Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu - Son Eklenen Şerhler

2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu - Son Eklenen Şerhler

Vekil, dayanak ilamda ve takipte taraf olmayıp müvekkili adına vekaleten işgören kişi konumunda olup haksız ödendiği belirlenen paranın iadesi de ancak ilamın ve takibin tarafından istenebilir, vekilden istenilemez.
(Şerh No: 16027 - Ekleyen: Av.Murat MEŞELİ - Tarih : 16-01-2015 18:46)

Kıymet takdirinin yapıldığı tarihten iki yıllık süre geçtikten sonra satışın yapılmış olması başlı başına ihalenin feshi nedenidir.
(Şerh No: 16026 - Ekleyen: Fatih KABADAYI - Tarih : 16-01-2015 10:43)

Bozma kararından önce konulmuş hacizler, bozma kararı ile birlikte varlıklarını sürdürmekle beraber, bozma tarihi ile alacaklının ilamlı icra takibine devam edilmesini isteyebileceği tarih arasındaki süre içinde satış isteme süreleri işlemez; ancak bu sürelerin kesilmesinden (yeniden başlamasından) de söz edilemez. Bozmaya kadar geçen süre, yeniden karar verildikten sonra geçen süreye eklenir.
(Şerh No: 16020 - Ekleyen: Fatih KABADAYI - Tarih : 16-01-2015 10:37)

Açık bir onama hükmü bulunmasa dahi, taleplerden biri veya daha fazlası hakkındaki temyiz itirazları Yargıtay'ca reddedilip kararın o bölümü bozma kapsamı dışında bırakılmış ise, reddedilen temyiz itirazlarının ilgili bulunduğu karar bölümü onanmış sayılacağından alacaklının, bozma ilamı kapsamı dışında kalan alacak bölümleri yönünden takibe devam etmesi mümkündür.
(Şerh No: 16019 - Ekleyen: Fatih KABADAYI - Tarih : 16-01-2015 10:33)

İcra memurunun haczi talep edilen malın İİK m.82 uyarınca haczinin kabil olup olmadığını değerlendirip bu doğrultuda haciz talebini yerine getirip getirmeme konusunda takdir yetkisi var ise de; bu takdir yetkisi malın, İİK m.82 kapsamında haczinin kabil olup olmadığı ile sınırlıdır, bunun dışında haciz talebini reddetme yetkisi yoktur. Somut olayda; binanın tapusunun bulunmadığı, hakkında yıkım kararı bulunduğu, satışının mümkün olmadığı belirtilerek alacaklı vekilinin talebi reddedilmiş ise ...
(Şerh No: 16025 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-01-2015 10:26)

Hacze dair talimat yazısı genel nitelikli olmayıp da belli bir malın haczini isteyen "nokta haczi" biçiminde yazılmış ise, bu halde anılan hacizle ilgili şikayet, talimatı yazan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince incelenir. Yine haciz işlemi talimat yoluyla değil de doğrudan müzekkere yazılarak yapılmış ise, şikayetleri inceleme yetkisi haciz işlemini yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine aittir.
(Şerh No: 16024 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-01-2015 10:26)

Hacizle ilgili şikayetler, kendisine talimat yazılan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. Ancak, talimat yazısı genel nitelikli olmayıp da belli bir malın haczini isteyen "nokta haczi" biçiminde yazılmışsa bu halde anılan hacizle ilgili şikayet, talimatı yazan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine; haciz işlemi talimat yoluyla değil de doğrudan müzekkere yazılarak yapılmışsa, bu halde şikayetleri inceleme yetkisi haciz işlemini yapan icra dairesinin bağlı olduğu ...
(Şerh No: 16023 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-01-2015 10:26)

“Devlet malları” kavramı “Devlet tüzelkişiliği içindeki genel ve katma bütçeli dairelerin ellerinde bulunan ve idare ve muhasebesi 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa tabi malları" kapsar.
(Şerh No: 16021 - Ekleyen: Fatih KABADAYI - Tarih : 15-01-2015 22:08)

Boşanma ilamı ile velayeti babaya verilen küçüğün, anneyle kişisel ilişki kurması uygun görüldüğüne göre, kişisel ilişki kurulmamasına da mahkemece karar verilir. İcra Müdürlüğünce, ilamın icrası sırasında, infazın çocuk psikolojisi açısından olumsuzluğuna değinen uzman beyanı dikkate alınarak, çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamın yerine getirilmemesi yasaya aykırıdır.
(Şerh No: 16018 - Ekleyen: Fatih KABADAYI - Tarih : 15-01-2015 20:19)

Somut olayda yasada öngörülen zamanda satış istenmediğinden haciz kalkmış ise de; "haciz isteme hakkı" süresi içinde yerine getirilmiş olduğundan; yeniden haciz uygulanabilmesi için yenileme harcı alınmasına ve borçluya yenileme tebliğine gerek yoktur.
(Şerh No: 15998 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-12-2014 15:10)

Tasarrufun borcun doğumundan sonra yapılmış olması yeterli olup tasarruf sırasında borçlunun temerrüde düşmesi mecburi değildir.
(Şerh No: 15981 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 24-11-2014 15:40)

Borçlu aleyhine başlatılan takipte borçlunun takip tarihinden önce öldüğünün anlaşılması halinde, takibin ölü kişi aleyhine başlatılması hususunun maddi hatadan kaynaklandığı veya taraf değişikliği talebinin dürüstlük kuralına aykırı olmadığı belirlendiği takdirde takibin mirasçılara yöneltilmesi mümkündür.
(Şerh No: 15973 - Ekleyen: Savaş ALTUNTAŞ - Tarih : 11-11-2014 14:28)

 Bilgi  [İİK. 237] İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği İlgili 60.Maddesi
Sıra cetvelinin ve ikinci alacaklılar toplantısının ilânı Bu ilâna, dosya numarası, müflisin adı, soyadı, adresi; İcra ve İflas Kanununun 206 ve 207 nci maddeleri gereğince düzenlenmiş sıra cetvelinin hazır olduğu; alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların on beş gün içinde iflâsa karar verilen yerdeki ticaret mahkemesinde dava yoluyla ileri sürülebileceği; yalnız sıraya ilişkin itirazların ise yedi gün içinde şikâyet yoluyla icra mahkemesinde ileri sürülebileceği; müflis, konkordato ...
(Şerh No: 15745 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-09-2014 15:36)

