Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/5783 E. , 2019/294 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
arsa payı düzenlemesinin yeniden yapılabilmesinin ilk şartı, arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleriyle oransız olarak belirlenmiş olmasıdır. Bu hesaplama yapılırken arsa paylarının kat irtifakı kurulduğu dönemde değerleriyle orantılı olmadığına bakılır.
(Karar Tarihi : 21/01/2019)
Dava dilekçesinde, ... ili, ... ilçesi ... ... Mah. 3 pafta 10810 sayılı parselde tapuya kayıtlı 2 nolu bağımsız bölümün davacıya ait olduğunu, anataşınmaza kat irtifakı kurulduktan sonra dava konusu taşınmazın o zamanki sahibi olan ... tarafından ... İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne A1 B Blok .... ... kattaki 2 nolu bağımsız bölüm ve eklentilerinden başka binada yapılacak olan ilave ve katlardan, eklentilerden, çatı katından, kapıcı dairelerinin .... ... kattan alıp 2. ... kata yapılmasına, .... ... kattaki kapıcı dairelerini dilediği gibi projede değişiklik yapması, yapılacak tadilat, ilave ve eklenti ve değişikliklerin kat irtifakı bozularak yeniden düzenlemesi hususunda taahhütname ve muvafakatname düzenlediğini, bu taahhütname ve muvafakatname doğrultusunda söz konusu şirketin gayrimenkul üzerinde birçok değişikliğe gittiğini, bu değişiklik neticesinde yeniden kat irtifakı düzenlemeyip eski hali ile bıraktığını, bu durumun davacının mağduriyetine neden olduğunu, kullandığı fiilî alan üzerinden bedel ödeyerek aldığı gayrimenkulûn fiilî kullanım alanının tapu senedinde düzeltilmediğini belirterek davacıya ait arsa payının düzeltilerek fiilî duruma getirilmesine karar verilmesi istenilmiştir.
Mahkemece KMK'nın 3/2. fıkrası gereği sonradan meydana gelen değişiklikler nedeniyle arsa paylarının düzeltilmesinin talep edilemeyeceği anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, arsa paylarının düzeltilmesi istemine ilişkindir.
634 sayılı Kanunun 3. maddesine göre "Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez. 44. madde hükmü saklıdır.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, somut olayda dava konusu taşınmazda her ne kadar kat irtifakı kurulduktan sonra tadilat projesi ile bir takım değişiklikler yapıldığı ileri sürülmüş ise de Yasa gereğince; arsa payı düzenlemesinin yeniden yapılabilmesinin ilk şartı, arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleriyle oransız olarak belirlenmiş olmasıdır. Diğer tapu maliklerinin haklarının zayi olmaması için davacının arsa paylarında yanlışlık olduğu hususunu başkaca somut delillerle ortaya koyarak, arsa paylarının kat irtifakı kurulduğu dönemde değerleriyle orantılı olmadığını ispatlaması gerektiği gözetilerek mahkemece davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 21/01/2019 günü oy birliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Kat Mülkiyeti Kanunu MADDE 3 :Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir.

       (Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/2 md.; Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./1.mad) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez. 44 üncü madde hükmü saklıdır.

       (Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./1.mad; Değişik fıkra: 23/06/2009-5912 S.K./1.mad) Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, bu Kanunda gösterilen şartlar uyarınca kat mülkiyetine resen çevrilir. Bu işlem, arsa malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin istemi ile dahi gerçekleştirilebilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Sinan ÖZTÜRK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 24-12-2021

THS Sunucusu bu sayfayı 0,03094006 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.