Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 23. H.D. 2016/5643 E. 2019/3697 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Kooperatif ile ortağı arasındaki davalar, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 99. maddesinin 1. fıkrasının “Bu kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava sayılır” hükmü gereğince Ticaret Mahkemesinde görülmesi gerekmektedir.
(Karar Tarihi : 18.9.2019)
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı vekili, davalının davacı kooperatifte kat maliki olduğunu, davalının 2008 yılından itibaren aidatlarını ödememesi nedeniyle başlatılan icra takibine haksız olarak itiraz ettiğini Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20. maddesi gereğince davalının giderlere katılmakla yükümlü olduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davalının aidat borcu iddialarına ilişkin borcu olmadığını ispatlayamadığı yapılan takibin haklı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı temyiz etmiştir.

1-)Kooperatif ile ortağı arasındaki davalar, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 99. maddesinin 1. fıkrasının "Bu kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava sayılır" hükmü gereğince Ticaret Mahkemesinde görülür. Davada davalının kooperatif üyesi olması veya üyelik sıfatının tartışılması gerektiği durumda davaya asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla genel mahkemede veya asliye ticaret mahkemesinde bakılacağı dikkate alınmalıdır.

Davalı kooperatif üyesi değilse davaya konu taşınmazlar üzerinde yönetim planı gereğince kat mülkiyetine geçilmiş ise ihtilafın Kat Mülkiyeti Kanunu'nun hükümlerine göre çözümlenmesinin doğru olacağı, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ek–1. maddesi uyarınca üzerinde kat irtifakı ya da kat mülkiyeti kurulu bulunan ana taşınmazlarla ilgili her türlü davaya değerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemesinde bakılması gerektiği, Kat mülkiyeti kurulmamış ise dava Borçlar Kanunu'nun konuya ilişkin 61 vd. maddelerindeki düzenlemelere göre sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre genel mahkeme olan Asliye hukuk mahkemelerinde görüleceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu nedenlerle davalının kooperatif ortağı olup olmadığı kooperatifin kat mülkiyeti kurup kurmadığı hususları aydınlattırılarak davaya bakmakla görevli mahkemenin belirlenerek yargılamaya devam edilmesi gerekirken Bu hususlar üzerinde durulmadan davanın esasına girilerek karar verilmesi hatalı görülmüş bozmayı gerektirmiştir.

2-)Bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

KARAR : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenle bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 18.09.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Kooperatifler Kanunu MADDE 99 :Bu kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava sayılır.

       Bu davalarda basit muhakeme usulü uygulanır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Bülent AKÇADAĞ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 02-04-2020

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02482295 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.