Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [MK. 199] Gerekçe; İsviçre Medenî Kanununun 178 inci maddesinden alınmıştır. Bu maddeyle hâkim, özel bir önlem olarak eşlerden birinin tasarruf yetkisinin sınırlarımasına karar verebilmektedir. Bu hükme bizim Ülkemizde İsviçre'den daha fazla ihtiyaç vardır. Çoğu olaylarda ayrılık veya boşanmaya kararlı olan koca, sırf kadına nafaka ya da tazminat ödememek için mevcut mallarını başkalarına devretme yoluna gitmekte, nafaka ya da tazminat hükmü alan kadın, kocadan icra yoluyla herhangi bir tahsilat ya...
(Şerh No: 151 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 22-10-2009 14:14)

 Bilgi  [İYUK. 1] Birinci maddenin ilk fıkrası bu kanunun kapsamını belirtmektedir. Buna göre, Danıştay, bölge idare mahkemesi, idare mahkemesi ve vergi mahkemelerinde bu kanunda gösterilen usul hükümleri uygulanacaktır. Doktrindeki genel kabule göre, Yargılama usulünü, davanın görülüş şekilleri bakımından üçe ayırabiliriz: Sözlü Yargılama Usulü, Yazılı Yargılama Usulü ve Karma Yargılama Usulüdür. Birinci maddenin ikinci fıkrasına göre bu yargılama usullerinden, Danıştay, bölge idare mahkemesi, idare ve vergi...
(Şerh No: 144 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 21-10-2009 14:26)

 Bilgi  [556.S.KHK. 1] Gümrük Birliği’ne ilişkin hükümlerle ilgili olarak Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın yorum kararları ülkemiz açısından bağlayıcıdır. (Dayanak: AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği oluşturulmasına ilişkin 95/1 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı m.66) Ortaklık Konseyi Kararı’nın IV Kısım I. Bölüm’ü Fikri, Sınai ve Ticari Mülkiyetin Korunması konusunu içermektedir. Bu düzenlemede yasaların uyumlulaştırılması-yakınlaştırılması öngörülmüş olup Türkiye,fikri ve sınai mülkiyetin korunmasına iliş...
(Şerh No: 142 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 21-10-2009 13:04)

Sigorta hukukundan doğan davalar mutlak ticari davalar olup, Ticaret mahkemesinde görülmesi gerekir. Davalı hem yetki itirazında hem de İş bölümü itirazında bulunmuş ise, öncelikle iş bölümü itirazı karara bağlanır.
(Şerh No: 143 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 21-10-2009 12:57)

 Bilgi  [TTK. 146] Her tür işletmelerin aktif ve pasifleriyle birlikte devri konusu 818 Sayılı Borçlar Kanununun 179. maddesinde düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 180. maddesinde işletmeler arası aktif ve pasiflerin karşılıklı devri ile birleşme düzenlenmiştir. Borçlar Kanununun düzenlemesi; işletmelerle ilgili malvarlığı birleşimidir. Ticaret Kanununda ticaret şirketlerinin birleşmesi ve böylece yeni bir şirket kurmaları veya bir ya da daha fazla ticaret şirketinin başkaca bir ticaret şirketine katılması usulüyle devi...
(Şerh No: 141 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-10-2009 21:51)

 Bilgi  [TTK. 23] 1- Maddenin 2.fıkrasında belirlenen sonucun doğumu için ana unsur: gönderilen belgenin fatura niteliğinde olmasıdır. Taraflar arasında herhangi bir şekilde sözleşme ilişkisi mevcut değilse veya sözleşme geçersiz ise; düzenlenecek olan belge, fatura niteliğinde olamayacağından bu belgeye itiraz edilmemiş olması durumu 2. fıkrada belirlenen sonucu doğurmaz. Sözleşme olmaksızın gönderilen belge, “icap” niteliğindedir, bu halde itiraz müessesi de icapla ilişkilendirilerek değerlendirilmelidir (Bkz. ...
(Şerh No: 140 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-10-2009 21:30)

