Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

193 S.lı Gelir Vergisi Kanunu - Son Eklenen Şerhler

193 S.lı Gelir Vergisi Kanunu - Son Eklenen Şerhler

Persons mentioned below shall be deemed settled in Turkey: 1. Those who have residence in Turkey (Residence shall mean, the places which are written in Article 19 and the following Articles of the Turkish Civil Code); 2. Those who have been dwelt continuously more than six months in Turkey within a calendar year (temporary leavings shall not interrupt period of dwelling in Turkey.)
(Şerh No: 16540 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 22-11-2016 16:31)

Real persons written in the following shall be subject to tax based on total amount of earnings and revenues gained in Turkey and abroad: 1. Those who have settled in Turkey; 2. (Paragraph which has been amended by Article 1 of the Law No.202) Turkish citizens who are dependent upon the governmental departments and institutions or organizations and enterprises which their headquarters have been in Turkey, and who are residing due to works of said departments, institutions, organizations and enterprises (Those from such persons who have been subject to income tax and the like in consequence of earnings and revenues that have been obtained by them in countries where they are located, shall not be subject to tax additionally on their earnings and revenues mentioned.)
(Şerh No: 16539 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 22-11-2016 16:29)

Real persons who have not settled in Turkey shall only be subject to tax on earnings and revenues which they acquired in Turkey.
(Şerh No: 16542 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 22-11-2016 16:25)

(As amended on January 7, 2003 - 4783/2 Art.) Earnings and revenues included in income are in the following; 1. Commercial earnings, 2. Agricultural earnings, 3. Wages, 4. Self-employment earnings, 5. Revenues of immovable properties, 6. Returns on stocks and bonds, 7. Other earnings and revenues. Unless any contrary provision provided by this Law, earnings and revenues listed above shall be considered with their real and pure amounts in determination of income.
(Şerh No: 16538 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 22-11-2016 16:16)

(As amended on January 7, 2003 - 4783/1 Art.) Incomes of real persons are subject to income tax. Income is pure amount of earnings and revenues acquired by a real person within a calendar year.
(Şerh No: 16537 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 22-11-2016 16:15)

Even though the following foreigners have stayed in the country more than six months, they shall not be considered as settled in Turkey: 1. Scholars and scientists, experts, officials, media and press correspondents and other people whose conditions are similar to them coming to Turkey for a specific and temporary duty or work or those come for the purpose of collection [of money] or treatment, resting or traveling; 2. Those who have been detained or who stayed in Turkey because of reasons beyond control such as detention, conviction or a disease.
(Şerh No: 16541 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 22-11-2016 16:13)

 Bilgi  [GelirVK. 103] Gelir Vergisi Madde:103 tarifeleri her yıl güncellenmektedir.
Gelir Vergisi Tarifesi | Gelir Vergisi Dilimleri Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler) 2014 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi 11.000 TL'ye kadar 15% 27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası 20% 60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL), fazlası 27% 60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL), fazlası 35% 2013 Takvim ...
(Şerh No: 15544 - Ekleyen: Mesut GÜNDÜZ - Tarih : 25-05-2014 12:30)

Gelir Vergisi Kanunu’nun, 4842 sayılı Kanun ile değiştirilen 86. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “…gayrimenkul sermaye iratları…” ibaresi Anayasa’ya aykırı değildir.
(Şerh No: 14034 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 14-10-2012 12:43)

 Bilgi  [GelirVK. 6] 193 sayılı GVK 6 maddesinde Türkiye de yerleşmiş sayılmayan gerçek kişilerce elde edilen kazançları üzeinden vergilendirileceği hükme bağlanmış olmanın temel ve tipik özelliği, Kanunun 4 maddesinde yerleşme sayılan hallerere yer verilmiştir.
193 sayılı gelir vergisi kanunu, mükellef kitlesini berçek kişiler olarak tespit etmiştir, gerçek kişilerin kazançları üzerinden alınacak olan verginin konusunu oluşturan kazanç ve iratların ise Türkiye veya Türkiye dışında elde edilmesi kıstaslarını Türk vatandaşları bakımından 3 maddesnin 2 fıkrası parantez içi hükmğ istisna olmak üzere sınırlama yapmaksızın hüküm altına almıştır.Yani Türk vatandaşlarının Dünyanın her hangi bir yerinde elde etmiş olduğu kazancının Türkiye de Gelir vergisine ta...
(Şerh No: 2275 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 21-10-2010 13:44)

 Türkçe  [GelirVK. KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER] 31.12.1982 TARİH VE 2772 SAYILI YASANIN GEÇİCİ MADDELERİ Geçici Madde 1 - Birinci madde ile değiştirilen 18. madde ve ikinci madde ile değiştirilen 21. madde, 1982 yılına ilişkin olup 1983 yılı Mart ayında açıklanacak gelirler ile ilgili olarak uygulanmaz. Geçici Madde 2 - 193 sayılı Gelir Vergisi Yasası'nın 94. maddesinin 9 numaralı bendinde yer alan ve tam yükümlü kurumlara ödenecek dönüştürme işlentilerinden kesinti yapılmasına ilişkin hüküm, 01.01.1983 tarihinden sonra çıkarılan tahvillere ödenecek işlentiler ile ilgili olarak uygulanır. Geçici Madde 3 - 11. madde ile değiştirilen 96. madde, bu yasanın yürürlüğe girmesinden önce gider yazılarak hesaba ödeme kapsamına giren ve kesintiye bağlı tutulmamış bulunan ödemeler ile ilgili olarak da uygulanır. Geçici Madde 4 - Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 31.12.1983 tarihine kadar 193 sayılı Gelir Vergisi Yasası'nın 81. maddesinin 2 ve 3 numaralı bentleri uyarınca anamal ortaklığına geçirilen bireysel işletmeler ile tür değiştirerek anamal ortaklığına dönüşen kolektif ve yalın komandit ortaklıkların dönemsonu kaynak çizelgesi, 213 sayılı Vergi Yöntem Yasası'nın geçici 11. maddesinde belirlenen koşullarda ve anılan maddede yazılı benzerleri temel alınarak değerlemeye bağlı tutulur. Bu değerleme dolayısıyla Türk Tecim Yasası'nın değerlemeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Böylece anamal ortaklığına geçirilen bireysel işletmenin iye ya da iyeleri ile anamal ortaklığına dönüşen kolektif ve yalın komandit ortaklıkl...
(Şerh No: 4430 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 25-02-2010 22:44)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 67] (Ek madde: 30.12.2004-5281 s.y./30.m.) 1) Bankalar ve aracı kurumlar, takvim yılının üçer aylık dönemlerinde a) Alım satımına aracılık ettikleri taşınır değerler ile diğer anamal piyasası araçlarının alış ve satış ederleri arasındaki fark, b) Alımına aracılık ettikleri taşınır değer ya da diğer anamal piyasası araçlarının sönmesi durumunda alış ederi ile sönme ederi arasındaki fark, c) Taşınır değerlerin ya da diğer anamal piyasası araçlarının toplanmasına aracılık ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir taşınır değer ya da diğer anamal piyasası aracına bağlı olmayan), d) (Ek bent: 22.12.2005-5436 s.y./14.m.) Aracılık ettikleri taşınır değer ya da diğer anamal piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler üzerinden % 15 oranında vergi kesintisi yaparlar. (Ek tümce: 27.06.2006-5527 s.y./1.m.) Dar yükümlü gerçek kişi ve kurumlar için bu oran % 0 olarak uygulanır. (Değişik paragraf: 22.12.2005-5436 s.y./14.m.) Aynı taşınır değer ve diğer anamal piyasası aracından değişik günlerde alımlar yapıldıktan sonra bunların bir bölümünün elden çıkarılması durumunda ilk giren ilk çıkar yöntemi kullanılarak kesinti konusu tutarın belirlenmesinde göz önüne alınacak alış ederi belirlenir. Bir taşınır değer ve diğer anamal piyasası aracının alımından önce elden çıkarılması durumunda elden çıkarılma gününden sonra yapılan ilk alım işlemi temel alınarak üzerinden kesinti yapılacak tutar belirlenir. Aynı gün içindeki işlemlerde ağırlıklı ortalama yöntemi kullan...
(Şerh No: 4413 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 20-02-2010 23:26)

