Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

634 S.lı Kat Mülkiyeti Kanunu - Son Eklenen Şerhler

634 S.lı Kat Mülkiyeti Kanunu - Son Eklenen Şerhler

Kat maliki tapuda malik olduğu tarihten önceki ortak giderler ve aidattan sorumlu değildir.
(Şerh No: 17270 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 26-04-2023 19:22)

 Bilgi  [KatMülkiyetiK. 24] 30/4/2013 tarihinde Avukatlık kanununda bu konuyla ilgili yapılan düzenleme
Avukatlık Kanunu Madde 43 – Her avukat, levhaya yazıldığı tarihten itibaren üç ay içinde baro bölgesinde bir büro kurmak zorundadır. Büronun niteliklerini barolar belirtir. (Ek iki cümle : 30/4/2013 - 6460/3 md.) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.
(Şerh No: 17199 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 12-10-2022 17:29)

Meskenin saatlik, günlük ve haftalık kiralamaları ticari amaca yönelik kabul edilir. Bu kullanımın önlenmesi için hakimin müdahalesi talep edilebilir ve verilen süre içinde bu kullanım sonlandırılmazsa, hakim tahliyeye karar verebilir.
(Şerh No: 17196 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 19-09-2022 08:38)

arsa payı düzenlemesinin yeniden yapılabilmesinin ilk şartı, arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleriyle oransız olarak belirlenmiş olmasıdır. Bu hesaplama yapılırken arsa paylarının kat irtifakı kurulduğu dönemde değerleriyle orantılı olmadığına bakılır.
(Şerh No: 17127 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-12-2021 10:56)

 Bilgi  [KatMülkiyetiK. 68] TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; toplu yapılarda, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının tesisinde istenilecek belgeleri ve tapuda yapılacak işlemlerin usûl ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, belediye sınırları ve mücavir alan...
(Şerh No: 17120 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 06-12-2021 19:09)

Aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine dair kat malikleri genel kurulu kararı hukuka uygundur.
(Şerh No: 17119 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 06-12-2021 11:53)

Ana yapının asansörlerinin kaçınılmaz ve zorunlu olan yenilenmesi kat maliklerinin yapması gereken işler arasında bulunduğu, bugüne kadar kararlılık gösteren Yargıtay uygulaması ile kabul edilmektedir. Kat maliklerinin ana yapıdaki asansörlerin yenilenmesi ve güvenliğinin sağlanması için nitelikli çoğunlukla bir karar almalarına da gerek bulunmamaktadır. Yukarıda sözü edilen yönetim planının 13. maddesinde yer alan zemin kattaki bağımsız bölüm maliklerinin asansörün bakım ve işletme giderlerine ...
(Şerh No: 17096 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 06-07-2021 15:11)

Taraflara ait Kat irtifaklı bağımsız bölümün satışına karar verilmesi gerekirken ana taşınmazın satışına karar verilmesi doğru değildir.
(Şerh No: 16898 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 28-03-2019 15:26)

Kat Mülkiyeti Kanuna göre çatı onarımının ana taşınmazın bakım ve korunmasına yönelik onarımın zorunlu olup olmadığının tespitinin yapılabilmesi için; bu konuda bilirkişiden ek rapor alınarak çıkan sonuç doğrultusunda karar verilmesi gereklidir.
(Şerh No: 16838 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 12-09-2018 09:19)

Kat Malikleri Kurulu, mülkiyet hakkını ortadan kaldıracak şekilde bir karar alamaz. Alırsa yok hükmündedir.
(Şerh No: 16778 - Ekleyen: Av.Suat ERGİN - Tarih : 01-06-2018 15:35)

Yakıt gideri ortak giderlerdendir. Yöneticinin yöneticilik görevinin bir gereği olarak onunla sözleşme yapanlar, gerek yöneticiye gerekse kat maliklerine karşı dava açabilirler.
(Şerh No: 16536 - Ekleyen: Adnan Esad YESÜKAN - Tarih : 20-11-2016 21:12)

GECİKME TAZMİNATI:Davacıya işletme projesinin tebliğ edilmemiş olmasına rağmen istenen aidatların ödenip ödenmediğinin araştırılması, karar ya da proje tebliğ edilmemişse "takip öncesi toplu ödemenin yapıldığı tarihte davacının aidatları öğrendiği kabul edilerek", bilirkişiden bu ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gecikme tazminatının hesaplanması gerekir.
(Şerh No: 16249 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-05-2015 16:15)

