Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Gemi Adamı Alacağının İcra Takibine Konu Edilmesi

Yazan : Av.Bülent Özkan [Yazarla İletişim]
Avukat

Makale Özeti
Gemi Adamı Alacaklarının takip usulü

GEMİ ADAMIALACAĞININ İCRA TAKİBİNE KONU EDİLMESİTTK’nın 1235. maddesindedüzenlenmiş olan gemi alacaklıları, haklarını İcra İflas Kanunu hükümlerinegöre alırlar. (TTK 1242/1) Uygulamada çoğunlukla gemi adamlarının hizmetakitlerinden doğan alacaklarının icra takibine konu edildiği görülmektedir.Ancak bu tip bir alacak için çoğu zaman ya yanlış takip yolu seçilmekte ya daİcra İflas Müdürlükleri yanlış uygulamalar yapmaktadır. Bu yanlışlıklar gemiadamı alacağının verdiği rehin hakkının “kanundan doğmasından” yani “akittablosu olmaksızın evraksız” ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. İşte bumakalede TTK 1235. maddesinde sayılı gemi alacaklarından olan gemi adamınınhizmet aktinden doğan alacaklarının icra takibine konma usulü genel hatları ileaçıklanacaktır.Öte yandan 6102 sayılıTürk Ticaret Kanunu “gemi alacağı” (1320. madde) ve “deniz alacağı” (1352.madde) şeklinde ikili bir ayrım getirmiş ve rehin hakkı veren alacaklarıdaraltmıştır. 6102 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra sadece bu kanunun1320. maddesinde sayılı gemi alacakları rehin hakkı verecek, 1352. maddedesayılı deniz alacakları ise devamı maddelerde açıkça yazılı olduğu üzere bellişartların varlığı halinde sadece ihtiyati haciz isteme hakkı sağlayacaktır. Gemiadamlarının hizmet akitlerinden doğan ücretleri ve diğer alacak istemleri 6102S.K. 1320/1-a bendinde gemi alacağı olarak sayılmış olup bunlar rehin hakkıvermeye devam edecektir. Bu yüzden 6762 sayılı TTK dönemindeki icra takibiuygulamaları gemi adamlarının alacakları için 6102 sayılı Kanun döneminde deaynen devam edebilecektir.Bununla birlikte 6102sayılı Kanun takip usulü yönünden Türkgemi siciline kayıtlı olan ve olamayan gemi ayrımına son vermiştir. 6102 sayılıKanunun 936. maddesinde “sicile kayıtlıolup olmadıklarına bakılmaksızın bütün gemiler bu Kanunun ve diğer kanunlarınuygulanmasında taşınır eşyadandır” denmiştir. 937/1. maddede ise “bu kanunda İcra İflas Kanunun taşınmazlarailişkin hükümlerine tabi olacağı açıkça bildirilen gemiler hakkında 936 ıncımadde hükmü uygulanmaz” denmiştir. 1351. maddede ise bu kısımda (gemi alacağı kısmı) özel olarak düzenlenmeyen hususlardaİcra iflas Kanunu hükümleri, 936. madde ile 937. maddenin 1. fıkrasındaöngörüldüğü şekilde uygulanır” denmiştir. 6102 sayılı Kanunun 1383.maddesinde ise bir sicile kayıtlı olanTürk ve Yabancı bayraklı gemilerin İİK’nın taşınmaz satışına ilişkinhükümlerine göre, bir sicile kayıtlı olmayan Türk ve yabancı bayraklı gemilerise İİK’nın taşınır satışına ilişkin hükümleri uyarınca paraya çevrilirler”denmiştir. Yani hangi takip usulününseçileceği belirlenirken geminin sicile kayıtlı olup olmadığı önemli değildirsadece satış ve paraya çevirme aşamasındaki usul değişmektedir. Nitekim 6102sayılı Kanunun 1380. maddesinde GEMİALACAKLILARI İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAMAK VEYA ALACAĞI DOĞRUDAN TAKİP ETMEK İÇİNTAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP YAPABİLİRLER. BU HÜKÜM TÜRKVE YABANCI BAYRAKLI BÜTÜN GEMİLERE UYGULANIR denmiştir.Daha açık anlatım ile; Gemiadamı alacağı için, 6102 sayılı Kanun döneminde Türk gemi siciline kayıtlıolsun veya olmasın tüm gemiler takip başlatılırken ve takip yolu seçilirkenmenkul gibi muamele görecektir. Sadece paraya çevirme aşamasında sicile kayıtlıolup olmama satış usulünü değiştirecektir. Bu nedenle 6762 sayılı Kanundönemindeki gemi siciline kayıtlı gemi için uygulanan taşınmaz rehninin parayaçevrilmesi yolu ile ilamlı veya ilamsız takip uygulamaları rafa