılında yapılan değişikliklerde
ölüm cezasının verilemeyeceği öngörülmüş ve
bu ceza hukuk sisteminden tümüyle çıkarılmıştır.
164. Aşağıdaki Anayasa hükümlerinden hangisi “mücadeleci demokrasi” anlayışının bir sonucudur?
A) Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan
veya faaliyetleriyle sebep olan üyeleri, Anayasa
Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kararının
Resmî Gazete’de gerekçeli olarak yayımlanmasından
başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin
kurucusu, üyesi, yönetici ve denetçisi olamazlar.
B) Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez
unsurlarıdır.
C) Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar
ve siyasi partilere Devlet, yeterli düzeyde ve hakça
mali yardım yapar.
D) TBMM’deki siyasi parti grupları Meclis başkanlığı
için aday gösteremezler.
E) TBMM’deki siyasi parti gruplarında, Meclis soruşturmasıyla
ilgili görüşme yapılamaz ve karar
alınamaz.
165. 1982 Anayasası, aşağıdakilerden hangisinin izin
sistemine bağlanmasını yasaklamamıştır?
A) Radyo, televizyon ve sinema yayımlarının
B) Süreli yayınların
C) Süresiz yayınların
D) Dernek kurmanın
E) Gösteri yürüyüşü düzenlemenin
166.
I. Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun
bulmak
II. Genel veya özel af ilanına karar vermek
III. Yeni kurulan bir hükûmete güvenoyu vermek
IV. Bir bakanı Yüce Divana sevk etmek
V. Meclis soruşturmasının açılmasına karar vermek
VI. Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına
karar vermek
TBMM, yukarıdakilerden hangilerini basit değil nitelikli
bir çoğunlukla yapabilir?
A) I ve III B) I ve V C) II ve IV
D) III ve V E) III ve VI
167. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki ifadelerden
hangisi olağan ve olağanüstü kanun hükmünde
kararnamelerin her ikisi için de geçerlidir?
A) Her iki kanun hükmünde kararnamenin çıkarılabilmesi için de TBMM’nin bir kanunla Bakanlar
Kuruluna yetki vermesi gerekir.
B) Her iki kanun hükmünde kararnameyle de Anayasa’nın 2. kısmının birinci, ikinci ve dördüncü
bölümlerinde yer alan temel hak ve hürriyetler düzenlenemez.
C) Her iki kanun hükmünde kararname de Bakanlar
Kurulunca yapılır ve daha sonra Cumhurbaşkanının
onayına sunulur.
D) Her iki kanun hükmünde kararnamenin de TBMM’ce görüşülme ve karara bağlanma süresi Anayasa’da öngörülmüştür. Bu sürede karara bağlanmayan kanun hükmünde kararnameler kendiliğinden yürürlükten kalkar.
E) Her iki kanun hükmünde kararnamenin de Resmî Gazete’de yayımlanması ve yayımlandıkları gün TBMM’ye sunulması gerekir.
168. 1982 Anayasası’na göre, seçimden önce veya sonra
bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu hükmün istisnasıdır?
A) Ağır ceza mahkemesinde yargılanması gereken her suç
B) Seçimden önce soruşturmasına başlanması koşuluyla
yüz kızartıcı suçlar
C) Milletvekili seçildikten sonra işlenmesi koşuluyla,
Anayasa’nın 14. maddesinde yasaklanan eylemler
içine giren suçlar
D) Her türlü suçüstü hâli
E) Seçimden önce soruşturmasına başlanması koşuluyla
Anayasa’nın 14. maddesinde yasaklanan
eylemler içine giren suçlar
169. 1982 Anayasası’na göre, bütçe kanunuyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bütçe Komisyonu 40 üyeden oluşur.
B) Merkezî yönetim bütçe tasarısı, mali yılın başından
en az 75 gün önce Bakanlar Kurulu tarafından
TBMM’ye sunulur.
C) Bütçe Komisyonunda iktidar grubu ya da grupları
en az 25 üye ile temsil edilir.
D) Bakanlar Kurulu bütçe kanununda kanun hükmünde
kararnameyle değişiklik yapamaz.
E) Cumhurbaşkanı bütçe kanununu tekrar görüşülmek
üzere 15 gün içerisinde Meclis’e geri gönderebilir.
170. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisinin
Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanması
şart değildir?
A) Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi
nedeniyle sıkıyönetim ilan ederken Bakanlar Kurulunun
B) Milli Güvenlik Kurulunun
C) Ağır ekonomik bunalım nedeniyle olağanüstü hâl
ilan ederken Bakanlar Kurulunun
D) Tabii afet sebebiyle ilan edilmiş olağanüstü hâl
süresince, olağanüstü kanun hükmünde kararname
çıkarırken Bakanlar Kurulunun
E) Şiddet olaylarının yaygınlaşması sebebiyle ilan
edilmiş olağanüstü hâl süresince, olağanüstü kanun
hükmünde kararname çıkarırken Bakanlar
Kurulunun
171. 1982 Anayasası’na göre, suç ve cezalarla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hiç kimse, kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
B) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.
C) İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran
bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
D) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil
olarak kabul edilemez.
E) Savaş hâli ve terör suçları dışında ölüm cezası
verilemez.
172. 1982 Anayasası’na göre, temel hak ve hürriyetlerin
sınırlandırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlamalar,
düzenledikleri temel hak ve hürriyetin özüne dokunamaz.
B) Temel hak ve hürriyetler Anayasa’nın 13. maddesinde
gösterilen genel nedenlerle ve ayrıca Anayasa’nın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle sınırlanabilir.
C) Temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlamalar
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz.
D) Temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlamalar ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
E) Temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlamalar,
Anayasa’nın sözüne ve ruhuna aykırı olamaz.
173. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
TBMM’nin genel ve özel af ilanına karar verme
yetkisi içerisinde yer almaz?
A) Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları
B) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar
C) İşkence ve eziyet suçları
D) Anayasa’nın 14. maddesindeki fiillerden dolayı
verilen hükümler
E) Ormanları yakmak, ormanı yok etmek suçları
174. 1982 Anayasası’na göre, siyasi partilerin gelir ve
giderleri ile bunların Anayasa’ya uygunluğunun
denetimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Siyasi partiler amaçlarına uygun olmak şartıyla
ticari faaliyette bulunabilirler.
B) Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin Anayasa’ya
uygunluğu konusundaki temel ilke bunların siyasi
partilerin amaçlarına uygun olmasıdır.
C) Siyasi partilerin gelir ve giderleriyle ilgili denetim
görevi ve yetkisi esas itibarıyla Anayasa Mahkemesine
ait olup, bu görevin yerine getirilmesi sırasında
Sayıştaydan yardım sağlanacağı bizzat
Anayasa tarafından hüküm altına alınmıştır.
D) Anayasa’da, siyasi partilerin mal edinimleri ile
gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti,
bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık hâlinde
uygulanacak yaptırımların bir kanunla düzenlenmesi
emredilmiştir.
E) Siyasi partiler, yabancı devletlerden, uluslararası
kuruluşlardan ve Türk uyruğunda olmayan
gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar.
175. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa’da öngörülen
sebepler nedeniyle, gecikmede sakınca bulunan
hâllerde hâkim kararı olmaksızın kanunla yetkili
kılınmış merciin yazılı emri uyarınca bir kişinin
konutuna girilip, oradaki eşyaya el koyma durumuyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yetkili merciin emri ile konuta girilebilme nedenlerinden biri suç işlenmesinin önlenmesidir.
B) Yetkili merciin kararı 24 saat içinde görevli hâkimin
onayına sunulur.
C) Hâkim, kararını yetkili merciin eşyaya el koymasından itibaren 48 saat içinde açıklar.
D) Hâkimin, kararını yetkili merciin eşyaya el koymasından itibaren Anayasa’nın öngördüğü süre
içinde açıklamaması durumunda el koyma kendiliğinden
kalkar.
E) Anayasa’da yetkili merciin el koyma kararının 48
saat içinde görevli hâkimin onayına sunulacağı
öngörülmüş, fakat hâkimin bu konuya ilişkin kararını
açıklaması için herhangi bir süre belirtilmemiştir.
176. 1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulunun kuruluşu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) TBMM, Bakanlar Kurulunun programına üye tam
sayısının en az salt çoğunluğu ile güvenoyu verebilir.
B) Bakanlar, TBMM üyeleri arasından veya milletvekili
seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından
Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca
atanır.
C) Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanının atama işlemiyle
birlikte bu sıfatı kazanır ve göreve başlamış
sayılır.
D) Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en
geç 1 hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından
TBMM’de okunur ve güvenoyuna başvurulur.