Borçlu, hakkında daha önce yapılan icra takibi ile işletme projesinde geçen aidat miktarını öğrenmiştir. Öğrenilme tarihinden sonra, aidat miktarına göre gecikme tazminatından sorumludur. Bu miktarı aşan aidatlar nedeniyle gecikme tazminatından sorumlu olmayacağının ise gözetilmesi gerekir.
(Şerh No: 16248 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-05-2015 16:03)

Çatı tamirat gideri olarak 4.750,00 TL'nin faiz ve masraflarla birlikte davalı site yönetiminden tahsili talepli dava mahkemece pasif husumet yokluğundan reddedilmiş ise de; Ortak yerlerde yapılması gerekli onarımların yapılmamasından dolayı bağımsız bölümlerinin zarar gördüğü ve yönetim tarafından ivedilikle bu tadilat, tamirat ve onarımların yapılmasının talep edilmesi halinde doğrudan hakim müdahalesi istenebilir. Ayrıca 634 S.K. m.35 hükmünde, anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullan...
(Şerh No: 16017 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 13-01-2015 16:04)

- Tapu ve yönetim planında "Mesken" niteliğinde olan daire "tekstil-tasarım danışmanlığı ofisi" olarak işyeri mahiyetinde kullanılamaz. - Meslek gözüken kendi dairesini daha önce işyerine kiraya vermiş olsa dahi, kat maliki eski hale getirme talebinde bulunabilir. Bu talep hakkın kötüye kullanımı niteliğinde (MK md.2) değildir.
(Şerh No: 15989 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 02-12-2014 20:58)

Davacı, çatıyı tamir ettirdiğini ileri sürerek tamir masraflarının diğer kat maliklerinden arsa payları oranında tahsilini talep etmektedir. Dava konusu çatının onarıma muhtaç olduğu, bu tür tamiratların beklemeye tahammülünün bulunmadığı gibi ayrıca bu durumun belgelenmesi için mahkemece tespit yaptırılmasına da gerek olmadığından; mahkemece tüm deliller değerlendirilerek anataşınmazın çatısı için yapılan masraf belirlenip arsa payları oranında davalılardan tahsiline karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 15903 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-10-2014 11:33)

Davacı, apartmanın en üst katındaki bağımsız bölümün maliki olup, apartman çatısının akması ve bacaların tıkanık olması nedeniyle dairesinin tavan ve duvarlarının rutubetlenip hasar gördüğünü, bu sebeple çatı izolasyonu ve baca onarım işini yaptırdığını, ortak yerlerin onarım giderine diğer kat malikleri katılmak zorunda olduğu halde katılmadıklarını, bu sebeple apartman yönetimi aleyhine yaptıkları icra takibine itirazın iptaline karar verilmesini istemiştir. Anagayrimenkulün gayesine uygun ol...
(Şerh No: 15705 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2014 22:18)

Davalının, siteye ait yeri duvar ve tel çit ile çevirip içini de moloz ve taş yığmak suretiyle doldurduğundan bahisle ikame edilen elatmanın önlenmesi, yıkım ve ecrimisil talepli davada; kat malikleri, dava açan kişiye, işbu davayı açma yetkisi vermişlerse davanın, site bakımından sürdürülmesi gerekir.
(Şerh No: 15443 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-03-2014 12:25)

Apartman yönetimi, kat maliklerinin mülkiyet hakkı ile sıkı sıkıya bağlı davayı açma yetki ve görevini haiz olmadığından geçit hakkı terkini istemine ilişkin davada, geçit hakkı leh ve aleyhine kurulan taşınmaz maliklerinin tamamının davada yer alması zorunludur.
(Şerh No: 15442 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-03-2014 12:25)

Yönetici, kat malikleri tarafından yetki verilmiş olsa dahi; ana yapının aynını ilgilendiren, mülkiyet hakkına dayalı elatmanın önlenmesi ve kal talepli dava açamaz.
(Şerh No: 15441 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-03-2014 12:25)

Kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak bedelin tahsiline dair davalar mülkiyet hakkına dayanılarak açılır. Yöneticinin, bu davayı, diğer kat malikleri adına açma yetki ve görevi bulunmamaktadır.
(Şerh No: 15440 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-03-2014 12:25)