kalkacak,sadece menkul rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız veya ilamlı takipuygulaması yapılacaktır. Ancak gemi adamının hizmet aktinden doğanalacaklarının icra takibine konu edilmesi usulü bakımından 6102 sayılı Kanundöneminde bütün gemilerin menkul gibi muamele göreceği açıktır.Bu yüzden bu makaledekitakip usulleri içindeki menkul rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı veyailamsız takip usulü 6102 sayılı Kanunun yürürlüğe girdikten sonra da gemi adamıalacağı için sicile kayıtlı gemi ayrımı yapmadan bütün gemiler hakkında uygulanabilir.Öte yandan 6102sayılı Kanun gemi adamı alacağı için ihtiyati haciz isteme hakkı dasağlamaktadır. TTK 1353/2 maddesine göre gemi adamı alacağı için 1354 ve devamımaddelerindeki şartlar ile ihtiyati haciz istenebilecektir. Ancak makalenin konusu “ihtiyati haciz” olmadığındansadece takip usulü değerlendirmeye tabi tutulacaktır.Makale konusu gemi adamı alacağının cebri icraya konuedilmesi olduğundan makalede gemi adamı alacağı terimi yerine bazı yerlerdegemi alacağı terimi yerine kullanılmıştır. Makale ağırlıklı olarak uygulamayayönelik pratik cevaplar içermekte teorik bilgileri sınırlı tutmaktadır.

TAŞINIR – TAŞINMAZAYRIMI ve SEÇİLECEK TAKİP YOLUYukarıdaki girişte gemiadamı alacağının hem 6762 sayılı hem de 6102 sayılı Kanun da rehin hakkı verenbir alacak olarak sayıldığı ifade edilmiş olup bunun anlamı bu alacağın rehinlialacakmış gibi takibe konu edilebileceğidir. Bu yüzden uygulamadaki en büyük yanlış gemi adamı alacağının ilamsıztakibe (örnek 7 ödeme emri ile) konu edilmesidir.Gemi adamı alacağı 6762sayılı TTK 1235/3 ve 1236, 6102 sayılı TTK 1320/1-a ,1321/1 ve 1380 uyarıncakanuni rehin hakkı sağladığından bu alacak rehnin paraya çevrilmesi yolu ilecebri icraya konu edilmelidir.İcra İflas uygulamasında Türkgemi siciline kayıtlı olan gemiler taşınmaz gibi, Türk gemi siciline kayıtlı olmayangemiler (yabancı bayraklı gemiler, belirli tonilato altında kalan gemiler v.s.)taşınır gibi cebri icraya tabi tutulmaktadır.Bu yüzden 6762 sayılı Kanun döneminde gemi adamıalacağı için,Türk gemi siciline kayıtlı gemi üzerindeki rehin hakkıtaşınmaz rehninin paraya çevrilmesi yoluyla İLAMSIZ takibe, Türk gemi sicilinekayıtlı olmayan gemi üzerindeki rehin hakkı taşınır rehninin paraya çevrilmesiyoluyla İLAMSIZ takibe konu edilmekte idi.6102 sayılı Kanun döneminde ise takip usulü yönünden(6102 S.K. m.1380) sicile kayıtlı olan/olmayan ayrımı kalkmış olduğundan gemiadamı alacağı sadece (1377/2’deki istisna dışında) taşınır rehninin parayaçevrilmesi yolu ile İLAMSIZ (örnek 8 ödeme emri) takibe konu edilebilecektir.6102 sayılı Kanunun 1377/2. fıkrasına göre gemiadamının hem alacağı hem de rehin hakkı ilam niteliğindeki belgelere veya gemisicilinde düzenlenmiş akit tablosuna dayanıyor ise rehnin paraya çevrilmesiyolu ile İLAMLI takip konusu edilebileceği belirtilmiştir. Bu çok istisnai birdurumdur. Çünkü gemi adamının donatan ile gemi siciline gidip ipotek akittablosu yapması pratikte hiç görülmemiş bir şeydir. Ancak gemi adamı İCRATAKİBİ YAPMADAN doğrudan (gemi Türk bayraklı ise) İş Mahkemesine, (gemi yabancıbayraklı ise) Denizcilik İhtisas Mahkemesine başvurur ve gemi üzerinde rehinhakkı tanınmasını talep eder ise elinde hem alacağını hem de rehin hakkınıtespit eden bir ilam olur. Bu halde rehnin paraya çevrilmesi yolu ile İLAMLItakip yapabilir. Fakat dava aşaması uzun sürdüğünden bu yola başvurmak pek tercihedilmemektedir. Zira özellikle yabancı bayraklı gemiler yük almak, boşaltmakiçin kısa süreler ile Türk kara sularına girmekte, bu kısa süre içindeMahkemelerin rehin hakkı tanınmasına karar vermesi pek de mümkün olmamakta,neticede gemi serbest olarak kara sularımızı terk edebilmektedir.