 Bilgi  [AATHK. 1] 6183 sayılı kanunun 1'nci maddesinde hangi kamu kurumlarının alacaklarının bu kanun kapsamında takip ve tahsil edileceğine ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Bu kanun kapsamında takip ve tahsili cihetine gidilecek olan kamu alacağının Devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait olması gerekmekle birlikte devlet idarelerinin neler olduğuna ilişkin düzenleme ise ekli cetvelde yer almıştır. Bu bakımdan bu kurumlara ait vergi, resim,harç ile ceza tahkik ve takiplerine ait mahkeme giderleri, v...
(Şerh No: 68 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 20-10-2009 16:59)

5953 sayılı Kanun'un 2. maddesinde yer alan yazılılık koşulu bir geçerlilik şartı değildir.
(Şerh No: 138 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 20-10-2009 13:19)

 Bilgi  [BasınİşK. 4] Maddede iş sözleşmesinin yazılı olarak yapılması gerektiği düzenlenmiştir. Bu düzenleme bakımından önemli bir sorun yazılılık şartının "ispat şartı mı yoksa geçerlilik şartı mı" olduğu noktasında toplanmaktadır. İş Hukuku gibi kamusal niteliği olan bir alanda hakim gerek uygulanacak hukuku, gerekse davacının hangi kanuna tabi çalıştığını resen belirler. Hal böyle olunca taraflar arasındaki fiili ilişkinin ne şekilde yorumlanacağı ve uyuşmazlığın çözümü taraflar arasındaki sözleşmeden bağımsı...
(Şerh No: 137 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 20-10-2009 13:16)

 Bilgi  [EskiBK. 308] Madde 308 in 3. fıkrasının "Hesabı carilerde, ticari faiz hesaplarının ve hususiyle tasarruf sandıklarında olduğu gibi faize faiz yürütmek âdet olan muamelelerin tabi olduğu hükümler mahfuzdur." şeklinde yer alan son cümlesi, 29.6.1956 tarih ve 6763 sayılı Kanunun 41. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
(Şerh No: 136 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 20-10-2009 13:06)

 Bilgi  [BasınİşK. 2] Maddede ilgili mecralarda çalışanların birtakım kanunlarla yeterince korunmuş oldukları ve "bağımsız" bir fikri faaliyet yürütemeyecekleri gözetilerek bu çalışanlar 5953 sayılı Yasa kapsamı dışına çıkarılmıştır. Bu kişilerin, koşulları mevcutsa 4857 sayılı İş Kanunu'nu kapsamında ya da özel mevzuat dahilinde kamu görevlisi olarak çalışıyor olmaları mümkündür.
(Şerh No: 135 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 20-10-2009 12:50)

 Bilgi  [554.S.KHK. 62] Madde 62 nin "Delillerin Tesbiti Davası" şeklindeki kenar başlığı, 26.6.2004 tarih ve 25504 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.6.2004 tarih ve 5194 sayılı Kanunun 18. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(Şerh No: 134 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 20-10-2009 12:42)

 Bilgi  [554.S.KHK. 58] Maddenin değişiklikten önceki hali : "Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen bütün davalarda, görevli mahkeme, Adalet Bakanlığı'nca kurulacak İhtisas Mahkemeleri'dir. Asliye Ticaret ve Asliye Ceza Mahkemeleri'nden hangilerinin İhtisas Mahkemesi olarak görevlendirileceğini ve bu mahkemelerin yargı çevresini Adalet Bakanlığı'nın teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler. Enstitü'nün bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davala...
(Şerh No: 133 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 20-10-2009 12:40)

 Bilgi  [TTK. 5] İşbu madde; TTK.26,299,309,351,424,492, 1460; Tat.K.6/1,46; BK.137; İİK.154,156,158,164,173,174; FSEK.76; HUMK.187,188,189,190,193,225,428/1 maddeler ile irtibatlıdır.
(Şerh No: 131 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 20-10-2009 10:05)

 Bilgi  [556.S.KHK. 70] Marka hakkına tecavüzün durdurulması konulu davalarda tecavüz devam ettiği sürece zamanaşımı süresi işlememektedir.
(Şerh No: 130 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 20-10-2009 09:42)

