Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Belediye Zabıtasının Verebileceği Para Cezaları

Yazan : Av.M.Lamih Çelik [Yazarla İletişim]

BELEDİYE ZABITASININ VEREBİLECEĞİ PARA CEZALARI

M.Lamih ÇELİK
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı

Giriş

Belediye Zabıtası; beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetidir. Genel bir ifadeyle, kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek görevi, belediye zabıtasına verilmiştir. Bu çalışmamızda belediye zabıtası bu görevlerini yerine getirirken verebileceği idari para cezalarını ele alacağız.
İdari para cezası Kanunda belirlenmiş net bir parasal miktarda olabileceği gibi, işlenilen kabahatin parasal değerine uygulanmak üzere belirlenecek bir oranda olabilir.İdari para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Kanunda belirlenen alt limitlerin altında ve üst limitlerin üzerinde para cezası tayin edilemez.

Failin kabahati işlediği sırada on beş yaşını doldurmuş olması şarttır, aksine bir durumda idari para cezası uygulanamayacaktır. Onbeş yaşını doldurmamış kişi işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılasa ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneği bulunsa bile kendisine işlediği kabahatten dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır. Aynı şekilde; akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılaya-mayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında idari para cezası uygulanmaz. (Kabahatler Kanunu m. 11).
Kabahatler Kanunu’nda sağır ve dilsizlerin sorumluluğu ile ilgili bir düzenleme yer almamaktadır. 15-18 yaş arasında olan sağır ve dilsizlere, 15 yaşını doldurmamış kişi gibi değerlendirilerek idari para cezası verilmemesi daha adil olacaktır.

Yaş küçüklüğü sadece idari para cezaları yönünden sorumsuzluk hali olup kabahati işleyen kişi 15 yaşından küçük bile olsa idari para cezası dışındaki diğer idari tedbirler uygulana-bilir. Yine kabahatin işlenişine iştirak edenlerden birinin akıl hastası olması ya da on beş yaşından küçük olması halinde bunların dışındaki ortaklara idari para cezası uygulanır
Belediye zabıtasınca verilen idari para cezaları belediye bütçelerine gelir kaydedilir. Belediyelerin takip ve tahsil edecekleri idari para cezalarının kesinleşme şartı yoktur. 6183 sayılı Yasanın 37.maddesine göre bir ay içinde ödenmeyen para cezaları için 6183 sayılı AATUHK. hükümlerine göre tahsil yoluna gidilir.

İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce yani 15 gün içinde ödeyen kişiden bunun 3/4'ü tahsil edilir. Bu indirimin uygulanması için kişinin talep etmesi gerekmez. Hangi kanundan kaynaklanırsa kaynaklansın bütün para cezalarında bu indirim uygulanır. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.


a-Seyyar satıcılarla mücadele kapsamında verebileceği para cezaları;

Seyyar satıcılar; “belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse” (TDK, 2012) olarak tanımlanmaktadır. Seyyar satıcı yerine kullanılan işportacı kavramı da “gezici olarak açıkta yapılan kayıt dışı satış” (TDK, 2012) olarak tanımlanmaktadır. seyyar satıcılık, mevsim şartlarına ve bölgesel özelliklere göre çeşitlilik göstermektedir. İşsiz kalan bireyin geçimini sağlamak amacıyla başvurduğu en yaygın yollardan biridir. Seyyar satıcılar, genelde simit, sebze, tekstil ürünleri, hırdavat, pamuk şeker vb. maddeleri, kayıt dışı olarak, satışa sunmaktadır.Seyyar satıcılar, kentin sokaklarında, caddelerinde, köşe başlarında, üst ve alt geçitlerinde, metro istasyonlarının çıkış noktalarında, kavşaklarda, kırmızı ışıklarda, otoyol bağlantı noktalarında, kısaca nüfusun zaman zaman yoğunlaştığı hareketli alanlarda; belirsiz bir zaman için geçici, ancak bu belirsizlik içinde de yerleşik hale gelerek satış yapmaktadırlar.
5393 sayılı Belediye kanunun 15. Maddesinin (m ) bendine göre; “ Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek” belediyenin görevidir. Ayrıca “izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek” konusunda belediyenin yetkisi bulunmaktadır.
Kanun, gıda ve gıda dışı mallar ayırımını getirmektedir. Halbuki; canlı hayvan (koyun, köpek vb.), canlı bitki gibi gıda maddesi dışında bulunan ancak gıda dışı mal olarak da değerlendirilemeyecek varlıklarla ilgili olarak ne yapılacağı da belirtilmemiştir. Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi için encümen kararına gerek görülmemiş olması da bir eksikliktir.

Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 10 (c-5) maddesine göre; cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, …. zabıtanın görevidir. Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 11/1-f maddesine göre; zabıta “umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önlemekle” görevlidir.

Kanun koyucu toplumun bütün bireylerinin kullanımına tahsis edilmiş bulunan meydan, cadde, sokak ve yayaların gelip geçtiği kaldırımları, yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın işgal etme veya buralarda mal satışı arz etme ile kaldırımlar üzerinde inşaat malzemesi yığmayı kabahat olarak düzenlemiş, yaptırım olarak ta idari para cezası öngörmüştür.
5326 sayılı Kabahatler Kanunun işgal başlıklı 38.maddesinin birinci fıkrasında;” Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından elli Türk Lirası idari para cezası verilir.” Düzenlemesine yer verilmiştir.
Yasa koyucunun birinci fıkrada düzenlediği işgal fiili ile neyi kastettiğini yasa gerekçesinde örnekleme yoluyla anlatmıştır. Buna göre, “…böyle bir izin olmaksızın, örneğin araç park etmek, seyyar satıcılık yapmak, sergi açmak, gösteri yapmak gibi çeşitli yollarla bu mekanların işgal edilmesi halinde, belediye zabıta görevlileri tarafından ilgili kişiler hakkında idari para cezası verilmesi gerekmektedir.”
Anılan madde ile, umumun faydalandığı mekanlarda halkı rahatsız edecek faaliyetler cezalandırılmıştır. Ancak bu cezalandırma mutlak olmayıp, “idarenin açık ve yazılı izni olmamasına” bağlıdır.
Seyyar satıcıya belediye zabıtası tarafından 2017 yılı için kabahatler kanunun 38. Maddesinin 1. Fıkrasına göre işgal nedeniyle 109 TL para cezası verilmesi gerekmektedir. Bu konuda encümen kararı alınamaz. Para cezasını belediye zabıtası verecektir. Ancak yardımcı hizmet olarak ihale ile alınan zabıta personelinin bu tutanağı düzenleme yetkisi yoktur.
Buna göre seyyar satıcı eğer 2 gün içinde 109 TL yi(%25 indirimli) öderse el konulan gıda cinsinden olan malları tutanakla kendisine teslim edilir.(Cuma günü işlem yapılması halinde pazartesi günü mesai bitimine kadar beklenmesi uygun olacaktır.)Ödemezse eğer bu gıdalar tutanakla gıda bankasına teslim edilir ve tutanakta malın cinsi, miktarı ve satıcının adı ile el konulduğu tarih bilgisine yer verilmelidir.
Eğer el konulan mal gıda dışı ise seyyar satıcı 30 gün içersinde 109 TL yi ödediği takdirde mallar iade edilir. Eğer 15 gün içinde öderse %25 lik indirimden yararlanır. 30 gün içinde ödemezse mallar yoksullara dağıtılır.Bu mallar yine gıda bankasına teslim edilebileceği gibi sosyal yardımlaşma vakfı aracılığıyla da yoksullara dağıtılabilir.
Seyyar satıcıya müdahale edilirken olayın gerektirdiği ölçünün dışında aşırı bir kuvvet kullanılması halinde zabıta görevlileri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza kanununun “Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması” başlıklı 256. Maddesi gereğince ;” Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.”
Seyyar satıcının da zabıta görevlisine direnerek görevini yapması engellemesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza kanununun “Görevi yaptırmamak için direnme” başlıklı 265. Maddesine göre;” Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”hükmü uygulanır.