Öte yandan yukarıda tarif edildiği şekilde gemi adamıalacağı için Mahkemeye başvuru aşamasında BİR TEDBİR OLARAK GEMİNİN SEFERDEN MENİ TALEP EDİLİRİSE MAHKEMELER TEDBİR HUSUSUNDA EVLEVİYETLE KARAR VERMEKTE, İCRA TAKİBİYAPILMADAN GEMİNİN SEFERDEN MEN EDİLMESİ (YANİ LİMANDAN ÇIKIŞININ ENGELLENMESİ)SAĞLANABİLMEKTEDİR. İCRA TAKİBİ YAPMAK İSTEMEYEN MESLEKDAŞLARIMIZA BU YOLABAŞVURMASI ŞAHSİ ÖNERİMDİR. ZİRA GEMİ SEFERDEN MEN KARARI VERİLDİĞİNDE LİMANBAŞKANLIĞINA BİR MÜZEKKERE YAZILMAKTA VE GEMİNİN LİMANDAN ÇIKMASIYASAKLANMAKTADIR. SEFERDEN MEN KARARI SEBEBİ İLE SEFERE BAŞLAYAMAYAN GEMİİLGİLİLERİ (MALİK-DONATAN-İŞLETEN v.s.) MAHKEMEYE BAŞVURUP DAVA KONUSU EDİLENGEMİ ADAMI ALACAĞI MİKTARINCA TEMİNAT VERMEDİKÇE SEFERDEN MEN DEVAM ETMEKTEDİR.TEMİNAT VERİLİR İSE SEFERDEN MEN YÖNÜNDEKİ TEDBİR KARARI TEMİNAT ÜZERİNEKAYDIRILMAKTA VE GEMİ SERBEST KALMAKTADIR. BÖYLELİKLE GEMİ ADAMININ ALACAĞITEMİNAT ALTINA ALINABİLMEKTEDİR. İCRA TAKİPİLERİ YERİNE BU YOLUN TERCİH EDİLMESİDAHA İSABETLİ BİR YOL OLABİLMEKTEDİR. ZİRA GEMİ ADAMI ALACAĞI İÇİN İLAMSIZREHİN TAKİBİ YAPILACAĞINDAN VE TAKİP BORÇLUSUNUN İTİRAZI İLE BU TAKİPDURACAĞINDAN UYGULAMADA EN HIZLI YOL MAHKEMEYE BAŞVURUP SEFERDEN MEN TALEBİNDEBULUNMAKTIR.

Özetle 6762 sayılı TTK yürürlükte kaldığı müddetçe;gemi adamının çalıştığı gemi Türk gemi siciline kayıtlı bir gemi ise gemi adamıalacağı için TAŞINMAZ rehninin paraya çevrilmesi yolu ile İLAMSIZ takip, ; gemiadamının çalıştığı gemi yabancı bayraklı bir gemi ise gemi adamı alacağı içinTAŞINIR rehninin paraya çevrilmesi yolu ile İLAMSIZ takip yapılmalıdır.

