Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [BankacılıkK. 91] MADDE GEREKÇESİ
Madde 91.- Kurumun hizmet birimlerinin, sayısı onu geçmemek üzere daire başkanlıklarından oluşan ana hizmet birimleri, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşacağı ve bunların Kurumun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirleneceği ifade edilmiştir. Ana hizmet birimi olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ve insan kaynakları ve eğitim, idari ve mali işler ve benzeri faaliyetleri yürütmek üzere Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının kurulacağı h...
(Şerh No: 2031 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 11:58)

 Bilgi  [BankacılıkK. 90] MADDE GEREKÇESİ
Madde 90.- Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere atanacak Kurum başkan yardımcılarının nitelikleri Kurul üyelerinin taşıması gereken nitelikler ile paralellik sağlanarak düzenlenmiştir. Ayrıca, iş akış süreçlerinin etkinliğinin sağlanması bakımından yetki devrinin yapılabilmesinin çağdaş yönetimin bir gereği olması sebebiyle, Başkan yardımcılarının gerektiğinde yetkilerinin bir kısmını hukukun genel ilkeleri çerçevesinde astlarına devredebilecekleri öngörülmüştür.
(Şerh No: 2030 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 11:57)

 Bilgi  [BankacılıkK. 89] MADDE GEREKÇESİ
Madde 89.- İyi yönetimin temel unsurlarından biri olarak görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde düzenlenmesi gerektiğinden hareketle Başkanın bu Kanun uyarınca yerine getireceği görevler ile yetkileri açıklığa kavuşturulmuştur. Başkan, Kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumlu kılınmıştır. Bu sorumluluk, Kurum çalışmalarının yürütülmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuya duyurulması görev ve yetkilerini kapsamaktadır.
(Şerh No: 2029 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 11:56)

 Bilgi  [BankacılıkK. 88] MADDE GEREKÇESİ
Madde 88.- Kurul, bu Kanun ve diğer mevzuatta belirtilen görevler yanında; düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör ile ilgili düzenlemeler yapmak, Kurumun stratejik planını oluşturmak, bu planla uygun bütçeyi karara bağlamak, Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak, Kurumun üst düzey personelini atamak, taşınmaz alımı gibi konuları karara bağlamakla görevli ve yetkili kılınmıştır.
(Şerh No: 2028 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 11:51)

 Bilgi  [BankacılıkK. 86] MADDE GEREKÇESİ
Madde 86.- Kurul üyeliği görevinin layıkıyla yerine getirilebilmesi, görevin ifası için gerekli zamanın ayrılmasını ve Kurul kararlarından etkilenecek taraflara eşit mesafede olunmasını gerektirir. Bu hususlar dikkate alınmak suretiyle, Kurul üyelerinin görevleri sırasında yapamayacakları işler belirlenmiştir. Bankalar, finansal holding şirketleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri hakkında içerden edinilen bilgilerin Kurul üyelerinin kişisel menfaatleri doğrultusunda kull...
(Şerh No: 2026 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 11:45)

 Bilgi  [BankacılıkK. 85] MADDE GEREKÇESİ
Madde 85.- Maddede, Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri belirlenerek süresi biten üyelerin yeniden atanamayacakları öngörülmüştür. 83 üncü maddenin gerekçesinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, bağımsızlığın bir unsuru olarak, Kurumun üst düzey yönetiminin görevden alınmasına ilişkin kuralların açıklığa kavuşturulması amaçlanmıştır. Üyeliklerin sürekli veya geçici olarak boşalması hâlinde Kurulun toplanması ve karar almasının aksamaması için gerekli önlemler alınmıştır. Kurum faaliyetleri...
(Şerh No: 2025 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 11:26)

 Bilgi  [BankacılıkK. 84] MADDE GEREKÇESİ
Madde 84.- 83 üncü madde gerekçesinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurul üyeliklerine atanacaklarda aranacak şartlar, Kanun kapsamındaki kuruluşların kurucularının sahip olması gereken nitelikler de dikkate alınarak bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununa göre daha ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu çerçevede, üyelerin Bakanlar Kurulunca, yüksek öğrenim sonrası en az on yıl deneyim sahibi veya bu maddede belirlenen öğrenim dallarında en az on yıl öğretim üyeliğ...
(Şerh No: 2024 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 11:23)

 Bilgi  [BankacılıkK. 83] MADDE GEREKÇESİ
Madde 83.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanunda yer alan hüküm korunarak, yedi üyeden oluşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Kurumun karar organı olduğu, Kurul Başkanının aynı zamanda Kurumun da başkanı olduğu ifade edilmiştir. Başkanın herhangi bir sebeple görevde bulunmaması durumunda Kurul toplantılarının aksamaması için Başkana vekâlet edilmesi hususu açıklığa kavuşturulmuştur.
(Şerh No: 2023 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 11:21)

 Bilgi  [BankacılıkK. 82] MADDE GEREKÇESİ
Madde 82.- Günümüzde olağanüstü hızlanan teknolojik gelişmeler ve küreselleşme süreci, toplumsal ilişkileri giderek karmaşıklaştırmakta, bu durum idarî yapılanmaya yeni kurum ve kavramların eklenmesini zorunlu kılmaktadır. Çağdaş demokratik hukuk devletinin bu yeni süreçte en temel sorunu, bir yandan artan idarî faaliyet alanlarına uygun yönetim sistem ve kurumlarını oluştururken, öte yandan da bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin en kapsamlı biçimde korunması olmaktadır. Bu arayışların orta...
(Şerh No: 2022 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 11:20)

 Bilgi  [MÖHUK. 66] MADDE GEREKÇESİ
Madde 66- Yürütme maddesidir.
(Şerh No: 2021 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 24-11-2009 11:00)

 Bilgi  [MÖHUK. 65] MADDE GEREKÇESİ
Madde 65 – Yürürlük maddesidir.
(Şerh No: 2020 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 24-11-2009 11:00)

 Türkçe  [KiraK. 14] 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu kapsamında kiraya verilen taşınmazlar hakkında da bu yasa hükümleri uygulanır.
(Şerh No: 1995 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 10:40)

 Türkçe  [KiraK. 13] Kiracının ölümü halinde, işyerleri için aynı mesleği sürdüren kiracının mirasçıları ve ortaklarına ve konutlar için de kiracıyla birlikte oturan kişiler aleyhine kira sözleşmesinden ve Borçlar Kanununun bu kanun ile çelişmeyen diğer hükümlerinden kaynaklaran ödevlerini yerini getirdikleri sürece tahliye davası açılamaz.
(Şerh No: 1994 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 10:38)

 Bilgi  [EskiBK. 265] Kiracının ölümü halinde kira sözleşmesinin sonlandırılması
Borçlar Kanunu md.265 kira sözleşmesi devam ederken kiracının ölümü durumunda kiralayana kira sözleşmesini fesih hakkı vermekteyse de, bu madde 6570 sayılı yasanın uygulama alanı bulduğu kira sözleşmeleri için uygulanamaz. 6570.sayılı yasanın 13. maddesi kiracının ölümü halinde mirasçılarının tahliyesini engelleyen bir hüküm getirmektedir: http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=24
(Şerh No: 1993 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 10:32)

