Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2011/9077, Karar: 2011/24821 İçtihat

Üyemizin Özeti
İhalenin feshi davasının reddine dair verilen karara karşı kanun yoluna başvurulduğu belirtildiğinden ihale alacaklısı, şikayetçiye, İİK m.135'e mesnetle tahliye emri gönderemez.
(Karar Tarihi : 28.11.2011)
"Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü:

KARAR : İİK'nun 135/1. maddesi gereğince taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı adına tescil edilmesi için 134. maddede yazılı müddete uyularak tapuya yazı yazılır. İİK'nun 134/6 ncı maddesinde ise tapu idaresine tescil için yazı yazılması ihale tarihinden itibaren şikayetçi için muayyen müddetin (7) gün geçmesine veya ihalenin feshi istenilmiş ise şikayeti sonlandıran kararın kesinleşmesine bağlı tutulmuştur.

Diğer yandan İİK'nun 134/1, TMK'nun 705 ve BK'nun 231. maddeleri gereğince cebri icrada mülkiyet ihaleyle alıcısına intikal eder. Mülkiyetin alıcıya geçmesi için tapu siciline tescili gerekli değildir. Gayrimenkul İİK'nun 135/1. maddesi gereğince tapu sicilinde alıcı adına tescil edilmedikçe alıcı o gayrimenkul üzerinde temliki tasarrufunda bulunamaz.

Somut olayda şikayetçi borçlu ihalenin feshine dair fesih davası açtığını yargılama sonucundan davanın reddine karar verildiğini, bu karara karşı kanun yoluna başvurulduğu belirtildiğinden yukarıda açıklanan sebeplerle ihale alacaklısı alıcı bu durumda İİK'nun 135. maddesi uyarınca şikayetçiye tahliye emri gönderemez.

Mahkemece şikayetin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.

KARAR : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 28.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 135 :Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için 134 üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.

(Değişik fıkra: 06/06/1985 - 3222/17 md.) Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 04-06-2015

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02687192 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.