 Bilgi  [TTK. 557] Türk Ticaret Kanununda düzenlenen kıymetli evraklar(Başkaca yasalarda düzenlenmiş kıymetli evraklar da vardır): 1- Pay (hisse) senetleri ve ilmuhaberler: Ortaklıktan doğan hakları mündemiç kıymetli evraklar. Pay senedi çıkarma yetkisi, Anonim Şirketlere ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere aittir. Limited Şirketlerin çıkardığı "pay senetleri" ile kooperatifler tarafından çıkarılan "ortaklık senetleri" kıymetli evrak niteliğinde değildir. Lakin "temettü kuponları, faiz kuponl...
(Şerh No: 127 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-10-2009 20:27)

 Bilgi  [TTK. 571] Karşılaştırma: Tüm adi senetler "nama yazılı" biçimde düzenlenmek zorundadır. "Hamil" e ya da "emre" yazılı olarak düzenlenmeleri söz konusu değildir. Adi senetlerde müstenit alacak devredildiğinde; devredene karşı sahip olunan kişisel def'iler, devralana karşı da ileri sürülebilir. Oysa "emre" ve "hamil"e yazılma imkanı olan kambiyo senetlerinde "bile bile borçlu zararına devralma dışında" keşideci ve lehdar arasındaki kişisel def'ilerin "hamil" e karşı ileri sürülme olanağı bulunmamaktadır. (B...
(Şerh No: 126 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-10-2009 20:06)

 Bilgi  [TTK. 620] Kambiyo senetleri, "ibraz senetleri" niteliğindedir. Adi alacaklardan farklı olarak "aranılacak borç" nitelikleri vardır. Maddede emredici nitelikte "ibraza mecburiyet" şartı; emre yazılı ticari senetlerdeki borcun "aranılacak borçlar"dan olduğunu vurgulamaktadır. Nedeni: Kambiyo senetlerinin tedavül niteliği gereği senet borçlusunun, senedin nerede ve kimde olduğunu bilmesine (çoğunlukla) olanak bulunmamasıdır. Yasal düzenlemeler çerçevesinde senet borçlusunun, senedin nerede ve kimde olduğ...
(Şerh No: 125 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-10-2009 19:02)

Özü : Objektif iyiniyetin gerektirdiği bazı durumlarda sessiz kalmak kabul anlamına gelebilir.
(Şerh No: 111 - Ekleyen: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 19-10-2009 14:40)

 Bilgi  [TCK. 73] Madde başlığında yer alan ", uzlaşma" ibaresi, 19/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunun 2. maddesiyle metinden çıkarılmıştır.
(Şerh No: 124 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 19-10-2009 12:47)

 Bilgi  [TCK. 62] Maddenin birinci fıkrasında yer alan “beşte” ibaresi, 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanunun 2. maddesiyle “altıda” olarak değiştirilmiştir.
(Şerh No: 123 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 19-10-2009 12:38)

 Bilgi  [TCK. 61] 10. fıkranın numarası (7) iken, maddeye önce 29/6/2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunun 1. maddesiyle, altıncı fıkradan sonra gelmek üzere yedinci ve sekizinci fıkra eklendiği için, (9) olarak teselsül ettirilmiş, daha sonra maddeye 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunun 1. maddesiyle, sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere (9) numaralı fıkra eklendiği için, fıkra numarası (10) olarak değişmiştir.
(Şerh No: 122 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 19-10-2009 12:36)

 Bilgi  [TCK. 50] (6) no.lu fıkrada yer alan "yaptırımın" ibaresi 26.02.2008 tarihli ve 5739 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle "tedbirin" olarak değiştirilmiştir.
(Şerh No: 121 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 19-10-2009 12:12)

Denizcilik İhtisas Mahkemesinin Kuruluş Yasasında zaman bakımından faaliyete geçme günü yönünden özel bir düzenleme bulunmamaktadır. HUMK. 1. ve 9. maddelerde "Davanın açılma tarihine" göre işlem tesis edilmesi genel bir kural olarak benimsenmiş olmakla, Denizcilik İhtisas Mahkemesinin görevinin belirlenmesinde davanın açıldığı tarihin esas alınması gerekir.
(Şerh No: 120 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 19-10-2009 11:04)