 Bilgi  [İİK. 207] İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği İlgili 59.Maddesi
İcra ve iflâs kanununun 206 ve 207 nci maddeleri gereğince düzenlenen sıra cetveli Bu cetvele; alacaklıların ad ve soyadları, talep edilen, kabul edilen ve reddedilen para miktarları, alacak hakkındaki kararın ne olduğu ve hangi sıraya kabul edildiği yazılır.
(Şerh No: 15744 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-09-2014 15:32)

 Bilgi  [İİK. 219] İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği İlgili 58.Maddesi
Adî tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı Bu ilânda; a) Dosya numarası, b) Müflisin adı, soyadı ve adresi, c) İflâsın açıldığı tarih, d) Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin, alacak ve istihkaklarını ve bunların dayanağı olan belgeleri veya örneklerini ilân tarihinden itibaren bir ay içinde kaydettirmeleri ve tevdi etmeleri, e) Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarın...
(Şerh No: 15743 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-09-2014 15:29)

 Bilgi  [İİK. 218] İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği İlgili 57.Maddesi
Basit tasfiyede alacaklıları davet ilânı Bu ilâna; dosya numarası, müflisin adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresi ve İcra ve İflâs Kanununun 218 inci maddesi gereğince yirmi günden az ve iki aydan çok olmamak üzere belirtilecek bir süre içinde, alacaklıların alacaklarını ve iddialarını iflâs dairesine bildirmeleri gerektiği, keza bu süre içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek suretiyle adî tasfiye istemediği takdirde basit tasfiye yapılacağı ihtarı yazılır. Tasfiyenin kapand...
(Şerh No: 15742 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-09-2014 15:27)

 Bilgi  [İİK. 217] İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği İlgili 56.Maddesi
Tasfiyenin tatili ilânı İflâs dairesinin, masaya ait hiç bir mal bulunmadığı takdirde tasfiyenin tatiline dair vereceği karara ilişkin ilânda; dosya numarası, müflisin adı, soyadı, ilândan itibaren alacaklılar tarafından otuz gün içinde iflâsa ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği ve gideri peşin verilmediği takdirde iflâsın kapatılacağı ihtarı yazılır.
(Şerh No: 15741 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-09-2014 15:25)

 Bilgi  [İİK. 166] İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği İlgili 55.Maddesi
İflâsın açılmasına, kapanmasına ve kaldırılmasına ilişkin ilân İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesine göre iflâs kararı verildiğinin ilânı ile 254 üncü maddeye göre iflâsın kapanmasına ilişkin kararın ilânında, iflâs dosya numarası, müflisin adı, soyadı, adresi, iflâsın açılması veya kapanması kararının hangi mahkeme tarafından verildiği, kararın tarih ve sayısı ile özeti yazılır. İcra ve İflas Kanununun 182 nci maddesine göre iflâsın kaldırılmasına ilişkin ilânda, iflâs dosya numarası...
(Şerh No: 15740 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-09-2014 15:20)

 Bilgi  [İİK. 152] İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği İlgili 54.Maddesi
Rehin açığı belgesi Alacaklıya, rehnedilenin satılıp da satış bedelinin alacağın tamamını karşılamaması veya hiç satılamaması halinde bedava ve pulsuz olarak verilen bir belge olup, bu belgeye, dosya numarası; alacaklı ve borçlunun adı ve soyadı; alacağın miktarı; rehnedilenin takdir edilen kıymeti; satış tutarı; satış yapılamamışsa sebebi; geriye kalan alacak miktarı ve ne için verildiği; kanunî dayanağı yazılır; belge, icra müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu belge iki nüsha ol...
(Şerh No: 15739 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-09-2014 15:18)

 Bilgi  [İİK. 150] İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği İlgili 53.Maddesi Muvakkat Rehin Açığı Belgesi
Muvakkat rehin açığı belgesi Alacaklıya, satış talebinden sonra, isteği üzerine verilen bedava ve pulsuz bir belge olup, bu belgeye, dosya numarası; alacaklı ve borçlunun adı ve soyadı; alacağın miktarı, rehnedilenin takdir edilen kıymeti ve kıymete göre açık kalan miktar ve ne için verildiği; bu belgenin kanunî dayanağı yazılır; belge, icra müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir, biri dosyasında saklanır.
(Şerh No: 15738 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-09-2014 15:15)

 Bilgi  [İİK. 124] İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği İlgili 49.Maddesi
Taşınmazın açık artırma şartnamesi ve tutanağı Taşınmazın açık artırma şartnamesi ve tutanağına, dosya numarası, alacaklı ve borçlunun ad ve soyadları, artırmanın yapılacağı yer, gün, saat, şartnamenin açık bulundurulduğu ilk gün, birinci ve ikinci artırma gün ve saatleri ile her iki artırma için elektronik ortamda teklif vermenin başlayacağı ve sona ereceği gün, taşınmazın tapu kaydı ve niteliği, varsa, borçlunun taşınmazla temin edilmiş kişisel borçlarının da alıcıya intikal edeceği, tapu s...
(Şerh No: 15737 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-09-2014 15:08)

 Bilgi  [İİK. 126] İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği İlgili 50.Maddesi
Taşınmazın açık artırma ilânı İlânda; a) Dosya numarası, b) Artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat, her iki artırma için elektronik ortamda teklif vermenin başlayacağı gün, c) Artırma şartnamesinin hangi tarihten itibaren herkes tarafından görülebileceği, d) Kararlaştırılan zamanda artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde ellisini bulmadığında, artırmanın en az yirmi gün sonrası aynı yer ve saatte taşınmazın en çok artırana ihale edileceği, e) İkinci artırmanın yapılacağı ye...
(Şerh No: 15736 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-09-2014 15:05)

 Bilgi  [İİK. 129] İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği İlgili 50/A Maddesi
Taşınmazın ihale usulü Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla birinci artırma tarihinden yirmi gün önce başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, artırmanın tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. İkinci artırmada ise elektronik ortamda teklif verme işlemi birinci artırmadan sonraki beşinci gün başlar. Beşinci günü takiben en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci artırmanın tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek t...
(Şerh No: 15735 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-09-2014 14:59)

 Bilgi  [İİK. 114] İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği İlgili 48. Maddesi
Taşınırın açık artırma ilânı Taşınırın açık artırma ilânına, dosya numarası, satılacak şeyin cinsi, niteliği, önemli özellikleri, takdir edilen kıymeti, artırmanın yapılacağı yer, birinci ve ikinci artırmanın gün ve saatleri ile her iki artırma için elektronik ortamda teklif vermenin başlayacağı gün, satış şartnamesinin ve diğer bilgilerin nereden ve ne şekilde öğrenilebileceği belirtilerek gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği yazılır. Taşınırın açık ...
(Şerh No: 15733 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 17-09-2014 13:40)