Dava konusu edilen apartman girişi ve merdivenler, anataşınmazın ortak yerlerindendir ve kat malikleri anataşınmazın bütün ortak yerlerine arsa payları oranında ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Ortak mülkiyete tâbi bir yeri, paydaşlardan birisinin kendi kullanımına özgülemesi durumunda; diğer paydaşların ecrimisil isteyebilmesi için; öncelikle, kullanan paydaşı, bu ortak yeri kullanmaktan, yöntemince men etmiş olmaları gerekir. Somut olayda intifadan men koşulu kanıtlanamamıştır v...
(Şerh No: 15375 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-02-2014 13:10)

Yöneticinin kat malikleri kurulunca ibra edilmiş olması onu, yöneticilik yaptığı dönemde usulsüz yaptığı harcamalar ve zimmetine geçirdiği paralar nedeniyle kat maliklerine verdiği zararlardan dolayı sorumluluktan kurtarmaz. Temyize konu davada hukuki sonuç doğurmayan yöneticinin ibrasına ilişkin genel kurul kararının iptaline karar verilmesi doğru görülmemiştir.
(Şerh No: 15356 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-02-2014 15:59)

Kat Mülkiyeti Yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar, değerine bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümlenir. Kat maliki olduğu anlaşılan davacının davasının tefrik edilerek kat mülkiyeti hükümlerine göre yargılama yapılıp, esası hakkında hüküm kurulması gerekirken görevsizlik kararı verilmesi yanlıştır.
(Şerh No: 15083 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-11-2013 11:49)

Ortaklığın giderilmesi davalarında, gayrimenkulün paylaştırılmasının kat mülkiyeti kurularak giderilmesini, mirasçılar ya da ortak maliklerden birinin istemesi ve gayrimenkulün kat mülkiyeti kurulmaya elverişli olduğunun mahkemece belirlenmesi halinde; KMK'nun 12. maddesinde belirtilen belgelerin ibrazı halinde, gayrimenkul kat mülkiyetine çevrilip, payların denkleştirilip, bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verilmesi mümkündür.
(Şerh No: 15029 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-10-2013 13:29)

Dava, davalıların maliki bulunduğu binanın ana su borusunun patlaması sonucu aynı binada kiracı olarak bulunan sigortalıya ait işyerinde meydana gelen hasarı tazmin eden sigorta şirketinin, ödediği tazminatı TTK m.1301'e mesnetle sigortalısına halefen davalılardan rücuen tazmini talebidir. Sigorta şirketi, davayı, sigortalısına halefen açtığına göre, görevli mahkemenin tayininde sigortalı ile davalılar arasındaki ilişkinin hukuki mahiyeti nazara alınır. Dava dışı sigortalı ile davalılar aras...
(Şerh No: 14961 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-08-2013 10:56)

Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan ihtilaflarda Sulh Mahkemesinin görevi mutlak nitelikte ise de; somut olayda "eser" sözleşmesine dayanıldığına ve ihtilaf BK.nun 355 ve devamı maddeleri ve sözleşme hükümleri dairesinde çözümleneceğine göre davanın Sulh Hukuk Mahkemesinin görev alanında kaldığı düşünülemez.
(Şerh No: 14854 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-07-2013 09:40)

Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre tapuda mesken olarak gözüken bağımsız bölümlerin Avukatlık Bürosu olarak kullanılabilmesi KatMülkiyetiK. md.24'de belirtilen yasak işlerden görülmemekteyse de,Yönetim Planında "bağımsız bölümlerin münhasıran mesken olarak kullanılacağı hükmü" yer alması durumunda, Yönetim Planı Kat Mülkiyeti Kanununa göre öncelikli olarak uygulanacağından, bu tür bağımsız bölümlerde Avukatlık Bürosu açılamaz.
(Şerh No: 14310 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 26-02-2013 11:23)

İcra takibine dayanak alacak "bina dış cephe yalıtımı bedeline ilişkin verilen bonolar " olmakla alacaklı, 634 S.K. m.35'e mesnetle apartman yönetimi hakkında veya 634 S.K. m. 20'ye mesnetle takibe konu borcun yasal sorumlusu olan kat malikleri hakkında takip yapma konusunda seçimlik hakkı haizdir. Yalnız alacaklı, seçimlik hakkını kullanarak apartman yönetimi hakkında takip başlatmışsa; kat maliklerine ödeme emri tebliğ edilmeden veya kat malikleri takipte taraf olarak gösterilmeden; kat m...
(Şerh No: 14302 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-02-2013 14:19)

Karar, 634 S.K. m.20 muvacehesinde gecikme tazminatı talep edilebilmesinin başlangıcı kıstasları ile ortak giderler için istenebilecek faizin türünü açıklamaktadır.
(Şerh No: 13528 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-04-2012 22:52)