Özü: Ticaret Kanunu'nda bazı hukuki işlemlerle ilgili açık hüküm olmaması ticari teamülün gözardı edilerek doğrudan Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanmasını gerektirmez.
(Şerh No: 107 - Ekleyen: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 18-10-2009 18:33)

Özü: Genel Olarak, serbest meslek sahiplerinin yaptığı muameleler ticari muamele sayılmaz.
(Şerh No: 108 - Ekleyen: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 18-10-2009 18:32)

Elektronik ortamda yayın yapan gazetelerin de 5953 sayılı Yasa kapsamında "gazete" sayılmalı ve bu işte çalışan fikir ve sanat işçilerinin de 5953 sayılı Yasa kapsamında olduğunun kabul edilmelidir.
(Şerh No: 116 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 18-10-2009 15:50)

 Bilgi  [BasınİşK. 1] Kanun'un 1. maddesinde "gazeteci" kavramından ne anlaşılması gerektiğine ilişkin bir düzenleme yer almaktadır. Buna göre "gazeteci" başka bir deyişle 5953 sayılı Kanun'a tabi bir çalışan sayılabilmek için; - Türkiye'de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında çalışmak, - Fikir ve sanat işi yapmak, - Çalışmanın karşılığında ücret almak, - İş Kanunu'nun işçi tarifi kapsamında olmamak koşullarını "birlikte" taşımak gerekir. Bunun yanında 3984 sayılı Kanun'un 38....
(Şerh No: 69 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 18-10-2009 15:11)

 Bilgi  [BasınİşK. 1] 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Haber Birimlerinde Çalışanlar Madde 38 – Radyo ve Televizyon kuruluşlarının haberle ilgili birimlerinde çalışanlar 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna tabidir. Bu birimlerde çalıştırılacak basın kartlı personelin asgari sayısını Üst Kurul belirler.
(Şerh No: 115 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 18-10-2009 15:08)

Özü itibariyle TTK.4. madde kapsamına girmediği için ticari mahiyette olmayan ve ticaret kanununda da düzenlenmemiş bulunan haksız fiil tazminat alacağının Ticaret kanununda düzenlenmiş bir husus olan (sigorta sözleşmesi) vasıtasıyla Kanuni halefiyet yolu ile bir ticaret şirketine intikal etmiş bulunması, özünde ticari niteliği bulunmayan (haksız fiilden kaynaklanan) hakkı, ticari hak ve/veya ticari dava haline getirmez. İntikal eden hak, mevcut hukuki durumu ile kanuni halefine geçer ve normal ...
(Şerh No: 113 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 18-10-2009 12:09)

TTK. 3. maddedeki "fiil" ibaresinden hareketle lafzi bir yorum ile, tüm haksız fiillerin ticari iş sayılması gerekeceği sonucuna varmak pek mümkün görülmemektedir. Türk Hukuku bakımından da Alman ve İsviçre Hukuklarında kabul edildiği gibi haksız fiillerden dolayı reeskont faizi yürütülmesi İçin bu haksız fiillerin Ticaret Kanununda düzenlenmesi , veya fiilin gerek mağdur gerek fail bakımından (yani iki taraf içinde) ticari iş niteliğinde olması gerekmektedir.
(Şerh No: 102 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 18-10-2009 08:18)

Faturanın altları faturayı düzenleyen tarafından imza edilmek suretiyle kapatılmıştır. Bu şekilde düzenlenen kapalı fatura ticari örf ve adete göre bedelinin ödendiğine karinedir.
(Şerh No: 104 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 18-10-2009 08:17)

Kararın özü : Hataya veya kasta dayalı, şeklen gerçekleşmiş bir tasfiyenin kaldırılmasının gerek o işlemi gerçekleştirenlerce, gerekse bundan zarar görenlerce istenebilmesi Borçlar Hukukunun temel kurallarından biridir. Buna yönelik düzenlemeye TTK. hükümlerinde yer verilmemişse de, TTK.nun 1. maddesi yollaması ile Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde, hataya dayalı bir hukuki işlemin düzeltilmesine olanak tanınması kaçınılmazdır ( Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.01.1999 gün ve 1999/10-1-1 s...
(Şerh No: 89 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 18-10-2009 08:16)