 Bilgi  [GelirVK. 103] 08/07/2010 'da yürürlüğe girecek Değişiklik ile ilgili
Söz konusu maddenin son bendindeki "fazlası %35" ibaresinin iptal istemi Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, ancak karar gerekçesinde belirtildiği üzere "30.3.2006 günlü, 5479 sayılı Yasa’nın 1. maddesiyle değiştirilen 31.12.1960 günlü, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan 40.000 YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için 9190 YTL, ifadesinden sonra gelen “… fazlası % 35 oranında …” ibaresinin, “ücret gelirleri” yönünden iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşlu...
(Şerh No: 4373 - Ekleyen: Av.Olgu ÖZDEMİR - Tarih : 17-02-2010 14:07)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 56] (Ek madde: 11.08.1999-4444 s.y./3.m.) 1999-2002 yılları gelirlerinin vergilendirilmesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Yasası'nın 1, 2, 80, 81, 82, geçici 46 ve geçici 47. maddeleri yerine aşağıdaki hükümler uygulanır. Konu A) Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine bağlıdır. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve gelirlerin çıplak tutarıdır. Gelirin unsurları B) Gelir kavramına giren kazanç ve gelirler şunlardır: 1. Tecimsel kazançlar, 2. Tarımsal kazançlar, 3. Ücretler, 4. Bağımsız meslek kazançları, 5. Taşınmaz anamal gelirleri, 6. Taşınır anamal gelirleri, 7. Diğer kazanç ve gelirler. Bu yasada aksine düzenleme olmadıkça yukarıda yazılı kazanç ve gelirler, vergilendirilen gelirin belirlenmesinde gerçek ve çıplak tutarları ile göz önüne alınır. Diğer kazanç ve gelirler C) Aşağıda yazılı olan diğer kazanç ve gelirler, bu maddeye göre vergiye bağlı gelir içindedir: 1. Değer artışı kazançları, 2. Düzensiz kazançlar. Değer artışı kazançları D) Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artışı kazançlarıdır: 1. Karşılıksız olarak kazanılanlar dışında olmak üzere pay belgitlerinin kazanım gününden başlayarak üç ay içinde ya da kazanımdan önce elden çıkartılmasından sağlanan kazançlar ile diğer taşınır değerlerin (taşınır değerler yatırım fonlarının katılma belgeleri dışında) elden çıkarılma...
(Şerh No: 4344 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 14-02-2010 01:25)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 58] (Ek madde: 23.11.2000-4605 s.y./5.m.) 1) 01.01.2000 - 31.12.2001 günleri arasında gelir vergisine bağlı tecimsel kazanç iyeleri ile bağımsız meslek çalışanları, bu maddede belirtilen yaşam düzeyi temeline bağlıdır. 2)a) Yaşam düzeyi temel gösterge tutarı, - Birinci sınıf tecimenler için 3.500.000.000, - İkinci sınıf tecimenler için 2.000.000.000, - Tecimsel kazancı basit yöntemde belirlenenlerden geçici 44. madde uyarınca açıklanacak tecimsel kazancın en üst tutarının belirlenmesinde temel alınacak derecelerden; 1. dereceye uydurulmuş olanlar için 1.000.000.000, 2. dereceye uydurulmuş olanlar için 650.000.000, 3. dereceye uydurulmuş olanlar için 300.000.000, - Bağımsız meslek çalışanları için 3.200.000.000 liradır. b) Tecimsel kazanç iyeleri ile bağımsız meslek çalışanlarının zarar açıklaması da içinde olmak üzere bu etkinlikleri ile ilgili olarak açıklayacakları kazançları, temel gösterge tutarlarına yaşam düzeyi göstergelerine göre belirlenen eklemeler yapılarak bulunacak tutardan düşük olursa bu maddeye göre belirlenen tutar, vergi koymaya temel olan gelirin hesaplamasında ilgili kazanç tutarı olarak göz önüne alınır. Tecimsel kazancı basit yöntemde belirlenenler için yaşam düzeyi göstergelerine göre belirlenen ek tutarlar göz önüne alınmaz. c) Bir yükümlünün aynı yılda tecim ve meslek etkinliğinde bulunması durumunda temel gösterge tutarı her bir kazanç için ayrı ayrı uygulanır. Aynı ya da ...
(Şerh No: 4326 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 11-02-2010 15:30)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 61] (Ek madde: 09.04.2003-4842 s.y./17.m.) Bu maddenin yürürlük gününden önce yapılan başvurulara dayanarak düzenlenen yatırım destekleme belgeleri kapsamındaki yatırımlarla ilgili yatırım harcamalarına (destekleme belgelerine bu günden sonra eklenen ekonomik değerler için yapılan harcamalar dışında), yatırım indirimi uygulamasına ilişkin olarak Gelir Vergisi Yasası'nın bu günden önce yürürlükte bulunan düzenlemeleri uygulanır. Yukarıda belirtilen biçimde yatırım indirimi ayrıklığından yararlanan kazançlar ile bu maddenin yürürlük gününden önce gerçekleşen yatırımlar üzerinden hesaplanan ve kazancın yetersiz olması nedeniyle sonraki dönemlere geçen yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın % 19,8 oranında gelir vergisi kesintisi yapılır. İsteyen yükümlüler, bu maddenin yürürlük gününden önce yapılan başvurulara dayanarak düzenlenen yatırım destekleme belgeleri kapsamında bu tarihten başlayarak yaptıkları harcamaları (öngörülen harcamalar kapsamında daha önce yatırım indirimi ayrıklığından yararlanmış harcamalar dışında) için bu yasanın 19. maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde yatırım indirimi ayrıklığından yararlanabilir. Bunun için bu maddenin yürürlüğe girdiği günden sonraki ilk geçici vergilendirme dönemine ilişkin açıklama yazısının verileceği güne kadar bağlı bulunulan vergi kuruluşuna bir bildirimde bulunulması ve yeğlemenin alınmış yatırım destekleme belgelerinin tümü için yapılması gerekir.
(Şerh No: 4320 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 10-02-2010 22:55)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 60] (Ek madde: 12.06.2002-4761 s.y./3.m.) Var olan ya da yeni kurulacak olan anamal ortaklıklarına varlıksal ya da parasal anamal olarak konulan değerlerden hareketle herhangi bir vergi incelemesi ve koyma (Vergi Yöntem Yasası'nın 30. maddesinin ikinci fıkrasının 7 numaralı bendi içinde) yapılamaz. Bu düzenlemenin uygulanabilmesi için 31.12.2002 gününe kadar var olan anamal ortaklıklarında anamal artırımı işlemlerinin, yeni kurulacak ortaklıklarda ortaklık kuruluşunun tamamlanması ve anamal olarak konan değerlerin ortaklığın olumlu değerlerine girmiş olması gerekir.
(Şerh No: 4319 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 10-02-2010 22:48)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 59] (Ek madde: 11.10.2001-4710 s.y./1.m.) 31.12.2007 gününe kadar 26.7.2001-31.12.2005 günleri arasında çıkarılan devlet tahvilleri ve hazine bonolarının işlenti gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamının 2001 yılında 50 milyar lirası, 2002 ve izleyen yıllarda bu tutarın ya da artırılmış tutarın her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmasıyla bulunacak tutar, gelir vergisinden ayrıktır. Bu ayrıklıktan yararlananlar, yinelenmiş 80. ve geçici 56. maddelerde yer alan ayrıklıklardan ayrıca yararlanamaz. Tecimsel işletmelerin bu tür gelirleri ile ilgili olarak bu madde uygulanmaz.
(Şerh No: 4318 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 10-02-2010 22:43)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 57] (Ek madde: 11.08.1999-4444 s.y./3.m.) 1999-2002 yılları gelirlerinin (ücretler dışında vergilendirilmesinde bu yasanın 103. maddesindeki çizelgenin yinelenmiş 123. maddeye göre belirlenen gelir dilimlerine karşılık gelen vergi oranları beş sayı artırılarak uygulanır. Bu yasanın yinelenmiş 120. maddesinin uygulamasında bu düzenleme göz önüne alınmaz.
(Şerh No: 4317 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 10-02-2010 22:39)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 62] (Ek madde: 09.04.2003-4842 s.y./17.m.) 1. Kurumlar vergisi yükümlülerinin a) 31.12.1998 ya da daha önceki günlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının, b) a bendi kapsamı dışında kalan ve 31.12.2002 ya da daha önceki günlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kurumlar vergisinden ayrık tutulmuş kazançlarının, c) Geçici 61. madde kapsamında kesintiye bağlı tutulmuş kazançlarının dağıtımı durumunda 94. madde uyarınca kesinti yapılmaz. 2. Gerçek kişilerce birinci fıkranın a bendi kapsamında elde edilen kazanç payları, gelir vergisinden ayrıktır. 3. Gerçek kişilerce birinci fıkranın b ve c bendi kapsamında elde edilen kazanç paylarının çıplak tutarına elde edilen kazanç payının 1/9'u eklendikten sonra bulunan tutarın yarısı, vergiye bağlı gelir olarak göz önüne alınır. Bu gelirler ile ilgili olarak yıllık açıklama yazısı verilmesi durumunda açıklama yazısına aktarılan tutarın 1/5'i açıklama yazısı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden düşülür. 4. Kurumlar vergisi yükümlülerinin doğrudan ya da ortaklıkları aracılığıyla bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikte kazanç payı elde etmeleri durumunda bu kazanç paylarının dağıtımı ve kazanç payı elde eden gerçek kişilerce bu kazanç paylarının açıklanması ile ilgili olarak birinci, ikinci, üçüncü fıkralar uygulanır. 5. Bu madde kapsamındaki kazanç payları için 22. madde uygulanmaz.
(Şerh No: 4316 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 10-02-2010 22:36)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 63] (Ek madde: 09.04.2003-4842 s.y./17.m.) 1. İşlenmiş altın tecimi ve üretimi ile uğraşan gelir ve kurumlar vergisi yükümlülerinden (yalın, kolektif ve yalın komandit ortaklıklar içinde) 4811 sayılı yasanın 13. maddesine dayanarak bildirimde bulunmayanların 31.12.2002 gününde defter kayıtlarında yer alan altın alım tutarları, İstanbul Altın Borsasının aynı gündeki (aynı günde işlem görmemesi durumunda bu günden önceki son işlem günündeki) has altın kapanış ederinden düşük olamaz. Alım tutarının bu ederden düşük olması durumunda aradaki fark, altın satış kazancı sayılır ve 2002 yılı kazancına eklenerek bu yasanın yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar açıklanır ve gerçekleşen vergi aynı sürede ödenir. 2. Değerli maden ve takı üretimi ve tecimi etkinliğinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri (yalın, kolektif ve yalın komandit ortaklıklar içinde) işletmelerinde var olup kayıtlarında yer almayan değerli maden (altın, platin ve gümüş) ve değerli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci gibi) ile bunlardan üretilen takıları 4811 sayılı yasanın 11. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen biçimde bildirmeleri durumunda aynı yasanın 13. maddesinin ikinci fıkrasına göre vergi öder.
(Şerh No: 4315 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 10-02-2010 22:29)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 64] (Ek madde: 09.04.2003-4842 s.y./17.m.) 31.12.2007 gününe kadar sporculara ücret olarak yapılan ödemeler gelir vergisinden ayrıktır. Bu ücretler üzerinden % 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapılır. Bu ayrıklığın kesinti yoluyla ödenen gelir vergisine etkisi yoktur. Bakanlar Kurulu, % 15 oranını % 25 oranına kadar artırmaya ya da yasal oranına kadar indirmeye yetkilidir.
(Şerh No: 4314 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 10-02-2010 22:14)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 65] (Ek madde: 17.12.2003-5024 s.y./8.m.) Geçici 61. madde kapsamında yatırım indirimi ayrıklığı uygulamasını seçmiş yükümlüler, bu yeğlemelerini bu maddenin yürürlüğe girdiği günden sonra verilmesi gereken ilk geçici vergi açıklama yazısının verilmesi gereken güne kadar bağlı bulundukları vergi kuruluşuna bildirimde bulunarak değiştirebilir. Böylece yeğlemelerini değiştiren yükümlüler, 24.04.2003 gününden başlayarak yaptıkları harcamalar (öngörülen harcamalar kapsamında daha önce yatırım indirimi ayrıklığından yararlanmış harcamalar dışında) için 19. maddede yer alan düzenlemeler çerçevesinde yatırım indirimi ayrıklığından yararlanabilir. Yeğlemelerini değiştirmeyen yükümlüler ise yatırım indirimi ayrıklığı tutarlarının belirlenmesinde paraşişkinliği düzeltmesi uygulaması sonucu yatırım indiriminden yararlanan ekonomik değerlerle ilgili olarak oluşan düzeltme farklarını göz önüne alamaz. 19. madde kapsamında yatırım indirimi ayrıklığı tutarlarının belirlenmesinde 01.01.2004 gününe kadar yapılan harcama tutarları düzeltilmiş değerleri ile göz önüne alınmaz.
(Şerh No: 4313 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 10-02-2010 22:12)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 66] (Ek madde: 10.11.2004-5255 s.y./12.m.) İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna yapılan her türlü parasal ve varlıksal bağış ve yardımlar ile destekleme harcamalarının tümü, yıllık açıklama yazısı ile bildirilecek gelirlerden indirilir.
(Şerh No: 4312 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 10-02-2010 22:06)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 68] (Ek madde: 30.12.2004-5281 s.y./30.m.) 31.12.2010 gününe kadar Türkiye Jokey Kulübünce düzenlenen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve çalıştırıcılarına ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden % 20 oranında gelir vergisi kesilir. Ödemeyi yapanın 94. madde kapsamında kesinti yapma zorunluluğu bulunup bulunmamasının ve 23. maddenin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde düzenlenmiş olan ayrıklığın kesinti yoluyla ödenecek gelir vergisine etkisi yoktur. Türkiye Jokey Kulübü aracılığıyla yapılan ücret ödemelerinde gelir vergisi kesintisi, bu kulüp tarafından yerine getirilir. Kesinti yoluyla vergilendirilmiş bulunan bu gelirler için yıllık açıklama yazısı verilmez. Diğer gelirler nedeniyle açıklama yazısı verilmesi durumunda da bu gelirler, açıklama yazısına yazılmaz. Bakanlar Kurulu, % 20 oranını % 25 oranına kadar artırmaya ya da yasal oranına kadar indirmeye yetkilidir.
(Şerh No: 4311 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 10-02-2010 22:04)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 69] (Ek madde: 30.03.2006-5479 s.y./3.m.) Gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri, 31.12.2005 gününde var olup 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi ayrıklığı tutarları ile a) 24.4.2003 gününden önce yapılan başvurulara dayanarak düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Yasası'nın 9.4.2003 günlü ve 4842 sayılı yasayla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde başlanmış yatırımlar için belge kapsamında 1.1.2006 gününden sonra yapacakları yatırımları, b) 193 sayılı Gelir Vergisi Yasası'nın yürürlükten kaldırılan 19. maddesi kapsamında 1.1.2006 gününden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak yatırımla ekonomik ve uygulayımsal bakımdan bütünlük taşıyan, bu günden sonra yapılan yatırımları nedeniyle 31.12.2005 gününde yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere göre hesaplayacakları yatırım indirimi ayrıklığı tutarlarını, yine bu gündeki yasal düzenlemeler (vergi oranına ilişkin düzenlemeler içinde) çerçevesinde yalnızca 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin kazançlarından indirebilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin yöntem ve temelleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(Şerh No: 4310 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 10-02-2010 21:59)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 70] (Ek madde: 30.03.2006-5479 s.y./3.m.) 2006 takvim yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için bu yasanın yayımlandığı güne kadar yapılmış olan gelir vergisi kesinti tutarlarının 103. maddede bu yasayla yapılan değişiklik uyarınca hesaplanan vergiden çok olması durumunda kalan vergi tutarı silinir, alınmışsa yükümlülerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden düşülür. Eksik olması durumunda ise bu fark, vergi sorumlularınca bu yasanın yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ilişkin olduğu döneme ilişkin özet açıklama yazısının verilme ve ödeme süresi içinde topluca (özet açıklama yazısı verme yükümlülüğü olmayanlar dışında) verilecek ayrı bir açıklama yazısı ile açıklanır ve ödenir. Bu açıklama yazısı için ayrıca damga vergisi hesaplanmaz. Anılan sürede düzeltilen söz konusu fark için gecikme işlentisi ve vergi cezası alınmaz; eksik gerçekleşmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması durumunda bu günde vergi yitimi doğmuş olur. Bu hükmün uygulamasına ilişkin yöntem ve temeller, Maliye Bakanlığınca belirlenir.
