Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

1163 S.lı Kooperatifler Kanunu - Son Eklenen Şerhler

1163 S.lı Kooperatifler Kanunu - Son Eklenen Şerhler

Kooperatif ile ortağı arasındaki davalar, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 99. maddesinin 1. fıkrasının “Bu kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava sayılır” hükmü gereğince Ticaret Mahkemesinde görülmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 16995 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 02-04-2020 17:47)

Davalı Kooperatifçe ortaklıktan ihraç edilen davacıların, taşımacılık ve komisyonculuk işi ile iştigal eden dava dışı anonim ortaklığı kurmuş bulunmalarına, bu ortaklıktaki sermaye paylarının çok yüksek olmasına ve bu ortaklığı yönetmek ve temsil etmek suretiyle, ana sözleşmeye aykırı durumlarını saklamak amacıyla Tüzel kişilik arkasına saklandıkları anlaşıldığından; bu ortaklar için alınan ihraç kararını onaylayan direnme kararı Usul ve Kanun'a uygundur.
(Şerh No: 16994 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 31-03-2020 19:01)

Kooperatif genel kurulu toplantısında alınan kararla yönetim kuruluna verilen yetki neticesi, yönetim kurulunun müteahhide, avans hesabına borç yazarak devrettiği daireyi harici alım satım sözleşmesi ile müteahhitten devralıp zilyetliğinde bulunduran davacının, zilyetliğindeki yerin kapıcı dairesinin sığınağın bir kısmı da dahil edilerek meskene dönüştürülen yer olduğunun tespiti sonrası, kooperatife de üye olduğu iddiasıyla müteahhide ve kooperatife karşı ikame ettiği tapu iptal ve tescil, olm...
(Şerh No: 15233 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-12-2013 12:58)

Dava, teslim edildiği halde primi ve vergi borcunu ödemediği iddia edilen muhasebeci ile denetleme görevini yapmayan kooperatif müdürü aleyhine açılmıştır. Bu dava, müdür yönüyle bir sorumluluk davasıdır ve 1163 S.K. m.98 atfı ile 6762 sayılı TTK m.341-342'ye göre, böyle bir davanın açılabilmesi için genel kurulca davanın ikamesi yolunda karar alınması ve davanın denetçiler tarafından açılması gerekir. Yukarıda açıklanan yasa hükümleri yerine getirilmeden ve menfaat çatışması sonucunu doğuran...
(Şerh No: 14963 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2013 12:34)

İbra, kooperatifin gerçek durumunu yansıtmalıdır. Bilanço ve gelir gider tablosu tüm ayrıntıları ile açıklanıp irdelenmişse, genel kurulca verilen ibra kararı, gerçek anlamda borçtan kurtarma ve aklama niteliğini taşır. İbra, sadece genel kurulun bilgisine sunulan işlemleri içerir. Açıklanmamış, belgeye dayandırılmamış ve vasat yetenekli bir ortağın anlayamayacağı konularda ibra, yok sayılır.
(Şerh No: 14959 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-08-2013 09:58)

Kararda, Kooperatifler Kanunu'nun 23. maddesinde yer alan eşitlik kuralına aykırı olabilecek şekilde alınan sonraki kooperatif genel kurul kararlarının akıbeti değerlendirilmektedir.
(Şerh No: 14958 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-08-2013 09:46)

1163 S.K. m.23 uyarınca ortaklar hak ve yükümlülüklerde eşit konumdadır. Yönetim kurulunun bu ilkenin dışına çıkarak kooperatife ortak kabul edebilmesi için ya genel kurulun kendilerine açıkça yetki vermiş olması gerekir ya da yönetim kurulu bu hususu genel kurul gündemine alarak, genel kurulun tartışmasına açıkça sunması ve genel kurulun da yapılan uygulamayı açıkça ya da zımnen benimsemesi gerekir. Somut olayda yönetim kurulunun, sabit ve peşin aidat ödemek suretiyle ortaklığa alımında açı...
(Şerh No: 14898 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-07-2013 12:37)

