Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

6183 S.lı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun - Son Eklenen Şerhler

6183 S.lı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun - Son Eklenen Şerhler

Ödeme emrinin hukuki sonuç doğurabilmesi için öncelikle 55. maddede sayılan bilgileri içermesi gerekmektedir. Dolayısıyla, anılan bilgileri içermeyen işlemlerin, ödeme emri olarak kabul edilmesine olanak bulunmamaktadır.
(Şerh No: 16701 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 17-11-2017 22:42)

Ödeme emirlerinin bu madde uyarınca kanunda yazılı unsurları ihtiva etmesi gerekir. Genellikle takibe konu amme alacağının niteliğinin tayinine yarayacak bu hususların ödeme emriyle borçlunun bilgisine sunulmasıyla amme borçlusu, hangi alacak için takip edildiğini öğrenerek buna karşı kullanabileceği savunma sebeplerine göre mercilere başvurmak veya takibin devamına izin vermek yollarını kullanabilecektir Alacağın niteliği ve yasal dayanağının tayinine imkan verecek gerekli bilgileri taşımayan ö...
(Şerh No: 16702 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 17-11-2017 22:38)

6183 Sayılı kanunun 13 maddesi ile getirilmek istenen düzemleme, kamu alacağını takip ve tahsilinden önceki aşamada güvenle altına almaya yönelik olup, takip ve tahsile ilişkin uygulamadan farklıdır. bu sebeple ihtiyati haciz kararı ile kanunun 35. maddesinde yer alan düzenleme kapsamına değerlendirme yapılarak limited şirket ortaklarının sahsi sorumluluklarına gidilemez. zira limited şirket ortaklarının kamu borcundan sorumlulukları sermaye hisseleri oranında olmakla birlikte, esas borçlu ile k...
(Şerh No: 16547 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 02-12-2016 19:00)

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16. maddesi uyarınca ilgililere verilen idari para cezalarının takip ve tahsilinde 5326 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı ve anılan Kanun'un yukarıda yer verilen hükümleri uyarınca genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezalarının kesinleşmeden takip ve tahsil edilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Dosyanın incelenmesinden; dava konusu ödeme emrinin dayan...
(Şerh No: 16419 - Ekleyen: Av.Mustafa GÖNÜLAL - Tarih : 27-01-2016 12:56)

6183 S.K. Mükerrer 35.maddesinin 5.fıkrasındaki düzenlemenin; vergi ve diğer mali ödev ve sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz olarak yerine getiren kanuni temsilcilerin, sonradan kendilerinin görevde olmadığı ve müdahale şanslarının bulunmadığı bir dönemde gerçekleşen bir eylemden müteselsilen sorumlu tutulmaları sonucunu doğurduğu; bireyin belirsiz ve güvencesiz bir biçimde kendi kusurundan kaynaklanmayan bir nedenle, başkalarının eylem veya ihmali sonucu oluşacak sorumluluğa ortak olmasının...
(Şerh No: 16217 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-05-2015 14:30)

Davacının kanuni temsilcisi olduğu limited şirketten tahsil edilemeyen 2000 yılına ilişkin kamu alacağı nedeniyle 213 sayılı VUK m.10 uyarınca adına düzenlenen ödeme emirlerinin iptaline ilişkin davada; şirket adına düzenlenen ödeme emirleri 07.07.2003 tarihinde ilanen tebliğ edilmiş ve 22.11.2008 tarihinde ise her kamu alacağı için ayrı ayrı olmak üzere 1 kuruş ödeme yapılmıştır. Bu 1 kuruş tutarındaki ödemelerin davacı tarafından yapıldığının kabulü iktisadi icaplara uygun düşmediği gibi ha...
(Şerh No: 15359 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-02-2014 09:55)

Her ne kadar 6183 S.K. m.26'nın madde başlığında zamanaşımından söz edilmekte ise de; burada sözü edilen beş yıllık süre zamanaşımı olmayıp hak düşürücü süredir. Bu itibarla mahkemece re’sen gözetilmesi icap eder. Anılan madde gereğince iptal davaları tasarrufun vukuu tarihinden itibaren 5 yıllık hak düşürücü süreye tabi olduğu için davacı idare henüz vergi alacağı kesinleşmeden iptal davasını açmak zorundadır. Aksi halde; yani vergi alacağının kesinleşmesi tarihinden sonra dava açmak zorunda bı...
(Şerh No: 14394 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-03-2013 18:27)