(Şerh No: 4309 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 10-02-2010 21:50)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 71] (Ek madde: 28.03.2007-5615 s.y./11.m.) Bu yasanın yinelenmiş 80. maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin uygulanmasına ilişkin olarak, 70. maddenin birinci fıkrasının 1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde sayılan ve 1.1.2007 gününden önce edinilmiş olan mal (gerçek yöntemde vergilendirilen çiftçilerin tarımsal üretimde kullandıkları taşınmazlar içinde) ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde dört yıllık süre temel alınır.
(Şerh No: 4308 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 10-02-2010 21:44)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 72] (Ek madde: 04.06.2008-5766 s.y./8.m.) (1) 31.12.2017 gününe kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılır: a) Küme yöntemine bağlı spor dallarında 1) En üst kümedekiler için % 15, 2) En üstün altındaki kümedekiler için % 10, 3) Diğer kümelerdekiler için % 5, b) Küme yöntemine bağlı olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile ulusal sporculara uluslararası karşılaşmalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5. (2) Bu ödemeler üzerinden 94. madde kapsamında ayrıca kesinti yapılmaz. Bu gelirler için yıllık açıklama yazısı verilmez, diğer gelirler dolayısıyla açıklama yazısı verilmesi durumunda da bu gelirler açıklama yazısında yazılmaz. (3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği günden önce yapılmış olan ücret ve ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde 31.12.2007 gününde yürürlükte olan düzenlemeler uygulanır. (4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin yöntem ve temelleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(Şerh No: 4286 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 09-02-2010 21:06)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 73] (Ek madde: 04.06.2008-5766 s.y./8.m.) (1) 29.1.2004 günlü ve 5084 sayılı Yatırımların ve Çalıştırmanın Desteklenmesi ile Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasanın 3. maddesi kapsamında gelir vergisi kesintisi desteklemesi uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde öncelikle yasanın 32. maddesinde yer alan en az geçim indirimi göz önüne alınır. (2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin temel ve yöntemleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(Şerh No: 4285 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 09-02-2010 21:01)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 55] (Ek madde: 11.08.1999-4444 s.y./3.m.) 1.1.1999 - 31.12.2005 günleri arasında elde edilen ve kesinti yoluyla vergilendirilmiş bulunan Gelir Vergisi Yasası'nın 75. maddesinin, 7, 12 ve 14 numaralı bentlerinde yazılı taşınır anamal gelirleri, taşınır değerler yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kazanç payları ya da bu fonların katılma belgelerinin İstanbul Taşınır Değerler Borsasında alım satımından elde edilen kazançlar ile Türkiye'de kurulu süreli işlem ve ek süre borsalarında yapılan işlemler sonucunda elde edilen kazançlar için yıllık açıklama yazısı verilmez. Diğer gelirler nedeniyle açıklama yazısı verilmesi durumunda da bu gelirler, açıklama yazısında yazılmaz. Tecimsel işletme içinde olan bu gelirler, bu maddenin kapsamı dışındadır.
(Şerh No: 4284 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 09-02-2010 20:57)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 54] 1998 yılı gelirleri için bu yasanın 45. maddesiyle değiştirilen 193 sayılı yasanın 86. maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinin (b), (c) ve (d) alt bendlerinde yer alan sınırlar yerine 2.500.000.000 lira temel alınır.
(Şerh No: 4283 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 09-02-2010 20:50)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 53] Bu yasanın yayımından önce çıkarılan her tür tahvil ve hazine bonosu ile Toplu Konut Yönetimi, Kamu Ortaklığı Yönetimi ve Özelleştirme Yönetimince çıkarılan taşınır değerlerden sağlanan gelirlerden yapılan gelir vergisi kesintisi sırasında Gelir Vergisi Yasası'nın bu yasayla değişmeden önceki 75. maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendi uygulanır.
(Şerh No: 4282 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 09-02-2010 20:48)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 52] 01.07.1998 gününden sonra elde edilen ücretler için bu gün bakımından var olan vergilendirilecek tutar göz önüne alınarak bu yasanın 94. maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendine göre yapılacak kesintilere özgü olmak üzere aşağıdaki çizelge uygulanır: 1.000.000.000 liraya kadar % 20, 2.000.000.000 liranın 1.000.000.000 lirası için 200.000.000 lira, fazlası % 25, 4.000.000.000 liranın 2.000.000.000 lirası için 450.000.000 lira, fazlası % 30, 8.000.000.000 liranın 4.000.000.000 lirası için 1.150.000.000 lira, fazlası % 35, 16.000.000.000 liranın 8.000.000.000 lirası için 2.450.000.000 lira, fazlası % 40, 16.000.000.000 liradan fazlasının 16.000.000.000 lirası için 5.650.000.000 lira, fazlası % 45.
(Şerh No: 4281 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 09-02-2010 20:37)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 51] Kendilerine özel hesap dönemi belirlenmiş gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri, 31.12.1998 gününde içinde bulundukları üç aylık dönemi izleyen dönemden başlayarak bu yasanın değişik yinelenmiş 120 ve Kurumlar Vergisi Yasası'nın 25. maddeleri uyarınca geçici vergi öder. Geçici vergi açıklama yazısı verilen dönemlere ilişkin yıllık açıklama yazıları üzerinden gerçekleştirilen geçici vergi bölümleri silinir.
(Şerh No: 4280 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 09-02-2010 20:33)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 50] 01.01.1999 gününden önce Yatırım Destekleme Belgesine bağlanan yatırım harcamalarına Gelir Vergisi Yasası'nın bu yasayla değişiklik yapılmadan önceki ek 1 ve ek 4. maddeleri ile ek 3. maddesinin beşinci fıkrası ve Kurumlar Vergisi Yasası'nın bu yasayla yürürlükten kaldırılan yinelenmiş 8. maddesi, 01.01.1999 gününden sonra Yatırım Destekleme Belgesine bağlanmış yatırım harcamalarına ise söz konusu maddelerin bu yasayla değişik düzenlemeleri uygulanır.
(Şerh No: 4190 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 07-02-2010 20:54)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 49] Gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri (yalın, kolektif ve yalın komandit ortaklıklar içinde), kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde var olmayan mallarını, bu yasanın yayımlandığı günü izleyen ikinci ayın sonuna kadar aynı türden mallara ilişkin içinde bulunulan yıl kayıtlarına göre belirlenen kesintisiz kazanç oranını göz önüne alarak faturalayarak ve her türlü vergi yükümlülüğünü yerine getirerek kayıt ve açıklamalarına aktarabilir. Kesintisiz kazanç oranının içinde bulunulan yıl kayıtlarına göre belirlenemediği durumlarda yükümlünün bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar temel alınır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik ceza ve işlenti uygulanmaz. Yılı içinde ödenmesi gereken vergilerin ödeme sürelerinde değişiklik yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(Şerh No: 4188 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 07-02-2010 20:50)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 48] Gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri (yalın, kolektif ve yalın komandit ortaklıklar içinde), işletmelerinde var olduğu halde kayıtlarında yer almayan mal, makine, donatım ve demirbaşlarını kendilerince ya da bağlı oldukları meslek kuruluşunca belirlenecek piyasa değeri ile bu yasanın yayımını izleyen üçüncü ayın son iş gününe kadar bir döküm ile vergi kuruluşlarına bildirerek defterlerine yazabilir. Böylece açıklanan değerlerin satılması durumunda satış tutarı, bunların deftere yazılan tutarından düşük olamaz. Bildirim kapsamına alınan varlıklar için yıpranma payı ayrılmaz. Dönemsonu kaynak çizelgesi temeline göre defter tutan yükümlüler, bu madde uyarınca olumlu değerlerine yazdıkları mal için ayrı, makine, donatım ve demirbaşlar için ayrı özel karşılık hesabı açar. Mal için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması ya da işletmenin tasfiye edilmesi durumunda anamalın unsuru sayılır ve vergilendirilmez. Makine, donatım ve demirbaşlar, döküme yazılır ve ayrılan karşılık birikmiş yıpranma payı sayılır. İşletme hesabı temeline göre defter tutan yükümlüler, söz konusu mal defterlerinin gider bölümüne satın alınan mal olarak yazar. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin yöntem ve temelleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(Şerh No: 4187 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 07-02-2010 20:45)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 47] Bu yasanın yayımlandığı günde iye olunan ve varlığı devletçe ya da devlet güvencesinde tutulan kayıt ve siciller ile diğer kanı uyandıran belgelerle kanıtlanan para ve alacak ile altın, yabancı para ve diğer mallardan karşılanan mal edinimleri ve harcamalardan hareketle bu yasanın 82. maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre vergi koyulamayacağı gibi bu unsurlar kanıt olarak kullanılarak Vergi Yöntem Yasası'nın 30. maddesinin ikinci fıkrasının 7 numaralı bendine göre geçmişe yönelik inceleme yapılmaz ve vergi konulmaz. Bu maddede geçen kanı uyandıran belge sözü, banka, banker, aracı kurumlar ve benzeri parasal kurumlar, posta yönetimi, noterler ile tapu, trafik, kamu kurum ve kuruluşlarının kayıt ve belgeleri ile 213 sayılı Vergi Yöntem Yasası'nın ikinci kitabının üçüncü kısmında yer alan belgeleri ifade eder. Yükümlünün bu kayıtlarda yer almayan ya da yukarıda sayılan belgelerle kanıtlanamayan nakit para, yatırım belgesi, yabancı para ve benzeri değerlerini 30.09.1998 gününde en az bir gün süreyle Türkiye'de kurulu yatırım kabulüne yetkili bankaların Türkiye'deki şubelerinde bulundurduğunun belgelendirilmesi koşuluyla bu değerlerden karşılanan mal edinimleri ve harcamalar ile ilgili olarak da yukarıdaki düzenlemeler uygulanır. Söz konusu kuruluşlar, yükümlülerin bu konudaki istemlerini yerine getirmeye zorundadır. Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin yöntem ve temelleri belirlemeye yetkilidir.
(Şerh No: 4186 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 07-02-2010 20:38)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 46] 1. 31.12.2008 gününe kadar uygulanmak üzere edinme biçimi ne olursa olsun dört yıldan çok elde tutulan (kalıt yoluyla edinilenlerde dört yıllık süre aranmaz) konutlar ile köy değer açıklama defterine yazılması gereken taşınmazların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, gelir vergisinden ayrıktır. Diğer kazanç ve gelir tutarının hesaplanmasında 1998 yılı taşınmaz vergisi açıklama yazısı verme süresinin bitmesinden önce edinilen taşınmazların elden çıkarılması durumunda, bunların elde edilmesi için yapılan harcama tutarı olarak 1998 yılı genel açıklama döneminde açıklanacak taşınmaz vergisi değeri temel alınır. 01.01.1999 gününden önce edinilen ve taşınır değerler borsasında işlem gören pay belgitlerinin bu günden sonra elden çıkarılması durumunda bunların elde edilmesi için yapılan harcama tutarı olarak 1998 yılının son işlem gününde borsada oluşan ortalama ederi, 01.01.1999 gününden önce edinilen taşınır değer yatırım fonlarının katılma belgelerinin elden çıkarılmasında 1998 yılının son günündeki değeri temel alınabilir. Bu maddeye göre harcama tutarı olarak kabul edilen tutarlar, dizinlenmiş harcama tutarı olarak kabul edilir ve edinme gününden, taşınmazlarda 1998 yılı taşınmaz vergisi açıklama yazısı verme süresi sonuna, pay belgitlerinde 1998 yılı sonuna kadar olan süre için yeniden dizinleme yapılmaz. 2. Bu yasanın 2. maddesinin 1-6 numaralı bentlerinde sayılan gelir unsurları ile ilişkilendirilemeyen ve elde edildiği dönemin belirlenememesi nedeniyle bu yasa...
(Şerh No: 4185 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 07-02-2010 20:27)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 45] 1) 1997 takvim yılındaki satış geliri, 1996 yılı için uygulanan satış geliri tutarının yeniden değerleme oranında artırılmış tutarını aşmayan küçük çiftçiler, 1997 takvim yılında elde ettiği tarımsal kazançlar için yıllık gelir vergisi açıklama yazısı vermez. 1997 yılı tarımsal kazancına ilişkin olarak 1998 yılı içerisinde açıklama yazısı veren çiftçilerin açıklama yazılarında gösterilen tarımsal kazançları üzerinden hesaplanarak gerçekleştirilen vergileri silinir, alınan vergileri geri verilir. Bu yasanın 53. maddesinin birinci fıkrasında yer alan on yaşına kadar ikiden fazla traktöre iye olma koşulu, kendi işinde kullanılması koşuluyla on yıl süre ile göz önüne alınmaz. 2) Gelir Vergisi Yasası'nın bu yasayla değişmeden önceki 53. maddesi gereğince götürü gider ya da gerçek kazanç yöntemine göre vergilendirilen tarımsal kazanç yükümlüleri, 31.12.1997 gününde bu yasanın 54. maddesinde yazılı ölçüleri aşmaz ise 01.01.1998 gününden başlayarak tarımsal ürünleri ve hizmetlerinin satış tutarı üzerinden yapılan kesinti yoluyla vergilendirilir.
(Şerh No: 4184 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 07-02-2010 20:16)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 44] Götürü yönteme bağlı tecimenlerden Gelir Vergisi Yasası'nın bu yasayla değişik 47 ve 48. maddelerinde sayılan basit yönteme bağlı olmanın genel ve özel koşullarını 31.12.1998 gününde taşıyanlar, 01.01.1999 gününden başlayarak basit yönteme bağlı olurlar. Götürü yöntemde vergilendirilmekte iken 01.01.1999 gününden başlayarak basit yöntemde vergilendirilen yükümlüler, bu günden sayılmak üzere var olan mallarını alış tutarları ile, bu tutar bilinmiyorsa kendilerinin belirlediği piyasa değeri ile değerlemeye bağlı tutar. 01.01.1999-31.12.2003 günleri arasındaki kazançlara uygulanmak üzere salt belediye örgütü bulunmayan köylerde (belediyelerin komşu alan sınırları dışında) işyerlerinde etkinlik gösteren ve basit yöntemde vergilendirilen yükümlülerin 103. maddede yazılı çizelgenin birinci gelir diliminin yarısını aşmayan kazançları için açıklama yazısı verilmez. Basit yönteme bağlı yükümlülerin 2001 yılı sonuna kadar ilgili vergilendirme dönemleri için açıklayacakları çıplak kazanç tutarlarının Gelir Vergisi Yasası'nın bu yasayla değişmeden önceki 46. maddesine göre uydurulduğu basamakların bulundukları yöreler bakımından belirlenen ve 1998 yılında uygulanacak götürü çıplak kazanç tutarlarının 1999, 2000, 2001 yıllarında yeniden değerleme oranında artırılan tutarlarını aşması durumunda, açıklanan tutarlar yerine bu tutarlar vergilemeye temel alınır. Bu uygulamada takvim yılı içinde işe başlayan ya da işi bırakan yükümlülerin götürü çıplak kazancı, işe başlanan ay dışar...