6102 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra isegeminin Türk bayraklı olup olmadığına veya sicile kayıtlı olup olmadığınabakmaksızın gemi adamı alacağı için TAŞINIR rehninin paraya çevrilmesi yolu ileİLAMSIZ takip yapılmalıdır.Normal ilamsız takip (örnek 7) yapmak yerine rehintakibine başvurulması İcra Müdürlüğü tarafından geminin seferden menedilebilmesini sağlar. Zira rehin takibi kesinleşir ise takip doğrudan gemi ileilgili olur ve gemiyi takip eder. Bu halde gemi el değiştirse bile seferden menyolu ile muhafaza altına alabilir. Fakat takip ilamsız (örnek 7) olur ise İcraMüdürlüğü haklı olarak “gemi borçluya ait ise haczine” karar vermektedir. Bunoktada gemi el değiştirmiş olabilir ve bu halde takip gemiyi takip etmez, ziratakip rehine ilişkin olmadığından takipte gemi değil borçlunun şahsı takipaltındadır. Ayrıca yabancı bayraklı gemi el değiştirmemiş olsa bile LimanBaşkanlığına yazı yazıldığında yabancı bayraklı gemilerin kime ait olduğu Türkmakamlarınca tespit edilemediğinden sorun çıkmakta ve haciz uygulanamamaktadolayısı ile satış işçin geminin muhafazası (yani seferden meni) mümkünolmamaktadır.Ancak gemi adamı alacağının icra takibine konuedilmesinin olumsuz yönü bu takipler İLAMSIZ olduğundan borçlunun itirazıüzerine TAKİBİN DURMASIDIR. Takip durduğunda ise tıpkı diğer ilamsız takiplerdeolduğu gibi İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILMALIDIR. Deniz İş Kanunu Türk Bayraklı gemilerde çalışangemi adamları hakkında uygulandığından Türk bayraklı gemi hakkında yapılantakibe itiraz halinde itirazın iptali davası İŞ MAHKEMESİNDE, yabancı bayraklı gemi hakkında yapılan takibeitiraz halinde itirazın iptali davası varsa DENİZCİLİK İHTİSASMAHKEMESİNDE, olmayan yerlerde TİCARETMAHKEMESİNDE açılır.İcra takibi yapmak yerine yukarıda açıklandığı şekildegemi adamı alacağının malik-donatan-işletenden tahsili, gemi üzerinde rehinhakkı tanınması istemi ile Türk Bayraklı gemi için İŞ MAHKEMESİNDE, yabancıbayraklı gemi için varsa DENİZCİLİK İHTİSAS MAHKEMESİ yoksa TİCARETMAHKEMESİNDE dava açmak alternatif bir yoldur. Açılacak bu davada “gemi adamıalacağının TTK’ya göre rehin hakkı verdiğinden bahis ile bir TEDBİR OLARAKgeminin seferden meni talep edilebilir. Mahkeme bu tedbir istemini ivedi olarakolumlu-olumsuz bir karara bağlar. Eğer dava dilekçeniz ekinde gemi adamınınalacağının varlığına işaret eden belgeler mevcut ise Mahkeme seferden meniçerikli tedbir kararı verecek ve kararın uygulanması için Liman Başkanlığınayazacaktır. DAVA AÇMADAN DA SADECE BİR TEDBİR İSTEMİ OLARAK AYNI MAHKEMELEREBAŞVURULABİLİR. Mahkemenin tedbir kararı vermesi halinde ise HMK uyarınca 1hafta içinde esasa ilişkin davanın açılması gerekir, aksi halde verilmiş tedbirkararı kendiliğinden ortadan kalkar. Ancak bu tedbirin istenebilmesi veyatedbir talepli dava açılabilmesi içinGEMİNİN TÜRK KARA SULARINDA BULUNMASI GEREKİR. Gemi Türk karasularında değilise böyle bir tedbir kararı verilemez. Bu tedbir talebi sadece GEMİNİNBULUNDUĞU YERDEKİ MAHKEMEDEN İSTENEBİLİR. Bu yüzden gemi Türkiye’de değil ise İCRA TAKİBİ yapmak, gemi Türkiye’deise bulunduğu yerdeki mahkemeden tedbir talep etmek en doğru olan yoldur.TAKİP TALEBİ VE ÖDEME EMRİNİN DOLDURULMASIİcra Takibinde borçlu kuralolarak geminin donatanıdır. Çoğu zaman geminin donatanı aynı zamanda geminintescil malikidir. Ancak TTK’da da belirtildiği üzere bazı durumlarda gemimaliki ile donatan farklı kişiler olabilmektedir. Bu yüzden öncelikle geminindonatanın kim olduğunun doğru tespit edilmesi gerekir. Türk gemi sicilinekayıtlı gemilerin maliki veya donatanı Liman Başkanlıkları nezdinde tutulangemi sicillerinden tespit edilebilir. Hatta Deniz Ticaret Odası internetsitesinden yapılacak sorgulama ile bile bu bilgilere ulaşılabilir.Takipte donatan ilebirlikte TTK anlamında gemi işletme müteahhiti olan kişi (uygulamada işleten)de borçlu gösterilebilir.Borçluların adresibilinmiyor ise veya özellikle yabancı bayraklı gemilerde donatan yurtdışıadresinde ise DONATANA İZAFETEN gemikaptanına veya DONATANA İZAFETEN