Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

213 S.lı Vergi Usul Kanunu - Son Eklenen Şerhler

213 S.lı Vergi Usul Kanunu - Son Eklenen Şerhler

"İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Vergi Usul Kanununa Muhalefet HÜKÜM : Beraat
(Şerh No: 16823 - Ekleyen: Av.Tolga ERSOY - Tarih : 30-08-2018 00:29)

 Bilgi  [VUK. 371] "Pişmanlık ve Islah" konulu VUK-95/ 2017-8 sayılı 12/09/2017 tarihli VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ
T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/95 Konusu: Pişmanlık ve Islah Tarihi: 12/09/2017 Sayısı: VUK-95/ 2017-8 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Pişmanlık ve ıslah" başlıklı 371 inci maddesinin uygulamasına yönelik açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. Açıklama 213 sayılı Kanunun 371 inci maddesinde, beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinde...
(Şerh No: 16822 - Ekleyen: Av.Tolga ERSOY - Tarih : 30-08-2018 00:12)

Sahte fatura düzenleme suçunun oluşabilmesi için, Vergi Usul Kanunu'nun 227/3'de öngürülen şekilde faturanan düzenlenmesi gerektiği ve dosyaya suça ilişkin hüküm verecek kadar bahse konu olan faturaların konulması ayrıca şekil açısından şartları taşıyıp taşımadığını incelenmesi yapıldıktan sonra ancak hüküm verilebilir.
(Şerh No: 16803 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 14-07-2018 16:04)

 Bilgi  [VUK. 355 Mükerrer] RGT: 09.08.2016 RG NO: 29796 KANUN NO: 6728 sayılı kanun/21.Madde
VUK 355 maddeye göre bildirimlere kesilecek olan cezalar bildirim 3 gün içerisinde verilirse 1/10 oranında uygulanır. Ba-BS formaları ve kesin mizan bildirimleri buna örnektir. (Karar Tarihi : 08.08.2016) MADDE 21 – 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin; a) Başlığı "Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza:" şeklinde değiştirilmiştir. b) Birinci fıkrasında yer alan "mükerrer 257 n...
(Şerh No: 16527 - Ekleyen: Mesut GÜNDÜZ - Tarih : 03-11-2016 10:27)

Dava konusu ödeme emrinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun tebliğe ilişkin hükümlerine göre tebliğ edilmesi gerekirken, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca yapılan tebligatın usule uygun olmadığı anlaşılmış olup, davacının ıttıla tarihi olarak beyan ettiği 11.03.2013 tarihinde ödeme emrinin tebliğ edildiği kabul edilmek suretiyle uyuşmazlığın esasına ilişkin inceleme yapılması gerekirken, davayı süre aşımı nedeniyle reddeden Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
(Şerh No: 16420 - Ekleyen: Av.Mustafa GÖNÜLAL - Tarih : 27-01-2016 12:57)

 Bilgi  [VUK. 359] Defter ve Belge Gizleme Suçu
" .... Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir ...." şeklinde 213 sayılı kanunun 359 /a-2 maddesine muhalefet suçu işlendiği gerekçesi ile yapılan yargılamaların çoğu mahkumiyetle sonuçlanmaktadır. Bu sebeple tırnak içi düzenlemenin hukuki amacının iyi anlaşılması ve kanun koyucunun esas amacını anlamak gerek....
(Şerh No: 15982 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 26-11-2014 23:21)

İçtihadın birleştirilmesine konu kararlara ilişkin maddi olaylarda; ihale kararlarına ilişkin damga vergileri, ihaleyi kazanan yüklenicilerin hak edişlerinden kesilip vergi dairesine yatırılmış; böylece yüklenicilerin aldıkları hak edişlerde damga vergisi kadar azalma meydana gelmiştir. Damga vergileri hak edişlerinden kesilen yükleniciler, söz konusu ihale kararlarının damga vergisine tabi olmayıp, muafiyet kapsamında sayılması gerektiğini iddia ederek, ortaya çıktığını öne sürdükleri hak ihlal...
(Şerh No: 15541 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-05-2014 15:25)

Davacıdan ödenmesi istenilen vergi borçları her ne kadar davacının yasal temsilcilik yaptığı döneme ilişkin ise de; davacının sorumluluğu, yöneticiliği döneminde defter ve belge ibraz edilmemesi, beyanname verilmemesi, beyan edilen bir borcun ödenmemesi veya yapılan inceleme sonucu eksik beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu olabilir. Davacı, kanuni temsilcilik sıfatının sona ermesinden sonra asıl borçlu şirketin 13.4.1998 tarihinde o dönemde müdür olan şahıstan istenilen defter ve b...
(Şerh No: 15361 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-02-2014 12:00)