 Bilgi  [AATHK. 26] 5 Yıllık Süre Zamanaşımı Değil Hak Düşürücü Süredir
Maddede belirtilen süre zamanaşımı değil hak düşürücü süredir. Madde başlığında her ne kadar zamanaşımından söz edilmekte ise de bu süre hak düşürücü süre olup mahkemece resen gözetilmesi gerekmektedir.Bu sürenin hak düşürücü süre olmasından mütevellit ilgili idarenin iptal davasını vergi alacağı kesinleşmeden açması gerekmektedir. Aksi halde vergi alacağının kesinleşmesi tarihinden sonra dava açmak zorunda bırakılacak olursa tasarruf tarihinden itibaren dava hakkı düşmüş olacaktır.
(Şerh No: 14393 - Ekleyen: Av.Feyza ALTUN - Tarih : 20-03-2013 17:45)

Davalı idarenin, davacının ailesiyle birlikte ikamet ettiği taşınmaz üzerinde haciz uygulayabilmesi için taşınmazın, davacının haline münasip bir yerden daha fazla değere sahip olduğu ve satılması halinde artan para ile münasip bir yer alabileceği hususunu tespit etmiş olması gerekir.
(Şerh No: 14309 - Ekleyen: Av.Kamil Nadir SARILKAN - Tarih : 25-02-2013 17:27)

Haksız Çıkma Zammının takip ve tahsili dayanak iptal kararının kesinleşmesi şartına tabi bulunmadığı hakkında.
(Şerh No: 11706 - Ekleyen: Doğan Adem KURT - Tarih : 29-06-2011 12:00)

 Bilgi  [AATHK. 36/A] 13.02.2011-6111 SK m.165 ile yürürlükten kalkan m.36/A
(5766 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen madde, Geçerlilik: 06.06.2008, Yürürlük: 06.06.2008) Devlete ait olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödemeyen ya da bu Kanun hükümleri uyarınca hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusunun yurt dışına çıkışı, alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamla...
(Şerh No: 11382 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 12:41)

 Bilgi  [AATHK. 51] Gecikme zammı oranı yeniden edğiştirilmiştir.
B.K.K. No 2010/965 Resmi Gazete Tarihi 19/10/2010 Resmi Gazete No 27734 Kapsam Karar Sayısı : 2010/965 Ekli "Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/10/2010 tarihli ve 88329 sayılı yazısı üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır. KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİ...
(Şerh No: 8138 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 19-10-2010 11:58)

6183 sayılı kanunun 58 maddesinde ödeme emrine itirazla borçlunun haksız çıkması üzerine hükmedilmesi öngörülen %10 haksız çıkma tazminatından söz edebilmek için esas girilerek yargılamanın yapılması ve borçlunun yersiz itiraza konu ettiği miktar üzerinden % 10 haksız çıkma zammı salınması gerekir. Zamanaşımı bakımından davanın reddilerek esasa girilmeden karara bağlanması borçlunun haklı ya da haksız olduğunun tespit edilmiş olduğu anlamına gelmediğinden 6183 sayılı kanunun 58/5 madde hükmü ile...
(Şerh No: 8137 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 19-10-2010 11:50)

 Bilgi  [AATHK. 52] Kamu alacağının takip ve tahsili aşamasında borçlunun aciz durumda olduğunun tespit edilmesi zorunluluğu vardır ( AATUHK Md 75 ) aciz durumda olan borçlunun aczin tespit edilmesi gereken süreden sonra kanunun 51 inci maddesinde öngörülen gecikme zamı
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 52. maddesinde, gecikme zammının uygulanabileceği sürelere yer verilmiştir. Kanunda belirtilen sürelerden sayılmayan zamanlarda gecikme zammının uygulanması söz konusu olamayacaktır. Kanunun 52 nci maddesinde gecikme zammının, kamu alacağının tecilinde tecilin yapıldığı, iflas halinde iflasın açıldığı, aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar olan süreler olduğuna işaret etmiştir. 6183 sayılı kanunun 52 nci maddesinde sayılan...
(Şerh No: 6313 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 06-08-2010 00:59)

6183 sayılı AATUHK 35 Maddesinde düzenlenen hüküm ile limited şirket ortaklarının kamu alacakları karşısında sorumluluklaruna gidilebilmesi için, ortağı bulunduğu şirket hakkında kanunda belirtilen takip yollarının tüketilmiş,şirketin aciz durumunun yasal olarak tespit edilmiş, ve ayrıca şirket ortağının şirketteki hisse durumu tespit edilerek 6183 sayılı kanunun 55 ve devamı maddelerince ödeme emri tebliğ edilerek kesinleşmiş olması zorunlu olmakla birlikte, sayılan bu yasal düzenlemelere uyu...
(Şerh No: 4964 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 24-03-2010 01:44)