(Şerh No: 4181 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 07-02-2010 20:09)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 43] (Ek madde: 25.05.1995-4108 s.y./28.m.) Gelir Vergisi Yasası'nın bu yasayla değişik ek 3. maddesi, 01.01.1994 gününden sonra, ek 4. maddesi, 01.01.1995 gününden sonra, Yatırım Destekleme Belgesine bağlanmış yatırımlar için 01.01.1995 gününden başlayarak yapılan yatırım harcamalarına uygulanır. Gelir Vergisi Yasası'nın 75. maddesinin bu yasayla değiştirilen ikinci fıkrasının 4 numaralı bendi, 1995 yılı hesap döneminden başlayarak elde edilen kazançlara uygulanır.
(Şerh No: 4177 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 07-02-2010 19:53)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 42] (Ek madde: 25.05.1995-4108 s.y./28.m.) Gelir Vergisi Yasası'nın 51. maddesinin 4 numaralı bendinin bu yasayla değişmeden önceki düzenlemesi uyarınca 01.01.1994 gününden başlayarak gerçek yönteme alınmış yükümlülerden 31.12.1994 gününde götürü yönteme bağlı olmaya ilişkin koşulları topluca taşıyanlar, bu yasanın yayımlandığı günü izleyen ayın sonuna kadar bağlı oldukları vergi kuruluşuna yazılı olarak başvurarak bu tarihe kadar 1995 yılına ilişkin götürü yönteme ilişkin gelir vergisini koydurur ve gerçekleştirirse 01.01.1995 gününden başlayarak götürü vergilendirme yönteminden yararlandırılır. Götürü yönteme geçen yükümlülerin 1994 yılına ilişkin gerçek yönteme göre belirlenen kazançları ile 01.01.1995 gününden bu yasanın yayım gününe kadar kestikleri gelir vergisi ve düzenledikleri belgelerde gösterilen katma değer vergisi, genel esaslara göre açıklanarak ödenir.
(Şerh No: 4176 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 07-02-2010 19:50)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 41] (Yürürlükten kaldırılan madde: 22.07.1998-4369 s.y./82.m.)
(Şerh No: 3918 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 06-02-2010 18:51)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 40] (Yürürlükten kaldırılan madde: 22.07.1998-4369 s.y./82.m.)
(Şerh No: 3916 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 06-02-2010 18:50)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 39] (Ek madde: 26.12.1993-3946 s.y./28.m.) 1) 01.01.1994 gününden önce Yatırım Destekleme Belgesine bağlanmış yatırımlar için yapılacak harcamalara (kurumlar vergisi yükümlülerinin yatırım harcamaları içinde) yatırım indirimine ilişkin eski düzenlemeler, bu günden sonra alınan Yatırım Destekleme Belgesine bağlı yatırım harcamalarına ise yatırım indirimine ilişkin yeni düzenlemeler uygulanır. Bu yasayla değişik ek 3. maddenin dördüncü bölümcesi, bu yasanın yürürlüğe girdiği günden önce alınan Destekleme Belgeleri kapsamında 01.01.1994 gününden başlayarak yapılan harcamalara da uygulanır. 2) Bu yasayla Gelir Vergisi Yasası'nın 38. ve yinelenmiş 81. maddelerinin sonuna eklenen bölümceler, 01.01.1994 gününden önce edinilen taşınmaz ve katılma payları ile ilgili olarak Vergi Yöntem Yasasına göre yeniden değerleme oranının belirlendiği yıldan başlayarak uygulanır. 3) a) Gelir Vergisi Yasası'nın bu yasayla değişmeden önceki 94. maddesinin A fıkrasının 7, 8 ve 15 numaralı bentleri ile bu yasayla kaldırılan yinelenmiş 39. maddesi, özel hesap dönemleri de içinde olmak üzere, kurumların 1993 yılına ilişkin olup 01.01.1994 gününden başlayarak açıklanacak kazançları ile ilgili olarak da uygulanır. b) Tam yükümlü kurumlardan 1994 yılı içinde elde edilen kazanç payları için Gelir Vergisi Yasasının bu yasayla değişmeden önceki düzenlemeleri, özel hesap dönemi 1994 yılı içinde biten kurumlardan aynı yıl içinde elde edilen kazanç payları ve vergi alacakları ile ilgili olarak ise Gelir Ve...
(Şerh No: 3912 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 06-02-2010 18:47)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 38] (Ek madde: 26.12.1993-3946 s.y./28.m.) Gelir Vergisi Yasası'nın yürürlükten kaldırılan yinelenmiş 20. maddesinde yer alan ayrıklık düzenlemesi, 01.01.1994 gününden önce etkinliğe geçen işletmelerin kazançları ile ilgili olarak ayrıklık süresi sona erinceye kadar uygulanır.
(Şerh No: 3902 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 06-02-2010 18:29)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 37] (Ek madde: 15.12.1990-3689 s.y./7.m.; yürürlükten kaldırılan madde: 26.12.1993-3946 s.y./38.m.)
(Şerh No: 3901 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 06-02-2010 18:25)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 36] (Ek madde: 15.12.1990-3689 s.y./7.m.) a) Gelir Vergisi Kanununun 1) 13. maddesinde yazılı 10.000.000 liralık tutar, 25.000.000 liraya, 2) 17. maddesinde yazılı 60.000 liralık tutar, 600.000 liraya, 3) 21. maddesinde yazılı 120.000 liralık tutar, 1.000.000 liraya, 4) 24. maddesinin 3 numaralı bendinde yazılı 360.000 liralık tutar, 500.000 liraya, 5) 31. maddesinde yazılı günlük 200 liralık tutar, 1200 liraya, aylık 6.000 liralık tutar, 36.000 liraya, yıllık 72.000 liralık tutar, 432.000 liraya, 6) Ek 2. maddesinin 4 numaralı bendinde yazılı 40.000.000 liralık tutar, 1.000.000.000 liraya, 20.000.000 liralık tutar, 250.000.000 liraya, 4.000.000 liralık tutar, 100.000.000 liraya, 7) 47. maddesinde yazılı 700.000 liralık tutar, 7.000.000 liraya, 48.000 liralık tutar, 1.000.000 liraya, 8) 53. maddesinde yazılı 4.000.000 liralık tutarlar, 50.000.000 liraya, 9) 68. maddesinin 10 numaralı bendinde yer alan 20.000 liralık tutar, 90.000 liraya, 10) Yinelenmiş 80. maddesinin 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde yazılı 100.000 liralık tutarlar, 200.000 liraya, 11) 86 ve 87. maddelerinde yazılı 9.000.000 liralık tutarlar, 36.000.000 liraya, 12) 111 ve 112. maddelerinde yazılı 10.000 liralık tutarlar, 100.000 liraya yükseltilmiştir. b) Bu maddenin a bölümcesinin 1, 3, 7, 8 ve 9 numaralı bentlerinde yer alan hükümler, yükümlülerin 1990 yılı gelirleri için de uygulanır.
(Şerh No: 3900 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 06-02-2010 18:24)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 35] (Ek madde: 15.12.1990-3689 s.y./7.m.) 1) 01.01.1990-31.12.1998 tarihleri arasında gerçek yöntemde gelir vergisine bağlı tecimsel kazanç iyeleri ile bağımsız meslek çalışanları, bu maddede belirtilen yaşam düzeyi temeline bağlıdır. 2) a) Yaşam düzeyi temel gösterge tutarı, etkinliğin yapıldığı takvim yılı sonunda geçerli olan ve 16 yaşından büyük işleyim kesiminde çalışan işçiler için uygulanan en az ücretin yıllık kesintisiz tutarının birinci sınıf tecimenler için 3,1 katı, ikinci sınıf tecimenler için 1,8 katı, bağımsız meslek çalışanları için de 2,8 katıdır. b) Tecimsel kazanç iyeleri ile bağımsız meslek çalışanlarının zarar açıklaması da içinde olmak üzere bu etkinlikleri ile ilgili olarak açıklayacakları kazançları, temel gösterge tutarlarına yaşam düzeyi göstergelerine göre belirlenen eklemelerin yapılması yoluyla bulunacak tutardan düşük ise bu maddeye göre belirlenen tutar, vergi koymaya temel olan gelirin hesaplanmasında ilgili kazanç tutarı olarak göz önüne alınır. c) Bir yükümlünün aynı yılda tecim ve meslek etkinliğinde bulunması durumunda temel gösterge tutarı, her bir kazanç için ayrı ayrı uygulanır. Aynı ya da ayrı türden birden fazla işyerinde tecimsel etkinlikte bulunan yükümlünün temel gösterge tutarına birden sonraki her bir işyeri için temel gösterge tutarına %50'si oranında ekleme yapılır. Tecimsel etkinlikte bulunan yalın ortaklıklar ile kolektif ortaklıklarda ortakların, komandit ortaklıklarda sınırsız sorumlu ortakların bu ortaklık ya d...
(Şerh No: 3726 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 28-01-2010 20:20)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 34] (Ek madde: 15.12.1990-3689 s.y./7.m.) a) Gelir Vergisi Yasasının bu yasayla değiştirilen 46. maddesi uyarınca yeniden belirlenen tutarlara göre yeni değerlemeler yapılıncaya kadar değerleme yarkurullarınca değerlenen ve uygulanmakta olan her bir basamağa ilişkin tecim ve bağımsız meslek kazançlarına her bir basamakta yapılan artışlar oranında ekleme yapılır. b) Kazançları 1990 yılında götürü yöntemde vergilendirilen yükümlülerden 31.12.1990 gününde Gelir Vergisi Yasasının 48. maddesinin bu yasayla düzenlenen alış, satış ve gelir sınırlarını aşmayanlar, götürü yönteme bağlı olmanın diğer koşullarını da taşımaları koşuluyla 1991 yılında da götürü yöntemde vergilendirilir.
(Şerh No: 3725 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 28-01-2010 19:35)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 33] (Ek madde: 03.12.1988-3505 s.y./19.m.) a) 1989 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin geçici vergi tutarı, gerçek yöntemde gelir vergisine bağlı tecimsel kazanç iyeleri ile bağımsız meslek çalışanlarının 1987 yılı gelirleri ile ilgili olarak verdikleri yıllık açıklama yazısı üzerinden hesaplanan (yaşam düzeyi temeline göre vergi koyulması durumunda, bu koyma temel alınır) gelir vergisinin tecim ve meslek kazancına denk gelen bölümün 2/12'sidir. Bu tutar, Ocak ve Şubat aylarında katma değer vergisi açıklama yazısı ile birlikte açıklanarak aynı süre içinde iki eşit bölüm olarak ödenir. 1988 yılı içinde işe başlayan yükümlülerin 1989 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin geçici vergi tutarı, 1987 yılı gelirleri için uygulanan ve yükümlünün durumuna uyan yaşam düzeyi temel gösterge tutarı göz önüne alınarak yukarıdaki esaslara göre hesaplanır. 1988 yılı Aralık ayına ilişkin olarak 1989 yılı Ocak ayında verilmesi gereken katma değer vergisi açıklama yazılarında bu aya ilişkin iç kesinti açıklanmaz ve ödenmez. b) Ödeme kaydedici aygıt alan ikinci sınıf tecimenler, ilk defa satın aldıkları aygıtlar nedeniyle ve bir defaya özgü olmak üzere, bu aygıtları aldıkları günü izleyen aydan başlamak üzere on iki aya ilişkin geçici vergi bölümlerini ödemez. Geçici verginin bu aylara denk gelen tutarı, vergi kuruluşunca silinir. 05.11.1988 gününden başlayarak ilk defa ödeme kaydedici aygıt satın alan ikinci sınıf tecimenlerden ödeme kaydedici aygıtı 1988 Kasım ayında satın alanlar, 11 ay süre...
(Şerh No: 3719 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 27-01-2010 23:10)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 32] (Ek madde: 03.12.1988-3505 s.y./18.m.; Anayasa Mahkemesi'nin 07.11.1989 gün ve E. 1989/6 K. 1989/42 sayılı kararı ile iptal edildi.)
(Şerh No: 3718 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 27-01-2010 22:57)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 31] (Ek madde: 03.12.1988-3505 s.y./17.m.) Yapısı bakımından sürücüsünden başka on dört ya da daha az oturma yeri olan ve insan taşımaya özgü kara taşıtları ile yolcu taşıyan yükümlülerden bu yasanın yürürlüğe girdiği günden önce yükümlülükleri gerçek yöntemde kurulanlar, 31.12.1988 gününde götürü yönteme bağlı olmanın koşullarını taşıdıkları ve 31.12.1988 gününe kadar bağlı bulundukları vergi kuruluşuna yazılı olarak başvururlarsa 01.01.1989 gününden başlayarak götürü yöntemde vergilendirilir.
(Şerh No: 3717 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 27-01-2010 22:55)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 30] (Ek madde: 24.03.1988-3418 s.y./28.m.) a) Gelir Vergisi Yasasının yinelenmiş 81. maddesine bu yasayla eklenen fıkralar, bu yasanın yayımı gününde yurtdışına aktarılmamış kazançlar ile ilgili olarak da uygulanır. b) 2802 sayılı Yargıçlar ve Savcılar Yasasının 106. maddesi ile 657 sayılı Devlet Görevlileri Yasasının ek geçici 7. maddesine göre ödenmekte olan yargıç ve yargı ödenekleri ve 2914 sayılı Yükseköğretim Çalışanları Yasasının 12. maddesine göre ödenen üniversite ödenekleri, 01.01.1988 gününden 31.12.1997 gününe kadar gelir vergisinden ayrıktır. Bu hüküm, 15.12.1987-14.01.1988 dönemini kapsamak üzere 15.12.1987 gününde önden ödenen ödeneklerden 01.01.1988-14.01.1988 dönemine denk gelen bölüm ile ilgili olarak da uygulanır.
(Şerh No: 3716 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 27-01-2010 22:37)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 29] (Ek madde: 24.03.1988-3418 s.y./27.m.) Bu yasanın yürürlüğe girdiği günden önce gerçek yöntemde yükümlülüğü kurulan PTT acentelerinden PTT acenteliği yanında başka etkinlikleri de bulunanların, PTT acenteliği dışındaki etkinliklerinden dolayı 31.12.1988 gününde götürü yönteme bağlı olmanın genel ve özel koşullarını taşımaları ve 31.03.1989 gününe kadar bağlı bulundukları vergi kuruluşuna yazılı olarak başvurmaları durumunda, bu yükümlüler Gelir Vergisi Yasasının 50. maddesi göz önüne alınmaksızın 01.01.1989 gününden başlayarak götürü yöntemde vergilendirilmek üzere önerilir.
(Şerh No: 3715 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 27-01-2010 22:33)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 28] a) Gelir Vergisi Yasasının bu yasayla değişik 12. maddesinde yer alan, işletme büyüklüğü ölçülerini on katına kadar artırma konusundaki yetki, Bakanlar Kurulunca 1987 yılı için, 01.01.1987 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde de kullanılabilir. b) (Yürürlükten kaldırılan bent: 25/06/1992 - 3824/26 md.)
(Şerh No: 3621 - Türkçeleştiren: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 25-01-2010 23:47)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 27] (Ek madde: 19/06/1987 - 3393/11 md.; Yürürlükten kaldırılan madde: 22/07/1998 - 4369/82 md.)
(Şerh No: 3620 - Türkçeleştiren: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 22-01-2010 19:31)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 26] Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, yatırım isteklendirme ve yatırım indirimi belgesi almış olup, yatırımı devam eden gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri Gelir Vergisi Yasasının bu Yasanın 3 üncü Maddesiyle değişik ek 3 üncü Maddesi düzenlemesinden yararlanırlar.
(Şerh No: 3619 - Türkçeleştiren: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 22-01-2010 19:30)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 25] Bakanlar Kurulu, Kurumlar Vergisi Yasasının 8 inci Maddesinin 12 numaralı bendine göre vergiden ayrık tutulan kazançlar üzerinden, Gelir Vergisi Yasasının 94 üncü Maddesinin (A) fıkrasının 8 numaralı bendi gereğince yapılacak vergi kesintisi oranını en çok yedi yıl süre ile "0" sıfır olarak belirlemeye yetkilidir.
(Şerh No: 3618 - Türkçeleştiren: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 22-01-2010 19:26)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 24] 1991 yılı sonuna kadar yurt dışı etkinlik zararlarını yurt içi kazanç ve gelirlerden indirecek yükümlüler geçmiş beş yıllık etkinlik sonuçlarını Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik 88 inci Maddesindeki temellere göre belgelemek zorundadırlar.
(Şerh No: 3611 - Türkçeleştiren: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 22-01-2010 13:29)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 23] 1 Ocak 1986 tarihinden önce açtırılan yabancı para yatırım hesapları için ödenen işlentiler ile bu tarihten önce dışsatımlanan özel yasalarla veya Devletin, yasaların verdiği yetkiye dayanılarak imzaladığı sözleşmelerle her türlü vergiden bağışık tutulmuş olan taşınır değerlerin işlenti, kazanç payları ve aylık dışı paraları gelir vergisinden ayrıktır. (Kaldırılan ikinci cümle: 26/12/1993 - 3946/38 md.)