1163 sayılı Kanun m.17/1 ve kooperatif anasözleşmesinin 15. maddesinde, kooperatiften ayrılan ortağın, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep hakkını haiz olduğu öngörülmekle bu yasal düzenlemeye uyulması gerekir. Aksine uygulama, diğer ortakların aleyhine olacağı gibi davacının da sebepsiz zenginleşmesine yol açar.
(Şerh No: 13936 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-09-2012 14:54)

Dava dilekçesinde davalıların TTK. 336. maddelerinin 5. bendinde açıklanan kasıt ve ihmali iddiasında bulunulmamıştır. Diğer yandan, kooperatif yöneticilerine karşı tazminat davası açılabilmesi için davacı ortağın öncelikle kooperatiften daire veya tazminat alma olanağının kalmadığının sabit hale gelmesi gerekmektedir. Kooperatife karşı böyle bir talep hakkı bulunduğu sürece yöneticilere karşı henüz dava açma hakki doğmayacağında davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kısm...
(Şerh No: 13527 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-04-2012 14:03)

Kooperatif üyeliği devam eden davacıya tahsis edilen dairenin bir başkasına satışının yoklukla malul olması nedeniyle davalının iyiniyet savunmasının dinlenmesinin mümkün bulunmamasına göre sair temyiz itirazları yerinde bulunmamaktadır.
(Şerh No: 13526 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-04-2012 13:58)

1- Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu: Kural olarak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 98. maddesinin yollaması gereğince uygulanması gereken TTK'nın 336. maddesine göre genel olarak yönetim kurulu üyeleri kooperatif adına yapmış oldukları sözleşme ve işlemlerden ötürü şahsen sorumlu değillerdir. Aynı maddede 5 bent halinde açıklanan durumlar, bu genel kuralın istisnaları olarak gösterilmiştir. Buna göre zarar gören kooperatif üyeleri, kanunun ve ana sözleşmenin kendilerine yüklediği görev...
(Şerh No: 13525 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-04-2012 13:49)

1163 Sayılı Kooperatifler Yasasının 2. maddesi ile Yargıtayın yerleşmiş görüşlerine göre dairenin mülkiyeti davacıya tahsis tarihinde geçmiştir. O halde, tahsis sonucu malik olan davacının M.K.un 618. maddesine dayanarak kendisini ilgilendirmeyen kooperatif borcundan dolayı dairesinin tapu kaydına haksız olarak konulan haczin kaldırılması isteğiyle açtığı davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
(Şerh No: 13524 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-04-2012 12:42)

"Ayni haklar kütüğe tescil ile doğar" denildikten sonra aynı Yasa'nın 705 inci maddesinde de tescilden önce mülkiyetin kazanılabileceği haller "Miras, Mahkeme Kararı, Cebri İcra, İşgal, Kamulaştırma halleri ile Kanunda öngörülen sair haller" olarak belirtilmiştir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda, kooperatif üyelerine mülkiyetin, kura çekimi ile geçeceğine dair bir düzenleme olmadığı gibi, olayda TMK. nun 705 inci maddesinde ön görülen sair istisnai haller (tescilsiz iktisap) de bulunmadı...
(Şerh No: 13523 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-04-2012 12:37)

Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin davanın zamanaşımı süresinin belirlenmesinde 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 98. maddesi yollamasıyla TTK.nun 309. maddesi hükmü uygulanır. Buna göre; sorumlu olan kimselere karşı tazminat isteme hakkı, davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve herhalde zararı doğuran eylemin meydana geldiği tarihten itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, bu eylem cezayı gerektirirse ve Ceza Kanunu'na g...
(Şerh No: 13474 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2012 15:07)

Pay devri ile gerçekleşen kooperatif hissesine ilişkin mülkiyet hakkı da anılan tasarrufa bağlantılı olarak devralana geçer. Devir ile birlikte devreden üyenin hakla bağlantısının kesileceği kuşkusuzdur. Bu sebeple pay devrinden sonraki tarihte, önceki pay sahibinin borcundan kaynaklı olarak, taşınmaz kaydı üzerine konan haciz şerhinin terkini isteminin kabulü gerekir.
(Şerh No: 13473 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2012 14:36)