İPTALİ İSTENEN KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ ALINMASINDA BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN YASAL BEŞTE DÖRT ÇOĞUNLUK ORANI BULUNMADIĞINDAN İTİRAZIN REDDİ, KARARIN ONANMASI.
(Şerh No: 12572 - Ekleyen: Yıldırım ACAR - Tarih : 10-12-2011 17:06)

İlk toplantı günü bağımsız bölüm maliklerinin yarıdan fazlasının katılması,ve bunların da arsa payı bakımından yarıdan fazlaya sahip olmaları gerekir. Varılan karara sonradan imza koyarak icazet verenler olsa da ,toplantıya katılmadıklarından toplantı nisabına dahil değildir. Birden fazla bağımsız bölüm maliki olan kişi,malik sayısı hesabında bir kişi olarak kabul edilir.
(Şerh No: 12574 - Ekleyen: Yıldırım ACAR - Tarih : 10-12-2011 17:02)

Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesi hükmüne göre kat maliklerinden her biri ana gayrimenkulün tüm giderleri ve bu giderler için toplanacak avansa katılmak zorundadırlar. Bu katılımın gerçekleşmesi için bu konudaki kat malikleri kurulu kararının ya da işletme projesinin daha önce kat maliklerine bizzat tebliği zorunlu olmayıp, bu konuda usulüne uygun işlemin vukuu yeterlidir.
(Şerh No: 8495 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-10-2010 15:27)

Anataşınmazın onaylı mimari projesinde apartman boşluğu bırakılmışsa da başlangıçta inşa edilmemiştir. Kat malikleri Kurulunun kararı ile apartmana asansör yapılmıştır. 634 S.K. m.42, projede öngörülmeyen yenilik ve değişiklikleri düzenleyen bir madde olmakla; projede var olan asansör yapımı konusunda bu madde uygulanamaz. Somut olayda asansör yapımı hususunda bağımsız bölüm maliklerinden her biri, yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
(Şerh No: 8494 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-10-2010 15:27)

634 S.K. m.24 gereğince kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümün, işyeri olarak kullanılabilmesi için kat malikleri kurulunun oybirliğiyle karar vermesi gerekir. Davaya konu bağımsız bölümün kuaför olarak kullanılması halinde; diğer kat maliklerinin, 634 S.K. m.33 hükmüne göre mahkemeye, bağımsız bölümün eski haline getirilmesiyle ilgili başvuru hakkı vardır.
(Şerh No: 8350 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-10-2010 10:59)

Henüz Kat Mülkiyeti kurulmamış, ancak kurulmaya elverişli bir taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında; şayet ortak maliklerden biri paylaşmanın kat mülkiyeti kurularak bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını talep ederse, hakim o taşınmazın 12. maddede yazılı belgelere dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verebilir. Ne var ki; söz konusu anlaşmazlığa 10. ve 12. maddelerin uy...
(Şerh No: 6428 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 30-08-2010 20:55)

KMK.'nın 24/2. maddesi uyarınca; anataşınmazın kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde,dükkan, işyeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile verecekleri karar sonucu açılabilir. Yargıtay uygulamalarına göre, her ne kadar avukatlık bürosu olarak kullanılan yerlerin işyeri kapsamı dışında kaldığı kabul edilse de; yönetim planında mesken dışında kullanımın kesin olarak yasaklanmış olması, bu kabulün istisnasını oluşturur.
(Şerh No: 6429 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 30-08-2010 13:38)

Ana yapının tamamlanamamış yada deprem gibi bir sebeple yıkılmış olduğu, mevcut imar mevzuatının kat irtifakının kurulduğu esnada belediyece onaylanan mimari projeye uygun bir yapının yapılmasına olanak tanımadığı, oluşan bu yeni durum karşısında kat irtifak hakkı sahiplerinin inşaat iznine uygun olarak proje değişikliği yapmak ve belediyeye onaylattırıp buna göre yeni bir yapı yapmak konusunda anlaşmaya da varamadıkları bir durumda; Kat Mülkiyeti Yasası'nın 49. maddesi hükümleri (özellikle üçü...
(Şerh No: 6426 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 29-08-2010 18:01)

