Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İst. 9. Ver.Mah. 2009/1208Es 2010/747Kr. İçtihat

Üyemizin Özeti
Mükelleflerin serbest ve hür iradeleriyle beyan ettikleri düzeltme beyannamesine koydukları ihtirazi kayda dayanarak dava açamayacaklarına dair.
(Karar Tarihi : 09.03.2010)
T.C.
İSTANBUL
9. VERGİ MAHKEMESİ
ESAS NO : 2009/1208
KARAR NO : 2010/747
DAVACI : …………………..
VEKİLİ : Av. B____ T____
DAVALI : KÜÇÜKKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
DAVANIN ÖZETİ : Davacı şirketin, davalı idarenin K____ San ve Tic. Ltd
Unvanlı şirkete gönderdiği yazıda belirtilen şirketten olan alışlarını, katma değer vergisi indirimlerin çıkartmak suretiyle, 2004/10,11,12 dönemleri için kendiliğinden verdiği düzeltme beyannamesi esas alınarak yapılan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhıyatı ve ferilerinin, indirimlerden çıkartılan faturaların gerçek mal hareketine dayandığı ileri sürülerek, iptali istenilmiştir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacıya düzeltme beyannamesi vermesi gerektiği şeklinde herhangi bir yazı gönderilmediği, kendi rızalarıyla verdikleri beyanname üzerinden tarhıyat yapılmasının yerinde olduğu davanın reddi gerektiği savunulmuştur.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren İstanbul 9. Vergi Mahkemesince 08.03.2010 tarihinde davacı tarafı temsilen Av. B____ T____ davalı idareye temsilen Hazine Av.D____ A____K____'un hazır olduğu görülen duruşmada taraflar dinlendikten sonra, gereği görüşüldü:
Uyuşmazlık, davacı şirketin ihtirazı kayıtla verdiği düzeltme beyanı üzerinden yapılan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatının iptali istemine ilişkindir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 40/1. maddesinde ön görüldüğü üzere, Katma değer vergisi tarhiyatı esas itibariyle, mükelleflerin yazılı beyanı üzerinden yapılmaktadır. Bu beyanın ne zaman ve ne şekilde yapılacağı, aynı kanunun devam eden maddelerinde belirtilmiştir. Mükellefler, kanunda öngörülen zamanda ve yine kanunda öngörülen şekilde beyannamelerini vermek zorundadırlar. Verilen bu beyanlarda gösterilen matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh olunan vergilere karşı, 213 sayılı Kanunun 378. maddesinin 2. fıkrası uyarınca dava açılamamaktadır. Ancak, beyana ihtirazı kayıt konulması durumunda, diğer bir ifadeyle beyanın iradeyi yansıtmadığı belirtildiğinde, dava açılabilmektedir. Mükelleflerin beyanname verme zorunluluğu yokken, kendi iradeleriyle matrah beyan etmeleri durumunda ise, zaten serbest bir şekilde irade ortaya konulduğundan, ayrıca bu iradenin gerçeği yansıtmadığından söz etmek, kendi içinde çelişki oluşturacağından, serbest iradeyle verilen beyana ihtirazi kayıt konulması ve bilahare dava konusu edilmesi, 213 Sayılı Yasanın 378 maddesinin aşındırılması sonucu doğuracaktır.
Dosyanın incelenmesinden, davacı şirketin, davalı idarenin K____ San ve Tic. Ltd Unvanlı şirkete gönderdiği 07.03.2009 tarih ve 7728 sayılı yazıda belirtilen şirketlerden olan alışlarını, katma değer vergisi indirimlerin çıkartmak suretiyle kendiliğinden düzeltme beyannamesi verdiği ve bu beyana ihtirazi kayıt konulmak suretiyle beyan üzerinden yapılan cezalı tarhıyata karşı görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Düzeltme beyannamesi, vergi mevzuatında belirtilen ve verilmesi zorunlu olan beyanname türlerinden değildir. Ancak, mükelleflerin kanuni süresi içinde verdikleri beyannamelerinde gösterdikleri matrahlarını, istedikleri zaman düzeltmesine her hangi bir engel bulunmamaktadır. Bu tercih mükellefin, serbest iradesine bağlı bulunmaktadır. Oluşan serbest iradeye ihtirazi kayıt konulması, yukarıda açıklandığı üzere kendi içinde çelişki oluşturacağından ve daha da önemlisi, kanunda öngörülen zamanda verilen beyannameye karşı, dolaylı olarak, dava açılabilmesi sonucu beraberinde getireceğinden, kendiliğinden verilen beyana konulan ihtirazi kaydın kabul edilmemesi suretiyle yapılan cezalı tarhiyatta hukuka aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda ayrıntısı gösterilen 66,35 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, davalı idare vekili lehine belirlenen 750 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, davacıdan 17,15 TL den az olmamak kaydıyla hüküm altına alına tutarın binde 3,6 sı oranında nispi karar harcı alınmasına, artan posta avansının isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştayda temyiz yolu açık olmak üzere 09/03/2010 tarihinde tarihinde karar verildi.

Başkan Üye Üye
Mehmet KİRAZLIOĞLU Osman ERKAN Sertkan ERDURMAZ
26689 103145 118440
Üye Notu : Yüksek yargının aksi yöndeki kararlarına rağmen verilmiş yerinde bir karar olarak değerlendirilmiştir.
İlgili Mevzuat Hükmü : Vergi Usul Kanunu MADDE 378 :(Değişik madde: 23/06/1982 - 2686/51 md.)

       Vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması lazımdır.

       Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. Bu Kanunun vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Doğan Adem KURT
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 22-07-2011

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02499509 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.