 Bilgi  [İİK. 114] İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği İlgili 47. Maddesi
Taşınırın açık artırma şartnamesi ve tutanağı Taşınırın açık artırma şartnamesi ve tutanağına, dosya numarası, alacaklının ve borçlunun adları ve soyadları, ilânın şekli, artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat, birinci ve ikinci artırma tarihleri ile her iki artırma için elektronik ortamda teklif vermenin başlayacağı ve sona ereceği gün, artırma şartları, taşınırın cinsi, takdir edilen kıymeti yazılır ve icra müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir. Elektronik ortamda verilen en yüksek t...
(Şerh No: 15732 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 17-09-2014 13:39)

 Bilgi  [İİK. 115] İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği İlgili 48/A Maddesi
Taşınırın ihale usulü Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla birinci artırma tarihinden on gün önce başlanır. Elektronik ortamda teklif verme artırmanın tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. İkinci artırmada ise elektronik ortamda teklif verme işlemi birinci artırmadan sonraki beşinci gün başlar. Beşinci günü takip eden en az on gün sonrası için belirlenecek ikinci artırmanın tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklif...
(Şerh No: 15731 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 17-09-2014 13:37)

 Bilgi  [İİK. 14] İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği
İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği Kabul Tarihi: 11.04.2005 R.G. Tarihi: 11.04.2005 R.G. No: 25783 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu uyarınca icra ve iflâs daireleri ile icra mahkemelerinde tutulacak (DEĞİŞİK İBARE RGT: 16.04.2013 RG NO: 28620) (KOD 1) kayıt, dosyalar ve diğer basılı kâğıtlara ilişkin hususlar ile aciz vesikası sicili, icra dairelerinin teftiş ve denetimi ve mal...
(Şerh No: 15730 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 17-09-2014 13:31)

Dava ve mesnedi takip kira sözleşmesine dayalıdır. Kira sözleşmesinin tarafları kiralayan sıfatı ile davacı ve kiracı sıfatıyla davalıdır. Kira sözleşmesini kiralayan sıfatı ile imzalayan davacının kendi akidi olan davalıya karşı kira sözleşmesine dayanarak takibe girişmesi ve itiraz üzerine de eldeki itirazın kaldırılması ve tahliye konulu davayı açması olanaklıdır ve davacının aktif dava ehliyeti bulunmaktadır. Kiralanan taşınmazın paylı mülkiyete konu olması, paydaşlar arasındaki iç ilişkide ...
(Şerh No: 15708 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-09-2014 11:03)

Somut olayda görevli İstanbul Barosu Hakem Kurulunca itirazın iptali kararı verilmedikçe takibin devamına olanak bulunmadığından haciz işleminin iptaline karar vermek gerekir.
(Şerh No: 15667 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2014 09:59)

İcra mahkemesi İİK.'nun 68. maddesi uyarınca yapacağı inceleme sonucu itirazın kaldırılması isteminin reddine ya da kabulüne karar verir. Görevsizlik kararı ise veremez.
(Şerh No: 15656 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-07-2014 19:53)

Borca batık durumda olmadığı başlangıçta alınan bilirkişi raporuyla saptanan davacı şirketin, salt bunun aksini öngören kayyım raporuna dayanılarak ve yeniden bir bilirkişi incelemesi yaptırılmaksızın borca batık kabul edilmesi hukuken mümkün değildir.
(Şerh No: 15568 - Ekleyen: Ali Rıza ÖZALP - Tarih : 09-06-2014 16:03)

Borçlunun adrese dayalı kayıt sisteminde kayıtlı adresinin bulunmaması halinde ipotek akit tablosunda yazılı adresine daha önce usulüne uygun tebligat yapılmamış olsa bile bu adrese Tebligat Kanunu'nun 35.maddesine göre tebligat yapılabilir.
(Şerh No: 15558 - Ekleyen: Av.Onur TUNGA - Tarih : 05-06-2014 08:12)

İflasın ertelenmesi talepli davalarda; nihai kararla İİK'nun 179/B Maddesindeki Tedbirlere Hükmedilmesi Gerekirse de Yargılama Aşamasında Dahi İstemle Varılması Amaçlanan Hedefin Elde Edilmesinin İmkansız Hale Geleceğinden Endişe Edilmesi Halinde Ara Karar Şeklinde Gerekli ve Yeterli Tedbirlerin Verilmesi mümkündür.
(Şerh No: 15543 - Ekleyen: Ali Rıza ÖZALP - Tarih : 27-05-2014 21:03)

İcra ve İflas Kanunu'nun 179/b maddesinin dördüncü fıkrasına göre erteleme ve uzatma süreleri toplam beş yılı geçemez. Beş yıllık sürenin başlangıcı olarak ilk ihtiyati tedbir kararının verildiği tarih esas alınmalıdır.
(Şerh No: 15552 - Ekleyen: Ali Rıza ÖZALP - Tarih : 27-05-2014 21:02)

İİK m.179/b'de iflasın ertelenmesi kararı üzerine borçlu aleyhine takip yapılamayacağı ve evvelce yapılan takiplerin duracağı belirtilmiş; davalara etkisinden söz edilmemiştir. Bu durumda davalı hakkında açılan aynen iade davası görülüp hüküm kurulabilir. Ancak verilecek hükmün infazı iflasın ertelenmesinin sonucuna kadar yapılamaz.
(Şerh No: 15514 - Ekleyen: Ali Rıza ÖZALP - Tarih : 20-05-2014 13:26)

Davalının ilk kredi sözleşmesinde ve ikinci limit arttırım sözleşemsinde müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzası vardır. Dava ve takibe konu alacağın dayanağı olan 27.12.2007 tarihli genel kredi sözleşmesi önceki sözleşmelerden bağımsızdır. Bu sözleşmede ve gerekse ödeme planında imzası bulunmayan davalının kefil olarak takip konusu alacaktan sorumluluğundan söz edilemez. Mahkemece bu yön gözetilmeden yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde karar tesisi doğru görülmemiştir.
(Şerh No: 15493 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 22-04-2014 14:00)