Satıcıların Başkalarını Rahatsız Etmesi Durumunda ;

Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişiye, 2017 yılı için 109 TL idari para cezasını Kabahatler kanunun 37. maddesine göre belediye zabıtası verir. Toplumda rahatsız edici ve sorumsuzca davranışta bulunan kişileri engellemek, genel kamu huzurunu ve güvenliğini sağlamak amaçlanmıştır. Gürültü kirliliği de kirlenmenin ve huzuru bozmanın bir başka görünümüdür. Mal veya hizmet satışı sırasında kişilerin taciz edilmesi ve yüksek sesle müşteri daveti gibi uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla bu madde konulmuştur.


Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmak-sızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığan kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından 2017 yılı için 227 TL’den 1.157 TL’ye kadar idari para cezası verilir. Özel kanunlardaki hükümler saklıdır. Örneğin; İmar Kanunu’nun 40. maddesinde arsalarda, evlerde ve sair yerlerde kamunun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin ortadan kaldırılması ile ilgili daha yüksek ceza öngörülmüştür.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek görevi, zabıtaya verilmiştir. 5846 sayılı Kanunun “Haklara Tecavüzün Önlenmesi” başlıklı 81. maddesinde; bu Kanun kapsamında korunan, yasal olarak çoğaltılmış, bandrollü nüshaların da yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışı yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenler, Kabahatler Kanunu'nun 38/1. maddesine göre cezalandırılır.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. Maddesinin k bendi ile” Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.” Görevi verilmiştir. Burada iki farklı alan vardır.Birinci Büyükşehir belediyesinin işlettiği alanlar (otogar,Toptancı haller, mezbahane, sosyal tesisler vs) diğeri ise yetkili olduğu alanlar (…. dönüm ve üzeri olan yeşil alanlar, eni …metre üzeri olan yollar,mahalleyi ilçeye bağlayan yollar,meydanlar,bulvarlar,akaryakıt istasyonları,GSM ruhsatı verdiği yerler,kentsel dönüşüm alanı ilan ettiği yerler vs)İdari yaptırım tutanağında eylemin işlendiği yer açıkça yazılmalı ki büyükşehir belediye zabıtasının yetkili olduğu anlaşılsın.
İçişleri Bakanlığı Hukuk müşavirliğince. 03.04.2015 tarihli ve 4567 sayılı “İşgallerle İlgili İşlemler” konulu Görüşünde ;
“… İlçe Belediyesi sınırları içerisinde… işletme ruhsatı verilerek faaliyette bulunan işyerlerinin kaldırım üzerine yapmış oldukları işgallerle ilgili iş ve işlemlerin Büyükşehir Belediyesince mi, İlçe Belediyesince mi yürütüleceği hususu …” İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine sorulmuştur. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 ve 27’ nci maddeleri ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52’ nci maddesinde; “Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir: … Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali,…” hükümleri çerçevesinde, söz konusu caddenin dağılımının Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla hangi belediyeye verilmişse, işgallerle ilgili iş ve işlemlerin de bu belediye tarafından yürütülmesi gerektiği, şayet bu yönde bir karar alınmamışsa 5216 sayılı Kanunun 27’ nci maddesinde yazılı “Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir.” hükmüne göre hareket edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

b. Dilencilikle mücadele kapsamında verebileceği para cezaları;