Tüzel kişilerin vadesinde ödenmeyen vergi borçlarından kanuni temsilcilerin sorumlu tutulabilmesi için, zamanaşımına uğramadığının ve tüzel kişiden tahsil olanağı kalmadığının idarece tespiti gerekmektedir. Dava konusu ödeme emri düzenlenmeden önce asıl borçlu şirket hakkında zamanaşımını kesecek nitelikte herhangi bir işlem yapılmaması nedeniyle 31/12/2003 tarihinde zamanaşımına uğradığı anlaşılan vergi borcunun kanuni temsilci sıfatıyla davacıdan istenilmesi mümkün bulunmamaktadır.
(Şerh No: 15364 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-02-2014 22:55)

Muhatap bilinen adreslerinde bulunamadığında tebliğ evrakının tebliği çıkaran mercie iadesi gerekmekte iken; 31.12.2008 tarihli vergi ceza ihbarnamesi tebliğ alındıları incelendiğinde, muhatabın bilinen adresinde bulunamadığı belirtilerek tebliğ evrakının, ilgili mahalle muhtarlarına imzalatılıp şirket adresi ile şirket müdürünün ikametgah adreslerine bırakıldığı anlaşılmaktadır. 7201 S.K. hükümleri uygulanmaya çalışılarak tebliğ evrakı ilgili adreslere bırakıldığından, söz konusu vergi ceza ihb...
(Şerh No: 15363 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-02-2014 22:32)

Şirket hakkında malvarlığı araştırması, şirketin kanuni temsilcisine uygulanan hacizden sonraki bir tarih olup haczin ilgili bulunduğu dönem itibarıyla şirketin malvarlığı bulunup bulunmadığı hususu yeterince araştırılmamıştır. Dolayısıyla, borcun şirketten tahsili için tüm takip yollarının tüketildiğinden ve kanuni temsilcisinin takibi için kanunda öngörülen şartların oluştuğundan söz edilemez. Ayrıca amme alacağının tahsili için öncelikle ödeme emri düzenlenerek tebliğ edilmeli, buna rağmen...
(Şerh No: 15362 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-02-2014 17:07)

Vergi borcunun öncelikle şirket tüzel kişiliğinden tahsili yoluna gidilmelidir. Limited şirket ortakları, şirketten tahsili olanaksız hale gelen vergi borçlarından dolayı, sermaye hisseleri oranında sorumludur.
(Şerh No: 15360 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-02-2014 17:07)

 Bilgi  [VUK. 177] Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (2013-2012-2011-2010-2009 Yılları)
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri : 2013 YILI ================== 1- Yıllık; - Alış tutarı 150.000 TL - Satış tutarı 200.000 TL 2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 80.000 TL 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 150.000 TL 2012 YILI ============ 1- Yıllık; - Alış tutarı 140.000 TL - Satış tutarı 190.000 TL 2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 77.000 TL 3- İş h...
(Şerh No: 14258 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 30-01-2013 12:51)

Vergi Usul Kanunu’nun, 4751 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen Mükerrer 49. maddesinin (b) fıkrasının üçüncü paragrafının “Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları onbeş gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler.” biçimindeki birinci cümlesi Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
(Şerh No: 14033 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 14-10-2012 12:39)

 Bilgi  [VUK. 367] AYM Anayasaya Aykırı Bulmadı
Daha önceki şerhimizde maddenin Anayasaya aykırı olduğunu iddia etmiş, aykırılık incelemesinin önündeki engelin (Anayasa Geçici 15) kalktığını belirtmiştik. AYM 07.02.2012 tarihli RG'de yayımlanan kararıyla, esastan inceleme yapmış ve maddenin Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir. Bu kararda, maddede 6009 sk ile yapılan ıslahın (ikinci süzgeç) etkisinin bulunduğunu düşünüyorum. Sakıncaların tamamen bertaraf edilmediğini azaltıldığını düşünüyorum.
(Şerh No: 13427 - Ekleyen: Özkan BASAT - Tarih : 09-04-2012 15:18)

 Bilgi  [VUK. 257 (Mükerrer)] Tevsik zorunluluğunun HMK'daki senetle ispat kaidesine etkisi
Bu maddenin 2. fıkrası ve buna müsteniden çıkarılan 320 ve 323 No'lu tebliğlerle getirilen ödemeleri tevsik zorunluluğunun Yeni HMK m. 200'deki senetle ispat zorunluluğuna bir istisna mı yoksa yeni bir şart mı getirdiği tartışılmalıdır. Şöyle ki; İlgili yasa ve tebliğler 10.000 TL'yi aşan ödemlerin banka ve finans kurumları üzerinden geçirilmesi zorunluluğunu getirmiştir. Yeni HMK M.200 ise 2.500 TL'yi aşan ödemelerin senetle ispat edilebileceğini belirtmektedir. Sorun şurada başlıyor; 10...
(Şerh No: 12757 - Ekleyen: Av.Önder BALCI - Tarih : 10-01-2012 10:53)