 Bilgi  [TTK. 1] Türk Ticaret Kanununun 1. maddesine göre, ticari bir uyuşmazlığın çözümünde aşağıdaki şekilde hareket edilir: İhtilaflarda öncelikle Emredici (amir) hükümler nazara alınır. Amir hükümler, taraflarca ileri sürülmemiş bulunsa bile mahkemece HUMK.76 dairesinde re'sen tatbik edilir. İkinci olarak tarafları bağlayan bir özel hukuk sözleşmesi varsa, bu sözleşme hükümleri nazara alınır. Üçüncü olarak, Türk Ticaret Kanununda düzenlenen konu ile ilgili hükümlere bakılır. Dördüncü olarak, hakk...
(Şerh No: 91 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 16-10-2009 19:54)

 Bilgi  [TTK. 707] BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009 28.02.2009 Tarihli 27155 sayılı R.G. MADDE 18- 19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 2- 31/12/2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.”
(Şerh No: 106 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-10-2009 15:11)

 Bilgi  [TTK. 589] "İmzaların bağımsızlığı" olarak anılan düzenlemeye göre varolmayan bir kişiye ait imza olması halinde dahi her imza, kendi sahibini bağlamaktadır. Çünkü senet üzerindeki her imza birbirinden bağımsız borçları ihtiva eder. Keşidecinin imzası da bu kurala dahil olmakla birlikte; senede Fatih Sultan Mehmet, Nasrettin Hoca şeklinde bir imza atılmış olması halinde bu durum, "senette asli borçlu yok" anlamına geleceğinden senet geçersiz sayılacaktır.
(Şerh No: 105 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-10-2009 14:37)

 Bilgi  [TTK. 2] Teamül, kavram olarak Türk Dil Kurumu Büyük Sözlüğünde aynen: teamül Ar. te¤¥mul a. (tea:mül) 1. Bir yerde öteden beri olagelen davranış:" olarak tanımlanmaktadır. Ticari Örf ve Adet ise, aynı sözlükte aynen: örf ve âdet görenek. ~ hukuku; görenek töresi." olarak açıklanmaktadır. Türk Ticaret Kanununun 2. maddesinde, aynı kanunun 1. maddesinin son fıkrasının atfına uygun olarak hakkında yazılı bir hüküm bulunmayan ticari konularda Ticari Örf ve Adetler, ticaret kanununda düzenlenmem...
(Şerh No: 103 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 16-10-2009 14:14)

 Bilgi  [TTK. 3] Türk Ticaret Kanununun 3. maddesinde Ticari İş'in sınırları çizilmiştir. Bunun şu önemi vardır: Mahkemeler önüne gelen ihtilafı çözerken ihtilaf konusu olaya ticari hükümlerin mi yoksa genel hükümlerin mi uygulanacağını, ihtilaf konusu olayın ticari iş olup olmamasına göre değerlendirecektir. TTK.3. maddeye göre; Türk Ticaret Kanununda düzenlenen her konu peşinen "Ticari İş" sayılır ve o konu hakkında ticari hükümler uygulanır. Mesela,TTK.583-735'de düzenlenen Kambiyo senetlerinin tanzimi...
(Şerh No: 101 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 16-10-2009 13:06)

 Bilgi  [TCK. 43] Maddenin 3. fıkrasında geçen "cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı" ibaresi, 29.06.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunun 6. maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.
(Şerh No: 98 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 16-10-2009 07:06)

 Önerge  [TTK. 1] "Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanununun ayrılmaz bir cüz'üdür. Bu kanundaki hükümlerle, ticari işletmeyi ilgilendiren ticari işlere dair diğer kanunlarda yazılı hususi hükümler, ticari hükümlerdir. Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir."
(Şerh No: 97 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-10-2009 16:05)