(Şerh No: 3610 - Türkçeleştiren: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 22-01-2010 13:25)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 22] Yükümlüler hakkında varlık bildirimi ve gider temeline dayanılarak geçmişe yönelik inceleme ve vergi koyma yapılamaz. Yükümlülerin geçmiş vergilendirme dönemlerine ait varlık bildirimlerinde açıkladıkları varlık unsurları ile yıllık gelir vergisi açıklamalarında gösterdikleri giderler vergi incelemelerinde ve takdir işlemlerinde veri olarak kullanılamaz. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce varlık bildirimlerine dayanılarak yapılmış bulunan vergi koymalar silinir. Bu konuda sürdürülen uyuşmazlıklardan ve incelemelerden vazgeçilir.
(Şerh No: 3603 - Türkçeleştiren: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 21-01-2010 19:29)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 21] 1981 takvim yılında Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci Maddelerinde yer alan eski sınırları aşmakla birlikte bu Kanunda getirilen yeni sınırları aşmamış olan yükümlüler, 1982 takvim yılında da götürü yöntemde vergilendirilmeleri sürdürülür.
(Şerh No: 3602 - Türkçeleştiren: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 21-01-2010 19:23)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 74] (Ek madde: 04/06/2008 - 5766 S.K./8.mad) (1) 2/11/2007 tarihli ve 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun uyarınca kurulan Ajansa yapılan her türlü parasal ve varlıksal bağış ve yardımlar ile destekçilik harcamalarının tamamı; gelir vergisi açıklamasında bildirilecek gelirlerden, kurumlar vergisi açıklaması üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilir.
(Şerh No: 3246 - Türkçeleştiren: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 11-01-2010 16:00)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 75] 31/12/2013 tarihine kadar, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen araştırma-geliştirme ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden en az geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin; doktoralı olanlar için yüzde 90'ı, diğerleri için yüzde 80'i verilecek özet açıklama üzerinden gerçekleşen vergiden indirilmek yoluyla silinir. Bu süre içerisinde, anılan maddenin bu maddeye aykırı olan hükmü uygulanmaz.
(Şerh No: 3245 - Türkçeleştiren: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 11-01-2010 15:57)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 20] (Ek madde: 31.12.1981-2574 s.y./33.m.) Yükümlülerin yinelenmiş 117. madde uyarınca 1981 takvim yılında önceden ödediği vergiler, 1981 takvim yılına ilişkin açıklama yazısı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden düşülür. İndirilen tutarın hesaplanan gelir vergisinden fazla olması durumunda aradaki fark, 1982 takvim yılına ilişkin olarak ödenmesi gereken önden ödenen vergiden düşülür. Bu iki indirime karşın arta kalan bölüm var ise bu tutar, vergi kuruluşunca yükümlüye bildirilir ve yükümlünün bildirim gününden başlayarak bir yıl içinde başvurusu üzerine kendisine geri verilir.
(Şerh No: 3194 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 09-01-2010 12:20)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 19] (Ek madde: 01.05.1981-2454 s.y./18.m.; yürürlükten kaldırılan madde: 26.12.1993-3946 s.y./38.m.)
(Şerh No: 3193 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 09-01-2010 12:15)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 18] (Ek madde: 01.05.1981-2454 s.y./17.m.) 1980 yılı kazançlarına ilişkin olarak 1981 takvim yılı içinde kurumlar vergisi açıklama yazısı veren kurumların 1980 takvim yılında elde ettikleri katılım kazançları ayrıklığı kapsamındaki kazançları üzerinden, dağıtılsın ya da dağıtılmasın 33 1/3 oranında vergi kesintisi yapılır.
(Şerh No: 3192 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 09-01-2010 12:14)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 17] (Ek madde: 01.05.1981-2454 s.y./16.m.) 1980 takvim yılı kazançlarını götürü gider temeline göre açıklayan çiftçilerden söz konusu yıldaki kazancı dört milyon lirayı aşmamış olanlar, 1981 yılında da götürü gider yönteminden yararlanır.
(Şerh No: 3191 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 09-01-2010 12:11)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 16] (Ek madde: 24.12.1980-2361 s.y./86.m.) Gelir Vergisi Yasasının bu yasayla değiştirilen 31. maddesinde belirtilen genel indirim sınırları, ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak 01.01.1983 tarihinden başlayarak geçerli olmak üzere yeniden düzenlenir.
(Şerh No: 3190 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 09-01-2010 12:07)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 15] (Ek madde: 24.12.1980-2361 s.y./86.m.; değişik madde: 31.12.1981-2574 s.y./32.m.) Gelir Vergisi Yasasının değişik 35. maddesinin B bendinde yer alan vergi karnesi temeli yürürlüğe girinceye dek 213 sayılı Vergi Yöntem Yasasının 2365 sayılı yasayla değiştirilen 247. maddesinin değişmeden önceki düzenlemeleri uyarınca aile durumu sorgu belgesi temeli uygulanan yerlerde bu belge ile indirimlerin uygulanması sürer.
(Şerh No: 3189 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 09-01-2010 12:05)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 14] (Ek madde: 24.12.1980-2361 s.y./86.m.) 12 Eylül 1980'den önce yürürlüğe girmiş olup da şu anda uygulanan toplu iş sözleşmelerine bağlı olanların (toplu sözleşmelere uygun olarak ücreti artırılan kapsam dışı çalışanlar içinde) çıplak ücretlerinde Gelir Vergisi Yasasında yapılan değişiklikler dolayısıyla meydana gelecek artışlar, toplu iş sözleşmeleri sona erinceye kadar TC Merkez Bankası'nda açılacak bir hesapta toplanır. TC Merkez Bankası'nda toplanan bu tutar, Bakanlar Kurulunca belirlenecek yöntem ve temellere göre en geç 1982 parasal yılı sonuna kadar hak iyelerine ödenir. İşverenler birinci fıkrada belirtilen farkları en geç ilişkin olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar TC Merkez Bankası'ndaki hesaba yatırmak zorundadır. Ücret farklarını TC Merkez Bankası'ndaki hesaba zamanında yatırmayan işverenler ile ilgili olarak yatırılması gereken tutarın iki katına kadar para cezasına karar verilir. Süresinde ödenmeyen paralar ile ilgili olarak 6183 sayılı Kamu Alacaklarının Toplanma Yöntemine İlişkin Yasa uygulanır.
(Şerh No: 3188 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 09-01-2010 11:59)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 13] (Ek madde: 24.12.1980-2361 s.y./86.m.) Çalışanların 1981 takvim yılının Ocak ve Şubat ayları çıplak ücretlerinde Gelir Vergisi Yasasında yapılan değişiklikler dolayısıyla meydana gelecek artışlar, 1981 parasal yılı içinde Bakanlar Kurulunun belirleyeceği tarihlerde belirlenecek yöntem ve temellere göre ödenir. Toplu iş sözleşmesi düzenine bağlı çalışanlar ile ilgili olarak geçici 14. madde uygulanır.
(Şerh No: 3187 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 09-01-2010 11:52)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 12] (Ek madde: 24.12.1980-2361 s.y./86.m.; değişik madde: 31.12.1981-2574 s.y./31.m.) 1982, 1983 ve 1984 takvim yıllarına ilişkin gelirler, aşağıda yazılı vergi çizelgelerine göre vergilendirilir. A) 1982 takvim yılına ilişkin gelir vergisine bağlı gelirler; 1.000.000 liraya kadar % 39, 3.000.000 liranın 1.000.000 lirası için 390.000 lira, fazlası % 44, 5.000.000 liranın 3.000.000 lirası için 1.270.000 lira, fazlası % 49, 10.000.000 liranın 5.000.000 lirası için 2.250.000 lira, fazlası % 59, 15.000.000 liranın 10.000.000 lirası için 5.200.000 lira, fazlası % 69, 25.000.000 liranın 15.000.000 lirası için 8.650.000 lira, fazlası % 74, 25.000.000 liradan fazlasının 25.000.000 lirası için 16.050.000 lira, fazlası % 65 oranında vergilendirilir. B) (Değişik bent: 31.12.1982-2772 s.y./19.m.) 1983 takvim yılına ilişkin gelir vergisine bağlı gelirler; 1.000.000 liraya kadar % 36, 3.000.000 liranın 1.000.000 lirası için 360.000 lira, fazlası % 41, 5.000.000 liranın 3.000.000 lirası için 1.180.000 lira, fazlası % 49, 10.000.000 liranın 5.000.000 lirası için 2.160.000 lira, fazlası % 59, 15.000.000 liranın 10.000.000 lirası için 5.110.000 lira, fazlası % 69, 25.000.000 liranın 15.000.000 lirası için 8.560.000 lira, fazlası % 74, 25.000.000 liradan fazlasının 25.000.000 lirası için 15.960.000 lira, fazlası % 65 oranında vergilendirilir. C) 1984 takvim yılına ilişkin gelir vergisine bağlı gelirler; 1.000.000 liraya kadar % 30, 3.000.000...
(Şerh No: 3186 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 09-01-2010 11:49)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 11] (Ek madde: 24.12.1980-2361 s.y./86.m.; yürürlükten kaldırılan madde: 31.12.1981-2574 s.y./35.m.)
(Şerh No: 3185 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 09-01-2010 11:32)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 76] (Ek madde: 16/06/2009-5904 S.K./4.mad) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün belgitlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar 31.12.2014 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden ayrıktır. Ayrık tutulan bu kazançlar üzerinden 94. madde kapsamında kesinti yapılmaz. Salt bu kazançlar için gelir vergisi yükümlülerince yıllık açıklama yazısına alınamaz.
(Şerh No: 3098 - Türkçeleştiren: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 06-01-2010 14:41)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 77] (Ek madde: 16/06/2009-5904 S.K./4.mad) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlerle ilgili olarak 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca işverenlerce işçiye ödenen işe başlatmama ödenceleri, damga vergisi dışında herhangi bir vergiye bağlı tutulamaz. Anılan dönemlere ilişkin işe başlatmama ödencesi gelir vergisi kesintisine bağlı tutulan yükümlülerin; vergiyi koymaya yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri koşuluyla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun düzeltmeye ilişkin düzenlemeleri uyarınca alınan gelir vergisinin geri çevrilme ve geri verme işlemleri yapılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin yöntem ve ilkeleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(Şerh No: 3097 - Türkçeleştiren: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 06-01-2010 14:34)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 10] (Ek madde: 24.12.1980-2361 s.y./86.m.; değişik madde: 31.12.1981-2574 s.y./30.m.) Gelir Vergisi Yasasının değişik 111. maddesinin (B) fıkrası kapsamına giren iş kolları ve meslek topluluklarından Maliye Bakanlığınca uygun görülenlerde etkinlik gösteren yükümlülerin 1980 takvim yılı kazançlarına da en az kesintisiz gelir temeli uygulanır. Ancak söz konusu takvim yılında uygulanacak en az kesintisiz gelir tutarları, 1982 takvim yılı sonuna kadar belirlenir.
(Şerh No: 2995 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 01-01-2010 13:14)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 9] (Ek madde: 24.12.1980-2361 s.y./86.m.) a) Kurumların 1980 takvim yılı kazançlarından yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kazanç paylarına Gelir Vergisi Yasasının bu yasayla değiştirilen 75. maddesinin üç numaralı bendi uygulanır. b) Dar yükümlü kurumların 1980 takvim yılı tecimsel dönemsonu kaynak çizelgelerine göre elde edilen kazançlarından kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımlarına Gelir Vergisi Yasasının bu yasayla değişik 75. maddesinin dört numaralı bendi uygulanır.
(Şerh No: 2994 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 01-01-2010 12:59)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 8] (Ek madde: 24.12.1980-2361 s.y./86.m.) 1980 takvim yılı içinde elde edilen taşınmaz anamal gelirleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisinden Gelir Vergisi Yasasının 01.01.1981 gününden önce yürürlükteki yinelenmiş 122. maddesi uyarınca taşınmaz vergisinin indirimi yapılmaz. İndirimi kabul edilmeyen taşınmaz vergisi, Gelir Vergisi Yasasının 74. maddesinin birinci fıkrasının beş numaralı bendine göre gider yazılır ya da götürü gider yöntemini kabul edenler için aynı maddenin üçüncü fıkrasında yazılı götürü gider oranı % 25 olarak uygulanır.
(Şerh No: 2993 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 01-01-2010 12:55)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 7] (Ek madde: 24.12.1980-2361 s.y./86.m.; değişik madde: 01.05.1981-2454 s.y./15.m.) 1980 takvim yılına ilişkin olup götürür gider temeline göre vergilendirilen tarımsal kazançlarda götürü gider benzeri, bütün tarım ürünleri ile kara ve su avcılığında % 70 olarak uygulanır.
(Şerh No: 2992 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 01-01-2010 12:41)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 6] (Ek madde: 24.12.1980-2361 s.y./86.m.) Bu yasanın yürürlüğe girdiği günden önce üstlenilmiş ve henüz bitmemiş ya da bu yasanın yürürlüğe girdiği günden önce bitmekle birlikte henüz açıklanmamış yapı ve onarım işlerine ilişkin kazançlar, Gelir Vergisi Yasasının bu yasayla değiştirilen 42. maddesine göre belirlenir ve dağıtıma bağlı tutulmadan işin bittiği yılın geliri olarak açıklanır.
(Şerh No: 2991 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 31-12-2009 22:56)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 5] (Ek madde: 24.12.1980-2361 s.y./86.m.) 01.01.1981 gününden önce yapılmış yatırım indirimi kapsamına giren yatırım harcamalarına yatırım indirimine ilişkin eski düzenlemeler, bu günden sonra yapılacak yatırım harcamalarına ise yatırım indirimine ilişkin yeni düzenlemeler uygulanır. 01.01.1981 gününden önce başlanmasına karşın henüz bitmemiş yatırım indirimi kapsamındaki yatırımlar nedeniyle uygulanacak yatırım indirimi tutarı, yukarıdaki hükme göre hesaplanacak indirimler toplamını geçemez.
(Şerh No: 2990 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 31-12-2009 22:53)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 4] (Ek madde: 24.12.1980-2361 s.y./86.m.) Gelir Vergisi Yasasının bu yasayla değiştirilen 31. maddesinde belirtilen sakatlık indirimine ilişkin yönetmelik yürürlüğe girene dek Gelir Vergisi Yasasının 23. maddesinin bu yasayla değiştirilmeden önceki bir numaralı bendine göre ücretleri vergiden ayrık tutulan yükümlüler, Gelir Vergisi Yasasının bu yasayla değiştirilen 31. maddesine göre birinci basamak sakat sayılarak bu basamağa ilişkin indirimden yararlanır.
(Şerh No: 2989 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 31-12-2009 22:50)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 3] (Ek madde: 24.12.1980-2361 s.y./86.m.) Gelir Vergisi Yasasının bu yasayla değiştirilen 46, 47 ve 48. maddelerinde sayılan götürü yönteme bağlı olmanın genel ve özel koşullarını 01.01.1981 gününden başlayarak taşımayanlar, 1981 takvim yılında götürü yöntemden yararlanamaz. Bu yükümlüler ile ilgili olarak Gelir Vergisi Yasasındaki tecimsel kazancın gerçek yöntemde belirlenmesi ile ilgili düzenlemeler uygulanır.
(Şerh No: 2988 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 31-12-2009 22:47)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 2] (Ek madde: 24.12.1980-2361 s.y./86.m.) Gelir Vergisi Yasasının bu yasayla değiştirilen dokuzuncu maddesinnde yer alan esnaf bağışıklığı koşullarını 01.01.1981 gününden başlayarak taşımayanlar, 1981 takvim yılında esnaf bağışıklığından yararlanamaz.
(Şerh No: 2987 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 31-12-2009 22:45)