Mahkemece talep edilen kredi alacağının hangi sözleşme veya sözleşmelerden kaynaklandığı araştırılarak, şayet davalının imzasını taşımayan sözleşmelerden doğmuş ise davalının kefalet sorumluluğunun olmayacağı, aksi durumda yani kullandırılan kredinin davalının imzasının bulunduğu sözleşmelerle ilgisi var ise davalının sorumluluğunun doğacağı ve davalının sorumluluğunun kendi limiti ve temerrüdünün hukuki sonuçlarıyla sınırlı olacağı dikkate alınarak varılacak uygun sonuca göre bir karar verilmes...
(Şerh No: 15492 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 22-04-2014 13:51)

İtirazın iptali davasını gören mahkemece öncelikle takip dosyasındaki icra dairesinin yetkisine yönelik itirazın incelenmesi gerekir. Mahkemenin yetkisine yönelik bir itirazın olup olmaması bu incelemenin yapılmasına etkili değildir.
(Şerh No: 15411 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-03-2014 11:29)

İnfazı istenilen ilamın hüküm kısmında "dava konusu aracın iadesi ile bedelin davacıdan tahsiline" karar verilmiş olup, aracın tesliminin, bedelin ödenmesinden önce gerçekleşmesi gerektiği veya araç teslimi ile bedelin ödenmesinin eş zamanlı yapılması gerektiği hususlarında bir ifade bulunmadığı gibi; aracın bizzat davacı tarafından icra müdürlüğüne teslim edilmesi yolunda da bir hüküm kurulmamıştır. Hal böyle olunca, icra müdürlüğünün, araç teslim edilmediğinden bahisle dosyadaki meblağı hukuka...
(Şerh No: 15410 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-03-2014 21:44)

Takip konusu ilamda araç bedelinin tahsili, açılan davada ayıplı olduğu iddia edilen otomobilin davacı ( takip alacaklısı ) tarafından iadesi koşuluna bağlanmıştır. Alacaklı bu koşulu gerçekleştirdiğini ispat etmedikçe lehine hükmedilen alacak için takip başlatamaz.
(Şerh No: 15409 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-03-2014 21:44)

Davalı banka, basiretli davranarak genel kredi sözleşmesini huzurda imzalatması gerekirken bu yöndeki yükümlülüklerine uymayarak davacının imzasını taşımayan genel kredi sözleşmesine mesnetle davacı aleyhine icra takibi başlattığından kötüniyetli olduğu kabul edilmeli ve davacı yararına kötüniyet tazminatına hükmedilmelidir.
(Şerh No: 15408 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-03-2014 20:24)

Borçlu hakkındaki icra takibi, iflasın ertelenmesi davasında verilen tedbir kararından sonra başlatılmıştır. Söz konusu bu tedbir kararı, bu karardan sonra alacaklının takip yapmasına engel teşkil eder.
(Şerh No: 15402 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-03-2014 16:08)

İflasın ertelenmesi davasında verilen ihtiyati tedbir kararında, tedbirin, ihtiyati hacizleri de kapsayacağı belirtilmediğine göre, geçerliliğini sürdüren ihtiyati haciz kararına dayalı olarak hacizler uygulanmasında yasaya aykırılık yoktur.
(Şerh No: 15401 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-03-2014 15:51)

Kesinleşen takip üzerine borçlu tarafından icra veznesine yatan paranın, açılan menfi tespit davasında İİK m.72/3 gereğince alınan tedbir kararı nedeniyle ödenmemesi durumunda, paranın icra veznesine yatış tarihi ile tedbir kararının kaldırılması tarihine kadar icra müdürlüğünce faiz yürütüleceğine dair verilen kararın onanmasına karar verilmiştir.
(Şerh No: 15397 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2014 12:45)

Kesinleşen takip üzerine borçlu tarafından icra veznesine yatan paranın, açılan menfi tespit davasında İİK m.72/3 gereğince alınan tedbir kararı nedeniyle ödenmemesi durumunda, paranın icra veznesine yatış tarihi ile tedbir kararının kaldırılması tarihine kadar icra müdürlüğünce faiz yürütüleceğine dair verilen kararın onanmasına karar verilmiştir.
(Şerh No: 15396 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2014 12:40)

Takibe dayanak belgeler her ne kadar İİK m.68'de öngörülen belge niteliğinde değil ise de; borçlu, itiraz dilekçesinde alacağı kabul ettiğini ve fatura bedellerini ödediğini bildirdiğinden; faturalara ilişkin alacak bakımından belgelerin niteliklerinin tartışılmasına gerek bulunmamaktadır.
(Şerh No: 15394 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2014 14:21)

Taşınmazın borçlunun borcu sebebiyle haczedilebilmesi için haciz tarihinde borçlu adına kayıtlı olması zorunludur.
(Şerh No: 15351 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-02-2014 23:27)

Boşanmanın eki niteliğindeki sözleşmeler, boşanma davası süreci içinde yapılmak koşuluyla hakimin onayı ve davanın boşanmayla sona ermesiyle geçerlilik kazanır. Dayanak ilamın hüküm fıkrasında taraflar arasındaki anlaşmadan bahsedildiği gibi, hükmün gerekçesinde de tarafların anlaşmasının mahkemece de uygun bulunduğu belirtildiğinden ve dolayısıyla protokol, dayanak boşanma ilamının eki olup koşullarına aynen uyulması gerektiğinden ilamlı takibe konu edilebileceği düşünülmeksizin takibin iptalin...
(Şerh No: 15347 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-02-2014 15:34)

 Bilgi  [İİK. 338] Bu maddede yer alan suç vekil aracılığı ile işlenemez
Şirket ya da şahıs vekili avukat aracılığı ile 89 haciz ihbarnamesine itiraz edilmesi halinde, itirazın gerçeğe aykırı olduğundan bahisle asilin cezalandırılması istenemez. Vekilin beyanından asil sorumlu tutulamaz. Y.16. HD. 2007/50E.-583K., 06.03.2007 T. kararı da bu doğrultudadır.
(Şerh No: 15309 - Ekleyen: Av.Tülin KAVASOĞLU - Tarih : 06-02-2014 08:02)

Şikayetçi vekili, satış tarihi itibariyle şikayet olunanın haciz ve takibinin düştüğünü ve takibini yenilemeksizin sadece haciz yenilemesinin mümkün olmadığını ileri sürerek, şikayet olunanın sıra cetvelinden çıkartılmasını ve satış bedelinin müvekkilinin dosyasına aktarılmasını talep etmiş; mahkemece, şikayet olunanın taşınmazlar üzerine koyduğu hacizler kalkmış ise de, taşınmazların yeniden haczi için takibin yenilenmesine ve yenileme harcına gerek olmadığı, şikayet olunanın takibi yenilemeksi...
(Şerh No: 15277 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-01-2014 10:40)