Türk hukuk sözlüğünde dilencilik terimi genel olarak; hukuki bir yetkisi olmadığı halde ve hiçbir iş emek ve menfaat karşılığı olmaksızın başkalarından para veya başkaca maddi yardım istemektir şeklinde tanımlanmaktadır. Dilencilik talep etmekle oluşur. Ancak, bu sözlü istekten başka, kavramın geniş yorumlanarak, el ve mendil açmak gibi eylemlerle isteğin açıklanmış sayılması gerekir. Dilencilik yapan kişinin iş bulamamış olmasının da mazeret sayılmaz ve dilenciliğin devamlı bir geçim vasıtası haline getirilmesinin şart değildir. Dilenirken kendisini acındırarak, karşı tarafın merhamet ve dini duygularını istismar etmek sureti ile para veya maddi bir değerinde söz konusu olabilir.
Kabahatler Kanunun 11. maddesinde fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuk hakkında ve akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye idari para cezası verilemez ancak dilencilikten elde etmiş olduğu paralar hakkında mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilebilir.

765 Sayılı TCK’nın 544. maddesinde “dilencilik yapmak”, 545. maddesinde de “başkalarını dilencilikte araç olarak kullanmak” iki ayrı suç olarak düzenlenmişti. Yeni Türk Ceza Kanunu ise, sadece başkalarını dilencilikte araç olarak kullanmayı suç olarak düzenlemiş (md. 229) bizatihi dilencilik yapmayı suç olmaktan çıkarmıştır. Nitekim sadece “dilencilik” fiili Kabahatler Kanunu’nun 33.maddesinde düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeye göre: Belediye zabıta görevlileri,dilencilik yapan kişiye 2017 yılında 109 TL idari para cezası verebilir.(Kabahatler Kanunu m.33/1)Ayrıca dilencilikten elde edilmiş bulunan gelire de el koyma yetkisine sahiptir. Elkonulan gelir varsa elkoyma tutanağı ile kayıt altına alınacak ve tutanak encümene yazılacak yazıya eklenecektir. El konulan bu gelirin bir idari tedbir olarak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verme yetkisi belediye encümenine aittir.Encümenin yetkisi bununla sınırlı olup diğer maddelere göre tutulan tutanaklar encümene gönderilmez. Encümen kararı ile dilencinin üzerinde bulunan paralar belediye bütçeye gelir kaydedilebilir.(Kabahatler Kanunu m. 33/2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin encümen kararı kesinleşmeden uygulanamaz, kesinleşinceye kadar tedbiren belediye eşyaya el koyabilir.” Mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımı, 18. maddesinin 1. fıkrasında açıkça, kabahat konusunu oluşturan veya kabahat işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ancak, yasada açık hüküm bulunan hallerde karar verilebileceği belirtilmiştir. Bu açık hüküm uyarınca, kabahat konusu eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebilmesi için yasada bunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. “( Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2007/8-143 K. 2007/155 T. 26.6.2007)
Toplumsal bir yara olan dilencilikle mücadelede ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi zabıtası yetkilidir.Ancak bu iki başlılık mücadeleyi zayıflatmaktadır. Mezarlıklar, Otogarlar ve Toptancı halleri büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu alanlar olduğundan bu yerlerdeki dilencilere müdahaleyi büyükşehir belediye zabıtası yapmalıdır. Ayrıca meydan, bulvar, cadde ve meclis kararıyla belirlenen ana yollar ile büyük parklardaki dilencilerle mücadele yetkisi de büyükşehir belediye zabıtasına ait olacaktır.