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan yargılanan sanığa davetiyenin 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğüne uygun olarak tebliğ edilmemiş olması sanığın savunma hakkının kısıtlanması anlamına gelir.
(Şerh No: 1849 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 24-11-2009 10:03)

 Bilgi  [BankacılıkK. 81] MADDE GEREKÇESİ
Madde 81.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun birliklerin organ seçimleri, statülerinin belirlenmesi, gelir ve giderleri ile üyelerine uygulayabilecekleri disiplin cezalarına ilişkin hükümler korunmuş, birliklerin üyelerine uygulayabilecekleri ceza miktarı belirlenmiştir.
(Şerh No: 1992 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 10:02)

 Bilgi  [BankacılıkK. 80] MADDE GEREKÇESİ
Madde 80.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda birliklere tevdi edilen görev ve yetkiler korunmuş olup, birlikler, mesleğin gelişimini sağlamak, meslek ilkelerini belirlemek suretiyle, üyelerin birlik ve mesleğin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, meslek personelinin uyacakları meslekî ilke ve standartları belirlemek, Kurum ile işbirliği yapmak suretiyle bankalar arasında ortak projelere ilişkin işbir...
(Şerh No: 1991 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 10:00)

 Bilgi  [BankacılıkK. 79] MADDE GEREKÇESİ
Madde 79.- Maddede, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine benzer şekilde, mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ve katılım bankalarının kendi aralarındaki müşterek ihtiyaçların karşılanmasını, meslekî faaliyetlerin kolaylaştırılmasını, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesinin sağlanmasını, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin hâkim kılınmasını, meslekî disiplin ile ahlakının korunmasını...
(Şerh No: 1990 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 09:51)

 Bilgi  [BankacılıkK. 78] MADDE GEREKÇESİ
Madde 78.- Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede bir yandan küreselleşme ve bölgesel entegrasyon eğilimleri, diğer yandan tüketici tercihlerinin değişmesi, finans sektöründe yapısal değişimleri zorunlu kılmıştır. Bu yapısal değişim sürecinde finansal hizmet biçimleri arasındaki farklar azalmış ve genellikle bankaların liderliğinde çok sayıda finansal hizmeti bir arada sunan finansal gruplar yaygınlık kazanmıştır. Finansal grupların bir biçimi olarak ortaya çıkan finansal holding şirketleri d...
(Şerh No: 1989 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 09:49)

 Bilgi  [BankacılıkK. 77] MADDE GEREKÇESİ
Madde 77.- Maddede, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında olduğu şekilde Kanunun uygulanmasında kalkınma ve yatırım bankalarının Kanunun hangi maddelerine tâbi olacağı belirlenmiştir.
(Şerh No: 1988 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 09:48)

 Bilgi  [BankacılıkK. 76] MADDE GEREKÇESİ
Madde 76.- Bankaların verdiği hizmetler oldukça çeşitli olup, sürekli değişiklik gösterebilmektedir. Müşterilerin aldıkları hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorunlarına cevap vermek üzere bankalarda bir sistemin kurulması ve müşterilerini, bu hizmetler hakkında bilgilendirme zorunluluğu getirilmiştir. Diğer taraftan, müşterilerin talebi hâlinde yapılan işlemlere ilişkin her türlü bilgi ve belgenin bir nüshasının verilmesi öngörülmüştür. Öte yandan bankaların müşterilerinin birçoğunun sektör...
(Şerh No: 1987 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 09:46)

 Bilgi  [BankacılıkK. 75] MADDE GEREKÇESİ
Madde 75.- Bankaların ve mensuplarının etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesi, bu kuruluşlarda iyi yönetimi güçlendirecek, sosyal sorumluluğu artıracaktır. Bankalar ile mensuplarının her türlü davranış kalıplarının kanunlarla düzenlenmesi, olası her durum için bir davranış kalıbı belirlemek anlamına geleceğinden mümkün bulunmamaktadır. Değişen ve gelişen ihtiyaçlar çerçevesinde piyasanın ve rekabetin gerektirdiği etik ilkelerin ve örnek davranışların belirlenmesi, sektörde hizmet kalitesinin v...
(Şerh No: 1986 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 09:45)

 Bilgi  [BankacılıkK. 74] MADDE GEREKÇESİ
Madde 74.- Bankaların faaliyetleri güvene dayandığından bankalar hakkında yapılacak haberlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi beklenir. Bankalar hakkındaki itibarı zedeleyici haberler, bu kuruluşlarda fon çekilişine veya bu kuruluşların daha kötü şartlarda fon temin etmelerine sebep olmak suretiyle malî durumlarının bozulmasına ve hatta kuruluşun sektördeki yerine bağlı olarak sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana gelmesine neden olabilecektir. Bu tür haber yapacakl...
(Şerh No: 1985 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 09:41)

 Bilgi  [BankacılıkK. 73] MADDE GEREKÇESİ
Madde 73.- Bu maddenin ilk fıkrasında bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (8) numaralı fıkrasında öngörülen ve Kanunun uygulanmasında ve uygulamanın denetiminde görev alanlar açısından düzenlenen özel sır saklama yükümlülüğü aynen muhafaza edilmiş, ayrıca bankalara ve bunların bağlı ortaklık, iştirak, birlikte kontrol edilen ortaklıkları ve müşterilerine ait öğrenilen sırların başkalarının yararına da kullanılamayacağı hükme bağlanmıştır. Buna ilâ...
(Şerh No: 1984 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 09:40)

 Bilgi  [BankacılıkK. 72] MADDE GEREKÇESİ
Madde 72.- Banka bilançoları, gerek makro ekonomik değişkenlerdeki gelişmeler, gerekse bankaların kendi aktif ve pasif işlemlerinden kaynaklanan sebeplerle sorunlu hâle gelebilmektedir. Bu durum, hem tasarruf sahiplerinin zarara uğramasına yol açmakta, hem de bir güven ve itibar kurumu olan bankalara olan güvenin ortadan kalkmasına veya azalmasına neden olmaktadır. Münferiden bir bankada başlayan sorun, sistemik bir finansal krize yol açabilmektedir. Bu durumun önceden tespit edilip önlenebilmes...
(Şerh No: 1983 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 09:39)

 Bilgi  [BankacılıkK. 71] MADDE GEREKÇESİ
Madde 71.- Bu madde, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası ile (4) numaralı fıkrası birleştirilmek ve bir takım ilâveler yapılmak suretiyle düzenlenmiştir. Malî bünye zafiyeti bulunan banka hakkında alınan düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı tedbirlere rağmen en sonunda en etkin çözümün bankanın tasfiyesi olduğuna karar verilebilir. Bu tür bir seçim, bankanın değeriyle ilgili ciddi kaygıların olması ve bankanın yaşamasın...
(Şerh No: 1981 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 09:37)