Kat Mülkiyetine geçilemediği hallerde, Kanununun 26. maddesindeki koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması gerekir. Yapının tamamlanması için gerekli harcamaların ne olduğu ve bu harcamalardan payına düşen miktar ile bu miktarı yatıracağı banka hesabı noterlik aracı ile tebliğ edilmiş olduğu, yasa maddesinde yazılı 2 aylık sürenin bitiminden sonra dava açıldığı anlaşılmakla, yasanın 26. maddesindeki koşullar oluştuğundan davalının arsa payının ve kat irtifakının dava tarihindeki...
(Şerh No: 6403 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 25-08-2010 20:54)

Yarım kalan bir inşaatı sonradan edinen irtifak sahiplerinin,17.madde uyarınca inşaatın tamamlanması için biraraya gelip anlaşamamaları halinde, hakim müdahalesi gerekli bulunduğundan, niteliği itibariyle Kat Mülkiyeti Yasasından kaynaklandığı kuşkusuz olan uyuşmazlığın Sulh Mahkemelerince çözümlenmesi gerekir.
(Şerh No: 6404 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 25-08-2010 12:32)

634 sayılı yasanın 26. maddesine dayalı olarak dava açılabilmesi için, 17/2. madde uyarınca yönetici atanmış olması bir dava şartı değildir.
(Şerh No: 6371 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 22-08-2010 21:08)

Kat Mülkiyeti Yasası'nın 3. maddesi hükmüne göre, bağımsız bölümlere özgülenmiş olan arsa paylarının, kat irtifakının ya da kat mülkiyetinin kurulduğu tarihteki değerleri ile oranlı olup olmadığının saptanması gerekir.Bunun için mahkemece anataşınmazın yerinde uzman bilirkişi aracılığıyla inceleme yapılarak, her bir bağımsız bölümün değerini etkileyen unsurlar belirlenmelidir.
(Şerh No: 6331 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 09-08-2010 21:50)

Kat Mülkiyetinin kurulabilmesi için, taşınmaz üzerindeki yapının mimari projesine uygun biçimde tamamlanmış ve yapının ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bölümlerden ibaret olması gerekir.
(Şerh No: 6330 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 09-08-2010 21:37)

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ortak giderlerin teminatına ait 22. maddesi hükmüne göre kiracıların sorumluluğu, ana taşınmazda bu sıfatla oturduğu sürece geçerlidir. Asıl sorumluluk sözü edilen kanunun 20. maddesinde belirtildiği üzere kat malikinindir. Kanunun 22. maddesinde kiracının ya da başka bir hakka dayanarak bağımsız bölümde devamlı surette oturanın müteselsil sorumluluğu, oturduğu sürece söz konusu olup, bağımsız bölümü tahliye ettikten sonra yapılan icra takibi ile kiracının sorumlu tutulm...
(Şerh No: 5363 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-04-2010 12:58)

Ortak gider ve avans borcundan dolayı yönetici veya kat maliklerinden her biri, bu alacağı tahsil etmek için ister borçlu olan bağımsız bölüm malikine, isterse onun bağımsız bölümünden kira bağıtına, oturma hakkına veya başka bir nedene dayanarak "sürekli şekilde yararlanan" kişiye veya her ikisine birlikte icra takibi yapabilecek ve dava açabilecektir.
(Şerh No: 5362 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-04-2010 12:50)

 Bilgi  [KatMülkiyetiK. 1] 634 Sayılı kanun Genel Gerekçesi
GENEL GEREKÇE I – Tasarının hazırlanış safhaları ve prensipleri Yurdumuzda, özellikle son on, on iki yıldan beri büyük şehirlerin gelişmesi ve bunlarda nüfusun artması üç önemli sonuç doğurmuştur: Birincisi: Şehirlerin merkezî bölgelerinde, gerek iş yeri gerek mesken olarak kullanılacak yapı yapılmasına elverişli arsa fiyatları alabildiğine artmış, buna karşılık belediye ve imar tahditleri dolayısıyla ve şehirlerin güzelliği bakımından, her arsaya istenildiği yükseklikte bina yaptırılma...
(Şerh No: 5361 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-04-2010 12:40)

Olağanüstü toplantıya çağIrı ve toplantı, yasanın öngördüğü usul dairesinde yapılmış olup, çağırı kâğıdının, tek tek bağımsız bölüm maliklerine elden sunulması yerine, apartmanın ilan yerine asılması, toplantının yasaya aykırı olduğunun kabulüne yeterli değildir. Davacı, süresinde çağırıya ıttıla kesbetmiş ve temsilcisini de toplantıya göndermiş olmakla yasa hükmünün amacı gerçekleşmiştir.
(Şerh No: 4777 - Ekleyen: Yıldırım ACAR - Tarih : 14-03-2010 20:33)