E) Anayasa’da Cumhurbaşkanının TBMM üyeleri
arasından atayacağı Başbakanı nasıl belirleyeceğine
ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır.
177. 1982 Anayasası’na göre, olağanüstü hâllerde çıkarılabilecek olan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu kararnameler Cumhurbaşkanının başkanlığında
toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır.
B) Bu kararnamelerin çıkarılabilmesi için TBMM’nin
daha önceden kabul edeceği bir yetki kanununa
gerek yoktur.
C) Bu kararnamelerle, olağanüstü hâlin gerekli kıldığı
durumlarda temel haklar ve hürriyetler de düzenlenebilir.
D) Bu kararnamelerin de yayımlandıkları gün
TBMM’ye sunulmaları gerekir.
E) Bu kararnameler Resmî Gazete’de yayımlanmak
zorunda olmayıp, yalnızca olağanüstü hâlin geçerli
olduğu bölgede ilan edilmek suretiyle de yürürlüğe
sokulabilir.
178. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
TBMM seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi
koşullarından biri değildir?
A) Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa
etmesi üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar
Kurulunun kurulamaması
B) Yeni seçilen TBMM’de Başkanlık Divanının oluşturulmasından
sonra 45 gün içinde Bakanlar Kurulunun
kurulamaması
C) TBMM Başkanının, TBMM’nin toplandığı günden
itibaren 5 gün içinde seçilememesi
D) Yeni kurulan Bakanlar Kurulunun göreve başlama
sırasında istediği güvenoyunu alamaması
hâlinde 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulunun
kurulamaması veya kurulduğu hâlde güvenoyu
alamaması
E) Bakanlar Kurulunun TBMM tarafından güvensizlik
oyuyla düşürülmesinden itibaren 45 gün içinde
yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması veya
kurulduğu hâlde güvenoyu alamaması
179.
I. TBMM üyelerinin yasama dokunulmazlıklarının
kaldırılmasına ilişkin TBMM kararlarına karşı yapılacak
başvuruların karara bağlanması
II. Anayasa değişikliğine ilişkin kanunların halkoyuna
sunulması işlemlerinin genel yönetimi ve
denetimi
III. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi işlemlerinin
genel yönetimi ve denetimi
IV. TBMM Başkanının seçilmesi işlemlerinin yönetimi
ve denetimi
V. TBMM üyelerinin seçim tutanaklarının ve Cumhurbaşkanlığı
seçimi tutanaklarının kabul edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası’na göre,
Yüksek Seçim Kurulunun görevleri arasında
yer alır?
A) I, II ve IV B) I, III ve V C) I, IV ve V
D) II, III ve IV E) II, III ve V
180. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biri değildir?
A) Bir milletvekilinin Anayasa’nın 84. maddesinin birinci, üçüncü veya dördüncü fıkralarına göre milletvekilliğinin düşmesine ilişkin TBMM Genel Kurulunda alınan karara karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak
B) Daha önce açılmış olan bir iptal davasında verdiği
iptal istemini ret kararına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak
C) TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya şekil bakımından
aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davaları incelemek
ve karara bağlamak
D) Anayasa’yı değiştiren bir kanunun Anayasa’ya şekil bakımından aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davaları incelemek ve karara bağlamak
E) Bir kanun hükmünde kararnamenin dayandığı yetki kanununun Anayasa’ya şekil bakımından aykırı olduğu gerekçesiyle açılan iptal davalarını incelemek ve karara bağlamak
181. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Anayasa’nın 1., 2. ve 3. maddeleri hükümlerinin
değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz?
A) Bilim ve sanatı yayma hakkı
B) Bilim ve sanatı öğrenme hakkı
C) Bilim ve sanatı öğretme hakkı
D) Bilim ve sanat alanlarında araştırma hakkı
E) Bilim ve sanatı açıklama hakkı
182. 1982 Anayasası’na göre, dernek kurma hürriyetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kişiler, mahallin en büyük mülki idare amirliğinden
izin alarak dernek kurabilirler.
B) Dernek kurma hürriyeti, hiçbir biçimde sınırlandırılamayacak
olan temel hak ve hürriyetler arasında
yer alır.
C) Kamu düzeninin gerektirdiği hâllerde gecikmede
sakınca varsa kanunla bir merci, dernekleri faaliyetten
men ile yetkilendirilebilir.