 Bilgi  [MÖHUK. 2] MADDE GEREKÇESİ
Madde 2 – 2675 sayılı Kanunun 2 nci maddesini kısmen karşılamaktadır. 2675 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ve “atıf” “renvoi” diye isimlendirilen bu hüküm, her türlü hukukî ihtilâf için uygulanacak yabancı hukukun kanunlar ihtilâfı kurallarının başka bir hukuku yetkili kılması hâlinde bu hukukun maddî hukuk kurallarının uygulanmasını öngörmekteydi. Tatbikatta, mahkemelerin yabancı hukuku uygulamasındaki güçlükler ve özellikle yabancı hukukun kanunlar ihtilâfı hükümler...
(Şerh No: 1947 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 21:17)

 Bilgi  [MÖHUK. 3] MADDE GEREKÇESİ
Madde 3 – 2675 sayılı Kanunun 3 üncü maddesini kısmen karşılamaktadır. Madde metninde, hüküm değişikliğine gidilmeksizin, “ikametgâh” deyimi yerine Türk Medenî Kanunu ile uyum sağlamak amacıyla “yerleşim yeri” deyimi kullanılmıştır.
(Şerh No: 1946 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 21:15)

 Bilgi  [MÖHUK. 4] MADDE GEREKÇESİ
Madde 4 – 2675 sayılı Kanunun 4 üncü maddesini kısmen karşılamaktadır. Uygulanacak hukuk açısından vatansızlar yanında, mültecileri de dikkate almak maksadıyla yetkili hukukun vatandaşlık esasına göre tayinini düzenleyen 2675 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendine “mülteciler” ibaresi eklenmiştir. Tasarının 4 üncü maddesinin (a) bendine “ve mülteciler” ibaresinin eklenmesinin amacı, sadece, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca millî hukukun uygulanması gereken...
(Şerh No: 1945 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 21:15)

 Bilgi  [MÖHUK. 5] MADDE GEREKÇESİ
Madde 5 – 2675 sayılı Kanunun 5 inci maddesini aynen karşılamaktadır.
(Şerh No: 1944 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 21:14)

 Bilgi  [MÖHUK. 1] MADDE GEREKÇESİ
Madde 1 – 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 1 inci maddesini aynen karşılamaktadır.
(Şerh No: 1940 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 21:00)

 Bilgi  [MÖHUK. 1] GENEL GEREKÇE
1. 20/5/1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun Türk Hukukundaki Yeri 20/5/1982 tarihinde kabul edilip 1982 yılının Kasım ayında yürürlüğe giren 2675 sayılı “Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun” özellikle sadece temel konuları esas alarak hazırlanmış bir kanundu. 2675 sayılı Kanun kanunlaştığında, o dönemde yürürlüğe giren Avusturya, İtalyan ve Alman Kanunlarıyla hemen hemen aynı kapsama ve ihtiyaçları karşıladığı kabul edilen...
(Şerh No: 1939 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 20:54)

 Bilgi  [İİK. 179] Erteleme Kararının Takip ve Davalara Etkileri
İİK 179/b maddesi gereğince iflasın ertelenmesi kararının etki edeceği takipler sadece iflası ertelenen borçlu aleyhine olan takiplerdir.Bu borçlu tarafından açılan takiplere kararın bir etkisi yoktur. Borçlu aleyhine evvelce(iflasın ertelenmesi kararından önce)başlamış takipler iflasın ertelenmesi kararı ile kanun gereği kendiliğinden durur.Takibe karara rağmen devam edilmesi halinde borçlunun şikayeti üzerine icra hakimliğince takibin durdurulmasına karar verilir. Buna karşılık erteleme ka...
(Şerh No: 1938 - Ekleyen: Av.Onur ÖMEROĞLU - Tarih : 23-11-2009 20:36)

 Bilgi  [BankacılıkK. 70] MADDE GEREKÇESİ
Madde 70.- Bu maddede, 68 ve/veya 69 uncu maddede yer alan önlemleri almayan ya da almasına rağmen sorunları giderilemeyen veya bu tedbirlerin alınması hâlinde dahi sonuç alınamayacağı belirlenen bankalar hakkında alınması öngörülen tedbirler düzenlenmektedir. 68 ve 69 uncu maddelerin uygulanmasına rağmen bankanın durumunda bir düzelme ve iyileşme katedilememesi durumunda, bankanın faaliyetlerinin sınırlandırılması ya da geçici olarak durdurulması, faiz oranı ve vadelere sınırlama ve kısıtlama...
(Şerh No: 1937 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:29)

 Bilgi  [BankacılıkK. 69] MADDE GEREKÇESİ
Madde 69.- Bu madde ile 68 uncu maddede yer alan önlemleri almayan ya da almasına rağmen sonuç alınamayacağı belirlenen bankalar hakkında alınması öngörülen tedbirler düzenlenmektedir. Madde ile bankanın yönetim kurulunun ve mensuplarının yapısına, uzun vadeli veya duran varlıklarının elden çıkarılmasına, kredi kullandırımının sınırlandırılmasına ve bu gibi temel unsurlarına müdahale niteliği taşıyan önlemler hüküm altına alınmaktadır.
(Şerh No: 1936 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:26)

 Bilgi  [BankacılıkK. 68] MADDE GEREKÇESİ
Madde 68.- Bu madde ile 67 inci maddede sayılan önlem alınmasını gerektiren hâllerden bir ya da bir kaçının tespiti hâlinde alınacak düzeltici tedbirler hüküm altına alınmaktadır. Bu madde ile gözetim ve denetim sonucunda malî bünyesinde sorunlar tespit edilen bir bankanın ilk olarak bu sorunları Kurumun uygun göreceği ve onaylayacağı bir plân dâhilinde "kendi kendine düzeltme"si teşvik edilmekte, gözetim ve denetim otoritesinin bu süreçte öngördüğü tedbirler, bankanın malî yapısının düzeltilmes...
(Şerh No: 1935 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:24)

 Bilgi  [BankacılıkK. 67] MADDE GEREKÇESİ
Madde 67.- Temel işlevi fon fazlası olan kesimlerin bu fonlarını fona ihtiyacı olan kesimlere aktarmak olan bankalar, birer itibar müessesesi olması nedeniyle güven ortamında çalışmak zorundadır. Bankacılığın temel fonksiyonu söz konusu fon tahsisini yaparken maruz kaldıkları riski yönetmektir. Bankacılık, ekonomik faktörlerden hızlı ve yoğun bir şekilde etkilenen ve etkilerini ekonominin diğer alanlarına hızla aktaran kırılgan bir sektördür. Bu gelişmiş ülkeler için olduğu kadar, ülkemiz için d...
(Şerh No: 1934 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:21)

 Bilgi  [BankacılıkK. 66] MADDE GEREKÇESİ
Madde 66.- Bankaların malî bünyeleri kendi faaliyetlerinin yanında yurt içi ve yurt dışı bağlı ortaklıkları, nitelikli paya sahip oldukları ortaklıkları ve birlikte kontrol ettikleri ortaklıkları ile yurt dışı şube veya temsilciliklerinin faaliyet sonuçlarından etkilenmektedir. Söz konusu ortaklık, şube veya temsilciliklerden kaynaklanabilecek risklerin bankaların malî bünyesini zayıflatabilme olasılığı bulunmaktadır. Bu tür durumlara mahal vermemek amacıyla, ana ortaklık bankalar ile bunların y...
(Şerh No: 1933 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:19)