Dilencinin Kimliğini Bildirmemesi Halinde (Kabahatler Kanunu m. 40) ;

Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye, bu görevli tarafından 2017 yılı için 109 TL idari para cezası verilir.
Belediye zabıtasının görevi gereğini ifa ederken (mesela belediyenin verdiği bir ceza tutanağını), resmi dairenin giriş kapısındaki güvenlik görevlisi ziyaretçilerin kimlik ve adresle ilgili bilgileri öğrenmek yahut teyit etmek durumunda kalacaktır. Bu durumlarda kamu görevinin gereği gibi ifa edilebilmesi için, bir kamu göreviyle ilişkili olarak bir kimsenin gerektiğinde kimlik ve adresleriyle ilgili bilgileri kamu görevlilerine vermekle yükümlüdür.
Kimliği konusunda bilgi vermediği veya yanlış bilgi verdiği için asıl kimliği belirlenemeyen kişi, kimliğinin belirlenebilmesi amacıyla tutulabilecek, gözaltına alınabilecek ve gerektiğinde tutuklanabilecektir. Kamu görevlisi tarafından tutulan kişi, Cumhuriyet savcısı tarafından gözaltına alınabilecektir. Gözaltı süresi dolmasına rağmen kimliği belirleneme-yen kişinin, bu amaçla sulh ceza hâkimi tarafından tutuklanmasına karar verilecektir. Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son verilir. Kişi yanlış beyanda bulunursa, ismini kullandığı kişinin gerçek kişi olması halinde, 5237 sayılı TCY. nın 268. madde yoluyla 267/1. maddesine uyan iftira, hayali kişi olması halinde ise aynı Yasanın 206/1.maddesinde düzenlenen yalan beyanda bulunmak suçu oluşur. Kabahat nedeniyle gözaltı ve tutuklama tedbirine ancak failin kimliği ile ilgili bilgi vermemesi ya da yanlış bilgi vermesi nedeni ile başvurulabilecektir, madde metninde yer alan “adres” bilgileri için bu yönteme başvurulması mümkün değildir.

c-Gürültü kirliliği ile mücadele kapsamında verebileceği para cezaları;

Gürültü, insanların başta olmak üzere canlıların esenlik ve sessizliğini bozan her hangi bir biçimde oluşabilen, uygun sınırları aşan seslerdir.
“Hukukumuzda gürültü yapmak yasaktır. Ancak Ramazan ayında geceleyin davul çalmak, sokakta düğün yapmak, sünnet çocuklarını korna çalarak cadde ve sokaklarda arabayla gezdirmek gibi pek çok “gürültücü” gelenek ve göreneğimiz vardır. Hukukumuzda gerek polis, gerekse zabıta gürültüye müdahale etmekle görevlidir. Ne var ki yukarıda örnekleri verilen gürültücü geleneklerimiz söz konusu olduğunda, çeşitli sosyal ve psikolojik faktörler nedeniyle, polis ve zabıta şu ya da bu şekilde, bu tür gürültüye müdahale etmekten kaçınmaktadır.”
Başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, Kabahatler kanunun 36. Maddesi gereğince 2017 yılı için 109 TL idari para cezası verilir.
2872 sayılı Çevre Kanunu’nun (ÇK) 14. maddesine göre; kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmelikte belirlenen standartlar üzerinde gürültü çıkarılması yasaktır.
8 Kasım 2015 tarihli Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;

1. Özellikle mahalle aralarında yapılan düğünler ile asker uğurlamalarının merkezden denetimi yerine Kabahatler Kanunu kapsamında mahallinde ve kısa sürede gereğinin zabıta veya polis tarafından yapılmasına olanak sağlanmıştır.
2. Konut ve öğrenci yurtları çok hassas kullanımlara alınarak, Yönetmelik genelinde getirilen yasaklama ve saat sınırlamaları ile gürültüden korunmaları sağlanmıştır.
3. İnsanların uyku zaman dilimlerinde rahatsız olmaması için, çok hassas kullanımların bulunduğu (konut, hastane ve okullar gibi) alanlarda konser, gösteri, miting, festival gibi açık hava faaliyetleri 24:00-07:00 saatleri arasında yapılması yasaklanmıştır.
4. Konut, okul ve hastane gibi çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu yerlerde eğlence maksadıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak, tamamen yasaklanmıştır. Ancak, halkın birlikte kutladığı ve birlik olduğu dini ve milli bayramlar, yerel milli günler ve il genelinde yapılan festival gibi büyük kutlamalar kapsam dışı bırakılmıştır.