6183 sayılı AATUHK 67 maddesi hükümleri gereğince haczedilen mahçuz mallar üzerinde üçünçü şahısların rehin yada mülkiyet iddialarının olması durumunda gerek istihkak iddiaları ve gerekse tasarrufun iptaline işikin davalar adli yargı görev alanında olup idari yargının görev alanına girmemektedir.
(Şerh No: 4963 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 24-03-2010 01:09)

Kamu alacağının hacze iştirak ile garameten pay almasının koşulları 6183 sayılı AATUHK 21 maddesinde düzenlenmiştir. Bu nedenle kamu borçlusu aleyhine yapılan takiplerde haczedilen menkul veya gayrimenkul satışından önce alacaklı kamu idaresi tarafından da haciz tatbik edilmesi durumunda garameten pay alabilecektir.(satışa konu varlığın aynından doğan kamu alacakları birinci sırada ve tamamen pay alır ) Ancak, tabşke konu kamu alacağı bütçeye gelir kaydedilen vergi resim ve harçlardan sayılmalıd...
(Şerh No: 3248 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 11-01-2010 18:25)

6183 sayılı AATUHK 48 maddesinde düzenlenen tecil ve taksitlendirmeye ilişkin hüküm her hangi bir vergi türü ayırımı yapmaksızın maddede belirtilen şartların varlığı halinde vergi borcunun tecil ve taksitlendirilmesi gerektiğine ilişkin bir düzenlemedir, Maliye bakanlığı'nın 2003/1 sayılı tahsilat iç genelgesi ile bazı vergi türlerinin bu madde kapsamında tutulamayacağına ilişkin tutumu anılan kanunun 48 maddesindeki dzeünemeye aykırı olup hiç bi hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.
(Şerh No: 3220 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 10-01-2010 02:03)

Vergi incelemesi aşamasında inceleme memurlarınca hazırlanan rapora istinaden hesaplanan miktar üzerinden, şirket kanuni temsilcileri ile şirket ortakları hakkında iHTİYATİ HACİZ KARARI uygulanamaz, zira şirket temsilcileri ile ortaklarının sorumluluğu ancak tarh, tahakkuk edip kesinleşmiş kamu borçlarının şirket mal varlığından tahsil edilemediği veya edilemeyeceğinin anlaşılması durumunda söz konusu olabilecektir. bu sorumluğun düzenlenmiş olduğu 213 sayılı VUK 10 ve 6183 sayılı AATUHK 35 ve ...
(Şerh No: 2588 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 17-12-2009 02:26)

 Bilgi  [AATHK. 7] Borçlunun ölümü halinde, kamu borçlarından mirasçıların sorumluluğu
Mirasçıların sorumluğunu düzenleyen kanunun 7'nci maddesi ,borçlunun ölümünden önce kamu alacakları bakımından, hakkında başlatılan işlemlere devam edileceği( ölenin ölüm tarihinden önce başlatılıp kesinleşmiş takipler bakımından ) ve mirası rettetmemiş mirasçılarının da bu kanun hükümlerine göre takip edileceğine yönelik bir düzenleme öngörmüştür. Kanunun anılan maddesindeki düzenleme ile Takip işlemleri tereke üzerinden devam ve yine bu kanunun 50 maddesi hükmü ile ölüm günü dahil olmak üzere...
(Şerh No: 2560 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 17-12-2009 01:02)

Limited şirket ortakları, şirket hisselerini devretmeleri halinde 6183 sayılı kanunun 35 maddesinde 5766 sayılı kanunla yapılan değişiklikle, devralan ortakla birlikte müşterek ve müteselsilen sorumlu tutulacaklarıdr. 6183 Saylı kanunun 35 maddesinde yapılan değişiklik önceki dönemlere ilişkin olup 5766 sayılı kanunla yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte henüz tahsil edilmemiş kamu alacaklarından şirketteki hissesini devreden ortak, devir alan ortakla birlikte müteselsilen sorumlu olac...
(Şerh No: 2508 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 14-12-2009 12:05)

 Bilgi  [AATHK. 51] Gecikme Zammı
21 Kasım 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27413 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: C SIRA NO: 1 II - GECİKME ZAMMI 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 21/4/2006 tarihli ve 26146 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/10302 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 21/4/2006 tarihinden geçerl...
(Şerh No: 1121 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 21-11-2009 10:36)

 Bilgi  [AATHK. 48] Tecil Faizi
21 Kasım 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27413 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: C SIRA NO: 1 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun1 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranı ile aynı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı oranını...
(Şerh No: 1120 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 21-11-2009 10:32)

 Bilgi  [AATHK. 51] Gecikme zammı oranı yeniden düzenlenmiştir
19 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27411 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15565 Ekli “Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 28/10/2009 tarihli ve 101747 sayılı yazısı üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/11/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. KAMU ALACAKLARI İ...
(Şerh No: 1058 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 20-11-2009 04:16)