 Bilgi  [BankacılıkK. 65] MADDE GEREKÇESİ
Madde 65.- Kanunun amacı doğrultusunda, kapsamda zikredilen kuruluşların Kanun hükümlerine uyumunun zamanında ve süreklilik arz edecek şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu husus, uluslararası uygulamalarda da görüldüğü üzere, etkin bir denetimin sağlanabilmesi amacıyla, sadece yerinde yapılacak denetimlere bağlı olmamalı, aynı zamanda Kurum tarafından istenen bilgi, belge ve raporlamalar üzerinden Kurum bünyesinde yapılacak gözetim faaliyetleri ile bütünlük arz etmelidir. Bu ...
(Şerh No: 1932 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:18)

 Bilgi  [BankacılıkK. 64] MADDE GEREKÇESİ
Madde 64.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (6) numaralı fıkrasının (b) bendi ile 20 nci maddesinin (6) numaralı fıkrasının (c) bendi hükümleri dikkate alınmak suretiyle Avrupa Birliği direktifleri çerçevesinde sigorta kapsamında sayılmayan hesaplar açık bir biçimde belirtilmiştir. Ayrıca, sigorta kapsamı dışında tutulmasında yarar veya gerek görülen mevduat, katılım fonu ve hesapların kapsam dışına alınması hususunda Kurula yetki verilmesi ön...
(Şerh No: 1931 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:12)

 Bilgi  [BankacılıkK. 63] MADDE GEREKÇESİ
Madde 63.- Kredi kuruluşlarındaki mevduatların ve katılım fonlarının emre amade olmaması durumunun göz önüne alınması gerektiğinden ve asgarî bir mevduat ve katılım fonu koruma seviyesinin temin edilmesinin şart olduğundan bahisle mevduatın sigortalanmasına ilişkin bu madde hükmü ihdas edilmiştir. Mevduatın ve katılım fonunun sigortalanması, sektördeki tüm kuruluşlar arasında bir dayanışmanın, finansal bütünleşmenin ve denetimin vazgeçilmez bir unsuru olarak görülmektedir. Bankalara duyulan ...
(Şerh No: 1930 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:09)

 Bilgi  [BankacılıkK. 62] MADDE GEREKÇESİ
Madde 62.- Madde bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 10 uncu maddesinin (4) numaralı fıkrası esas alınarak düzenlenmiştir. Katılım bankalarında zamanaşımına uğrayan katılım fonu, emanet ve alacakların da Fona gelir kaydedileceği hükmüne yer verilmiştir.
(Şerh No: 1929 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:04)

 Bilgi  [BankacılıkK. 60] MADDE GEREKÇESİ
Madde 60.- Bu madde, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 10 uncu maddesi esas alınarak düzenlenmiştir. Kalkınma ve yatırım bankalarının yapacakları işlemler sonucu elde edecekleri fonlardan mevduat sayılmayacak olanların kapsamı genişletilerek, bu bankaların müşterilerinden ve kendi müstakrizlerinden genel esaslar dâhilinde sağladıkları fonların yanı sıra, ortak ve ortaklıklarından genel esaslar dâhilinde sağladıkları fonlar ile bankalardan, para piyasaları, sermay...
(Şerh No: 1928 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:03)

 Bilgi  [BankacılıkK. 61] MADDE GEREKÇESİ
Madde 61.- Madde ile, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 10 uncu maddesinin (3) numaralı fıkrası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun rehinlere ve hapis hakkına, 818 sayılı Borçlar Kanununun alacağın devir ve temlikine, takasa ilişkin hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, özel cari hesap ile katılma hesabı sahiplerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
(Şerh No: 1927 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:00)

 Türkçe  [MülgaHUMK. 21] Haksız bir eylemden kaynaklanan dava o eylemin yapıldığı yer mahkemesinde görülebilir.
(Şerh No: 1926 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 19:58)

 Bilgi  [BankacılıkK. 59] MADDE GEREKÇESİ
Madde 59.- Bankaların emin bir şekilde çalışmasının sağlanması ve malî güçlerinin korunması amacıyla, bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlara bağış sınırı getirilmiştir. Bu sınırlama ile, bir malî yılda yapılabilecek bağış tutarı toplamının, banka özkaynağının binde dördünü aşamayacağı hükmü getirilmiştir. Ayrıca, yapılacak bağışların en az yarısının kanunlarla vergi muafiyeti tanınan alanlara yapılması şart koşulmuştur.
(Şerh No: 1924 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:54)

 Bilgi  [BankacılıkK. 58] MADDE GEREKÇESİ
Madde 58.- Bankacılık sektörünün malî yapısı üzerinde bulunan risk unsurları iyi yönetilmediği takdirde banka bilançoları üzerinde ciddi boyutta olumsuz etkileri olacağı tâbiidir. Bu bağlamda, temel bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan risklere ilâve olarak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi çerçevesinde faaliyet gösteren sandıkları bulunan bankaların, söz konusu sandıklarda oluşabilecek teknik açıklardan ötürü ilâve bir yükle karşılaşması riski bulunmaktadır. S...
(Şerh No: 1923 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:53)

 Bilgi  [BankacılıkK. 57] MADDE GEREKÇESİ
Madde 57.- Uzun vadeli duran değerlere yatırım yapılması suretiyle banka kaynaklarının likit değerlerden uzaklaştırılmaması, kaynakların bankacılık faaliyetleri çerçevesinde kullanımı yoluyla ekonomide daha verimli alanlara aktarılması, Kanun kapsamındaki kuruluşlarca toplanan fonların mümkün olduğunca finansal araçlara yatırılması ve ekonomik birimlerin fon ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ve bankanın likidite gücünün korunması amacıyla, bankaların edinecekleri gayrimenkullerin bu Ka...
(Şerh No: 1922 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:52)

 Bilgi  [BankacılıkK. 56] MADDE GEREKÇESİ
Madde 56.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 13 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasında, malî olan ve olmayan ortaklıkların hesapları konsolide edilerek malî tablo üretilmesi öngörülmüş, ancak uygulamadaki güçlükler nedeniyle buna geçilememiştir. Bankaların malî olmayan ortaklıklarındaki riskleri kendi bünyelerine sirayet edebilmekte; iç kontrol, risk yönetimi ve konsolide denetim sisteminin etkinliğini zayıflatabilmekte, kuruluşların gerçek malî durumlarının tes...
(Şerh No: 1921 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:48)

 Bilgi  [BankacılıkK. 55] MADDE GEREKÇESİ
Madde 55.- Bu madde, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 11 inci maddesinin (6) numaralı fıkrası esas alınarak düzenlenmiştir. Maddede kredi sayılan ancak bu kredilere esas varlıkları ihraç edenler, kredilerin karşılığının nakde tahvil olma kabiliyetleri, kredi sayılan değerlerin ediniminin iradî olup olmaması, özkaynak hesabında indirilecek değer olarak dikkate alınıp alınmaması gibi hususlar gözetilerek söz konusu değerlerin kredi sınırlamalarında dikkate alınmam...
(Şerh No: 1920 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:47)