5. Özellikle yaz sezonunun başlaması ile birlikte gürültü şikayetlerinin arttığı eğlence yerleri “Canlı Müzik İzni” almadan hiçbir suretle müzik faaliyetini gerçekleştiremeyecektir.
Bakanlık tarafından denetim yetkisi belediyeye devredilmesi halinde belediye zabıtası Çevre Kanunu’na göre ceza kesebilecektir. Ancak tahsil olunan cezaların %50 si çevre kanunun 24. maddesi gereğince belediyeye ait olacaktır.
Yetki devri yapılmaması halinde ise belediyenin bulunduğu Çevre ve Orman İl Müdürlüğüne bilgi vermek gerekir, belediye çevre kanununa göre kişiye para cezası veremez.
Ceza verilmesini gerektiren eylemler, toplu olarak birlikte yaşamanın zaruri kıldığı ortak yaşam, mekan ve alanlarında başkalarının huzur ve sükununu ihlal edebilecek nitelikte gürültü teşkil edebilecek basit fiiller olup gürültü neticesinde kişinin korku-kaygı-panik duymuş olması gerekmez.
Gürültü yapma kabahatini oluşturan eylemlere teşebbüs, mevcut hükümlere göre mümkün değildir. Çünkü kabahatin oluşabilmesi için mutlaka o eylemin yapılması gerekir. Kişinin ses düzeneklerini kurması kısa seslerle deneme yapması bu kabahate teşebbüs sayılmaz. Ama bir kere de gürültü yapıldıysa bunun kasten ya da taksirle olmasına bakılmaz. Örneğin; bir inşaat şirketi meskun mahal içerisinde iş makineleriyle kazı ya da inşaat yapacaksa bu gürültülü işi ancak günün belli saatlerinde yapabilir, aksine bir davranışla kabahat oluşur.
Açık bir düzenlemenin bulunmadığı için gürültüye neden olan eşyaların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilemez.
Bu fiilin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye 2017 yılı için 2.325 TL’den 11.658 TL’ye kadar idari para cezası verilir.
Yargıtay 19. CD. E. 2015/50 K. 2015/171 T. 9.4.2015 sayılı kararında;
“Kabahatler Kanununa göre gürültü yapma eylemi için Emniyet yetkilileri idari para cezası düzenleme yetkisine sahip iken, Çevre Kanunu ve bağlantılı mevzuatından kaynaklanan gürültü yapma veya gürültüye neden olma eylemi için Emniyet yetkililerinin idari para cezası uygulama yetkilerinin olmadığı, zira 2872 Çevre Kanununun 12. maddesine göre bu yetkinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine ait olduğu, ancak bu yetkinin çevre denetimi birimi kuran belediye başkanlıkları gibi sınırlı kurumlara devredilebileceği, Kanunun bu maddesinde yetkinin devredilebileceği kurumlar arasında Emniyetin sayılmadığı, dolayısı ile yetkilerinin bulunmadığı;
Öte yandan Çevre Kanununa göre verilebilecek idari yaptırımlara karşı tebliğden itibaren 30 gün içerisinde idari mahkemesinde dava açılabilecek iken, Kabahatler Kanununa göre verilen idari para cezalarına karşı tebliğ veya tefhimden itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine başvurulması gerektiği, “ görüşüne yer verilmiştir.

d-Çevre Kirliliği ile Mücadele kapsamında verebileceği para cezaları:

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10 (c-4) maddesine göre; Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek ve Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, meydan vermemek zabıtanın görevidir. m.10 (a-24)
Evsel ve bireysel atık ve artıklar, bunların toplanmasına özgü yerler dışına atan kişiye 2017 yılı için 36 TL idari para cezası verilir.(md. 41/1) Atıldığı yer büyükşehir belediyesi tarafından işletiliyorsa ve yetkili olduğu yer ise büyükşehir belediye zabıtası ceza verebilir.
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10 (c-7) maddesine göre; Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek zabıtanın görevidir.
Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait bir alana bırakan kişiye 2017 yılı için 109 TL para cezası verilir.(md. 41/3) Atıldığı yer büyükşehir belediyesi tarafından işletiliyorsa ve yetkili olduğu yer ise büyükşehir belediye zabıtası ceza verebilir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 7.maddesinin (i) fıkrasına göre ; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini," hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak” büyükşehir belediyesinin görevidir
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10 (b-2) maddesine göre; 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, zabıtanın görevidir.
İnşaat atık ve artıklarının bunların toplanmasına ve depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye 2017 yılında 227 TL – 6.989 TL TL arasında para cezası verilir. İnşaatı yapan tüzel kişi ise 227 TL– 11.658 TL arasında para cezası verilir. Bu kabahat karşılığında idari para cezasından ayrı olarak, atık ve artıkların bulunduğu yerden kaldırılması dolaysıyla yapılan giderlerinde ilgili kişiden tahsil edilmesi öngörülmüştür.(Kabahatler Kanunu md. 41/4) En az ve en çok limiti belirlenmiş cezalarda, en az cezadan daha yüksek bir para cezası verildiği takdirde bunun gerekçesi yani ağılaştırıcı sebebi tutanağın açıklamalar kısmında belirtilir.
Madde 41/5 de,kullanılmaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair yere bırakan kişiye 109 TL para cezası verileceği belirtilmiştir.Buna göre belediyelerin her yıl,örneğin ocak,mayıs,eylül ayının belirli bir günü gibi veya her ayın son günü gibi ve yılda en az üç kez olmak üzere bu tür eşyaların toplanma günleri önceden belirleyerek uygun araçlarla duyurulması gerekir.Belediye bu günlerde dışarıya bırakılan eşyaları toplayacaktır. İlan edilen günler dışında dışarıya bu tür eşyalarını bırakanlara ceza verilecektir.Günler belirlenip ilan edilmedikçe para cezası verilemez.
Kullanılamaz hale gelen motorlu kara ve deniz nakil araçlarını sokağa veya kamuya ait herhangi bir yere bırakan kişiye bu fiilinden dolayı 575 TL para cezası verilir. (md.41/6) Ancak ilgilinin bu kabahatler dolaysıyla meydana gelen kirliliği derhal yok etmesi halinde idari para cezası verilmeyebilir.(md. 41/8)
41.madde de belirtilen bu cezalara büyükşehir belediyesine ait alanlarda/yetkili olduğu yerlerde olması halinde büyükşehir belediye zabıta görevlileri karar verir.(md.41/7)
Toplumun tüm bireylerinin kullanımına tahsis edilmiş bulunan meydan ve parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara; yetkili makamlardan açık ve yazılı bir izin alınmadıkça, bez, kağıt ve benzeri afiş veya ilan asılması kabahat olarak tanımlanmıştır. Burada yine afiş asılan yerlerin büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanında olup olmadığında bakılacak ve ona göre idari para cezasını verecek yetkili zabıta belirlenecektir.
İzinde gösterilen sürenin sonunda afiş ve ilanların, izin alan kişi tarafından derhal toplatılmaması da kabahat oluşturmaktadır. Bu kabahatleri işleyenlere zabıta görevlileri 2017 yılı için 227 TL-6.989 TL arasında para cezası verebilir. (Kabahatler Kanunu m. 42/1-2)

İlgili tarafından toplanmadığı için, bu afiş ve ilanların belediyece toplatılması halinde, ayrıca toplatma masrafı da tahsil edilir. (m. 42/3)e- Otogar Zabıtasının verebileceği para cezaları;

Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerle ilgili olarak görevli belediye zabıtası 19/7/2003 tarih ve 25173 sayılı resmi gazetede yayınlanan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 27. maddesine bu kanuna göre idari para cezası vermeye yetkilidir. Büyükşehirlerde bu görev ve yetki, büyükşehir belediyesi zabıtasına aittir.Ancak büyükşehir belediye meclis kararıyla otogar ilçe belediyesine devredilmişse ceza kesme yetkisi ilçe zabıtasına ait olacaktır.