Kooperatif üyesinin borcundan dolayı ihraç kararı verilebilmesi için; söz konusu borcun kooperatif genel kurulu tarafından belirlenmiş olması gerekir. Kooperatifin tasfiye halinde olması, genel kurulun işlevini ortadan kaldırmaz.
(Şerh No: 13472 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2012 14:13)

Kooperatif üyeliğinden çıkan kişi, ödediği aidatların iadesini istediğinde; genel kurulda alınan '3 yıllık erteleme' kararı ileri sürülerek açılan icra takibine itiraz edilmiştir. Ancak bu itirazın haklı olabilmesi için, alınan karar, üyenin istifasından sonra alınmış bir karar olmalıdır.
(Şerh No: 12482 - Ekleyen: Av.Duygu İŞLER - Tarih : 29-11-2011 12:31)

 Bilgi  [KooperatifK. 93] 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 4/k maddesi ile, kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için üst kuruluşlara girme şartı kaldırılmıştır.
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kanun Kabul Tarihi : 13/06/2006 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2006 İKİNCİ BÖLÜM : MUAFİYET VE İSTİSNALAR MUAFİYETLER Madde 4- (1) Aşağıda sayılan kurumlar, kurumlar vergisinden muaftır: k) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş g...
(Şerh No: 12359 - Ekleyen: Mücevher ÖZKAN - Tarih : 30-10-2011 22:33)

Kooperatifin yöneticisi iken mensubu bulunduğu şirket adına işi üstlenen kişiyle imzalanan sözleşme, 1163 sayılı Yasanın 59. maddesinin 6. fıkrasının amir hükmüne aykırı olmakla geçersizdir. Bu sebeple yüklenici, ancak sebepsiz iktisap kuralına dayalı olarak kooperatifin mal varlığına giren iş bedeline karsız olarak hak kazanır.
(Şerh No: 11501 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2011 11:43)

Kooperatif başkanının kendi iştiraki ile alınan, kooperatifle bedel karşılığı işin yapımını üstlenmesine dair yönetim kurulu kararı geçersizdir.
(Şerh No: 11500 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2011 11:43)

Kooperatifin, kooperatif başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle akrabalığı veya organik bağı bulunan kişilerle yaptığı sözleşmeler batıldır.
(Şerh No: 11499 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2011 11:43)

Kooperatifler Kanunu'nda; yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personelinin kooperatifle, ortaklık işlemleri dışında, bizzat veya dolaylı olarak, kooperatif konusuna giren sözleşme yapmaları halinde; işbu sözleşmenin batıl olduğu emredici/kamu düzenine ilişkin bir düzenlemedir. Temyize konu davada öncelikle yukarıdaki düzenlemeye göre taraflar arasındaki sözleşmenin batıl olup olmadığı belirlenmelidir. Sözleşmenin batıl olduğu saptanırsa yüklenici, yaptığı işin bedelini, sebepsiz zenginleşme ...
(Şerh No: 11498 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2011 11:43)

Kooperatifler Kanunu'nda; yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personelinin kooperatifle, ortaklık işlemleri dışında, bizzat veya dolaylı olarak, kooperatif konusuna giren sözleşme yapmaları halinde; işbu sözleşmenin batıl olduğu emredici/kamu düzenine ilişkin bir hüküm olarak kabul edilmiştir. Somut olayda yukarıdaki düzenleme mucibince batıl bir sözleşme var olmakla birlikte; işbu sözleşmeye mesnetle kooperatifin yararlanabileceği imalat gerçekleştirilmiş olduğundan, yüklenicinin koopera...
(Şerh No: 11497 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2011 11:43)

 Önerge  [KooperatifK. 1] Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere kooperatif denir.
(Şerh No: 9839 - Ekleyen: Av.Hakan TUNÇAĞIL - Tarih : 04-02-2011 17:00)