 Bilgi  [TTK. 6] TTK m.25/4 te olduğu gibi Kanunun izin verdiği haller dışında zamanaşımı sürelerinde değişiklik yapılması yasaklanmıştır. Fakat sözleşme taraflarının "alacağın muaccel olacağı tarihi" serbestçe kararlaştırmasına ve/veya "muaccel olmuş bir alacağın muacceliyet tarihini daha sonraya erteleme konusunda anlaşmaları"na engel bulunmamaktadır.
(Şerh No: 96 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-10-2009 15:54)

 Bilgi  [TTK. 8] Maddedeki istisnalar dışında "bileşik faiz (faize faiz yürütülmesi)" yasaktır. Bu durum 818 Sayılı Borçlar Kanunu madde 104/3 ün emredici hükmü (Geçmiş günler faizinin tediyesinde temerrüt sebebi ile faiz yürütülemez) ile paraleldir. Ancak TTK da özellikli bir istisna daha mevcuttur. TTK m. 637/1 gereği poliçe veya bono; TTK 722-730 gereği de çek hamili, müracaat borçlusundan talepte bulunurken, vadenin gelmesinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizini de talep eder. Bu durumda "hamil" e öd...
(Şerh No: 94 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-10-2009 15:41)

Borçlar Kanununun 486.maddesi ticari olmayan kefaletlerde caridir. Ticari kefalette (Bu konuda ticaret kanununda bir hüküm olmadığı halde)asil ve kefilin mutlak iştiraki mesuliyeti hakkında memlekette umumi bir teamül cari olduğundan kefil ve asilin aynı zamanda mutalep olmaları icap eder.
(Şerh No: 93 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 15-10-2009 15:34)

 Bilgi  [TCK. 13] Maddenin şu anki (3) numaralı fıkrasının numarası (2) iken, maddeye 29/6/2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunun 3. maddesiyle, birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklendiği için, (3) olarak teselsül ettirilmiştir.
(Şerh No: 88 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 15-10-2009 13:47)

 Bilgi  [TTK. 667] Karşılaştırma: Kanunun 690. maddesi gereği bonolarda ve 730. maddesi gereği çeklerde de uygulanan 667. madde gereğince kambiyo senetlerine bağlı borç "aranılacak borçlardan" olmasına karşılık 818 Sayılı Borçlar Kanunun 73. maddesi, adi borcu "götürülecek borçlar" olarak düzenlemiştir.
(Şerh No: 76 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-10-2009 23:39)

 Bilgi  [MK. 178] Buradaki zamanaşımı hakdüşürücü süre olmayıp, ilk itirazlarla birlikte ileri sürüldüğü taktirde değerlendirilecek olan def'idir. Karşı tarafça süresinde ileri sürülmesi gerekir, re'sen nazara alınamaz.
(Şerh No: 79 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-10-2009 23:26)

 Bilgi  [TTK. 644] Madde gereği; Kambiyo senetlerinde "zamanaşımı def'i" nin ileri sürülmesi halinde "alacaklı"; "temel ilişkiye" veya "sebepsiz zenginleşme" ye dayalı olarak talepte bulunabilmesine rağmen; adi senetlerde "zamanaşımı def'i"nin ileri sürülmesi halinde (818 S.K. m.140)"alacaklı"nın istemi zamanaşımı nedeniyle reddedilir ve söz konusu borç bu halde "tabii borç" haline gelir.
(Şerh No: 77 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-10-2009 22:23)

 Bilgi  [TTK. 621] Karşılaştırma: Kanunun 690. maddesi atfıyla bonolarda ve 730. maddesi atfıyla çeklerde de uygulanan maddenin 2. fıkrası uyarınca "kısmi ödeme" halinde "hamil" bu ödemeyi reddedemeyecektir; oysa 818 Sayılı Borçlar Kanununun 68. maddesi uyarınca "borcun miktarı belli ve istenebilir nitelikte" ise "Alacaklı" kısmi ödemeyi reddetme hakkını haizdir; Borçlar Kanununda alacaklıya "kısmi ödeme hali için" -red veya kabul konusunda- seçimlik hak tanınmıştır.
(Şerh No: 75 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-10-2009 21:58)

