Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 16.Hukuk Dairesi 2008/9236 Esas 2009/3415 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Kooperatif üyeliği devam eden davacıya tahsis edilen dairenin bir başkasına satışının yoklukla malul olması nedeniyle davalının iyiniyet savunmasının dinlenmesinin mümkün bulunmamasına göre sair temyiz itirazları yerinde bulunmamaktadır.
(Karar Tarihi : 12.05.2009)
Dava: Taraflar arasında görülen kooperatif üyeliğine dayalı tapu iptali ve tescil ya da tazminat istemine ilişkin dava sonunda verilen hükmün, duruşmalı olarak incelenmesi istenilmekle; duruşma için belli edilen gün ve saatte temyiz eden M____ T____ vs. vekili ile aleyhine temyiz istenilen A____ K____ vekili geldiler. Gelenlerin yüzlerine karşı duruşmaya başlandı, Tarafların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmanın bittiği bildirildi. Süresi içinde inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, Gereği görüşüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin üyesi olduğunu, tüm aidatını ödediğini, ancak dairesinin davalı kooperatifin yöneticileri olan diğer iki davalı tarafından davalı M____ T____ adına tapuya tescil edildiğini ileri sürerek, daire tapusunun iptali ile müvekkili adına tescilini, bu mümkün olmadığı takdirde rayiç bedelinin temerrüt faiziyle tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı A____ N____ G____'ün cevabına rastlanmamış, davalılar vekilleri ise davanın reddini istemişlerdir. Mahkemece, davacının kooperatif üyesi olduğu, hiçbir borcunun bulunmadığı, bu halde kooperatif yöneticilerinin davacının dairesini davalı M____ T____'ye satışlarının geçersiz olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne, davaya konu dairenin tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline karar verilmiş; hüküm davalı kooperatif vekili, davalı M____ T____ vekili ve davalı Z____ A____ vekilince temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine, kararın dayandığı delilerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve kooperatif üyeliği devam eden davacıya tahsis edilen dairenin bir başkasına satışının yoklukla malul olması nedeniyle davalı M____ T____'nün iyiniyet savunmasının dinlenmesinin mümkün bulunmamasına göre sair temyiz itirazları yerinde bulunmamaktadır.

Ancak;

Dava, kooperatif üyeliğine dayalı tapu iptali ve tescili istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ise de; davalı kooperatifin borçları bulunduğuna ilişkin, savunması yeterince araştırılmamıştır. Doğru sonuca varılması için, mahkemece, Öncelikle davacının yaptığı ödemeler karşılığında aldığı makbuzlarda tek imza bulunduğu için bir kısım ödemelerin kooperatifi bağlamayacağına ilişkin savunması kapsamında kooperatifteki uygulama ve kooperatif kayıtlarının araştırılması, ayrıca davacının borçlu olup olmadığının yalnızca 2001 yılına kadar yapılan ödemelere göre değil, bundan sonrasında diğer üyelerin yaptıkları ödemeler de değerlendirmeye alınmak suretiyle belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Davalı Z____ A____'ın temyiz itirazlarına gelince; kooperatif yöneticilerine karşı tazminat davası açılabilmesi için davacı ortağın öncelikle kooperatiften daire veya tazminat alma olanağının kalmadığının sabit hale gelmesi gerekli olup, kooperatife karşı böyle bir talep hakkı bulunduğu sürece yöneticilere karşı dava açma hakkı doğmayacağından, anılan davalı bakımından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabul karar verilmesi,

KARAR : Kabule göre de diğer üyelere kat irtifakı tapusu verilmiş olduğu halde, "21 numaralı bağımsız bölümün davacı adına tesciline" şekilde eşitlik ilkesine aykırı hüküm kurulması da isabetsiz olup, temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, Yargıtay duruşması için belirlenen 625.00 TL. vekalet ücretinin davacıdan alınarak, duruşmada kendilerini vekille temsil ettiren temyiz eden davalılara verilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 12.05.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Kooperatifler Kanunu MADDE 2 :Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulur. Ana sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması gerekir.

       Yapı kooperatifleri ile konusuna taşınmaz mal temliki dahil bulunan diğer kooperatiflerin anasözleşmelerinde ortaklara taşınmaz mal temlik edileceği hakkındaki taahhütler başka bir resmi şekil aranmaksızın muteberdir.

       Sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif kurulamaz. Kooperatif adını ancak bu kanuna göre kurulmuş teşekküller kullanabilir.

       (Ek fıkra: 06/10/1988 - 3476/1 md.) Kooperatifler ve üst kuruluşlarının unvanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerine yer verilemez.



 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk BOZOĞLU
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 20-04-2012

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02840495 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.