 Bilgi  [KooperatifK. 81] 1163 sa. Kooperatifler Kanununun 81. maddesine, 5983 sa. yasayla eklenen yeni hüküm
1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 81. maddesine, 5983 sayılı Kanunun 2. maddesi ile eklenen yeni hüküm nedeniyle kooperatiften çıkarılan kişilerin konutunun kendisine verilmesi istemli 5983 sayılı Kanunla yapılan değişik 81. madde: “…Konut yapı kooperatifleri, anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılır ve dağılır. (Ek cümle: 5983 - 3.6.2010 / m.2) “Amacına ulaşılarak dağılma sürecine girmiş olan...
(Şerh No: 8676 - Ekleyen: Av.Esra ULUS - Tarih : 01-12-2010 13:16)

Davacılar, kooperatif ortakları olduklarının ve tasfiye tarihinde kooperatifteki paylarının güncel değerinin tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 02.05.1999 tarihli kooperatif genel kurulunda, ortaklık paylarını tamamlama süresi 31.12.1999 tarihine kadar uzatılmış ve ödemeyenlerin ihraç edileceği yönünde karar alınmıştır. Davacılar bu sürede pay farkını ödememişler ve 27.01.2000 tarihli yönetim kurulu kararı ile ihraçlarına karar verilmiştir. Bu ihraç kararı davacılara tebliğ e...
(Şerh No: 8654 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-11-2010 13:20)

 Bilgi  [KooperatifK. 90] 03.06.2010 tarihli 5983 S.K. değişikliğinden önce m.90
Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin işlem ve hesaplarını ve varlıklarını müfettişlere veya kooperatif kontrolörlerine denetlettirebilir. Kontrolörlerin seçilme ve çalışma şekli ile görev ve yetkileri tüzükle tespit olunur. Bu teşekküller denetim sonucuna göre Ticaret Bakanlığınca verilecek talimata uymak zorundadırlar. (Değişik fıkra: 06/10/1988 - 3476/23 md.) Koopera...
(Şerh No: 8114 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-10-2010 21:23)

Kural olarak Yönetim Kurulunun ortaklıktan çıkarma kararının iptali istemi haricinde, kooperatif ortaklarının, Genel Kurula başvurmadan doğrudan Mahkemeye gitme olanağı yoktur. Ortak, mahkemeden, Kooperatif Genel Kuruluna başvurmadan; mahkemenin genel kurul yerine kaimi ile kendisine kat tahsisi yönünde istemde bulunamaz.
(Şerh No: 4422 - Ekleyen: Av.Hatice SEVER - Tarih : 27-02-2010 16:13)

Mali konularda karar verme yetkisi tamamen genel kurula ait olup anılan yetkinin devri mümkün değildir. Bu durum karşısında, yönetim kurulu genel kurul kararı olmadan kendiliğinden istifa eden ortağa ödediği aidatlar dışında fazladan ödeme yapamaz.
(Şerh No: 4412 - Ekleyen: Av.Kamil Nadir SARILKAN - Tarih : 20-02-2010 19:43)

Somut olayda, müteselsil sorumluluğa engel olan ayrık bir yasal duruma ilişkin koşullar oluşmadığı sürece, kooperatifin tarafı olduğu sözleşmede imzası olmayan yönetim kurulu üyeleri de, sözleşme nedeniyle ortaya çıkan zarardan, yasadan kaynaklanan müteselsil sorumlulukları gereği, sözleşmede imzası olan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sorumludur.
(Şerh No: 4297 - Ekleyen: Av.Hanifi Sancar KARACA - Tarih : 11-02-2010 00:10)

Kooperatif ortaklığından çıkış, ancak bir hesap yılı sonu için ve en az 6 ay önceden haber verilerek yapılır. Ancak, anasözleşmede daha kısa bir süre belirtilerek hesap yılı içinde de çıkış kararlaştırılabilir.
(Şerh No: 4295 - Ekleyen: Av.Hanifi Sancar KARACA - Tarih : 10-02-2010 13:32)