 Bilgi  [BankacılıkK. 54] MADDE GEREKÇESİ
Madde 54.- Bu madde, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 11 inci maddesinin (2) ve (5) numaralı fıkraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bankalarca, bu Kanunun 49 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkrasında belirtilen bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin toplamının özkaynakların yüzde yirmi beşini aşamayacağı, buna ilâveten, Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan bankanın dâhil olduğu risk grubu b...
(Şerh No: 1919 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:46)

 Bilgi  [BankacılıkK. 53] MADDE GEREKÇESİ
Madde 53.- Madde, Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 11 inci maddesinin (12) numaralı fıkrası esas alınarak düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme ile bankalarca verilecek krediler ile diğer alacaklar yanında diğer varlıklarındaki muhtemel değer düşüklükleri için de karşılık ayrılması ilkesi kabul edilmiştir. Ayrıca, Basel II de düşünülerek, bankalara, aktiflerinin kalitesine ve sınıflandırılmasına, garantilerin ve teminatların alınmasına, bunların değerinin ve güvenil...
(Şerh No: 1918 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:45)

 Bilgi  [EskiBK. 358] Borçlar Kanunu 358/1 Hükmüne Göre Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama ve İşi Sürdürme Borcu
Borçlar Kanunu 358/1 Hükmüne Göre Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama ve İşi Sürdürme Borcu Özge Yücel* Özet Eser sözleşmelerinde yüklenicinin işe zamanında başlama ve işi sürdürme borcu yüklenicinin asli edim yükümlülükleri arasında yer alır. Yasa ile açıkça öngörülen bu borç aynı zamanda özen borcunun gereğidir. Borçlar Kanununun 358/1 hükmü kanımızca bir erken temerrüt halini düzenlemektedir. İşe zamanında başlanmaması veya işin sözleşmeye aykırı olarak ertelenmesi veya süresinde tamaml...
(Şerh No: 850 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 23-11-2009 19:44)

 Bilgi  [BankacılıkK. 52] MADDE GEREKÇESİ
Madde 52.- Krediler nedeniyle maruz kalınacak risklerin ölçülmesi, karşı tarafın malî gücünün düzenli olarak analiz edilmesi ve izlenmesi, bu amaçla gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi etkin bir risk yönetimi açısından önem arz etmektedir. Bu maddede bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 11 inci maddesinin (11) numaralı fıkrasında yer alan hesap durum belgesine ilişkin hükümler, Basel II düşünülerek, ihtiyatlı denetim açısından değişen koşullara göre yeni...
(Şerh No: 1917 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:44)

 Bilgi  [BankacılıkK. 51] MADDE GEREKÇESİ
Madde 51.- Bankaların, dâhil olunan risk gruplarına verilen krediler nedeniyle maruz kaldıkları risklerini makul ve sürdürülebilir bir seviyede tutmaları, bu risklerin iyi bir şekilde izlenmesine bağlıdır. Söz konusu risklerin izlenebilmesi ve kontrol altında tutulabilmesi için kredi açma, onay verme gibi kredilendirme süreçlerinin her bir aşamasında yapılması gereken inceleme, tespit, değerlendirme ve benzeri her türlü işlemler ve bu işlemlere ilişkin görev tanımları ile yetki ve sorumlulukları...
(Şerh No: 1916 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:43)

 Bilgi  [BankacılıkK. 50] MADDE GEREKÇESİ
Madde 50.- Bu madde bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 11 inci maddesinin (9) numaralı fıkrası hükümleri korunarak düzenlenmekle birlikte söz konusu maddede sayılan unsurlara ilâve olarak, yönetim kurulu üyelerine, banka mensuplarına, bunların eş ve velâyetleri altındaki çocuklarına çek karnesi vermek suretiyle kredi kullandırılmasına imkân tanınmış ve bu kişilere açılacak kredi limitleri net ücretlerine bağlı olarak mevcut piyasa koşulları çerçevesinde belirlenmi...
(Şerh No: 1915 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:40)

 Bilgi  [BankacılıkK. 49] MADDE GEREKÇESİ
Madde 49.- Risklerin izlenmesi ve kontrolü, kredi kuruluşlarının etkin denetiminin tamamlayıcı ve ayrılmaz bir parçası olup, mevcut risklerin tek bir müşteri ya da birbiriyle bağlantılı müşterilerden oluşan bir grup üzerinde yoğunlaşması, zarar ve kayıplara yol açabileceğinden, uluslararası uygulamalarda, riskliliğin tespitinde, kullandırılan kredilerin yanı sıra kredinin kullandırıldığı risk grubunun da önemi artmıştır. Risk grubunun en önemli özelliklerinden biri, grubun içinde yer alan bir ki...
(Şerh No: 1914 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:38)

 Bilgi  [BankacılıkK. 48] MADDE GEREKÇESİ
Madde 48.- Bu madde, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası esas alınarak düzenlenmiş, uygulamada kredi olarak kabul edilen, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayrinakdî krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler ile ters repo işlemlerinden alacakların da kredi sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte, uygulamada ortaya çıkabilecek ve kredi olarak kabul ed...
(Şerh No: 1913 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:37)

 Bilgi  [BankacılıkK. 47] MADDE GEREKÇESİ
Madde 47.- Kanunda veya bu Kanun uyarınca çıkarılacak düzenlemeler ile belirlenecek sınırlama veya oranlarda yaşanabilecek aşımlar, ilgili maddesine göre cezai yaptırıma konu olmakla birlikte bu aşımların giderilmesi de önem arz etmektedir. Aşımların giderilmesinde kullanılacak yöntemler ve aşımların giderilme süresi, aşımların boyutuna da bağlı olarak kuruluşun malî bünyesi üzerinde farklı etkilere sahip olacaktır. Söz konusu aşımların mahiyetine, boyutuna bağlı olarak gerekli önlemlerin en kıs...
(Şerh No: 1912 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:36)

 Bilgi  [BankacılıkK. 46] MADDE GEREKÇESİ
Madde 46.- Yakın dönemde yaşanan krizler, bankaların likidite durumlarının banka başarısızlıklarında çok önemli bir faktör olduğunu göstermiştir. Ayrıca, uluslararası standartlar likidite riskinin ölçülmesi ve yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, bu maddeyle bankaların, etkin denetimi çerçevesinde malî bünyelerinin yakından takibi ve asgarî likidite yükümlülüğü tutarının karşılanabilmesi için Merkez Bankasının uygun görüşü alınmak suretiyle usûl ve esasları Kurul tarafından belirl...
(Şerh No: 1911 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:36)

 Bilgi  [BankacılıkK. 45] MADDE GEREKÇESİ
Madde 45.- Bankaların malî gücünün önemli göstergelerinden biri, özkaynaklar ile mevcut ve potansiyel riskleri nedeniyle karşılaşabilecek olası zararlar arasındaki ilişkiyi esas alan sermaye yeterliliği standart oranıdır. Bu oranın düzenlemelerde öngörülen orana nispeten düşük olması hâlinde, bankanın faaliyetlerinin emin ve güvenilir bir şekilde sürdürülmesinin tehlike arz ettiği ve faaliyetin devamının tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerine zarar verebileceği fikri uluslararası uygulamalar...
(Şerh No: 1910 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:35)