D) Dernekler, kanunun öngördüğü hâllerde yalnızca
hâkim kararıyla faaliyetten alıkonabilirler.
E) Devlet memurları hiçbir derneğin kurucusu veya
üyesi olamazlar.
183. 1982 Anayasası’nın 15. maddesine göre savaş,
seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde
dahi aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisine
dokunulamaz?
A) Basın özgürlüğü
B) Haberleşme özgürlüğü
C) Konut dokunulmazlığı
D) Özel hayatın gizliliği
E) Düşünce ve kanaatlerini açıklamama özgürlüğü
184. 1982 Anayasası’na göre, Başbakan ve bakanların
konumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Başbakan, Cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri
arasından veya milletvekili seçilme yeterliliğine
sahip olanlar arasından atanır.
B) Herhangi bir bakan, görev sırasında kendi yetkisi
içindeki uygulamalarından ötürü TBMM’den güven
isteyebilir. TBMM, bu istemi en az üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla reddedebilir.
C) Başbakan, gerek gördüğünde Bakanlar Kuruluna
da danışarak bir bakanın görevine son verebilir.
D) Yeni Bakanlar Kurulunun listesi, Cumhurbaşkanı
tarafından TBMM’ye sunulur ve TBMM tarafından
onandıktan sonra Bakanlar Kurulu göreve
başlayabilir.
E) Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak
sadece bakanlıklar arasında işbirliğini sağlayıp,
hükûmetin siyasetinin yürütülmesini gözetmekle
yetinemez. Başbakan, ayrıca bakanların görevlerinin
Anayasa’ya ve kanunlara uygun olarak yerine
getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri
almakla da yükümlüdür.
185. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerin hangisinde Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünün alınması zorunludur?
A) Şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi
şekilde bozulması sebebiyle olağanüstü hâl ilanı
B) TBMM seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi
C) Siyasi partiler hakkında kapatma davası açılması
D) Milletlerarası antlaşmaların TBMM tarafından uygun
bulunması
E) Tehlikeli salgın hastalık nedeniyle olağanüstü hâl ilanı
186. Aşağıdakilerin hangisinde, 1982 Anayasası’nda
Cumhurbaşkanının TBMM tarafından vatana ihanetten dolayı suçlandırılabilmesi için öngörülen
düzenlemelerdeki gerekli teklif ve karar yeter sayıları
doğru biçimde yer almaktadır?
A) TBMM üye tam sayısının en az üçte biri teklif
eder. – TBMM üye tam sayısının dörtte üçü suçlandırır.
B) TBMM üye tam sayısının en az üçte biri teklif
eder. – TBMM üye tam sayısının üçte ikisi suçlandırır.
C) TBMM üye tam sayısının en az üçte ikisi teklif
eder. – TBMM üye tam sayısının beşte dördü
suçlandırır.
D) TBMM üye tam sayısının en az üçte biri teklif
eder. – TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu
suçlandırır.
E) TBMM üye tam sayısının en az beşte biri teklif
eder. – TBMM üye tam sayısının üçte ikisi suçlandırır.
187. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki TBMM kararlarının
hangisinde sadece olumsuz oylar sayılır?
A) Bütçe kanunu tasarısının oylanmasında
B) Başbakan ya da bakanların Yüce Divana sevkine
ilişkin kararlarda
C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararlarında
D) Milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin meclis kararlarında
E) Gensoru görüşmeleri sonrasında Bakanlar Kurulunun
veya bir bakanın düşürülmesine ilişkin oylamada
188. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı tarafından TBMM seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunun göreve başlarken güvenoyu alamamasından itibaren 45 gün içerisinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması hâlinde seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
B) Cumhurbaşkanı, bütçe kanunu tasarısının TBMM’de reddedilmesi hâlinde seçimlerin yenilenmesine karar verir.
C) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunun görev sırasında
güvenoyu isteminin reddedilerek düşürülmesinden
itibaren 45 gün içerisinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması hâlinde seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
D) Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar
verirken TBMM Başkanına danışır.
E) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunun gensoru
önergesiyle düşürülmesinden sonra 45 gün içerisinde
yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması
üzerine seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
189. 1982 Anayasası’na göre, anayasa yargısında “10
yıl yasağı” olarak bilinen yasakla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) “10 yıl yasağı”, Anayasa Mahkemesinin ret kararının
Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra başlar.