Süresinde satış istenmediğinden şikayet olunanın taşınmazlar üzerine koyduğu hacizler kakmış ise de, başlangıçta süresinde haciz istenmekle takip düşmediğinden, sadece takibin düşmesi hali için söz konusu olan yeniden harç yatırılması zorunluluğu yoktur. Şikayet olunanın takibi yenilemeksizin bedeli paylaşıma konu taşınmazı haczi geçerli ve yenilenen haciz, şikayetçinin haczinden önce olmakla sıra cetveline şikayetin reddine karar verilmesi doğrudur.
(Şerh No: 15276 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-01-2014 10:36)

Cebri icrada mülkiyet, alıcısına, ihale ile intikal eder. Taşınmazın mülkiyeti ihale tarihi olan 04.11.2010 tarihinde müdahil tarafından kazanılmış olduğundan bu tarihten sonra 19.01.2012 tarihinde ve müdahilin de taraf olmadığı dava dosyasında mülkiyetin müdahil olan ihale alıcısına tapuda intikalini engelleyecek şekilde ihtiyati tedbir kararı verilmesi doğru değildir.
(Şerh No: 15272 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-01-2014 16:14)

İTİRAZIN KALDIRILMASI davasında, İİK.nun 63. maddesi uyarınca itiraz genişletilemeyeceğinden yargılamada ileri sürdüğü tahrifat iddiası dinlenemeyeceğinden ve icra dairesine yapılan itirazlar yasal biçimde kanıtlanamadığından mahkemece sadece faize itirazın değerlendirilmesi gerekir.
(Şerh No: 8141 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 08-01-2014 17:15)

Bonoya dayalı olarak yürütülen genel haciz yolu ile takipte borçlu, borcun ödendiğinden bahisle ödeme emrine itiraz etmiş; alacaklı da itirazın kaldırılması talebi ile icra mahkemesine başvurmuştur. İtirazın kaldırılması davasında borçlunun cevap dilekçesinde ileri sürdüğü "takip konusu senedin teminat senedi olduğuna" ilişkin iddia, itirazın genişletilmesi kapsamında olup İİK m.63 uyarınca dinlenemez. Ayrıca borçlu, borç doğuran hukuki ilişkiyi kabul edip itirazını "ödeme olgusuna" dayandır...
(Şerh No: 15258 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-01-2014 13:22)

Sıra cetveline itiraz davalarında hasım gösterilmemesi ya da eksik veya yanlış kişiye husumet tevcih edilmesi talebin reddini gerektirmez. Bu durumda mahkemece, öncelikle şikayetçiye husumeti tamamlaması için HMK m.119/2 uyarınca kesin süre verilerek, şikayet nedeniyle verilecek karardan etkilenecek olanlara şikayet dilekçesi tebliğ edilip, taraf teşkilinin sağlanması gerekir.
(Şerh No: 15251 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-12-2013 13:23)

Takipte İİK m.68/1'de sayılı belgeye dayanılmadığı halde borçlu borcu veya borcu doğuran hukuki ilişkiyi kabul etmişse artık dayanak belgenin niteliğine bakılmaksızın ödeme iddiası üzerinde durulmalıdır. Çünkü anılan maddede yazılı belgelerle ispatlanacak olan, borçlu tarafından kabul edilen hukuki ilişki ve borçtur.
(Şerh No: 15240 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-12-2013 15:29)

Alacaklının, İİK m.68/1'de yer alan ve mücerret borç ikrarını içeren bir belgeye dayanmadan başlattığı ve borçlunun borca itirazı üzerine ikame ettiği itirazın kaldırılması davasında; borçlu cevap dilekçesinde ödeme iddiasında bulunmuştur. Borçlu, borç doğuran hukuki ilişkiyi kabulle itirazını ödeme olgusuna dayandırdığına göre itirazın kaldırılması isteminin mahkemede incelenmesi sırasında alacaklının artık İİK m.68/1'de belirtilen bir belgesinin mevcut olup olmadığı üzerinde durulmasına gere...
(Şerh No: 15239 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-12-2013 15:23)

 Bilgi  [İİK. 72] MENFİ TESPİT DAVASI HAKKINDA BAZI ÖRNEKLER
MENFİ TESPİT DAVASI HAKKINDA BAZI ÖRNEKLER: -Hata, hile veya ikrah nedeniyle geçersizlik; Borçlu, borç senedinin temyiz kudreti noksanlığı, hata, hile veya ikrah nedeniyle geçersiz olduğunu bildirerek borçlu olmadığının tespiti için menfi tespit davası açabilir. (Borçlu ödeme emrine itiraz etmemiş veya itiraz etmiş fakat bu itirazı icra mahkemesinde incelenmeden kaldırılmış olsa bile bu sebebe dayanarak menfi tespit davası açabilir.) - Borçlunun borcunu daha önce ödemiş olması halinde: Borçlu,...
(Şerh No: 15229 - Ekleyen: Derya AKBAY - Tarih : 17-12-2013 15:07)

Hakkında başlatılan icra takibine borçlu, aidat borcu bulunmadığını bildirerek itiraz etmiştir. Davacı alacaklı iddiasını İİK m.68'de yazılı nitelikteki belgelerden biri ile kanıtlayamadığına göre itirazın kaldırılması ve inkar tazminatı isteğinin reddine karar verilmelidir.
(Şerh No: 15219 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-12-2013 13:52)

Kambiyo senedine dayalı takip borcunun mesnedi bonodaki imzanın kendisinden sadır olmadığı, dolayısıyla kambiyo senedinin bağlayıcı olamayacağından bahisle takibin iptalini isteyen davacının istemi; borca ve imzaya itiraz niteliğinde olup, ödeme emrinin usulsüzlüğü de ileri sürülmemekle, beş günlük süre geçirilmiş olduğundan reddi gerekir.
(Şerh No: 15212 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-12-2013 15:29)

İİK m.89'a mesnetle kendisine haciz ihbarnamesi gönderilen üçüncü kişinin ikame ettiği menfi tespit davasında; alacaklı, borçlunun üçüncü kişiden alacaklı olduğunu belirten borç doğuran bir ilişkiyi ileri sürmesi gerekir. Böyle bir ilişkiye dayanmadan soyut olarak borçlunun üçüncü kişiden alacaklı olduğu ileri sürülemez ve bu ilişkinin neye dayalı olduğu açıklanmadan, üçüncü kişiden, borçlu olmadığını kanıtlaması beklenemez.
(Şerh No: 15199 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-12-2013 23:17)