 Türkçe  [GelirVK. Geçici Madde 1] (Ek madde: 24.12.1980-2361 s.y./86.m.) a) 1981 takvim yılından önceki dönemlerde elde edilen kazanç ve gelirler (götürüler içinde) ile ücretlere, b) 1981 parasal yılından önceki dönemlerde elde edilen götürü ücretlere ilişkin vergiler, bu yasada aksine düzenleme olmadıkça eski düzenlemelere göre alınır.
(Şerh No: 2986 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 31-12-2009 22:42)

 Türkçe  [GelirVK. 123] Tam yükümlülerin yabancı ülkelerde elde ettiği kazanç ve gelirlerden yerinde ödediği benzeri vergiler, Türkiye'de koyulan gelir vergisinin yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve gelirlere denk gelen bölümünden indirilir. Birinci fıkra hükmüne göre indirilecek tutar, gelir vergisinin yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve gelirlere denk gelen bölümünden çok ise aradaki fark, göz önüne alınmaz. Gelir vergisinin yabancı ülkede elde edilen kazanç ve gelirlere denk gelen bölümü, bunların gelire olan oranı üzerinden hesaplanır. Birinci fıkrada yazılı vergi indiriminin yapılması için, 1. Yabancı ülkede ödenen vergilerin gelir üzerinden alınan kişisel bir vergi olması, 2. Yabancı ülkede vergi ödendiğinin yetkili orunlardan alınan ve yerindeki Türk elçilik ya da konsoloslukları, yoksa orada Türk çıkarlarını koruyan aynı nitelikteki temsilcilerince onaylanan belgelerle belgelenmesi gerekir. 2 numarada yazılı belgeler, taksit ödeme zamanına kadar gelmemiş olursa, yabancı ülkede elde edilen kazanç ve gelirlere denk gelen vergi bölümü, bir yıl süre ile ertelenir. Aranan belgeler, bu süre içinde vergi kuruluşuna gösterildiğinde vergi düşülür; süre geçtikten sonra erteleme kalkar ve belgeler gösterilse bile göz önüne alınmaz. Vergi Yöntem Yasasında yazılı zorlayıcı nedenlere ilişkin düzenlemeler saklıdır. Yabancı ülkelerde ödenen vergilerin ilgili bulundukları kazanç ve gelirler, yükümlü yanından hangi yılın geliri içine alınmışsa bu vergiler de o gelire ilişkin ve...
(Şerh No: 2956 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-12-2009 14:53)