 Bilgi  [BankacılıkK. 44] MADDE GEREKÇESİ
Madde 44.- Özkaynak, kuruluşların faaliyetlerinin sürdürülmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması, ödeme gücünün değerlendirilmesi ve ihtiyatlı denetimin gerçekleştirilmesinde önemli bir değerlendirme ölçütüdür. Kuruluşların güçlü özkaynaklarının bulunması faaliyetlerinin sürekliliğini, hareket kabiliyetlerini ve şoklara karşı dayanıklılıklarını artırıcı bir faktördür. Özkaynak, uluslararası uygulamalarda da standart oranların tespiti bakımından önemli bir referans olarak kab...
(Şerh No: 1909 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:34)

 Bilgi  [BankacılıkK. 43] MADDE GEREKÇESİ
Madde 43.- Madde, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 13 üncü maddesi esas alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte, koruyucu düzenlemeler ilk defa Kanunun diğer hükümleri ile ilişkilendirilerek açık bir şekilde hüküm altına alınmıştır. Bankaların faaliyetlerinin emin ve güvenilir bir şekilde icra edilebileceğinin tespiti malî güçlerinin yeterliliğinin tespitini de gerektirmektedir. Genel olarak uluslararası ve ulusal uygulamalarda şirketlerin malî güçleri...
(Şerh No: 1908 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 18:42)

 Bilgi  [BankacılıkK. 42] MADDE GEREKÇESİ
Madde 42.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan belgelerin saklanmasına ilişkin hüküm esas alınarak, belgelerin bankalarca on yıl süreyle saklanması zorunluluğu getirilmiş ve maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Kurul tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 1907 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 18:41)

 Bilgi  [BankacılıkK. 41] MADDE GEREKÇESİ
Madde 41.- Finansal raporların sağlıklı ve güvenilir bir şekilde hazırlanması, aksi durumun yaratabileceği olumsuz sosyal ve ekonomik sonuçlar nedeniyle önem arz etmektedir. Konunun önemine binaen madde ile Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi, finansal tabloların hazırlanması, onaylanması, denetlenmesi, yetkili mercilere sunulması ve yayımlanmasına ilişkin sorumluluklar bankaların idare ve temsilinden sorumlu olan yönetim kuruluna verilerek yasal alt yapının g...
(Şerh No: 1906 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 18:40)

 Bilgi  [BankacılıkK. 40] MADDE GEREKÇESİ
Madde 40.- Maddede, Avrupa Birliği direktiflerine uyum çerçevesinde, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma ilkeleri de dikkate alınarak bankalara; statülerine, yönetim ve organizasyon yapılarına, insan kaynaklarına, faaliyetlerine, kuruluşun finansal durumuna, yönetimin değerlendirmeleri ile geleceğe yönelik beklentilerine ilişkin bilgileri, finansal tabloları, yönetici özeti ile birlikte bağımsız denetim raporunu içeren yıllık faaliyet raporu hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Yatırımcıların, tasarr...
(Şerh No: 1905 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 18:39)

 Bilgi  [BankacılıkK. 39] MADDE GEREKÇESİ
Madde 39.- Bu maddede, bankalar tarafından hazırlanan finansal raporlardan Kurulca belirlenecek olanların temel ilkeler çerçevesinde, doğru, anlaşılabilir ve finansal bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek şekilde hazırlanabilmesini ve finansal raporlama sürecinde üst düzey yönetimin gözetiminin sağlanmasını teminen, yönetim kurulu başkanı, denetim komitesi üyeleri, genel müdür ile finansal raporlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı ve ilgili birim müdürü veya bu unvanlara eşdeğer kişiler tar...
(Şerh No: 1904 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 18:37)

 Bilgi  [BankacılıkK. 38] MADDE GEREKÇESİ
Madde 38.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 13 üncü maddesinin konsolide malî tabloların düzenlenmesine ilişkin hükmü, Kanunun sistematiği dikkate alınarak ve konsolide denetimle irtibatı kurularak yeniden düzenlenmiştir. Malî tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Buna karşın, konsolid...
(Şerh No: 1903 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 18:37)

 Bilgi  [BankacılıkK. 37] MADDE GEREKÇESİ
Madde 37.- Bankaların malî durumlarının doğru olarak tespiti muhasebe sistemlerinde üretilen bilgilerin, kayıtların gerçek mahiyetlerine uygun ve anlaşılır olmasına bağlıdır. Bankaların yönetim kurulu ve hissedarlarının doğru kararlar alabilmeleri ile yatırımcıların ve diğer ilgili tarafların bankalar hakkında doğru değerlendirmeler yapabilmeleri, bu bilgilerin ve kayıtların güvenilir ve anlaşılır olmasına bağlıdır. Son yıllarda oldukça önemli sayıda kitlenin maddi zarara uğramasına neden olan d...
(Şerh No: 1902 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 18:36)

 Bilgi  [BankacılıkK. 36] MADDE GEREKÇESİ
Madde 36.- Bu madde yeni ihdas edilmiş olup, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun bu konudaki boşluğu giderilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşları, değerleme kuruluşları ile destek hizmeti kuruluşlarının bankalara verecekleri hizmetleri nedeniyle verdikleri zararlardan doğacak sorumluluklarının karşılanabilmesi bakımından sigorta şirketinin seçimindeki esaslar da dâhil olmak üzere Kurul tarafından belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde sorumluluk sigortası yaptırm...
(Şerh No: 1901 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 18:35)

 Türkçe  [MülgaHUMK. 16] Türkiye'de bilinen yerleşim yeri olmayanlara karşı açılacak varlık davalarına, Türkiye'de oturdukları yer mahkemesinde ve Türkiye'de bilinen konutu yoksa varlıklarının ya da çekişmeli şeyin ya da güvencesi varsa o güvencenin bulunduğu yer mahkemesinde bakılır.
(Şerh No: 1900 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 18:11)

 Önerge  [MülgaHUMK. 15] Bir davada görev yapan avukatların o dava ile ilgili ücret ve gider istemleri, istenen tutar ne olursa olsun o davaya bakan mahkemece karara bağlanır.
(Şerh No: 1899 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 17:55)

 Türkçe  [MülgaHUMK. 15] Bir dava nedeniyle iki taraf vekillerinin ücret ve gider savları tutarı ne olursa olsun o davaya bakan mahkemede görülür.
(Şerh No: 1898 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 17:44)

 Türkçe  [MülgaHUMK. 14] Asal davanın görüldüğü mahkeme, karşı davaya bakmaya da yetkilidir.
(Şerh No: 1897 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 17:39)

 Türkçe  [MülgaHUMK. 13] Taşınmazlara ilişkin davalar, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde görülür. Taşınmazlara ilişkin davalar, nedeni ne olursa olsun taşınmazın kendisine ya da taşınmaz üzerinde bir hakka ya da geçici bile olsa onun elmenliğine ya da alıkoyma hakkına ilişkin olanlardır. Katlanma haklarına ilişkin savlarda, üzerine katlanma hakkı düşen malın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Dava birden fazla taşınmaza ilişkin ise taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür.
(Şerh No: 1896 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 17:38)