İdari para cezaları Karayolu taşıma yönetmeliğinin 75. maddesi ile 4925 sayılı Kara yolu taşıma kanununun 26. maddesinde düzenlenmiştir.
1- Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesi kapsamına giren hizmetlerini, hizmetin ifasını imkânsız kılan yasal mücbir sebepler dışında yapmaktan kaçınamazlar. Bu hizmetlerden ayırım yapmaksızın herkesin yararlanmasını ve hizmetin sürekliliğini sağlamak zorundadırlar.(m.5/6) Buna göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara 2017 yılı için 625 TL (kanunun m.26/c)para cezası verilir.
2- Taşıma hizmetlerinin yerine getirilmesi, hizmeti üstlenenler veya üçüncü şahıslar tarafından engellenemez. (m.5/7)Buna göre bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde 2017 yılı için 1.879 TL (kanunun m.26/ç) para cezası verilir.
3-Biletsiz yolcu taşıyanlara 2017 yılı için 625 TL (m.26/c) para cezası verilir.
4- Ücret tarifelerini görülebilecek şekilde işyerleri, terminal ve bilet satış yerleri ile kargo kabul/dağıtım yerlerine asmayan, ayrıca bir örneğini yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmayanlara (m.57/3) 2017 yılı için 248 TL (m.26/g) para cezası verilir ve aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilemez.
5- Ücret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara (m.57/4) 2017 yılı için 625 TL (m.26/g) para cezası verilir.
6- zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyerleri, terminal ve bilet satış yerlerine asmayan, ayrıca bir örneğini yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmayanlara (m.58/3) 2017 yılı için 248 TL (m.26/g) para cezası verilir ve aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilemez.
7- zaman tarifelerine uymayanlara (m.59/1) 2017 yılı için 625 TL (m..26/g) para cezası verilir ve aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilemez.
8- Tarifeli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez. (m.60/1)Buna aykırı davrananlara 2017 yılı için 374 TL (m.26/j) para cezası verilir.

Sonuç; Kişilere, idare hukuku alanındaki düzene aykırı davranışları nedeniyle verilen idarî cezalar, idarî yaptırımların en önemlilerinden biridir. Para cezaları, idarî cezalar arasında yer almaktadır. İdarî para cezalarını diğer cezalardan ayıran en belirgin nitelik, onların idarî makamlar tarafından verilmesidir.”(Anayasa Mahkemesi 15.5.1997 T. E.1996/72 K. 1997/51-RG 01.02.2001-24305) İdari para cezası, mahkemelerin yükünü azaltmak ve cezaların hızla uygulanabilmesini sağlamak amacıyla, bir yargı kararı olmadan idare ve idaredeki görevlilerce uygulanan yaptırımlardır. İdari nitelikte bir yaptırım olarak para cezası verilmesi kişinin lehinedir. Çünkü bu cezalar adli sicile kaydedilmez ve ödenmediği takdirde hapis cezasına dönüştürülmez.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Belediye Zabıtasının Verebileceği Para Cezaları" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av.M.Lamih Çelik'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
14-06-2017 - 14:23
(1468 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 7 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 7 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
28699
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 2 saat 37 dakika 15 saniye önce.
* Ortalama Günde 19,55 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 31015, Kelime Sayısı : 3991, Boyut : 30,29 Kb.
* 9 kez yazdırıldı.
* 15 kez indirildi.
* 1 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 1974
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03821802 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.