 Bilgi  [VUK. 367] Anayasaya aykırılık bulunduğunu düşünüyorum
Dava şartını idareye veren (yargıtay da bu görüşte) bu maddenin, erkler ayrılığı ilkesine aykırılık teşkil ettiğini, dava açılmasını yürütme süzgecinden geçirdiğini, bu sebeple Anayasaya olduğunu düşünüyorum. Nitekim bu madde hakkındaki Anayasaya aykırılık iddiaları, görülmekte olan bir davada Nevşehir Asliye Ceza Mahkemesince de ciddi bulunarak 1992 yılında Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüştür. Anayasa Mahkemesi yaptığı ilk incelemede; 367. maddenin birinci fıkrasını değiştiren 2686 sayılı yasa, ...
(Şerh No: 12614 - Ekleyen: Özkan BASAT - Tarih : 15-12-2011 12:30)

 Bilgi  [VUK. 359] Anayasaya aykırılık bulunduğunu düşünüyorum
Suç olarak ifade edilen fiillerden bazılarının örneğin; "muhasebe hilesi" ve "çift defter tutmak" fiillerinin belirlilik ilkesine aykırı olduğunu, dolayısıyla Anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorum.
(Şerh No: 12613 - Ekleyen: Özkan BASAT - Tarih : 15-12-2011 12:21)

Mükelleflerin serbest ve hür iradeleriyle beyan ettikleri düzeltme beyannamesine koydukları ihtirazi kayda dayanarak dava açamayacaklarına dair.
(Şerh No: 11918 - Ekleyen: Doğan Adem KURT - Tarih : 22-07-2011 12:16)

Veraseten İntikal eden hisse senetlerinin mirasçıları tarafından nominal değerleri ile beyanına dayalı olarak daha sonra takdir komisyonu kararı ile belirlenen gerçek değeri ile beyan değeri arasındaki fark miktar için istenen gecikme faizinin hukuki meşruiyyeti
(Şerh No: 11686 - Ekleyen: Doğan Adem KURT - Tarih : 09-06-2011 08:09)

Uzlaşmanın Kesinliği nedeniyle ilave inceleme ve ek tarhiyat yapılamayacağına ilişkin.
(Şerh No: 10770 - Ekleyen: Doğan Adem KURT - Tarih : 11-03-2011 14:07)

 Bilgi  [VUK. 3] İspat üzerine
Yasanın 3. maddesinin B bendi vergi hukukunun ispat başlığını taşır. B bendi ile vergi usul kanununun ruhunu oluşturan mükelleflerin şekli (biçimsel) vergi yükümlüklerine uymaları halinde (defter ve belge düzenine uymak, bildirimleri yerine getirmek, beyanname vermek vb.) beyanlarının doğru kabul edilceği kuralının istisnai hallerini vurgulamaktadır. Bu istisnai hallerden birincisi vergiyi doğuran olayın gerçekleşmiş sayılcağı halin bağlandığı hukuki işlemlerin kanuna karşı hile yolu ile gerçek...
(Şerh No: 7097 - Ekleyen: Av.Mehmet TOPRAK - Tarih : 22-09-2010 15:35)

Boş Vergi Levhası Örneği (Microsoft Word Dosyası)
(Şerh No: 4976 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 06-04-2010 17:38)

 Bilgi  [VUK. 126] Düzeltme Talebinde Zamanaşımının Başlangıç Tarihi
Düzeltme başvurusunda zamanaşımı süresinin başlangıcında asıl önemli unsur vergi hatasının yapıldığı tarihtir. Yani ikmalen tarh ve tebliğ edilen vergilerde ihbarnamenin tebliğ tarihi vergilendirmenin ilişkin olduğu dönemin 5. yılının sonunda gerçekleştirilmiş ise, düzeltme başvurusu için bir süre bir yıl daha uzayacaktır. Bu hüküm 2577 sayılı sayılı Yasanın dava açma sürelerine de önemli bir istisnadır.
(Şerh No: 4767 - Ekleyen: Av.Saliha ULUSAN - Tarih : 13-03-2010 00:48)

Nihai tüketicilere kesilecek faturalarda "nihai tüketici" ibaresinin eklenmesi veya tüketicinin TC Kimlik numarası yazılması zorunlu değildir.
(Şerh No: 719 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009 13:59)

Adres değişikliği yapılması durumunda önceden bastırılan resmi belge ve evraklar (fatura, sevk irsaliyesi vs.) bağlı bulunulan vergi dairesince ibraz edilerek iptal edilmesinin sağlanması mümkündür.
(Şerh No: 718 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009 13:55)

Tamir amacıyla gönderilen mallar tekrar müşteriye gönderilirken sevk irsaliyesi düzenlenmelidir.
(Şerh No: 717 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009 13:48)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03033590 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.