 Bilgi  [TTK. 708] Keşide yeri ile ödeme yerinin aynı yer ve /veya farklı yer olmasından ne anlaşılması gerekeceği.
Yasada üç farklı ibraz müddeti düzenlenmiştir.Bu düzenleme yapılırken kanun koyucunun keşide yeri ve ödeme yerinden hareket ederken aynı yer-farklı yer(kanunun ifadesiyle başka bir yer)şeklinde bir kıstasdan hareket etmesi ve aynı yer ile farklı yerden ne anlaşılması gerektiği konusunda madde metninde ve madde gerekçesinde hiçbir açıklama yapılmamış olması özellikle ülke içi çekler bakımından bu yerden ne anlaşılması gerektiği konusunda doktrinde tartışmalara neden olduğu gibi, ibraz müddeti gib...
(Şerh No: 1895 - Ekleyen: Av.Onur ÖMEROĞLU - Tarih : 23-11-2009 17:03)

 Bilgi  [MK. 434] MK. 434 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde İsviçre Medeni Kanununun yeni 397c maddesinden alınmıştır. Burada kısıtlı bir kişinin kuruma yerleştirilmesine veya alıkonulmasına ya da ergin bir kişi hakkında vesayete ilişkin diğer önlemlerden birinin alınmasına gerek görüldüğü takdirde bildirim yükümlülüğü getirilmektedir. Bildirim yükümlülerinden birisi, kişinin bulunduğu yerdeki Vesayet makamı, diğeri ise özel kanunlarda öngörülen ilgililerdir. Bildirimin yapılacağı yer ilgilinin yerleşim yeri vesayet makamı olarak belirlenm...
(Şerh No: 1894 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-11-2009 16:55)

 Bilgi  [MK. 433] MK. 433 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde İsviçre Medenî Kanununun yeni 397 b maddesinden kısmen değiştirilmek suretiyle alınmamıştır. Birinci fıkrada kural olarak yerleştirme veya alıkoymaya, ilgilinin yerleşim yeri Vesayet makamlarının yetkili olduğu belirtilmekte, ancak gecikmede sakınca bulunan hâllerde ilgilinin bulunduğu yerdeki vesayet makamlarının da karar yetkisine sahip olduğu ifade edilmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında yerleştirmeye veya alıkoymaya yetkili vesayet makamının kurumdan çıkarmaya da yetkil...
(Şerh No: 1893 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-11-2009 16:52)

 Bilgi  [MK. 432] MK 432 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde kenar başlığıyla birlikte İsviçre Medenî Kanununun yeni 397 a maddesinden aynen alınmıştır. Bu ve bunu izleyen maddelerde, kişinin korunması amacıyla özgürlüğünün kısıtlanması söz konusu olup, bu denli önemli bir konunun koşulları, hüküm ve sonuçlan Özel hükümlerin konulmasını gerektirmiştir. Maddede kişinin bir kuruma yerleştirilmesi veya alıkonulması belli sebeplere bağlanmıştır. Bunlar toplum için tehlike oluşturan akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu mad...
(Şerh No: 1892 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-11-2009 16:49)

 Bilgi  [MK. 431] MK. 431 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 381 inci maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki metinde sadece kayyımın atanmasından söz edildiği halde maddede buna "yasal danışman" da eklenmiştir
(Şerh No: 1891 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-11-2009 16:45)

 Bilgi  [MK. 430] MK. 430 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 380 inci maddesini karşılamaktadır. İkinci fıkrada "Sulh mahkemesi" yerine "vesayet makamı" deyimi kullanılmıştır. Madde iki fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. Birinci fıkra temsil kayyımı atanmasında, ikinci fıkra ise yönetim kayyımı atanmasında yetkiyi düzenlemektedir.
(Şerh No: 1890 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-11-2009 16:43)

 Bilgi  [MK. 429] MK. 429 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 379 uncu maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki maddenin "Mahdut ehliyet" şeklindeki kenar başlığı, Beşinci Ayırımın başlığa uygun olarak "Yasal Danışmanlık" biçiminde değiştirilmiştir. Maddedeki "reyi alınmak üzere müşavir" yerine "yasal danışmanı" deyimi kabul edilmiştir. Maddenin (1) numaralı bendinde "husumet" den söz edilmiş iken usul hukukuna uygunluk sağlamak ve maksadı daha iyi anlatabilmek için "dava açma ve sulh olma" deyimleri kullanılmıştır. Ma...
(Şerh No: 1889 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-11-2009 16:41)

 Bilgi  [MK. 428] MK. 428 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 378 inci maddesini karşılamaktadır. İsteğe bağlı kısıtlama sebepleri 408 inci maddede belirlenmiştir. Sayılan sebeplerden birinin bulunması yeterli olmayıp, ayrıca kişinin kendisine kayyım atanması isteminde bulunması da zorunludur.
(Şerh No: 1888 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-11-2009 16:38)

 Bilgi  [MK. 427] MK 427 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 377 nci maddesini karşılamaktadır. Yürüdükteki madde yönetim kayyımlığının bir koşulu olarak "idaresi kimseye ait olmayan mallar"dan söz etmektedir, İsviçre Medeni Kanununun bu maddeyi karşılayan 393 üncü maddesinde ise bunun yerine "zorunlu yönetimden yoksun mallar" dan söz edilmektedir. Bu deyim daha isabetli olduğundan yeni düzenlemede bu ifadeye yer verilmiştir. Maddenin (1) numaralı bendinde, yürürlükteki hükmü aynen tekrarlanmakla beraber, gaiplik kurumu...
(Şerh No: 1887 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-11-2009 16:33)

 Bilgi  [MK. 426] MK. 426 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 376 ncı maddesini karşılamaktadır. Bu madde ile başlayan birinci bölümün beşinci ayırımın başlığı içeriğine uygun olarak, "yasal danışmanlık" deyiminin de eklenmesi suretiyle "Kayyımlık Ve Yasal Danışmanlık" biçiminde düzenlenmiştir. Yürürlükteki metinde yer alan "Sulh mahkemesi" deyimi yerine "vesayet makamı" deyimi kullanılmıştır. Maddede başka bir hüküm değişikliği yoktur. Sadece (1) numaralı bendindeki "gaip olmak" ifadesi gaiplik kurumu ile karıştırmaya elve...
(Şerh No: 1886 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-11-2009 16:29)

Alacaklının isminin takip talebine yazılıp ödeme emrine yazılmamış olması takibin değil ödeme emrinin iptalini gerektirir.
(Şerh No: 1885 - Ekleyen: Av.Onur ÖMEROĞLU - Tarih : 23-11-2009 16:25)

 Bilgi  [MK. 425] MK. 425 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 375 inci maddesini karşılamaktadır. Maddenin kenar başlığı İsviçre Medenî Kanununun 391 inci maddesindeki aslıyla uyumlu olmak üzere "görevin verilmesi" şeklinde değiştirilmiştir. Maddedeki "Sulh mahkemesi" yerine "vesayet makamı" deyimi kullanılmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 1884 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-11-2009 16:24)