 Bilgi  [AATHK. 1] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/MUK-41 03.10.2007/19435 Konu: Davası henüz derdest olan idari para cezasının 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilip edilemeyeceği ………………………………. İlgi: Gelir İdaresi Başkanlığına vermiş olduğunuz …/…/2007 tarihli dilekçeni...
(Şerh No: 74 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 14-10-2009 21:31)

 Bilgi  [AATHK. 79] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/MUK-5 25.01.2008/2280 Konu: 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 79.maddesi kapsamında düzenlenen haciz bildirilerine itirazın usul ve esasları. ……………………………………………… İlgi: ………..2007 tarihli dilekçeniz. Müv...
(Şerh No: 73 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 14-10-2009 21:27)

 Türkçe  [BasınİşK. 1] Yasanın Kapsamı Bu yasa hükümleri, Türkiye'de yayınlanan gazete ve dergilerle fotoğraf kuruluşlarında her türlü düşünce ve sanat işlerinde çalışan ve İş Yasasındaki "işçi" tanımının kapsamı dışında kalan kimseler ve onların işverenleri hakkında uygulanır. Bu yasanın kapsamına giren düşünce ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir.
(Şerh No: 72 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 14-10-2009 17:48)

 Bilgi  [BasınİşK. 1] Giriş maddesine 4857 sayılı İş Kanunu ile 5953 sayılı Yasa arasındaki ilişkiye dair bir bilgi eklemek gerekir: Basın İş Kanunu ile İş Kanunu arasında özel kanun - genel kanun ilişkisi olmadığı artık uygulamada genel kabul gören görüştür. Her ne kadar Yargıtay'ın 1967 tarihli bir kararında iki kanun arasında özel kanun - genel kanun ilişkisi olduğu anlamına gelecek şekilde karar verilmiş ise de bizce de hatalı olan bu yorum daha sonra terk edilmiştir. Artık Yargıtay tarafından da kabul edildiğ...
(Şerh No: 71 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 14-10-2009 17:09)

 Bilgi  [BasınİşK. 1] 5953 sayılı Yasa'yla igili bir bilgiyi paylaşmak Kanun'un ruhunu anlamak bakımından yararlı olabilir: 1961 darbesi sonrasında gazeteciler tarafından subaylara verilen desteğin bir ödülü olarak gazetecilerin çalışma hukukunu düzenleyen 5953 sayılı Yasa'da birçok değişiklik yapılmıştır. Bugün 5953 sayılı Yasa'nın avantajlı noktalarını oluşturan bu değişiklikleri yapan yasa 212 sayılı Yasa'dır. Öylesine çok ve köklü değişiklik yapılmıştır ki günümüzde Basın İş Kanunu'na, uygulayıcılar arasında 2...
(Şerh No: 70 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 14-10-2009 16:35)

 Bilgi  [İşK. 120] 1475 Sayılı İş Kanunu'nun Yürürlükte Olan 14. Maddesi: KIDEM TAZMİNATI (Değişik fıkra: 29/07/1983 - 2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin: 1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, 2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca, 3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle, 4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut to...
(Şerh No: 66 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 14-10-2009 10:25)

 Türkçe  [EskiBK. 1] Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması açık ya da örtülü olabilir.
(Şerh No: 63 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 14-10-2009 08:32)

 Bilgi  [GelirVK. 1] 193 sayılı gelir vergisi kanununun 1'inci maddesinde, kanunun konusu tanımlanmış olup, sadece gerçek kişiler tarafından elde edilen kazanç ve iratlar bu kanun kapsamında vergilendirilecektir. gerşek kişilerin elde edecekleri kazanç ve iratlar dönemsellik ilkesine, vergi kanunlarının konuluş ve uygulanma amacına uygunluk sağlanması bakımından bir takvim yılı içinde elde edilmiş olmalıdır, bir diğer husus ise, gelirin safilik ilkesi benimsenmiştir, gelirin safiliği ilkesinden kasıt, bu kanun hüküm...
(Şerh No: 62 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 14-10-2009 00:15)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,15288210 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.