Kendisine İİK m. 89 uyarınca birinci ihbarname gönderilen üçüncü kişi, borcu yoksa bunu icra dairesine bildirmeli, süresini geçirmişse ikinci ihbarnamenin tebliği üzerine menfi tesbit davası açmalıdır. Aksi halde hakkında haciz işlemi yapılması yasa gereğidir. Her iki ihbarnameye karşı yasanın kendisine tanıdığı hakları kullanmayan, böylece aleyhine haciz yapılmasına kendisi sebebiyet veren üçüncü kişinin, Baro Başkanlığına dilekçe verip avukatın görevini kötüye kullandığı ve yasa dışı yollar...
(Şerh No: 15198 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-12-2013 23:17)

Borçlu bir meslek sahibi sayıldığı takdirde, bu mesleğiyle ilgili alet, edevat ve kitapları haczedilemez; borçlu bir teşebbüs sahibi sayıldığı zaman, bu teşebbüsün malları sermaye ağırlıklı olup haczedilebilecektir. Şikayet konusu incelenirken borçlunun yaptığı işte sermayeyle emeğin karşılıklı oranları tespite çalışılır; emeğin değerinin, sermayenin değerinden daha fazla olduğu görülürse "bir mesleğin", aksi takdirde "bir teşebbüsün" söz konusu olduğuna hükmedilir. Somut olayda bir ticari i...
(Şerh No: 15082 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-11-2013 16:17)

"davacı babanın, her hafta, pazar günü, sabah saat 10:00 ile, akşam 16:00 saatleri arasında, tarafların müşterek yakını, davacının kardeşinin evinde, davalının da hazır bulunacağı ortamda görüşmeleri sureti ile" kişisel ilişkinin belirlenmesine hükmolunmuştur. Anılan kararda; müşterek çocuğun, "anne tarafından" belirtilen yere götürüleceğine dair bir ibare bulunmamaktadır. Bu nedenle baba, çocuğu ile kişisel ilişkisini temin amacıyla yaptığı masrafları, ulaşım ve benzeri sair giderleri üstle...
(Şerh No: 15078 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2013 20:51)

Adı geçen alacaklı memurluğa müracaatla çocuk teslimi sırasında beş sefer olmak üzere ödediği taksi ücret ve memur yolluğu olarak 6000 TL.'nın borçludan alınması için muhtıra çıkarılmasını, ödemediği takdirde haciz işlemine geçilmesini istemiştir. Şahsi münasebet tesisine yönelik giderlerin genel takip giderleri gibi düşünülmesi yerinde olamaz. O halde istek sahibi ana veya baba çocuğun bulunduğu yere gitmek ve oradan çocuğu teslim almak ve yine aynı şekilde ve yerde teslim etmek yükümlülüğü...
(Şerh No: 15077 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2013 20:42)

Kendisine haciz ihbarnamesi gönderilen Kurumun borçluya ödeme yapması akabinde 3. kişinin banka hesaplarına haciz konulması talep edilmiş; icra müdürlüğünce talep reddedilmiştir. Temyize konu dava icra müdürlüğünün ret kararının iptali istemlidir. İİK m.79 ve m.85 düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde; (5510 S.K. m.93/1'deki istisnai durum hariç) haciz isteminin icra memurunca yerine getirilmesinin zorunlu olduğu ve icra memuruna, haczedilecek menkul, gayrimenkul ya da hakların niteliğ...
(Şerh No: 15063 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-11-2013 12:57)

Alacaklının, dava dışı borçlu aleyhine başlattığı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte; kira bedellerinin icra dosyasına gönderilmesi için ipotekli taşınmazın kiracısına İİK m.150/b gereğince muhtıra gönderilmiş; kiraların icra dosyasına ödenmemesi üzerine kiracı şirket hakkında İİK m.356 gereğince haciz uygulanması kararı alınmış ve kiracı şirketin çalıştığı şirkete İİK m.89/1 gereği haciz ihbarnamesi gönderilmiş ve kiracı şirketin iş merkezinde de fiili haciz uygulanmıştır. Bunun üze...
(Şerh No: 15061 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-11-2013 12:55)

Borçlunun, borcu olmadığını veya alacaklının takip yetkisi bulunmadığını icra dairesine bildirmesine, ödeme emrine itiraz denir. İtiraz sebepleri ileri sürme şekli bakımından imzaya itiraz ve borca itiraz şeklinde ikiye ayrılır. İmzaya itiraz dışındaki diğer bütün itirazlara borca itiraz denir ( Prof. Dr. Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku, s. 241 ). Buna göre alacaklının aynı alacak için daha önce bir takip yaptığı ve bu takibin devam etmekte olduğu yönündeki derdestik itirazı, borca itirazdır.
(Şerh No: 15060 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-11-2013 12:52)

İtirazın iptali davası açılmadan önce borcun kısmen ödendiği hallerde, alacaklının ödenen kısım yönünden dava açmakta hukuki yararı olmayacağından, ödenen miktar göz önüne alınmaksızın bu kısım için de icra inkar tazminatına hükmedilemeyecektir. Alacağın varlığının dava tarihi itibariyle belirlenip icra inkar tazminatına hükmedilmesi dava ekonomisi ve yararlar dengesine de uygundur.
(Şerh No: 15051 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 05-11-2013 21:08)

Dava, özünde tahsil istemini de barındırmakla, burada borçlunun takip sonrası yaptığı ödeme iddialarının da nazara alınması zorunludur. Borçlu, ödeme emrine itiraz ederken bildirmiş olup olmamasına bakılmaksızın, bütün itiraz sebeplerini ileri sürebileceğinden; mahkemenin, borcun sonradan ödendiği itirazını araştırarak, ödemenin takip konusu alacakla ilgili olduğunu belirlemesi halinde, alacaklının dava tarihi itibariyle talep edebileceği alacak miktarı üzerinden hüküm kurması gerektiğinde durak...
(Şerh No: 15050 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 05-11-2013 21:03)

İflasın ertelenmesi davalarında borca batıklık analizi yapılırken,davacı şirketin kefaletten doğan borçları da dikkate alınmalı borca batıklık tutarı hesaplanırken kefalet borçları da hesaplamaya dahil edilmelidir.Bu doğrultuda ortaya çıkan tutarı iyileştirme projesinin karşılayıp karşılamadığı da incelenmelidir.Genelde grup şirketler arasında gerçekleşen ve bünyede ki bir şirketin mali durumun bozulmasıyla diğer şirketlerin yapısını da etkileyen kefalet olgusunun göz ardı edilmemesi gerekmekte...
(Şerh No: 15007 - Ekleyen: Ali Rıza ÖZALP - Tarih : 31-10-2013 14:12)

Koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın, halı vb. gibi ev eşyaları lüzumlu eşya olup, haczedilmeleri mümkün değil ise de; fiyatı yüksek, muhafaza ve paraya çevrilmesi kolay, alıcısı bulunabilecek olan LCD, Plazma TV, kurutma makinası gibi eşyalar, maddede öngörülen amacın dışında borçlu ve ailesi için gerekli, zorunlu mallardan değildir.
(Şerh No: 15041 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-10-2013 13:13)

İİK geçici 10. maddesinde, 6352 sayılı Yasa değişikliğinin takip tarihinden itibaren değil, haciz, satış gibi her bir takip işlemi tarihi esas alınarak uygulanacağı anlaşılmaktadır. Buna göre takip tarihi yasanın yürürlük tarihinden öncesine ait olsa bile, bir takip işlemi olan haciz işleminin Yasanın yürürlük tarihinden sonra yapılmış olması nedeniyle hacizde 6352 Sayılı Yasa hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.
(Şerh No: 15040 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-10-2013 12:46)

Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için "lüzumlu" olan buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, koltuk takımı, ütü, fırın, halı, bulaşık makinesi gibi insan onuruna yakışan hayatın sürdürülmesi için varlığı zorunlu olan ev eşyaları haciz konusu yapılamaz. Bu konuda, haciz konusu malın borçlunun haline uygun olup olmadığı ölçütü değerlendirmeye alınamaz.
(Şerh No: 15039 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-10-2013 12:24)

İİK m.134 hükmü çerçevesinde ihalenin usulsüzlüğünden bahisle feshi istenebileceği gibi, ihale sonucu edinilen mülkiyete dayalı tescilin yolsuz olduğu ileri sürülerek tapu iptal ve tescil davası açılmasına da yasal engel yoktur.
(Şerh No: 15034 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 26-10-2013 13:25)

Mahkemece, davacının mal beyanında beyan ettiği ve haczedilen taşınır ve taşınmaz malları üzerinde değer tesbitine yönelik araştırma yapıldıktan sonra borç aslı ve hesaplanacak gecikme zammına yetecek miktar mal üzerindeki haczin devamı ile diğer mallar üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 14980 - Ekleyen: Av.İbrahim AKKUŞ - Tarih : 19-09-2013 06:56)

Takip borçlusu ödeme emrine itiraz ederken icra dairesinin yetkisine itirazda bulunmamışsa, icra dairesinin ve İcra Hukuk Mahkemesi'nin yetkisini kabul etmiş sayılır. Bu kural, takip hukuku açısından geçerli olup, mahkemede açılan itirazın iptali davasında etkili değildir.
(Şerh No: 14983 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-09-2013 11:59)

Alacaklı, yetkisizlik kararının kesinleştiği tarihten itibaren 10 gün içinde takip dosyasının yetkili icra dairesine gönderilmesini istemişse ikinci takip birinci takibin devamı olduğundan harç alınmaz. 10 günlük süre geçmişse ikinci takibin birinci takibin devamı olduğu kabul edilemez, yeniden harç alınması gerekir.
(Şerh No: 14982 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-09-2013 11:55)

Murisin mirasçısı sıfatıyla icra takibi yapılan borçlu, mirası reddettiğini bildirerek hakkındaki takibin iptalini icra mahkemesinden şikayet yoluyla isteyebilir. Bu konudaki şikayet taraf ehliyetine ilişkin olup, kamu düzeni ile ilgili olduğundan süreye tâbi değildir.
(Şerh No: 14981 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2013 10:54)

Muhatabın haberdar olmadığını beyan ettiği tebligat gereğini yerine getirmek üzere işlemlere başlamış, vekili aracılığıyla açtığı davalarda satışın tedbiren durdurulmasını talep etmiş olmakla artık, vekilin de haberdar olduğu açık olan satış tarihinin tebliğ edilmediğinden bahisle tebligat yokluğuna dayanarak ihalenin feshini talep etmesi açıkça TMK.' nun 2.maddesindeki iyiniyet kurallarına da aykırılık teşkil etmektedir.
(Şerh No: 14979 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 12-09-2013 09:46)

İcra takibinden sonra ve itirazın iptali davası açılmadan önce borçlu tarafından yapılan 20.000 USD'lik kısmi ödemenin düşülmek suretiyle dava tarihine göre belirlenecek bakiye alacak tutarı üzerinden karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
(Şerh No: 14940 - Ekleyen: Av.M.Mustafa ÖZKUL - Tarih : 02-08-2013 11:44)

Davacı tarafından menfi tespit davası açıldıktan sonra, dava konusu edilen üç adet çek, ciro edildiği dava dışı üçüncü kişi tarafından icra takibine konu edilmiş ve davacı da, çek bedellerini işbu icra dosyasına ödemiştir. Davacının, dava konusu üç adet çekin icra dosyasına ödendiğini, davaya istirdat davası olarak devam edilmesi gerektiğini belirtmesine rağmen; davanın menfi tesbit davası olarak görülüp sonuçlandırılması isabetli görülmemiştir.
(Şerh No: 14901 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-07-2013 10:11)

Kararda menfi tespit davası-eda davası ilişkisi irdelenmektedir.
(Şerh No: 14900 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-07-2013 10:11)

Kat irtifakına geçilen kooperatiflerde de genel kurul kararları İİK. 68. maddesinde yazılı belgeler kapsamındadır.
(Şerh No: 14897 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2013 14:39)

Takip konusu alacak 13.7.1997 tarihli işletme projesine dayanmıştır. 634 Sayılı Kanunun 37/son maddesi hükmüne göre bu proje kat maliklerine veya bağımsız bölümlerden yararlananlara imzaları karşılığında bildirilmesi şarttır.
(Şerh No: 14896 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2013 14:33)

İİK.68.maddenin işletme projesi için öngördüğü kesinleşme koşulu kat malikleri kurulu kararlarında aranmaz. Anılan kararın genel mahkemede iptal edildiği yönünde bir iddia ileri sürülmediğine ve borçlu ödeme belgesi de sunamadığına göre itirazın kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 14895 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2013 14:28)

Takibin dayanağı olan 8.8.2001 tarihli kat malikleri kurulu kararında borçlunun imzasının bulunmaması sonucu etkilemez. Anılan karar Sulh Hukuk Mahkemesince iptal edilmediği sürece bağlayıcı niteliktedir.
(Şerh No: 14894 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2013 14:17)