 Türkçe  [GelirVK. Mükerrer 123] (Değişik madde: 09.04.2003-4842 s.y./16.m.) 1. Bu yasanın 21, 23/8, 47 ve 48. maddelerinde yer alan götürü sınır ve tutarlar, 01.01.2003 tarihinde geçerli sınır ve tutarlara yükseltilmiştir. 2. Bu yasanın 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, yinelenmiş 80, 82, 86 ve yinelenmiş 121. maddelerinde yer alan götürü sınır ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Yöntem Yasasına göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Böylece hesaplanan götürü sınır ve tutarların % 5'ini aşmayan kesirler göz önüne alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu yolla belirlenen sınır ve tutarları % 50'sine kadar artırmaya ya da indirmeye yetkilidir. 3. Bu yasanın 103. maddesinde yer alan vergi çizelgesinin gelir dilim tutarları ile ilgili olarak bu maddenin 2 numaralı fıkrası uygulanır.
(Şerh No: 2955 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-12-2009 14:38)

 Türkçe  [GelirVK. 124] 5421 sayılı Gelir Vergisi Yasası ile söz konusu yasayı değiştiren 5820, 6247, 6582, 6838 ve 6908 sayılı yasalar 01.01.1961 tarihinden, 2897, 3343, 4750 ve 5818 sayılı yasalarla 4040, 4226 sayılı yasaların Hayvanlar Vergisini ilgilendiren hükümleri de 01.01.1962 tarihinden başlayarak yürürlükten kaldırılmıştır.
(Şerh No: 2954 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-12-2009 14:33)