Ortaklıktan ihraç edilme kararına dayanak yapılan ihtarnamelerde gösterilen borcun gerçek borcu yansıtması, ödenmesi ihtar edilen borç ile gerçek borç arasında çok büyük bir farkın bulunmaması gerekir.
(Şerh No: 4293 - Ekleyen: Av.Hanifi Sancar KARACA - Tarih : 10-02-2010 13:28)

Kooperatif ortaklığı, kooperatif yetkili organlarının bu hususta alacağı açık bir kararla gerçekleşebileceği gibi, bu hususta açık bir karar olmasa bile, kooperatifin kişi ile bu sıfatla yazışmalar yapması, onu genel kurullara çağırması, belirli miktarda ödeme kabul etmesi veya konut tahsis ve teslim etmesi ve tadilata izin verilmesi şeklinde zımnen de gerçekleşebilir.
(Şerh No: 3344 - Ekleyen: Av.Hanifi Sancar KARACA - Tarih : 13-01-2010 10:26)

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 35.maddesine göre ortakların şahsen sorumlu veya ek ödemelerle yükümlü bir kooperatife durumu bilerek yeni giren bir kimse girişinden önce doğmuş olan borçlardan diğer ortaklar gibi sorumludur.
(Şerh No: 3278 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 12-01-2010 20:22)

Kooperatife yeni giren ortakların sorumluluğu 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 35. maddesinde düzenlenmiş olup, buna göre, kooperatif ortaklığını devralan kişi o ortaklığı tüm hak ve vecibeleri ile devralmış olduğundan, varsa eski borçlardan dahi sorumludur. Devreden ile devralan üye arasında eski borçların devreden ortağa ait olduğu yolunda anlaşma yapılması halinde bu hüküm ikisi arasında geçerli olup, kooperatifi bağlamaz.
(Şerh No: 3277 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 12-01-2010 15:17)

 Bilgi  [KooperatifK. 35] Madde metnindeki "durumu bilerek yeni giren ortak" sözcükleri farklı yorumlamaya oldukça açık, bu nedenle de uygulamada duraksamaya çok yol açan bir ifadedir
Ortaklık payını devren alan ortak, bence , kooperatifin "ortakları şahsen sorumlu veya ek ödemelerle yükümlü bir kooperatif " olduğundan önce "girişinden önce kooperatif ortaklarının parasal sorumluluklarının ne miktarda doğmuş" olduğunu" bilmelidir. Düzenleme bu sonuca yönelik olmalıdır. Halihazırda maddenin yorumlanmasında, kooperatife yeni giren ortağı da eski ortaklar gibi tüm borçlardan sorumlu tutmak en isabetli yaklaşım olur.
(Şerh No: 3275 - Ekleyen: Av.Hanifi Sancar KARACA - Tarih : 12-01-2010 14:37)

1163 Sayılı Yasanın 98.maddesinin yollaması ile Türk Ticaret Yasasının 321/3. maddesine göre ananonim şirket adına düzenlenecek belgenin geçerli olması için sözleşmede aksine hüküm olmadıkça temsile yetkili olanlardan ikisinin imzasının olması yeterlidir.
(Şerh No: 3205 - Ekleyen: Av.Hanifi Sancar KARACA - Tarih : 09-01-2010 20:03)

Ortaklıktan çıkarma kararı Yönetim Kurulu'nca alınmışsa,bu kararın iptali için öngörülen üç aylık dava açma süresinin sona erdiği tarihte ortaklık ilişkisi sona erecek olup, davacı alacağı, bu tarihten sonra hapılan ilk genel kuruldan bir ay sonra istenebilir hale gelecek ve aynı zamanda davalı kooperatifin direnimi söz konusu olacaktır. Bu durumda, mahkemece ortaklıktan çıkarma kararının hangi tarihte kesinleştiği duraksamasız belirlenmek, bu yıla ilişkin bilançonun görüşüldüğü genel kurulun ha...
(Şerh No: 3208 - Ekleyen: Av.Hanifi Sancar KARACA - Tarih : 09-01-2010 20:02)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02239990 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.