 Bilgi  [AATHK. 21] 1 A sayılı Tahsilat Genel Tebliği ile İdarenin 21 Madde Hakkındaki yaklşmı ve açıklamaları Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı 1. Amme alacaklarına öncelik hakkı veren 6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü ile üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden önce o mal üzerine amme alacağı için de haciz konulduğunda satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağına ilişkin düzenlemeler yapılmış, borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması hallerinde amme...
(Şerh No: 543 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 06-11-2009 03:38)

 Bilgi  [AATHK. 20] 6183 sayılı AATUHK 20 maddesinde” Haklarında ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz tatbik olunanlar ihtiyati tahakkuk sebeplerine ve miktarına 15'inci Madde gereğince itirazda bulunabilirler.” Şeklinde yapılan düzenleme ile haklarında ihtiyati tahakkuk kararı alınan ilgililer kanunun 15 maddesi hükmüne göre ihtiyati tahakkukuk sonuç ve miktarına vergi mahkemesi nezdinde dava açmak suretiyle itiraz edebilirler ancak ihtiyatî tahakkuka dava açılabilmesi için, haciz uygulamasının yapılmış olması...
(Şerh No: 542 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 06-11-2009 03:26)

 Bilgi  [AATHK. 15] 6183 sayılı kanunun 13 maddesi hükümlerince ihtiyati haciz uygulamalarına karşı itiraz yolu Kanunun 15 maddesinde “Haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde haczin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilirler. İtirazın şekli ve incelenmesi hususunda Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur. Bu ihtilaflar itiraz komisyonlarınca diğ...
(Şerh No: 541 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 06-11-2009 03:24)

 Bilgi  [AATHK. 17] İhtiyati tahakkuka ilişkin düzenleme 6183 sayılı Yasanın 17 nci maddesinin 1inci bendinde, kanunun 13 üncü maddesinin 1,2,3 ve 5 inci bentlerinde yazılı ihtiyatî haciz sebeplerinden birinin mevcut olması halinde ihtiyatî tahakkuk işleminin uygulanacağı, atıfta bulunulan 13 üncü maddenin 1inci bendinde ise 6183 sayılı Yasanın 9 uncu maddesi gereğince teminat istenmesini gerektiren hallerin mevcut olması durumunda ihtiyatî haciz işleminin uygulanacağın öngörülmüştür. Bir başka ifade ile ihtiyati h...
(Şerh No: 540 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 06-11-2009 03:22)

 Bilgi  [AATHK. 13] Madde düzenlemesinde “ … alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun karariyle … “ hükmü uygulamada vergi idaresinin bağlı olduğu vergi dairesi başkanları veya defterdar kabul edilmekte olup ihtiyati haciz kararı bu kişilerce verilmekle uygulanmaktadır oysa kanun düzenlemesinde defterdar ya da vergi dairesi başkanından bahsedilebileceği gibi bu kişilere her hangi bir yetki tanınmamıştır. Kanun koyucu vergi dairesi başkan veya defterdar atfı yapmak istemiş olsaydı iradesini yine 6183 sayı...
(Şerh No: 539 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 06-11-2009 03:20)

 Bilgi  [AATHK. 1] 6183 sayılı kanunun 1'nci maddesinde hangi kamu kurumlarının alacaklarının bu kanun kapsamında takip ve tahsil edileceğine ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Bu kanun kapsamında takip ve tahsili cihetine gidilecek olan kamu alacağının Devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait olması gerekmekle birlikte devlet idarelerinin neler olduğuna ilişkin düzenleme ise ekli cetvelde yer almıştır. Bu bakımdan bu kurumlara ait vergi, resim,harç ile ceza tahkik ve takiplerine ait mahkeme giderleri, v...
(Şerh No: 68 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 20-10-2009 16:59)

 Bilgi  [AATHK. 1] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/MUK-41 03.10.2007/19435 Konu: Davası henüz derdest olan idari para cezasının 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilip edilemeyeceği ………………………………. İlgi: Gelir İdaresi Başkanlığına vermiş olduğunuz …/…/2007 tarihli dilekçeni...
(Şerh No: 74 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 14-10-2009 21:31)

 Bilgi  [AATHK. 79] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/MUK-5 25.01.2008/2280 Konu: 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 79.maddesi kapsamında düzenlenen haciz bildirilerine itirazın usul ve esasları. ……………………………………………… İlgi: ………..2007 tarihli dilekçeniz. Müv...
(Şerh No: 73 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 14-10-2009 21:27)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03259397 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.