gemiacentesine (6762 S.K. 119/2) takip yöneltilebilir. Ancak buradakikaptan veya acente TAKİP BORÇLUSU DEĞİLDİR, sadece DONATANIN TEMSİLCİSİsıfatları vardır ve ÖDEME EMRİ TEBLİGATINI ALMAK YETKİLERİ VARDIR.Gemi Türkiye’de ise ödemeemrine ……..IMO nolu …… adlı geminin donatanı ………….’ya izafeten gemi kaptanı ………………yazılabilir. Tebligat evrakına da aynı ibare yazılabilir. Adres ise geminin osırada demirli bulunduğu liman olarak gösterilir. Mümkün ise memur eli iledoğrudan tebligat yapılması istenir.Acente gemi adamı iledonatanın sözleşme imzalamasına aracılık etmiş ise donatana izafeten buacentaya tebligat çıkarılabilir. Ancak gemi acentesi o gemi adamı için herhangibir aracılık yapmamış ise kendisine yapılacak tebligat geçersiz/usulsüz olacaktır.Bu yüzden ödeme emrine ……..IMO nolu …… adlı geminin donatanı ………….’ya izafetengemi acentesi ……………… yazılabilir. Tebligat evrakına da aynı ibare yazılır.Adres kısmına gemi acentesinin adresi yazılır.Takip talebi ve ödemeemrindeki “rehin konusunun ne olduğu” bölümüne ……..IMO numaralı ……….. gemisiyazılır.Gemi adamının rehin hakkıbelgeye dayanmadığından yani doğrudan kanundan doğduğundan takip talebi veödeme emrindeki takibin/rehnin dayanağı belge kısmına 6762 sayılı TTK 1235/3, 1236. ve 1242. maddelerindendoğan kanuni rehin hakkı yazılır. (6102 sayılı kanun döneminde TTK 1320, 1321 ve1380 maddelerinden doğan kanuni rehin hakkı yazılır)Takip talebinin 9 nolukısmı olan seçilen takip şekli kısmına ise 6762 sayılı TTK döneminde gemiyabancı bayraklı ise menkul rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takipibaresi, gemi Türk gemi siciline kayıtlı ise taşınmaz rehninin parayaçevrilmesi yolu ile ilamsız takip ibaresi yazılır. Yabancı bayraklı gemi içinaynı usulde örnek 8 ödeme emri düzenlenir, Türk bayraklı gemi için örnek 9 ödeme emri düzenlenir ancak itiraziçin borçluya 30 gün süre verilir)İcra Müdürlükleri çoğu zaman “İLAMSIZ OLSA BİLE REHİNTAKİBİ YAPIYORSUN, REHİN BELGEN, AKİT TABLON OLMADAN BU TAKİBİ YAPAMAZSIN”şeklinde görüş bildirmektedir. Ancak bu görüş yanlıştır. Zira burada gemiadamının rehin hakkı DOĞRUDAN KANUNDAN doğduğundan BİR AKİT TABLOSU veya REHİNSÖZLEŞMESİNE gerek yoktur. Adı üzerinde rehin KANUNDAN doğmaktadır. AKİTTABLOSUNDAN (AKİTTEN) doğmamaktadır. Üstelik genel olarak gemi adamıalacağı için İLAMSIZ takip yapıldığından borçlunun zaten itiraz hakkı vardır. Butip ilamsız takipte de İcra Müdürlüğü tıpkı diğer ilamsız takip şekillerindeolduğu gibi evrak aramamalıdır. İcra Müdürlükleri 6762 sayılı TTK 1235/3, 1236ve 1242’yi (6102 sayılı kanun 1320-1321,1380’i) iyi okumalı, değerlendirmeyiona göre yapmalıdır. Kanunun verdiği rehin hakkı için ayrı bir evraka gerekyoktur. Bu şekilde ilgili İcra Müdürlüklerine açıklama yapılır ise sorunaşılabilmektedir.Yukarıdaki açıklamalarıözetleyen bir sonuç bölümü yazmaya gerek görmedim. Bu bakımdan gemi adamıalacağını tahsil etmek isteyen meslektaşlarımızın yukarıdaki izahatçerçevesinde kendilerine en uygun hareket şeklini belirlemeleri doğruolacaktır. Gemi adamı alacaklarına ilişkin olarak sitemiz üyelerinden çoksayıda telefon aldığımdan böyle bir makalenin (ne kadar makale denebilir ise)faydalı olacağı düşüncesi ile bu yazı sadece 2 saatte genel bilgilerime dayalıolarak hazırlandığından hata var muhtemel hatalardan dolayı mazur görülmeyidilerim.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Gemi Adamı Alacağının İcra Takibine Konu Edilmesi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av.Bülent Özkan'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
29-03-2021 - 18:58
(464 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Henüz hiç değerlendirilmedi.
Okuyucu
657
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 3 gün 11 saat 26 dakika 45 saniye önce.
* Ortalama Günde 1,41 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 16206, Kelime Sayısı : 1936, Boyut : 15,83 Kb.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 2156
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04651403 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.