Yargı kararlarının uygulanmamasına ilişkin tazminat davalarında her olayın özelliğine göre zararın kesinleşme süresi farklılık gösterebileceğinden, usul sürelerin belirlenmesinde içtihat birliğine gidilmesi mümkün değildir.
(Şerh No: 1883 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 23-11-2009 16:24)

 Bilgi  [MK. 424] MK. 424 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 374 üncü maddesini karşılamak tadır. Arılaştırılmak ve "Asliye mahkemesi" yerine "denetim makamı", "Sulh mahkemesi" yerine "vesayet makamı" deyimleri kullanılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.
(Şerh No: 1882 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-11-2009 16:22)

 Bilgi  [MK. 423] MK. 423 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 373 üncü maddesini karşılamak tadır. Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 1881 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-11-2009 16:20)

 Bilgi  [MK. 422] MK. 422 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 372 nci maddesini karşılamaktadır. Arılaştırmak suretiyle kaleme alınmıştır. Maddedeki "sulh mahkemesi" yerine "vesayet makamı" deyimi kullanılmıştır.
(Şerh No: 1880 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-11-2009 16:17)

 Bilgi  [MK. 421] MK. 421 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 371 inci maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki maddeden farklı olarak iki fıkra halinde düzenlenmiştir. Birinci fıkra vasiliğe atama kararının hemen vasiye tebliğ edilmesiyle ilgilidir, İsviçre Medeni Kanununun bu maddeyi karşılayan 387 nci maddesinin birinci fıkrasında bu bildirimin yazılı obuası hükme bağlanmıştır. Maddede geçen -tebliğ- sözcüğü yazılı bildirimi ifade etmek üzere kullanılmıştır. İkinci fıkrada sadece kısıtlamaya ve vasi atanmasına ilişkin ...
(Şerh No: 1879 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-11-2009 16:14)

İdari eylemler nedeniyle hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka bir suretle öğrendikleri tarihten itibaren 1 yıl ve herhalde 5 yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeksizin doğrudan doğruya Danıştay'a dava açmaları halinde, bu hususun İdari Merci tecavüzü sayılarak Danıştay Kanununun 74. ve 75. maddeleri uyarınca davanın her safhasında dava dilekçesinin ilgili mercie tevdiine karar verilmelidir.
(Şerh No: 1878 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 23-11-2009 16:12)

 Bilgi  [MK. 420] MK. 420 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 370 inci maddesini karşılamaktadır. Ancak ondan farklı olarak madde iki fıkra haline getirilmiştir, İsviçre Medeni Kanununun bu maddeyi karşılayan 386 ncı maddesi üç fıkra hâlinde düzenlenmiştir. Mehazın ilk iki fıkrası tek fıkra hâline getirilmiş, vesayet makamının kararının ilân edilmesi İM hâli de kapsadığından ayrı fıkra hâline getirilmiştir.
(Şerh No: 1877 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-11-2009 16:10)

 Bilgi  [İİK. 63] Maddenin 2003 yılından önceki hali (eski İİK 62/4) ile kıyası.
2003 yılında 4949 sayılı yasa ile yapılan bu düzenlemenin karşılığı, yürürlükten kaldırılan eski İİK 62.maddesinin 4.fıkrasıydı. 63.maddeye karşılık gelen eski İİK 62/4'ün 'borçlu itirazında sebep bildirmediği takdirde itirazın kaldırılması duruşmasında ancak alacaklının istinat ettiği senet metninde anlaşılan itiraz sebeplerini ileri sürebilir' şeklindeki düzenlemesi nedeniyle Yargıtay o dönemde verdiği kararlarda doktrindeki aksi yöndeki görüşlere rağmen maddenin lafzına bağlı kalarak borçlunu...
(Şerh No: 1876 - Ekleyen: Av.Onur ÖMEROĞLU - Tarih : 23-11-2009 16:06)

 Bilgi  [AKDK. 2] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 2- Tasarının ikinci maddesine göre, koruma kararının bir örneği sulh hukuk mahkemesince Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi olunacak ve kararın uygulanması zabıta marifetiyle izlenecektir. Koruma kararına uyulmaması halinde, zabıta, kadının şikâyet dilekçesi vermesine gerek koşmadan re'sen Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kararına eş hakkında sulh ceza mahkemesinde kamu davası açacaktır. Söz konusu davanın duruşmanın Meşhut Suçların Muhakeme Usulüne tabi tutulması suretiyle yargılamanın süratl...
(Şerh No: 1875 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 15:54)

 Bilgi  [AKDK. 1] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 1- Tasarının birinci maddesiyle, kadının aile içi şiddete maruz kaldığını bizzat kendisinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi halinde, sulh mahkemesince Türk Medeni Kanununda öngörülen tedbirlerden ayrı olarak bu maddede sayılan koruyucu tedbirlerden biri veya birkaçına birden hükmedilecektir. Örneğin: Kocanın eve içkili gelerek kadın ve çocuklara karşı şiddet eylemlerinde bulunduğu hallerde mahkemece sadece "alkollü vaziyette eve veya işyerine yaklaşmama", "kadının eşyalarına zar...
(Şerh No: 1874 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 15:52)

 Bilgi  [AKDK. 1] GENEL GEREKÇE
Anayasanın 41. Maddesinde belirtildiği gibi toplumun temelini aile oluşturmaktadır. Bireysellikten toplumsallığa geçişin en küçük birimi olan ve karşılıklı rıza ile oluşan ailenin sağlıklı yapılanması ve yürütülmesi toplumun varoluşunu ve yarınlara güçlü bir biçimde uzanmasını doğrudan etkilemektedir. Ülkemizin büyükanne, büyükbaba, anne, baba ve torunların birlikte yaşadığı geleneksel geniş aile sisteminden hızlı sanayileşme ve buna paralel olarak şehirleşmeyle birlikte çekirdek aile tipi d...
(Şerh No: 1873 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 15:50)

 Bilgi  [MK. 419] MK. 419 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 369 uncu maddesini karşılamaktadır. Henüz ergin olmayanların gerekli görülerek kısıtlanmasına karar verilen hallerde, ikinci fıkraya kısıtlama kararının ancak ergin olma tarihinden itibaren sonuç meydana getireceği hakkında bir ibare eklenmek suretiyle maddeye açıklık getirilmiştir. Madde, kaynak İsviçre Medenî Kanununun 385 inci maddesine uygun olarak üç fıkra haline getirilmiştir. Hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 1872 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-11-2009 15:46)

Mahkemelerin görevi kamu düzeni ile ilgili olduğundan, bu hususun mahkemece re'sen gözetilmesi gerekir. Somut olayda, taraflar arasında işçi, işveren, işveren vekili ilişkisi (hizmet ilişkisi) bulunmadığından, tazminat istemli davanın İş Mahkemesinde değil, miktara göre genel mahkemelerde (Sulh Hukuk-Asliye Hukuk) bakılması gerekir.
(Şerh No: 1871 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 15:44)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,29462504 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.