B) “10 yıl yasağı”, itiraz yolunda değil, sadece iptal
davalarında geçerlidir.
C) “10 yıl yasağı”, Anayasa’ya aykırı olduğu yönündeki
iddia Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmiş aynı kanun hükmü için geçerlidir.
D) “10 yıl yasağı”nı, davaya bakan bir mahkeme dikkate alabileceği gibi, Anayasa Mahkemesi de ilk inceleme evresinde değerlendirebilir.
E) “10 yıl yasağı”nın başlaması için Anayasa Mahkemesinin ret kararını işin esasına girerek vermiş olması gerekir.
190. 1982 Anayasası’nın değiştirilmesi yöntemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifleri
TBMM Genel Kurulunda iki kez görüşülür.
B) Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki kanun tekliflerini
TBMM üye tam sayısının en az üçte biri
oranındaki milletvekili yapabilir.
C) Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin
kanunları bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderebilir.
D) TBMM tarafından beşte üç veya daha fazla, ancak üçte ikiden az oyla kabul edilmiş Anayasa değişiklikleri hakkındaki kanunların Cumhurbaşkanınca TBMM’ye geri gönderilmediği takdirde halk oyuna sunulması zorunludur.
E) Anayasa değişiklikleri hakkındaki kanunların halk oyuna sunulması hâlinde, Anayasa’nın değiştirilen hükümlerinden hangilerinin birlikte, hangilerinin ayrı ayrı oylanacağına sadece Cumhurbaşkanı karar verebilir.


CEVAP ANAHTARI
1 C 61 E 121 E 181 A
2 E 62 A 122 A 182 C
3 A 63 C 123 D 183 E
4 A 64 C 124 D 184 E
5 B 65 B 125 E 185 A
6 D 66 A 126 B 186 A
7 B 67 D 127 D 187 E
8 E 68 E 128 A 188 B
9 C 69 C 129 E 189 B
10 A 70 E 130 C 190 E
11 B 71 B 131 A
12 E 72 E 132 E
13 C 73 E 133 D
14 B 74 A 134 A
15 E 75 C 135 C
16 E 76 A 136 B
17 C 77 B 137 E
18 C 78 E 138 D
19 A 79 D 139 A
20 D 80 B 140 E
21 E 81 A 141 E
22 A 82 A 142 D
23 C 83 C 143 D
24 B 84 B 144 C
25 E 85 B 145 B
26 A 86 E 146 E
27 C 87 B 147 A
28 B 88 D 148 E
29 E 89 E 149 B
30 D 90 C 150 A
31 A 91 E 151 E
32 B 92 D 152 D
33 E 93 D 153 C
34 C 94 E 154 A
35 C 95 C 155 B
36 D 96 D 156 E
37 B 97 E 157 A
38 A 98 C 158 E
39 E 99 B 159 C
40 B 100 E 160 E
41 D 101 A 161 E
42 B 102 E 162 A
43 E 103 C 163 E
44 C 104 D 164 A
45 E 105 B 165 A
46 D 106 A 166 C
47 A 107 A 167 E
48 E 108 E 168 E
49 C 109 B 169 E
50 C 110 C 170 B
51 E 111 B 171 E
52 E 112 A 172 B
53 C 113 A 173 E
54 D 114 E 174 A
55 A 115 B 175 E
56 B 116 E 176 A
57 A 117 B 177 E
58 C 118 A 178 C
59 B 119 E 179 E
60 E 120 E 180 B
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Anayasa Hukukuna İlişkin Kpss -Adli Hakimlik-İdari Hakimlik- Kaymakamlık Sınavlarında Çıkmış Sorular" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Öğr. Grv. Fatih Birtek'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
» Makale Bilgileri
Tarih
19-02-2009 - 06:36
(4548 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 9 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 8 okuyucu (89%) makaleyi yararlı bulurken, 1 okuyucu (11%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
67158
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 18 saat 2 dakika 27 saniye önce.
* Ortalama Günde 14,76 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 114452, Kelime Sayısı : 12897, Boyut : 111,77 Kb.
* 12 kez yazdırıldı.
* 1 kez arkadaşa gönderildi.
* 68 kez indirildi.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 972
Yorumlar : 1
Teşekkürler..Çok değerli bir derleme..Özellikle sınava hazırlanan binlerce kişi için(...)
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,06390691 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.