Taşınmazın fiilen tamamlanıp tamamlanmadığı ve bağımsız bölümlerinin 2/3'ünün kullanılmaya başlanıp başlanmadığı kat irtifakı kurulup kurulmadığı araştırılarak sonucuna göre karar vermek gerekirken henüz kat mülkiyetine geçilmediği nedeni ile itirazın kaldırılması talebinin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
(Şerh No: 14893 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2013 14:11)

Somut olayda, taşınmazın cins tashihinin yapıldığı, henüz kat mülkiyetine geçilmediği, tapu idaresinin dosyaya konulu yazısından anlaşılmış ise de; bu yazıda kat irtifakının kurulup kurulmadığı açıklanmamıştır. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 17/son maddesi gereğince kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanılmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi gayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygul...
(Şerh No: 14892 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2013 14:06)

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 37/son maddesi gereğince "kesinleşen işletme projeleri" veya "Kat Malikleri Kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları" İİK.nun 68/1. maddesinde de belirtilen belgelerden sayılır. Somut olayda alacaklı talep edilen ortak giderin Kat Malikleri Kurulu kararı nedeniyle istenildiğini açıkladığına ve bu kararın borçluya tebliğine de gerek bulunmadığına göre merciice itirazın kaldırılması talebinin yukarıda açıklanan kural çerçevesinde incelenip oluşacak sonuca...
(Şerh No: 14891 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2013 13:55)

Somut olayda otopark ücreti alacağı için takip yapılmış olup otopark ücreti işletme gideri kapsamında olmadığından, anılan alacak yönünden dayanak kat malikleri kurulu İİK.nun 68/1. maddesinde yazılı belgelerden sayılamayacağından, alacaklı merciden itirazın kaldırılmasını isteyemez.
(Şerh No: 14890 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2013 13:49)

Alacaklı takip talepnamesinde dayandığı belgeleri göstermemiş olup, yargılama sırasında ibraz ettiği belgeler de 634 sayılı yasanın 37/son maddesinde öngörülen ve belirli bir alacağı içeren Kat Malikleri Kurulu kararı veya kesinleşmiş işletme projesi niteliğinde değildir. Davanın reddi gerekir.
(Şerh No: 14889 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2013 13:44)

Borçluya İİK.nun 78/4.maddesine göre gönderilen yenileme dilekçesi aynı yasanın 60.maddesinde öngörülen ödeme emri mahiyetinde olmadığından ödeme emrine itirazla ilgili yasal sonuçlar doğurmayacağından borçluya yeniden itiraz hakkı vermez. Sadece alacaklıya yeniden haciz isteme hakkı bahşeder.
(Şerh No: 5385 - Ekleyen: Av.Fatma Yağmur ŞEKER - Tarih : 08-07-2013 15:36)

Alacaklı, borçlunun üçüncü kişi banka şubelerinde bulunan hesaplarına bloke konulmasını talep etmiş; üçüncü kişi banka, borçlunun para bulunan iki ayrı hesabı üzerinde daha önce imzalanmış bulunan genel kredi sözleşmesi uyarınca rehin hakkı bulunduğunu belirterek itiraz etmiştir. Bankanın üçüncü kişi sıfatı ile istihkak iddiasında bulunabilmesi için haciz kararının alındığı tarih itibarı ile kredi borcunun tamamının ödenmemiş olması, belirlenen geri ödemesi yapılmamış kredi alacağı varsa bu m...
(Şerh No: 14845 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-07-2013 10:36)

Alacaklı, borçlunun üçüncü kişi banka şubelerinde bulunan hesaplarına bloke konulmasını talep etmiş; üçüncü kişi banka, borçlunun para bulunan iki ayrı hesabı üzerinde daha önce imzalanmış bulunan genel kredi sözleşmesi uyarınca rehin hakkı bulunduğunu belirterek itiraz etmiştir. Bankanın üçüncü kişi sıfatı ile istihkak iddiasında bulunabilmesi için haciz kararının alındığı tarih itibarı ile kredi borcunun tamamının ödenmemiş olması, belirlenen geri ödemesi yapılmamış kredi alacağı varsa bu m...
(Şerh No: 14844 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-07-2013 10:33)

6352 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 05.07.2012 tarihinden önce yapılmış olan icra takiplerine eski Kanunda yer alan %40 inkar tazminatı uygulanmalıdır. Yeni kanundaki %20 inkar tazminatı ancak bu tarihten sonraki takiplere uygulanabilir.
(Şerh No: 14791 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 03-07-2013 15:41)

Boşanmanın eki niteliğindeki sözleşmeler, boşanma davası süreci içinde yapılmak koşuluyla hakimin onayı ve davanın boşanmayla sona ermesiyle geçerlilik kazanır. Dayanak ilamın hüküm fıkrasında taraflar arasındaki anlaşmadan bahsedilmiş, hükmün gerekçesinde de tarafların anlaşmasının mahkemece de uygun bulunduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla protokol, dayanak boşanma ilamının eki olup, koşullarına aynen uyulması gerektiğinden ilamlı takibe konu edilebilir.
(Şerh No: 14843 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2013 09:53)

İcra takibinin dayanağı olan bonoda "ihtilaf halinde İskenderun Mahkemelerinin yetkili olacağı" belirtilmiştir. Mahkemelerin yetkisi ile ilgili kayıt, icra dairelerinin yetkisini de kapsar.
(Şerh No: 14639 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 16-06-2013 10:52)

Temyize konu olayda banka, KDV'den muaf olduğundan bahisle ihale sonrası ödediği KDV tutarının iadesini talep etmektedir. İcra dairesi, ihale gerçekleştirildikten sonra KDV'nin tarh ve tahakkuk işlemlerini bu verginin mükellefi sıfatıyla yürütmektedir. İcra dairesinin verginin mükellefi sıfatıyla yaptığı işlemlerden doğan ihtilaflarının çözüm yeri vergi mahkemesidir.
(Şerh No: 14684 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-06-2013 10:51)

Müzayede mahallinde satışın yapılması ile vergiyi doğuran olay meydana gelir ve KDV icra memurunca satışın kesinleşmesi üzerine yasada belirtilen oran üzerinden tahsil edilir. İcrada hesaplanan KDV oranına itiraz talebi icra memurluğunca reddedilen alıcı, icra müdürünün bu ret kararını İcra Hakimliği'nde şikayet konusu yapabilir.
(Şerh No: 14645 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-05-2013 10:34)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,05407310 saniyede 11 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.