Olağanüstü toplantıya davet kat maliklerine imza ettirilecek bir çağrı kâğıdı ile de mümkündür.
(Şerh No: 4779 - Ekleyen: Yıldırım ACAR - Tarih : 14-03-2010 20:27)

ORTAK YERE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ:HAKKIN KULLANILMAMIŞ OLMASI.
(Şerh No: 4728 - Ekleyen: Yıldırım ACAR - Tarih : 13-03-2010 17:41)

-KAT MALİKLERİ KURULU KARARI -ORTAK YERİN KULLANIMI Davacının terasta bulunan ortak yerde oda yapmasına ilişkin Kat Malikleri Kurulu izninin, ortak yerin davacının bağımsız bölümüne eklenti olarak tapuya tescil ettirebileceği anlamını taşımaz.
(Şerh No: 4257 - Ekleyen: Yıldırım ACAR - Tarih : 09-02-2010 15:06)

Mahkemelerin, vermiş olduğu kararlarda teknolojik gelişmelerin ürünü olan tesisat ve aletlerin kullanımını mümkün kılmayacak şekilde hüküm tesis etmeleri ve bunların kullanımını yasaklamaları hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu sebeple, davalının hermetik kombi cihazı kullanmasının sağlık ve teknik açıdan bir sakıncası olmadığı,son teknik gelişmeler sonucu kullanımda olan hermetik kombi cihazının kullanılması zorunlululğu bulunması sebebiyle ve de cihazın yapısı itibariyle ana bacaya bağlanama...
(Şerh No: 3531 - Ekleyen: Av.Hilal TOSUN - Tarih : 18-01-2010 12:16)

Kat maliklerinden biri, tüm kat maliklerin rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde onarım,tesis ve değişiklik yapamaz.
(Şerh No: 3530 - Ekleyen: Yıldırım ACAR - Tarih : 18-01-2010 10:36)

Kat malikleri kurulunun kararını kabul etmeyen kat maliki bu kararın iptali için sulh mahkemesinde KARARIN İPTALİ İÇİN dava açabilir. Bu dava açılmadığı takdirde kat malikleri kurulunun kararı bağlayıcıdır.
(Şerh No: 3517 - Ekleyen: Yıldırım ACAR - Tarih : 17-01-2010 12:01)

ORTAK YERLERİN KİRAYA VERİLMESİNDE OYBİRLİĞİ ARANIR: Kat mülkiyetine tabi taşınmazın ortak yerlerin kiraya verilmesi ancak tüm maliklerin oybirliğiyle mümkün olabilir. Anataşınmaz birden fazla bloktan oluşmakta ise,tüm bloklardaki kat maliklerin oy birliğinin aranacağı.
(Şerh No: 3474 - Ekleyen: Yıldırım ACAR - Tarih : 17-01-2010 11:58)

 Önerge  [KatMülkiyetiK. 25] Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden istiyebilirler. Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması,diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından 2/3 oy çoğunluyla karar vermesine bağlıdır. Bu oranın aksi kararlaştırılamaz. Bu karar verilmeden önce ilgili kat malıkine noter aracılığı ile yazılı uyarı kararı alınmış ve karara konu olan çekilmezlik fillerinin giderilmesi için makul süre verilmiş,uyarı tebligatı kat malikinin adresine gönderilmiş ve makul süre aşılmış olmalıdır. Kat malikine noter aracılığı ile gönderilen tebligatta verilen makul süre içinde ihtara konu olan çekilmezlik unsurları ortadan kaldırılmadığı taktirde mülkiyetin devrinin mahkemeden isteneceği açık bir şekilde ihtar edilmelidir. İhtar konusunda alınacak karar aksi kararlaştırılmadıkça kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğudur. Devir konusunda alınan karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar. Kat Malikleri Kurulu toplantısında yalnızca bir kat malikine dava açması konusunda yetki verilemez. Dava, karara oluml...
(Şerh No: 3527 - Ekleyen: Av.İlhan TEMEL - Tarih : 17-01-2010 01:34)

Kat malikleri kurulunun yılı içinde yapılan iki toplantısında seçilen yönetici Ş.ve H. nin seçimlerinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen usule uygun olduğu, ancak sonraki toplantıda seçilenin yönetici olarak kabulü gerektiği.
(Şerh No: 3526 - Ekleyen: Yıldırım ACAR - Tarih : 16-01-2010 23:49)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03205800 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.