 Türkçe  [GelirVK. 126] Bu yasayı Maliye Bakanı yürütür.
(Şerh No: 2953 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-12-2009 14:31)

 Türkçe  [GelirVK. 125] Bu yasa, 1 Ocak 1961'de yürürlüğe girer.
(Şerh No: 2952 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-12-2009 14:31)

 Türkçe  [GelirVK. Mükerrer 122] (Yürürlükten kaldırılan madde: 04.12.1985-3239 s.y./138.m.)
(Şerh No: 2951 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-12-2009 14:30)

 Türkçe  [GelirVK. 122] Diğer ücret kapsamında vergilendirilen çalışanlar, özet açıklama yazısına bağlı işverenlere bağlı çalışmaya başladıklarında, bu tarihten sonraki aylara ilişkin olmak üzere önden ödemiş oldukları vergiler, gerçek ücretleri üzerinden hesaplanan vergilerden düşülür ve düşülen tutar, çalışanların vergi karnesine işverence yazılır.
(Şerh No: 2950 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-12-2009 14:29)

 Türkçe  [GelirVK. Mükerrer 121] (Yürürlükten kaldırılan madde: 28.03.2007-5615 s.y./31.m.)
(Şerh No: 2949 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-12-2009 14:27)

 Türkçe  [GelirVK. 121] Yıllık açıklama yazısında gösterilen gelir içindeki kazanç ve gelirlerden bu yasaya göre kesilmiş vergiler, açıklama yazısı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden düşülür. (Değişik fıkra: 24.12.1980-2361 s.y./84.m.) Düşülen tutar, gelir vergisinden çok olursa aradaki fark, vergi kuruluşunca yükümlüye bildirilir ve yükümlünün bildirim gününden başlayarak bir yıl içinde başvurusu üzerine kendisine geri verilir. (Ek fıkra: 25.12.2003-5035 s.y./15.m.) Maliye Bakanlığı, geri vermeyi indirim olarak ya da para olarak yaptırmaya, inceleme raporuna, yeminli mali danışman tutanağına ya da güvenceye bağlamaya ve geri verme için aranan belgeleri belirlemeye yetkilidir. (Ek fıkra: 25.12.2003-5035 s.y./15.m.) Bu yetki, kazanç türlerine, geri verme biçimlerine, geliri elde edenin ya da ödemeyi yapanın hukuksal konumuna göre ayrı ayrı kullanılabileceği gibi belli sınırlar çerçevesinde de kullanılabilir. (Ek fıkra: 25.12.2003-5035 s.y./15.m.) İndirim olarak geri verme işlemi, aranan tüm belgelerin tamamlanması koşuluyla yıllık gelir vergisi açıklama yazısının verildiği gün bakımından yapılır. Tamamlama yoluyla ya da kendiliğinden yapılan vergi koymalarda indirim işlemi, indirim istemine ilişkin dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi kuruluşu kayıtlarına girdiği gün esas alınarak yapılır. Aranan belgelerin tamamlanması aşamasında yapılan para toplamalar yönünden düzeltme yapılmaz. (Ek fıkra: 28.03.2007-5615 s.y./8.m.) Denetlenen yabancı kurumlara yapılan ödemeler üzerinden ...
(Şerh No: 2948 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-12-2009 14:26)

 Türkçe  [GelirVK. Mükerrer 120] (Değişik madde: 22.07.1998-4369 s.y./52.m.) Tecimsel kazanç iyeleri (basit yöntemde vergilendirilenler dışında) ile bağımsız çalışanlar, geçerli vergilendirme döneminin gelir vergisinden düşülmek üzere, bu yasanın tecim ya da meslek kazancının belirlenmesine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve ayrıklıklar ile Vergi Yöntem Yasasının değerlemeye ilişkin hükümleri de göz önüne alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin altışar aylık kazançları (42. madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini yerine getirmekle yükümlü olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar dışında) üzerinden, 103. maddede yer alan çizelgenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler. Geçici vergiye konu tutarın hesaplanmasında dönemsonu varlıkları, kayıtlar üzerinden belirlenebilir. (Yürürlükten kaldırılan tümce: 09.04.2003-4842 s.y./37.m.) (Ek fıkra: 11.08.1999-4444 s.y./2.m.) Bakanlar Kurulu, geçici vergi dönemlerini üç aya indirmeye, geçici verginin açıklama süresini üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın on dördüncü, ödeme süresini ise on yedinci günü akşamı olarak belirlemeye yetkilidir. Hesaplanan geçici vergi, altı aylık dönemi izleyen ikinci ayın on dördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi kuruluşuna açıklanır ve on yedinci günü akşamına kadar ödenir. Aynı dönem içinde kesilmiş bulunan gelir vergisi (42. maddede belirtilen kazançlardan yapılan kesinti dışında) hesaplanan geçici vergiden düşülür. Yapılan incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere ilişkin geçici v...
(Şerh No: 2947 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-12-2009 14:15)

 Türkçe  [GelirVK. 120] Birel açıklama yazısı ile bildirilen kazançların vergisi, açıklama yazısı verme süresi içinde vergi kuruluşuna ödenir.
(Şerh No: 2944 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-12-2009 14:05)

 Türkçe  [GelirVK. 119] (Değişik madde: 25.05.1995-4108 s.y./25.m.) 94. madde gereğince yapılan vergi kesintisi, vergi kesenlerce açıklama yazısı verecekleri ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi kuruluşuna yatırılır. (Yürürlükten kaldırılan tümce: 09.04.2003-4842 s.y./37.m.) (Ek fıkra: 18.02.2009-5838 s.y./8.m.) Maliye Bakanlığı, 94. maddeye göre kesinti yapacaklardan on ve daha az işçi çalıştıranlar ile işçi çalıştırmayanlara ilişkin olarak açıklama yazısı verme süresinden başlayarak üç ayı geçmeyecek biçimde ödeme zamanı belirlemeye yetkilidir.
(Şerh No: 2943 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-12-2009 14:04)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,05115199 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.